PIDALIONUL (CARMA BISERICII ORTODOXE)

Neofit, Patriarh al Constantinopolului

PIDALION (Cârma Bisericii Ortodoxe)

Aşa cum în sec XVI această carte era un lucru foarte rar, şi de prea mult folos duhovnicesc pentru naţia română, după cum ne mărturiseşte autorul lucrării din acea vreme, tot aşa şi în zilele noastre ea a devenit un lucru tot mai rar şi greu de găsit pentru cei ce vor să vieţuiască cât mai drept şi după Poruncile lui Hristos “

Văzând mulţimea ereziilor şi învăţăturilor greşite din vremea de azi care încearcă pe toate căile, şi cu toate mijloacele, să denatureze Adevărul Dumnezeiesc şi să tulbure Biserica lui Hristos, abătându-o de la calea cea dreaptă, şi îndemnaţi fiind de râvna şi dragostea propovăduirii dreptei credinţe cu ajutorul lui Dumnezeu şi la îndemnul stăruitor al Părintelui [ JUSTIN PÂRVU, Stareţul Mănăstirii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, judeţul Neamţ, am transliterat această Culegere de Canoane din Limba Română cu caractere chirilice în Limba Română cu caractere latine, după exemplarul original tipărit la [ Mănăstirea Neamţ la anul 1844.

Deci, iată că, cu ajutorul lui Dumnezeu această carte vede [! din nou lumina tiparului; noi, nevrednicii, neintervenind!! asupra textului, păstrându-i forma şi conţinutul conform cu cel original. Prin această Culegere de Canoane dorim să venim în întâmpinarea tuturor celor ce caută cu adevărat, şi se ostenesc [ după a lor putere, să-şi ducă modul de vieţuire, prin această viaţă trecătoare, după Poruncile Domnului nostru Iisus Hristos şi învăţăturile marilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe. Amin!

Lucrătorii viei de ieri şi foarte mulţi din cei de azi

NEOFIT, Patriarh al Constantinopolului

PIDALION CÂRMA BISERICII ORTODOXE

Tipărit cu binecuvântarea Preasfinţitului CALINIC Episcopul Argeşului

în zilele Părintelui nostru Arhimandrit JUSTIN PÂRVlî stareţul mănăstirii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

©Copyright: Editura „Credinţa strămoşească”; 2013 ISBN 973-87018-2-1

Consilier editorial: Preot Nicolae Tânase

Ediţie îngrijită de Mănăstirea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

DIFUZAREA SE FACE NUMAI PRIN „PELERINUL” iAŞI;

Stradela Grădinari 39; Bl. B2; Sc. B; Et. 3; Ap. 3; cod 6600;

Telefon: 0744. 91 50 69

Editura primeşte spre tipărire: cărţi, manuscrise, poezii, casete video şi audio; toate cu conţinut ortodox.

Editura cere ajutor financiar (sponsorizare) pentru a putea continua tipărirea de carte bisericească.

Binevoitorii pot depune donaţiile în contul Editurii Pelerinul;

Nr. RO89 RNCB 0175 0335 7393 0001;

Cod Fiscal 5606114, deschis la BCR Iaşi Pentru informaţii sunaţi la telefonul 0744 9150 69

Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului să vă răsplătească dragostea, râvna şi osteneala pentru contribuţia la păstrarea dreptei credinţe.

7

Prin Corabia aceasta se închipuieşte Soborniceasca Biserică a Mântuitorului Hristos, a cărei temelie este Credinţa cea Ortodoxă în Sfânta Treime. Iar scândurile şi grinzile sunt Dogmele credinţei şi Sfânta Tradiţie. Catargul este Crucea. Pânzele sunt nădejdea şi dragostea. Cârmuitorul este Domnul nostru Iisus Hristos. Prorari şi marinari sunt Apostolii, urmaşii Apostolilor, şi toţi clericii, grămăticii1, notarii, învăţătorii cei după vremi. Iar călătorii, toţi ortodocşii creştini. Marea este viaţa aceasta. Suflarea cea lină şi zefirul sunt suflările şi harurile Sfântului Duh. Vânturile, sunt ispitele cele împotriva ei. Iar cârma ei, prin care se îndreptează către limanul ceresc, este cartea aceasta a Sfintelor Canoane. Dumnezeiescul Hrisostom (Tom 6, foaia 429, stih 10, şi tom 7, foaia 502, stih 20; ediţia din Etoni).

1 Grămătic caligraf, copist, diac, secretar.

8

întru slava Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, Dumnezeu

PIDALION

(Cârma Bisericii Ortodoxe)

Sau Cârma Corăbiei Soborniceştii şi Apostoleştii Biserici a Ortodocşilor adică toate Sfintele Canoane: ale Sfinţilor Apostoli, ale Sfintelor Sinoade Ecumenice, locale şi ale Sfinţilor Părinţi de pe alocuri. Traduse din greceşte în româneşte de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Veniamin Costachi.

Iar acum întâiaşi dată, în zilele Prea înaltului Domn Mihail Qrigoriu Sturza Voievod, cu binecuvântarea înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Meletie al Moldovei.

Tipărită prin sârguinţa şi cheltuiala prea cuviosului arhimandrit Neonil stareţ al Sfintelor mănăstiri Neamţu şi Secu.

îndreptate şi îndeplinite de “protosinghelul neofit Scriban în tipografia Sfintei Mănăstiri Neamţu, în anul 1844 de ieromonahul Teofan şi de monahul CleOpa tipograful.

9

INSCRIPŢIE ASUPRA STEMEI DOMNEŞTI MIHAIL QRIGORIU STURZA VOIEVOD

DOMN AL ţării MOLDOVEI

O Cruce şi o Coroană, o Stea, o Alurghidâ2,

Un Bour, o Cunună, ce stă pe o Eghidă,

Un Sceptru, o Spadă, şi un Sfânt Patron,

S-au dat DOMNULUI nostru când s-a suit pe Tron, Lui MIHAIL STURZA ca PRINŢ şi VOIEVOD,

Să-i fie Moştenire, de fericire rod. întreaga stăpânire, şi a Armelor Putere, în mâna Sa stau puse, şi a Moldovei vrere.

Deci dar acestea toate, ale Providenţei sunt.

Ce duce Omenirea către un scop preasfânt.

Lui dar se cuvine ca tot ce vom lucra,

S-aducem să supunem spre a se închina, Primeşte Bune DOAMNE acestea spre-nchinare. Primeşte această Carte, sub Nalta apărare.

2 manta de purpură;

10

CĂTRE CITITORI,

începând de la cele mai mari trupuri ale lumii văzute, şi încheind cu cele mai mici fiinţe şi trupuri microscopice ale lumii nevăzute, nu aflăm că ar putea ele oarecum a fiinţa sau a se mişca decât numai după oarecare legi.

învoirea cea -minunată a elementelor, în mişcarea cea universală a firii, scopul şi armonia lor de la sine arată pe sfintele şi preaînţeleptele legi ce li s-au pus de către Atotputernicul Ziditor.

Deci precum în rânduiala universului şi a firii, nu poate fi armonie fără de oarecare legi, aşa şi în rânduiala morală; nici o societate şi nici un aşezământ nu se poate cârmui fără de oarecare legi; deci cu atât mai vârtos clerul, poporul şi Bisericile creştineşti.

Şi iarăşi precum nici un domnitor înţelept nu ocârmuieşte popoare cu înlesnire şi fericire, fără ca mai întâi să le facă cunoscută voia sa, prin legiuirile după care ele se vor ocârmui, cu atât mai vârtos societatea nu poate dăinui fără Biserică, care este sufletul cârmuirii şi al legilor, şi fără de care nici clerul nu este sufletul unui popor. Deci, dacă clerul nu va şti calea pe care trebuie să meargă spre a nu rătăci şi a nu cădea în pierzare, apoi cum va arăta el turmei sale calea ce duce la fericire şi mântuire? Pentru a le face cunoscute lor pe acestea nu este altă cale, decât a le publica în acei termeni cu care ele se pot înţelege mai bine.

Biserica Moldovei sau mai bine zis bisericile naţiei române dimpotrivă, a greşit, căci culegerea sa de legi sau Canoanele Bisericeşti, nu i-au fost împărtăşite ei în întregime prin graiuri ce sunt înţelese de fiii turmei sale, sau deşi i-a fost împărtăşit ceva (poporului dreptcredincios), însă poate numai prin broşuri şi manuscrise care din veac în veac se tălmăceau de către vreun prieten şi fiu al ei adevărat.

în sfârşit, în anul mântuirii 1652 s-a dat la lumină în Târgovişte, capitala Ţării Româneşti, NomoCanonul lui Alexie Aristin, tălmăcit de Daniil monahul panoneanul, îndreptat de ieromonahul Ignatie Petriţă, tipărit cu cheltuiala Mitropolitului Ştefan, cu titlul îndreptarea Legii, care mai bine se putea zice Dreptarolege sau Lege Dreptar. Acest Nomocanon3 precum este ştiut, este o

3 Nomocanoane sunt mai multe, precum al Patriarhului Fotie, al lui Vlastar, şi ale altora.

11

prescurtare a Canoanelor amestecate cu legi politice, iar nu o completă şi simplă culegere de Canoane.

Această carte de la arătatul an 1652 până astăzi neavând sânsă de a se retipări, a ajuns un lucru atât de rar, încât o Episcopie sau o Mitropolie se poate socoti foarte norocoasă, dacă încă i-a mai rămas vreun exemplar întreg!

Pricinile neretipăririi pot fi de mai multe feluri, unele iertate iar altele neiertate, precum între altele este şi aceea de a nu fi cunoscute de tot clerul şi creştinii, deosebitele legiuiri ale Sfintei Biserici. Aceasta din urmă s-a întâmplat şi cu cartea de faţă, tocmai pe când era să vadă întâia oară lumina tiparului în greceşte, precum mărturiseşte fericitul Patriarh Neofit, în scrisoarea sa din 1802, care s-a tipărit în dosul acesteia. Şi care carte poate că şi la noi are acest fel de neprieteni, pe care cu o singură trăsătură socotesc îndeajuns a-i încredinţa despre adevăr: adică este Biserica învăţătoare şi propovăduitoarea luminii sau nu? Este ea un organism social sau nu? Unde se aplică proorocescul cuvânt: „Lumină simt Poruncile Tale pe pământ. Lumină cărărilor mele este Legea Ta. Şi arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci”.4 Cum să înţelegem cuvântul Sfântului Pavel: „Că elinilor şi barbarilor, înţelepţilor şi neînţelepţilor datori sunt”. 5 Totuşi le voi răspunde şi cu acea mare zisă a Sfântului Grigorie Teologul6: „Cum că legea romanilor nimănui nu-i este iertat a nu o şti, şi necuviincios (nepermis) lucru este, deşi ar fi ţăran şi cu totul neînvăţat, şi nici nu este lege care să-i ajute (şi să-i ierte) pe cei ce lucrează din neştiinţă; cum atunci învăţătorii mântuirii se poate a nu şti principiile mântuirii, care de altminterea sunt foarte simple şi neadânci pentru înţelegere?”

Afară de acestea şi Sfântul Chiril al Alexandriei zice: „Să auzim dar toţi câţi ne lenevim la citirea scripturilor câtă vătămare suferim şi câtă sărăcie, că nu putem începe vreo vieţuire cândva, cei ce nu ştim legile acelea după care trebuie a vieţui”7.

Şi cu adevărat, cât ar fi de nepotrivit clerului care ar trebui să cârmuiască pe acei ce li s-au încredinţat spre a-i păstori la apa odihnei, şi a-i povăţui către mântuire şi împărăţia lui Dumnezeu, ca legiuirile sau Canoanele Bisericeşti a le fi cu totul neştiute! Ba încă ceea ce ar fi şi mai rău, când am voi să împiedicăm pe cei ce ar voi de a le şti, ascunzând lumina sub obroc.

Preasfinţitul Mitropolit Veniamin, simţind mai mult această necuviinţă

4 Psalm 118; 105,130

5 Romani 1,14

6 în cuvântul la Marele Atanasie

7 La Matei, ŞIRA, capitolul 13, vers 52.

12

şi trebuinţa de a se publica în limba românească adunarea tuturor Canoanelor Bisericeşti, cu obişnuita sa râvnă pentru înmulţirea cărţilor române s-a apucat şi a tălmăcit această carte după exemplarele tipărite la anul 1800 în Lipsca, adunată de Sfântul Sinod al Constantinopolului, din tomurile ce se zic Sinodicale sau pandecte (culegeri) ale Canoanelor Bisericii Răsăritului, tălmăcindu-le în limba nouă grecească, potrivit cu însemnările ce ne-au lăsat Ioan Zonara8, şi după dânsul Theodor Valsamon9 câte odată şi după Alexie Aristin10, de multe ori după anonimul traducător,11 şi alţii,12 care se află în greco-latine cele

8 Ioan Zonara a trăit în timpul lui Alexie Comnino la 1118 de la Hristos, fiind mare drugarios (comandantul unui corp de infanterie având între 1000 şi 3000 de oameni) mai întâi al Viglei, şi prim-secretar, pe urmă s-a făcut monah în monastirea Sfintei Glicheria, şi îndemnându-se de oarecare precum însuŞi zice în procuvântarea Canoanelor, mai bine şi mai înţelepţeşte decât toţi le-a tălmăcit deşi toate tălmăcirile acestea nu s-au păstrat. A scris Istoria Universală până în zilele lui Alexie Comnino, şi a tălmăcit Canoanele învierii ale Octoihului Sfântului Damaschin. El este foarte lăudat nu numai de învăţaţii contemporani cu el, ci şi de mulţi alţii.

9 Theodor Valsamon, a stătut în zilele lui Manuil Comnino şi a Patriarhului Mihail Anhialul, pe la sfârşitul veacului al XII-lea, mai pe urmă de Zonara şi de însuşi Alexie Aristin, fiind diacon al marii Biserici, şi nomofilax şi hartofilax şi cel dintâi al vlahernilor. Iar la anul 1203 împărăţind Isachie Anghel şi fiind Patriarh Gheorghe Xifilinie, a scris oarecare canoniceşti întrebări şi răspunsuri către Marcu al Alexandriei. După luarea Constantinopolului de către veneţieni, la 1204 e-a hirotonisit şi Patriarh al Antiohiei. Acesta din îndemnarea lui Manuil Comnino şi a Patriarhului Mihail încă diacon fiind, precum însuşi zice în procuvântarea Nomocanonului, adică a celor 14 titluri sau prescurtare a legilor împărăteşti a lui Fotie sau cu alte cuvinte Nomocanonul lui Fotie, a făcut subînsemnări Canoanelor Apostoleşti şi Sinodiceşti şi altele. Şi a urmat mult lui Zonara, deşi altminteri stă departe de dânsul după părerea unora. Vezi la subînsemnarea procuvântării Pidalionului grec.

10 Alexie Aristin, era tot în anii lui Manuil Comnino, mai în urmă puţin de Zonara, şi mai înainte de Valsamon, pe la anii 1166. diacon şi nomofilax făcându-se al Bisericii mari, a făcut prescurtare tuturor Sfinţitelor Canoane, care şi Nomocanon se numeşte, şi acesta este acela care s-a tipărit în româneşte în Târgovişte la anii 1652, după un manuscris grec tălmăcit. Vezi în procuvântarea ce-i face Mitropolitul Ştefan, şi în poarta lui.

11 Anonimul traducător cum că a fost altul decât Aristin, şi că mai în urmă decât acela mărturisesc însăşi cele zise de dânsul, că la Canonul 75 Apostolesc vorbeşte despre prescurtarea ce a făcut-o Aristin: Cel ce a prescurtat acest Canon nu l-a înţeles bine. Căci la cel de-al 19-lea Canon al Anchirei, despre acest Aristin vorbeşte, însă o seamă pentru că ar fi Simeon Magistrul şi Logofătul, care ne-a lăsat oarecare tălmăciri ale Canoanelor.

12 Adică din Nomocanonul lui Matei Vlastar, care trăia pe la 1335 şi urmat tălmăcirilor lui Zonara, iar mai cu seamă lui Valsamon, dintr-a lui Iosif Egipteanul şi Prezbiterul, ce a parafrasit (expus) şi tâlcuit Canoanele arăbeşte, fiind pe la anul 1398. Din nomoCanoanele lui Ioan al Antiohiei, şi ale lui Ioan Scholasticul, ce a fost prezbiter Antiohiei, pe urmă apocrisiar în Constantinopol, ale lui Anastasie al Antiohiei după Zonara (Dositheu ciocliicavivlion foaia 514) şi după ce s-a izgonit Patriarhul Eutihie, s-a făcut de Iustinian Patriarhul Constantinopolului. Şi ca Sfânt se serbează la 3 februarie (pe vechi!) care după Dosithei altul este de Ioan al Antiohiei, iar după alţii acesta şi este.

13

mai multe. Afară de care a adăugat la sfârşit şi alte Canoane de ale altor Părinţi, care nu sunt întărite de Sinod Ecumenic, şi care nu au putere ca acelea a lui Ioan Pustnicul, a Sfântului Nichifor, şi a lui Niculae Patriarhul Constantinopolului, despre care vezi biografiile lor şi la începutul Canoanelor lor, şi în subînsemnările de la procuvântarea Pidalionului grecesc. Lămurindu-le cu însemnări teologice, filologice, istorice şi părinteşti, ba încă le-au subînsemnat, şi cu legiuiri împărăteşti, mai vârtos ale lui Iustinian, Digeste13, Codice14, Institutele15, Nearalele16, care au fost mai potrivite, iar care se împotriveau lor s-au răsuflat (scos). Aşijderea a lui Ioan Chitrus, a lui Nichita şi a lui Petru diaconul şi hartofilaxul Bisericii celei mari. Şi în sfârşit au adaos învăţătura despre nunţi, scoasă din cartea numită Iuris Greco-Roman (Juris Greco-Romanam), şi întărite spre a se publica în limba nouă. Dându-i ca titlu Pidalion, adică cârmă potrivit asemănării ce face Sfântul Ioan Hrisostom Bisericii lui Hristos cu corabia, precum se vede aceasta la începutul cărţii acesteia, unde între altele se zice că, cârma corăbiei acesteia, adică a Bisericii acesteia, sunt Dumnezeieştile Canoane.

Eu aflându-mă catehet exortator (care îndeamnă şi însufleţeşte) şi spiritual pe lângă şcolile publice din mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi, după o nedreaptă şi grozavă calomnie am fost silit a veni la această Sfântă mănăstire, unde nu am încetat de la Sfintele învăţături, şi de a semăna grâul Cuvântului lui Dumnezeu.

îndată însă după acest vifor al vieţii mele, am fost numit profesor public la şcoala din Politiea, localitatea Fălticenilor, cu îndatorire din partea Prea Fericitului Mitropolit Veniamin de-a îndrepta manuscrisul acestor Sfinte Canoane şi a sta pe lângă tipografie la ieşirea lor de sub tipar, precum mai pe larg se arată în scrisoarea înalt Prea Sfinţiei Sale cu numărul 110 din anul 1842 ianuarie 26, care se păstrează în hârtiile mele.

Dar deosebitele împrejurări ale înalt Prea Sfinţiei Sale, ale mănăstirii şi însăşi ale mele, nu au înlesnit darea ei la lumină atunci, rămânând eu la Fălticeni cam 2 ani. Şi de acolo numit fiind egumen mănăstirii Mogoşeşti din ţinutul

13 Digeste înseamnă orânduire, iar aici însemnează legile lui Iustinian, pe care le-au adunat de pe la deosebite naţii, în cincizeci de cărţi, şi le-au numit Digeste. Cine însă le-au mai prescurtat, care a fost pricina şi altele, vezi la subînsemnările Pidalionului grec, sau în procuvântarea ce o face Mitropolitul Ştefan la îndreptarea Legii, tipărită în Târgovişte la 1652.

14 Codică în greceşte înseamnă lege, luându-se apoi şi în înţeles de carte de lege, sau membrană, sau pergament. aici se înţelege cartea de legi a lui Iustinian, împărţită în trei codice.

15 Institute sau Institutele înseamnă introducere, iar aici însemnează propedia, sau înainte învăţătură a legilor, care a făcut-o Iustinian, pentru mai lesnicioasa înţelegere a ştiinţei legilor.

16 Nearală înseamnă orânduirea nouă a oricărui împărat, iar aici înseamnă lege politică.

14

Dorohoiului, poate că după vechea zicere: „Toată piedica spre mai bine…” în sfârşit, în 12 august 1843, La cererea prea cu vi osului arhimandrit Kir

Neonil şi stareţul de astăzi al acestei Sfinte mănăstiri, mi s-a poruncit de Prea înălţatul Domn Stăpânitor, ca părăsind egumenia-mi, să mă aşez în această Sfântă mănăstire spre a preda ştiinţa religioasă şi limba elină tinerilor Părinţi, şi să îndreptez această Sfântă Carte. Şi aceasta a fost cea mai sigură ocazie pentru un atât de mult aşteptat, şi atât de mare lucru pentru creştini.

Deci iată că, cu ajutorul lui Dumnezeu, a ieşit de sub tipar. Eu m-am silit în tot chipul spre a-i da o sintaxă mai românească, însă numai pe cât m-a iertat sfinţenia lucrului, căci ştiut este că la asemenea cărţi, trebuie a jertfi eleganţa limbii, urmând scumpătăţii celei mai de aproape a înţelesului termenilor originalului, ba încă de multe ori şi înseşi ale literei. Pentru aceea, am întrebuinţat multe cuvinte tehnice necunoscute poate tuturor, însă pe toate le-am făcut înţelese însemnându-le cu steluţa şi punându-le cuvânt înţeles sau şi pe cel propriu, la marginea aceluiaşi rând.

Iar cea mai de aproape şi mai pătrunzătoare băgare de seamă, am avut de a o face înţeleasă şi lămurită şi de a fi întru toate, precum vorbele şi zisele, aşa şi ideea întocmai cu a originalului. Şi unde nevoia m-a silit am pus în paranteze, când în original erau fraze eliptice şi idiomuri (dialecte), cuvântul necesar spre a face înţeles textul. Mai vârtos când verbul era foarte depărtat în perioade de subiectul său.

Am împlinit tâlcuirile şi trimiterile ce rămăseseră netălmăcite, precum şi multe însemnări lăsate, care se cer neapărat pentru lămurirea cuprinderii Canoanelor. Din tâlcuiri, multe mai că n-ar fi trebuit în limba noastră, însă m-am temut a le lăsa ca unele ce şi ele au luat Tărie Sinodicească. Şi că sunt mai vârtos ale vrednicului de aducere aminte Zonara. Toate mărturiile din Scriptură s-au cercetat şi s-au pus întocmai zicerile Sfântului Grigorie Teologul, şi ale Sfântului Amfilohie, cele atingătoare, care cărţi ale Sfintei Scripturi sunt primite, fiindcă au rămas netâlcuite, şi s-au adăugat scara (indexul) locurilor şi a materiilor mai însemnate, icoana şi desenul Bisericii de la începutul cărţii şi altele. încât pot a mă măguli, că oricine poate să o citească cu însăşi încrederea ce o are în original. în sfârşit, fiindcă tălmăcirea Prea Sfinţitului Mitropolit Veniamin a fost făcută în grabă, silit de nevoia ce vedea că o are Biserica şi neamul său, apoi la îndreptarea şi îndeplinirea ce am făcut, am avut în vedere nu numai originalul publicat la Atena, ci şi cel publicat la Sankt Petersburg, care este tălmăcit şi tipărit cu o deplină luare aminte şi lămurire. Pe lângă acestea trebuie să mărturisesc şi neobosita stăruinţă, osteneala şi cheltuială ce au jertfit prea cuviosul arhimandrit şi stareţ Kir Neonil, care cu aprinsă râvnă se arată pentru luminarea clerului şi înmulţirea a tot felul de cărţi Sfinte şi morale.

15

Fără de a cărui sprijin, împrejurările poate mă împiedicau a face şi atâta. Deci primiţi, iubiţilor, aceste puţine şi mici osteneli ce le aduc Bisericii şi naţiei, primiţi această Sfântă carte care este îndată şi cea întâi după Sfintele Scripturi. Şi care veţi binevoi a o citi şi a o avea, de veţi întâmpina vreo greşeală îndreptaţi-o cu duhul blândeţilor, căci afară de scurtimea timpului celui de nouă luni, în care s-a tipărit un atât de mare lucru, şi deşi cu toate puterile, ca un om, m-am îngrijit a nu se face greşeli. Totuşi este ştiut, că nimeni nu este fără de păcat, afară de Unul Dumnezeu. Pe lângă Care, cu toată supunerea şi cu cea mai adâncă umilinţă, mă rog ca oricare în deosebite timpuri veţi binevoi a citi aceste puţine şi slabe trăsături ale condeiului meu, vă rog să ziceţi întru rugăciunile voastre măcar un mic cuvânt pentru mine ticălosul, şi pentru toţi acei ce s-au ostenit de la începutul tălmăcirii ei şi până la ieşirea de sub tipar. Mai vârtos aceia pe care Milostivul Dumnezeu va binevoi ca să trăiţi şi atunci când trupul meu şi al acelora vor fi cenuşă şi în mormânt întunecos Nu uitaţi pe cei ce au trecut de la voi! Gândiţi la cele trecute şi la cele ce vă aşteaptă, că aşa şi viaţa voastră de faţă se va îndrepta potrivit veşnicului şi adevăratului nostru interes Mai rugându-vă încă o dată ca să nu mă uitaţi în rugăciunile voastre, totodată cu tot sufletul şi inima mea, umilit rog pe Preaînduratul Dumnezeu, ca să vă învrednicească acelor bunuri ale Sfântului Apostol Pavel: „Pe care ochiul nu le-a văzut şi la inima omului nu s-au suit”…

Aşişderea: „Şi tuturor celor ce voiesc a vieţui cu dreptarul acesta, pace peste ei şi milă spre tot Israelul lui Dumnezeu”… (Galateni 6,16).

Protosinghel NEOFIT SCRIBAN în Sfânta Mănăstire a Neamţului.

Anul 1844, Noiembrie, 10.

16

PreaSfinţiţilor Arhierei ai patriei, cucernicilor preoţi împodobiţi prin lucrarea Sfântului Duh cu veşmântul Preoţiei Domnului, fraţi şi fii iubiţi întru Iisus Hristos:

Iată cu ajutorul lui Dumnezeu, ieşit-a la lumină în limba românească şi Cartea de Canoane intitulată Pidalion, adică Cârma Bisericii, în care după Hrisostom credincioşii stau ca într-o corabie mântuitoare de potopul păcatului, sub cârmuirea Arhiereilor şi a clerului următori lui Iisus Hristos şi Apostolilor prin lumina învăţăturilor şi a Canoanelor lăsate de Sfinţii Părinţi. Plutim către limanul fericirii juruit de rostul dumnezeiesc, celor ce fără prihană cugetă şi umblă în voia şi în Legea Domnului. în aceasta se cuprind Legiuirile Dumnezeieştilor Apostoli, ale Sfintelor Sinoade Ecumenice şi Locale şi ale osebiţilor Părinţi şi Dascăli ai Ortodoxiei, şi sub titlul sus numit, au fost tipărite în elino-greceşte în Lipsca la anul 1800.

Trebuinţa sau mai bine zis nevoia de o asemenea carte a fost mare pentru Biserică. Că precum vasul care înoată pe luciul oceanului, fără de organul (instrumentul) povăţuitor, de bună seamă s-ar face pradă la furia furtunilor şi la zbuciumările talazurilor turbate, azvârlindu-se departe de la calea sa; de asemenea şi vasul Bisericii, al căruia întâi cârmaci a fost şi este însuşi Mântuitorul ei Iisus Hristos, lipsită de legiuirile şi graiurile dogmatice şi morale ale învăţăturii Sale preaînţelepte, s-ar fi făcut în loc de casă de rugăciune şi lăcaş Celui Prea înalt, peşteră de furi. Şi dacă Iisus, prin asemenea rostiri canonice cu care a insuflat pe următorii Săi, nu ar fi certat marea eresurilor şi valurile patimilor, încât să se facă linişte în Biserică, de bună seamă că oarecând vasul în care se aflau Apostolii înotând fără cârmă, şi bântuindu-se aproape de cufundare fiind, de multe ori cârmacii şi credincioşii ei s-au văzut nevoiţi a striga: „Doamne, mântuieşte-ne că pierim…”

Iubiţilor mei în Hristos fraţi şi fii! Cunoscute vă sunt şi starea Bisericii patriei noastre pe care Marele Arhiereu a binevoit a o încredinţa smereniei mele cu 50 de ani mai în urmă, şi acelea, câte, sprijinit de daru, am lucrat în via Sa, cu ţintire:

parte a lumina clerul şi a-l rândui în faţa poporului, dorind să se învrednicească a zice cu conştiinţa nejignită: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor!”.

parte a zidi şi a curăţi Casa Domnului, pentru ca norul luminos al darului

17

Său să nu apună de la altarul tămâierii, de la care noul Israil trebuie a se adăpa prin învăţătura Evangheliei, cu apa cea vie, din care cel care bea nu mai însetoşează, şi îndreptat prin fapte bineprimite să-i fie şi jertfele aduse şi ascultate rugăciunile către Cer, înălţate ziua şi noaptea în locul acesta.

parte m-am îndeletnicit cu organizarea şi reforma dicasteriilor (tribunalelor) Bisericeşti, spre care scop dorind ca din Sion să iasă Legea şi Cuvântul Domnului din Ierusalim, am tradus în sfârşit şi această carte canonică, ca nu cumva lipsiţi de ea să nu se zică ca şi despre judecătorii Legii Vechi: „Povăţuitori orbi”; nici pentru necazul sărmanilor şi suspinul mişeilor să se scoale Domnul şi să se pună nouă împotrivă întru mântuirea lor. Rânduind pe Preacuvioşia sa Protosinghelul Neofit Scriban spre a-i îndrepta greşelile ce s-ar fi întâmplat în manuscris, şi poftind pe prea cuviosul arhimandrit şi stareţ al Sfintelor mănăstiri Neamţul şi Secul, Kir NEONIL, spre a o tipări, cu cheltuiala sa în tipografia aceleiaşi Sfinte mănăstiri.

Preasfinţiilor Arhierei şi cucernicilor preoţi! Primiţi-mi această umilită jertfă cu braţele bunei voinţe deschise, sub ochiul priveghetor al Mântuitorului, cunoscătorul inimilor şi preţuitorul lucrurilor după adevăr, că mulţi pot face mai mari şi mai multe întru prisosinţa cunoştinţelor. Iar eu, întru lipsa avuţiei ştiinţelor cu care aceia sunt înzestraţi, cu inimă doritoare aduc, ca văduva fiilor, tot ceea ce pot întru încredinţare, că dacă fiecare din noi va face tot ceea ce poate spre binele Bisericii, patriei, omenirii, nu va pieri cetatea noastră. Deci primind această Cârmă Canonică, şi povăţuindu-vă de legile ei, mergeţi spre lumina ce vine dinaintea strălucirii sale, ca să vă luminaţi mintea cu cunoştinţe veşnice. Căci cuvintele ei sunt curate ca argintul, prin foc ispitit pământului, lămurit de şapte ori. Şi ca aceste Canoane ce aduc la viaţă păzindu-se, şi să nu ne aducă moartea călcându-se, Sfinţiţii judecători să fie nu numai cititori ci şi împlinitori graiurilor ei, căci nu din lege ne vom îndrepta ci din fapte, ca atunci să putem zice: „Fericiţi suntem Israile, că cele plăcute lui Dumnezeu am aflat”. Şi poporul cel ce pentru neştiinţa sa şedea întru întuneric, acum prin publicarea acestei cărţi păzite cu sfinţenie au văzut Lumină mare…

Al dragostei voastre de amândouă fericirile doritor şi duhovnicesc părinte, Veniamin, Mitropolit al Moldovei, în Sfânta Mănăstire Slatina, anul 1844.

18

COPIE ÎNTOCMAI TĂLMĂCITĂ DE PE TIPĂRITĂ COPIE A CĂRŢII PREASFINŢITULUI PATRIARH NEOFIT

De vreme ce Hristos este însuşi Adevărul, şi cela ce se împotriveşte adevărului se împotriveşte dar însuşi lui Hristos, pentru aceasta şi noi după datorie mărturisim tot adevărul cărţii acesteia, spre deplina încredinţare a cititorilor ei. în vremea patriarhiei noastre celei dintâi s-a adus la noi această retipărită (carte de Canoane), canonicească carte, prin preaînvăţatul Agapie Peloponisiul, cu socoteala spre a se cerceta, şi vrednic judecându-se, să se dea în tipar spre folosul de obşte al drept-credincioşilor creştini. Deci am împărtăşit cele pentru cartea aceasta PreaSfinţiţilor Arhierei, celor ce atunci se aflau pe lângă noi şi împreună cu noi şezători în Sinod, şi toţi împreună socotind, singur fericitul întru pomenire Proin Patriarh al Constantinopolului Gherasim, Mitropolit clerkon, atunci aflându-se încă împreună cu el şi Meletie Proin Larisis, întru teoria cărţii s-au înduplecat, iară în tipar a se da s-a împotrivit, propunându-i că cele canoniceşti ale Bisericii nu se cuvin a se da în obşte prin limba proastă, ca să nu se facă cunoscute poporului celui prost cele ale Sfintelor Canoane. Şi noi stându-le împotrivă le-am zis că de sunt acestea aşa, nu se cuvenea nici în limba elinească a se da din început Sfintele Canoane, fiindcă în timpul acela cu acea limbă vorbeau şi însuşi lucrătorii cei de meşteşuguri groase şi norodul. Acestea, zic, împotrivă punându-le noi, deşert s-a arătat cuvântul acelora şi fără tărie. Şi iarăşi cu socotinţa noastră şi împreună cu socotinţa Sfinţilor Arhierei, Sinodiceşte s-a hotărât a se teorisi (sistematiza) cartea. Pentru aceasta s-a şi încredinţat cuviosului şi preacuvântăreţului17 dascăl şi Sfinţitului propovăduitor al marii Biserici a lui Hristos, lui Kir Dorothei, ca unui ştiutor de Sfinte Canoane şi împodobit cu multă învăţătură şi faptă bună, care făcând teoria încredinţatei lui cărţi de-a dreptul ne-a înfăţişat-o nimic adăugând întru dânsa, şi ne-a rugat să o trimitem şi la preaînţeleptul cuvântăreţ dascăl Kir Atanasie Pariul, aflându-se atunci în insula Chios, şi la Preasfinţii Proin al Corintului Kir Macarie ce petrecea acolo; la care trimiţând-o

17 învăţat

19

noi am luat şi de la dânşii buna mărturie pentru carte. Aşa am rânduit, şi s-a trimis cartea la tălmăcitorii din Sfântul Munte, ca cu cheltuiala noastră să se prescrie şi să se îndrepteze. Care şi s-a făcut cu scopul ca şi în tipar să o dăm iarăşi cu însăşi cheltuiala noastră. însă întru acea vreme paretisindu-i18 de prostasia19 Ecumenicului tron, ne-am lipsit de folositoare de suflet plată cea de acest fel. Pentru aceea şi preacuvioşii Părinţi din Sfântul Munte din a lor sărăcie adunând după putinţă, şi mulţi alţii din cei petrecători în afara Sfântului Munte, au dat-o în tipar. Şi Teodorit conducătorul tipografiei, fiindcă a adăugat într-o carte ca aceasta fără cunoştinţa tălmăcitorilor şi a bărbaţilor vrednici de cuvânt care după Bisericeasca poruncă au teorisit (sistematizat) cartea, adăugiri ale lui care au multă necuviinţă, pentru aceasta pe drept cuvânt adăugirile acestea s-au acoperit cu hârtie albă, ca nu cele adevărate cu neadevăratele adăugiri amestecându-se, evghenia20 cărţii să o vatăme, şi în loc de folos cititorilor, nu mică vătămare să le pricinuiască, şi trupească, şi sufletească.

pentru că în adăugirile acestea zice că Domnul nostru Iisus Hristos a înviat sâmbăta.

ca să se facă plecări de genunchi şi în ziua duminicii, şi chiar în ziua Cinzecimii.

că sâmbăta are aceleaşi pronomii21 ca şi duminica pentru că şi ea este închipuirea învierii.

că cu un chip viclean înnoieşte vechile sminteli ce au urmat în Sfântul Munte despre pomenirile morţilor, care cu darul lui Hristos au fost şi simt încetate cu totul. De vreme ce Sfânta Biserică a lui Hristos mai înainte purtând grijă de obşteasca pace a mănăstirilor, prin trei scrisori Sinodiceşti ale ei, cu înfricoşate blesteme au oprit a nu se porni cineva nici a zice nici a scrie despre acestea.

că prihăneşte pe toate tipicele Sfântului Munte, ca pe unele care nu ar grăi toate acelaşi lucru şi ar fi potrivnice, şi care sunt potrivnice Sobornicescului şi obştescului tipic, şi sunt mai desvălitoare şi mai arătătoare decât locurile cele neluminat arătate ale Sobornicescului tipic.

că curat se împotriveşte în adăugirile acestea Canoanelor Sfintelor Sinoade Ecumenice şi Locale şi predaniilor Bisericii lui Hristos.

şi că mai de pe urmă a cutezat preaîndrăzneţul a scrie într-o carte ca aceasta, întru cele ce pomenesc despre antihrist, un atât de înfricoşat şi cutezător cuvânt, încât ne-am îngrozit, nu numai a-l da în scris, ci nici măcar numele

18 Demisionându-i

19 Conducere, cancelarie, mai marii

20 Boierie, nobleţe

21 Prerogativă, privilegiu, drept, putere.

20

a-l numi, pentru primejduirea ce putea urma, şi pentru covârşirea necuviinţei, însă aceste adăugiri se află în paginile următoare ale cărţii ce ne stă de faţă tipărită de el: 96,104,167,183,184, 203, 204,212,300, 380, 383, 399, 449, 502, 504, 533, 548 şi 549 22. Şi dacă vreunul din cei ce au cumpărat din aceste canoniceşti cărţi de prin alte locuri ale pământului, şi ar voi a şterge arătatele neadevărate adăugiri, şi ar voi a-şi îndrepta cartea sa, găsească numele paginilor de mai sus întru care se află adăugirile. Că pentru acesta s-a şi făcut şi s-a întărit această mărturie prin patriarhiceasca noastră iscălitură, şi pentru întărirea cărţii şi pentru obştescul folos, şi fie darul lui Dumnezeu peste toţi cei ce citesc cu credinţă.

NEOFIT

PROEN AL CONSTANTINOPOLULUI PATRIARH 1802, August

Vezi că pricinele însemnate aici de Preafericitul Patriarh, în această carte nicicum nu s-au pus.

22 însemnează că aceste numere se află numai în prima ediţie greacă.

21

ÎNAINTE CUVÂNTARE din partea celor ce sau nevoit pentru apariţia acestei lucrări la anul mântuirii 2007

Aşa cum în sec XVI această carte era un lucru foarte rar, şi de prea mult folos duhovnicesc pentru naţia română, după cum ne mărturiseşte autorul lucrării din acea vreme, tot aşa şi în zilele noastre ea a devenit un lucru tot mai rar şi greu de găsit pentru cei ce vor să vieţuiască cât mai drept şi după Poruncile lui Hristos.

Văzând mulţimea ereziilor şi învăţăturilor greşite din vremea de azi care încearcă pe toate căile, şi cu toate mijloacele, să denatureze Adevărul Dumnezeiesc şi să tulbure Biserica lui Hristos, abătându-o de la calea cea dreaptă, şi îndemnaţi fiind de râvna şi dragostea propovăduirii dreptei credinţe cu ajutorul lui Dumnezeu şi la îndemnul stăruitor al Părintelui JUSTIN PÂRVU, Stareţul Mănăstirii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, judeţul Neamţ, am transliterat această Culegere de Canoane din Limba Română cu caractere chirilice în Limba Română cu caractere latine, după exemplarul original tipărit la Mănăstirea Neamţ la anul 1844.

Şi aşa cum în acea vreme cartea a avut mulţi neprieteni care au încercat să împiedice tipărirea ei, tot aşa şi acum, ea are mulţi neprieteni care au încercat să împiedice editarea şi retipărirea ei. Noi însă le răspundem cu aceleaşi cuvinte ale autorului: „Adică este biserica învăţătoare şi propovăduitoarea luminii sau nu? Este ea un organism social sau nu? Unde se aplică proorocescul cuvânt: Lumină sunt Poruncile Tale pe pământ. Lumină cărărilor mele este Legea Ta. Şi arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci”.

Afară de acestea şi Sfântul Chiril al Alexandriei zice: „Să auzim dar toţi câţi ne lenevim la citirea scripturilor câtă vătămare suferim şi câtă sărăcie, că nu putem începe vreo vieţuire cândva, cei ce nu ştim legile acelea după care trebuie a vieţui”.

Şi cu adevărat, cât ar fi de nepotrivit clerului care ar trebui să cârmuiască pe acei ce li s-au încredinţat spre a-i păstori la apa odihnei, şi a-i povăţui către mântuire Şi împărăţia lui Dumnezeu, ca legiuirile sau Canoanele Bisericeşti a le fi cu totul neştiute! Ba încă ceea ce ar fi şi mai rău, când am voi să împiedicăm

22

pe cei ce ar voi de a le ştii, ascunzând lumina sub obroc.

Deci, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu această carte vede din nou lumina tiparului, noi, nevrednicii, neintervenind asupra textului, păstrându-i forma şi conţinutul conform cu cel original. Prin această Culegere de Canoane dorim să venim în întâmpinarea tuturor celor ce caută cu adevărat, şi se ostenesc după a lor putere, să-şi ducă modul de vieţuire, prin această viaţă trecătoare, după Poruncile Domnului nostru Iisus Hristos şi învăţăturile marilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe. Amin!

Mai noii ostenitori:

Coordonatorul lucrării, Arhimandrit JUSTIN PÂR VU

Protosinghel Ştefan Ieroschimonah Nectarie Ieroschimonah Sava Ieromonah Leonid Monahul Filoteu Monahul Mihail Sora Cornelia şi Mihaela

în sfânta Mănăstire Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil; localitatea Petru Vodă neamţ, Septembrie 2006.

Pomeneşte Doamne întru împărăţia Ta şi pe toţi ceilalţi, ştiuţi şi neştiuţi, ostenitori.

Ne rugăm smeriţilor cititori să fie lesne iertători.

23

PROLEGOMENA23

ÎN DEOBŞTE DESPRE SFINŢITELE CANOANE

CE ESTE CANONUL?

Canonul, după Zonara (în tâlcuirea epistolei 39 a Marelui Atanasie) chiar cu adevărat este un lemn, obşteşte numit cot, pe care îl întrebuinţează meşterii spre a îndrepta lemnele sau pietrele, ce lucrează ei. Că punând cotul acesta asupra celor ce se lucrează de ei, de sunt acelea strâmbe, înlăuntrul sau în afară, le tocmesc, şi le fac drepte. Din aceasta însă, după metaforă, Canoane se numesc şi pietricelele ori bilele (ce se întrebuinţează la balotaţie) spre alegeri: şi hotărârile atât cele ale Apostolilor cât şi cele ale Sinoadelor Ecumenice, şi ale celor Locale, şi ale Sfinţilor Părinţi celor din parte care se cuprind în cartea aceasta. Pentru că şi acestea, ca atâţia coţi drepţi şi netezi, leapădă cu adevărat de la cei Sfinţiţi cu preoţia, şi de la clerici, şi de la cei lumeşti, toată nerânduiala şi strâmbarea moravurilor. Şi pricinuiesc lor toată buna rânduială, şi îndreptare Bisericii, şi a stării creştineşti, şi a faptei bune. 24

23 Prolegomena parte introductivă care precede expunerea propriu-zisă într-o lucrare ştiinţifică.

24 însemnează însă, că pentru a înţelege cineva mai lesne Canoanele acestea, se cuvine a şti aceste 14 preţuiri sau cinstiri, ce de obşte se socotesc la toate Canoanele:

1. Cum că Canoanele se osebesc de hotărâri, de legi, de decreturi, şi de poruncitoarele trimiteri, căci Canoanele Sinoadelor chiar nu cuprind dogmele credinţei (decât rareori), ci pe buna rânduială, pentru aşezarea Bisericii. Iar hotărârile Sinoadelor, cuprind chiar pe singure Dogmele

24

Credinţei. Măcar ca unii ori cu abuz (rea întrebuinţare), şi Canoanele le numesc hotărâri. Precum aceasta se arată din câteva Canoane ale celorlalte Sinoade, şi mai ales din cel al 5-lea al Sinodului din Cartagina şi din Practicalele lui, unde se zice că s-au citit acele 20 de hotărâri ale Sinodului din Niceea, adică acele 20 de Canoane ale lui. Se osebesc Canoanele de legi, căci legi chiar se numesc cele politiceşte şi din afară ale împăraţilor; Iară Canoanele sunt dinlăuntru şi Bisericeşti, şi mai tari decât legile, precum mai jos vom spune osebit. Se osebesc Canoanele de decreturi, precum învaţă Gratian în împărţirea în 3 a Canoanelor, ori de Particularnic (local) Sinod s-au rânduit, ori de Ecumenic s-au hotărât, ori s-au adeverit. Iară decretul este acela ce Patriarhul cu Sinodul său hotărăşte, spre a nimănuia sfătuire sau răspuns. Se osebesc şi de poruncitoarele trimiteri; căci acestea se rânduiesc, ori de vreun papă, ori Patriarh, ori şi împreună cu Sinodul lor spre dogmaticeasca sfătuire (Dositei foaia 600 din ciocliicavivlion).

2. Se cuvine a şti cineva că Canoanele câte nu cuprind arătat certare acelora ce le calcă, după tăcere, dau voie Arhiereului celui de loc, fără patimă să rânduiască cuvenita şi potrivita certare, adică canonisirea lor care o ar socoti, precum zice Valsamon în tâlcuirea Canonului 45 al Sinodului 6. Vezi certările, ori canonisirile Pustnicului Ioan, împreună cu Canoanele lui cele nepomenite în celelalte Canoane,

3. Se cuvine a şti că unul şi acelaşi păcat, unele Canoane îl ceartă mai în îndelungată vreme, iar altele mai în puţină. Fiindcă după mai multă, ori mai puţină pocăinţă a celor ce au păcătuit, aşa mai mult, ori mai puţin, se rânduieşte şi iertarea lor (despre care vezi şi subînsemnarea Canonului 12 al Sinodului 1); şi după mai multă, sau mai puţină creştere, şi întărire a Bisericii.

4. Se cuvine a şti fieştecine, că după capul 4 al titlului 1 al lui Fotie, Canoanele nu se aşează de un Episcop, ci de obştime, şi de Sinodul Episcopilor; precum zice Canonul 47 al marelui Vasilie „Să se adune la un loc cei mai mulţi Episcopi, şi aşa să se aşeze Canonul”, şi cel al 6-lea al lui Grigorie de Nisa, zicând: „La noi aşezarea Canoanelor de un Episcop nu are stăpânire, nici nu este vrednică de crezare”.

5. Cum că cel ce vorbeşte din Canoane Sinodiceşti, cuvântul lui este vrednic de crezare după cel al 6-lea a lui Grigorie de Nisa.

6. Că cel ce face după Canoanele acestea, are neprimejduire, după însuşi cel 47 al marelui Vasilie.

7. Cum că cel ce calcă Canon Sinodicesc, se cuvine să ia precum am zis, certarea care rânduieşte Canonul cel călcat de el, după cel al 2-lea al Sinodului al 6-lea. Iar Sinodiceşti Canoane sunt şi se numesc, nu numai cele aşezate de ecumenicele Sinoade, ci încă şi cele localnice, şi pe lângă acestea şi cele de oarecari Sfinţi îndeosebi scrise. Şi mai ales au putere de Canoane ecumenice, atât cele localnice Sinoade, cât şi cele alcătuite de oarecari Sfinţi. Pentru că de Ecumenice Sinoade, de al patrulea, zic, şi de al şaselea, şi de al şaptelea, s-au cercetat, şi s-au întărit. Precum se vede în Canonul 1 al celui al patrulea, şi al şaptelea, şi în cel al 2-lea al cinci-şaselea Sinod.

8. Cum că ceea ce Canoanele nu scriu arătat, aceea din cele scrise în asemenea Canoane se cuvine a se judeca şi a se încheia, şi vezi tâlcuirea Canonului 15 al Sinodului al 6-lea şi din Scripturile Părinţilor celor din parte, ori şi din desluşirea dreptului cuvânt să se judece.

9. Cum că toate cele rare şi iconomicos şi de nevoie urmate, ori din vreun obiceiu rău şi de obşte a zice, toate cele ce afară de Canon s-au făcut lege sau Canon, şi pildă a Bisericii nu sunt; şi vezi tâlcuirea Apostolescului Canon 68. însă şi iconomia aceasta şi nevoia trecând, iarăşi Canoanele stăpânesc. Vezi subînsemnarea Canonului 46 şi Canonul 13 al Sinodului 1.

10. Cum că canonisirile cele mai multe ce se rânduiesc de Canoane fiind de a treia persoană poruncitoare care nu este de faţă, negreşit au trebuinţă de a doua persoană ce este de faţă (care este Sinodul) pentru ca să se lucreze. Şi vezi subînsemnarea Canonului al 3-lea Apostolesc.

25

„Cum că de către toţi se cuvine a se păzi Dumnezeieştile Canoane nestrămutate, că cei ce nu le păzesc se supun sub înfricoşate certări ori canonisiri”.

„Episcopilor, acestea s-au rânduit vouă pentru Canoane de către noi. Voi însă rămânând într-însele vă veţi mântui şi pace veţi avea, iar nesupunându-vă vă veţi munci şi luptă unii cu alţii necurmată veţi avea, plata neascultării cea cuvenită luând-o”. (Apostolii în sfârşitul (epilogul] cuvântării Canoanelor.)

„Am judecat cu dreptate că Canoanele cele de Sfinţii Părinţi aşezate până acum, în fiecare Sinod să stăpânească” (Canonul 1 al Sinodului IV).

„S-a socotit de către Sfântul Sinod acesta, să rămână şi de acum adeverite şi întărite spre vindecarea sufletelor şi spre tămăduirea patimilor, Canoanele cele primite şi întărite de către Sfinţii şi Fericiţii Părinţi cei mai înainte de noi, şi predanisite nouă, anume ale Sfinţilor şi Slăviţilor Apostoli 85, şi ale Ecumenicelor patru Sinoade după nume, ale celor Locale anume, şi cele ale Părinţilor în parte anume. Şi nimănui nu-i va fi iertat a le schimba, şi a surpa Canoanele cele mai-nainte arătate.”

„Iar de s-ar prinde cineva că a chenotomisit (a izvodit din nou) vreun Canon din cele zise ori că se apucă să răstoarne, vinovat va fi după Canonul cel de acel fel precum acela hotărăşte, să primească certare şi prin acela în care greşeşte, să se vindece” (Canonul al 2-lea al Sinodului VI).

„Bucurându-ne pentru acestea, precum când află cineva dobânzi multe, (cu) îmbrăţişare primind la piept dumnezeieştile canoane, o întărim pe aşezarea acestora întreagă şi neclătită a acelor aşezate de către trâmbiţele Sfântului Duh, adică de întru tot lăudaţii Apostoli, şi ale celor VI Sinoade Ecumenice, şi ale celor de pe alocuri adunate… şi pe ale Sfinţilor Părinţilor noştri… Iar pe cei ce acelea îi anatematisesc, şi noi îi anatematisim, pe cei îi caterisesc, şi noi îi caterisim iară pe cei ce îi afurisesc25 şi noi îi afurisim. Şi pe cei ce îi dau certării, şi noi aşişderea îi supunem. (Canonul I al Sinodului VII)”.

„Deci legiuim ca Bisericeştile Canoane să ţină rânduiala de legi, cele de către Sfintele patru Sinoade aşezate, ori adeverite, adică de cel în Nicheea, şi de cel în Constantinopol şi de cel dintâi din Efes şi de cel din Halkidon. (nearaua 131 a lui Iustinian).”

11. Cum că Canoanele şi legile s-au pus pentru cei îndeobşte, şi nu pentru cei particularnici. Şi pentru cele ce se întâmplă mai de multe ori, şi nu pentru cele ce urmează mai rar.

12. Cum că Canoanele Ecumenicelor Sinoade, mai multă tărie au decât cele ale celor localnice, iar cele al celor localnice, mai multă tărie au decât cele ale Părinţilor celor din parte. Şi mai ales decât cele neîntărite de vreun Sinod Ecumenic, şi citeşte zicerea Preasfinţitul ui Fotie despre aceasta.

13. Cum că unde nu este Canon, sau lege în scris, stăpâneşte bunul obicei, care cu drept cuvânt şi în mulţi ani au fost cercat, şi care nu se împotriveşte vreunui Canon în scris sau lege, ţinând rânduială de Canon şi de lege. Şi vezi subînsemnarea Canonului 1 al Sinodului din Sardica.

14. Cum că toate cele rău judecate şi închipuite, nici Canon, nici lege, nici vremea, adică obiceiul nu le adeveresc după legiuitori.

25 A afurisi a arunca anatema asupra cuiva, a anatemiza; din slavonă: aforisati.

26

„Legjuim dar ca rânduială de legi să aibă Bisericeştile Canoane, cele aşezate de Sfintele cele Şapte Sinoade ori adeverite (prin ziceri adeverite se arată Canoanele Sinoadelor locale şi ale Părinţilor celor din parte, cele adeverite de Sinoadele Ecumenice, după Valsamon.). Că dogmele mai înainte ziselor Sfinte Sinoade ca pe Dumnezeieştile Scripturi le primim, şi Canoanele ca pe legi le păzim, (cartea a 5-a, titlul 3, cap. 2 din Basilicale, la Fotie titlul 1, cap. 2).”

„Rânduirea a treia a titlului al 2-lea din Nearale voieşte ca Canoanele celor 7 Sinoade să se ţină, (ori să stăpânească) şi dogmele lor, ca Dumnezeieştile Scripturi.” (la Fotie, titlul 1, cap. al 2-lea). „Leon înţeleptul, (în cartea a 5-a din Basilicale, titlul 3,-cap. 1) zice: primesc pe Sfintele Şapte Sinoade Ecumenice ca pe Sfânta Evanghelie.”

„S-a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa anatematisirea şi după moarte, a celor ce ori în credinţă, ori în Canoane ar păcătui (al V-lea Sinod Ecumenic în trimiterea către Iustinian, foaia 392 al tomului al 2-lea). Vezi iubitule înfricoşat cuvânt.”

„Cei ce pun în defăimare Sfintele şi Dumnezeieştile Canoane ale Sfinţilor Părinţilor noştri, (canoane) care şi pe Sfânta Biserică o sprijinesc şi pe toată credinţa petrec împodobind-o şi o povăţuiesc către Dumnezeiasca evlavie, (să) fie anatema. (Sinodul din Constantinopol, cel după Constantin Porfirogenetul, foaia 977 din tomul al 2-lea al Sinodicalelor, adică Tomul Unirii).”

Cum că Dumnezeieştile Canoane sunt mai tari decât împărăteştile legi

în praxa (cartea) a patta a Sinodului al IV-lea se scrie: „Prea slăviţii boieri au zis: măritului stăpânitor al lumii (adică lui Marchian împăratul) i-au plăcut, ca nu după împărăteştile cărţi ori după pragmaticile forme (şi aşa se numesc cărţile împărăteşti) să urmeze preacuvioşii Episcopi, ci după Canoanele cele legiuite de Sfinţii Părinţi. Sinodul a zis: împotriva Canoanelor, nici o lucrare să (nu) poată, Canoanele Părinţilor să se ţie. Şi iarăşi: îi rugăm ca fărăzicerea împotrivă, lucrările cele oarecare în toate eparhiile spre vătămarea Canoanelor, să rămână nelucrătoare; ci să stăpânească Canoanele prin toate… toţi. acestea le zicem. Toate lucrările să se surpe, Canoanele să stăpânească după hotărârea Sfântului Sinod, şi în toate celelalte eparhii hotărârile Canoanelor să stăpânească.”

27

„Iară de va produce cineva vreo formă împotriva celor hotărâte acum, s-a socotit de tot Sfântul şi Ecumenicul Sinod să fie fără tărie. (Canonul 48 al celui de-al treilea Sinod Ecumenic)” „Pragmaticile forme cele ce se împotrivesc Canoanelor simt fără tărie, (cartea 1, titlul al doilea, rândul 12; la Fotie titlul 1, cap. 2). “

„Că acelea cu adevărat, adică Canoanele, cele de împăraţi, şi de Sfinţii Părinţi aşezate şi întărite se primesc ca Dumnezeieştile Scripturi. Iar legile, numai de împăraţi s-au primit, ori s-au aşezat, şi pentru aceasta nu au tărie mai multă decât Dumnezeieştile Scripturi, nici decât Canoanele. (Valsamon în scolie la cap. al doilea de mai sus a lui Fotie). “

„Nu-mi spune legile cele din afară, căci şi vameşul legea dinafară plineşte, dar însă se osândeşte (Hristostom cuvântul 57 la cea de la Matei).” Şi iarăşi: „Nici toţi împăraţii, de multe ori nu se ostenesc cu conglăsuire la legi. (Cuvântul 6 la Andriante.)”

„Zice însă Vlastar că mare ajutor dau Dumnezeieştilor Canoane, legile cele iubitoare de buna cinstire de Dumnezeu: „Unele adică împreună ajutorându-le, iar altele, şi plinindu-le, când se întâmplă a se trece acelea cu vederea. (Cap. 5, litera k).”

„Că Dumnezeieştile Canoane şi decât tipicele sunt mai puternice, când acelea se împotrivesc acestora şi mai ales cele în parte şi locale”.

„Că zice Vlastar. „Din nearaua 131 a lui Iustinian ai putea cunoaşte, că tipicele cele făcute de ctitori în mănăstiri, sunt datori a le primi de nu cumva se împotrivesc Canoanelor (cap. 16, litera 1).”

Epigramă la Sfintele Canoane

Precum Treimea naltă, cu legi preaînţelepte,

Pe lumea ceasta toată, a pus să se îndrepte,

Şaceastă rânduială nu poate să se strice,

Căci estUn preaputernic ci o ţine în tari, ferice; Aşa, şi lumea toată, a lui Hristos numită,

Cu Sfinte Legi, Canoane, se ţine fericită;

Căci elendreaptă omul, feresc de la păcate,

Şi leagă-n armonie de legi Bisericile toate,

O, câţi sunteţi cu dorul de întreite fapte,

Primiţi cu bucurie această Sfântă Carte;

28

Caşa precum cu cârma “ corabia se poartă,

Aşa zic cu aceasta Biserica sendreaptă.

P. N. Scriban

Câţi vor umbla cu Canonul (dreptarul) acesta, pace peste ei şi milă. (Galateni 6,16)

Suprascriere la Sfintele Canoane a Sfântului Ioarr Hrîstostom

„Am auzit şi am ţinut… Nu ai ţinut, pe sine-ţi te-ai osândit. în jumătate ai ţinut, şi de nu vei ţine, vei zice însă, nu am ştiut. Că cel ce se osândeşte pe sine pentru că nu a ţinut, se sârguieşte spre a ţine.” (în cuvântul 4, despre pocăinţă, foaia 785, a tomului 6, tipărit la Veneţia)

A Sfântului Maxim

„Mulţi suntem cei ce zicem, puţini însă cei ce fac. Dar însă cuvântul lui Dumnezeu nimeni nu este dator a-L mincionoşi pentru lenevirea sa. Ci a mărturisi cu adevărat neputinţa sa, iar nu a ascunde adevărul lui Dumnezeu. Ca să nu ne facem vinovaţi, împreună cu călcarea poruncilor, şi de reaua tălmăcire a cuvântului lui Dumnezeu? (cap 85 a celei de-a doua sută, a celor pentru dragoste, din Filocalie).

29

PROLEGOMENA

DESPRE CANOANELE SFINŢILOR APOSTOLI

Feluri de Sinoade, sau mai bine a zice adunări ce s-au făcut25 26 de Sfinţii Apostoli, după oarecare27:

cea dintâi, adică în anul 33 sau 34 de la Hristos, pentru alegerea apostolului în locul lui Iuda vânzătorul când punându-se înainte Iosif şi Matia, au căzut sorţii pe Matia (Fapte 1).

iar a doua, când fiindcă inima şi sufletul celor ce crezuseră era una, câţi aveau ţarini şi case ori altceva le vindeau şi aduceau câştigurile la picioarele Apostolilor, ca să-i chivernisească pe cei ce nu aveau, măcar că adunarea aceasta nu se înţelege arătat din povestirea faptelor.

26 Am zis mai vârtos adunări pentru că Sfântul Marcu al Efesului la Sinodul cel ce a fost la Florenţa a răspuns către latini: noi adunare a Apostolilor numim şi nu un Sinod, precum Silvestru marele eclesiarh scrie în cartea a şasea, capitolul 6 şi drept ca un preaînţelept a răspuns. Că Sinod cu adevărat este strângerea bărbaţilor celor aleşi ai Bisericii din feluri de eparhii şi de clime ale pământului, într-o oarecare cetate. Iar adunarea este împreună înfăţişarea cea a însuşi acestora şi într-o zi hotărâtă la un loc şi un timp.

27 Dositei Patriarhul Ierusalimului în cartea numită ciocliicavivlion le numeşte pe acestea, (foaială până la 18). Asemenea şi Spiridon Arhimandritul; Milias, foaia 1015 a tomosului al 2-lea al adunării Sinoadelor, cuvânt cu cuvânt le-a luat de la Dositei. însă amândoi fără de rânduială cuprind adunările acestea ale Apostolilor, după număr. Pentru aceasta noi urmând mai vârtos rânduiala capetelor faptelor Apostolilor, în mai bună rânduială le-am aşternut, schimbând numărul.

30

a treia, când s-au ales cei şapte diaconi ca să slujească meselor (Fapte 6,2).

a patra, când după ce au auzit Apostolii şi fraţii cei din tăierea împrejur, cum că Petru a botezat pe păgânul Cornelie şi pe cei împreună cu dânsul se priceau (contraziceau) cu Petru.

a cincea, când Apostolii şi prezviterii s-au adunat ca să cerceteze toate acestea, adică de nu pot a se mântui credincioşii cei ce nu se taie împrejur după legea lui Moisi precum aceasta o zice oarecare ce se pogorâse din Iudeee la Antiohia. Pe care aceasta chiar Sinod şi adunare a Apostolilor se cade a o numi tot cel ce este cu judecată, ori mai bine a zice pildă şi prototip (original al Sinoadelor de după acestea, fiindcă cuprinde şi numele şi însuşirile caracteristice ale Sinoadelor. „Că s-au sculat oarecare din cei din eresul fariseilor zicând: că se cade a-i tăia împrejur pe ei” (Fapte 15,5). (Iată pricirea (cearta) şi prigonirea pentru care trebuia Sinodul). „Şi s-au adunat Apostolii şi prezbiterii” (Fapte 15,6). (Iată Sinodul şi adunarea anume ce se zice), „şi multe întrebare făcându-se” (Fapte 15,7), şi (iată cea întâia cercetare pentru ea) „Atunci s-au părut Apostolilor şi prezbiterilor împreună şi întregii adunări (Fapte 15,22). „Şi s-au părut Sfântului Duh şi nouă” (Fapte 15,28) şi celelalte (Iată alegerea şi hotărârea.) Şi s-a făcut adunarea aceasta în al 17-lea an după înălţarea Mântuitorului.

a şasea adunare a Apostolilor s-a făcut în anul 56, ori 59, după ce a intrat Pavel la Iacov, fratele Domnului. „Au venit la dânsul toţi prezbiterii (Fapte 21,18).

iar oarecare vor ca să se fi făcut şi altă adunare a Apostolilor în Antiohia care să fi dat nouă Canoane precum însemnează oarecare Părinţi apusen (pentru care vezi subînsemnările Canonului 85 Apostolic).

încă şi altele, dintre care cea prea mare şi vrednică de cuvânt adunare zic apusenii, să se fi făcut în anul 44, când Apostolii erau să se despartă unu] de altul, la care au alcătuit şi Simbolul Credinţei (pentru care vezi subînsemnarea întâi a Canonului 1 al Sinodului al VI-lea), care Simbol se zice al Sfinţilor Apostoli.

Acestea aşa zicându-se, la care adunare din acestea s-au dat prin Climent aceste 85 de Canoane ale Dumnezeieştilor Apostoli, nici o scumpătăţită ştiinţă pentru aceasta nu ne-a predat vechimea. După socotinţă28, însă, poate cineva

28 Am zis după socotinţă şi nu cu adevărat. Pentru că Sfântul Meletie (în cuvântul pentru azime) aducând spre mărturie Apostolescul Canon cel pentru azime zice că, Climent a scris Apostoleştile Canoane cu porunca lui Petru şi a lui Pavel (iar cum că acelaşi cuvânt al Apostolilor rânduiri celor de Climent scrise se află şi în Apostoleştile Canoane, prea cu adevărat o V mărturisi împreună fiecare înţelept dintr-o singură simplă citire). Ci şi Gheorghe Susgduri, k rugăminţile lui Petru şi a lui Pavel zice că: unindu-se în Antiohia Petru şi Pavel a făcut Apos toleştile Canoane acestea. încă şi însuşi Climent acesta în Canonul 85 Apostolesc îşi scrie numele său. Iar Sfântul Climent a fost nu numai ucenic şi următor al Apostolului Petru, precum pomeneşte epistola purtătorului de cuvânt Ignatie către Tralisieni care zice: „Anegclitos şi Climent lui Petru (slujind) fiind Episcop al Romei, ori fără mijlocire după Petru, ori al patrulea”, adică după Petru, şi după Linos, şi după CHtos, ori după Anaclitos, ori Anegclitos. Ci şi ucenic al lui Pavel, precum aceasta o arată epistola lui Pavel către Filipeni, care ace: „Şi împreună cu Climent, şi cu ceilalţi împreună lucrători ai met” (Filipeni 43).

31

a zice cum că i-au rânduit pe aceştia în timpul adunării lor celei zise prea mare şi vrednică de cuvânt, când voiau ei să se despartă şi să se samene ei spre propovăduirea Evangheliei.

Dar fiindcă mulţi eretici şi poate şi oarecare din apuseni (am zis însă poate, căci după mărturia lui Antonie Forestul iezuitul, întru pregătirea cea pentru Sinodul lor cel Ecumenic ce s-a adunat în Trident au întărit pe toate aceste 85 la număr), mustrându-se la novelelor29 iscodiri de Canoanele acestea, îşi deschid gurile împotriva lor zicând: ori toate ori unele nu sunt Canoane aşezate ale Sfinţilor Apostoli; noi, cu multă sârguinţă, ne-am silit a le îngrădi cu mii de zăvoare şi cu toate săgeţile celor puternici după cântare (cumpănire, n.ed.), ca şi din însăşi singură privirea mulţimii a tot întrarmării, să se teamă de dreptate fiecare luptător. O zic mai arătat: Ne-am silit să aflăm care Canoane ale Sinoadelor adeveresc din cuvânt în cuvânt pe Apostoleştile Canoane acestea şi care le adeverează cu singur numele, Apostoleşti. Şi cele ce din cuvânt în cuvânt se adeveresc, sunt acestea:

Cel al 5-lea Apostolesc de al 13-lea al Sinodului al VI-lea;

Cel de-al 17-lea şi al 18-lea, de al 3-lea al Sinodului al VI-lea;

Cel de-al 22-lea şi al 23-lea, de al 8-lea al Sinodului I şi al II-lea;

Cel de-al 26-lea, de al 6-lea al Sinodului al VI-lea;

Cel de-al 27-lea, de al 9-lea al Sinodului I şi II-lea;

Cel de-al 29-lea, de al 5-lea al Sinodului al VII-lea;

Cel de-al 30-lea, de al 3-lea al Sinodului al VII-lea;

Cel de-al 34-lea, de al 9-lea al Sinodului din Antiohia;

Cel de-al 38-lea, de al 12-lea al Sinodului al VI-lea;

Cel de-al 40-lea, de al 24-lea al Sinodului din Antiohia;

Cel de-al 41-lea, de al 25-lea al Sinodului din Antiohia;

Cel de-al 53-lea, din practicalele Sinodului al VII-lea;

Cel de-al 64-lea, de al 55-lea al Sinoduluial VI-lea;

Cel de-al 73-lea, de al 10-lea al Sinodului I şi al II-lea.

29 Novele – (în dreptul roman) dispoziţii suplimentare care se adaugă la o lege cuprinsă într-o codificare anterioară; la noi în vechime se numeau nearale; neara supliment la o lege (lege derogatorie). (Dicţionar enciclopedic 2001n. ed.)

32

Iar cele cu singure numele: Apostoleşti, sunt acestea:

Cel al 12-lea, al 13-lea şi 16-lea Apostoleşti, din Epistola lui Alexandru al Alexandriei, pe care o trimite către Alexandru al Constantinopolului. (Teodorit cartea I, cap. 4 iar de alţii cap. 3 al Istoriei Bisericeşti).

Cel al 14-lea şi al 15-leâ Apostoleşti, de al 15-lea al Sinodului I, ci şi de epistola ce o trimite marele Constantin către Eusebie al Chesariei (Eusebie la viaţa lui Constantin; cartea a 3-a, cap. 59 şi 60 şi de către alţii 61).

Cel al 34-lea şi cel al 35-lea, de al 18-lea al Sinodului al III-lea.

Cel al 74-lea de Sinodiceştile însemnări cele făcuta în Constantinopol pentru Agapie şi Bagadie, adică de Sinodul local din Constantinopol, despre care vezi după celdin cetatea Sardicii.

Toate aceste 85 Apostoleşti se adeveresc de Canonul al 2-lea al Sinodului al VI-lea şi al Sinodului al VI-lea, încă şi Nearalele 6 şi 137 (ale) lui Iustinian, adeverindu-le pe acestea zic: „Şi aceasta credem că va fi, dacă luarea aminte a Sfintelor Canoane se păzeşte pe care Apostolii le-au dat cei ce cu dreptate se laudă şi simt închinaţi, şi însuşi văzători au fost şi slujitori ai Dumnezeiescului Cuvânt şi Sfinţii Părinţi o au păzit şi o au învăţat”.

Pomeneşte de ele şi Teodosie şi Valentian în Sacra, purtându-se ei împotriva lui Irineu Episcopul Tirului, (vezi foaia 610 din Dodecavivlionul lui Dosithei.) Le adeveresc pe acestea şi tâlcuitorii Canoanelor: Zonara, zic Valsamon, Alexie Aristin, Simion Magistrul şi Logofătul; Ieromonahul Matei Vlastar, Iosif Egipteanul, Fotie. Şi le adevereşte pe acestea şi Ioan Damaschin, zicând: „Canoanele Sfinţilor Apostoli prin Climent (în cartea a patra, cap. 18 despre Ortodoxie) sunt 85″. Cum că Canoane ale Sfinţilor Apostoli sunt, zice şi Ioan Antiohianul în titlul 50 şi Ioan cel din scolastici Arhiepiscopul Constantinopolei, (care) în procuvântarea adunării Canoanelor aşa zice: „Sfinţii ucenici şi Apostoli ai Domnului au dat prin Climent 85 de Canoane”. „Las a zice cum că şi cele 25 de Canoane ale Sinodului celui din Antiohia nu numai că se conglăsuiesc după noimă cu cele ApOstoleşti, ci şi întregi ziceri din ele cuprind semănate printr-însele”. Dovadă că sunt adevărate Apostoleştile Canoane este şi conglăsuirea şi potrivirea cea după noimă (conţinut) a celorlalte Canoane, atât a celor Sinodale, cât şi a Părinţilor celor din parte, care se vede în fiecare Canon Apostolesc în această carte. Anevoie este cu adevărat, iar mai bine a zice cu neputinţă să creadă cineva, cum că din sine-şi şi după întâmplare s-au conglăsuit cu ele atâtea Sinoade Ecumenice, atâtea locale, şi atâţia Părinţi din parte. Şi dimpotrivă cu totul prea lesne este să creadă cineva, cum că Canoanele cele atâtea şi atâtea, având înaintea lor pe acestea Apostoleşti, ca pe atâtea pilde originale şi temelii prea întemeiate (fundamentele), după imitaţie (urmare sau pilduire) s-au conglăsuit cu ele, şi asupra acestora s-au mai zidit.

33

CELE 85 DE CANOANE ALE SFINŢILOR ŞI ÎNTRU TOT LĂUDAŢILOR APOSTOLI, ÎN LIMBA NOASTRĂ TÂLCUITE

CANONUL 1 (Hirotonia episcopului)

Episcopul să se hirotonească de doi Episcopi, sau de trei30.

[al 1,4; al 7,3; al Sob. din Antiohia can. 19; al Sob. din Laodikia can. 12; al Sob. din Sardica can. 6; al Sob. din Constantinopol can. 1]

TÂLCUIRE

Zicerea „Episcop”, mai întâi I se dă chiar de Dumnezeieştile şi Sfintele Scripturi a lui Dumnezeu, celui ce pe toate le priveşte şi le cercetează, precum mărturiseşte Iov (cap 20,29) zicând: „Aceasta este partea omului necredincios de la Domnul, şi agonisita averilor lui de la Cercetătorul” (adică de la Dumnezeu). Şi iarăşi: „Iar cercetarea Ta a păzit pe duhul meu” (cap. 10,12); şi Domnul nostru Iisus Hristos, precum zice Petru verhovnicul Apostolilor pentru Dânsul: „Că eraţi ca nişte oi rătăcite. Ci v-aţi întors acum la Păstorul şi Păzitorul sufletelor voastre” (epistola întâi, 2,25). Iar al doilea şi după dar, glasul acesta să dă celor de Dumnezeu aleşi, precum zice pentru Eleazăr însuşi Dumnezeu: „Episcop (cercetător) Eleazăr fiul lui Aaron preotul” (Numeri 4,16). Şi către Iezechia zice Dumnezeu: „Fiul omului, pândar te-am dat pe tine casei lui Israil” (3,12). Şi în scurt să zic, Episcopi se numesc în Scriptura cea Veche atât luătorii aminte şi păzitorii ocârmuirilor şi a locurilor celor din lăuntru şi Bisericeşti, precum

30 Anaclit Episcopul Romei zice cum că: Canonul acesta întâiul este cuvânt al Apostolului Petru, şi că, după legiuirea Canonului acestuia au hirotonit pe Iacov fratele Domnului aceşti trei Apostoli: Petru, Iacob şi Ioan şi măcar că Dumnezeiescul Hrisostom zice, că l-a hirotonit pe el Domnul. Ci poate că Domnul adică l-a ales pe el Episcop al Ierusalimului (hirotonia cea după Hrisostom, în loc de alegere luându-ae), iar aceşti trei Apostoli după înălţarea Domnului prin dumnezeiasca Sfinţită săvârşire l-au hirotonit pe el. Precum şi Dositei mărturiseşte în cartea pentru cei ce au Patriarhisit în Ierusalim. Dar pentru ce Episcopul adică se hirotoneşte de trei sau de doi Episcopi; iar prezbiterul şi ceilalţi clerici de unul numai? De crezut este cum că aceasta este pricina cea dinlăuntrul, şi mult mai de aproape. Că de vreme ce după Apostolul „Cel mai mic de cel mai mare se blagosloveşte” (Evrei 7,7) care osebit pentru preoţie s-au zis la hirotonia prezbiterului (adică a preotului) mai mic fiind, ajunge un singur Episcop, ca unul ce este mai mare şi mai covârşitor cu treapta decât acela. Iar la a Episcopului, de asemenea tagma şi de asemenea treaptă fiind, şi nu mai mic fiind, nu ajunge un singur Episcop ca de unul ce este de asemenea treaptă, şi nu decât acela mai mare. Deci ca cel mai mare pe cel mai mic să blagoslovească, doi sau trei pe cel unul hirotonesc. Fiindcă negreşit mai buni, adică mai mari sunt cei doi decât cel unul, precum zice Solomon (Ecleziast stih 4).

34

este scris pentru cel mai sus Eleazăr, cum că avea purtare de grijă pentru tot cortul (Numeri 4,16), şi pentru Arhiereul Iodae, cum că a aşezat purtători de grijă în Casa Domnului: „Şi a pus preotul luători aminte în Casa Domnului” (4 împăraţi 11,18), cât şi luători aminte a lucrurilor şi ocârmuirilor celor din afară şi politiceşti, precum s-a scris: „S-a mâniat Moisi pe cei mai mari ai oştii, pe cei peste mii, şi pe cei peste sute”. (Numeri 31,14). Nici unul din Apostoli s-a hotărât, ori s-a numit Episcop, când vieţuia Domnul pe pământ, Care singur este Episcopul sufletelor noastre, ci pe singură stăpânire de a vindeca toată boala şi de a scoate pe draci o aveau ei (Matei 10, Marcu 3). Iar după învierea din morţi şi înălţarea Mântuitorului nostru, trimiţându-se aceştia de Dânsul, precum El S-a trimis de Tatăl, în toată lumea, şi toată stăpânirea de a lega şi dezlega luând ei, şi toate darurile Prea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii, nu numai numele cel Apostolesc îl aveau, din însăşi lucrurile, ci cu adevărat şi pe însuşi cel Episcopesc, precum mărturiseşte Sfântul Epifanie că zicând: „Cei întâi Petru şi Pavel (şi) însuşi Apostolii au fost şi Episcopi”. Asemenea şi toţi ceilalţi precum adeveresc Părinţii. Pentru aceasta au şi rânduit de trei, sau de doi Episcopi să se hirotonească Episcopii cei din cetăţi. Ci şi ei prin sate şi prin cetăţi propovăduind, precum zice Sfântul Climent Episcopul, la epist. I către Corinteni: „Cercetând cu duhul, aşeză părţile propovăduirii lor, în Episcopi, şi diaconi ai celor ce urmau să creadă. Pentru aceea şi purtătorul de Dumnezeu Ignatie scriind către credincioşii cei ce erau în Trallesa porunceşte: „Cinstiţi şi pe Episcopul vostru ca pe Hristos, precum au rânduit vouă fericiţii Apostoli. Şi aceasta adică pentru zicerea Episcop. Iar zicerea hirotoniei se face de la aceasta: „întind mâinile”. Şi are două însemnări. Fiindcă, hirotonie se numeşte şi hotărârea şi alegerea a vreunui dregător, care se făcea cu întinderea mâinilor norodului, după zicerea lui Demostene. „Măcar pe oricare voievod de oşti aţi hirotoni” (Cuv: 1 asupra lui Filip). Şi mai ales după obiceiul Bisericii care din vechi stăpânea, când fără împiedicare, mulţimile adunându-se, hirotonea, adică alegea.prin întinderea mâinilor pe Arhierei, precum zice Zonara, măcar că la urmă pe acesta Soborul cel în Laodikia, întru al cincilea Canon al său l-a stricat, zicând că: „Nu se cade hirotoniile sau alegerile a se face, în fiinţa de faţă a celor ce se învaţă credinţa”. Iar hirotonie în ziua de astăzi se numeşte, cea prin rugăciuni şi prin chemarea Sfântului Duh, făcându-se Sfinţita săvârşire a Arhiereului, punând întru aceeaşi vreme şi mâinile sale, pe capul celui ce se hirotoneşte, după hotărârea aceea Apostolească: „Mâinile în grabă pe nici unul să nu pui”. Şi este lucrul acesta tuturor prea cunoscut. deci porunceşte Canonul acesta, că tot Arhiereul (ori Mitropolit de ar fi, ori Arhiepiscop, ori Episcop) să se hirotonească de doi Episcopi ori de

35

trei31. Şi să vede că chipul cuvântului este pe dos. Că cel mai curat, şi mai ales ar fi fost, de ar fi zis aşa: Episcopul să se hirotonească de trei Episcopi, ori (mai puţin) de doi. Aşa rânduielile Apostolilor fără formăluire pe însuşi Canonul acesta l-au aşezat zicând: „Iar Episcopul poruncim a se hirotoni de trei Episcopi, ori însă cel mai puţin de doi”32.

SIMFONIE [unire de glasuri]

întru un glas cu Canonul acesta, şi multe alte Canoane legiuiesc: „Că trebuie cu adevărat ori toţi Episcopii eparhiei (după al 4-lea al Soborului I şi al 3lea al Soborului 7 şi al 19-lea al celui din Antiohia) ori mulţi (după al 13-lea al celui din Cartageni) să se adune şi să hirotonească pe Episcopul. Dar fiindcă aceasta este anevoie, cel mai puţin trebuie să-l hirotonească trei, şi ceilalţi să se facă împreună hotărâtori la hirotonia lui prin scrisorile lor. Şi adeverind pe acest Apostolesc, cel al 58-lea al Soborului din Cartageni zice: forma cea veche se va păzi ca nu mai puţini33 de trei Episcopi să fie de ajuns la hirotonia Episcopului, Mitropolitul adică, şi alţi doi Episcopi. Pe însăşi aceasta zice şi Canonul cel întâi al Soborului local din Constantinopol. încă şi al 12-lea al celui din Laodikia rânduieşte cum că cu judecata Episcopilor celor de primprejur trebuie a se aşeza Episcopii la stăpânirea Bisericească. Iar dacă după întâmplare va rămâne într-o eparhie un singur Episcop care chemându-se de Mitropolitul, nici nu va merge, nici prin scrisori nu va împreună alege pe cel ce urmează a se hirotoni Arhiereu, atunci trebuie Mitropolitul să se împreună aleagă şi să-l hirotonească pe el cu Episcopii apropiatei străinei eparhii, asemenea

31 Iar Episcopii cei ce se hirotonesc trebuie a fi trecuţi cu vârsta, adică nu mai puţin de 50 de ani afară numai dacă în vreo mică eparhie nu se află cineva trecut cu vârsta după rânduielile cele Apostoleşti, cartea a doua cap. 1 şi după epistola 52 a Sfântului Ciprian. Ori şi peste treizeci de ani după nearaua 137 a lui Iustinian.

32 Iar Episcopul se hotărăşte de împăraţii Leon şi Constantin aşa: „Episcopul este luător aminte şi purtător de grijă al tuturor sufletelor celor ce se adună în Bisericile eparhiei sale, având putere săvârşitoare peste prezbiter, diacon, anagnost, şi psalt (cântăreţ) şi monah. Iar însuşirea Episcopului este cu cei smeriţi adică a se împreună smeri, iar pe cei ce se mândresc a-i defăima… Şi mai întâi a se primejdui pentru turmă şi pe strâmtorarea acelora a sa chinuire a o face (în pravilele împăraţilor 8, foaia 92 a cărţii, a 2-a a lui Ghiur). Iar Mitropolit pentru aceasta se numeşte Episcopul, după Gavriil al Filadelfiei (în cuvântul pentru preoţie), pentru că este ca maica cetăţii sale, pe care este dator a o hrăni duhovniceşte cu învăţăturile şi cu viaţa şi cu Sfinte năravurile sale, şi cu veniturile eparhiei sale”. Vezi şi la Canonul 58 cel Apostolesc. Iar cum că obicei prea folositor a urma în Biserica lui Dumnezeu, cei ce urmau a se hirotoni Episcopi, a se face întâi monahi apoi a se face Episcopi, vezi la subînsemnarea Canonului 51 Apostolesc.

33 Poate pentru aceasta au zis nu mai puţini de trei, nu împotrivindu-se Canonului Apostolesc ci pentru că în vremurile acelea era mai multă mulţimea Episcopilor decât în vremurile Apostolilor în care era şi nevoia prigoanei.

36

şi pe însuşi Mitropolitul înşişi aceşti apropiaţi cu locul trebuie a-l alege şi a-l hirotoni, după Canonul al 6-lea al celui din Sardica. Iar rânduielile Apostolilor (cartea a 8-a, cap. 27) poruncesc că cel ce se va hirotoni de un Episcop să se caterisească, dimpreună cu cel ce l-a hirotonit, afară numai dacă după nevoie de prigoană, ori altă oarecare pricină nu pot mulţi a se aduna, şi cu alegerea acestora se va hirotoni de unul. Precum Sidirie s-a hirotonit Episcop Palebiskei, după Sinesie, nu de trei ci de un Episcop de Filon, pentru că nu puteau Episcopii a se înfăţişa în vremurile acelea.

CANONUL 2 (Hirotonia preotului şi diaconului)

Prezbiterul (ori preotul) şi diaconul, şi ceilalţi clerici să se hirotonească de un Episcop “

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte că fiecare preot şi diacon şi ceilalţi clerici34, ipodiacom adică, anagnoşti şi psalţi, şi cei de aici, să se hirotonească numai de un Episcop35.

34 Cleric prost (inferior) şi de obşte se numesc toţi aceia care au punere de mână ieraticească şi Bisericească de la Episcopul şi de la cei de aici ai rânduielii Bisericeşti, până la anagnost şi psalt (cântăreţ) şi catehet şi portar, după Canoanele 26,68 şi 70 Apostoleşti, şi după Canoanele 24 şi 30 ale Laodikiei şi după epistolia marelui Vasile cea către Horepiscopii cei de sub dânsul şi după Nomiconul lui Fotie, titlul I, cap. 31. Pentru care şi nearaua 123 a lui Iustinian zice aşa: „Iar prezbiterii şi diaconii şi ipodiaconii şi anagnoştii şi psalţii pe care toţi clerici îi numim, care şi canonici se zic după al 6-lea al Antiohiei şi după alte Canoane”. Iar chiar clerici se numesc toţi cei ce afară de altar au hirotesie. Iar Valsamon, tâlcuind la Canonul 51 al marelui Vasilie, zice că: „Şi monahii clerici se numesc”. Şi s-au numit clerici după Hrisant (Sintagmation foaia a 20-a), de la clerul (sau sorţul) ce au aruncat Apostolii pentru Matia. Iar în ziua de astăzi clerici se numesc mai vârtos cei ce au boierie şi cinuri Bisericeşti, atât cei Sfinţiţi cât şi lumenii.

35 însemnează că măcar deşi Episcopii, prezbiterii, diaconii şi ipodiaconii se zic chiar să se hirotonească, iar anagnoştii şi psalţii să se pecetluiască adică să se hirotesească după Zonara, şi cei asemenea lor (că hirotesia este mai de obşte decât hirotonia), iar iconomii, ecdichii (arătătorii dreptăţii), prosmonarii (străjuitorii) să se pună înainte, după Canonul 2 al Soborului IV. Iar Simeon al Tesalonicului: Episcopii, prezbiterii şi diaconii se hirotonesc, iar ipodiaconii se hirotesesc, iar anagnoştii se pecetluiesc (se blagoslovesc). Cu toate acestea Canonul acesta, nici o deosebire nu face, ci la toţi clericii zice numele hirotoniei. Şi aceasta încă însemneaz-o, după Hrisostom (în cuvântul întâi către Filipeni, foaia a 5-a, tomul 4) cum că Episcopul, prezbiter şi diacon se numeşte (ca unul ce cuprinde lucrările acestora) şi dimpotrivă prezbiterii Episcopi (nu) se numesc (ibidem), iar că prezbiterii, şi diaconii se alegeau precum Episcopii, arătat este din Canonul al 3-lea al soborului al VI-lea, şi al 7-lea al lui Teofil şi Chiril al Alexandriei tâlcuind la capitolul 8 al Numerilor, zisa aceea: „Şi vei aduce pe leviţi înaintea Domnului, şi fiii lui Israel îşi vor pune mâinile lor pe leviţi” (8,10), zice că pentru cei ce se cheamă la Sfinţita lucrare a lui Hristos hotărăsc noroadele, cu toate că hotărârea aceasta nu se lucrează în ziua de astăzi. Iar forma mărturiei care se dă celor ce vor să se hirotonească preoţi şi diaconi, vezi la sfârşitul cărţii, care mărturie iscălită fiind de preoţii cei mai aleşi, şi de clerici se vede că are loc de alegere.

37

CANONUL 3 (Ponoase la altar)

Dacă vreun Episcop ori prezbiter, afară de rânduiala Domnului cea pentru jertfă, va aduce alte oarecare la jertfelnic, ori miere, ori lapte, ori în loc de vin, băuturi meşteşugite, ori păsări, ori oarecare vite, ori legume afară de rânduire, să se caterisească. Afară de mănunchi de grâu nou, ori struguri la vremea cuviincioasă. Dar să nu fie iertat a se aduce altceva în altar, decât untdelemn la candelă, şi tămâie la vremea aducerii înainte. [Apostolesc 4; Sob. 6; 28, 32,57,95; din Cartagina 44; a lui Theofil: 8]

TÂLCUIRE

Când Domnul nostru Iisus Hristos a predanisit Apostolilor Taina dumnezeieştii Sfintei Lucrări, a rânduit lor să nu săvârşească cu nici un alt fel fără numai cu pâine şi cu vin amestecat cu apă, însuşi El întâi făcând aceasta la Cina cea de Taină, precum în Liturghia Sfântului Iacob, fratele Domnului, s-a scris: „Din vin dregând (paharul adică) şi din apă”. Pentru aceasta şi dumnezeieştii Apostoli în Canonul acesta rânduiesc, cum că oricare Episcop, ori preot călcând rânduirea ce Domnul a rânduit pentru Jertfa aceasta nesângeroasă, ar aduce pe Sfânta Masă alte oarecare feluri, ori miere (de pildă), ori lapte, ori în loc de vin, băuturi meşteşugite, adică toată băutura cea beţivă, precum rachiul ce se face din feluri de roduri, ori bere ori altceva asemenea; ori va aduce păsări ori niscaiva vite, ori legume, unul ca acesta să se caterisească36. Ci aduce-se la Altar mănunchiuri de spice noi de grâu, (precum

36 Trebuie să ştim că certările ce le poruncesc Canoanele, adică acestea: să se caterisească, să se afurisească, şi să se anatematisească a treia persoană care nu este de faţă, la care spre a se da porunca aceasta de nevoie trebuie a fi a doua persoană, acestea se tâlcuiesc mai bine după meşteşugul grămăticilor. Canoanele poruncesc soborului Episcopilor celor vii să caterisească pe preoţi, ori să afurisească, ori să anatematisească pe mireni, când calcă Canoanele. însă dacă soborul nu va pune în lucrare caterisirea preoţilor, ori afurisirea, anatematisirea mirenilor, preoţii aceştia şi mirenii, nici caterisiţi nu sunt cu lucrul nici afurisiţi, ori anatematisiţi. învinovăţiţi însă sunt, aici spre caterisire, ori afurisire, ori anatematisire, iar acolo spre dumnezeiasca osândă. Precum şi un împărat când va porunci slugii sale să bată pe un altul, care i-a greşit, dacă sluga cea poruncită nu va lucra porunca împăratului, acela ce a greşit împăratului a rămas nebătut, învinovăţit însă spre bătaie. Drept aceea tare greşesc cei fără minte care zic cum că în vremurile acestea toţi cei Sfinţiţi care în afară de Canoane s-au hirotonit, sunt cu lucrarea caterisiţi. De cei Sfinţi prihanitoare limbă este aceea ce nebuneşte pe acest fel de cuvinte le bârfeşte, neînţelegând că porunca Canoanelor fără de punerea în lucrare a persoanei a doua, adică a soborului, este nesăvârşită. Fără mijlocire şi mai înainte de judecată, ne lucrând de sine-şi. însuşi Dumnezeieştii Apostoli arătat se tălmăcesc pe sine-şi cu al 46-lea Canon al lor, fiindcă nu zic că îndată acum cu lucrul se află caterisit oricare Episcop sau preot care va primi botezul ereticilor, ci a se caterisi poruncind, adică a sta de faţă la judecată, şi de se va dovedi că a făcut aceasta atunci să se dezbrace cu hotărârea voastră de preoţie, aceasta poruncim.

38

evreii aceştia le aduceau lui Dumnezeu: „Că spice noi, zice, uscate ori crude nu veţi mânca, până ce nu veţi aduce prinos Dumnezeului vostru. Şi iarăşi, veţi aduce struguri şi mănunchiuri din pârga secerişului vostru la preot.” (Levitic 23,10-14). însă nu ca o nesângeroasă jertfă a Trupului şi Sângelui Domnului, să nu fie! Ci ca o pârgă, şi întâi arătate roade în vremea cuviincioasă, când se vor coace37. Drept aceea nu este iertat a aduce cineva altceva în Sfântul Altar, afară de untdelemn pentru luminare, şi tămâie la vremea ce se săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie.

SIMFONIE

întru un glas cu Canonul acesta şi cel de aici al 4-lea rânduieşte, că celelalte poame să nu se aducă la jertfelnic, ci la casa Episcopului, ca nişte întâi arătate. Iar cel al 44-lea al Soborului din Cartagina rânduieşte altceva, a nu se aduce la Sfintele Taine decât numai pâine şi vin amestecat cu apă38. Iar cel 28 al Soborului 6 porunceşte, ca strugurii ce se aduc în Sfântul Altar, trebuie a se blagoslovi de preot cu osebită rugăciune şi blagoslovenie de cea a Tainelor, ca

37 Pentru această pricină precum se vede la Praznicul Adormirii PreaSfintei de Dumnezeu Născătoarei, aduceau struguri la Patriarhul în Altarul Bisericii celei din Vlaherna, după sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, precum zice Valsamon. Iar în ziua de azi, obiceiul cel mai în multe locuri se ţine, este a se aduce struguri cei de acest fel la Praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului, şi a se blagoslovi de preoţi. Şi ar putea cineva a se nedumeri, pentru ce numai spicele grâului şi strugurii să se învrednicească de atâta cinste, şi să se aducă în lăuntru în altar, şi nu vreo altă roadă? Poate pentru aceasta, pentru că din acestea se face pâinea şi vinul care se prefac în Trupul şi Sângele Domnului. Şi cum că noile mănunchiuri nu sunt legume precum a tâlcuit Valsamon, se arată din însuşi Canonul acesta care pe legume arătat le-a oprit. Pe mănunchiuri şi Teodorit spice noi le-a tâlcuit la tâlcuirea celei leviticeşti, şi Filon iudeuL Iar Canonul 44 al Soborului din Cartageni, anume zice: Să se aducă pârga de struguri şi de grâu.

38 Mai arătat decât toţi proorocii şi mai desluşit a proorocit pe aceste trei feluri de creştinească jertfă Solomon zicând, ca din partea Ipostaticii înţelepciuni a lui Dumnezeu, în capul al nouălea a pildelor. „Veniţi de mâncaţi pâinea mea. Şi beţi vinul carele am dres vouă”. Iară în loc de care am dres, arăbeasca tălmăcire are, cel amestecat cu apă. Vezi (Ravenul Samuil, alcătuire de aur. Cap. 20). Şi înseamnă cum că unirea vinului şi a apei în Potir, odată se face la Dumnezeiasca Liturghie. La punerea înainte numai la început adică. Că apa cea caldă care în vremea împărtăşirii singură la urmă se pune, pentru altă pricină pune. Şi vezi subînsemnarea Canonului 32 al Soborului al şaselea. Drept aceea rău fac oarecare făcând a doua unire în vremea heruviceştii cântări, şi punând vin şi apă în Potir. Şi de acum înainte (să) înceteze (despre) această nerânduială, ca să nu cadă sub Canon şi sub certare. Că niciodată întru altă vreme se face a doua unire fără numai când se întâmplă a se vărsa Sfintele, ori a uita preotul, şi vezi la aceiaşi subînsemnare a Canonului al 32-lea al Soborului al VI-lea.

39

noi luând cu blagoslovenie din mâinile preoţilor, să mulţumim lui Dumnezeu, că prin buna întocmirea vremilor iconomiseşte cele spre îndestularea vieţii noastre. Iar pe preoţii cei ce nu fac aşa, ci unesc strugurii aceştia cu Trupul şi Sângele Domnului, caterisirii îi supune. Iară cel 32 al aceluiaşi mustră pe armeni, ca pe unii ce aduc vin numai, şi nu amestecat cu apă. Iar cel 99 al aceluiaşi, opreşte şi a se aduce la Jertfelnic cărnuri fripte. Iar cel 57 al aceluiaşi, anume opreşte a se aduce la jertfelnic lapte, şi miere. Măcar că acestea se aduceau mai înainte după zisul Canon 44 al Soborului din Cartagina, pentru prunci. Iar cel al 8-lea al lui Teofil rânduieşte ce să se facă, câte vor rămâne din aducerile înainte şi din ape.

CANONUL 4 (Prinoase pentru cler)

Celelalte poame toate la casă trimită-se pârgă Episcopului, şi prezbiterilor, şi nu la jertfelnic. Şi arătat este, cum că Episcopul şi prezbiterii le vor împărţi diaconilor şi celorlalţi clerici

[Apost. 3; Sob. 6:28,32,57,59; Cart: 44, Theofil Alexandrinul 8].

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte, că toate celelalte poame, (afară de spicele de grâu, şi de struguri, şi de untdelemn, şi de tămâie) să nu se aducă în Sfântul Altar, ci să se trimită la casa Episcopului şi a preoţilor, când sunt întâi arătate. Ca cei ce trimit acestea, vrednică mulţumire se înalţă lui Dumnezeu printr-înşii, căci le-au dăruit nişte bunătăţi ca acestea. Şi este arătat ca Episcopul şi preoţii nu se vor îndulci de ele singuri, ci le vor împărţi şi diaconilor, şi celorlalţi clerici ca şi ei să se împărtăşească. 39 (Vezi tâlcuirea Canon 3 Apostolesc).

CANONUL 5 (Pentru soţiile clericilor)

Episcopul sau prezbiterul sau diaconul, pe femeia sa să nu o lepede cu pricinuire de evlavie. Iar de o va lepăda, să se afurisească, iar mai rămânând să se caterisească. [Canon 13,48; Sob. 6; Gang. 4; Cart. 4, 33]

TÂLCUIRE

Legea cea veche ierta celor căsătoriţi a se despărţi când voiau de femeile

39 Mai curat înşişi Apostolii pentru acestea rânduind în rândurile lor cartea 2, cap. 27 zic, că poamele şi protofanisima (adică cele ce întâi se arată), şi zeciuielile grâului, a vinului, şi unt de lemnului, şi a celorlalte seminţe, săse trimită la Episcop şi la preoţi, ca ei să le împartă la clerici. Adică la cei afară de Altar câte o parte, iar la cei din lăuntru Altarului, câte două părţi. Dar vezi şi cartea a patra a aceloraşi rânduiri cap. 6, 7, 9, 10. Ca să te înveţi de la care trebuie a primi clericii acest fel de daruri şi coşurile, şi de la care să nu le primească. Vezi şi subînsemnarea Canonului al 8-lea al lui Theofil.

40

lor şi fără de nici o binecuvântată pricină. Iar Domnul la Evanghelie, o a oprit aceasta foarte. De unde şi Apostolii, urmând rânduirii Domnului, opresc aceasta în Canonul acesta şi zic: Episcopul, sau preotul, sau diaconul, să nu îşi lepede femeia, adică să nu o despartă cu sila, adică fără de învoiala aceleia pentru pririnuire şi chip de evlavie. Iar de o va despărţi, să se afurisească, până ce se va îndupleca ca iarăşi să o ia în casa sa. Iar de va rămânea întru pizma sa şi nu va voi a o primi, să se caterisească de tot de preoţie. Fiindcă cu aceasta ce face se vede că necinsteşte nunta, care după Apostolul este cinstită, şi că socoteşte patul şi împreunarea necurate, care de însuşi Apostolul s-au numit nespurcate (Evr. 13,4; Col. 3,19). Las a zice că şi la această despărţire mijloceşte preacurvie, precum au zis Domnul: „Cela ce şi-ar lăsa pe femeia sa, afară de cuvânt de curvie, o face pe ea să preacurvească” (Mat. 5; 32). Dar şi Apostolul a zis: „Legatu-te-ai cu femeie, nu căuta dezlegare. Şi, să nu vă lipsiţi pe unul de altul, fără numai dacă din învoire, ca să vă zăboviţi cu postul şi cu rugăciunea” (I Cor. 7,5,27).

SIMFONIE

Aşa şi Soborul al 6-lea în Canonul 13 rânduieşte, ca să rămână statornice şi nedespărţite căsătoriile celor sfinţiţi, şi fiind aceştia mai înainte de a se sfinţi însuraţi, să nu se oprească pentru nuntă de a lua preoţia. Nici să nu fie datori când se hirotonesc a mărturisi că după ce se vor face preoţi să se despartă de femeile lor, precum un nelegiuit obicei ca acesta a stăpânit la Roma. Iar deşi Canoanele al 4-lea şi al 33-lea ale Soborului din Cartagina zic că Episcopii şi preoţii şi diaconii şi ipodiaconii să fie întreg înţelepţi, şi să se depărteze de femeile lor după hotarele lor, dar tâlcuitorii Canoanelor, Zonara

40 înseamnă că în vremurile vechi era iertat a avea Episcopii femei, pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte să nu se despartă Episcopul de femeia sa. Iară din vremea Soborului 1 se vede s-au luat obiceiul a nu se însura cei sfinţiţi, şi mai ales Arhiereii, însă câţi voiau şi nu de nevoie, precum aceasta se arată din cuvintele ce au pus înainte Sfântul Pafnutie Mărturisitorul şi Episcopul unei cetăţi a Tivaidelor de sus la Soborul 1 precum vom zice în următoarea subînsemnare a aceluiaşi Canon, adeveritor al obiceiului acestuia încă nu era. Iar Sfântul şi a toată lumea Soborul al 6-lea mai în urmă şi prin Canon a întărit obiceiul acesta, rânduind în al 12-lea Canon al său de nevoie singuri Episcopii să nu aibă femei. Nu stricând pe acest Apostolesc (că nu rânduieşte ca preoţii cei ce au femei să le lepede, adică să le despartă în silă şi fără învoirea lor, care este împotriva Apostolescului Canon, ci cu amândoura învoire şi cu mulţumire despărţindu-se femeile, aşa cei ce le aveau pe ele preoţii, ori diaconii, ori ipodiaconii, să se hirotonească Episcopi, după Canonul 48 al aceluiaşi), ci înainte purtând grijă zice pentru mântuirea şi mai multa sporire a creştinilor, şi pentru neprihănirea Arhiereştii vrednicii. Fiindcă şi Moise, după ce s-a învrednicit proorocescului Dar, cu femeie nu s-a împreunat după Sfântul Epifanie. (tomul 2, cartea 3, alegerea 87).

41

şi Valsamon, şi mai ales Soborul al 6-lea în Canonul 13, tâlcuind Canoanele cele de mai sus zic să se depărteze numai la vremea efimeririi lor (a săptămânii femeilor, după obişnuinţa limbii noastre), şi nu totdeauna, afară de Episcopi şi vezi acolo.41

CANONUL 6 (Sacerdoţiul şi grijile lumeşti)

Episcopul sau prezbiterul sau diaconul, lumeşti purtări de grijă să nu ia asupră-şi, iar de nu să se caterisească.

[Apostolesc 81,83; al Sob. 4; 3,7; a celui 7; 1; al celui I-II: 11; din Cart. 18]

TÂLCUIRE

Nu este iertat celor preoţiţi (ori Sfinţiţi) a se împletici pe sine-şi în lucruri lumeşti, ci să se îndeletnicească la Dumnezeiasca slujbă a făgăduinţei lor, şi să păzească mintea lor slobodă de fieştece tulburare şi zarvă lumească. Drept aceea şi Canonul acesta rânduieşte ca Episcopul sau preotul sau diaconul, să nu primească asupră-şi purtări de grijă lumeşti. Iar de le primeşte acestea, şi nu voieşte a le lepăda de la sine, ci rămâne întru ele, să se caterisească. Iar cartea cea pravilicească a lui Fotie, titlu 8, zice că: „Episcopii nu se cade a primi purtări de grijă, şi a se face epitropi, nici ai însuşi rudeniilor sale”. (După a 13, 14, 15 titlu 1, cartea a 3-a a celor împărăteşti.) Afară numai dacă epitropia aceasta este ca să se împartă pomene, şi milostenii pentru ruda lor cea moartă, după neara 68 a înţeleptului Leon. Citeşte şi Canoanele însemnate la margine unite cu acesta, care opresc pe clerici de la lumeştile purtări de grijă.

41 Fiindcă latinii aduc înainte pe Dumnezeiescul Epifanie care în alegerea 50 zice, „pe bărbatul unei femei nu-l primeşte Biserica spre preoţie de nu se va înfrâna despre dânsa”, cu care să uneşte la socoteală şi Inochentie şi Dialogul: „Se cade a zice cum că nouă nu ne pasă ce au zis sau ce au socotit oarecare Părinţi, ci ce zice Scriptura şi soboarele cele de toată lumea, şi socoteala obştească a Părinţilor. Că socotinţa unora nu întăreşte dogmă în Biserică”. Zice încă şi Sozomen în cartea 1, cap. 23 „Pafnutie Mărturisitorul la întâiul Sobor în Niceea nu a lăsat să se oprească nunta preoţilor, măcar de o voiau oarecare, ci au zis că nunta preoţilor este întreagă înţelepciune, şi trebuie a se lăsa fieştecare în voia sa după predania cea veche a Bisericii. Că scrie şi Pavel lui Timotei: „diaconii să fie bărbaţi ai unei femei”. Şi lui Tit: „De este cineva neprihănit, bărbat al unei femei”, şi soborul cel din Gangra anatematiseşte pe cei ce nu se împărtăşesc de preot însurat, Canon 4. căci a împiedica nunta preoţilor este socoteală a ereticilor, şi mai ales a maniheilor, precum zice Augustin, XEres. 40 şi 46). Că mai ales şi pildele mărturisesc. Că Felix Episcopul Romei a fost fiu al preotului Felix. Papa Agapit, fiu al prezbiterului Gordian. Papa Ghelasie, fiu al lui Valerie Episcop, şi mulţi alţii au fost fii de preoţi, şi mărturiseşte acelaşi Epifanie la acelaşi loc, că socoteala aceea, numai la unii se urma şi nu la toţi. Dar poate că cu sfătuitor chip o zice acesta, nu cu silnic.

42

CANONUL 7 (Prăznuirea Paştilor)

Dacă vreun Episcop ori prezbiter, ori diacon, Sfânta zi a Paştilor mainainte de primăvăreasca isimerie [echinocţiu] cu iudeii o va săvârşi, să se caterisească. [Apost 70,71; Sobor 6, 11; Anti. 1; Laod. 37,38; Cart. 60,81,117]

TÂLCUIRE

Două isimerii42 (echinocţii) face soarele în an, adică una în timpul primăverii,

42 Pentru aflarea Paştilor, îndreptare prea aleasă şi care nu se putea a se face mai bine, zice Matei Vlastar, au aşezat şi au dat Sfântul şi de toată lumea Soborul 1, după Canonul 1 al Soborului din Antiohia. Care în Canoanele Soborului 1 nu se află. Dar, precum zice Valsamon, se află în Practicalele aceluia. Dar se află şi acum şi la Matei Vlastar, şi în Sfintele Evanghelii tipărite, şi în alte cărţi multe. deci lăsând noi ca pe amănunţita cunoştinţă a Pascaliei aceasta a o învăţa deosebit chiar Pascaliocuvântătorii noştri, atâta numai zicem la această subînsemnare, cum că patru oarecare de nevoie se caută pentru Pasca noastră:

1. Că Pasca trebuie a se face totdeauna după izmeria primăverii.

2. Că nu se cade a se face întru aceeaşi zi cu legiuita pască a Iudeilor. (Care amândouă acestea se hotărăsc de acest al 7-lea Apostolesc Canon.)

3. Ca să nu se facă chiar şi nehotărât după izmerie, ci după cea întru lună plina a lui Martie, care se va întâmpla după izmerie.

4. Ca să se facă în întâia duminică ce se va întâmpla după lună plină. (Iar aceste două din predanie le avem, şi nu din Canon).

Drept aceea ca să se păzească câte patru rânduielile acestea deopotrivă în toată lumea, şi să prăznuiască creştinii întru această vreme şi întru această zi Sfintele Paşti, şi să nu aibă trebuinţă în fiecare an de astronomi şi de soboare, au întocmit de Dumnezeu înţelepţiţii Părinţi dreptarul cel pentru Paşti. Dar însemnează că, pentru nerânduiala mişcării Lunii (în greceşte, anomalia) nu se păzeşte a patra rânduire totdeauna, ci câteodată se calcă. Fiindcă după acestaşi Vlastar, după 300 de ani, cu două zile după întâia lună plină, urmează a se face legiuita Pască în zi de duminică. Iar aceste două zile, care prisosesc din nerânduiala aceasta, adăugându-se, trec uneori peste duminica I care se întâmplă după luna plină a lui Martie, în care duminica aceea noi prăznuim Stâlpările, şi în cea viitoare facem Paştile. Iar din această puţină călcare, nici o abatere din blagocestie, nici ceva necuviincios, ori primejdie sufletească nu urmează. Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Hrisostom, (în cuvântul către cei ce postesc la Paştile cele dintâi) zice: Scumpătatea timpului, şi pândire a zilelor, Biserica lui Hristos nu ştie. Fiindcă de câte ori mâncăm Pâinea aceasta de viaţă făcătoare, şi Paharul acesta, vestim moartea Domnului. Şi Paşti, săvârşim. Ci fiindcă la Soborul 1 s-au adunat Părinţii şi au rânduit când să se facă Paştile, cinstind Biserica pretutindenea învoirea şi unirea, au primit rânduiala pe care ei au făcut. deci trebuia, după Hrisostom, şi latinii mai mult să cinstească învoirea şi unirea Bisericii decât pe pândiree vremilor (adică pe a ismeriei, care s-au pogorât acum la 11 Martie, fiind în vremea Soborului 1 la 21 Martie). Şi să prăznuiască Paştile cu noi, şi să nu necinstească pe acei 318 de Dumnezeu purtători Părinţi, care o au legiuit aceasta după Dumnezeiasca luminare, socotindu-i pe aceştia ca pe nişte fără de minte, şi ocărând Biserica, pe Maica noastră a tuturor. Că, (zice după urmare Hrisostom) de ar fi şi greşit Biserica, negreşit nu s-ar fi pricinuit atâta mare vina din amănunta paza aceasta a vremii, cât de mare rău s-a pricinuit din osândirea aceasta, şi din dezbinarea cea din Catoliceasca Biserică. Fiindcă zice: „Nu poartă grijă Dumnezeu şi Biserica pentru acest fel de pândire a vremilor şi a zilelor, decât pentru singură unirea şi Paşti.” Şi vezi, iubitule, cum Dumnezeiescul Hrisostom numeşte schismatici pe latini, pentru că din nou au izvodit Pascalia lor şi calendarul, nu pentru ca nu este aceasta după ismeria dreaptă. Pentru că şi noi vedem că ismeria au rămas cu adevărat 11 zile înapoi. cu pentru că aceştia s-au deosebit de noi, care este o vinovăţie neiertată, după acest Sfânt. Că zice întru acelaşi cuvânt: a posti cineva şi a face Paştile în această vreme, ori în aceea, după 21 a lui martie, să zicem precum facem noi, ori după 11 a lui martie, precum fac latinii, aceasta nu este vinovăţie. Iar a dezbina cineva Biserica, şi a se împotrivi cu prigonire şi a face împerecheri şi desperecheri, şi a deosebi pe sine-şi pururea de Obştescul Soborul Bisericii, aceasta este păcat neiertat, şi de prihană vrednic, şi are multă muncă şi pedeapsa. Că trebuie să ştie ei că şi Soboarele cele de toată lumea, care s-au făcut după cel întâi, şi ceilalţi Părinţi, vedeau cu adevărat şi ei, ca nişte înţelepţi ce erau, că mult s-au pogorât ismeria. Dar însă n-au voit a o strămuta din 21 martie, unde o au găsit Soborul 1, cinstind mai mult învoirea şi unirea Bisericii, decât amărunţimea ismeriei, care nu pricinuieşte, nici la aflarea Paştilor noastre vreo tulburare, nici vătămarea blagocestiei. Iar mai ales că amănunţimea aceasta pricinuieşte latinilor două necuviinţe mari, adică, a prăznui ei Paştile, ori cu iudeii, care este împotriva Apostolescului Canonului acestuia, ori mai înainte de iudei. Şi cum că mai mult place lui Dumnezeu rânduiala Paştilor, şi, în scurt a zice, a calendarului nostru, decât rânduiala Paştilor şi calendarul latinilor, este văzut din minunile ce au arătat şi arată până acum pentru aceasta. Că şi în părţile Iliopolei celei din Egipt, (Heliopolis), unde sunt piramidele cele două mari, în fiecare an lucrează Dumnezeu o minune ca aceasta: Adică în seara Joii celei Mari a noastre (nu a latinilor) pământul varsă moaşte şi oase vechi de oameni, de care se umple un câmp lat, care stau până în Joia înălţării, şi atunci să ascund şi nicidecum se văd, până iarăşi la Joia cea Mare. Aceasta nu este vreun basm ci adevărat lucru, şi mărturisit de istoricii vechi şi noi, iar mai ales de Gheorghie Coresie Hiotul, şi de pururi pomenitul Nectarie Patriarhul Ierusalimului, care în Hronograful Arăbesc îl povesteşte în foaia 266 şi cu ochii săi l-au văzut, precum din cele ce zice mai jos se vede. (Iar oasele acestea omeneşti mai înainte vestesc învierea morţilor ce va să fie, precum le-a văzut şi Proorocul Iezechiel). Dar scrie şi pomenitul Coresie, că Pashasin scria către Papa Leon (precum s-a arătat în epistola 63 a lui Leon) cum că prăznuind oarecând Paştile Răsăritenii, adică în 22 a lui martie, iar Apusenii în 25 a lui martie, un izvor de apă fiind uscat mai înainte, s-a umplut de apă (22 a lui martie la Paştile Răsăritenilor noaptea, adică, şi nu la Paştile latinilor). Vezi şi pe Dositei în cartea 12 pentru Patriarhii cei ai Ierusalimului, care povesteşte de o minune ce s-a făcut la Belgrad, adeveritoare calendarului nostru, şi surpătoare calendarului latin, pe care a văzut-o Paisie, Patriarhul Ierusalimului, adică, un aluat ce s-a plămădit de o latină în ziua Proorocului Ilie, s-a prefăcut în piatră uşoară numită chisira.

43

iar alta în timpul toamnei. Şi se zic isimerii (echinocţii), fiindcă atunci întocmai este ziua cu noaptea, şi deopotrivă noaptea cu ziua. Şi echinocţiul de toamnă (tomnateca isimerie) se face în luna septembrie, când soarele intră în prima miră (lună plină) a zodiei ce se cheamă cumpănă. Nu acea în stele şi simţită, ci acea fără de stele şi gândită. Iar echinocţiul de primăvară (isimeria cea de primăvară), se face în luna martie, când soarele intră în prima miră (lună plină) a zodiei ce se cheamă Berbec, nu acelui simţit şi în stele, a celui ce este schimbăcios, ci a celui gândit şi fără stele ce este neschimbat după astronomi.

44

Deci echinocţiul de primăvară, pentru nepotrivirea a însăşi mişcării soarelui de la apusuri către răsărituri, nu se face totdeauna întru una şi aceeaşi zi, ci, în vremea Sfinţilor Apostoli, era în 22 a lui martie după rânduiala aceloraşi Apostoli (Cartea 5 “ cap 17), ori după alţii în 23. Iar în timpul primului Sobor a toată lumea, era în 21 martie, după Sevastos şi alţii. Şi acum, în vremurile noastre, se face în 11, ori şi 10 a lui martie (că după astronomii vechi, Ptolemeu şi alţii, o noapte şi o zi se pogoară în 300 de ani şi ceva puţin mai mulţi, iar după cei mai noi, o noapte şi o zi se pogoară în 134 de ani; precum se vede în cartea numită „Tomos agapis”, foaia 540). Acestea aşa mai înainte fiind cunoscute, Canonul acesta Apostolesc rânduieşte, ca orice Episcop ori prezbiter ori diacon ar prăznui Sfintele Paşti mai înainte de echinocţiul de primăvară, împreună cu paştile iudeilor, să se caterisească (fiindcă iudeii cei mai înţelepţi, păzeau să prăznuiască după echinocţiu paştile, după Vlastar, precum a rânduit Moise aceasta). Iar cei mai ţărănoşi (neascultători), o prăznuiau înainte de echinocţiu, după cum arată Canonul acesta, şi după urmare de două ori întru acelaşi an prăznuiau Paştile, precum se însemnează aceasta în epistolia împăratului Constantin, ca pentru Paşti43, ce se află în cartea 1 a istoriei lui Teodorit, capitolul al 10-lea şi al 9-lea cum zic alţii. Dar când să se săvârşească aceasta? După echinocţiu şi după paştile legii vechi. După echinocţiu, căci echinocţiul fiind măsură despărţitoare a unui an deplin, dacă înaintea echinocţiului vom prăznui, facem de două ori Paştile întru acelaşi an, şi după urmare de două ori însemnăm moartea Fiului lui Dumnezeu. Iar de o vom prăznui după echinocţiu, numai un Paşti facem în an, şi prin urmare o moarte a lui Hristos vestim. Pentru aceea şi însuşi Apostolii în aşezământurile lor (cartea 5, cap 17) acestea zic: „Se cade voi fraţilor zilele Paştilor cu scumpătate a le face, cu toată sârguinţa, după schimbarea echinocţiului, ca nu de două ori în an a unei pătimiri să faceţi pomenire, ci o dată în an, Aceluia ce o dată a murit. Şi iarăşi după paştile iudeilor, întâi, ca înainte să fie închipuirea, adică Junghierea Mielului, şi apoi să urmeze ceea ce se închipuia, adică Moartea Domnului şi învierea încă şi alta, ca să nu o prăznuim în altă zi a săptămânii

43 Că marele Constantin cel întocmai cu Apostolii, pe lângă alte bunătăţi ce a făcut a adaos şi aceasta, să roage pe întâiul sobor a toată lumea să rânduiască ca să se prăznuiască Sfintele Paşti în toată lumea întru una şi aceeaşi zi. Că nu au suferit fericitul să vadă pentru praznicul acesta despărţită Biserica lui Hristos, şi că se fac multe soboare în osebite părţi şi că Apusenilor li se stă împotrivă pentru aceasta despre Asierri (Răsăriteni). Apusenii urmând obiceiul bătrânilor celor mai înainte de ei, iar asienii (Răsăriteni) urmând lui Ioan Evanghelistul, şi celorlalţi Apostoli, precum scrie Policarp al Smirnei către Victor al Romei după Eusebie cartea 5, cap. 13. Vezi şi cuvintele lui Hrisostom cele pentru Paşti, în care minunat tâlcuieşte pe cele ale Paştilor vechi în Hristos.

45

precum prăznuiesc iudeii, în oricare zi se întâmplă 14 a lunii, ci totdeauna Duminică, precum şi aceasta în acelaşi loc Apostolii o zic. Că pentru aceasta şi câteodată când se întâmplă a fi legiuitele paşti (ale iudeilor) în zi de Duminică, noi nu prăznuim întru aceeaşi Paşti ci în viitoarea Duminică, ca să nu prăznuim împreună cu iudeii. Fiindcă şi după însuşi adevărul lucrurilor, atunci întâi iudeii paştile lor au prăznuit, şi apoi învierea Domnului s-a făcut, al cărui chip şi aducere aminte aduc Paştile care pe tot anul acum noi le prăznuim.

SIMFONIE

Şi cum că împreună cu iudeii nu se cade a împreună prăznui, ori darurile sărbătorilor lor şi azimele a le primi, şi Apostolescul Canon 70 ci şi 37 şi 38 al celui din Laodiceea rânduieşte. Ci nici nu se cade a ne ruga împreună cu ei, după Apostolescul Canon 65, nici untdelemn a nu aduce în sinagoga lor, după Apostolescul Canon 71. Şi cateriseşte pe cei hirotesiţi Canonul 1 al Soborului din Antiohia, pe acei care nu păzesc hotarul cel pentru Paşti a întâiului Sobor, ci îl săvârşesc cu iudeii. Iar Canonul 60 şi 81 şi 117 a celui din Cartagina rânduieşte pentru zilele Paştilor când să se afle, şi unde să se scrie, şi la ceilalţi să se spună. Iar Canonul 11 al Soborului 6 opreşte încă şi de a chema vreun creştin pe iudei spre lecuire, ori a se scălda cu dânşii.

CANONUL 8 (împărtăşirea clerului)

Dacă vreun Episcop ori prezbiter ori diacon, sau oricare din catalogul preoţesc, aducerea înainte făcându-se, nu se va împărtăşi, să spuie pricina, şi de va fi binecuvântată, aibă iertare. Iar de nu o va spune să se afurisească, ca unul ce s-a făcut pricinuitor de vătămare norodului, şi prepus a făcut întru el asupra celui ce o a adus, ca şi cum nu sănătos o a adus (nu a jertfit după rânduială; n.ed.).44

TÂLCUIRE

Canonul acesta va ca toţi şi mai ales cei hirotonisiţi, să fie înainte gătiţi şi vrednici a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine când se face aducerea înainte, adică Sfinţita slujbă a Trupului Domnului. Iar dacă cineva din ei nu se va împărtăşi fiind de faţă la Dumnezeiasca Liturghie, să spună pricina, pentru care nu s-a împărtăşit45, şi de va fi dreaptă şi binecuvântată să ia iertare. Iar de

44 în alte tipărituri nu se află aceasta, „ca şi cum nu sănătos o a adus”.

45 Din Canonul acesta se dezleagă părută împotrivire ce se naşte întru următorul Apostolesc Canon al 9-lea, şi între Hrisostom, şi între celelalte Canoane ale soboarelor şi ale Părinţilor.

46

nu voieşte să o spună, să se afurisească. Fiindcă se face pricină de vătămare norodului, pentru că dă prilej să prepue (presupună) norodul, că preotul ce a liturghisit este nevrednic, şi pentru aceasta n-a voit a se împărtăşi de la el.

CANONUL 9 (împărtăşirea credincioşilor)

Toţi credincioşii cei ce intră (în biserică) şi aud Scripturile, dar nu rămân la rugăciune, şi la Sfânta împărtăşanie, ca unii ce fac nerânduială în Biserică trebuie să se afurisească. [A celui 6: 66; Antiohi. 2; Timot. 3:13]

TÂLCUIRE

Amândoi tâlcuitorii Sfinţitelor Canoane, Zonara şi Valsamon, tâlcuind Apostolescul Canonul acesta, cu un glas zic cum că creştinii câţi intră în biserică când se săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie, şi aud Dumnezeieştile Scripturi dar nu aşteaptă până la sfârşit nici nu se împărtăşesc, aceştia trebuie să se afurisească, fiindcă pricinuiesc nerânduială în biserică. Şi Zonara zice aşa: „De la toţi Canonul acesta cere, Sfânta Jertfă săvârşindu-se până la sfârşit, să îngăduiască la rugăciune, şi la Sfânta împărtăşire. Că şi mirenilor atunci ades a se împărtăşi li se cere.” Iar Valsamon: „Rânduirea Canonului acestuia prea iute este. Că afuriseşte pe cei ce intră în biserică şi nu aşteaptă până la sfârşit, nici nu se împărtăşesc”.46

Căci Apostolescul Canon 9 rânduieşte să se afurisească toţi creştinii aceia care intră la Liturghie şi aud scripturile şi nu se împărtăşesc. Şi Hrisostom zice să iasă afară din Biserică, şi să nu se roage împreună cu credincioşii, cei ce nu sunt gătiţi a se împărtăşi. „Că zice (în voroava 3 către efeseni) nu eşti vrednic a te împărtăşi? Nu eşti dar vrednic nici împreună a te ruga cu cei vrednici de a se împărtăşi”. Auzi pe diacon că strigă, câţi sunteţi în pocăinţă („chemaţi”) ieşiţi. Câţi nu se împărtăşesc, sunt în pocăinţă. Pentru ce auzind pe diacon că zice, câţi nu puteţi a vă ruga ieşiţi, tu stai cu obrăznicie, şi nu ieşi? Iar Canoane ale soboarelor şi ale Părinţilor la multe părţi arânduiesc dimpotrivă, să stea împreună cu credincioşii şi să se roage împreună în vremea Liturghiei mulţi din cei ce se pocăiesc, dar. încă să nu se împărtăşească. Deci pe această părută împotrivire o dezleagă şi o învoieşte Canonul acesta al optulea, poruncind celui ce împreună se roagă cu credincioşii şi nu se împărtăşeşte să spună pricina de care se opreşte şi nu se împărtăşeşte. Pentru că cu troposul acesta şi împreună se roagă până în sfârşit, şi nici se împărtăşeşte nici se afuriseşte. Că poate i s-a întâmplat ceva omenesc adică, ori apă să fi băut, ori să fi vărsat, ori altceva să fi pătimit.

46 Neprecurmare (neîncetat) de la Dumnezeiasca împărtăşire învaţă Canonul acesta. Iar deşi. zice Valsamon, la Canonul al 8-lea Apostolesc, că este cu neputinţă a se împărtăşi creştinii în fiecare zi, iată că i se astupă gura de Canonul acesta, şi nevrând mărturiseşte cum că este prea iute, pentru că afuriseşte pe cei ce fug şi nu se împărtăşesc. căci cum ar fi voit dumnezeieştii Apostoli să legiuiască lucru ce nu era cu putinţă a se păzi? Apoi Canonul nu zice în fiecare zi. Ci pe cei ce nu îngăduiesc la Sfânta împărtăşire, când se săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie. Iar celor ce rău tâlcuiesc Canonul şi zic că afuriseşte pe cei ce nu aşteaptă la Liturghie, până ce se vor împărtăşi cei vrednici, le astupă gura Mateu Vlastar la slova alfa cap. 25 zicând: „Eu socotesc, că creştinii cei vechi, precum se sârguiau să creadă drept, întocmai se sârguiau şi să vieţuiască drept. Pentru aceasta şi multe obiceiuri bune ce le pomenesc dumnezeieştile Canoane, care se obişnuiau în vremurile de atunci, acestea acum în vremurile noastre sunt într-alt fel şi deosebite. La atâta ne-au adus răzvrătita şi lenevicioasa viaţă care o vieţuim, încât nici să credem că vreodinioară creştinii au fost ajuns la atâta faptă bună, ca să se împărtăşească ades la fiecare Liturghie”.

47

SIMFONIE

întru un glas cu Canonul acesta rânduieşte şi cel al 2-lea al Soborului din Antiohia zicând: „Toţi cei ce intră în biserică în vremea Dumnezeieştii Liturghii, şi aud Sfintele Scripturi, dar se întorc (asemenea să zicem se feresc ca şi cum pentru evlavie şi smerenie, după tâlcuirea preabunului tâlcuitor Zonara) de Dumnezeiasca Cuminecătură după vreo oarecare nerânduială, aceştia zic să se afurisească. îndesirea împărtăşirii o adevereşte şi Canonul 66 al Soborului 6 poruncind creştinilor în toată săptămâna cea luminată, să se zăbovească cu psalmi şi cu laude, şi să se împărtăşească de Dumnezeieştile Taine. Ci încă şi din Canonul 3 al Sfântului Timotei îndesirea împărtăşirii se socoteşte: Că dacă acela iartă pe cel ce se învredniceşte a se împărtăşi, nu însă în toate zilele ci numai Duminica (deşi în alte prescrieri este, numai la vremi), următor este că cei ce nu se îndrăcesc se iartă a se împărtăşi încă mai des. Iar care vor, pentru aceştia, Timotei în Canonul 3 aceasta rânduieşte: ca Sâmbăta şi Duminica prin învoire să nu se împreune bărbaţii cu femeile, ca adică să se împărtăşească. Fiindcă în vremea aceea numai în zilele acestea, precum am zis, se săvârşea Dumnezeiasca Liturghie. Şi adevereşte pe socoteala lor aceasta şi Dumnezeiescul Iustin zicând în a doua apologie (sau dezvinovăţire): „Ca în Ziua Soarelui, adică Duminica, se adună toţi creştinii la Biserici (care pentru aceasta şi Kiriaca domnească se numea)” şi se împărtăşea cu Dumnezeieştile Taine. Şi cum că de-a pururea creştinii se cade a îndesi la Dumnezeiasca împărtăşire, o adeverează de la apus Dumnezeiescul Ambrozie zicând aşa: „Vedem pe mulţi fraţi că se adună mai cu lenevire la Biserică, şi mai ales că Duminicile nu sunt de faţă la Taine.” Şi iarăşi acesta prihănind pe cei ce nu des se împărtăşesc, zice pentru Pâinea cea de Taină: „Dumnezeu a dat nouă Pâinea aceasta pentru toate zilele, şi noi o facem numai de o dată în an.” Iar de la Asia, mai ales după mai osebit chip Dumnezeiescul Hrisostom o cere de la creştini. Şi vezi înainte cuvântarea tâlcuirii Epistolei către romani, în cuvântul 8 şi către evrei în cuvântul 18 la Fapte. Şi în voroava 5 a Epistolei 1 către Timotei. Şi în voroava 17 a celei către evrei. Şi în Cuvântul cel către cei ce Paştile cele întâi le postesc. în voroava întâi către efeseni, în Cuvântul către cei ce se lipsesc de Dumnezeieştile adunări, în voroava 28 a celei 1 către corinteni.

48

în Cuvântul cel la fericitul Filogonie, şi în Cuvântul pentru post în care vezi cât se nevoieşte, şi cât ritoriseşte (predică) limba aceea frumoasă, ca să îndemne pe creştini să se împărtăşească întru aceeaşi vreme, şi cu vrednicie, şi ades. Dar vezi şi pe marele Vasilie în Epistolia către Kesaria Patrikia, şi în Cuvântul 1 pentru Botez47. Ci şi cel ce va lua aminte rugăciunile a toatei Dumnezeieştii Liturghii oare nu vede arătat, cum că toate acestea privesc spre a se împărtăşi creştinii cei ce se adună la Liturghie, câţi adică sunt vrednici?

CANONUL 10 (Afurisirea celor ce se roagă cu cei afurisiţi)

Dacă cineva cu cel scos de la împărtăşire (achinonitos excomunicat),

chiar în casă de s-ar ruga împreună, acesta să se afurisească.

[Apostol. 11,12; Antioh. 2; Cart. 9]

TÂLCUIRE

Numele achinonitos (neîmpărtăşit), are trei însemnări. căci ori arată pe cel ce stă împreună în biserică şi se roagă împreună cu ceilalţi creştini dar nu se împărtăşeşte cu Dumnezeieştile Taine, ori arată pe cel ce nici nu se împărtăşeşte nici nu stă împreună şi rugându-se cu credincioşii în biserică ci se afuriseşte (se deosebeşte) de dânşii, şi iese afară din biserică şi de la rugăciune. Ori în cele din urmă arată că, fiecare cleric ce se va face de cliros achinonitos (cleric neîmpărtăşit), Episcopul să zicem de Episcopii cei împreună cu el, preotul de preoţii cei împreună cu el, ori diaconul de diaconii cei împreună cu el, şi ceilalţi după urmare, şi fiecare neîmpărtăşit adică osebit de credincioşii cei din biserică, este întru aceeaşi vreme şi Tainelor neîmpărtăşit, dar fiecare de Taine neîmpărtăşit nu este ne împărtăşit şi de adunarea credincioşilor. Precum sunt clericii cei ce s-au caterisit şi dintre cei ce se pocăiesc cei ce stau împreună, care nici nu se împărtăşesc nici din Biserică nu ies, ca cei ce se catehisesc (adică, se învaţă credinţa) precum am zis. Iar Canonul acesta neîmpărtăşit înţelege după a doua însemnare pentru care şi zice: oricine s-ar ruga împreună cu acela ce pentru păcate s-a osebit (s-a afurisit) de la adunare şi de la rugăciunea credincioşilor, măcar şi de nu s-ar ruga împreună în biserică ci în casă,

47 Şi marele Grigorie al Tesalonicului legiuieşte în decalogul cel după Hristos, că creştinii să se cuminece în toată Duminica, şi în fiecare mare praznic (Filocalie faţa 951). Asemenea zice şi Simeon al Tesalonicului că să nu lase creştinii să treacă 40 de zile, ci pe cât este cu putinţă şi mai curând să se împărtăşească şi în fiecare Duminică de este chip, şi mai ales bătrânii şi bolnavii (cap. 360), ci şi ortodoxa mărturisire zice, că creştinii cei mai evlavioşi să se mărturisească în toată luna. Iar dacă aceasta este arătat că şi să se împărtăşească în fiecare lună, însă să se împărtăşească cu cuviincioasă înainte gătire a zdrobirii inimii, a mărturisirii, a împlinirii Canonului, şi a postului după putere. Pentru care vezi la subînsemnarea Canonului 13 al Soborului 6.

49

unul ca acesta “ ori hirotonisit de va fi, ori mirean, să se afurisească asemenea cu acela de la biserică şi de la rugăciunea cea cu creştinii. Pentru că această împreună împărtăşire de rugăciune pe care o face cu cel afurisit (osebit, sau despărţit) cunoscându-l şi ştiindu-l acest fel, priveşte spre necinstea şi defăimarea celui ce l-a despărţit şi îl cleveteşte pe el, ca şi cum cu nedreptate l-a despărţit (afurisit).

CANONUL 11 (Osândirea comuniunii cu cei caterisiţi)

Dacă cineva cleric fiind, cu caterisit cleric împreună s-ar ruga, să se caterisească şi el. [Can. 28 Apost. 4 Antiohia; 10 Cartagina]

TÂLCUIRE

în două chipuri se poate tâlcui Canonul acesta. Adică:

dacă în loc de acest: împreună sar ruga se va lua, împreună va liturghisi, toată noima Canonului este aceasta: Oricare cleric împreună va liturghisi în ştiinţă cu cleric caterisit, să se caterisească şi el asemenea cu acela (care aceasta este şi mai dreaptă).

dacă zicerea: împreună s-ar ruga însemnează chiar după zicerea sa, a se ruga împreună, înţelegerea Canonului este aceasta: Oricare cleric s-ar ruga împreună în ştiinţă cu clericul acela ce nu numai s-a caterisit, ci şi a îndrăznit după caterisire să lucreze ceva din ale clirosului (clericului) ori şi de s-a caterisit adică, pentru păcate de clericatul său, iar după caterisire, iarăşi căzând întru aceleaşi păcate, s-a despărţit încă şi de adunarea şi de rugăciunea credincioşilor, unul ca acesta zic să se caterisească, asemenea cu acela.

CANONUL 12 (Scrisori canonice de recomandare)

Dacă vreun cleric ori mirean afurisit, adică neprimit, ducându-se în altă cetate se va primi fără de scrisori de recomandare, să se afurisească şi cel ce l-a primit şi cel ce s-a primit. [Apostol: 32,33; Al 4-lea Sobor: 11,13; al 6-lea Sobor: 17; Anti: 6,7, 8, 11; Sard: 7,8,9; Laod: 41,42; Cart: 97,117]

TÂLCUIRE

Altul este cel afurisit, şi altul cel neprimit. Adică cel afurisit se desparte de la Biserică şi de la rugăciunea credincioşilor. Iar cel neprimit pentru multe chipuri, de Arhiereu nu se primeşte. deci Canonul acesta pe amândoi pomenindu-i împreună, numai pentru cel neprimit arată aici. Pentru aceea şi facem parte de cuvânt deosebitor, care osebeşte pe cel afurisit de cel neprimit48. Drept

48 Canoanele Apostoleşti 10 şi 11 pomenesc pentru cei ce s-au afurisit şi s-au caterisit, dar rămân în eparhia în care s-au afurisit. Iar acesta pentru cei ce s-au afurisit şi în altă eparhie s-au dus.

50

aceea hotărăşte aşa: dacă cleric ori mirean se vor face neprimiţi de Arhiereul lor (mireanul poate pentru că s-a prihănit de el pentru vreo greşeală, iar clericul pentru că cere să se hirotonisească, şi Arhiereul cercetând cele pentru el a aflat oarecare îndoieli, pentru care nu l-a primit la hirotonie), apoi se vor duce la alt oraş şi s-ar primi de Arhiereul de acolo, fără să aibă scrisorile Arhiereului lor de recomandare şi de credinţă şi de viaţă şi de hirotonie, iar mai ales de prihănirea lor49, să se afurisească şi Arhiereul care i-a primit aşa,

49 Trei scrisori era obicei a lua clericii ce mergeau de la un loc la altul. Două adică acei ce erau neprihăniţi la cinste, din care una se numea ipaticească pentru că arăta în vremea căruia ipat (dregător), şi în care zi s-a hirotonisit (după Canonul 97 al soborului din Cartagina), iscălită de Arhiereu ca să se vadă rânduiala celor ce mai înainte s-au hirotonisit şi a celor mai pe urmă, iar cealaltă se numea slobozitoare şi pacinică, care arăta că aceştia au slobozire şi nu se opresc a lucra cele ale clirosului la locul acela, unde s-ar duce (după Canonul 1 şi 8 al Antiohiei, şi 17 al celui 6 şi 13 al celui din Cartagina). Dar luau pe lângă acestea şi a treia scrisoare, care se numea recomenduitoare şi canonicească, clericii aceia care s-au prihănit adică la cinstea lor, însă s-au dezvinovăţit, pentru că recomanda şi dezvinovăţea faima lor (după Canoanele 41 al celui din Laodiceea şi 8 din Antiohia, şi mai ales 11 al soborului 4 şi după acest 12 Apostolesc Canon), şi cel ce lua carte slobozitoare şi pacinică, nu avea trebuinţă să ia şi ipaticească, ori recomenduitoare. Iar cel ce lua recomenduitoare ori ipaticească, nevoie era să ia pe lângă acestea şi pe cea slobozitoare. Drept aceea şi Dumnezeiescul Hrisostom (în voroava 11 a epistoliei către evrei, şi către efeseni) zice: „Trebuie Arhiereii să cerceteze pe clericii şi preoţii străini care merg în eparhia lor, dacă se numesc pe sine-şi clerici şi preoţi Pentru că nu este fără primejdie necercetata împărtăşire, şi primirea lor.” Şi precum se luptă şi mult se cercetează de sunt cu adevărat pravoslavnici şi credincioşi, aşa trebuie a cerceta de sunt cu adevărat hirotonisiţi preoţi. Şi nu cu nebăgare de seamă să se împărtăşească cei ce se zic pe sine-şi preoţi, ei nefiind, cu cei ce cu adevărat sunt preoţi. căci dacă aşa cu neluare aminte toţi întocmai se vor primi, toate lucrurile Bisericii vor cădea. Iar dacă cei ce s-au dus la alt loc vor cere numai hrană şi chiverniseală ca nişte săraci, cele de acest fel să nu aibă a le cerceta Arhiereul. însă însemnează că carte slobozitoare luau şi Episcopii de la Mitropolitul lor ducându-se de la locul lor, (după Canonul 31 din Cartagina), ci şi săracii luau scrisori pacinice (slobozitoare), ca să umble pentru milostenie, (după Canonul 11 al Soborului 4). Şi se trimitea de Episcop şi scrisori către împăratul, şi către boierii palatului îndemnătoare pentru ajutorul sărmanilor şi săracilor, şi pentru izbăvirea osândiţilor, (după Can. 7, 8 şi 9 din Sardica). Iar Episcopii, prezbiterii, şi clericii cei ce se duc către împăratul, trebuie să aibă scrisori şi de la toţi Episcopii eparhiei, iar mai ales de la Mitropolitul, (după al 11-lea Canon al soborului din Antiohia). Iar scrisorile acestea către împăratul, zice Armenopul, că se numesc pacinice epistolii (în partea 3 epigrafi 2 a scurtării Canoanelor). Dar am zis mai sus că scrisorile cele recomenduitoare, erau recomenduitoare şi credinţei. Pentru că după ce armenii au schimbat felul Botezului zicând: În Numele Tatălui al celui mai mare, şi al Fiului al celui mai mic, şi al Duhului al celui mai de jos, după mărturia lui Chedrino, şi pe „Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh”, răsturnându-l zic ei: Slavă Tatălui, prin Fiul, întru Sfântul Duh, şi după urmare fiindcă mulţi se făţărniceau că sunt pravoslavnici; ca să nu se amăgească pravoslavnicii, s-au rânduit să se scrie cartea cea recomenduitoare întru acest chip: T. F. S. D. adică, „Tatăl, Piui, Sfântul Duh”. Şi după pricină se pecetluia scrisoarea cu amin. înseamnă pe lângă acestea că se obişnuia a se trimite de la cei de curând hirotonisiţi, şi către cei de curând hirotonisiţi Patriarhi trei feluri de scrisori, care se numeau, soborniceşti, de încredinţare şi de întronizare. Şi sinodale adică se ziceau scrisorile care le trimite fiecare din Patriarhi la ceilalţi Patriarhi, mărturisind dreptslăvitoare credinţă, după socotinţa soborniceştii Biserici aşa numindu-se, pentru că sinodiceşte se scria. Iar de încredinţare erau. scrisorile acelea care cereau pe Patriarhi să împreună voiască prin răspuns la hirotonia Patriarhului aceluia. Şi de întronizare se ziceau, scrisorilor acelea care se făceau la începutul provivasirii (suirii) Patriarhului în scaunul cel Patriarhicesc. Precum cele ce se numesc acum sirharitica (heretisitoare). (Vezi pe Dositei la foaia 469 a cărţii numită Dodecavivlion, iar pe forma recomenduitoarei şi a slobozitoarei scrisori, vezi la sfârşitul cărţii).

51

şi ei, căci cu acest fel de chip s-au primit de el. Adică acela, căci afară de Canoane, fără de scrisori i-a primit pe ei, iar aceştia ori că n-au avut purtare de grijă să ia scrisori de recomandare de cinstea lor, ori că spunând minciuni au amăgit pe Episcop şi i-a primit.

CANONUL 13 (Prelungirea afurisirii)

Iar de ar fi cineva afurisit, prelungească-se asupra lui afurisirea” fiindcă a minţit, şi a amăgit pe Biserica lui Dumnezeu- [Apost: 12; Cart: 116]

TÂLCUIRE

Canonul acesta este unit cu Canonul 12, şi după înţelegere, şi după alcătuire şi grăire fiindcă acela, precum am zis, a vorbit de clericul şi mireanul cel neprimit, iar acesta vorbeşte de clericul şi mireanul cel afurisit, zicând aşa: Dacă vreun cleric ori mirean vor fi afurisiţi de Arhiereul lor, iar mergând într-alt loc vor ascunde şi nu vor mărturisi cum că sunt afurisiţi, şi pentru ascunderea aceasta s-ar primi de Arhiereul locului aceluia, care nu ştia afurisirea lor, asupra unora ca aceştia să se adauge mai mult afurisirea, fiindcă au spus minciuni, şi au amăgit Biserica şi pe Arhiereul locului aceluia.

CANONUL 14 (Mutarea episcopilor)

Episcopului să nu-i fie slobod lăsându-şi eparhia (episcopia) sa, la alta a sări, măcar de şi de cei mai mulţi de s-ar sili, fără numai de va fi vreo binecuvântată pricină care îl sileşte pe el a o face aceasta ca ceva mai mult folos să poată face celor de acolo sub cuvânt de blagocestie (evsevie, buna cinstire de Dumnezeu) şi aceasta încă nu de sine-şi (nu de la sine), ci cu chemarea multor Episcopi, şi cu rugăminte prea mare.

[Sin 1:1,15; 4,5; Antiohia 16,21; Sard. 1,2; Cart. 57]

TÂLCUIRE

Alta este sărire şi păşire de la o eparhie la alta, şi alta este mutare şi trecere51;

50 în altele se află, că până acolo se sfârşeşte Canonul acesta, iar cea de aici nu se află.

52

şi sărire adică este, când cu lăcomie de mai multă avere şi cu de sine-şi voie pornindu-se Arhiereul, va lăsa eparhia sa (de nu cumva neavând eparhie petrece fără lucrare) şi va răpi alta fără cuvânt, care şi se osândeşte şi sub canoniceşti certări cade (după 1 şi al 2-lea Canon al celui din Sardichia). Iar mutare este când, pentru mare nevoie şi întărire a blagocestiei (evseviei evlaviei), de mulţi Episcopi rugat fiind Arhiereul, va trece de la o eparhie la alta, spre mai mult duhovnicesc folos al eparhioţilor acelei eparhii (şi aceasta încă poate la o vreme, şi nu întru toată viaţa sa), care şi se iartă după oarecare iconomii52. Pentru aceea şi Canonul acesta rânduieşte cum că, nu este iertat Episcopul a lăsa eparhia sa, din lăcomie şi de la sine-şi, fără nici o binecuvântată pricină, şi de a sări la alta măcar şi de alţii de ar fi silit a face aceasta. Ci atunci să treacă la altă eparhie mai mică ori mai mare ori văduvită, când este vreo binecuvântată şi dreaptă pricină ce îl sileşte la aceasta. Adică, atunci când poate să pricinuiască creştinilor eparhiei aceleia mai mult câştig sufletesc şi folos duhovnicesc, cu blagocestivul (binecuvântatul şi milostivul) cuvântul învăţăturii sale decât altcineva. însă şi aceasta să nu o facă de la sine-şi, adică cu a sa pornire, ci cu judecata şi alegerea multor Episcopi, şi cu mare rugăminte, şi poftire53.

51 Iar la Valsamon şi la Vlastar se deosebeşte mutarea, şi trecerea. Că mutare este adică, când se va muta vreun Arhiereu înţelept şi îmbunătăţit (având însă eparhie) la mai mare ori şi mai la mică Eparhie, pentru întărirea blagocestiei ce se primejduieşte. Precum Grigorie Teologul s-a mutat de la Sasimi la Constantinopol. Iar trecerea este când vreun Arhiereu stă fără lucrare (pentru că, poate s-a stăpânit eparhia sa de păgâni) va trece la altă văduvită eparhie cu socotinţa obştească a soborului pentru înţelepciunea lui şi îmbunătăţirea. Dar amândouă acestea se iartă să se facă, precum zice Valsamon, pentru Canonul acesta, şi pentru al 16-lea al celui din Antiohia.

52 Vezi pe pururea pomenitul Patriarhul Dositei cartea 3 pentru cei ce au Patriarhisit în Ierusalim, faţa 220. Dar însemnează şi Armenopul arătat (partea 1 epigraf 4 a scurtării Canoanelor) cum că trecerea aceasta a Episcopului, care din Canonul acesta se arată, este numai la o vreme, şi nu pe totdeauna, pentru folosul norodului, şi iarăşi să se întoarcă la eparhia sa.

53 Precum Preasfinţitul Proclu de la Kizic, şi teologul Grigorie de la Sasimi, şi mulţi alţii, cu acest fel de iconomicesc şi de nevoie chip, lăsându-şi Episcopiile şi Mitropoliile ce aveau mai înainte, s-au mutat la scaunul cel a toată lumea al Constantinopolului. Precum Meletie, de la Sevastia la Verria, apoi la Antiohia. Şi Alexandru, de la Flaviada (care era sub Anavarzia) la Ierusalim. Şi marele Eustatie, de la Verria cea din Siria, la Antiohia. Şi alţii. Şi de vreme ce (zice Dositei în cartea 3 numită Decavivlios faţa 221) iconomia aceasta la mulţi s-a făcut şi mai vârtos în vremurile de acum pricină de răutate, pentru aceasta zice, când se face mutare este afară de cuvânt şi afară de lege. Fiindcă cele ce s-au făcut după vremi cu iconomie, şi după nevoie, lege a Bisericii nu se fac. Drept aceea şi Sinodicescul răspuns ce l-a dat Manuil Patriarhul Constantinopolului la anul 1250 cum că Episcopul după ce a făcut paretisis de Episcopia sa (a renunţat la ea), poate a se muta la altă Episcopie cu sfatul Mitropolitului şi a celorlalţi Episcopi. Răspunsul acesta zic este pierzător, şi ca unul ce se împotriveşte Canoanelor este de lepădat. Pentru aceea şi Areta al Chesariei zice: „Mutările care pentru lăcomie şi cu pofta de slavă deşartă se lucrează, amândouă sunt vrednice de ură, una ca o slujire de idoli, iar alta ca o boală satanicească. Că şi Iulie al Romei scria către evseviani: „De socotiţi cu adevărat întocmai şi asemenea cinstea Episcopilor şi nu din mărimea cetăţilor judecaţi pe Episcopi, se cădea celui ce mică i s-a încredinţat a rămâne întru aceea ce i s-a încredinţat şi a nu defăima pe cea încredinţată lui şi a trece la cea care nu i s-a încredinţat, ca pe cea de la Dumnezeu dată să o defăimeze, iar pe slava deşartă a oamenilor să o iubească”. Şi Papa Damas scria către Paulini: „Noi pe cei ce trec de la o eparhie la alta până atunci străini de împărtăşirea noastră îi avem, până când se vor întoarce la a lor eparhie.” Dar zice şi Teodorit: (cuvânt 5, cap. 10) „Dacă Episcopul va trece de la un loc la altul, şi se va hirotonisi în locul său alt Episcop, să rămână argos (liber) de vrednicia Arhierească cel ce a lăsat turma sa, până ce va muri acela ce s-a hirotonisit pentru eparhia lui.” Vezi şi cartea 7 a lui Socrat, cap. 36: însemnează căci pentru iconomie, şi pogorâre de Episcopi s-a făcut, adică de la mai mare eparhie la mai mică. Că Ioann Codonatul de la scaunul Alexandriei s-a mutat la Tiron. Dar a zis şi oarecare legiuitor că, pe cel ce a luat două Episcopii, de a doua nuntă îl numim.

53

CANONUL 15 (Mutarea clerului)

Dacă vreun prezbiter ori diacon sau oricare din catalogul clericilor, părăsind eparhia sa la alta se va duce, şi desăvârşit mutându-se va petrece întru alta fără de socotinţa Episcopului său, acesta poruncim de aceea să nu mai liturghisească. Mai ales dacă, chemându-l Episcopul lui să se întoarcă, nu a ascultat rămânând întru nerânduiala sa, însă acolo ca un mirean împărtăşească-se. [Sobor 1:15,16; Sobor 4: 5,10,20,23; Sobor 6:17,18; Sobor 7:15; Anti: 2; Sardi: 15,16,17: Carta: 63,98]

TÂLCUIRE

Canonul al 6-lea al Soborului 4 porunceşte să nu se hirotonească preot sau diacon sau alt oarecare cleric nehotărât la fiecare biserică, ci hotărât la biserică de oraş ori de sat ori la mănăstire. Deci care dintru dânşii cu chip ca acesta se va hirotonisi, rânduieşte Apostolescul Canonul acesta să nu lase biserica sa cea rânduită, şi să meargă la alta a unei străini eparhii, fără de socotinţa şi slobozitoarea scrisoare a Episcopului său. Iar de ar face aceasta, poruncim să nu lucreze la biserica aceea nici o slujire de ale preoţiei ori a clericiei, şi mai ales de l-a chemat înapoi Episcopul său ca să se întoarcă, iar el rămânând în nerânduiala sa şi întru pizma sa nu a făcut ascultare a se întoarce. însă ca un mirean roagă-se împreună cu creştinii Bisericii aceleia, şi împărtăşească-se împreună cu dânşii. (Citeşte şi Canoanele cele la margine însemnate).

CANONUL 16 (Mutarea clerului)

Iar dacă Episcopul la care ei se află, întru nimic socotind arghia (oprirea) cea hotărâtă asupra lor, îi va primi pe ei ca pe nişte clerici, să se afurisească ca un învăţător de nerânduială. [Sobor 6:7,18; Anti. 3; Cartag. 63,64]

54

TÂLCUIRE

Din învechită obişnuire, singur Episcopul Calcedoniei are voie a lua clerici ori de unde ar voi (şi negreşit că de la Episcopii cei supuşi lui), şi a-i împreună număra în bisericile eparhiei sale (după Canonul 64 al acestuiaşi Sinod), iar celorlalţi Episcopi niciodată nu li se dă o voie ca aceasta. Pentru aceasta şi Apostolescul Canonul acesta, atârnat fiind de Canonul cel mai de sus, după grăire şi după noimă zice: iar dacă Episcopul întru a cărui eparhie se află clericii aceştia străini, cu toate că ştie cum că ei sunt opriţi după Canoane de Arhiereul lor, ci ar defăima oprirea aceasta şi i-ar primi pe ei ca pe nişte clerici lucrând ale clirosului (preoţiei), un Episcop ca acesta zic să se afurisească, pentru că se face învăţător de nerânduială şi de sminteli, (Citeşte şi Canoanele cele unite însemnate la margine).

CANONUL 17 (Căsătoria clerului)

Cel ce cu două nunţi s-a împleticit după Botez, ori a avut posadnică (ţiitoare), nu poate a fi Episcop, ori prezbiter, ori diacon, sau orice din catalogul cel ieraticesc (preoţesc). [Sobor 6:3; Vasilie 12]

TÂLCUIRE

Păcatele câte le-ar face omul înaintea Botezului, nu pot a-l opri de preoţie şi de hirotonie şi de cele ale clerului, fiindcă credem că i le spală toate Sfântul Botez. Nu însă şi câte ar face şi după ce se va boteza. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte cum că, cel ce după Sfântul Botez, de două ori se va însura (dar se însoară de două ori nu numai cel ce va lua cu nuntă a doua femeie, ci şi cel ce cu Sfinţită cuvântare se va logodi cu a doua femeie, sau va lua cu nuntă pe cea logodită cu altul)54 sau are muiere ţiitoare55, nu poate a se

54 Logodna ce se face după închipuirea împăratului Alexie Comnino, şi după însemnarea Patriarhului Nicolae, adică cu obişnuitele Sfinţite rugăciuni şi cu obişnuita sărutare la cei ce se logodesc, şi când bărbatul este de 15 ani, iar femeia de 13, după legiuirea cea mai nouă a împăratului Leon cel înţelept, logodna zic care se face cu chipul acesta, nu se osebeşte de nunta cea desăvârşită, după hotărârea împăratului Nichifor Votaniat, şi după Patriarhul Constantinopolului Ioan Xifilin, şi după soborul cel cu dânsul care a întărit pe hotărârea lui Nichifor. Fiindcă şi legea cea politicească precum nu iartă a se însoţi rudeniile celor însoţiţi când au împiedicare după obişnuitele trepte, cu acelaşi chip nu iartă a se însoţi nici rudeniile celor după lege logodiţi. Ci şi sobornicescul tom legiuieşte cu singure acesteaşi pricini să se dezlege logodna, cu care se dezleagă şi nunta. Iar alta, şi pentru că Canonul 98 al Soborului 6 cu vina preacurviei osândeşte pe cel ce ar lua femeia logodită cu altul, încă acela fiind viu. Iar preacurvia, arătat este că se zice către femeia măritată. Drept aceea Soborul ca pe o nuntă împlinită a socotit pe logodnă. deci fiindcă după dovezile acestea, logodna în rânduială de nuntă se socoteşte, ceea ce se face după legi, pentru aceasta de două nunţi se socoteşte şi cel ce numai s-a logodit cu a doua femeie, ori cel ce a luat pe cea cu altul logodită. Iar celelalte logodne, care numai cu cuvinte se fac şi goale arvune, încât după amănunţimea Bisericii, nici logodne nu simt nici nu se numesc, aşa asupra acestora soborniceştile Canoane pot a-şi arăta lucrarea lor (şi vezi pentru logodirea mai pe larg la cap. 11 a învăţăturii celei pentru însoţire).

55

face Arhiereu, ori preot, ori diacon, oricât de puţin a se împreună număra în catalogul ori în treapta cea ieraticească (a clerului).

CANONUL 18 (Soţia preotului să fie fecioară)

Cel ce va lua văduvă, ori lepădată, ori curvă, ori slujnică, ori din cele de la teatre, nu poate a fi Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau orice din catalogul ieraticesc. [Sobor 6: 3,26; Vasilie 27]

TÂLCUIRE

Dacă preoţii iudeilor erau opriţi a-şi lua femeie curvă ori izgonită de bărbatul ei (Levitic cap. 21, 6-8), ori măcar având ea nume prihănit (întinat): „Că muiere curvă zice, şi spurcată să nu ia, nici lepădată de bărbatul ei să nu ia. Că Sfânt este Domnul Dumnezeul său” (Levitic 21, 6-8). Cu cât mai vârtos aceasta este oprită despre preoţii Evangheliei: „Că iată mai mare decât Altarul este aici” (Matei 12,6). Pentru aceasta şi Apostolescul Canonul acesta rânduieşte că, cel ce va lua femeie văduvă ori izgonită de bărbatul ei, ori curvă, ori roabă, ori pe una din muierile cele ce se află la comedii şi la teatre, şi se făţărnicesc în multe feţe, nu poate să se facă Episcop, ori preot, ori diacon, sau cât de puţin să se numere împreună în tagma ieraticească (ierarhiei). Fiindcă toate muierile acestea sunt clevetite ori prihănite, iar cei Sfinţiţi (ierosiţi) din toate părţile trebuie a fi neprihăniţi, şi neprinşi (I Tim. 3,2) precum zice fericitul Pavel. Iar Canonul 3 al Soborului 6 zice: „Că presviterii, diaconii, ori ipodiaconii, care au luat văduvă, ori după hirotonie au căzut în nuntă fără de lege, aceştia despărţindu-se de muierile lor, să se oprească de preoţie la puţină vreme, şi să

55 Posadnică (ori ţiitoare), după Patriarhul Fotie, este femeia cinstită cu care acela, ce împreună locuieşte cu ea, făcând arătată mărturie pentru împreună locuirea aceasta, se arată la mulţi că o are femeie a sa. Iar de nu face mărturia aceasta, înverşunare lucrează cu dânsa. Ori şi într-alt chip: posadnică este aceea ce vieţuieşte împreună cu bărbat după lege, fără a se blagoslovi cu nuntă. Dar însemnează că măcar deşi posadnica aceasta se ierta de legile cele dinafară, însă de legile Bisericii noastre nu se iartă creştinilor nicidecum să aibă acest fel de muieri, drept aceea şi Canonul 31 al Sfântului Nichifor zice: „Că de are cineva o posadnică ca aceasta şi nu voieşte a o lăsa, nici a se blagoslovi prin cununie cu dânsa, nu trebuie preoţii a primi în Biserică nici proaducerile lui şi liturghiile, fiindcă prin faptă ocăreşte şi necinsteşte legile şi Canoanele Bisericii.” Şi Petru hartofilaxul şi diaconul Bisericii mari în al 5-lea răspuns al său zice: „Că nu se cuvine a primi cineva de la casa celui ce are femeie necununată cu lege, nici proaducere (jertfă), nici lumânări, nici unt de lemn, nici tămâie.” Dar se deosebeşte curva de posadnică, căci aceasta păcătuieşte cu mulţi, iar posadnica cu unul.

56

se certe cu Canon. Apoi iarăşi să-şi primească treptele preoţiei sale, iară la mai mare treaptă să nu sporească, măcar că Soborul al 6-lea atunci cu pogorământ a iconomisit pe unii ca aceştia. De atunci însă şi în urmă a hotărât acestaşi Sobor să stăpânească iarăşi Apostolescul Canonul acesta”.

CANONUL 19 (Impedimente de înrudire la căsătoria clerului)

Cela ce două surori a ţinut, ori nepoata de soră (sau frate), nu poate fi cleric. [Sobor 6, 3 26; Neocezareea 2; Vasilie, 23,47; Teofil, 5]

TÂLCUIRE

Dintre nunţi, se zic necuvioase câte se fac cu rudenii ori cu eretici. Iar fără de lege se zic, când cineva va lua muiere pe cea căreia Tatăl său din pruncie i-a fost epitrop. Şi altele se zic osândite, când va lua cineva femeie pe cea afierosită lui Dumnezeu, călugăriţă. Dar cu obştesc nume, toate nunţile acestea pot a se numi nelegiuite (precum Soborul al 6-lea în Canonul 3 de obşte nelegiuite numeşte pe nunţile cele cuprinse în Canoanele 17 şi 18 ale Apostolilor). Iar acest Canon numai pentru nunţile necuvioase vorbeşte, hotărând că oricine va lua femeie pe două surori ori va lua pe nepoata cea mare a sa, nu poate a se face cleric. Pentru că fiecare necuvioasă nuntă, ori din sânge ori din cuscrie este, nu numai împiedică pe cineva a nu se face cleric, ci şi îl supune certărilor. Că marele Vasilie pomenind de cei ce iau două surori în Canonul 78 şi 87 al său, îi canoniseşte 7 ani să se depărteze de Dumnezeieştile Taine. Iar Canonul 2, al Soborului din Neocezareea, rânduieşte să se scoată afară de la împărtăşirea Dumnezeieştilor Taine muierea aceea care va lua doi fraţi. Iar Canonul 27 al marelui Vasilie hotărăşte, că presviterul carele în neştiinţă va cădea în nuntă nelegiuită adică care se rudeşte, să aibă numai cinstea şederii iar de celelalte lucrări ale preoţiei să se depărteze, şi nici în ascuns nici în arătare să nu blagoslovească pe cineva, şi nici să nu împărtăşească pe cineva. Pe însuşi Canonul acesta al marelui Vasilie îl pomeneşte anume Soborul 6 în Canonul 26 al său, adăugând Soborul că mai întâi să se despartă nelegiuita nuntă, şi aşa să aibă cinstea şederii. Iar al 5-lea Canon al lui Teofil zice, că cela ce înainte de Botez a luat pe nepoata sa, şi după Botez s-a hirotonisit diacon, nu se cateriseşte, dacă aceea a murit ori el a lăsat-o mai înainte de a se împreuna cu ea trupeşte. Iar legea cea politicească, cartea 60, titlul 37, porunceşte că toate necuvioasele nunţi să se despartă şi să se certe. Iar cei ce se împreunează cu două surori sau nepoata lor (precum Apostolescul acesta Canon porunceşte), porunceşte să li se taie nasurile şi să se bată şi ei şi muierile cele ce cu dânşii împreună s-au stricat. Iar de nu vor voi a se despărţi unii ca aceştia, trebuie cu domnească stăpânire să se despartă.

57

CANONUL 20 (Oprirea clerului la a da giruri)

Clericul ce dă chezăşii (garanţii), să se caterisească. [Sobor 4, 30]

TÂLCUIRE

Sunt două însemnări (situaţii) la a da cineva chezăşii: 1. Ori se dă cineva pe sine-şi chezaş pentru altul; 2. Ori dă pe altul chezaş pentru sine. Iar acest Canon, după întâia însemnare luându-se clericul ce dă chezăşii, zice: Oricare cleric s-ar da pe sine-şi chezaş pentru altul, să se caterisească. Fiindcă după chipul acesta, făcuta chezăşuire în cele mai de multe ori la omeneştile cuviinţe se obişnuieşte, adică la pricini de vămeşii şi de biruri şi la pricini de bani, şi în scurt a zice la interesurile neguţătoreşti, de care lumeşti şi mireneşti lucruri clericii trebuie să fie slobozi. Şi mai ales la chezăşuirile cele de acest fel urmează şi alte multe ispite în care ei nu trebuie de voie a se arunca pe sine-şi. „Că de vei lua (zice parimiastul) în chezăşie pe prietenul tău, vei da vrăşmaşului mâna ta, pentru aceasta zice, nu da pe sineţi în chezăşuire ruşinându-te” (Pilde 6,10; 22,26). Că de nu vei avea de unde vei plăti, vor lua aşternutul cel de sub coastele tale. Pentru câştigurile şi lucrurile lumeşti precum am zis, nu trebuie clericii a se da pe sine-şi chezaş. Pentru că deşi suntem porunciţi a ne pune sufletul nostru pentru dragostea fratelui nostru, nu însă la omeneştile cuviinţe, după marele Vasilie. Iar pentru folosul fraţilor şi după scopul bunei plăceri a lui Dumnezeu, nu numai chezaşi trebuie a se da pe sine-şi clericii, ci şi pe însuşi sufletul lor. Precum de pildă: dacă unui cleric, întâmpinând pe unul ce cu nedreptate se trage ca să se pună în închisoare fiindcă nu are pe nimenea să dea chezaş pentru sine-şi către judecătorul, i-ar fi milă de reaua întâmplare a lui, şi s-ar da pe sine-şi chezaş pentru fratele, un cleric ca acesta, zic, nu numai nu se cateriseşte ci şi se laudă de Dumnezeu şi de oameni, ca unul ce a plinit Evangheliceasca şi Dumnezeiasca poruncă. „Că zice, izbăviţi pe cel ce se nedreptăţeşte. Şi pe cei ce-i trag spre moarte, scoate-i şi a răscumpăra pe cei ce se ucid nu te scumpi” (Isaia 1,17; Pilde 24,11, Psalm 81,4). Şi aceasta adică pentru întâia însemnare, a nu se da cineva pe sine-şi chezaş pentru altul precum s-a zis. Iar Ecumenicul Sinod 4 după a doua însemnare luând aceasta a da chezăşuiri, a cerut în Canonul 30 al său ca să dea Episcopii Egiptului chezaşi pe alţii pentru sine-şi, că nu se vor duce din Constantinopol până ce se va hirotonisi Arhiepiscopul Alexandriei, şi cu chipul acesta se unesc Canoanele, acest Apostolicesc adică şi acel al Soborului 4 şi nu se împotrivesc între ele. Fiindcă cel Apostolicesc după altă însemnare a luat pe a da chezăşuiri, iar cel al Soborului 4 după alta.

58

CANONUL 21 (Clerici fameni)

Famenul, dacă din bântuirea oamenilor s-a făcut ori în goană s-a lipsit de cele ale bărbaţilor, ori de s-a născut aşa şi este vrednic, facă-se Episcop.

[Apost. 22,23,24; Sobor 1,1; Sobor 1,2 şi 2,8]

TÂLCUIRE

în trei se despart famenii, în hadâmbi, în sfărmaţi şi în scopiţi. Şi hadâmbii sunt aceia ce s-au născut din pântecele maicii lor fără de boaşă şi fără părţile cele născătoare de copii, pentru care a zis Domnul: „Sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor” (Matei 19, 12), precum a fost Dorotei, prezbiterul Bisericii celei din Antiohia, (cum mărturiseşte Eusebie în Bisericeasca istorie, cartea 7, cap 32), iar sfărmaţii sunt aceia a cărora născătoarele de copii părţi le-au sfărâmat şi le-au strâns părinţii lor când erau prunci, şi le-au făcut netrebnice spre facerea de copii cu strânsul acela. Iar scopiţii sunt aceia care şi-au lepădat părţile născătoare de copii, ori cu cuţit sau cu alt meşteşug şi unealtă. Acestea aşa fiind cunoscute, zice acest Canon că dacă cineva s-a făcut famen din răutatea şi vătămarea oamenilor, ori în vreme de goană li s-au tăiat de gonaci mădularele cele născătoare de copii ale bărbaţilor ori de s-a născut aşa din pântecele maicii sale, dar este vrednic pentru preoţie, să se facă Episcop. Fiindcă el nu s-a făcut pricinuitor unei scopiri ca aceasta, ci ori de la fire ori de la oameni răi a pătimit răul cel de acest fel. Pentru care trebuie mai ales să se miluiască şi nu să se urască sau să se pedepsească. Pentru scopire încă rânduiesc şi Canoanele următoare: 22, 23 şi 24 ale Apostolilor. Iar Canonul cel 1 al Soborului 1 zice: Că orice Cleric pentru boală de se va scopi de către doctori, ori de către barbari, acesta să rămână în cler. Iar mirean fiind, poate să se facă cleric. Dar care sănătos fiind s-a scopit pe sine-şi, acesta cleric fiind, să înceteze de a lucra cele ale clericiei sale, iar mirean fiind, să nu se facă cleric. Iar al 8-lea Canon al Soborului 1 şi 2 pe însuşi acest Canon al celui 1 Sobor, punându-l înainte, zice: Oricare cleric va scopi pe altcineva, ori însuşi cu mâna sa, ori va pune pe altul, să se caterisească. Şi oricare mirean va face aceasta să se afurisească. Iar dacă preoţi ori mireni vor scopi pe cei ce au oarecare patimă, nu se osândesc.

CANONUL 22 (Mireanul care se castrează nu se poate face cleric)

Cela ce şi-a tăiat mădularele sale să nu se facă cleric, că de sine ucigaş al lui-şi este şi vrăjmaş al zidirii lui Dumnezeu.

[Apost. 21,23,24; Sobor 1,1; Sobor 1 şi 2,8]

59

TÂLCUIRE

Cel mai sus zis Canon hotărăşte pentru cei scopiţi cu sila, iar acesta pentru cei scopiţi de voie, zicând: Oricare s-ar scopi pe sine-şi cu voia sa, sănătos fiind, ori cu mâinile sale, ori ar pune pe altul şi l-ar scopi, să nu se facă cleric56. Fiindcă el însuşi este ucigaş lui-şi, şi vrăşmaş al făpturii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe el bărbat cu toate născătoarele de copii mădulare, iar el lepădându-le pe ele se preface pe sine-şi întru o străină şi de mirare fire. Pentru că nici bărbat nu este căci nu poate să lucreze cele ale bărbaţilor şi să nască om asemenea lui, nici iarăşi femeie căci nu poate a pătimi cele ale femeilor, adică a se îngreca şi anaşte ca femeile. Ci oarecum este o a treia grozăvie, şi cum ar zice cineva este un chip de mijloc între bărbaţi şi între femei. (Vezi şi tâlcuirea celui al 21-lea Apostolesc).

CANONUL 23 (Clericul care se castrează se cateriseşte)

Dacă oarecare cleric fiind, pe sine-şi se va ciunti, caterisească-se. Că ucigaş al lui-şi este. [Apost. 21,22,24; Sobor 1,1; Sobor 1 şi 2, 8]

TÂLCUIRE

Şi acest Canon, asemenea cu cel mai de sus, pentru scopire pomeneşte. Acela însă porunceşte să nu se facă cleric oricare care mirean fiind s-ar scopi pe sine-şi. Iar acesta zice că dacă cineva cleric fiind mai înainte apoi s-ar scopi pe sine-şi sănătos fiind, ori pe altul ar pune de l-ar scopi, să se caterisească fiindcă este ucigaş lui-şi. Şi nu numai dumnezeieştile Canoane ci şi legile cele

56 Fiindcă oarecare eretici cu rea socoteală, şi mai ales ualisienii, auzind pe Domnul zicând: „De te sminteşte ochiul tău cel drept, scoate-l pe el,” asemenea şi “Dacă mâna ta ori piciorul tău cel drept te smintesc taie-le pe ele”, rău şi cu greşeală au tâlcuit zicerea. Pentru aceea şi zic ei, cum că trebuie cineva a ciunti şi a tăia mădularele acelea, care îl îndeamnă spre păcat. Precum Dumnezeiescul Epifanie pomeneşte de ereticii cei de acest fel. deci pentru aceasta câţi ca aceştia se vor afla care să-şi ciunteze mădularele trupului lor sănătoşi fiind, supuşi sunt şi ei certării Apostolescului Canonului acestuia, precum sunt şi vrăjmaşi ai făpturii lui Dumnezeu. Fiindcă Cuvintele Domnului, cele mai sus zise, nu se înţeleg după slovă, ci se tâlcuiesc tropologhiceşte (după chip). Adică, de avem rudenii ori prieteni atâta de mult apropiaţi şi iubiţi nouă precum sunt mădularele trupului nostru, prietenia însă a unora ca aceştia ne împiedică de la dragostea lui Dumnezeu şi de la mântuirea sufletului nostru precum Dumnezeiescul Hrisostom, Teofilact, Epifanie, şi alţi Părinţi tâlcuiesc zicerea cea de acest fel. Şi însemnează că pe scopiţi, Teologul Grigorie adică îi numeşte bărbaţi întru femei, şi femei întru bărbaţi. Iar marele Vasilie (în epistolia către Simplikia) pe neamul scopiţilor îl numeşte necinstit, atotpierzător, nebărbat, de fier osândit, şi alte multe, adăugând cum că nici întru mărturie este vrednic de crezare. Iar Dumnezeiescul Apostol, vinovat blestemului judecă pe cel ce s-ar scopi pe sine-şi. Că aşa blestemă pe nesupuşii Galateni „O de s-ar tăia de tot (de s-ar scopi, precum tâlcuieşte Hrisostom şi Teofilact) cei ce vă răzvrătesc pe voi.” [Galateni 5,12].

60

politiceşti pedepsesc pe cei ce vor scopi, ori pe sine-şi ori pe alţii, cu felurite pedepse adică: cu răpirea averilor sale, cu izgonire, cu aceeaşi pătimire, adică să se scopească şi el de alt om. Şi dacă vreun rob s-ar scopi de către stăpân fiind sănătos ori bolnav, poruncesc legile să se facă slobod. (Fotie cap. 14 a titlului întâi.)

CANONUL 24 (Mireanul care se castrează se afuriseşte)

Mireanul pe sine-şi ciuntindu-se, să se afurisească trei ani. Căci vrăjmăşuitor al vieţii sale este. [Apostol 21,22,23; Sobor 1,1; Sobor 1 şi 2,8]

TÂLCUIRE

Iar de va fi mirean cel ce s-ar ciunti şi s-ar scopi pe sine-şi, sănătos fiind, ori pe altul ar pune şi l-ar scopi, porunceşte acest Canon să se deosebească de la Dumnezeieştile Taine, şi de adunarea creştinilor în Biserică, trei ani. Pentru că cu scopirea aceasta se face vrăjmaş vieţii sale.

CANONUL 25 (Să nu se pedepsească de două ori aceeaşi faptă)

Episcopul, ori prezbiterul, ori diaconul, întru curvie, ori în călcare de jurământ, ori în furtişag, prinzându-se, să se caterisească şi să nu se afurisească. Că zice Scriptura: „Nu vei izbândi de două ori pentru aceeaşi Asemenea şi ceilalţi clerici. [Sobor 1, 9; Sobor 6, 4, 21; Neocezareea 1, 8; Car. 35; Vasilie 2,17,32,44,51,70]

TÂLCUIRE

Toţi cei preoţiţi şi clerici trebuie a fi curaţi, şi neînvinuiţi (fără prihană); pentru aceasta şi acest Canon rânduieşte aşa: oricare Episcop, ori preot, ori diacon s-ar prinde, adică s-ar dovedi că a făcut curvie ori călcare de jurământ, sau furtişag – (după Canonul 28 al Postnicului, adică care aduce asupra-i pedeapsă de moarte, iar pedeapsa de moarte nu este tăierea capului, ori altă moarte, precum tâlcuieşte Valsamon, sholiasind capul 25, al titlului 9 al Nomocanonului lui Fotie, ci izgonirea, orbirea, tăierea mâinii, şi altele asemenea,57) să se caterisească

57 Dar însemnează pe lângă acestea, că de vreme ce furarea de cele Sfinţite are rudenie cu furtişagul şi decât ea mai grea, pentru aceasta şi Episcopul ori preotul ori diaconul care s-ar prinde în furare de cele Sfinţite, se cateriseşte după Canonul 10 al soborului 1 şi 2, şi de vreme ce vinovăţia (catosiosiei furări de afierosiri) este asemenea cu a furării de cele Sfinţite. Dar însemnează şi aceasta, că de vreme ce cel Apostolesc 61 Canon opreşte a nu se preoţi cel ce mai-nainte de hirotonie se va vădi că a curvit ori a preacurvit, ori alt păcat oprit despre cei credincioşi a făcut, Iar păcatele ce le pomeneşte acest Canon sunt oprite, apoi dar, nu numai că sunt caterisitoare de preoţie, ci totodată sunt şi împiedicătoare de preoţie, şi cei ce mai înainte de preoţie întru acestea s-au vădit, nu se preoţesc.

58 Iar de ar zice cineva că, clericii cei caterisiţi îndoit se pedepsesc dacă nu se vor împărtăşi, învaţă-se că nu se pedepsesc îndoit fiindcă împreună cu caterisirea nu se şi afurisesc de la Biserică după acest Canon (şi aceasta pentru că nu li se mai dă lor clericia şi preoţia, precum zice Vasilie Canon 3), şi nu pentru că nu se împărtăşesc. Căci de ar fi aşa, şi mirenii urmau a se pedepsi îndoit, dar nu se cade. Căci când ei păcătuiau de moarte, nu numai că se goneau din Biserica credincioşilor cu cei ce se catehiseau, ci nici nu se împărtăşeau, dar însă nu se zice că se pedepsesc îndoit. căci depărtarea de Dumnezeiasca împărtăşire, nu li se socotea pedeapsă. Dar ce zic acestea? învaţă-se cel ce aceasta pune înainte, cumcă nu numai a se depărta se cade clericii caterisiţi de împărtăşire, ci se cade şi prin zdrobirea trupului, şi prin toată robia a se depărta şi de îndulcirile, pentru care au pierdut preoţia, după Canonul 2 al lui Vasilie. Fiindcă numai singură depărtarea împărtăşirii nu este destul a-i vindeca de patimi. însemnează încă, că nu numai cei ce după hirotonie au curvit, ori au preacurvit, ori alte împiedicătoare păcate au făcut, ci şi cei ce mai înainte de hirotonie, dacă după hirotonie le vor mărturisi acestea, ori se vor vădi, întocmai se caterisesc şi ei, după Canonul 9 al soborului 1 pe care citeşte-l.

61

de preoţie, dar să nu se afurisească şi de la Biserică şi de la rugăciunea creştinilor. Pentru că zice Dumnezeiasca Scriptură, nu vei pedepsi de două ori pentru unul şi acelaşi păcat. întocmai cu cei preoţiţi se caterisesc de clerul lor dar nu se afurisesc, şi câţi clerici s-ar prinde întru zisele aceleaşi păcate. Dar în Canonul acesta se cuprind două lucruri vrednice de luare aminte:

unul adică preoţiţii şi clericii, măcar că nu se afurisesc de la împărtăşire, adică de la adunarea şi rugăciunea creştinilor celor ce intră în Biserică, ca cei ce se catehisesc după Canoanele 3,32,51 ale marelui Vasilie, nu se împărtăşesc însă cu Preacuratele Taine ca nişte nevrednici fiind şi sub Canon, până când ar găsi de cuviinţă Arhiereul lor ori duhovnicul lor58.

şi altul încă, că cei ce s-au prins nu în toate ci întru singure păcatele acestea care le pomeneşte acest Canon, preoţiţii adică şi clericii (iar de s-ar prinde şi în altele asemenea acestora, adică în preacurvie ori în furare de cele Sfinţite), se caterisesc numai şi nu se afurisesc. Pentru că simt şi alte păcate în care câţi preoţiţi şi clericii se vor prinde, se caterisesc şi se afurisesc împreună. Precum sunt cei ce cu bani s-au hirotonisit, ori cu stăpânirea boierilor, după Canonul 29 şi 30 al Apostolilor. Şi însemnează că cei preoţiţi şi clericii, ce pentru păcatele mai sus însemnate se cateriseau dar nu se afuriseau, iar dacă şi după caterisire iarăşi cădeau întru aceleaşi ori în alte păcate, atunci şi de la Biserică desăvârşit se afuriseau ca cei ce se catehiseau. Pentru aceea şi Canonul 1 al Soborului din Neocezareea rânduieşte că, preotul de va curvi ori va preacurvi se afuriseşte de la Biserică, ca mirenii ce se pocăiesc. Aceasta prea bine se învoieşte cu acest Apostolesc Canon, măcar şi de s-ar înţelege că zice pentru preotul cel ce de două sau de trei ori a curvit, sau a preacurvit.

62

SIMFONIE

Ci şi Canonul 8 al Soborului din Neocezareea zice că, se cateriseşte preotul care vieţuieşte împreună cu muierea sa ceea ce a preacurvit. Iar Canonul 21 al Soborului 6 zice: clericii cei de istov (de tot) caterisiţi pentru canoniceşti vinovăţii, dacă de bunăvoie se vor pocăi, să-şi tundă părul capului după chipul clericilor. Iar de nu se vor părăsi de păcat cu voia lor, să-şi ţie părul ca mirenii. Iar Canonul 17 al marelui Vasilie zice că, prezbiterii care s-au jurat să nu lucreze cele ale preoţiei (din oarecare nevoie şi primejdie), arătat nu trebuie să ierurghisească, ca să nu smintească arătat pe cei ce îi ştiu că s-au jurat, ci întru ascuns, însă să se pocăiască pentru jurământul ce au făcut. Iar Canonul 70 al aceluiaşi rânduieşte: Că dacă diaconul, ori prezbiterul, va păcătui cu femeie până la sărutare, va înceta de preoţie pentru o vreme, după Zonara, iar cu Dumnezeieştile Taine se va învrednici a se împărtăşi împreună cu ceilalţi preoţi şi diaconi, iar de se va vădi că a păcătuit ceva mai mult decât sărutare, se va caterisi. Canonul 4 al Soborului 6 cateriseşte pe Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul ce se va împreuna cu muiere afierosită lui Dumnezeu, adică cu călugăriţă. Iar Ioan Postnicul zice, că dacă cineva mai-nainte de a se preoţi (sau de a se hirotoni) a căzut în păcatul malahiei (care şi curvie îndeosebi se zice de unii din Sfinţi), acesta să se certe, apoi să se hirotonească. Iar de a căzut după hirotonie, să rămână argos (liber) un an, şi să se canonisească cu alte certări, şi aşa să ierurghisească (să slujească). Iar dacă după cunoştinţa păcatului, iarăşi va mai cădea de două şi de trei ori întru aceeaşi patimă, unul ca acesta să se caterisească şi să se pună în rânduială de citeţ (Anagnost).

CANONUL 26 (Preoţii să nu se căsătorească după hirotonie)

Dintre cei ce au intrat în cler neînsuraţi, vrând să se însoare, poruncim numai către anagnoşti (citeţi) şi psalţi.

[Sobor 4, 14; Sobor 6, 6; Cartag. 19,33; Vasilie 69]

TÂLCUIRE

Prezbiterii, diaconii şi ipodiaconii mai-nainte de a se hirotonisi au voie a-şi lua femeie (prin cununie), şi după nuntă să se hirotonisească, iar dacă după hirotonie s-ar însoţi cu femeie, se caterisesc de la treapta lor după Canonul 6 al Soborului 6. Iar citeţii şi cântăreţii şi clericii cei mai josiţi au voie a se căsători, şi după ce se vor face clerici fără de păcătuire să păşească înainte şi la mai mare treaptă. Drept aceea acest Canon porunceşte unii ca aceştia să se însoţească cu femeie şi după ce s-au făcut clerici însă cu femeie credincioasă, şi nu cu de altă credinţă, după Canonul 14 al Soborului 4 de toată lumea. Iar Canonul 9 al celui din Cartagina rânduieşte: Cum că citeţii, când vor ajunge la

63

vârsta de 14 ani, să fie siliţi ori a se însoţi prin nuntă, ori să mărturisească înfrânare adică a păzi fecioria. Iar după ce se vor însoţi, să nu fie siliţi a se înfrâna mai mult de ce este rânduit, după Canonul 33 al aceluiaşi. Iar Canonul 69 al marelui Vasilie zice că citeţul de va cădea cu logodnica sa mai-nainte de a se cununa, să fie argos (liber) un an, apoi să se primească, iar la mai înaltă treaptă însă să nu se suie. Iar de ar fura nunta fără de logodnă, să înceteze din slujba sa. Iar Canonul 6 al Soborului al VI-lea anume pune înainte pe acest Canon59.

CANONUL 27 (Clericii care lovesc se caterisesc)

Episcopul, prezbiterul sau diaconul, ce va bate pe credincioşii care ar păcătui ori pe necredincioşii ce ar fi nedreptăţit ori prin unele ca acestea ar voi a-i înfricoşa, poruncim să se caterisească. Că nicăieri Domnul nu ne-a învăţat aceasta. Ci dimpotrivă, El bătut fiind, nu bătea, ocărându-Se, nu ocăra, pătimind, nu îngrozea. [Sobor 1 şi 2, 9; Anti. 5; Carta 57, 62, 76, 83, 99, 100,106,107; Epistola 1 Petru 2,22]

TÂLCUIRE

învăţând Domnul pe ucenicii Săi Dumnezeieştile Sale porunci, zicea: „Cele ce zic vouă (ucenicilor Mei), tuturor (creştinilor) le zic” (Marcu 13, 37; Matei 5,39). Iar una din poruncile Lui este, ca să întoarcem obrazul nostru cel stâng, celui ce ne-ar lovi peste cel drept. deci dacă de toţi creştinii trebuie a se păzi porunca aceasta, cu mult mai vârtos de cei ierosiţi (adică Sfinţiţi, ori preoţiţi). Şi mai ales de Episcopi, pentru care scria Dumnezeiescul Pavel către Timotei: „Cum că Episcopul se cade a nu fi bătăuş” (I Timotei 3,3). Pentru aceasta şi Canonul acesta, zice: Oricare Episcop, ori preot, ori diacon loveşte pe creştinii ce îi greşesc ori pe necredincioşii ce ar nedreptăţi pe alţii, şi voieşte ca cu lovire de acest fel să se teamă de el ceilalţi, poruncim să se caterisească unul ca acesta. Pentru că Domnul întru nici o parte a Evangheliei nu ne-a învăţat să facem aceasta. Iar mai ales cu totul dimpotrivă cu pilda Sa ne-a învăţat. Pentru că bătându-Se de ostaşi, şi de iudei, în vremea patimii, n-a ridicat mâna Sa să-i bată, şi El prihănindu-Se şi ocărându-Se, nu ocăra nici nu prihănea. Şi pătimind pe Cruce, nu îngrozea că îi va pedepsi ci ruga pe Tatăl Său ca să-i ierte. Ai căruia Domn următori se cade a fi cei ierosiţi (sfinţiţi), mustrând însă pe cei ce păcătuiesc şi nedreptăţesc “ ca şi ceilalţi să se teamă, precum zice Pavel, şi înţelepţindu-i, uneori cu învăţătura şi sfătuirea, iar alteori şi cu Bisericeştile certări, dar nu şi izbândind cu urgie şi cu mânie

59 Iar pentru hirotesirea şi epanghelma anagnoştilor, şi psalţilor, vezi Canonul 33 şi 75 al soborului 6.

64

pentru necinstea să zicem ori pentru greşeala ce le-au făcut unii ca aceştia, ori bătându-i şi toiegindu-i, (I Tim. 5,20). Pe însuşi acest Canon şi Canonul 9 al Soborului 1 şi 2 pomenindu-l, zice: Cum că nu numai se caterisesc ierosiţii acei ce vor lovi însuşi cu mâna lor, ci şi acei ce vor pune pe alţii să bată.

CANONUL 28 (Cel caterisit se afuriseşte de slujeşte)

Dacă vreun Episcop, ori prezbiter, ori diacon, caterisit după dreptate pentru vinovăţii arătate, ar îndrăzni a se atinge de Liturghia (slujba) cea oarecând încredinţată lui, acesta de istov (de tot) taie-se de la Biserică.

[Antioh. 4,12,15; Sard. 14; Vasilie 88]

TÂLCUIRE

Acest Canon rânduieşte, că dacă vreun Episcop, ori preot, ori diacon s-ar caterisi după dreptate şi după lege pentru vinovăţii arătate şi dovedite60, Episcopul de sobor, iar preotul, şi diaconul, ori de Episcopul lor, ori de soborul lor, şi apoi după o legiuită caterisire ca aceasta, de ar fi îndrăznit a întrebuinţa

60 Clericii cei după dreptate pentru vinovăţii arătate caterisiţi de sobor întreg (adică de toţi Episcopii din acea eparhie, şi de Mitropolitul) nu mai pot a face apelaţie, adică a se cerceta judecata lor, la mai mare Bisericească judecătorie. Fiindcă unora ca aceştia nu li se mai dă loc de dezvinovăţire, ori nădejde de întoarcere la starea lor de alt sobor, după Canoanele 4 şi 15 al Antiohiei. Iar de este aceasta adevărată precum şi este, apoi ajutorul apelaţiei nu se dă la fiecare ce s-ar osândi, precum nu drept zice Valsamon la tâlcuirea Canonului 12 al Antiohiei, nici toate pricinile pot a se apelarisi la mai înalt judeţ. Pentru că nici hotărârea aleşilor judecători nu se ridică la altă judecătorie, după Canonul 109 şi 140 al Cartaginei; nici a clericului aceluia ce se va duce de la nemernicia şi biserica sa, caterisirea ce s-a făcut după sfătuirea Episcopului său, după Canonul 3 al Antiohiei, are loc de dezvinovăţire. nici aceluia ce lăsând pe soborul cel mai mare, va alerga la împăratul, după Canonul 12 al acestuiaşi. nici a Patriarhului hotărâre, nici poate a mai întinde judecata sa la mai mare judecătorie, acela ce cu orice chip s-ar mulţumi şi ar tăcea când se făcea hotărârea judecăţii sale. deci din acestea zice să încheie cum că, este neadevărat Canonul acela, pe care împotriva lui Atanasie îl puneau înainte Arienii, iar împotriva lui Hrisostom îl puneau înainte Teofil al Alexandriei, care zice aşa: „Oricare Episcop, ori prezbiter, cu dreptate sau cu nedreptate caterisit, dacă el de sine-şi ar lua iarăşi biserica sa mai-nainte de a se face sobor, luinu i se mai dă loc de dezvinovăţire la alt sobor”. Că este arătat, că acest fel de Canon, nu face osebire între cel drept şi nedrept; ci întocmai pe amândoi osândeşte în aceeaşi pedeapsă şi osândă. Şi pentru aceasta se împotriveşte Dumnezeieştii Scripturi, care nu voieşte să se pedepsească dreptul ca păgânul (Facere 18, 23-33). Se împotriveşte încă şi Canonului 14 al Sardichiei, fiindcă acesta zice, că cel ce cu nedreptate s-a caterisit, şi mai-nainte de sobor s-a întors la Biserica sa, nu aibă de aici loc de dezvinovăţire. Iar al Sardichiei cu mai amare numai şi mai grele cuvinte înţelepţind pe unul ca acesta, nu zice, că să nu afle loc de dezvinovăţire la alt sobor. Drept aceea acest Canon, fiindcă s-a făcut de Arieni, şi nu zice drept, s-a stricat de soborul din Sardichia.

65

Liturghia cea dată lor oarecând61 (Liturghie aicea înţelege şi pe arhieria

61 Dar s-ar nedumeri cineva, dacă hirotonia, Botezul, Sfinţirea (Apei), şi celelalte ce ar fi îndrăznit cei ce cu dreptate, şi pentru arătate vinuiri de sobor s-au caterisit, de au oare putere şi fiinţă, ori de sunt cu totul fără putere, şi neînfiinţate, şi ca cum nici cum s-ar fi făcut şi pentru aceasta de trebuie a se face din început de preot necaterisiţi? Se vede că după oarecare, sunt fără putere şi cu totul fără fiinţă, şi pentru aceasta este trebuinţă a se face din început, ca cum nu s-ar fi făcut cu totul mai înainte. căci, dacă hirotoniile, şi alte Sfinţite săvârşiri, ce le-ar face afară de enorie vreun Episcop, sunt fără putere, după Canon 13 al Antiohiei, cu cât mai mult lucrurile cele îndrăznite, a celui cu dreptul şi după lege caterisit sunt fără putere şi fără fiinţă? Iar de ar zice cineva că după Dumnezeiescul Hrisostom (voroava a 2-a a Epistoliei a 2-a către Timotei şi 11 a celei către Tesaloniceni 1 şi după 8 a celei către Corinteni 1). „Că darul nu pe toţi hirotoniseşte, prin toţi însă şi prin însuşi cei nevrednici lucrează; răspundem, că şi prin toţi cei necaterisiţi lucrează, dar nu şi prin cei caterisiţi şi deshirotoniţi.” Am zis pentru lucrurile cele îndrăznite a celui cu dreptate şi pentru arătate păcate caterisit, cum că trebuie de al doilea a se face, ca cum ar fi înfiinţate, şi nu ar fi. Căci de ar fi aşa, trebuie ca acel caterisit, când se desvinovăţea, şi să se mai hirotonească de al doilea. Ci însă, după Canonul 56 al Cartaginei cel ce opreşte hirotonisirile cele de al doilea, acesta nu s-a hirotonisit de al doilea. Deci avea puterea preoţiei (deşi pe lucrare nu o avea din pricina caterisirii). Drept aceea şi lucrările cele de dânsul îndrăznite nu trebuie a le mai îndoi. Că cela ce cu dreptate s-a caterisit, şi dinlăuntru de sine-şi pentru nevrednicia sa, şi din afară de la sobor, a pierdut lucrarea preoţiei. Iar cel ce cu nedreptate s-a caterisit, numai din afară, şi nu de la sine-şi s-a lipsit de a lucra. Şi poate a se asemăna, precum zic oarecare, cela ce cu dreptate s-a caterisit, ca un meşter, a căruia şi mâinile de sine-şi s-au zgârcit, şi nu pot să apuce, şi uneltele meşteşugului său i le-au luat. Drept aceea, şi mâinile, să zicem, de şi-ar mişca, în zadar le mişcă, şi lucrul cel de dânsele făcut, se pare adică a fi, ci cu adevărul nu este; atât pentru ciunţia lor, cât şi pentru lipsa uneltelor. Iar cel ce cu nedreptate s-a caterisit se aseamănă cu meşterul, care mâinile îşi are sănătoase, nu are însă şi uneltele meşteşugului. Pentru aceea şi când i se vor da iarăşi, poate a le apuca şi meşteşugul a-şi lucra. Şi lucrul lui este cu adevărat lucru. Iar cel ce este ciunt, adică cel cu dreptate caterisit, nici mai-nainte de a i se da, nici după ce i se vor da uneltele, poate a le apuca, şi a face cu ele vreo ispravă. Iar de ar zice cineva că nu trebuie a se poftori hirotoniile şi Botezurile celui cu dreptul caterisit, căci Canonul opreşte îndoirile Botezului şi ale hirotoniilor, învaţă-se că opreşte cu adevărat, pe îndoirile Botezurilor celor adevărate, şi ale hirotoniilor asemenea, nu pe ale celor neadevărate, care sunt cele de cei cu dreptate caterisiţi făcute. Şi marele Vasilie însă în Canonul 3 zice, că diaconul cel odată caterisit, de ajuns are pe osânda caterisirii. Şi în scurt toţi clericii cei ce au păcătuit păcatul cel de moarte din treapta lor se pogoară zice în Canon 32 al său, şi nu li se mai dă lor clerul şi preoţia. Iar dacă nu li se mai dă, arătat că şi Sfinţitele lucrări care le-ar face, se socotesc ca cum s-ar fi făcut şi de mireni, în locul cărora ei s-au aruncat. Iar Manuil Malaxos notarul (la tălmăcirea Canonului ce au făcut la anul 1565 la cap. 30) Patriarhul Constantinopolului a poruncit câţi s-au hirotonisit de Arhierei caterisiţi, de au ştiut caterisirea lor, să fie şi ei caterisiţi să nu se hirotonească de al doilea. Iar de nu a ştiut, să se hirotonisească de al doilea de Arhierei necaterisiţi. Şi Teodor Studitul zice, că preotul caterisit nici un lucru ieraticesc nu face, ci este lumesc (mirean) ca şi mai-nainte, şi Dar al Sfântului Duh nu are pentru că s-a luat de la el. Şi de va da vreunuia preoţia, acela nu este preot. Acestea aşa zicându-se, de mine se socotesc acestea zise a fi cu îndoială, şi ce să zic hotărâtor, nu ştiu. Fiindcă nici acesta de faţă Apostolesc, nici cel 4 al celui din Antiohia, zic ceva pentru acestea, care din amândouă, Sfinte lucruri, cutezându-se de către cei ce cu dreptul sunt caterisiţi, se socotesc ca cum nu ar fi, ca şi cele de către eretici, după cel 46 Apostolesc, sau ca cum ar fi. Iar mai ales şi mai cu deosebire, pentru că văd pe cel 6 al Soborului 4 Ecumenic că zice că nu are tărie hirotonia celui hirotonisit nehotărâtor nu ca una ce nu ar fi şi nu s-ar fi făcut nici pentru că ar fi neînfiinţate şi ca şi cum nu ar fi Taine cele ce se vor lucra de dânsul; ci ca una ce rămâne nelucrătoare, şi nu se pune în lucrare şi în faptă, şi nu pentru alta, ci numai pentru necinstea şi ocara celui ce a hirotonisit. Şi fiindcă cele asemenea din cele asemenea se cuvine a se încheia şi a se judeca. Apoi şi cele neîntărite care le rânduieşte Canonul 13 al celui din Antiohia, se cuvine a se înţelege şi a se lua precum Soborul 4 le-a înţeles şi le-a primit, şi nu precum cei mai de sus le-au înţeles şi le-au luat. Vezi însă şi în tomul 2 al practicatelor Sinoadelor foaia 993 că s-au adunat întreg Sobor în Constantinopol în zilele împăratului Ioann Comnino, şi al Patriarhului Mihail Oxitul în anul 1143. Care sobor prihăneşte pe Leontie, pentru că a botezat de al doilea pe cel botezat de un ierarh caterisit pentru vinovăţii arătate, fiindcă a socotit că nu este deplinit Botezul cel făcut de iereu caterisit Ci şi Iosif Vrienie în epistolia cea către Nikita zice, că sunt Sfinte şi deplinite cele îndrăznite de către cei caterisiţi. însă şi aceasta o mărturiseşte şi înţeleptul Evghenie Vulgarul în cercetările cele criticate ale gramaticii lui Neofit, aducând ajutător pe Nicolae Cabasila.

66

Episcopului, şi pe ieria preotului şi diaconului), unii ca aceştia zic, afurisească-se desăvârşit de la Biserică. Una adică pentru îndrăzneala cea peste măsură şi obrăznicia lor, iar alta că la cei ierosiţi, după caterisire, altă canonicească pedeapsă nu rămâne, decât a se despărţi desăvârşit şi de Biserică, şi aceasta cu dreptate. Căci dacă după Canonul 14 al Soborului din Sardica cel ce nu se cateriseşte cu dreptate, ar îndrăzni a lucra cele ale slujbei sale mai-nainte de altă Sobornicească judecată, trebuie a se înţelepţi cu amare şi aspre cuvinte. Dacă după cel al 5-lea al Soborului 1 cel ce este scos din adunare, nu după dreptate ci după oarecare micşorare de suflet şi prigonirea Episcopului său, nici acesta nu poate a întrebuinţa ceva lucru ieraticesc mai-nainte de Soborniceasca cercetare, cu cât mai vârtos nu poate a lucra ceva de ale preoţiei, cel cu dreptate pentru vederate păcate caterisit? Şi dacă marele Vasilie, pe Grigorie cel ce era numai oprit de el, îl înfricoşează cum că-l va osândi cu anatema, de va îndrăzni a lucra ceva mai-nainte de îndreptarea sa, cum nu se cuvine desăvârşit a se rupe din Biserică cel cu dreptate şi pentru arătate păcate caterisit, şi după caterisire va îndrăzni a lucra vreo lucrare preoţească.

CANONUL 29 (Osândirea simoniei)

Dacă vreun Episcop prin bani ar apuca vrednicia aceasta, sau prezbiterul, sau diaconul, să se caterisească şi el şi cel ce l-a hirotonisit, şi desăvârşit taie-se şi de la împărtăşire, ca Simon vrăjitorul de către mine Petru.

[Sobor 4,2; Sobor 6, 22,23; Sobor 7; 4, 5,19; Vasilie 90; Epist. lui Ghenadie şi a lui Tarasie; Naum 1,9]

67

TÂLCUIRE

în Canonul 25 al lor au zis dumnezeieştii Apostoli, că nu vei izbândi de două ori împreună. Iar întru acest de faţă Canon, cu îndoită pedeapsă pedepsesc pe cei ce se hirotonisesc cu bani, pentru covârşirea răutăţii zicând aşa: Oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon, va lua vrednicia ierosiei (preoţiei) cu bani, să se caterisească şi cel ce s-a hirotonisit şi cel ce l-a hirotonisit, şi să se despartă desăvârşit de la Biserică şi de la rugăciunea credincioşilor, precum s-a despărţit şi Simon vrăjitorul de mine Petru. căci mai greu păcat şi mai rău nu se poate afla, decât a vinde cineva şi a cumpăra darul Duhului Sfânt, cel ce este cu neputinţă a se vinde şi a se cumpăra. Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Tarasie scriind către Adrian, papa Romei, dovedeşte că cei ce hirotonisesc cu bani sunt mai păgâni decât pnevmatomahul Machidonie (luptătorul de Duhul Sfânt); fiindcă acela adică, bârfea cum că Duhul cel Sfânt este rob şi zidire a lui Dumnezeu Tatăl, iar cei ce hirotonisesc cu bani se vede că rob al lor fac pe Duhul Sfânt, vânzându-l ca pe rob celor ce le dau bani, aşijderea şi cei ce se hirotonisesc ca pe un rob pe el (pe Duhul Sfânt) îl cumpără de la cei ce îl vând. Şi precum Iuda vânzătorul a vândut pe fiul lui Dumnezeu, aşa şi ei prin arginţi vând pe Duhul cel Sfânt. însă întru aceeaşi epistolie a lui Tarasie, se vede că Dumnezeiescul Hrisostom împreună cu Soborul de lângă el, a făcut pogorământ şi a iertat a se împărtăşi înlăuntru în Altar, câţi au dat bani lui Antonin Episcopului şi s-au hirotonisit62.

62 Iar Papa Grigorie scriind către Regele Carol zice, că simoniacii sunt cei mai mari decât toţi ereticii (foaia 323 a Tomului dragostei) şi Ghenadie Sholarul zice, că simonia este pricina pentru care au căzut creştinii în primejdiile barbarilor celor fără de Dumnezeu, că este mai mare decât toate păcatele, şi păgânătate prea grea, şi eres de articolul cel întâi al Credinţei (foaia 207 a aceluiaşi tom). Iar Isidor Pelusiotul zice: „Deci tot oricare vinde ieria (hirotonia) ca şi Caiafa, ucigaş de Hristos se află. Că cele ce în lucrări a încredinţa nu poate, acelea cu dogme păgâneşti le câştigă.” (Epistolia 300,15). Pentru acestea toate dar trebuie a se strica atât hrisovul împăratului Isachie Comnino ce rânduieşte, că se cade a lua Arhiereul cel ce hirotoniseşte de la iereii cei hirotonisiţi şapte galbeni unul de la citeţ, trei de la diacon, şi trei de la prezbiter, cât şi soborniceştile hotărâri ale Patriarhilor Mihail şi Nicolae care întăresc pe hrisovul cel mai sus. Fiindcă arătat se împotrivesc Apostoleştilor şi soborniceştilor şi părinteştilor Canoane. Iar legile politiceşti care se împotrivesc Canoanelor sunt fără de tărie. Zice însuşi şi Hrisostom că împăraţii de multe ori nu cu folos pun legile (Vezi faţa 1 la începutul cărţii, Voroavă 6 la oborârea chipurilor împărăteşti) las a zice, că iarăşi şi înseşi politiceştile legi surpă pe zisul hrisov, că nearaoa 123 a lui Iustinian, (ce se află în cartea 3 dinVasileca cu titlul 1 cap. 9), legiuieşte să se păzească mai mult decât toate porunca aceasta, adică a nu se hirotonisi cineva cu dare de bani, sau pe alte oarecare lucruri şi chipuri, iar de se va face aceasta, atât cei ce dau, cât şi cei ce iau, încă şi cei ce intră mijlocitori în dările acestea, singuri se osândesc pe sine-şi după Dumnezeieştile Scripturi, şi Sfinţitele Canoane, caterisindu-se de ierie şi de cinstea soartei (treptei). Iar banii care se vor da la hirotonie să se dea bisericii, sau eparhiei aceleia a căreia purtare de grijă a vrut să cumpere. Iar cel ce a mijlocit sau a apărat aceste hirotonii Canonul porunceşte ca el să dea bisericii aceleia îndoit decât au dat cei ce s-au hirotonisit celor ce i-au hirotonisit.

68

CANONUL 30 (Osândirea traficului de influenţă)

Dacă vreun Episcop, lumeşti stăpânitori întrebuinţând, şi printr-înşii ar câştiga vreo Biserică, să se caterisească şi afurisească împreună cu toţi părtaşii lui. [Sobor 4,2; Sobor 7,3, 5; Laodic. 13]

TÂLCUIRE

Şi Canonul acesta, asemenea cu cel de mai sus, îndoit pedepseşte pe unul şi acelaşi păcat, zicând: Oricare Episcop ar întrebuinţa stăpânitori lumeşti, şi prin mijlocirea lor ar lua vreo Episcopie, sau Mitropolie, să se caterisească împreună şi să se despartă de Biserică, asemenea şi clericii câţi s-ar împărtăşi cu dânsul, ori Arhiereii cei Ce l-au hirotonisit pe el, ori prezbiteri, ori diaconi, ori ipodiaconi, ori citeţii, toţi zic, să se caterisească din soarta lor, şi să se afurisească (adică să se despartă de la Biserică).

CANONUL 31 (Osândirea schismaticilor)

Dacă vreun prezbiter, defăimând pe Episcopul său, va face adunare osebită, şi alt jertfelnic ar înfiinţa, nici o vină ştiind asupra Episcopului întru buna credinţă şi întru dreptate, caterisească-se, ca un iubitor de începătorie, aşijderea încă şi ceilalţi clerici, câţi se vor uni cu dânsul, că sunt tirani şi uzurpatori. Iar cei lumeşti să se afurisească. Acestea însă facă-se după una, şi a doua, şi a treia rugăminte a Episcopului. [Sobor 4, 18; Sobor 6, 31, 34; Sobor 1 şi 2,13,14,15; Gangra 6; Antiohia 5; Cartagina 10,11, 62]

TÂLCUIRE

Rânduiala ţine şi pe cele Cereşti, şi pe cele pământeşti, după Teologul Grigorie. Deci se cuvine buna rânduială pretutindeni a se păzi ca una ce ţine şi păzeşte pe toate, iar mai ales între cei Bisericeşti, care sunt datori a cunoaşte fiecare măsurile sale, şi hotărârile rânduielii sale a nu le trece. Ci prezbiterii, şi diaconii, şi clericii toţi să se supună Episcopului lor, iar Episcopii Mitropolitului lor, iar Mitropoliţii, patriarhului lor. Pentru aceasta şi Apostolescul Canonul acesta rânduieşte aşa: Oricare prezbiter ar defăima pe Episcopul său, şi fără să cunoască că greşeşte el arătat sau întru buna credinţă, sau întru dreptate adică, fără să-l cunoască pe el că arătat este sau eretic, sau nedrept, ar aduna îndeosebi pe creştini, şi zidind altă biserică63, ar Liturghisi într-însa osebit,

63 Iar Patriarhiceştile stavropighii ale monastirilor şi bisericilor care în osebite mitropolii, şi arhiepiscopii, şi episcopii se zidesc, acestea nu sunt alte jertfelnice, nici cei ce zidesc pe acestea, nu se supun certărilor Apostolescului Canonului acestuia, după Valsamon. Că de vreme ce toate mitropoliile şi arhiepiscopiile s-au împărţit Patriarhilor, şi toţi Mitropoliţii, şi arhiEpiscopii supuşi fiind ocârmuirii Patriarhilor, după Canonul 6 şi 7 al Soborului 1 şi cel 2 şi 3 ale Soborului al 2-lea pomenesc la Sfinţitele slujbe numele acelora; Pentru aceasta, după cuprinderea acestor Sfinţite Canoane, au dreptate Patriarhii şi eparhiile mitropoliilor şi al arhiepiscopiilor cele împărţite lor să dea stavropighii, şi să se pomenească numele lor într-însele. Fiindcă pricina aicea este despre stavropighie, subînsemnăm cuvântul deplin şi desluşit pentru dânsele, precum curat se vede în foaia 235 şi 236 a Grecomanescului Ghiur. Că Singhelul cel ce este într-însul al Patriarhului Ghermano rânduieşte aşa, că în singure mănăstirile acelea, sau în bisericile acele ortodoxe sau în casele de rugăciune, se cuvine a se pomeni numele Patriarhului, întru a cărora temelie s-a pus Patriarhicescul stavropighion, adică în care s-a înfipt Crucea trimisă de Patriarhul. Şi aşa asupra acestei Patriarhiceşti cruci s-au zidit. Că în unele ca acestea Arhiereul locului nici o împărtăşire nu are, nici de Sfinţitele slujbe, nici de la întărirea igumenului, nici de la judecata sufleteştilor greşeli încât nici însuşi cele canoniceşti nu poate a le cere de la cei ce sunt într-însele, că toţi cei Sfinţiţi, care sunt în mănăstirile de acest fel se numesc Patriarhiceşti, şi se supun Patriarhicescului exarh. Iar unde din început nu s-a pus temelie Crucea Patriarhicească, acolo Arhiereul locului stăpâneşte măcar moşie mănăstirească, măcar metoc de ar fi, măcar că-şi lăsau casă de rugăciune. Şi întru acestea se cuvine a se pomeni numele lui. El se cuvine a întări pe Egumenul cel dintr-însele, a le cerceta şi a le judeca pe ele, şi a lua de la dânsele cano niceştile sale venituri. El trebuie să hirotonisească într-însele, să ierte, sau să oprească nunţile locuitorilor din ele, şi în scurt să-şi aibă într-însele orice alt pronomion (privilegiu) Episcopesc. Iar câţi oameni au locuit în locul Patriarhiceştilor stavropighii, mai-nainte de a se zidi ele sau şi în urmă după ce s-au zidit, aceştia fiind de loc să fie întru toate supuşi Arhiereului locului. Iar de vor fi străini să se supună Patriarhicescului exarh, şi iarăşi (foaia 237) Patriarhiceştii exarhi nu se cuvine să stăpânească satele Patriarhiceştilor mănăstiri, sau pe norodul cel ce este într-însele, sau casele de rugăciune câte cu Patriarhicească Cruce nu s-au întemeiat, şi nu s-au zidit… fiindcă acestea de Episcopul locului se stăpânesc. Drept aceea din cuvintele acestea se adună (adică se înţelege) cum că nu se cuvine a se face Patriarhiceşti stavropighii mănăstirile, sau bisericile, sau casele de rugăciune, după ce s-au zidit, ci mai-nainte de zidire. Şi din acestea, câteva numai după cinstirea, şi pronomionul dat Patriarhilor, dar nu şi toate mănăstirile cele ce urmează a se zidi, sau bisericile, sau casele de rugăciune; Ca să nu se calce Canoanele, care rânduiesc ca mănăstirile şi monahii, să fie supuşi Arhiereului locului. Şi vezi şi Canonul 4 al soborului a toată lumea 4 că, după porunca Episcopului şi prezbiterului face stavropighii.

69

fără de voia şi socoteala Episcopului său64, unul ca acesta ca un iubitor de începătorie să se caterisească. Fiindcă, ca un tiran cu silă şi tiraniceşte, caută să răşluiască cuvenita stăpânire a Episcopului său; ci şi clericii ceilalţi câţi se vor uni cu dânsul la o nesupunere ca aceasta, să se caterisească şi ei întocmai,

64 Zice însă Dumnezeiescul Hrisostom (în a 11-a voroavă către Efeseni) cum că a zis un om Sfânt, că nici sângele muceniciei poate a spăla păcatul osebirii şi a despărţirii Bisericii. Şi a dezbina cineva Biserica este răul cel mai cumplit, decât a cădea în eres. Scrie însuşi Dionisie al Alexandriei mărturisitorul în epistolia cea către Navat Episcopul, că se cuvine a pătimi cineva orişice rău ar fi numai a nu dezbina Biserica, şi că este mai slăvită mucenicie, ce ar suferi cineva pentru a nu dezbina Biserica, decât mucenicia ce o ar răbda pentru a nu sluji idolilor. Fiindcă în mucenicia cea pentru a nu sluji idolilor, mărturiseşte pentru folosul sufletului său, iar întru cea pentru a nu dezbina Biserica mărturiseşte pentru folosul, şi unirea a toată Biserica.

70

iar cei lumeşti să se afurisească. Acestea însă să se facă, după ce Episcopul va îndemna cu dulceaţă şi cu blândeţe de trei ori pe cei ce s-au despărţit de el, să se lase de o pornire ca aceasta, şi ei vor stărui în pizma lor. Iar câţi se despart de Episcopul lor mai-nainte de Sinodiceasca cercetare, pentru că el propovăduieşte în auzul tuturor vreo rea socoteală şi eres, unii ca aceia nu numai că certărilor celor mai de sus nu se supun, ci şi cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, după Canonul 15 al celui 1 şi 2 Sobor.

CANONUL 32 (Ridicarea afurisirii)

Dacă vreun prezbiter, sau diacon, se afuriseşte de Episcop, acesta să nu se poată a se primi de altul, ci numai de cel ce l-a afurisit pe el. Fără numai dacă din întâmplare s-ar săvârşi Episcopul cel ce l-a afurisit.

[Apost. 12,13; Sobor 1,5; Sofia 1; Anti. 6; Sardichi 14; Cartag. 11,37,141]

TÂLCUIRE

Şi întru al 12-lea şi al 13-lea Canoane ale lor au zis Dumnezeieştii Apostoli, că, clericii cei ce sunt neprimiţi şi afurisiţi de către însuşi Episcopii lor, nu se cuvine a se primi de alţi Episcopi. Şi însăşi aceasta o rânduiesc, cu oarecare adăugire zicând: oricare prezbiter, sau diacon, s-ar afurisi de Episcopul său, acesta nu este iertat a se primi, şi a se dezlega de afurisire, nu numai de Episcop de altă eparhie, ci nici de altul ce ar fi din aceeaşi eparhie, şi Mitropolie. Ci să se primească şi să se dezlege de afurisire numai de însuşi Episcopul acela, ce l-a afurisit. Afară numai, de se va întâmpla a muri Episcopul sau Mitropolitul, sau Patriarhul cel ce l-a afurisit, mai-nainte de a lua iertare prezbiterul, sau diaconul. căci atunci poate şi Episcopul, sau Mitropolitul, sau patriarhul cel ce s-a făcut moştean după moartea celui ce a afurisit, să-l dezlege de legătură, şi nu altul. însă două lucruri trebuie a însemna la acest Apostolicesc Canon:

unul, că toţi cei ce se vor afurisi de Episcopul lor, sau cu dreptate sau cu nedreptate, trebuie să stea aşa afurisiţi, şi să nu îndrăznească a scăpa de afurisire, până se va face Bisericeasca cercetare despre aceasta, după Canonul 14 al Sardichiei şi cel 37 al Cartaginei65. Afară numai de s-ar osândi, mai-nainte de a se judeca, şi a se chema la Bisericeasca judecătorie66.

65 deci nu zice drept Valsamon în tâlcuirea Canonului 32 celui din Cartagina rânduind oarecum, că cei afurisiţi fără dreptate de Episcopul nu au nevoie a păzi acest fel de afurisire. De vreme ce canoanele acestea dimpotrivă rânduiesc. însă din Canonul acesta se încheie că şi Părinţii cei duhovniceşti nu se cade a dezlega certările celorlalţi de o tagmă cu dânşii Părinţi duhovniceşti, de nu vor fi ele afară din Canoane, şi cu totul fără cuvânt.

66 Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Hrisostom, fiindcă se învinovăţea (era învinovăţit), că nu a păzit afurisirea ce o a glăsuit asupra sa soborul cel de pe lângă Teofil, ci nu o a băgat în seamă, mai-nainte de alta sobornicească cercetare, s-a dezvinovăţit zicând: Că, nici ca de cât înfăţişat la judecată (nu a fost chemat), nici prihănirile pârâşilor săi (nu) le-a auzit, nici vreme cât de puţin nu i s-a dat pentru a se dezvinovăţi. (Metafrastul în viaţa lui Hrisostom); precum şi cel 74 Apostolesc rânduieşte, care şi citeşte-l. însemnează însă, că trei feluri de afurisiri sunt:

unul este Dumnezeiesc, despre care pentru Pavel s-a zis, că a fost afierosit (adică ales) din pântecele maicii sale de Dumnezeu spre buna vestire (Romani 11).

iar altul binecuvântat şi canonicesc, ceea ce se face după Canoane.

şi al treilea, cel fără cuvânt, şi care se face afară de Canoane.

Deci afurisirea aceea ce se făcea de cei vechi, cuprinde despărţire sau de taine, sau de Biserică, şi de rugăciunea cea cu cei credincioşi, sau de împreună adunarea cu clericii cei de o ceată cu dânşii, precum am zis în tâlcuirea celui al 10-lea Apostolesc. Iar afurisirea cea ce acum se face, care cuprinde despărţire de Treimea cea prea Sfântă şi de o fiinţă, şi blestem, şi neiertare, şi nedezlegare, până şi după moarte, nu are asemănare cu afurisirea celor vechi, ci vine a fi asemenea cu anatema. Despre care vezi Prolegomena soborului din Gangra. Pentru acestea cuvintele acestea ca unele ce nu sunt canoniceşti, nu se cadea se scrie în cărţile de blestem. Tu însă vezi rogu-te că se conglăsuieşte cu acest Apostolesc şi Canonul 1 al soborului din Sfânta Sofia, rânduind să fie şi de Patriarhul Constantinopolului afurisiţi, sau caterisiţi sau anatematisiţi, cei ce sunt aşa de Papa Romei.

71

Şi alta, (după Canonul 121 al Cartaginei), dacă Episcopul ar afurisi pe cineva, pentru că mai-nainte mărturisind păcatele sale la dânsul, în urmă a tăgăduit, se cuvine şi ceilalţi Episcopi a nu se împărtăşi cu cel ce l-a afurisit, câtă vreme şi el nu se va împărtăşi cu cel de dânsul afurisit pentru o pricină ca aceasta. Şi aceasta să se facă, pentru ca să se păzească Episcopul a nu prihăni pe nimenea fără a putea să dovedească catigoria (prihana). Iar după Cartea legii lui Fotie titlul şi capul 9, şi după scoliastul Valsamon: Dacă Episcopul, sau prezbiterul, ar afurisi pe cineva (adică l-ar despărţi) ori de împărtăşirea Dumnezeieştilor Taine după Valsamon şi Vlastar, sau şi de starea cea împreună cu cei credincioşi, şi de rugăciunea cea în Biserică, fără de vreo canonicească şi binecuvântată pricină, afurisirea aceasta să se dezlege de Iereul cel mai mare, iar Episcopul sau prezbiterul cel ce a afurisit, să se afurisească de către mai marele său, câtă vreme va socoti acela că este destulă. Aceasta însă să se facă pentru ca să pătimească cu dreptate acela, ceea ce asupra celuilalt cu nedreptate a lucrat. Drept aceea atât în Tomul 1 al practicalelor soboarelor la foaia 11 se scrie că încă trăind cel ce a afurisit, afurisirea se dezleagă de Sobor, de nu s-ar face cu dreptate. Cât şi cel al 7-lea al lui Nicolae zice, că legătura cea fără cuvânt, care o ar fi făcut un egumen ce s-a săvârşit din viaţă, asupra altuia, pentru ca să rămână în egumenie, şi apoi s-ar fi dus, această legătură, zic, este fără tărie, şi pentru aceasta cel legat, de Arhiereu, se dezleagă67. Vezi

67 Iar câţi cu nedreptate se vor afurisi, pentru numele lui Dumnezeu, adică ori pentru credinţă ori pentru predaniile Bisericii, ori şi pentru porunca lui Hristos, aceştia se cade a se bucura, fiindcă sunt vrednici de fericire, după cuvântul Domnului, ce zice: „Fericiţi veţi fi când vă vor urî pe voi oamenii, şi vă vor despărţi pe voi, şi vă vor ocărî, şi vor lepăda numele vostru ca un rău, pentru Fiul Omului”. [Luca 6,22] iar pentru cei ce afurisesc fără cuvânt şi după patimă, acestea zice Dionisie Ariopagitul (cap. 7 al Bisericeştii ierarhii) „Aşa au şi ierarhii afurisitoarele puteri, ca nişte arătători ai Dumnezeieştilor drepturi, nu că doar pe înţeleapta Dumnezeiască începătorie, ca să zicem aşa, slujitoreşte urmează pornirilor celor fără cuvânt. Ci ca şi cum ei, cu chip proorocitor mişcându-i Duhul, începătorul săvârşirilor, pe cei judecaţi de Dumnezeu, după dreptate afurisindu-i” Şi iarăşi: “Deci Dumnezeieştii Ierarhi aşa se cuvine a întrebuinţa şi afurisirile, şi toate ierarhiceştile puteri, în ce chip i-ar mişca pe ei Dumnezeiasca începătorie cea săvârşitoare.” Şi acestea tâlcuindu-le Dumnezeiescul Maxim zice: dacă afară de socotinţa lui Dumnezeu va afurisi ierarhul, Dumnezeiasca judecată nu-i urmează lui. căci după Dumnezeiasca judecată, şi nu pentru voia sa, acestea este dator a le aduce.

72

şi tâlcuirea celui al 12 Apostolesc.

CANONUL 33 (Scrisorile canonice de preoţie)

Nici unul dintre Episcopi, prezbiteri sau diaconi străini să nu se primească fără sistatica (fără scrisori de recomandare), şi aducându-le încă acestea, cercetează-se; şi de vor fi propovăduitori ai bunei credinţe, primească-se. Iar de nu, cele spre trebuinţă lor dându-li-se, la împărtăşire pe ei să nu-i primiţi. Că multe se fac după amăgire. [Apost. 12; Sobor 4, 11, 13; Sobor 6,14; Antioh. 7,8; Laodi. 41; Cartag. 31,97]

TÂLCUIRE

în Canonul 12 al lor,Sfinţii Apostoli rânduiesc a nu se primi nici un cleric străin de alt Episcop fără a avea scrisori sistaticale (adică de recomandare). Şi în Canonul acesta încă însuşi aceasta o rânduiesc, cu oarecare adăugire, zicând: Nici un străin Episcop, sau prezbiter, sau diacon, nu se cuvine a se primi de alţi Episcopi, fără a aduce scrisori, Episcopul adică ale Mitropolitului său, iar prezbiterul, sau diaconul ale Episcopului, sau ale Mitropolitului său, de recomandare şi de credinţă şi de bună viaţă, iar mai ales de neprihănitul său nume. Dar deşi vor aduce cu sine-şi recomandaţii ca acestea, iarăşi cercetează-se de sunt ortodocşi au ba. Căci poate să fi greşit ei întru credinţă, şi cel ce a dat lor cărţile cele de recomandare, greşeala aceasta nu a ştiut-o. Iar dacă cercetându-se se vor afla că sunt propovăduitori ai Ortodoxiei, şi ai bunei cinstiri, atunci să se primească la împărtăşire (însă să nu se ierte şi a se împreună număra la vreo biserică din cele de acolo şi a lucra ale preoţiei fără a avea pe lângă cărţile cele de recomandare, încă şi carte slobozitoare, şi arătătoare că au voie a lucra oriunde ar merge slujba preoţiei, după Canonul 17 al Soborului 6). Iar de se vor afla rău credincioşi şi eretici, să nu vă cuminecaţi cu dânşii, zice, ci daţi lor cele trebuincioase şi de nevoie, şi trimiteţi să se ducă de la voi. Căci multe necuviinţe urmează de la nişte străini ca aceştia din amăgire, pentru că

73

nu se face pentru ei cuviincioasa cercetare. (Vezi şi sub însemnarea Canonului 12 al Sfinţilor Apostoli).

CANONUL 34 (Autocefalia şi autonomia)

Episcopii fiecărui neam (naţie) se cuvine a şti (a cunoaşte) pe cel întâi dintre dânşii şi a-l socoti pe el ca de cap (căpetenie), şi nimic de prisos ceva a face. Iar ei a face fiecare singure acelea câte se cuvin Episcopiei sale şi satelor celor de sub dânsa. Dar nici acela fără de socoteala tuturor să nu facă ceva, că aşa va fi o unire şi se va slăvi Dumnezeu prin Domnul întru Sfântul Duh: Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh.

[Sobor 1, 6,7; Sobor 2, 23; Sobor 3, 8; Sobor 4,28; Sobor 6,36,39; Anti. 9]

TÂLCUIRE

Precum atunci când capul boleşte, şi nu-şi săvârşeşte lucrarea sa sănătoasă, şi celelalte mădulare ale trupului rău se află, sau chiar se fac desăvârşit netrebnice; cu un chip ca acesta, şi când acela ce ţine rânduială de cap în Biserică nu are cuvenita sa cinste, tot aşa celălalt trup al Bisericii negreşit se va mişca fără rânduială. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte: că toţi Episcopii fiecărei eparhii trebuie a cunoaşte pe acela, care este întâi între dânşii68 adică pe Mitropolitul, şi să-l socotească pe el cap al lor, şi fără de socoteala lui nici o lucrare de prisos să nu facă, care nu se cuvine (necuvenită), în parohia Episcopilor lor, ce priveşte la starea cea de obşte a toatei eparhiei; precum, de pildă, sunt întrebările cele despre Dogme, iconomiile şi îndreptările greşalelor celor obşteşti, stările şi hirotoniile Arhiereilor, şi altele asemenea. Ci să se adune la Mitropolitul, şi împreună cu el să se sfătuiască pentru obşteştile lucruri cele de acest fel, şi ceea ce s-ar arăta a fi mai bine pentru acestea, obşteşte să se hotărască. Iar fiecare din Episcopi, acelea numai să le facă îndeosebi, fără de socoteala Mitropolitului, câte se cuvin în hotarele Episcopiei sale, şi în satele care simt supuse Episcopiei sale. însă precum Episcopii nu pot a lucra vreo

68 însemnează că cel întâi al Episcopilor, după Canonul 6 al Sardicii, se zice Episcop al Mitropoliei şi exarh al eparhiei, iar după cel 34 şi altele ale celui din Cartagina, se zice protevon. Iar după Can. 46 al acestuiaşi se numeşte întâi Episcop al scaunului, iar de obşte după cele mai multe Canoane, se numeşte Mitropolit, iar cel întâi între Mitropoliţi se numeşte, sau exarh al ocârmuirii, după Canoanele 9,17 ale Soborului 4 şi 6 ale celui de al doilea, sau Patriarh. Şi vezi subînsemnarea 2 a Canonului 6 al soborului 1. Iar exarh al iereilor, sau iereu vârfelnic nu se zice, după Canon 46 din Cartagina, şi fiindcă cuvântul şi rânduiala ce are Mitropolitul către Episcopi, aceeaşi o are şi Patriarhul către Mitropoliţi, şi precum Mitropolitul este întâi şi cap al Episcopilor, aşa este şi Patriarhul întâi şi cap al Mitropoliilor. Pentru aceasta şi acest Canon Apostolesc nu se înţelege mai mult pentru Episcopi către Mitropolitul, decât pentru Mitropoliţi către Patriarhul, ci întocmai pentru amândouă părţile asemenea.

74

obştească lucrare fără socotinţa Mitropolitului lor, aşa asemenea şi Mitropolitul nu se cuvine a face vreo astfel de lucrare obştească singur şi îndeosebi, fără de socotinţa tuturor Episcopilor săi69. Căci în acest chip va fi unire şi dragoste şi între Episcopi şi Mitropoliţi, şi între clerici şi între cei lumeni (mireni). Iar din unirea şi dragostea aceasta Se va slăvi Dumnezeu şi Tatăl, prin Fiul Său şi Domnul nostru Iisus Hristos, care a arătat oamenilor Numele Părintelui Său, şi a legiuit dragostea zicând: „întru aceasta vor cunoaşte toţi că ai Mei ucenici sunteţi, de veţi avea dragoste întru voi”. [Ioan 13, 35] şi se va slăvi întru Sfântul Său Duh, care prin Darul său ne-a unit pe noi întru o duhovnicească împreunare. Adică, din unirea aceasta se va slăvi Sfânta Treime, Tatăl, Fiul, şi Sfântul Duh, după evanghelicescul glas ce zice: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel ce este în Ceruri” [Matei 5,16]

CANONUL 35 (Independenţa eparhială)

Episcopul să nu îndrăznească a face hirotonii afară din hotarele eparhiei sale, în cetăţile şi satele cele ce nu sunt supuse lui. Iar de se va vădi că a făcut aceasta, fără socotinţa celor ce ţin cetăţile, sau satele acelea, să se caterisească şi el, şi aceia pe care i-a hirotonisit.

[Sobor 2,2; Sobor 3,8; Sobor 6,20; Antioh. 13,22; Sardic. 3,11,12]

TÂLCUIRE

Şi Canonul acesta s-a rânduit pentru unirea şi buna rânduială a Episcopilor şi a Mitropoliţilor, zicând: Episcopul nu se cade a îndrăzni afară de hotarele Episcopiei sale să facă hirotonii, sau altă bisericească slujbă să lucreze în oraşele şi satele acelea ce nu sunt supuse lui. (Ci nici Mitropolitul nu are voie să meargă în enoriile Episcopilor lui, şi a săvârşi hirotonii, sau altceva arhieraticesc). Ci numai atunci are voie a lucra cele de acest fel, când va fi poftit de Arhiereul locurilor acelora. Iar de s-ar vădi că a făcut aceasta de sine-şi fără de socotinţa şi voia Arhiereilor care stăpânesc oraşele şi satele acelea, să se caterisească şi el care peste hotar a hirotonisit, şi aceia pe care i-a hirotonisit 70.

Pentru aceasta şi Ioan Chitru zice, că de va sluji Mitropolitul în episcopia Episcopului său, trebuie a o face aceasta cu socotinţa şi voia Episcopului său. La diptice (pomelnice) să se pomenească numele Patriarhului, şi nu al Episcopului, fiind cu necuviinţă cel mai mare a pomeni numele celui mai mic (la Armenopul în perilipsul Canoanelor însemnarea 4).

70 Pentru aceasta şi Episcopii Egiptului înfăţişându-se la Soborul 4 au urmat acestui Apostolesc Canon, şi nu au iscălit îndată în epistolia lui Leon, zicând: „Că fără de socotinţa celui întâi între ei, adică a Episcopului Alexandriei, nu au voie a face vreo lucrare, (praxis 4 a Soborului 4. Vezi şi Canon 30 a aceluiaşi sobor.)

71 Ar putea întreba cineva dacă clericii cei hirotonisiţi de Arhiereul cel de peste hotar, fără de socotinţa Arhiereului locului, caterisindu-se pot iarăşi a-şi lua treapta soartei din care au căzut, sau nu pot? Se vede că pot; precum zic oarecare, fiindcă nu pentru vinovăţii canoniceşti, nu pentru al loruşi păcat din soarta lor s-au scos; ci pentru pricina celui ce i-a hirotonisit pe ei afară de hotar. Şi mai ales, când nici nu au ştiut că cel ce i-a hirotonisit, fără de socotinţă Arhiereului locului i-a hirotonisit. Şi de vreme ce pot iarăşi a-şi lua treapta soartei, pot oare a-şi relua treapta cu a doua hirotonie a Arhiereului locului, ca nişte caterisiţi, sau numai cu singură înduplecarea şi plinirea (adeverirea) lui? Poate cu singură înduplecarea lui; aceasta pentru că este oprit a se face a doua hirotonisire, după Canoane. Şi aceasta, şi pentru că, precum unul de ar răpi o femeie, şi, fără ştirea Arhiereului şi a născătorilor (părinţilor).ei, ar pune pe vreun preot şi i-ar cununa, de-ar afla după aceea Arhiereul şi părinţii femeii şi ar primi nunta, nu se mai face a doua cununie. (Drept aceea şi marele Vasilie în Canonul 22 voieşte ca cu singură voia născătorilor să aibătărie şi întărire căsătoria cea de acest fel răpită.) Cu un chip ca acesta şi hirotonia celor hirotonisiţi de Arhiereul cel de peste hotar, numai de va primi Arhiereul locului are tărie şi putere, ca şi cum ar fi fost chiar a sa hirotonie. căci, precum pricina caterisirii unora ca acestora s-a născut din nevrerea socotinţei Arhiereului locului, aşa şi întărirea hirotoniei lor se naşte din voinţa şi socotinţa Arhiereului lor.însă este arătat că cel ce a mărturisit că va păzi feciorie şi nu se va însura hirotonisindu-se de Arhiereu de peste hotar, dacă se va caterisi, nu poate în urmă a se însura pentru că s-a scos din soarta sa. Fiindcă nu poate a pune de pricină, că (pentru) pricina soartei a făcut mărturisirea fecioriei; şi că acum căzând din soartă, pentru aceasta strică şi cade totodată şi din feciorie. Pentru că era lui slobod mai-nainte a se însura, şi apoi a se face cleric. deci nu pentru clericie a iubit pe feciorie, ca şi pentru căderea din clericie să urască pe feciorie, ce o a iubit pe ea însăşi îndeosebi, pentru aceasta şi a o strica nu (mai) poate.

75

Pentru că cu chipul acesta se văd a fi întru unul şi acelaşi loc totodată (simultan) doi Episcopi, sau doi Mitropoliţi, care lucru este afară de lege şi oprit de Canonul 8 al Soborului întâi, şi de cel al 12-lea al soborului 4. Pentru aceasta şi Soborul 6 în al 20-lea Canon al său rânduieşte, că cel ce va merge în Episcopie străină şi va învăţa în public de la sine-şi, fără de voia Arhiereului locului, să înceteze de lucrarea Arhierească, şi să lucreze numai cele ale prezbiterului. Poate nu pentru alte pricini decât pentru a nu se face această nerânduială pe care acela a îndrăznit a o face, adică să fie întru aceeaşi Episcopie totodată (în acelaşi timp) doi Episcopi, unul voind unele şi celălalt altele (doi episcopi cu două voiri diferite). căci de nu ar fi fost acesta pravăţul (noima) acestui Sobor, pentru ce să pogoare pe Episcopul la treapta prezbiterului? De vreme ce pogorârea aceasta este furare de cele Sfinte, după Canonul 29 al Soborului 4. Şi dacă Episcopul cel ce învaţă peste hotar este nevrednic de Episcopie, nevrednic trebuie a fi şi de prezbiterie. Iar de este vrednic de prezbiterie, pentru ce să nu fie de Episcopie? deci arătat este că pentru aceasta îl pogoară pe acest Episcop în treapta prezbiteriei, pentru ca să rămână iarăşi un (singur) Episcop întru Episcopie, şi nu doi. Că au păcătuit aşa fără mijlocire întru vrednicia Episcopească, făcând a fi doi Episcopi întru aceeaşi Episcopie, pentru care şi se cateriseşte din aceasta. Dar nu a păcătuit în vrednicia prezbiterului,

76

de vreme ce, doi şi mulţi prezbiteri nu este oprit a fi întru aceeaşi Episcopie, pentru aceasta nici nu se cateriseşte de preoţie (deşi Zonara şi Valsamon zic, că cel ce învaţă în public fără de socotinţa Episcopului locului, pentru aceasta se pogoară în treapta prezbiterului, pentru ca să se smerească, ca unul ce a iubit slava şi s-a înălţat.). Drept aceea şi Sfinţitul Fotie (titlul 9, cap 11) spre dezlegarea păru tei împotriviri a Canoanelor, celui 29 adică al Soborului al 4lea şi cel 20 al celui al 6-lea, a propus pe cel 8 al Soborului 1. însă şi slujba prezbiterului trebuie a o lucra Episcopul cel de peste hotar, cu voia şi slobozenia Episcopului celui de loc. Iar de nu este cu voia aceluia, nici aceasta nu poate a o lucra, ci petrece ca un lumean (adică ca un mirean) cât timp se află întru acel loc străin, după Canoane. însă pentru ca să încheiem cu totul asupra Canonului acestuia Apostolesc, zicem aşa: Episcopul care săvârşeşte arhieraticeasca slujbă în străină eparhie după voia Episcopului locului, nu săvârşeşte cu puterea şi lucrarea arhieriei sale (căci cu chipul acesta ar fi doi Episcopi întru o Episcopie, ca cum având două osebite puteri şi lucrări.). Ci cu episcopeasca putere, şi lucrare a Episcopului locului (pentru că cu chipul acesta, amândoi Episcopii se socotesc ca un Episcop). Şi de este aceasta aşa precum şi este, cel ce ar lucra ceva Arhieresc fără de voia Episcopului locului, se cateriseşte şi din Episcopeasca sa putere, (pe care o pierde), ca unul ce de peste hotar fiind a lucrat72 (ca unul ce a lucrat peste altă eparhie). încă şi din cea străină a Episcopului locului, pe care putea a o avea cu voia şi slobozenia aceluia, dar a furat-o şi şi-a însuşit-o lui-şi.

CANONUL 36 (Clericii care nu primesc numirea)

Dacă vreunul hirotonindu-se Episcop, nu ar primi slujba, şi purtarea de grijă a norodului ce s-a încredinţat lui, acesta trebuie să fie afurisit, până ce ar primi. Asemenea şi prezbiterul, şi diaconul. Iar dacă mergând acolo nu ar fi primit, nu din a sa socoteală, ci din răutatea norodului, el adică fie (rămână) Episcop, dar clirosul (clericii) cetăţii afurisească-se. Căci nu s-au făcut învăţători ai unui norod de acest fel nesupus.

[Sobor 6,37; Anghir 18; Ant. 17,18]

TÂLCUIRE

Supuneţi-vă şi ascultaţi pe mai marii voştri [Evrei 13,17; Cor 7, 24]. Şiîntru ceea ce te-ai chemat întru aceasta şi rămâi, zice Dumnezeiescul Apostol. Tot aceasta rânduieşte şi Canonul acesta zicând: cel ce prin dumnezeiasca ierosăvârşire a rugăciunilor (prin arhiereşti rugăciuni) se va hirotonisi Episcop al unei

72 Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Hrisostom în voroava a 3-a către Coloseni zice: „până ce ne aflăm în scaunul acesta al Constantinopolului, până ce avem proedria (întâia şedere), avem şi vrednicia şederii întâi şi scutirea, deşi suntem nevrednici”.

77

eparhii, sau prezbiter, şi diacon, al unei enorii (parohii), dar apoi nu primeşte această dumnezeiască slujbă şi purtarea de grijă a norodului ce i s-au încredinţat, ci s-ar împotrivi şi nu ar merge la biserica ce i s-a sortit lui, unul ca acesta să se afurisească până ce va primi să meargă. Iar de ar merge Episcopul la eparhia sa, iar norodul eparhiei, pentru nesupunerea şi răutatea sa, şi nu pentru vreo rea socoteală sau pricină vrednică de prihană a Episcopului, nu l-ar primi, el să rămână Episcop adică împărtăşească-se de vrednicia şi slujirea cea cuvenită Episcopului, iar clericii eparhiei ce nu l-a primit pe el, afurisească-se, de vreme ce nu au povăţuit cu învăţătura, şi cu buna lor pildă, pe nesupusul norod cel de acest fel73.

CANONUL 37 (întrunirea sinoadelor locale)

De două ori pe an facă-se Sinod al Episcopilor, şi cercetează-se între dânşii Dogmele bunei cinstiri de Dumnezeu, şi întâmplătoarele (posibilele) Bisericeşti împotrivă ziceri dezleagă-se, o dată, adică, în a patra săptămână a Cincizecimii, (după Sfintele Paşti), iar al doilea, în douăsprezece zile ale lunii lui octombrie.

TÂLCUIRE

Pentru nedumeririle cele despre Dogme, şi pentru împotrivă zicerile cele Bisericeşti, ce are fiecare, şi, în scurt a zice, pentru canoniceştile întrebări, poruncesc Dumnezeieştii Apostoli în Canonul acesta, ca de două ori în an să se facă local localnic Sinod de Episcopi, cu Mitropolitul fiecărei eparhii, ca să cerceteze între sine-şi îndoielile ce urmează în Dogmele bunei cinstiri, şi ca să dezlege fiecare împotrivă-zicere bisericească ce s-ar întâmpla a avea cineva către Arhiereul său, adică sau pentru că s-au afurisit de dânsul, sau pentru că altă pedeapsă Bisericească a luat de la dânsul cu nedreptate Şi un Sobor să se facă în a patra săptămână după Sfintele Paşti; iar celălalt să se facă, în 12 ale lunii lui octombrie74. Iar ce deosebire are localnicul sinod de cel a toată lumea,

73 însemnează din Canonul acesta cum se cuvine a fi clericii, adică nu numai ei învăţaţi, ci şi în destul a învăţa şi a înţelepţi pe alţii. căci, iată cum, măcar deşi ei nu s-au făcut pricinuitori răului, însă fiindcă n-au povăţuit bine pe norodul lor, se afurisesc şi cad sub canoniceşti certări.

74 însemnează, că şi vremea, şi numărul localnicelor acestora soboare, după alt chip s-au iconomisit de Soboarele cele mai din urmă. căci o vreme a unuia, din aceste două Soboare s-a mutat pentru folos, de Canonul al 5-lea al Soborului 1 a toată lumea, spre a se aduna mainainte de Sfântul marele Post, pentru ca să se ridice din mijloc cu judecata soborului, toată prigonirea şi patima ce ar avea clericii, şi lumenii între dânşii, şi către Arhiereul lor, şi aşa să se proaducă de dânşii cu curăţenie şi fără de patimă darul postului către Dumnezeu. Iar numărul acestor localnice soboare, după pomenitul al 5-lea Canon al Soborului 1 şi după al 19-lea al celui al 4lea şi al 20-lea al Antiohiei, s-a păzit neschimbat, spre a se face acestea adică de două ori în an. Iar după al 8-lea al celui al 6-lea şi al 6-lea al celui al 7-lea şi al 26-lea şi 60 şi 104 a Cartaginiei, şi după 20 şi 21 capul al întâiului titlu a cărţii a 3-a din Vasilicale, s-au împuţinat, spre a se face o dată în an sobor, pentru greutăţile călătoriei, şi pentru întâmplările care opreau. Ci şi această dată s-au rânduit de Canonul 81 al soborului din Cartagina, să se facă la 21 August; iar cel 61 al acestuiaşi sobor zice, ca în vremea soborului să se cerceteze însuşi persoane prin locţiitorii cei ce sunt de faţă în soborul fiecărei eparhii. Porunceşte însă Canonul 40 al celui din Laodiceea, ca Episcopii să meargă la soborul acesta pentru ca să înveţe, şi să se înveţe cele cuviincioase. Iar oricare stăpânitor ar opri a nu se face soborul acesta, să se afurisească după Canonul 6 al soborului 7. Şi câţi Mitropoliţi s-ar lenevi la aceasta, sau câţi Episcopi sănătoşi fiind şi slobozi de neapărată purtare de grijă, nu s-ar afla de faţă la soboarele acestea, să se certe frăţeşte. Iar dacă unii nu vor arăta celui mai întâi, adică Mitropolitului, împiedicarea pentru care nu au putut a se înfăţişa la sobor, să se facă neîmpărtăşiţi de către ceilalţi şi la singură eparhia lor să se împărtăşească, după Canon 84, 85 din Cartagina, iar Fotie (titlul 1 – 30 şi cap. 8) rânduieşte, ca stăpânitorii cei ce nu vor sili pe Arhierei să facă soboarele acestea sau care nu vor arăta împăratului (neurmarea lor), să se certe cu prea mari pedepse. Şi iarăşi la acestaşi titlu şi cap, zice, că lângă Mitropoliţi să se facă soboare de Episcopi, iar lângă Patriarhi, să se facă soboare de Mitropoliţi. (Şi cum că nu se împotriveşte acestui Apostolesc Canon cel 104, vezi la tâlcuirea aceluia).

78

vezi prolegomena75 Sinodului 1, asemenea şi ce deosebire are de cel sătesc, vezi la prolegomena Soborului ce s-a făcut în vremea lui Chiprian. Iar Sinod este, după Vlastar, adunare de Arhierei ce se face: sau pentru a se da hotărâre pentru buna cinstire de Dumnezeu (şi pentru buna rânduială a Bisericii); sau pentru a se surpa cu armele blagocestiei vreo vătămare a buneicinstiri de Dumnezeu (şi a faptei bune), (vătămare) ce se făcuse, sau urma a se face.

CANONUL 38 (Episcopul este economul lucrurilor bisericeşti)

Episcopul, fiindu-i Dumnezeu cercetător, să ocârmuiască şi să aibă purtarea de grijă a tuturor bisericeştilor lucruri. însă să nu-i fie lui cu putinţă a reşlui ceva din ele, sau rudelor sale a dărui cele ale lui Dumnezeu. Iar de ar fi săraci, să le dea ca unor săraci, dar nu sub pricinuirea acestora să vândă cele ale Bisericii. [Apost. 41; Sobor 4, 26; Sobor 7,11,12; Sobor 1 şi 2,7; Anghira 15; Gangr. 7,8; Antioh. 24,25; Cartag. 34,41; Teofil 1; Chiril 2]

TÂLCUIRE

Dacă Episcopului i se încredinţează sufletele oamenilor, cărora toată lumea nu le este vrednică, cu mult mai vârtos se cuvine a i se încredinţa lucrurile Bisericii. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, ca Episcopul să aibă purtare de grijă pentru toate lucrurile Bisericii, ori a moşiilor şi a celor nemişcătoare câştiguri, ori a odoarelor şi a celor mişcătoare, şi să le chivernisească cu frică şi cu luare aminte, socotind că are pe Dumnezeu privitor şi cercetător la chivernisirea acestora. însă, deşi are purtare de grijă şi chivernisirea lor, dar

75 prolegomena parte introductivă care precede expunerea propriu-zisă într-o lucrare ştiinţifică.

79

nu are şi voie a şi le însuşi lui-şi şi să zică că este al său vreun lucru din acestea, sau să dăruiască rudelor sale lucrurile cele afierosite lui Dumnezeu. Iar dacă rudele lui acestea sunt sărace, să le dea şi lor cele spre trebuinţă, precum dă şi celorlalţi săraci. Adică miluiască-i pe ei chiar ca pe nişte săraci, şi nu ca pe rude. însă miluiască-i pe ei din roduri şi din producturile cele ce în fiecare an se adună din lucrurile Bisericii, iar nu din pricina lor să aibă voie a vinde vreun lucru din acestea.

CANONUL 39

Prezbiterii, şi diaconii, fără de socotinţa Episcopului nimic să nu săvârşească. Că el este cel căruia i s-a încredinţat norodul Domnului, şi de la care să se ceară cuvântul cel pentru sufletele lor.

[Sobor 7,14; Laodiki. 57; Cartag. 6,7,41,50]

TÂLCUIRE

Apostolescul Canonul acesta rânduieşte, că prezbiterii şi diaconii fără de socoteala şi voia Episcopului lor, nu pot să lucreze nici o slujire ieraticească, atât din acelea ce se cuvin arhieraticeştii vrednicii a Episcopului, cât şi din acelea, a cărora putere o au ei, prin taina hirotoniei, iar lucrarea lor a o săvârşi nu pot fără de socotinţa Arhiereului. (Acestea însă spre pildă sunt, adică, a nu spovedi, nici ierta pe cei ce se pocăiesc, după Canonul 6, 7, 8 al Soborului din Cartagina76, a afierosi lui Dumnezeu pe fecioare, după Canonul 6 al acestuiaşi.

76 Pentru aceea şi prezbiterii, atât cei neînsuraţi cât şi cei însuraţi, prin scrisoare şi dare de voie iau de la Arhiereu stăpânire de a lega şi a dezlega. Că având aceştia înlăuntru cuprinse în ierosinii puterea de a lega şi a dezlega păcatele, prin slobozenia aceasta (de la Arhiereu) şi cartea Arhierească (Entaltirion), mai iau şi lucrarea acestui duhovnicesc lucru. însă mulţi Arhierei nu numai prin scrisoare şi prin o singură voie, ci încă şi prin hirotesie fac pe duhovniceştii Părinţi, care lucru este mai bun şi mai sigur, şi nici o necuviinţă naşte. Că hirotesia (adică punerea mâinilor) aceasta este: împărtăşire de blagoslovenie, după Tarasie, şi după soborul 7 (şi vezi subînsemnarea Canonului 8 al 1) şi: împărtăşire de darul duhovnicesc, după Faptele Apostolilor, „Că prin punerea mâinilor Apostolilor zice: Se dă Duhul cel Sfânt” (nu are trimitere). Şi cu drept cuvânt este a se face, atât după cei ce zic că cu putere se cuprinde în ierosinii a lega şi a dezlega, cât şi după cei ce zic cele dimpotrivă. Din care unul se vede a fi şi Simeon al Tesalonicului, că zice (răspunsul 11) că prezbiterii nu au împreună cu hirotonia şi puterea de a lega şi a dezlega, ci singuri Episcopii. Iar după dare de voie şi porunca Episcopilor, şi după nevoie, şi ei pot a o lucra. Zice însă Canonul 30 al lui Ioan Chitru, că duhovnicii câţi vor lua o dată voia şi alegerea de la Arhiereu ca să mărturisească (spovedească), nu mai este trebuinţă a o mai lua şi de la moştenitorul aceluia. Că cel ce o dată s-a născut, nu poate de două ori a se naşte. căci nici după un alt chip nu pot aceştia a se lipsi de darul duhovniceştii slujbe, decât numai de vor cădea în vreun păcat. Că atunci se caterisesc şi de ierosinie, şi de Epanghelma duhovnicească. Drept aceea, după Canonul acesta, duhovnicii trebuie să aibă ierosinea lor lucrătoare. Iar câţi nu o lucrează pentru oarecare opritoare a lor păcate, nici a spovedi (pe alţii) nu se cuvine. Şi câţi o fac aceasta, afară de Canoane o fac. (Şi vezi mai pe larg subînsemnarea Canonului 102 al Soborului 6).

80

A nu hirotesi anagnost, sau monahi; şi altele asemenea.). Fiindcă, zice că Episcopului chiar şi mai cu deosebire i s-a încredinţat lui norodul Domnului, şi de la dânsul mai cu deosebire, ca de la un păstor, cu îndatorire are a i se cere de la Dumnezeu seamă pentru sufletele turmei sale.

CANONUL 40

Să fie arătate lucrurile însuşite ale Episcopului (numai dacă ar avea ale sale), şi arătate cele chiriaceşti. Ca să aibă stăpânire Episcopul săvârşindu-se, pe ale sale a le lăsa cărora va voi, şi cum va voi. Şi nu cu pricinuire (înfruntare) de bisericeşti lucruri se cade (a se împărţi) cele ale Episcopului, când va fi având muiere, şi copii, sau rudenii sau casă. Că drept este înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor, ca nici biserica să nu sufere vreo pagubă, pentru neştiinţa lucrurilor Episcopului, nici Episcopul sau rudele lui, cu pricinuirea Bisericii, să se jefuiască. Sau să cadă în vorbe oamenii lui, şi moartea lui cu ocări să se îmbrace.

[Sobor 4,22; Sobor 6,35; Antioh. 24; Cartag. 30,40, 89]

TÂLCUIRE

Dumnezeieştii Apostoli nici un lucru cinstind mai mult decât pe dreptate, rânduiesc în Canonul lor acesta, că se cuvine a fi arătate, atât lucrurile ce are Episcopul ale sale (de s-ar cuveni câtuşi de cât să aibă ale sale, el care este mort lumii şi lucrurilor lumii), ori cele ce a câştigat mai-nainte de a se face Episcop, ori cele ce i-au venit moştenire, din darul rudelor sale. Atât, zic, trebuie a fi arătate lucrurile Episcopului, cât şi lucrurile bisericii, ale Episcopiei, sau ale Mitropoliei. Pentru care sfârşit? Pentru ca să aibă Episcopul stăpânire, când va muri, să lase lucrurile sale77 la aceia care va voi, şi cu orice fel de chip va voi. însă să le lase la feţe drept slăvitoare, (şi nu la ereticeşti78), ca să nu se piardă pentru pricina lucrurilor Bisericii, lucrurile Episcopului, care se întâmplă uneori să aibă muiere (şi vezi Canon 5 Apostolesc) şi copii, sau rudenii, şi

77 Am zis că cele ce au câştigat mai-nainte de a se face Episcop să fie arătate, şi să le lase unde va voi, pentru că după Canonul 40 al Cartaginei dacă Episcopii, şi clericii mai-nainte fiind săraci, în urmă au câştigat în Episcopie sau în cliros lucruri mişcătoare, sau nemişcătoare, se cade să le lase Bisericii căreia îi slujesc (şi din lucrurile ce le vor câştiga, din darul cuiva, sau din clironomia rudească, trebuie să afierosească Bisericii lor ceea ce bine vor voi).

78 Fiindcă Canonul 89 din Cartagina, rânduieşte ca şi după moartea sa să se anatematisească Episcopul, care va lăsa moştenitori lui-şi elini, sau eretici, dar şi Canonul 4 al acestuiaşi opreşte pe Episcopi şi pe clerici de a dărui lucrurile lor la eretici, măcar şi rudenii ale lor de ar fi aceştia.

81

slugi sărace, fiindcă drept este, şi înaintea lui Dumnezeu, şi înaintea oamenilor, aici Biserica a nu se păgubi de lucrurile sale de către rudele sau poate de către îndatorii Episcopului, nefiind osebite lucrurile lui ci amestecate cu cele ale Bisericii, nici Episcopul sau rudele lui să nu se lipsească de lucrurile cele ce se cuvin lor, fiind amestecate cu lucrurile Bisericii. Nici nu este drept, ca rudele şi moştenitorii Episcopului să cadă în ispite, şi în multe vorbe şi judeţuri, pentru a osebi lucrurile lui de cele ale Bisericii, şi din pricina tuturor acestora, să se hulească pomenirea mortului Episcop, în loc de a se ferici. Deci, pentru ca să lipsească toate gâlcevile acestea, se cuvine Episcopul a avea izvod curat (însemnare) de toate lucrurile sale, şi după izvodul acesta să-şi facă testament (adică diată)79 la moartea sa, şi să lase, precum am zis, averea sa la aceia ce va voi (însă cei ce vor moşteni pe Episcop, se cuvine a plăti şi datoriile, de va avea.). Iar dacă şi Episcopul sau şi oricare alt cleric, sau şi diaconiţă, ar muri fără a face testament de lucrurile sale, şi fără a avea moştenitori legiuiţi, lucrurile acestora le moşteneşte Biserica aceea la care ei au fost hirotonisiţi. (După legiuirea lui Fotie, titlul 10, cap 5, rânduirea 3 a titlului 2 din nearale).

CANONUL 41

Poruncim ca Episcopul să aibă stăpânire peste lucrurile Bisericii, că dacă sufletele cele scumpe ale oamenilor lui i s-au încredinţat, apoi cu cât mai mult trebuie de a porunci pentru bani, încât după a lui stăpânire toate să se ocârmuiască, şi prin prezbiteri şi diaconi să li se dea celor ce au trebuinţă, cu frica lui Dumnezeu şi cu toată evlavia. Să se împărtăşească însă şi el din cele trebuincioase (de ar avea trebuinţă) la trebuinţele sale cele de nevoie, şi la ale fraţilor celor din străini, ca nici într-un chip ei să nu fie lipsiţi. Că legea lui Dumnezeu a rânduit, ca cei ce stau înaintea Altarului (jertfelnicului) de la Jertfelnic să se hrănească. [I Cor. 9,13] Fiindcă nici ostaşul cândva nu se lipseşte de simbria sa, purtând arme asupra potrivnicilor.

[Apost: 38; Sobor 4,26; Sobor 7,12; Antioh: 24,25; Teofil 10,11; Chiril 2]

TÂLCUIRE

Şi Canonul acesta, asemenea cu cel al 38-lea, dă Episcopului toată stăpânirea asupra bisericeştilor lucruri, zicând: Poruncim ca Episcopul să aibă stăpânire peste lucrurile Bisericii. Căci, dacă încredinţăm lui sufletele cele scumpe ale oamenilor, cărora toată lumea nu este vrednică, mult ne-am lipsi (dacă nu i s-ar încredinţa stăpânirea şi peste lucrurile Bisericii), adică: toţi banii

79 închipuirea Testamentului vezi-o la sfârşitul cărţii.

82

şi lucrurile Bisericii trebuie a se ocârmui după stăpânirea lui, şi a se împărţi la cei scăpătaţi şi săraci, cu frica lui Dumnezeu şi cu toată evlavia, prin prezbiteri şi diaconi80. Şi pentru ce să se ocârmuiască acestea, şi să se împartă prin aceştia? Pentru ca să se păzească pe sine-şi Episcopul mai presus de tot prepusul (de orice bănuială), şi de prihana (învinovăţirea), cum că singur el le mănâncă şi rău le iconomiseşte. de vreme ce se cuvine bine a se îngriji, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci şi înaintea oamenilor, precum şi parimiastul mai-nainte a zis, şi Apostolul Pavel în urmă, şi să se păzească pe sine-şi fără poticnire înaintea tuturor, şi neprihănit întru toate. însă zice, că şi Episcopul trebuie să primească din lucrurile Bisericii cheltuielile, atât pentru trebuinţele sale cele de nevoie (de nu are ale sale adică, ci este sărac) cât şi pentru trebuinţele tuturor fraţilor celor străini care ar veni la dânsul. încât, după nici un chip, nici el, nici străinii să nu se lipsească de cele de nevoie. Pentru că şi legea lui Dumnezeu porunceşte ca de la Altar să se hrănească, adică din jertfele cele ce se proaduc la Jertfelnic, iereii cei ce stau înaintea Jertfelnicului şi jertfesc81. Şi nici un ostaş cândva nu ridică arme asupra vrăjmaşilor, adică nu merge la război, cu a sa cheltuială. Vezi însă, că zice Canonul, cum că Arhiereii se cuvine a cheltui din venitul Bisericii numai în trebuinţele lor cele de nevoie, şi nu în cele de prisos, petreceri, şi desfătări. Şi cum că se cuvine a fi iubitor de străini, şi iubitor de săraci, precum porunceşte fericitul Pavel lui Tit şi lui Timotei să fie Arhiereii. (I Timotei 3,2; Tit 1,8).

CANONUL 42

Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, cu tavle zăbovindu-se, sau cu beţii, ori înceteze, ori să se caterisească.

[Apost. 43,54; Sobor 6, 9,50; Sobor 7,22; Laodic. 24,55; Cartag. 47,69] TÂLCUIRE

Cei ierosiţi se cuvine a fi înaintea tuturor pildă vie şi închipuire a toată buna rânduială şi a faptei bune, şi îndemnarea către toată facerea de bine. Dar

80 Pentru aceasta şi Iustin, filosoful şi mucenicul, în a sa a doua Apologhie (cuvântare) pentru creştini, zice acestea: „Cei avuţi şi voind, fiecare după bună voinţa sa, ceea ce voieşte dă. Şi ceea ce se adună se învistiereşte la proestos (stătătorul înainte). Şi acesta împarte şi orfanilor, şi văduvelor, şi celor lipsiţi, pentru boală, sau pentru altă pricină, şi celor ce sunt în legături, şi străinilor celor ce sunt nemerniciţi, şi în scurt tuturor celor ce sunt în nevoie li se face purtător de grijă.

81 Că după Teodorit, care tâlcuieşte stihurile 9,10 ale cap. 3 ale Leviticului, din vitele cele ce se jertfeau (afară numai de arderile de tot), anumite mădulare se proaduceau la jertfelnic precum rărunchii cei doi cu prapurul; seul care era asupra pântecelui, şi asupra coapselor, şi asupra malului (ficatului). Iar celelalte cărnuri se dădeau preoţilor pentru ca să le mănânce (foaia 971 a tomului 1 al celor opt cărţi).

83

de vreme ce unii dintr-înşii se abat din calea cea dreaptă a faptei bune, şi se îndeletnicesc la jucarea cu sorţi adică în tavle (table, jocuri de noroc, şi alte jocuri), încă şi în beţii şi în bancheturi, pentru aceasta Apostolescul Canonul acesta rânduieşte ca oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon se îndeletniceşte întru aceste necinstite lucruri, sau să înceteze despre ele, sau să se caterisească de ierosini.

CANONUL 43

Ipodiaconul, sau citeţul, sau cântăreţul, cele asemenea făcând, ori înceteze ori afurisească-se. Aşijderea şi mireanul.

[Apost. 44,54; Sobor 6, 9,50; Laodic. 24,55; Cartag. 47, 69]

TÂLCUIRE

Şi acest Canon rânduieşte ca oricare ipodiacon, citeţ sau cântăreţ, face cele asemenea, pe care le opreşte Canonul de mai sus 42, adică care joacă în tavle, în cărţi sau altele asemenea, şi Se zăboveşte în beţii şi în bancheturi, sau să înceteze de la acest fel de fapte de necinste, ori, neîncetând, să se afurisească. Aşijderea şi mirenii cei ce se zăbovesc întru acestea, sau să înceteze despre ele sau să se osebească din adunarea celor credincioşi.

CANONUL 44

Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, camătă cerând de la cei ce se îndatoresc de la el, ori să înceteze, ori să se caterisească.

[Sobor 1,17; Sobor 6,10; Laodic. 4; Cartag. 5,6; Vasilie 14]

TÂLCUIRE

De a împrumuta cineva cu dobândă argintul său, este oprit şi de Legea cea Veche. Că zice Dumnezeu în A doua lege (Deuteronom, cap. 23, vers. 19) nu vei cămătări fratelui tău argintul cu camătă, şi camătă de pe mâncări, şi camătă de pe tot lucrul. Şi David lăudând pe cel drept, pe lângă celelalte ale lui fapte bune, şi pe aceasta o adaugă, zicând: „Argintul său nu l-a dat cu camătă”. [Psalm 14, 5] şi dacă aceasta a fost oprită la Iudei, cu mult mai vârtos este acum oprită la noi creştinii82. Că zice: „Că mai mare decât Biserica este aici” (Matei 12,6).

82 Pentru aceasta şi Nearaoa lui Leon porunceşte, că, deşi împăraţii cei mai-nainte de noi au primit dobânda pentru împietrirea Inimii şi cruzimea împrumutătorilor, noi însă am judecat cu dreptul, să lipsească desăvârşit din petrecerea creştinilor o faptă ca aceasta, ca o necuviincioasă vieţii lor, şi oprită de Dumnezeieştile Legi. Pentru aceasta blândeţea noastră porunceşte, a nu avea cineva voie, cu totul, nici întru o pricină a lua dobândă, ca nu cumva vrând să păzim legea omenească, să călcăm Legea lui Dumnezeu. Ci oricâtă dobândă ar lua vreun împrumutător, să se socotească în capetele datoriei (Armenopol, cartea 3, titlul 7). Iar deşi Sholion al titlului 2 al capului 1 al legiuirii lui Fotie zice, că Nearaoa 131 a lui Iustinian, ce este în cartea a 5-a, titlul 3, cap. 9, hotărăşte că, de va lăsa cineva prin testamentul său, dar spre bine cinstitoare pricini (adică spre sloboziri de robiri întâmplându-se, spre zidiri de Sfinte Biserici, spre chivernisiri şi hrăniri de săraci, şi de orfani nevârstnici), poruncim în vreme de şase luni după ce s-ar arăta testamentul cel de acest fel, să se dea dăruirea aceasta şi pomana la feţele cărora s-au lăsat. Iar dacă epitropii şi iconomii testamentului mortului, ar prelungi vremea peste acele şase luni, şi nu vor da pomana aceasta, să o dea de aici înainte cu dobândă, şi cu toată legiuita creştere de la vremea în care a murit cel ce o a lăsat. Dacă nearaoa aceasta, zic, rânduieşte aşa, şi Fotie însuşi aceasta zice, titlul 9, cap. 27. Iar Sholiastul Valsamon zice, că se cuvine să mulţumim Patriarhului Fotie, pentru că bine a tâlcuit că se cuvine Episcopii şi clericii să ceară dobândă. Aceasta nici ca decât trebuie să tulbure pe cel ce citeşte. Pentru că Fotie va adică să ceară clericii dobânzi, nu pentru bani, sau pentru alte lucruri, care ei ale lor împrumutează. Pentru că aceasta este faptă potrivnică Sfintelor Canoane, şi Evangheliei, şi Dumnezeieştii Legi. Ci precum este cu totul arătat din însăşi cuvintele nearalei, dobândă înţelege că trebuie să ceară, pentru cele sufleteşti ce le lasă cei ce mor la feţe nevoiaşe, pentru sufleteasca lor mântuire, iar iconomii morţilor le ţin ca să le mănânce ei, şi prelungesc vremea dării lor. Drept aceea nu se reazeme cămătarnicii şi lingătorii de dobânzi pe cuvintele acestea ale lui Valsamon “ că acestea cu adevărat toiag de trestie, după proorocul Iezechiel, (29, 6-7), sau mai bine a zice, trestie de sine-şi sfărâmată, şi nimic îi ajută, ci mai vârtos la pământ îi aruncă, şi îi coboară în prăpastia cea de suflet pierzătoare. (Mat. 12,20) căci, dacă noi, creştinii, avem poruncă Evanghelicească când împrumutăm, să nu nădăjduim că vom lua ceva înapoi: „împrumutaţi nimica nădăjduind” (Mat. 6,35). Şi Sirah zice: „De vei împrumuta, fii ca şi cum ai pierdut” (Sirah 8,15), cum vom fi iertaţi, dacă luăm şi dobânzi?

84

Că dacă despre toţi creştinii este oprit a se face acest lucru, cu mult mai vârtos despre cei ierosiţi, şi despre clerici, care se cuvine a fi chip şi pildă a tot binele? Şi mai ales nevoitorii, şi postnicii, cei răstigniţi lumii. Pustnic şi cămătarnic, este lucru nepilduit întru adevăr, şi neprimit la auzul omenesc. Pentru aceasta dar şi Apostolescul Canonul acesta rânduieşte, ca oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon, împrumutând banii săi, cere de la datornicii săi dobândă, sau să înceteze de la acest rău câştig sau să se caterisească, asemenea de aici se cuvine şi monahilor să-şi primească potrivitele lor certări, adică afurisire, şi neîmpărtăşire, cu statornică făgăduinţă că de acum înainte se vor depărta de arătata şi vrednica de osândire călcare de legea aceasta.

CANONUL 45

Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, împreună cu ereticii rugându-se, să se afurisească numai; Iar de au dat lor voie, ca unor clerici a lucra ceva, să se caterisească.

[Apostol 65; Sobor 3, 2,4; Laodic. 6,9,32,33,34,37; Timotei 9]

85

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte, că oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon dacă numai împreună s-ar ruga, dar nu şi împreună ar Liturghisi, cu ereticii, să se afurisească. Că cel ce împreună se roagă cu afurisiţii (precum acest fel sunt ereticii) trebuie împreună a se afurisi şi el, după Canonul 10 al acestoraşi Apostoli. Iar de au iertat ereticilor acestora să lucreze vreo slujire, ca clericii, să se caterisească. Fiindcă oricare cleric va şi liturghisi (împreună liturghisi) cu cel caterisit (precum unii ca aceştia sunt şi ereticii, după Canonul 2 şi 4 al Soborului 3) împreună se cateriseşte şi el, după al 11-lea al Apostolilor. Că se cuvine pe eretici să-i urâm şi să ne întoarcem feţele despre ei, dar nu cândva şi să ne rugăm împreună cu ei, sau să iertăm lor a lucra vreo slujire Bisericească, ori ca nişte clerici, ori ca nişte ierei.

CANONUL 46

Episcopul, sau prezbiterul, ereticesc botez primind, sau jertfă, a se caterisi poruncim. Că ce conglăsuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte credinciosului cu necredinciosul? [Apost. 47, 68; Sobor 2. 7; Sobor 6, 95; Cartag. 1; Vasilie 1,20,47,2, Cartag. 6,15]

TÂLCUIRE

Dreptslăvitorii creştini se cuvine a se feri de eretici, şi slujirile lor a le urî. Iar mai vârtos însuşi ereticii se cuvine a se mustra şi a se înţelepţi de către Episcopi şi prezbiteri, doar cumva vor înţelege şi se vor întoarce din rătăcirea lor. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte că, oricare Episcop, sau prezbiter, ar primi ca de drept şi adevărat botezul ereticilor83 sau jertfa ceea ce se

83 Pentru aceasta şi Sfântul Ieromartirul Chiprian care a stătut Episcop al Carhidonului, şi tot soborul cel dimprejurul său, cel de optzeci şi patru de Episcopi, ce s-au adunat în Carhidon, urmând Apostolescului acestuia Canon care leapădă botezul ereticilor de obşte, încă şi Apostolescului Canon 68 celui ce zice, că cei de eretici botezaţi sau hirotonisiţi, este cu neputinţă a fi ori creştini, ori clerici. Urmând ei Canoanelor acestora, au aşezat Canon prin care leapădă botezul ereticilor şi al schismaticilor împreună. Dovedind-o aceasta şi din alte multe scripturilnice ziceri, iar mai ales din acea Apostolească: „Un Domn, o Credinţă, un Botez” (Efeseni 4). Că dacă, zic ei, una este soborniceasca Biserică, şi unul este Botezul cel adevărat, cum poate fi adevărat botezul ereticilor, şi al schismaticilor, de vreme ce ei nu sunt înlăuntru în Biserica cea sobornicească ci s-au rupt dintr-însa prin eres? Iar de este adevărat botezul ereticilor şi al schismaticilor, şi este adevărat şi cel al dreptslăvitoarei şi al soborniceştii Biserici, apoi nu este un Botez, precum Pavel strigă, ci două. Care este prea cu necuviinţă. Adaugă însă ei şi aceasta, că socoteala aceasta, de a nu primi botezul ereticilor, nu ne este nouă proaspătă a lor, ci veche, şi de cei mai dinainte ai lor cercată. Canonul acestui sobor şi Sfântul a toată lumea al 6-lea Sobor (cu Canonul al doilea) l-au pecetluit. Şi de unde mai-nainte era Canon de localnic şi

86

particularnic sobor, acum este Canon de a toată lumea sobor, ca unul ce de acesta s-a pecetluit. într-un glas cu Sfântul Chiprian şi cu soborul cel de lângă el, şi Firmilian cel ce a stătut exarh al soborului celui din Iconia (pe care marele Vasilie în întâiul său Canon, îl numeşte al său, ca pe unul ce era Episcop al Chesariei), strică şi leapădă botezul ereticilor. Că scriind către Sfântul Chiprian, zice acestea: Dar cine, măcar de ar fi ajuns şi la vârful săvârşirii şi al înţelepciunii, poate a se întări, şi a crede, că singura suprachemarea celor trei nume ale Sfintei Treimi este destulă spre iertarea păcatelor, şi spre sfinţenia Botezului, de nu este drept slăvitor şi acela ce botează? Citeşte toată Epistolia acestuia, care se află în cartea cea pentru cei ce au Patriarhisit în Ierusalim (cartea 1, cap. 16, paragraf 4) de nevoie fiind la această pricină. Se uneşte la această socoteală şi marele Vasilie, pe ale cărui Canoane aşijderea le-a pecetluit cel al 6-lea Sobor a toată lumea (în Canonul 2) că adăugând în întâiul său Canon a zice, care botezuri sunt primite, şi care neprimite, în două le împarte pe acestea, zicând că:

botezul ereticilor: adică al celor cu totul despărţiţi de Biserică, şi care după însăşi credinţă sunt osebiţi de cei drept slăvitori, şi a cărora osebire priveşte de-a dreptul la credinţa cea întru Dumnezeu, s-au părut bine cuvântată pricină celor din început cu totul a se lepăda;

iar botezul schismaticilor, s-a socotit adică a fi de cuviinţă, de către soborul cel de lângă Chiprian şi Firmilian al nostru, să se lepede şi acesta; fiindcă schismaticii cei ce se numesc curaţi şi înfrânaţi, şi de sac purtători, şi Idroparastaţii (adică cei ce săvârşesc Liturghia numai cu apă), şi alţii, s-au despărţit la început de Biserică, şi despărţindu-se nu mai aveau în sine-şi darul Duhului Sfânt, fiindcă darea acestuia se tăiase. Pentru aceea ca nişte mireni făcându-se, nici dar duhovnicesc nu aveau, nici stăpânire de a boteza, sau a hirotonisi; şi după urmare cei ce se botezau de dânşii, ca de mireni botezându-se, au poruncit să se boteze cu adevăratul Botez al Bisericii celei soborniceşti; dar fiindcă s-au socotit de cuviinţă, de către oarecare Părinţi ai Asiei, să fie primit botezul schismaticilor, pentru oarecare iconomie a multora, fie primit. însă însemnează, că botezul schismaticilor, care în întâiul său Canon îl primeşte marele Vasilie, în cel 47 al său îl leapădă, zicând, noi cu un cuvânt, pe cei curaţi şi înfrânatici, şi de sac purtători, pe toţi îi botezăm. Iar de este la voi oprit Botezul al doilea, pentru oarecare iconomie, precum este şi la romani, cuvântul nostru însă să aibă putere de a strica adică pe botezul acestora. Drept aceea, dacă pe botezul schismaticilor îl strică marele Vasilie, pentru că le lipseau săvârşitul dar, de prisos este de a mai întreba cineva de se cuvine să boteze pe eretici. Iar în Canonul 20 al său hotărâtor zice, că pe eretici nu-i primeşte Biserica, fără a-i boteza. Această (aceeaşi) socotinţă o are şi marele Atanasie, şi pe ale acestuia cuvinte le-a pecetluit Soborul al 6-lea că zice, întru al treilea cuvânt asupraArienilor: „Arienii se primejduiesc şi întru însăşi plinirea Tainei, a Botezului căci, dacă deplinirea prin Botez se dă în Numele Tatălui, şi al Fiului, iar Arienii nu zic Tată Adevărat, fiindcă tăgăduiesc pe întocmai Fiinţa cea dintr-însul, tăgăduiesc însă şi pe Adevăratul Fiu, şi pe altul din nou plăsmuindu-l cu nălucirea lor zidit din cele ce nu au fost, pe acesta îl numesc fiu, cum dar botezul cel ce se dă de dânşii nu este cu totul nefolositor, şi zadarnic? Adică, după mască se vede că este botez, dar cu adevărul nici un ajutor are către credinţă, şi către buna cinstire. Că nu cel ce zice Doamne, acela dă şi pe adevăratul Botez, ci cel ce zice şi cheamă numele Lui, şi care are şi credinţă dreaptă. Pentru aceasta dar şi Mântuitorul nu a poruncit Apostolilor să boteze chiar numai, ci mai întâi le-a zis să înveţe pe cei ce vor să se boteze, şi aşa să-i boteze în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, pentru ca să se facă credinţa dreaptă din învăţătură, şi cu dreaptă credinţă să se adauge săvârşirea Botezului Pentru aceasta, şi multe alte eresuri zic numai numele Sfintei Treimi, dar fiindcă nu le cugetă acestea drept, nici credinţa nu o au sănătoasă, şi deci nefolositor au şi pe botezul

87

cel dat de dânşii, fiind lipsiţi de buna cinstire. Drept aceea urmează, că cel ce se stropeşte de dânşii, mai mult se spurcă cu păgânătatea decât se izbăveşte de ea. deci şi cei ce cugetă cele ale Arienilor, măcar deşi citesc cele scrise, şi zic numirile Sfintei Treimi la Botez, însă amăgesc pe cei ce iau botez de la dânşii, fiindcă sunt mai necinstitori de Dumnezeu decât ceilalţi eretici. Dar şi Teologul Grigorie, într-un glas cu Sfinţii cei mai-nainte zişi, zice în cuvântul cel la Sfântul Botez către arieni, sau şi către macedonieni întinzându-se, care se catehiseau: „Iar de şchiopătezi încă, şi nu primeşti deplinirea Dumnezeirii Fiului şi a Duhului, caută pe altul să te boteze, sau mai bine zis să te înece în apa botezului, fiindcă eu nu am voie a despărţi Dumnezeirea Fiului, şi a Duhului, de Dumnezeirea Tatălui, şi a te face mort, în vreme ce se cuvine a doua oară a te naşte prin Botez. încât nici darul Botezului să-l aibă, nici pe nădejdea care se naşte prin Botez, pierzând în puţinele slăviri ale Celui de o fiinţă şi de asemenea fiinţă mântuirea ta. De vreme ce, pe oricare din cele trei Ipostasuri o ai pogorâ din vrednicia Dumnezeirii pe toată Sfânta Treime o pogori din aceasta, şi pe sine-ţi te lipseşti de deplinirea cea prin Botez.” Zice încă şi Dumnezeiescul Hrisostom (în voroava la început, era Cuvântul): „Nu te amăgească pe tine, o, ascultătorule, adunările ereticilor că au botez dar nu luminare. Şi se botează cu trupul, iar cu sufletul nu se luminează.” Ci şi Sfântul Leon în epistolia cea către Nichita zice: „Nici un eretic dă sfinţenie prin taine”. Iar Ambrosie, în cuvântul cel pentru cei ce se catehisesc, zice: „Botezul celor rău cinstitori de Dumnezeu, nu sfinţeşte”. Acestea aşa zicându-se, cu dreptate s-ar nedumeri cineva, pentru ce Sfântul a toată lumea Sobor al 2-lea în al 7-lea Canon al său, încă şi cel al 6-lea a toată lumea Sobor în Canonul 95 al său, nu a lepădat botezul tuturor ereticilor, după Apostoleştile Canoanele acestea şi după soborul cel de lângă Sfântul Ciprian, şi după toţi ceilalţi mari de Dumnezeu înţelepţiţi Părinţi mai sus pomeniţi, ale cărora conscripturi, însuşi acest al 6-lea a toată lumea Sobor, precum am zis, în al 2-lea Canon al său, le-a pecetluit, ci al unor eretici le-au primit botezul, iar al altora nu? Pentru ca să se facă dar lesne de înţeles dezlegarea nedumeririi acesteia, este trebuinţă a şti cineva mai-nainte, că două feluri de chivernisire, şi de îndreptare, se păzesc în Biserica lui Hristos. Un fel se numeşte scumpătatea, iar celălalt, se numeşte iconomie şi pogorământ. Cu care chivernisesc mântuirea sufletelor iconomii Sfântului Duh, uneori cu unul, alteori cu altul. deci Sfinţii Apostoli în Canoanele lor cele mai-nainte zise, şi toţi pomeniţii Sfinţi, au întrebuinţat scumpătatea, şi pentru aceasta desăvârşit leapădă botezul ereticilor. Iar soboarele acestea două de toată lumea au întrebuinţat iconomia, şi botezul Arienilor şi al Macedonenilor l-au primit, şi al altora. Iar pe al Evnomianilor, şi al altora încă, nu l-au primit. Pentru că, mai ales în vremea Soborului al 2-lea, Arienii şi Macedonenii erau în putere, şi nu numai că erau mulţi întru mulţime, ci aveau şi mari puteri pe lângă împăraţi, şi pe lângă stăpânitori, se aflau şi la senat. Drept aceea, întâi pentru ca să-i tragă la dreapta slăvire, şi să-i îndepărteze mai cu lesnire, şi alta pentru ca să nu se întâmple mai mult să-i sălbăticească asupra Bisericii, şi asupra creştinilor, şi răul mai rău să se facă, au iconomisit lucrul aşa, Dumnezeieştii Părinţi aceia iconomisindu-şi cuvintele lor cu judecată (Psalm 111,5). Şi s-au pogorât a primi botezul lor. Iar cum că acestea nu le zicem de la sine-ne, şi cu cuvinte goale, mărturii sunt de aceasta la aceşti doi mari Părinţi, Vasilie şi Grigorie. Că marele Vasilie, temându-se de împărăteştile şi dregătoreştile puteri, ale luptătorilor Duhului, şi îngrijindu-se ca nu cumva să năvălească asupra Bisericii Chesariei, care atunci era Finix singur înfiinţat al Ortodoxiei, au întrebuinţat iconomia, şi până la destulă vreme nu numea arătat Dumnezeu pe Duhul cel Sfânt. Iar marele Grigorie vrând a arăta puterile şi sălbăticia Arienilor, şi Macedonienilor, în însuşi recomenduitorul cuvânt ce îl face către cei 150 Episcopi ai acestui 2 a toată lumea Sobor, zice pentru dânşii acestea: „Cu adevărat fiare cumplite au

88

căzut asupra Bisericii, care nici după însemnarea noastră cruţându-ne, ci neruşinându-se a fi decât vremea mai puternici”. Unde arată, că şi cu toate că împăratul era drept slăvitor, şi cu toate că drept slăvirea i-a înfăţişat, şi Sobor de toată lumea asupra lor s-a făcut, însă ei încă erau grei şi sălbatici asupra dreptei slăviri, şi mai puternici decât creştinii. Au zis însă şi mai sus marele Vasilie, că, Botezul celor curaţi (adică al Navatianilor) pe care l-au primit şi al 2-lea şi al 6-lea Sobor, l-au primit pentru iconomia celor mulţi, căci de nu ar fi fost cuvântul acesta al iconomiei, cu Soborul al 6-lea nu s-ar fi împotrivit şi lui-şi, şi soborului al 2-lea de toată lumea, primind el botezul oarecăror eretici, şi Canoanele lui Vasilie pecetluindu-se (adică întărindu-se), care în Canonul 1 şi în cel 47 desăvârşit strică botezul ereticilor? Au doară nu citea aceste Canoane ale lui Vasilie? Sau pentru ce să nu facă osebire, şi să zică, că pecetluieşte pe toate celelalte Canoane ale lui, afară numai de cel 1 şi 47? Arătat este dar, că au lăsat să înţelegem noi, că marele Vasilie întrebuinţează scumpătatea, iar el, şi cel al 2 a toată lumea au întrebuinţat iconomia, şi aşa nu se vede vreo împotrivă zicere, sau împotrivă între dânşii, şi cuvântul acesta al iconomiei este pricina cea mai întâi şi domnitoare, pentru care Soboarele acestea, botezul altor eretici l-a primit, şi al altora nu. însă pe lângă cuvântul iconomiei a stătut şi a doua pricină, pentru care a făcut aşa. Iar aceasta este, că ereticii aceia al căror botez l-au primit soboarele acestea, păzeau neschimbat felul, şi materia Botezului ortodocşilor, şi se botezau după forma soborniceştii Biserici; iar ereticii aceia, al cărora botez nu l-au primit, au schimbat săvârşirea Botezului şi o au stricat, adică chipul felului, să zicem aşa, chemarea, sau întrebuinţarea materiei, adică a afundărilor şi a ieşirilor din apă. Şi cum că (în) aceasta a stătut pricina, martori vrednici de credinţă sunt, mai întâi însăşi cuvintele Canonului al 7-lea al Soborului 2. Că pentru ce alta, botezul Evnomianilor şi al Savelianilor nu l-au primit, iar pe al Arienilor şi al Macedonenilor l-au primit, de vreme ce deopotrivă, şi Evnomianii, şi Arienii, şi Macedonenii sunt cu totul cumpliţi eretici? (Fiindcă Evnomie asemenea ca Arie hulea asupra Dumnezeirii a Unuia născut Fiului Tatălui, zicându-L pe El zidire a Tatălui şi slujitor, precum se vede în cuvântul al 2-lea al marelui Vasilie cel asupra lui Evnomie. Şi asemenea ca Macedonie hulea asupra Dumnezeirii Duhului, zicându-l pe el că este al treilea cu firea după Tatăl, precum se vede aceasta în cuvântul al 3-lea al marelui Vasilie cel asupra lui Evnomie.) Şi savelianii, şi arianii, sunt întocmai după eresuri, precum zice Teologul Grigorie. „Întocmai este spre păgânătate, şi savelianeşte a împreuna, şi arieneşte a despărţi, cea întâi adică cu faţa, iar cea a doua, cu firile. Şi iarăşi, că răul în amândouă este de-o potrivă, măcar deşi se află în cele potrivnice, că socoteala lui Savelie introduce iudaismul, după Sfinţitul Fotie, iar cea a lui Arie, bagă elinismul. Pentru ce dar cei ce sunt deopotrivă după eresuri, nu s-au primit deopotrivă de către sobor? Arătat este, că arienii, şi macedonienii se botezau fără schimbare, ca şi dreptslăvitorii, în trei afundări, şi în trei scoateri, şi în trei chemări ale Sfintei Treimi, fără a schimba nici felul chemărilor nici materia apei. (Că măcar deşi arianul Ualie a pus lege ca botezul să se facă întru o afundare, precum zice Dositei la Dodecavivlion, foaia 86, însă legea aceasta nu s-a ascultat, nici nu s-a întărit, ci a rămas nelucrătoare la arieni; fiindcă nici pomenire de aceasta cât de puţin Canonul nu face, întru cele ce pomeneşte botezul ereticilor, nici Zonara, sau Valsamon, sau Aristin, sau Anonimul cel nenumit, o zic aceasta tâlcuitorii Canoanelor. Şi măcar de au schimbat arienii şi chemările botezului, după Chedrino şi după acestaşi Dositei, zicând: în Numele Tatălui celui mai mare, şi al Fiului celui mai mic, şi al Sfântului Duh celui şi mai mic; dar nu au făcut schimbarea aceasta înaintea Soborului al 2-lea ci în urmă, precum acestaşi Dositei zice.). Iar evnomianii schimbând chipul materiei Botezului, numai într-o afundare se botezau; precum însăşi cuvintele ce le are Canonul arată anume: „Că pe evnomiani, zice, care întru o afundare

89

se botează” şi cel: „Precum şi savelianii chipul materiei Botezului, adică pe cele trei chemări stricându-le, învăţau, că Tatăl, şi Fiul, şi Duhul sunt o faţă.” Iar cum că se botezau după chipul Botezului Bisericii ereticii aceia al cărora botez Soborul l-a primit, martor este şi Zonara tâlcuitorul Canoanelor. Că citind Canonul al 7-lea al Soborului 2, acestea zice anume. „Nu se botează dar de al doilea aceştia, căci despre Sfântul Botez la nimic se osebesc de noi, ci întocmai ca şi creştinii, se botează”. Şi cum că dimpotrivă, nu după forma Botezului Bisericii se botezau ereticii aceia, al cărora botez nu l-au primit, martor este iarăşi acestaşi Zonara, zicând: „Aceştia dar, şi toţi ceilalţi eretici a se boteza Sfinţii Părinţi au legiuit. Că ori nu s-au norocit de Dumnezeiescul Botez, sau norocindu-se, nu drept nici după chipul dreptslăvitoarei Biserici, s-au norocit de el”. deci pentru că ereticii aceia păzeau chipul Apostolescului Botez, Canoanele acelor două soboare i-au primit ca botezaţi. Şi nu numai pentru aceasta, ci şi pentru iconomie, precum am zis. Că de le-ar fi lipsit iconomia, negreşit nu ar fi stătut împotriva Apostoleştilor Canoane, care poruncesc dimpotrivă, adică să nu primim botezul ereticilor. Toată Teoria, care până acum o am făcut aici, nu este aici de prisos, mai ales este şi prea de nevoie, de obşte adică pentru toată vremea, iar mai ales pentru ziua de astăzi, pentru gâlceava cea mare, şi prigonirea cea multă ce se face pentru Botezul latinilor, nu numai între noi şi latini, ci şi între noi, şi între cei de o cugetare cu latinii. deci urmând celor zise fiindcă locul Apostolescului Canon o cere, zicem, că botezul latinilor este minciunonumit botez. Şi pentru aceasta, nici după cuvântul amărunţimei (scumpătăţii) este primit, nici după cuvântul iconomiei. Nu este primit după cuvântul amărunţimei, întâi pentru că sunt eretici. Şi cum că latinii sunt eretici, nici o trebuinţă este acum să arătăm vreo dovadă. Că însuşi aceasta, că avem atâta ură, şi atâta întoarcere, iată atâtea veacuri, despre dânşii, este arătată dovadă că, ca pe nişte eretici îi urâm, adică precum şi pe arieni, sau pe savelieni, sau pe macedonienii cei luptători de Duh. Dar de ar pofti cineva a înţelege şi din cărţi eresurile lor, acestea le va afla toate, în cărţile preasfântului Patriarh al Ierusalimului chir Dositei, biciul papistaşilor, cu „prea înţeleptele” lor surpări. însă îndestulă ştiinţă poate să ia şi din cărticica înţeleptului Miniat cea numită piatra smintelii. Ajungă însă câte despre dânşii Sfântul Marcu al Efesului (în adunarea 25 cea în Florenţia) de faţă a zis aşa: „Noi pentru nimică alta ne-am dezbinat de Latini, decât pentru că sunt, nu numai schismatici, ci şi eretici; pentru aceasta nici se cuvine măcar a ne uni cu dânşii”. încă şi marele Eclesiarh Silvestru zicea (cartea 9, cap. 5): „osebirea latinilor este eres, şi aşa au avut-o cei mai-nainte de noi”. Deci fiind mărturisit că latinii sunt prea vechi eretici, îndată din aceasta:

mai întâi sunt nebotezaţi, după marele Vasilie de mai sus şi după Chiprian şi Firmilian Sfinţiţii cei mai-nainte de el; pentru că mireni făcându-se ei, fiindcă s-au rupt din dreptslăvitoarea Biserică, nu mai au cu sine-şi pe Darul Sfântului Duh, prin care dreptslăvitorii Ierei săvârşesc Tainele. Aceasta este o dovadă, care este atât de mare şi ne împotrivă zisă, cât sunt mari, şi cărora nu li se poate zice împotrivă, şi Canoanele marelui Vasilie, şi ale Ieromartirului Ciprian, fiindcă au luat şi mai ales au întărire de la Sfântul a toată lumea al 6-lea sobor.

al doilea, latinii sunt nebotezaţi pentru că nu păzesc cele trei afundări la cel ce se botează, precum din început a primit dreptslăvitoarea Biserică de la Sfinţii Apostoli. Latinii cei maiciinainte, mai întâi stricând Apostolescul Botez, întrebuinţau turnare, adică puţină apă pe creştetul copilului turnând. Care încă şi acum pe la oarecare locuri se lucrează. Iar cei mai mulţi cu o legătură de peri de porc, de trei ori aruncă puţine picături de apă pe fruntea pruncului. Iar între alte locuri, precum au vestit nouă de acolo întorcându-se la noi oarecine, că puţin bumbac (care fieştecine poate şti câtă apă au ridicat bumbacul) zice, împlântându-l în apă, ung cu acela pe copil, şi aşa îl botează. deci, nebotezaţi sunt Latinii, pentru că nu fac cele trei afundări

90

şi scoateri, după Apostoleasca predanisire. Pentru aceste trei afundări, cât sunt de nevoie şi de neapărate, spre deplinirea Botezului, nu zicem. Cel ce pofteşte, cetească, ci după toată nevoia cetească cartea prea mult învăţatului şi prea înţeleptului Evstratie Arghentios. Ci şi noi, la Apostolescul Canonul al 50-lea, vom zice câtă trebuinţă de acum cere. Iar dacă oarecare dintre însuşi Latinii, şi dintre cei ce cugetă Latineşte, ar propune cele trei chemări ale Sfintei Treimi, nu trebuie a se face că au uitat cele ce au auzit mai sus de la Sfinţitul Firmilian, şi de la marele Atanasie: cum că sunt adică nelucrătoare Dumnezeieştile numele acelea din gura ereticilor scoţându-se, pentru că de nu ar fi aceasta, negreşit ar trebui să credem, că şi baborniţile fac minuni, fiindcă descântă cu Dumnezeieştile nume; deci aşa şi latinii, ca şi nişte eretici Botez nu pot da, pentru că au pierdut Darul cel începător desăvârşirii, şi pe lângă aceasta, au răsturnat şi Apostolescul Botezul acelor trei afundări deci, zic, cei ce primesc stropirea latinilor, socotească ce au să răspundă la stăpânirea acestui Apostolesc Canon, încă şi la a celui după acesta, adică al 47-lea! Ştiu ce propun nenumiţii apărători ai latinescului minciunobotez. Că propun că obişnuia Biserica noastră a-i primi cu ungerea Sfântului Mir pe cei ce din latini se întorceau. Şi că se află şi oarecare rânduială tipărită, care arată în ce chip să-i primim. Şi către acestea chiar şi cu dreptate răspundem acestea: cum că ajunge că mărturiseşti că cu Mir îi primeau; apoi, eretici sunt. Că pentru ce cu Mir dacă nu erau eretici? deci eretici fiind mărturisiţi, nu este de crezut că dreptslăvitoarea şi Apostoleasca Biserică ar fi vrut cu dinadinsul să strice Apostoleştile şi soborniceştile Canoanele acestea, ce mai sus le-am însemnat Ci precum se vede, şi precum de cuviinţă este a crede, că oarecare mare iconomie au vrut să întrebuinţeze pentru latini Biserica, având şi pilda pravăţului său, pe acel mare şi Sfânt al doilea de toată lumea Sobor. Că au iconomisit Soborul al 2-lea precum am zis, şi a primit botezul arienilor, şi al macedonienilor, cu pravăţul (învăţătura) şi cu nădejdea întoarcerii acelora şi a cunoştinţei, pentru ca să nu se facă fiară mai sălbatică asupra Bisericii, fiindcă era mulţime prea multă, şi puternici întru lucrările cele din afară. Şi au nimerit pravăţul acesta şi nădejdea. Pentru că cu iconomia aceasta şi mai blânzi s-au făcut aceia către cei dreptslăvitori, şi atâţia s-au întors la buna cinstire, încât, în puţin, ori desăvârşit au lipsit, ori prea puţini au rămas. deci şi cei mainainte de noi asemenea au iconomisit, şi au primit Botezul Latinilor, mai ales după chipul cel al doilea. Pentru că papismosul atunci era îndricul său, şi toate puterile împăraţilor Evropei le avea în mâinile sale, iar împărăţia noastră îşi da duhul. Drept aceea de nevoie era, că de nu s-ar fi făcut iconomia aceasta, Papa ar fi ridicat neamurile cele apuseneşti asupra celor răsăriteneşti, şi ar fi robit, şi ar fi ucis, şi alte nenumărate răutăţi le-ar fi făcut. Dar acum când relele cele de acest fel nu ni le pot face, fiindcă au pus asupra noastră Dumnezeiască pronie, acest fel de păzitori care şi însăşi trufaşilor acelora desăvârşit le-au smerit sprânceana; acum zic, când nimic asupra noastră poate turbarea papismosului, ce mai trebuie iconomie? Că iconomia are măsuri şi hotare, şi nu este veşnică şi nehotărâtă. Pentru aceasta şi Teofilact al Bulgariei zice: Cel ce face ceva după iconomie, nu chiar ca un lucru bun face aceasta: ci ca un lucru trebuincios la o vreme, (tâlcuirea la cap. 5, stih 11, Către galateni); în destul am iconomisit, zice Teologul Grigorie în lauda cea către Atanasie, nici (socoteala) cea străină primind-o, nici pe a noastră, stricând-o, care cu adevărat ar fi rea iconomie. Aşa zic şi eu. Cu adevărat rea iconomie este aceasta, când printr-însa, nici pe latini putem a-i întoarce, şi noi călcăm scumpătatea Sfinţitelor Canoane, şi primim minciunobotezul ereticilor.” Că a iconomisi se cuvine unde nu se face călcare de lege, zice Dumnezeiescul Hrisostom. Iar cum că, cu iconomie s-a făcut închipuirea aceea, dintru aceasta este arătat, că până atunci răsăritenii botezau pe apusenii cei ce se întorceau. Precum o mărturiseşte aceasta localnicul sobor cel din Laterano Romei, care s-a făcut la anul de la Hristos 1215, că zice acesta în Canonul 4 că răsăritenii nu liturghiseau acolo, unde mai-nainte ar fi liturghisit apusean, de nu ar fi făcut mai-nainte apă Sfântă, spre curăţire. Şi apoi zice, că răsăritenii al doilea botezau pe apusenii cei ce veneau la Biserica răsăritului, adică ca pe unii ce nu aveau Botez Sfânt şi Apostolesc (Dodecavivlion a lui Dositei, foaia 8, 24). Deci, când până atunci, după mărturia a însuşi vrăjmaşilor, răsăritenii îi botezau, arătat este, că în urmă pentru mare iconomie au întrebuinţat chipul Mirului, fiindcă nu folosea slăbiciunii celei mai de pe urmă a neamului nostru, să aţâţe mai mult mânia papismosului şi cu aceasta încă, fiindcă atunci surpaseră şi stricaseră toate cele rău făcute în Florenţa, şi multă latinească mânie era pentru acestea. Drept aceea, şi dupăce a trecut iconomia trebuie să-şi aibă locul lor amărunţimea şi Apostoleştile Canoane.

91

proaduce de dânşii, unul ca acesta, poruncim ca să se caterisească. Fiindcă ce conglăsuire are Hristos cu diavolul? Sau ce parte are credinciosul cu cel necredincios? Căci cei ce primesc cele de către eretici, sau şi ei au aceleaşi socoteli ale acelora, sau cel puţin nu au osârdie spre a-i scoate pe dânşii din cacodoxia lor, cei ce bine voiesc (adică se învoiesc) la slujbele acelora, cum pot a-i mustra pe ei ca să lepede eresul lor cel cacodox şi rătăcit.

CANONUL 47

Episcopul, sau prezbiterul, pe cel ce are Botez după adevăr, de-l va boteza din început, sau pe cel spurcat de către cei necinstitori de Dumnezeu, de nu îl va boteza, să se caterisească, ca unul ce-şi bate joc de Crucea, şi de Moartea Domnului, şi nu osebeşte pe ierei de către minciunoierei. [Apost. 46,68; Sobor 2,7; Sobor 6,95,84; Carhid. 1; Cart. 8,35,57; Vasilie 1,20,47]

TÂLCUIRE

Un Botez este predanisit nouă dreptslăvitorilor creştini atât de Domnul nostru, cât şi de Dumnezeieştii Apostoli şi Sfinţii Părinţi. Fiindcă una au stătut şi Crucea şi Moartea Domnului, întru a cărora închipuire se face Botezul. Pentru aceasta Apostolescul Canonul acesta rânduieşte, că oricare Episcop, sau prezbiter, ar boteza de al doilea din început şi de iznoavă, ca pe un desăvârşit nebotezat, pe cel ce cu adevărat s-a botezat după aşezământul Domnului, şi al Apostolilor, şi al dumnezeieştilor Părinţi, fără de schimbare, adică precum se botează dreptslăvitorii creştini, unul ca acesta să se caterisească. De vreme ce cu acest al doilea din nou Botez, a doua oară răstigneşte şi pilduieşte pe Fiul lui Dumnezeu; care lucru, zice Pavel, că este cu neputinţă. Şi îndoieşte Moartea Domnului, care moarte mai mult nu-L stăpâneşte, după acesta-şi Pavel84.

84 Deci nu zice drept Valsamon în tâlcuirea Canonului 19 al soborului 1 sau şi alţii asemenea cugetători cu Valsamon, cum că se cuvine a se boteza a doua oară aceia, care fiind mai-nainte botezaţi după dreapta credinţă, s-au făcut apoi eretici, şi după aceasta iarăşi s-au întors la dreptslăvitoarea credinţă. Aducând spre mărturie pe Apostolescul Canonul acesta, şi pe cel 19

92

al Soborului 1 ce zice: Că cei ce s-au făcut Pavliani când vor năzui la soborniceasca Biserică se cade de iznoavă a se boteza. Aceştia nu zic drept pentru trei pricini:

1. Pentru că, cu acest de al doilea botez care ei îl vor,două botezuri bagă în soborniceasca Biserică, care în Simbolul credinţei un botez mărturiseşte, luând prilejul mărturisirii acesteia de la Pavel care zice, „un Domn, o credinţă, un Botez” (Efeseni 4, 5). Şi cât după aceştia a doua oară răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu cu a doua botezare, şi Răstignirea şi Moartea Lui o îndoiesc, care lucru este prea păgânesc. „Că, zice, de bună voie păcătuind noi, nu mai rămâne jertfă pentru păcate. Adică Crucea, şi Botezul închipuitorul Crucii, după Dumnezeiescul Hrisostom (voroava 20 către Evrei 6,6; 10,14,26) că cu o jertfă, zice, a îndeplinit întru veşnicie pe cei ce se sfinţesc, şi, cu neputinţă este cei ce o dată s-au luminat, apoi au căzut (adică în Iudaism, şi de obşte în eres, după Hrisostom) iarăşi prin pocăinţă a se înnoi, a doua oară răstignind loruşi pe fiul lui Dumnezeu”.

2. Că Apostolescul Canonul acesta, pe care spre mărturia socotelii lor îl aduc, nu zice pentru dreptslăvitorii cei mai-nainte botezaţi, ci pe cei ce din naştere sunt eretici, şi de dânşii spurcaţi, apoi venind la dreapta slăvire. Drept aceea şi nu zice de al doilea să-i botezăm, ca pe unii ce mai-nainte au fost botezaţi, ci să-i botezăm (că de nu va boteza zice) ca pe unii ce niciodată ar fi fost botezaţi după dreapta slăvire. Iar Canonul 19 al Soborului 1 zicând de iznoavă să se boteze cei ce s-au făcut protam, (pavlianiţi numeşte pe cei ce din naştere au eresul lui Pavel Samosateul), şi nu pe cei ce în urmă s-au făcut aşa (deşi ceva de acest fel se vede că însemnează zicerea Pavlianicesc) fiindcă Soborul 6 în Canonul 95 al lui, aducându-şi aminte de însuşi Canonul acesta al Soborului 1 la zicerea, pe cei ce s-au făcut pavliani o au schimbat întru zicerea, pavlianişti, asemenea adică cu donatişti, şi montanişti, care nume arată mai mult eresul cel din naştere, şi nu pe cel în urmă făcut. Precum şi însuşi Valsamon acesta, dar şi Zonara, după înţelegerea aceasta tâlcuieşte Canonul, precum vom vedea în tâlcuirea aceluia, iar deşi Canonul acesta a întrebuinţat zicerea lui Anavaptiso, care arată că, a doua oară botez, ci o a întrebuinţat nu chiar, ci cu rea întrebuinţare. Pomenind adică Botezul nostru către botezul ereticului Pavel. Precum şi marele Vasilie în Canonul 47 această zicere o a întrebuinţat a Anavaptismosului. nu că doar era adevărat Botez acela, ci precum ereticii aceia îl numeau. Precum şi Pavel Apostolul a zis numind dumnezei şi domni pe dumnezeii elinilor nu că doar erau adevăraţi Dumnezei, ci precum aceia îi numeau (I Cor 8,5). Şi al 3-lea, că de ar fi fost iertat a se boteza iarăşi creştinii cei ce se fac eretici, sau se leapădă de credinţă, pentru ce însuşi Soborul 1 în Canonul 11 şi 12 al său rânduieşte, că cei ce s-au lepădat de credinţă în vremea goanei, să facă atâţia ani ascultând(din afară de biserică rugile) şi atâţia ani căzând (înaintea uşilor bisericii şi cerând iertare de la cei ce ieşeau din biserică) în vreme ce ar fi fost cu putinţă să-i boteze a doua oară, şi aşa, şi pe dânşii să-i curăţească de lepădare şi soborul să scape de atâtea osteneli şi griji ale sufleteştii îndreptării acestora?” Pentru acestea dar pricini, nu este iertat a boteza cineva a doua oară pe cel cu adevărat botezat, după acest Apostolicesc Canon 47 şi după cel 57 al Cartaginei, deşi de eretici s-a spurcat. Fiindcă rămâne Botezul cel dintâi. Că Darurile lui Dumnezeu sunt necăite. Pentru aceasta şi Canonul 35 al soborului din Cartagina, nu iartă a se boteza de al doilea clericii cei caterisiţi pentru vinovăţii, şi aşa iarăşi să se ridice la treapta ierosirii. Ci se curăţeşte cineva de spurcăciunea eresului, cu anatematisirea aceluiaşi eres, cu pocăinţă vrednică de cuvânt şi rânduiala curăţitoarelor rugăciuni ale Patriarhului Metodie, pe care Biserica le citeşte asupra celor ce s-au lepădat de credinţă, şi în sfârşit cu Pecetea Sfântului Mir. Iar după cuviincioasa cercare, şi după canonul rânduit de duhovnicescul părinte, şi cu Trupul şi Sângele Domnului: „Că Sângele lui Hristos, zice, ne curăţeşte pe noi de tot păcatul (I Ioan 1,7). Iar copiii agarenilor care se botează cu Botezul nostru, nu cu socoteala binecinstitoare, ci pentru ca să nu se facă trupurile lor bolnăvidoase sau puturoase, soborniceşte s-a hotărât în vremea Patriarhului Luca a se boteza al doilea, de ar voi să vină la credinţa noastră. Fiindcă la botezul lor, nu a fost unită credinţa păgânilor născătorilor lor. Asemenea se cade a se boteza şi cei ce ar fi botezaţi de ne ierosit, formăluit însă cu minciună că este iereu. Pe lângă aceştia şi aceia ce s-ar fi botezat de om lumesc în vreme de primejdie, de nu ar muri ci ar trăi după aceasta. Fiindcă după Apostolescul acest 47, singuri Episcopii, şi prezbiterii au voie a boteza, şi nu lumenii. După 1 Canon al lui Vasilie, ce zice, pe cei de către lumeni botezaţi îi botezăm. Că ceea ce se face în vreme de primejdie, şi după întâmplare, nu este lege în Biserică, după al 17 al celui 1 şi al 2-lea. Aceasta zice şi Valsamon şi Vlastar. Se cade însă să adăugăm şi aceasta într-această subînsemnare, că după al 80-lea al Cartaginei, 84 al Soborului 6 se cade a se boteza şi copiii aceia care nici însuşi ştiu de s-au botezat, pentru nevrâsnida lor, nici alţii martori nu se află adeverind că s-au botezat. Vezi şi subînsemnarea celui 24 al Postnicului, pentru pruncul cel în primejdie botezat nu de iereu, că adică de va trăi, să se boteze de iereu. Fiindcă şi Dionisie al Alexandriei pe un iudeu botezat de un mirean în vreme de boală ce îngrozea moartea, l-a botezat pe el din început după ce s-a însănătoşit Precum se istoriseşte în tomul 11, foaia 188 al Vizanţidei. Adăugăm însă aicea că dacă lumeanul poate a-i boteza în vreme de primejdie, poate după urmare şi a-i mirui, şi a-i împărtăşi (şi vezi subînsemnarea Canonului 58 al Soborului 6) este însă socotinţă unora, că pruncii de mireni în primejdii botezaţi, se cade a se pomeni de vor muri împreună cu cei dreptslăvitori ca unii ce sunt întru nădejde de a dobândi Dumnezeiasca Milă. Iar cei nu în primejdii (au fost, n.ed.) botezaţi de mireni şi de neierosit ci făţărnicit iereu, aceştia murind să nu se pomenească, că nebotezaţi sunt. însemnează însă că pe Latini nu-i zică că a doua oară îi botezăm, ci că îi botezăm. Fiindcă botezul lor minţeşte numele său. Şi cu totul nu este Botez, ci o singură goală stropire.”

93

Aşijderea şi oricare Episcop sau prezbiter nu ar boteza cu Botezul Soborniceştii şi dreptslăvitoarei Biserici pe cel spurcat, adică pe cel botezat de către necinstitorii de Dumnezeu, adică de eretici, să se caterisească. Fiindcă batjocoreşte Crucea, şi Moartea Domnului, rău şi cu greşeală socotind că spurcatul şi pângăritul botezul ereticilor este în închipuirea Crucii şi a Morţii Domnului, care nu este, şi pentru aceasta îl primeşte pe el, şi îl are asemenea cu Botezul dreptslăvitorilor. Şi pe lângă acestea, fiindcă nu osebeşte pe adevăraţii iereii dreptslăvitorilor, dintre mincinoşii iereii ereticilor. Ci deopotrivă pe amândoi ca pe nişte adevăraţi îi primeşte. Că nici urâtul botez al ereticilor nu face creştini adevăraţi pe cei ce întru dânsul se botează, nici hirotonia lor nu face adevăraţi ierei pe cei ce se hirotonisesc de dânşii, după Apostolescul Canon 68. însă însemnează că, precum am zis, întru închipuirea Crucii şi a Morţii Domnului se face Sfântul Botez. Că zice Pavel: „Câţi în Hristos ne-am botezat, întru Moartea Lui ne-am botezat. Şi împreună cu Dânsul dar ne-am îngropat prin Botez întru moarte” (Romani 6, 3) şi, împreună sădiţi ne-am făcut, cu asemănarea Morţii Lui. Dar şi Crucea, Botez s-a numit de către Domnul, după Hrisostom, care zice: „cu botezul, cu care Eu mă botez, vă veţi boteza”. [Matei 20, 22, 23] Şi iarăşi „cu botez am a Mă boteza, şi cum Mă strâmtorez, până ce se va sfârşi” [Luca 12,50]

94

CANONUL 48

Dacă vreun mirean pe a sa muiere lepădând-o pe alta va lua, sau pe cea de altul lepădată, să se afurisească85. [Sobor 6, 87; Anchira 20; Cartag. 113;

85 Scumpătatea adică, şi hotărâreaDomnului întocmai vrea ca nici bărbatul să-şi despartă pe muierea sa, nici muierea pe bărbatul său. Că întocmai Domnul şi pentru bărbat, şi pentru muiere a zis: „Oricare şi-ar lăsa pe muierea sa, şi va lua pe-a altuia, preacurveşte” [Marcu 10,11] fără să adauge afară de cuvânt de curvie, sau la bărbat numai, sau la muiere numai. Ci a lăsat aceasta să o înţelegem noi cu neosebire la amândoi. Iar obiceiul Bisericii, bărbatului adică îi dă stăpânire a se despărţi de muierea sa, aflând-o curvind, sau preacurvind; iar muierea să nu se despartă de bărbatul său măcar de l-ar găsi curvind, sau preacurvind. Iar de s-ar despărţi pentru cuvântul curviei sau al preacurviei, şi el nerăbdând s-ar însura cu a doua muiere, muierea cea dintâi, ce s-a despărţit de el, are păcatul despărţirii acesteia, iar bărbatul este vrednic de iertare, pentru că s-a însurat a doua oară, şi muierea lui cea a doua nu se osândeşte de preacurvă. Acest obicei, ce a încăput în Biserică din romaniceasca şi politiceasca lege, nu-l primeşte Teologul Grigorie; că zice (în cuvântul cel la zicerea Evangheliei, când a sfârşit Iisus cuvintele acestea): „Pe cei mai mulţi şi de obşte mireni oameni îi văd greşit înţelegând pentru întreaga înţelepciune. Şi legea ce o au despre aceasta o văd nepotrivită. căci pentru care pricină legea aceasta pe muiere o pedepseşte, de va curvi, iar bărbatului îi dă voie să curvească? Şi muierea de va vicleni patul bărbatului, se judecă de preacurvă, iar bărbatul având muierea sa, de va curvi cu alte muieri, este nevinovat? Eu nu primesc legiuirea aceasta, nu laud obiceiul. Bărbaţi au fost cei ce au făcut legea aceasta, şi pentru aceasta numai împotriva femeilor au legiuit Fiindcă însuşi ei, legiuitorii ai politiceştii legi acesteia, taţilor adică au legiuit a fi fiii supuşi, iar partea cea mai slabă, adică pe maică femeie neputincioasă fiind o au lăsat fără purtarea de grijă, ne legiuind a fi fiii şi acesteia supuşi. Iar Dumnezeu nu a legiuit aşa; ci zice, „cinsteşte pe Tatăl tău şi pe maica ta, (care este Poruncă întâia întru făgăduinţe), ca să-ţi fie ţie bine” [Matei 15, 4; Marcu 7,10; A doua Lege 5,16; Ieşire 20,12; Pilde 30,17] şi cel ce grăieşte rău asupra Tatălui său sau asupra maicii sale, cu moarte să se omoare. Deopotrivă şi către Tatăl şi către maică, şi ascultarea o a cinstit, şi ocara o a pedepsit. Şi blagoslovenia Tatălui întăreşte casele fiilor, iar blestemul maicii dezrădăcinează temeliile. (Sirah 3, 9). Vedeţi potrivire de legiuiri? Unul este Făcătorul şi al bărbatului şi al muierii. Un pământ sunt amândoi. O Lege amândoura, o înviere. întocmai şi din bărbat şi din femeie ne-am născut Şi cu o datorie sunt datori fiii către amândoi născătorii. Cum dar tu, legiuitor bărbat, ceri întreagă înţelepciune de la femeie, şi tu nu o păzeşti? Cum ceri ceea ce nu dai? Cum având trup asemenea cu al femeii, nu legiuieşti asemenea? Iar de socoteşti relele cele din vremea călcării de poruncă, a păcătuit Eva? Dar a păcătuit şi Adam. Pe amândoi i-a amăgit şarpele, şi nici femeia s-a aflat mai neputincioasă întru a se amăgi, nici bărbatul mai tare spre a nu se amăgi. Iar de socoteşti bunătăţile cele din a doua facere, să ştii că Hristos pe amândoi i-a mântuit cu pătimirile Sale, S-a făcut trup pentru bărbat, dar şi pentru femeie. A murit pentru bărbat, dar şi femeia cu Moartea Lui se mântuieşte. Poate socoteşti că a cinstit pe bărbat pentru că s-a născut din sămânţa lui David? Ci şi din Fecioară născându-Se a cinstit pe femeie. Vor fi, zice, amândoi un trup, şi trupul cel unul dar trebuie să aibă asemănare. Iar Pavel şi bărbatului îi legiuieşte întreaga înţelepciune! Cu care chip? „Taina aceasta, zice, mare este, iar eu zic de Hristos, şi de Biserică” (Efeseni 5,32). Bine este femeia a se ruşina de Hristos, prin ruşinarea care arată către bărbatul său. Bine este şi bărbatul a nu necinsti Biserica lui Hristos, prin necinstea ce face muierii sale, curvind cu alta. Asemenea însă şi Hrisostom însăşi aceasta o mărturiseşte întru a cincea voroavă a celei 1 către Tesaloniceni:

95

Rogu-mă, zice, să ne păzim de păcatul acesta. Pentru că precum noi, bărbaţii, pedepsim pe muierile noastre, când îşi vând cinstea lor la alţii, aşa şi pe noi ne pedepsesc, de nu legile romanilor, ci Dumnezeu, când vindem cinstea muierilor noastre, curvind cu altele. Fiindcă şi aceasta, adică păcatul bărbaţilor cu alta, preacurvie este. Că preacurvie este nu numai a preacurvi cu altul muierea cea măritată, ci şi bărbatul cel însurat preacurvind cu alta. Ia aminte cu de-amăruntul la aceasta ce-ţi zic: Nu este preacurvie aceasta numai a păcătui bărbaţii cei însuraţi cu muiere străină măritată, ci şi aceasta a păcătui cu muiere nemăritată, şi aceasta întocmai este preacurvie. Pentru că, deşi muierea aceea cu care ar păcătui nu este legată cu bărbat, dar cel ce păcătuieşte este legat cu muiere. Şi pentru aceasta ai călcat legea, şi ai nedreptăţit pe însuşi trupul tău. Că pentru ce tu pedepseşti pe muierea ta, măcar şi cu bărbat slobod de ar curvi? Negreşit pentru că este preacurvie, măcar că şi cel ce a curvit cu dânsa nu are muiere, ci pentru că muierea ta este legată cu bărbat (cu tine adică). deci şi tu, fiindcă eşti legat cu muierea când vei curvi cu muiere slobodă, asemenea preacurvie este şi curvia ta aceasta. Cel ce va lăsa, zice Domnul, pe muierea sa, fără cuvânt de curvie o face pe ea să preacurvească. Şi cel ce ia pe cea lăsată, preacurveşte (Mt. 5, 32; 19 7-9). Şi de este aceasta aşa, au nu preacurveşte cu mult mai vârtos cel ce având muierea sa, păcătuieşte cu muiere slobodă? Cu adevărat fiecăruia este arătat” Şi nu numai Grigorie, şi Hrisostom, ci şi însuşi Vasilie nu suferă a urma obiceiul acesta, care surpă porunca cea predanisită de Dumnezeu, atât întru alte părţi, cât şi întru a douăsprezecea hotărâre a idealelor sale. Zice însă şi în Canonul său 35 că, atunci când va lăsa muierea pe bărbatul său, se cuvine să cercetăm pentru ce pricină l-a lăsat, şi de se va vedea că muierea fără cuvânt şi fără pricină l-a lăsat, bărbatul să fie vrednic de iertare, iar muierea de canon de certare, ca una ce s-a făcut pricină răului. Iar pricină bine cuvântată de despărţire între bărbat şi între muiere alta vreuna nu este, decât curvia, sau preacurvia bărbatului şi a muierii. Ci şi nearaoa 117 a lui Iustinian ce este în Cartea 28 a Vasilicalelor, titlul 7, rânduieşte că de are bărbatul altă muiere, ori în cetatea ce se află, ori în casa sa, şi păcătuieşte cu dânsa, iar muierea lui cea legiuită i-ar zice să se depărteze de aceea, şi el nu voieşte a se depărta, se dă voie a se dezlega nunta pentru râvnirea muierii lui celei legiuite. Din care râvnirea aceasta, unele femei mănâncă otravă şi se omoară, altele îşi pierd minţile, altele se aruncă în prăpastie, altele alte preanecuvioase fac. Precum pilde ca acestea urmează în toate zilele mai în fiecare cetate şi ostrov şi sat Pentru că, precum mânia bărbatului este plină de râvnă pentru muierea lui care a preacurvit, precum zice Solomon (Pilde 6,34), şi nu va cruţa în ziua judecăţii, nu va schimba vrajba cu nici o plată de izbăvire, nici se va dezlega mânia lui pentru multe daruri. Cu asemenea chip (ca să nu zic şi mai mult) plină de râvnă este şi mânia, adică inima muierii întru bărbatul său care curveşte. însă însemnează că, măcar deşi Domnul a iertat a se despărţi bărbaţii de muierile lor pentru cuvântul curviei, adică al preacurviei, Arhiereii însă nu se cuvine a le da voie de a se şi însoţi ei cu alte feţe. Ci să-i lase aşa osebiţi mai îndelungată vreme, până ce partea cea vinovată se va căi, şi va cădea smerindu-se către partea nevinovată, şi va făgădui de aici înainte să-i păzească cinstea, şi aşa iarăşi să se unească. Pentru că şi Domnul n-a iertat a se despărţi aşa prost pentru singură preacurvia, ci chiar şi după întâiul cuvânt pentru râvna care urmează din o preacurvie ca aceasta, şi pentru uciderea ce poate urma din râvna aceasta. Iar după al doilea cuvânt, şi pentru amestecarea şi stricarea neamurilor care urmează din această preacurvie, precum zice Teologul Grigorie. Drept aceea, după zisa lui Zonara în tâlcuirea Canonului 9 şi 21 ale marelui Vasilie, nu este silit bărbatul, dacă nu voieşte, spre a o avea pe preacurvă muierea sa, ci de va voi, fără a greşi o are pe ea, şi împreună locuieşte cu ea. Şi ce zic fără a greşi! Lăudat şi preaînţelept este bărbatul acela, care însuşi va

96

primi iarăşi pe muierea sa şi după ce a curvit (însă cu făgăduinţă a nu mai greşi), pentru două pricini. Mai întâi pentru dragostea şi milostivirea ce arată către trupul său, zic adică către muierea sa. Urmând însuşi Stăpânului a toate Dumnezeu, care şi preacurvă fiind mai-nainte firea omenească, şi curvind cu idolii, a primit a o face mireasă a Sa, prin întrupeasca iconomie, şi a o mântui prin pocăinţă şi prin unirea cea cu Sine. Şi precum însuşire este a unui bărbat înţelept ca rănindu-se vreun mădular, să nu-l taie de la sine, ci să se silească a-l vindeca; aşa însuşire de bărbat înţelept este, ca greşind mădularul său, adică muierea, să nu o despartă, ci mai vârtos să se silească a o îndrepta prin pocăinţă şi întoarcere. Şi al doilea, pentru că necurăţia cea de acest fel urmată între bărbat şi între muiere, după depărtarea lui Dumnezeu este, şi din pricina păcatelor lor mai dinainte a urmat (Şi cercetează-şi fiecare fiinţa sa, şi va găsi cuvântul nostru adevărat). Drept aceea amândouă părţile se cuvine a suferi unul pe altul, şi nu a se despărţi. Că dacă Apostolul zice: bărbatul credincios se cuvine a locui împreună cu necredincioasa femeie, şi altminteri, femeia credincioasă, cu bărbatul necredincios, pentru nădejdea mântuirii amândoura, „Că ce ştii, bărbate, de vei mântui pe femeie, şi ce ştii femeie, de-ţi vei mântui bărbatul?” (I Corinteni 7,16). Cu cât mai vârtos se cuvine împreună a locui, şi a nu se despărţi unul de altul, măcar şi curvie de ar urma, de vreme ce nu-i desparte nici păgânătatea, cea mai rea decât toate păcatele? Şi acestea ce am zis pentru bărbat, se înţeleg asemenea şi pentru femeie. Iar de zice Parimiastul „Bărbatul ce-şi ţine pe muiere preacurvă este fără de minte şi necredincios” (Pilde 18,23); zicerea aceasta este a asprimii şi a nemilostivirii Legii celei Vechi, şi nu a blândeţii şi a bunătăţii Legii celei bune a Evangheliei. Iar mai vârtos şi însuşi Scriptura cea veche, cu gura Proorocului Maleahi zice „Pe femeia tinereţii tale să nu o lepezi, ci dacă urând-o o vei depărta, păgânătatea va acoperi gândurile tale, zice Domnul Atotţiitorul [Maleahi 2,15,16]. Iar dacă până în sfârşit, nu este chip, nici vreo meşteşugire, a se uni de aici înainte bărbatul şi femeia, partea cea nevinovată de mare nevoie poate a doua oară a se căsători, dar nu cândva şi partea aceea ce a curvit, şi s-a făcut pricinuitoare acestei despărţiri. Că în loc de cântările şi lumeştile nunţii a doua, se cade mai mult a se tângui şi a plânge pentru păcatul său, şi în întunericul întristării, şi a văduviei celei vii a se afla, că pe care Dumnezeu i-a împreunat ea i-a despărţit. Ce zic? Şi pagubă din averile sale se cade să sufere partea aceea, care s-a făcut pricină despărţirii, precum legile împărăteşti poruncesc, după Hrisostom (Cuvânt la zicerea femeia s-a legat cu lege şi celelalte). Iar a nu se căsători a doua oară partea ce a preacurvit dintre amândouă, se încheie din nearaua 38 a lui Leon. Că porunceşte aceasta, că bărbatul muierii celei ce a preacurvit, să ia zestrea ei, iar pe preacurva să se bage în mănăstire, şi să fie silită şi nevrând a se călugări. Iar câte lucruri are mai multe decât zestrea sa, să le împartă copiii săi şi mănăstirea sa. Sau de nu va fi având copii, să le ia născătorii şi rudele sale. Iar nearaua 117 a lui Iustinian porunceşte că dacă bărbatul muierii celei ce pentru preacurvie se păzeşte în mănăstire, va muri în vremea a doi ani, mai-nainte de a o lua iar, ea să se călugărească (şi să nu se căsătorească a doua oară adică). Iar cum că este iertat a-şi lua bărbatul iarăşi pe muierea sa ce a preacurvit, sunt martori, despre o parte Armenopolul (cartea a 6-a, titlul 2) iar despre altă parte Sfinţitul Fotie (cap. 2, titlul 1) zicând: nearaoa 134 a lui Iustinian (pusă în cartea 28 a Vasilicalelor, după Valsamon) rânduieşte, că poate bărbatul a lua iarăşi pe muierea sa, ce a preacurvit, în vremea a doi ani după ce a preacurvit, şi s-a osândit a se băga în mănăstire pentru preacurvie, şi a locui împreună cu ea are toată stăpânirea şi voia, fără a se teme cât de puţin de vreo primejdie pentru aceasta, şi fără a se vătăma nunta de făcutul păcat de despărţire. Aceasta şi marele Vasilie sfătuind îndeamnă să se milostivească bărbatul, dacă se va pocăi şi se va îndrepta muierea sa, şi să o ia iarăşi, ca pe un mădular al său. Dar şi Canonul 93 al Soborului 6 iartă, de va voi ostaşul să-şi ia iarăşi pe femeia sa, măcar de ar fi luat-o altul, pentru îndelungata lui înstrăinare. Asemenea şi Canonul 8 al celui din Neocezareea se vede că iartă pe preotul, de va voi a vieţui împreună cu muierea sa ce ar fi păcătuit, însă să se caterisească. însemnează însă, că nu poate fieştecine a porni pâră pentru preacurvie, ci numai cinci feţe rânduite, şi acestea să fie prea de aproape ale muierii. Adică tată, frate, unchi de pe tată, şi unchi de pe maică; iar mai cu deosebire şi mai mult decât toţi bărbatul ei. însă până nu se dezleagă nunta, altcineva nu se iartă a porni acest fel de pâră, decât singur bărbatul muierii, prin cinci martori, mărturisind ei în frica lui Dumnezeu, că, o au văzut făţiş preacurvind. Şi se porneşte pâra cea pentru preacurvie în curgere de cinci ani, şi nu în mai mulţi. (Armenopul Cartea 1 Titlul 3.) Pe lângă toate acestea însă se cuvine a se şti de toţi, că legile politiceşti şi împărăteşti niciodată iartă bărbaţilor a-şi omorî muierile, chiar de le-ar şi prinde preacurvind. Pentru aceasta prea rău fac cei ce omoară, sau pe femeile lor, sau pe surori, şi pe fete şi pe rudenii, pentru că au curvit sau au preacurvit. deci, fiindcă din toate acestea ce am zis se înţelege: că nu se cuvine a se despărţi bărbatul de femeie, sau femeia de bărbat, pentru aceasta este de nevoie a suferi o parte pe alta, după Teologul Grigorie. Şi atât femeia se cade a suferi pe bărbat, măcar de o ocăreşte, măcar de o bate, măcar de cheltuieşte zestrea ei, sau altceva de-i face, cât şi bărbatul pe femeie, măcar deşi se îndrăceşte, după Canonul 4 al lui Timotei, măcar alte metehne de ar pătimi, şi neputinţă de ar avea, după Hrisostom (în cuvântul la zicerea: Muierea s-a legat cu lege şi celelalte) măcar deşi legile împărăteşti şi cele dinafară, pentru multe pricini iartă a se despărţi bărbatul de muiere şi muierea de bărbat, dar Hrisostom (în acelaşi) împotrivindu-se lor, zice, „că nu are a ne judeca Dumnezeu după legile acestea, ci după legile cele ce însuşi le-a legiuit despre nuntă”. „O singură pricină de binecuvântată despărţire este cea rânduită de legi, după împăraţii Leon şi Constantin, când o parte vrăjmăşuieşte viaţa celeilalte” (Titlul 13 din alegerea legilor); „se despart încă după dreptul cuvânt când o faţă este drept slăvitoare, iar cealaltă ereticească, după Canonul 72 al soborului 6″. Când sunt rudenii din sânge, sau din cuscrie, după cel 54 al aceluiaşi; sau din Botez, după cel 53 al aceluiaşi. Şi când stăpânul lor (adică de simt robi) n-ar voi a se învoi la nunta lor, după cel 40,41 şi 42 ale marelui Vasilie. Iar forma cărţii de despărţire vezi-o la sfârşitul cărţii.

97

Vasilie 9,21,35,77]

TÂLCUIRE

Fiindcă şi Domnul a poruncit în Evanghelie, că: „Oricare îşi va lăsa muierea sa, fără cuvânt de curvie, o face pe ea să preacurvească [Matei 5,32; 19,7]. Şi oricare va lua pe cea lăsată, preacurveşte. Pentru aceasta şi dumnezeieştii Apostoli urmând rânduirii Domnului, zic întru acest Canon al lor: oricare mirean îşi va despărţi muierea sa fără cuvânt de curvie, adică de preacurvie (că evanghelistul în loc de preacurvie aici, curvie a înţeles, şi vezi despre aceasta Canonul al 4-lea al Sfântului Grigorie Nisis) şi va lua pe alta slobodă de nuntă, să se afurisească, aşijderea să se afurisească şi dacă, după ce se va despărţi de muierea sa fără de cuvânt de curvie, va lua pe altă muiere despărţită fiind şi aceea de bărbatul său, fără cuvânt de curvie, adică de preacurvie. Acestea însă ce le-am zis pentru bărbat, trebuie a se înţelege şi pentru muierea aceea, ce-şi

98

va lăsa pe bărbatul său fără cuvânt de curvie, şi va lua pe altul. Iar oricare bărbat, sau muiere, despărţindu-se fără pricină binecuvântată şi se vor căsători al doilea, ca nişte preacurvari se cuvine a se canonisi şapte ani cu neîmpărtăşirea, după Canonul 87 al Soborului 6, Canon 20 al celui din Anghira şi 77 şi 37 al marelui Vasilie. Citeşte şi Canonul 113 al celui din Cartagina care hotărăşte, că dacă bărbatul şi muierea se vor despărţi fără de curvie, ori trebuie să rămână văduvind, ori să se împace, şi să se unească, precum aceasta o zice şi Apostolul Pavel în cea 1 către Corinteni cap. 7, stih 11.

CANONUL 49

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, după rânduirea Domnului nu ar boteza în Tatăl, şi în Fiul, şi în Sfântul Duh, ci în trei fără de început sau în trei firi, sau în trei mângâietori, să se caterisească. [Matei 28,19]

TÂLCUIRE

Când a trimis Domnul pe Ucenicii Săi la propovăduirea Evangheliei, le-a zis: „Mergând învăţaţi pe toate neamurile, botezându-i pe ei, în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh”. Deci Apostolescul acesta Canon rânduieşte, că oricare Episcop, sau prezbiter, nu va boteza cu chipul acesta, după porunca aceasta a Domnului, ci în trei fără de început, şi în trei firi, şi în trei mângâietori, să se caterisească. Fiindcă oarecare eretici, hulind pe Sfânta Treime, cu un chip ca acesta se botezau. Iar Biserica celor dreptslăvitori, un fără de început au luat a zice pe Tatăl, pentru că este fără de cauză şi nenăscut. Măcar deşi Fiul fără de început se zice după hronicescul început, precum teologhiseşte Teologul Grigorie. Aşişderea şi Duhul cel Sfânt, dar nu şi după cauză şi după firescul început. Că aceasta însuşire a singur Tatălui este. Şi un Fiu pentru negrăita Naştere. Şi un Mângâietor, pe Duhul cel Sfânt pentru purcederea sa cea mai presus de cuvânt din singur Tatăl. însemnează însă că toate Canoanele Apostolilor care pomenesc despre Botez, numai de Episcop şi prezbiteri fac pomenire, fiindcă numai lor le este iertat a boteza, nu şi diaconilor, şi altor oarecărora clerici.

CANONUL 50

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter nu va săvârşi trei afundări ale Tainei, ci o afundare, care se dă întru Moartea Domnului, să se caterisească. Că nu a zis Domnul întru Moartea Mea botezaţi. „Ci mergând, învăţaţi pe toate neamurile, botezându-i pe ei în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh” [Matei 28,19]. [Sobor 2)7].

99

TÂLCUIRE

Trei sunt prea de nevoie, şi cu adevărat cu totul neapărate la Taina Sfântului Botez. 1. Apă Sfinţită; 2. Afundare în apă şi scoaterea întreite; şi 3. Chemarea a câtetrele Ipostasurile cele mai presus de dumnezei. în Canonul 49 cel mai de sus, Dumnezeieştii Apostoli despre cele trei chemări au poruncit şi au învăţat, care nume să zicem, şi cu ce rânduială. Iar întru acest al 50-lea rânduiesc după urmare despre cele trei afundări şi scoateri din apă. De vreme ce, precum am zis, sunt de nevoie86 după cele ce chiar se zic de nevoie, şi întăritoare

86 Dogma căreia nu i se poate zice împotrivă a dreptslăvitoarei noastre credinţe este, că moartea lui Iisus Hristos a stătut un mijloc de nevoie pentru mântuirea a tot neamului omenesc, şi pentru împăcarea omului cu Dumnezeu. Pentru că fără de aceasta cu neputinţă era a se împăca omul cu Dumnezeu, ci ar fi fost de nevoie să rămână în veacuri vrăjmaş al Lui neîmpăcat. Şi aceasta însemnând-o Pavel, zicea: „Vrăjmaşi fiind noi, ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său” (Romani 5,10). Drept aceea şi pentru a se lucra totdeauna pomenirea negrăitei acesteia faceri de bine a lui Dumnezeu către om, şi pentru a se lucra de aici înainte totdeauna mântuirea oamenilor prin moartea Acestuia, atât însuşi Cel ce cu Trupul a suferit moartea aceasta şi începătorul mântuirii noastre, Domnul, cât şi dumnezeieştii Săi ucenici, şi toţi purtătorii de Dumnezeu Părinţi au rânduit, ca de nevoie şi neapărat la toată Taina să se facă închipuirea morţii Lui, şi la toată Sfinţita lucrare şi sfinţenia Bisericii noastre. Dar după mai deosebitul tip, închipuirea stăpâneştii morţi, la Taina Botezului se lucrează, prin cele trei afundări ce întru dânsa se săvârşesc. Am zis după deosebitul tip, fiindcă la toate celelalte, dinafară de om se face închipuirea stăpâneştii morţi; iar la Sfântul Botez, însuşi omul întru sine-şi lucrează pe moartea Domnului. Adică însuşi cel ce se botează cu închipuire moare, şi împreună se îngroapă cu Iisus în apa Botezului. Şi martor la aceasta este însuşi Apostolul Pavel zicând: „Câţi în Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat, aşadar împreună ne-am îngropat cu Dânsul prin Botez întru moarte” (Romani 6, 4). deci pentru ca să se facă întru noi asemănarea morţii lui Hristos, şi a îngropării Sale celei de trei zile, de nevoie se cuvine să se facă cele trei afundări. Iar altminteri este cu neputinţă. Şi ascultă cât este conglăsuită cu Dumnezeiasca Scriptură, şi cu Canoanele Apostolilor, şi predanisirea Părinţilor cea despre nevoia cea neapărată a afundărilor, că acolo şi Sfântul Dionisie Areopagitul, învăţătorul tainelor şi contemporanul (cel de o vreme) cu Sfinţii Apostoli, cu obişnuita sa preaslăvită grăire acestea le teologhiseşte. deci are cel ce cu sfinţenie se botează, pe simboliceasca învăţătură ce tainic îl povăţuieşte, ca cu cele trei afundări în apă, pe Domneasca începătoare moarte a îngropării celei de trei zile şi de trei nopţi a lui Hristos Dătătorului de viaţă să o urmeze. Şi iarăşi, osebit într-acea de tot acoperire ce prin apă s-a luat spre închipuirea morţii şi a îngropării celui pururea vecuitor; şi de trei ori pe (catehumen) adică, ierarhul îl botează împreună cu cele trei afundări şi scoateri, glăsuind asupra celui ce se botează pe întreitul Ipostas al Dumnezeieştii fericiri. (A Sfântului Chiril ierusalimleanului, în cuvintele cele catehisitoare. A Sfântului Atanasie celui mult pătimitor la tâlcuirea Apostoleştii ziceri: împreună sădiţi ne-am făcut cu asemănarea morţii Lui (Hristos adică); A Sfântului Grigorie Nissis în cel catehiticesc; A lui Hrisostom, în voroava 24 la Ioan, unde zice: Care este cuvântul Botezului? „Dumnezeieşti închipuiri se săvârşesc întru el (întru Botez, n. ed.), mormânt, şi omorâre, şi înviere, şi viaţă. Şi toate acestea împreună se fac. căci, ca într-un mormânt aflându-se capetele noastre în apă, omul cel vechi se îngroapă, şi afundându-se jos se ascunde tot deodată. Apoi iarăşi ieşind noi, cel nou se ridică iarăşi”. Şi iarăşi (în voroava

100

40 la cea 1 către Corinteni): „Şi a ne boteza şi a ne afunda, apoi iarăşi a ieşi din apă, este închipuirea pogorârii Lui în iad, şi ieşirii de acolo. Pentru aceasta şi mormânt pe Botez îl numeşte Pavel, zicând: „împreună ne-am îngropat cu El prin Botez” Şi iarăşi ceea ce este mitrasul (mamei) la pruncul din pântece, aceea este credinciosului apa. Că în apă se plăsmuieşte şi se închipuieşte”. Şi Ioan Damaschin: „Prin cele trei afundări, Botezul însemnează pe cele trei zile ale îngropării Domnului.” Dar ce aduc spre mărturie pe Părinţii noştri cei vechi către întărirea neapărată (obligatorie, n.ed.) a afundărilor celor întru Botez? Citească cela ce voieşte pe înţeleptul bărbat Corderie teologul latinilor, şi-l va vedea pe el în cuvântul lui cel despre Botez, cum surpă pe socoteala cea rea a lui Toma achinatul, care slăveşte că ar fi lucru adiafor (indiferent n. ed.), de a se face Botezul ori în trei afundări, ori nu; şi cum hotărăşte a se păzi cu neschimbare cele trei afundări în trei ieşiri, după rânduiala Botezului Bisericii noastre de răsărit. Dar şi însuşi numele colimvitrilor (adică scăldătorilor) întru care se botezau, şi se scăldau cei ce se botezau, singur prin sine-şi poate a dovedi nevoia afundărilor, fără de multe alte dovezi. Se află scrisă şi în lexiconul Franţiscului Pivatu, că Sfântul Otton prin trei afundări boteza, temându-se, însă, ca nu cumva latinii stricând Apostoleştile legiuiri cele rânduite asupra Botezului să-şi pricinuiască loruşi ocară, a poruncit să-şi facă colimvitre din marmură, şi să şi le statornicească în lăuntru în biserici, mai înalte fiind decât faţa pământului ca un cot, pentru ca să poată într-însele cu lesnire afunda pruncii botezându-se. Drept aceea şi în Biserica Sfântului Marcu din Veneţia şi până astăzi se află o colimvitră ca aceasta spre ruşinarea papiştilor. încă şi Papa Pelaghie întru un glas cu acesta hotărăşte: Că, neapărat trebuie ca cele trei afundări să se facă la Sfântul Botez.

Deci din toate aceste zise ce încheiere urmează? Aceasta adică: De vreme ce cele trei afundări şi ieşirile sunt de nevoie întru Botez, pentru a se închipui prin ele Moartea cea de trei zile şi de trei nopţi şi îngroparea, şi învierea Mântuitorului, cu care se dă de la Dumnezeu oamenilor mântuirea, şi lăsarea păcatelor, şi împăcarea cu Dumnezeu; apoi dar stropirea apusenilor lipsită fiind de afundări şi de scoateri, prin urmare este lipsită şi de închipuirea morţii celei de trei zile şi de trei nopţi şi a îngropării, şi a învierii Domnului. Iar dacă de acestea, arătat este şi mărturisit că este lipsită, atunci (este lipsită) şi de tot Darul, şi sfinţenia, şi lăsarea păcatelor. Iar de se împotrivesc Latinii zicând, că stropirea lor prin cele trei chemări ale Sfintei Treimi este dătătoare de sfinţenie şi de Dar, învaţă-se, că Botezul nu se săvârşeşte prin singure chemările cele ale Sfintei Treimi, ci are trebuinţă neapărat de închipuirea Morţii, şi a îngropării, şi a învierii Domnului. Că nici singură credinţa cea în Treime nu mântuieşte pe cel ce se botează, ci împreună cu dânsa de nevoie este şi credinţa cea întru Moartea lui Hristos, şi aşa prin amândouă întru aceasta în mântuire şi în fericire. Că zice marele Vasilie: în trei afundări, şi în trei chemări, Taina Botezului se săvârşeşte, ca şi chipul Morţii (Lui) să se închipuiască şi cu predanisirea cunoştinţei de Dumnezeu să ne luminăm la suflet cei ce ne botezăm. însemnează însă, că, precum zicem că Botezul apusenilor este ereticesc şi neprimit, pentru cele ce s-au zis, aşa se cade şi noi dreptslăvitorii să luăm aminte bine la al nostru a nu se face în ligheanuri şi în covăţele întru care abia se afundă parte din picioarele copiilor ce se botează. Pentru aceasta, de vreme ce mustrăm pe apuseni că au stricat Apostolescul Botez, apoi se cade şi noi dreptslăvitorii să luăm aminte bine la al nostru, a nu se face în ligheanuri şi în scafe, în care abia să se afunde o părticică din picioarele pruncilor ce se botează; las a zice, că de multe ori sunt crăpate şi scafele acelea, ori se răstoarnă şi se varsă Sfânta apă. Pentru aceasta se cuvine, de vreme ce mustrăm pe Latini, să păzim pe al nostru Botez neprimejduit şi neprihănit. Şi după aceasta precum şi pentru toate celelalte purtare de grijă şi datorie stă asupra păstorilor sufletelor (adică a Arhiereilor, şi a iereilor) noi însă, facem lucrul pândarului, şi strigăm dând ştire. Iar ei să ia aminte de datoriile loruşi, ca unii ce au a da şi cuvânt.

101

ale adevăratului şi dreptslăvitorului Botez. Şi fără de acestea, nu numai nu se săvârşeşte Botezul, ci cu totul nici nu poate a se numi Botez. Căci dacă, Baptizo va să zică afund, din cele trei pogorâri în apă, adică din cele trei afundări, sau Baptismata, şi Baptisma adică botez se numeşte, şi nu de la altceva. Dar să vedem şi ce anume rânduiesc Apostolii. Oricare Episcop, sau prezbiter întru o Taină a Botezului, nu va săvârşi trei afundări, ci o singură afundare numai, care s-ar face ca şi când întru Moartea Domnului, să se caterisească (vezi Apostolescul acesta Canon ce profeticeşte surpă pe Evnomie, care el întâi a născocit pe o afundare în botez, dar poate şi alţi eretici o făceau aceasta în vremea Sfinţilor Apostoli.). Fiindcă nu a zis Domnul nouă, Apostolilor Săi, când ne-a trimis la propovăduire: întru moartea Mea botezaţi. Nu; ci ne-a zis: „Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-i pe ei în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh”. Adică botezaţi-i pe ei în trei afundări şi scoateri, şi la fiecare afundare, un fiecare nume al Sfintei Treimi să-l ziceţi. Căci cu o afundare şi scoatere, nici Moartea de trei zile şi trei nopţi a Mântuitorului cu înţelegere nu se arată, nici taina şi cunoştinţa de Dumnezeu a Sfintei Treimi cu deplinire nu se descoperă. Drept aceea şi botezul cel de acest fel, ca unul ce este pustiu şi de teologie şi de întrupeasca iconomie, este prea păgânesc şi prea rău slăvitor. Iar cu acele trei afundări şi scoateri, şi credinţa cea întru Sfânta Treime luminat se vesteşte, şi Moartea cea de trei zile şi trei nopţi, şi îngroparea, şi învierea Mântuitorului totodată se închipuieşte. Şi după urmare, prin acestea Botezul nostru ţine împreună întru sine pe cele mai întâi două Dogme ale dreptslăvitoarei credinţei noastre, a Teologiei zic, a Treimii celei de Viaţă făcătoare, şi a întrupeştii iconomii a lui Dumnezeu Cuvântului.

CANONUL 51

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter sau diacon sau oricare din catalogul cel ieraticesc, de nuntă, şi de cărnuri, şi de vin, nu pentru nevoinţă ci pentru urâciune s-ar depărta, uitând, că sunt bune foarte, şi că bărbat şi femeie a făcut Dumnezeu pe om, ci hulind ar cleveti pe făptură, ori îndreptează-se, ori caterisească-se, şi de la Biserică leapădă-se, aşişderea şi mireanul.

[Apost. 50; Sobor 6,13; Ang. 14; Gan. 1,9,14,21; Vasilie 86]

TÂLCUIRE

De vreme ce toate sunt curate celor curaţi cu ştiinţa, şi toată zidirea lui Dumnezeu este bună, şi nimic este de lepădat primindu-se cu mulţumire, precum

102

osebit zice Pavel: Şi nici una nu este spurcată, sau necurată după a sa fire şi estime [Tit 1,15; I Timotei 4,4; Romani 14,14], Pentru aceasta şi dumnezeieştii Apostoli în Canonul lor acesta obşteşte hotărăsc, că oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau măcar de ar fi catalogul iereilor, sau al clericilor, uitând că toate câte a făcut Dumnezeu sunt bune foarte [Facere 1], şi că Dumnezeu a făcut pe om bărbat şi femeie, s-ar depărta de nuntă, şi de mâncarea cărnii, şi de băutura vinului, nu pentru nevoinţa, şi înfrânarea trupului87, ci pentru că

87 Atât din Canonul acesta Apostolesc, cât şi din cel 14 al soborului din Anghira, urmează înţelegere dreaptă şi prea adevărată, că oarecare, şi Episcopi, şi prezbiteri, şi diaconi, care nefiind monahi, şi în vremea de atunci şi acum, din voia lor nu mâncau carne, nici nu mănâncă, nu pentru îngreţoşare sau pentru altă oarecare ereticească rea socoteală, nicidecum (că această însuşire este a elinilor, care slăveau că dobitoacele cele necuvântătoare au suflet cuvântător, pentru aceasta nici îndrăzneau a le junghia precum zice Plutarh, şi a Marchianiştilor, şi de obşte a Maniheilor, după Epifanie; şi a Engratiştilor, după Vasilie, şi a Bogomililor după Valsamon), ci pentru înfrânare, precum zice Canonul acesta, şi pentru nevoinţa trupului, am zis că Episcopii şi prezbiterii şi diaconii, cei ce nu erau monahi, aveau voie a se înfrâna despre carne sau a o mânca. Iar după ce s-a obişnuit în Biserica lui Hristos, acest prea folositor obicei, a nu se face Episcopi mai-nainte de a se face monahi (care se adeverează din cuvintele ce au zis Mitropolitul Chesariei şi cel al Halchidonului către ţiitorul locului al lui Papa Ioan, în soborul ce s-a făcut în vremea Patriarhului Fotie, zicând aşa: „Şi la Răsărit dacă cineva nu se face monah, Episcop sau Patriarh nu se face Şi iarăşi în vremea Arhieriei acestuia (lui Fotie adică) mulţi monahi s-au ales şi clerici, şi Simeon al Tesalonicului (cap. 266) zice, că Biserica pe cei mai mulţi din cei ce urmează a se face Episcopi mai întâi făcându-i monahi aşa îi aşează Episcopi, (vezi şi subînsemnarea Apostolescului Canon 80). După ce obiceiul acesta, zic, a stăpânit, nici aceştia nu se cuvine a mânca carne (zice pururea pomenitul Dositei al Ierusalimului în Dodecavivlion foaia 779, adică Patriarhul către Patriarhi, şi Arhiereul către Arhierei, nu eu) şi câţi dezleagă afară de cuviinţă fac, fiindcă pricinuiesc mare sminteală creştinilor celor proşti şi tuturor încă. Pentru aceasta şi Chedrino prihănea pe Episcopul lui Constantin Copronim, adică pe Patriarhul lui, „că din monah s-a făcut încununat adică cleric şi mânca carne.” Iar dacă Arhiereu, după Arhiereul şi Patriarhul acesta Dositei, nu se cuvine a mânca carne, cu cât mai vârtos monahii? Care pentru trei pricini mai ales se cuvine a se părăsi de mâncarea cărnii:

1. întâi, pentru că scoposul (scopul) şi sfârşitul monahiceştii făgăduinţe este întreaga înţelepciune, fecioria şi înfrânarea şi smerirea trupului. Iar mâncarea cărnii prea îngrăşătoare fiind mai mult decât toate mâncările, după urmare se împotriveşte întregii înţelepciuni şi fecioriei, adică se împotriveşte scopului şi sfârşitului acesteia, fiindcă zădărăşte pe trup, şi ridică război de necuviincioase pofte împotriva sufletului. Şi dacă monahii, după marele Vasilie, se cuvine a întrebuinţa nu dieta cea grasă, ci pe cea puţin hrănitoare, şi dacă nici mâncările cele mai dulci nu se cuvine a le mânca, fiindcă acestea arată iubire de îndulcire, după acestaşi Sfânt (vezi mai pe larg la Canon 71 al acestuiaşi), cum dar ar fi cu cuviinţă să mănânce carne, care este mai îngrăşătoare decât toate mâncările, şi mai hrănitoare, şi mai îndulcitoare?

2. Al doilea, nu se cuvine monahii a mânca carne, pentru că încalcă acest prea vechi obicei al monahilor, zic pe depărtarea de mâncarea cărnii. Iar cum că obiceiul acesta este prea vechi şi folositor, şi mai-nainte de anii împărătesei Teofanei arătat este şi din mărturia ce am zis mai sus: că Copronim a fost cu 150 ani mai-nainte de Teofana. Povesteşte încă şi Dumnezeiescul

103

Hrisostom (în întâiul cuvânt către Teodor cel căzut) că un monah, în pustietăţi aflându-se, ruga pe cel ce şade împreună cu el să meargă să-i aducă carne ca să mănânce; iar de nu ar merge (pentru necuviincioasa şi oprita cererea lui adică) îl îngrozea că se va pogorî singur în târg. Şi altundeva acesta-şi, povestind obiceiurile mănăstirilor de atunci zice: Acolo toate sunt curate de jumări (adică de putoarea fripturii de carne) şi de sângiuri (tomul 4, Voroava 14 la 1 către Timotei, foaia 307); istoriseşte şi Nichifor Grigoras în Romana Istorie că, femeia lui Ioan Glicheul s-a făcut monahie, şi cerea ca şi bărbatul ei să se facă monah; iar împăratul foarte iubindu-l îl oprea, mai ales că pătimind de reumatism la încheieturile trupului după vremi, era de nevoie a mânca carne după sfatul doftorilor, iar de s-ar fi făcut monah, aceasta nu i-ar mai fi fost legiuită şi lăudată fapta. încă şi Dumnezeiescul Grigorie al Tesalonicului, arătat zice că mâncarea cărnii este oprită de la monahi. (Cuvântul 1 din cele mai de pe urmă pentru cei ce în sfinţenie se liniştesc). Iar împăratul Nichifor Votaniat făcându-se monah, după ce a pierdut împărăţia, întrebat fiind de oarecine, „de suferă cu mărime de suflet monahiceasca viaţă?” a răspuns aşa: „Singură depărtarea de mâncarea cărnii mă amărăşte, iar pentru celelalte puţină grijă am” (Meletie al Atenei în Bisericeasca Istorie tom 2, foaia 414). Şi viaţa lui Ioan al Scării, zicând că Sfântul mânca toate care fără prihană se potriveau epanghelmei, aceasta adevereşte. (Vezi şi la Everghetinos: foaia 425). Dar ce aduc mărturii de la oameni? Când însăşi Doamna Născătoare de Dumnezeu a mărturisit cât de veche şi folositoare de suflet este depărtarea de mâncarea cărnii, poruncind prin facerea de minuni către Preasfântul acela Dositei, încă copil fiind, pe lângă altele, şi să nu mănânce carne, precum aceasta o povesteşte înţeleptul avă Dorotei. însă pecete acestor zise fie Canonul 34 al Sfântului Nichifor mărturisitorul, ce zice arătat acestea: „Dacă vreun monah va lepăda Sfântul chip, va mânca carne, şi va lua muiere, unul ca acela de nu se va pocăi trebuie să se anatematisească, ori cu sila îmbrăcându-se în chipul monahicesc să se închidă înlăuntru în mănăstire”. Scrie încă şi Teofilact al Bulgariei împotriva monahilor latini, prihănindu-i că mâncau zama cărnii, şi după urmare leapădă mâncarea cărnii de la Monahi ca una ce se face nu după cuviinţă. Zice încă şi Sfântul Meletie mărturisitorul în Alfavitarul său, că toţi, adică şi mirenii şi monahii, sunt datori a păzi poruncile lui Dumnezeu; iar monahii mai cu osebire trebuie a avea feciorie, fugirea de lume, şi lepădare de mâncarea cărnii, zicând aşa: „Toţi suntem datori a păzi Poruncile Ziditorului, singură aceasta mai cu osebire se adaugă monahilor, aceştia pot numai să o proaducă Stăpânului fecioria, fugirea de lucrurile lumeşti, depărtare de mâncarea cărnii, şi strâmtorarea şi necazul.

3. Iar al treilea, şi mai pe urmă, nu se cade monahii a mânca carne de nu atât pentru împiedicare către pravăţul şi sfârşitul monahiceştii vieţi, deci nu doar că este împotriva predanisirii celei vechi a Bisericii şi a Părinţilor, ci măcar pentru sminteala ce pricinuieşte în inimile celor mulţi, că monahii mănâncă carne. Aceasta este o propunere care din singur auzul se face împiedicare multora. Căci atât Apostolul Pavel despre o parte zice, „n-aş mânca carne în veac ca să nu smintesc pe fratele meu”; şi iarăşi: „Bine este a nu mânca carne şi a nu bea vin, nici a face aceea întru care fratele tău se poticneşte, sau se sminteşte, sau slăbeşte (în credinţă) (I Cor. 8,13; Rom. 14,21). Cât şi Avva Pimen despre alta: Aflându-se oarecând la o masă ce avea bucate de carne n-a venit să mănânce, zicând, că aceasta o face spre a nu pricinui sminteală creştinilor celor de acolo. Iar de pun înainte monahii noştri cei ce mănâncă carne, pentru a scăpa de mustrarea conştiinţei lor, că şi marele Vasilie zice (aşezământ 26) că s-au iertat de către Părinţi a se pune în buruieni sau în legume o bucăţică de slănină, şi că şi Pahomie hrănea porci în mănăstire, şi Simeon noul Teolog hrănea porumbi, să se înveţe unii ca aceştia că aceste cuvinte pricinuitoare, asemenea le propun şi monahii latinilor. însă marele Vasilie, arătat a spus că s-a iertat

104

aceasta de către Părinţii cei nevoitori de pe lângă Marea Neagră, zicând că a fost de nevoie întâi: pentru că în părţile acelea untdelemn nu se afla, şi pentru că urma boală între fraţi din mâncarea cea cu totul neunsă,;

al doilea: şi pentru că atât de puţin se pune încât nici o îndulcire pricinuia, că nici cât de puţin se prăjea, după cuvântul Sfântului.

al treilea, că acea puţină parte într-atâta mulţime de apă, sau de s-ar fi întâmplat în legume de mâncare fiind aruncată nu este prihănire de desfătare, ci înfrânare de nevoitori cu adevărat.

şi al patrulea, că deşi o zice aceasta marele Vasilie, cu aceasta nu iartă mâncarea cărnii ci încă dimpotrivă cu totul leapădă dieta cea grasă, precum am zis, iar mâncările cele drese şi mai dulci iubire de dezmierdare le numeşte. Laudă însă pe mâncarea ceea ce are puţină hrană, şi mâncările cele mai proaste, şi mai lesne dobândite, precum este untdelemnul (sau uleiul) şi vinul, şi legumele şi cele de asemenea. Iar către zisa Sfântului Pahomie, şi a Sfântului Simeon trebuie a zice, că acestea (porumbeii şi porcii n. ed.) le hrăneau mai întâi pentru străini, şi al doilea pentru monahii cei bolnavi, după Dositei. Precum şi băi aveau prin mănăstiri pentru bolnavi. Ci şi acum de se îmbolnăveşte vreun monah în primejdii de moarte şi va lua poruncă de la doctor să mănânce carne, nu se osândeşte mâncând, că o întrebuinţează ca pe o doctorie, şi nu spre îndulcirea şi lăcomia pântecelui. Iar de va zice cineva că soborul cel din Gangra, în Canonul al 2-lea al său, anatematiseşte pe cel ce osândeşte pe cel ce mănâncă carne, se ştie că acestaşi sobor se dezvinovăţeşte iarăşi prin Canonul 21 al său, că aceasta o au zis nu pentru cei ce nu mănâncă carne, nu pentru nevoinţă şi înfrânare, ci pentru mândrie, sau şi pentru îngreţoşare; şi adaugă zicând „Noi şi înfrânarea ceea ce se face cu cucernicie şi cu cinstire de Dumnezeu o primim. Iar fiindcă oarecare eretici numiţi engratevte (engratişti adică înfrânaţi) care se îngreţoşau de cărnuri şi nu le mâncau, ne pun înainte aceasta, că pentru ce nu mâncăm şi noi carnea tuturor dobitoacelor, răspunde marele Vasilie către dânşii zicând (Canon 86): că după socoteală, la noi toate cărnurile ca nişte buruieni şi ierburi se socotesc, precum a zis Dumnezeu; „Ca nişte buruieni sau ierburi v-am dat vouă pe toate” (Facere 9,3). Iar după desluşirea folosirii, precum nu mâncăm de obşte toate ierburile, ci numai cele nevătămătoare şi folositoare, aşa nici toate cărnurile mâncăm, ci numai cele nevătămătoare şi trebnice (trebuitoare) la sănătatea trupului Pentru că buruiană este şi cucuta, şi mătrăguna. carne este şi cea a vulturului, şi cea a câinelui, ci precum nu mănâncă vreun înţelept cucuta şi mătrăguna fiind otrăvitoare şi aducătoare de moarte, aşa asemenea nu va mânca cineva carne de câine sau de vultur (sau de altele ca acestea) fiindcă sunt şi vătămătoare la sănătate şi netihnite la gust, afară numai de s-ar afla o mare nevoie şi foamete. Că atunci, şi câine, şi vultur de ar mânca, nu păcătuieşte. Fiindcă acestea nu sunt oprite de Scriptura Nouă. Că Apostolii, la Fapte (cap. 15,29) au oprit numai a nu mânca cineva cele jertfite idolilor, şi sângele, şi sugrumat, iar în Canonul 63 asemenea a oprit a nu mânca cineva cele prinse de fiară, mortăciune şi sânge. Iar de ar sta cineva împotrivă zicând că: şi câinele, şi vulturul, în Scriptura Veche se numesc necurate, răspundem: că nu pentru că simt greţoase şi urâcioase se numesc aşa, că nimic este spurcat şi necurat în firea sa; ci se numesc aşa pentru trei pricini: 1 întâi şi mai de temei pricină este, precum mai sus a tâlcuit marele Vasilie, că toate cele necurate sunt vătămătoare sănătăţii trupului, încă şi doctorii înşişi aceasta o adeverează. 2. A doua, pentru că aşa se socotesc de cei mai mulţi oameni, după Procopie. 3. Şi a treia, pentru a nu se închina lor iudeii ca unor dumnezei, după Teodorit. Drept aceea iubind Dumnezeu sănătatea trupului nostru, şi vrând a ne face să nu le mâncăm, le-a numit necurate, ca şi de la însuşi numele să le urâm şi să ne ferim de ele.

105

se îngreţăluieşte de acestea, şi cu chipul acesta huleşte şi cleveteşte pe făptura lui Dumnezeu, că este necurată şi rea, unul ca acesta, zic, ori să se îndrepteze şi să se înveţe a nu le îngreţălui, şi a nu se întoarce despre acestea, socotind, că nici nunta şi împreunarea cu muierea cea după lege nu este vătămătoare, nici cărnurile, nici vinul, ci întrebuinţarea cea rea a acestora. Pentru că de ar fi fost rele şi vătămătoare, nu s-ar fi făcut de Dumnezeu, Care din fire este bun. Iar de nu se va îndrepta, să se caterisească, şi îndată să se despartă şi de la Biserică. Aşişderea încă şi oricare mirean s-ar îngreţălui de acestea, să se afurisească.

CANONUL 52

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, pe cel ce se întoarce de la păcat nu îl primeşte, ci îl leapădă, să se caterisească. Că mâhneşte pe Hristos, Cel ce a zis: „Bucurie se face în Cer pentru un păcătos ce se pocăieşte”

[Matei 18,12; Luca 15,7]. [Cart. 53, 72]

TÂLCUIRE

Zice Domnul „Pe cel ce vine către Mine, nu-l voi scoate afară” [Ioan 6,37]. Pentru aceasta şi Dumnezeieştii Apostoli, în Canonul acesta rânduiesc: „Că oricare Episcop, sau prezbiter, de nu-l primeşte pe cel ce se întoarce de la păcat şi se pocăieşte, ci îl leapădă, şi îl goneşte pe el de la sine, ca Navat acela, îngreţăluindu-se de dânsul oarecum şi întorcându-şi faţa sa pentru păcatele lui, să se caterisească”. Pentru că cu aceasta ce face mâhneşte pe Hristos, Care a zis, „Bucurie se face în Cer, adică îngerilor celor ce sunt în Cer, pentru un păcătos care se pocăieşte de păcatele sale cele mai dinainte” [Luca 15, 7]. Şi de vreme ce însuşi Domnul iarăşi a zis, „N-am venit să chem pe cei drepţi ci pe cei păcătoşi la pocăinţă” [Matei 9,13]; arătat este, că cel ce nu primeşte pe cei păcătoşi se împotriveşte şi face împotriva lui Hristos. Iar cel ce se împotriveşte lui Hristos, nu este ucenic al Lui. Iar nefiind ucenic al Lui, nici vrednic nu este a avea Preoţie. căci cum poate a o avea, şi a fi primit lui Hristos, cel ce s-a făcut pe sine-şi potrivnic lui Hristos, şi se împotriveşte voii Lui?

CANONUL 53

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon în zile de sărbătoare nu se împărtăşeşte din cărnuri şi din vin, îngreţoşându-se, şi nu pentru înfrânare, să se caterisească. Ca unul ce-şi are vătămată ştiinţa, şi s-a făcut pricinuitor multora de sminteală.

[Apostol 51; Andrei 14; Gangra 1,9,14,18; Vasilie 86]

106

TÂLCUIRE

Şi Canonul acesta asemenea cu cel al 18-lea rânduieşte că oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon, în zile de sărbători nu mănâncă carne, nici nu bea vin, nu pentru nevoinţă şi înfrânare88 ci pentru că se îngreţălui esc de ele, să se caterisească, fiindcă este vătămat cu ştiinţa, adică nesimţitor, şi fiindcă se face pricinuitor de sminteală la mulţi oameni, care adunându-se la sărbători, aveau obicei a face dragoste (agape, n.ed.), adică mese obşteşti, şi a mânca toţi împreună. Pe care mese Pavel le numeşte Domnească cină, adică obştească, în epistola cea 1 către Corinteni, cap. 11,21.

CANONUL54

Dacă vreun cleric se va vădi mâncând în cârciumă, să se afurisească, afară numai dacă în călătorie găzduind pentru nevoie în vreo casă de oaspeţi.

[Apostol 42,43; Sobor 6,9; Sobor 7,22; Laodiceea 24; Carta 47,69]

TÂLCUIRE

Cei sortiţi lui Dumnezeu se cuvine a fi mirenilor pildă de viaţă vrednică de cinstire, ca nu din pricina lor să se hulească numele lui Dumnezeu. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că oricare cleric s-ar afla că mănâncă în cârciumă să se afurisească. Pentru că intrând aceştia în cârciumă, ce alta se arată, decât că au viaţă necinstită, şi că sunt stricaţi, nu numai după pofta mâncărilor şi a băuturilor, ci şi întru celelalte moraluri, căci adunându-se în cârciumi necinstiţi bărbaţi, şi femei necinstite, negreşit cel ce se întâlneşte cu unii ca aceştia nu va rămâne neîmpărtăşit de răutatea acelora. Fiindcă după Pavel „Strică pe obiceiurile cele bune, vorbele cele rele” [I Corinteni 15, 33]. Afară numai dacă clericul aflându-se în călătorie, şi ne găsind altă casă spre a găzdui, ar intra în hanuri de nevoie pentru a se odihni. (Vezi şi la tâlcuirea 42 Apostolescului Canon).

88 Din Canonul acesta se înţelege, că nu se caterisesc Episcopii, şi prezbiterii, şi diaconii, care nu din îngreţoşare, ci pentru adevărata nevoinţă şi înfrânare, sau cu totul nu mănâncă carne, nici beau vin, sau la o vreme şi pe zile hotărâte, de n-ar voi să mănânce, şi să bea, şi în zile de sărbători. Dar încă şi ceilalţi, care de unele ca acestea (sau şi de alte oarecare mâncări) se feresc, ori monahi, ori lumeni, pentru nevoinţă şi înfrânare nu se osândesc de Canonul acesta ca nişte călcători, după socoteala împreună amânduror tâlcuitorilor dumnezeieştilor Canoane, a lui Zonara zic, şi a lui Valsamon, de s-ar feri de acestea, şi în zile de sărbători. căci, nici nu se îngreţoşează de dânsele, precum zice Canonul, nici în celelalte zile mâncându-le, în singure sărbătorile se depărtează de ele. Ci întocmai şi întru acelea, şi întru acestea se feresc pentru singură înfrânare. însă pentru ca să fie ferirea şi postul unora ca acestora nesmintite cu totul la cei mulţi, mai bine este unii ca aceştia şi în zilele sărbătorilor, deosebi şi singuri să-şi mănânce pâinea lor. încă se înţelege după urmarea aceasta şi înainte.

107

CANONUL 55

Dacă vreun cleric ar ocărî pe Episcopul, să se caterisească. „Că pe mai marele norodului tău nu-l vei grăi de rău” [Ieşire 22,28]. [Sf. Sofia 3]

TÂLCUIRE

Episcopul şi Arhiereul, întru închipuirea Domnului fiind, şi cap simţit al trupului Bisericii socotindu-se, se cuvine a dobândi mai multă cinste decât ceilalţi Ierosiţi (adică Sfinţiţi). Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că oricare cleric ar ocărî pe Episcopul, să se caterisească89, fiind scris în lege: „Nu vei grăi de rău pe înainte stătătorul norodului tău şi pe stăpânitorul, ori pe cel din lăuntru adică şi Duhovnicesc, ori pe cel dinafară şi trupesc”. Că pentru aceasta şi Arhiereu se zice Episcopul, ca un stăpânitor şi începător al iereilor, şi ierarh, ca un mai mare şi începător al celor Sfinţite, după Dumnezeiescul Maxim, şi Areopagitul Dionisie. Iar Canonul 3 al Soborului din Sfânta Sofia zice: oricare ar îndrăzni a lovi, sau a închide pe Episcopul, şi fără pricină, sau şi cu pricină scornită şi mincinoasă, unul ca acesta să se anatematisească.

CANONUL 56

Dacă vreun cleric va ocărî pe prezbiter, sau pe diacon, să se afurisească.

TÂLCUIRE

Prezbiterii, şi diaconii, având loc de mâini, prin care Episcopul chiverniseşte

89 Fiind că însă şi Fotie în titlul 9, cap. 36, zice, că cartea 9 a condicei, titlul 7, aşezământul 1, rânduieşte că cel ce ocăreşte pe împăratul nu se pedepseşte, nici nu pătimeşte ceva rău pentru că: ori din deşertăciunea lui l-a ocărât, şi se cuvine a se trece cu vederea ca unui deşert ce din necunoştinţă face, şi se cade a se milui; sau că i s-a făcut nedreptate şi trebuie a se ierta. Aşa şi cel ce ocăreşte pe Arhiereul, după asemănare nu se cade a se pedepsi, ori ca un deşert, ori ca un fără de minte şi bârfitor, ori ca unul ce s-ar fi nedreptăţit. De vreme ce dacă împăratul fiind persoană dinafară, se opreşte de lege a pedepsi pe unii ca aceştia ce l-ar ocărî, cu cât mai vârtos Arhiereul fiind persoană dinlăuntru şi duhovnicească, şi următor chiar al prea Blândului şi nepomenitorului de rău Hristos? Afară numai dacă cel ce l-a ocărât este statornic cu mintea, şi obraznic şi semeţ; însuşi aceasta trebuie a se înţelege, şi pentru cei ce ocăresc pe prezbiter, şi pe diacon. Iar legile cele iubitoare de bună cinstire a lui Dumnezeu ale împăraţilor poruncesc, că oricare ar intra în Biserică când se săvârşesc Tainele, sau alte Sfinte Slujbe, şi ar ocărî pe Episcopul, sau ar opri să nu se săvârşească acestea, să se certe cu pedeapsă de cap. însuşi aceasta să se păzească şi când se fac litanii, şi rugi, şi se află acolo Episcopi şi clerici, adică de cap, cel ce ar tulbura litania şi ruga. Canonul acesta încheie încă: şi cel ce va ocărî pe trupescul său părinte, sau pe Duhovnicescul său bătrân, se cuvine a se certa. „Că cel ce grăieşte de rău, zice, pe Tatăl său sau pe mama sa (oricare ar fi, ori cleric, ori mirean, ori monah) cu moarte să se sfârşească” (Leviticon 20,9; Matei 15,4), însă moartea acestora este lipsirea Dumnezeieştii împărtăşiri, care la cei înţelepţi se socoteşte moarte adevărată după Canonul 55 al marelui Vasilie.

108

Biserica, se cuvine şi ei a dobândi cuviincioasa cinste, nu însă şi atâta câtă se cade a o dobândi Arhiereul. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că oricare cleric ar ocărî pe prezbiter, sau pe diacon, să se afurisească numai (care aceasta este mai puţină pedeapsă) şi nu să se caterisească, ca cel ce va ocărî pe Arhiereul (care este mai mare pedeapsă). Căci, precum capul este mai presus decât mâinile şi celelalte mădulare ale trupului, iar mâinile sunt mai josite decât capul, aşa prin urmare şi cei ce necinstesc capul, de mai mare pedeapsă au trebuinţă, însă celor ce necinstesc mâinile mai puţină pedeapsă le trebuieşte.

CANONUL57

Dacă vreun cleric pe şchiop, sau pe surd, sau pe orb, sau pe cel rănit la picioare îl va batjocori, să se afurisească. Aşişderea şi mireanul.

TÂLCUIRE

Cei ce-şi au mădularele trupului vătămate şi urâcioase, se cuvine mai ales a se milui, a se ajuta, şi de mâini a se duce de către cei ce-şi au mădularele întregi şi sănătoase, iar nu a se lua în râs şi a se batjocori. Pentru aceasta Canonul acesta rânduieşte, că oricare cleric va batjocori pe surd sau pe şchiop, sau pe orb, sau pe cel ce este rănit şi urâcios la picioare, să se afurisească. Asemenea încă şi mireanul de va face aceasta, să se afurisească. căci, au doară nu este destulă certarea şi pedeapsa ce o dă lor Dumnezeu pentru judecăţile ce singur El le ştie? Şi pentru aceasta şi oamenii luând Judecata lui Dumnezeu, adaugă ticăloşilor acestora, pedeapsă peste pedeapsă, cu batjocurile şi cu luările în râs ale lor. Vai de netemerea de Dumnezeu şi de marea mândrie! Nu, pentru Domnul, nu, să nu îndrăzniţi, fraţii mei, de acum înainte, sau a batjocori, sau a fugi de grozavii cei asemenea, ca de foc şi de spurcăciune. Obişnuind a zice parimia aceea fără cuvânt şi prea nebunească: Fugiţi de cei însemnaţi. Ci mai vârtos înlesniţi şi ajutaţi-i cu toate chipurile, ce puteţi. Ca şi de la Domnul să vă miluiţi, arătându-vă către cei împreună cu noi robi, milostivi şi înduraţi. Pentru aceasta şi Dumnezeu porunceşte nici să nu prihănească cineva pe surd pentru că nu aude, nici să nu pună piedică înaintea picioarelor orbului, pentru că nu vede. „Nu vei grăi de rău asupra orbului, şi înaintea orbului nu vei adăuga poticnire; şi te vei teme de Domnul Dumnezeul tău” [Levit 19,14]

CANONUL 58

Episcopul sau prezbiterul nepurtând grijă de cler, sau de popor, şi neînvăţându-i pe ei bună cinstire de Dumnezeu, să se afurisească, iar stăruind în nepurtare de grijă şi lenevire, să se caterisească. [Sobor 4, 25;

109

Sobor 6, 19, 80; Sobor 1 şi 2, 16; Sar. 11, 12; Cartag. 79, 82, 86, 131, 132, 133; Nisis. 6; Pet. 10]

TÂLCUIRE

Datorie neapărată este Episcopului a învăţa în toate zilele pe norodul cel supus lui bine cinstitoare Dogme, şi a-l îndrepta pe el către dreapta credinţă şi îmbunătăţită petrecere. Că zice Dumnezeu prin Proorocul Iezechiel către proestoşii noroadelor: „Fiul omului, pândar te-am pus pe tine casei lui Israil, şi casei lui Iuda. De nu vei desluşi, nici nu vei grăi, va muri cel fără de lege întru fărădelegea sa, şi sângele lui din mâna ta îl voi cere” (Iezechiel 3,17). Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte: „Oricare Episcop, sau prezbiter (că învăţători trebuie a fi şi prezbiterii)90 nu va purta de grijă de clericii săi, şi de tot norodul celălalt, şi nu-i va învăţa pe ei Dogmele şi faptele bunei cinstiri de Dumnezeu, să se afurisească până se va îndrepta. Iar de va stărui în nepurtare de grijă şi în lenevirea sa, să se caterisească desăvârşit, ca un nevrednic de Episcopie, şi de prezbiterie91.

90 Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Hrisostom zice: „Nu este multă osebire între prezbiteri şi între Episcopi. Că şi ei au primit învăţătoria şi purtarea de grijă a Bisericii…” „Că cu singură hirotonia îi covârşesc, şi pentru singură aceasta se socotesc că întrec pe prezbiteri.” (voroava 11 la cea 1 către Timotei la început).

91 Pentru aceasta şi deosebi Pavel în cea 1 către Timotei (3, 2) zice: Că Episcopul se cade a fi învăţător. Şi către Tit (1, 9) ca să se ţină de cuvântul cel credincios al învăţăturii, ca să poată a îndemna pe ceilalţi la sănătoasa învăţătură, şi a mustra pe cei ce grăiesc împotriva ei. Atâta mare şi neapărată este datoria Arhiereilor, ce o au către norodul cel încredinţat lor. Drept aceea, deşi alta nu îi îndeamnă spre a nu se lenevi, ci a fi treji, măcar îndeamnă-i numele de Episcop ce-l au, care însemnează pândar. Cei ce sunt la pândă, se cade a priveghia şi a vedea, nu a se lenevi, şi a dormita. Că pentru aceasta şi înlăuntru în Altar Sfinţitul Sinod (adică scaunul cel împreună cu cele ale conslujitorilor săi), s-au aşezat,ca Arhiereul suindu-se şi şezând într-însul mai sus decât ceilalţi să vadă de sus, ca din pătulul pândirii pe norodul cel supus lui, şi mai cu scumpătate să-l cerceteze pe el. Iar prezbiterii împreună stând şi împreună şezând cu el, de aici se îndeamnă ca şi ei să cerceteze şi să îndrepteze pe norod, ca unii ce sunt daţi Arhiereului împreună ostenitori, precum zice Zonara. însăşi această înţelegere o arată şi scaunul Arhiereului cel ce stă în Biserică (strana Arhierească) mai înalt decât celelalte şi pândă preaînaltă pentru aceasta numindu-se, şi Sfinţita înălţime a scaunului, după Diaconul Ignatie (în viaţa Patriarhului Nichifor). Iar dacă Episcopul şi prezbiterii sunt neînvăţaţi şi nu au putere de a învăţa, trebuie cu unire să cheme de la alte locuri învăţători şi Sfinţiţi propovăduitori, dând lor cele spre îndestularea vieţii, şi cinstea cea cuviincioasă, să aşeze şcoli în eparhiile lor, şi prin acelea să-şi împlinească datoria învăţăturii, ce ei sunt datori norodului. Iar într-alt chip, stăpânirea Canoanelor se cade totdeauna a avea tărie. Şi Nearaua pururea pomenitului împărat Alexie Comnino a rânduit fiecărui dascăl al marii Biserici porţie de hrană şi simbrie; şi să aibă cinste de asta îndată după împărăteştii boieri şi pe lângă Patriarhul, ca unii ce ţin locul aceluia. Încă şi Pavel a zis: „Cei ce se ostenesc în cuvânt şi întru învăţături, de îndoită cinste să se învrednicească” (I Timotei 5,17). Scriu Apostolii şi în aşezămintele lor (cartea a 7-a, cap. 10) acestea „pe cel ce grăieşte ţie cuvântul lui Dumnezeu îl vei slăvi, aducându-ţi aminte de el ziua şi noaptea. Şi îl vei cinsti nu ca pe pricinuitorul naşterii, ci ca pe cel ce s-a făcut ţie pricinuitor de a fi bine. Că unde este învăţătură despre Dumnezeu, acolo Dumnezeu de faţă este”.

110

CANONUL 59

Dacă vreun Episcop sau prezbiter, vreunul din clerici sărac fiind, nu îi va da cele trebuincioase, să se afurisească. Iară stăruind, să se caterisească, ca unul ce a ucis pe fratele său. [Apostolic 4,41.

TÂLCUIRE

Lucrurile şi veniturile Bisericilor se numesc sărăceşti, pentru că se cuvine a se împărţi la săraci. Şi dacă se cade a se împărţi la alţi săraci şi lipsiţi, de către proestoşii Bisericilor, cu cât mai vârtos se cade a se împărţi acestea la clericii cei supuşi lor, săraci fiind şi trebuinţă având? Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte ca oricare Episcop sau prezbiter nu dă cele trebuincioase spre viaţă din veniturile Episcopiei sau ale enoriei (că aveau şi enoriile prezbiterilor venituri, despre care vezi la subînsemnarea Canonului 4 al Soborului al 4-lea), clericului acelei Episcopii care are trebuinţă, sau al enoriei, să se afurisească, până ce va începe a da. Iar de va stărui întru nemilostivirea sa, să se caterisească, desăvârşit. Pentru că, cât despre voinţa sa s-a făcut ucigaş fratelui său. Că cel ce nu are cele întăritoare vieţii sale, negreşit moare. Iar cel ce are, şi nu dă celui ce nu are şi se primejduieşte, negreşit ucigaş al aceluia este. Iar deşi acela cu lucru nu a murit, Dumnezeiasca Pronie dând lui prin alţi iubitori de săraci cele îndestule spre viaţă, însă cel ce are şi nu i-a dat, ucigaş se judecă pentru nemilostivirea, şi cruzimea sa. Citeşte Apostolescul Canon 4 încă şi cel 41 ce rânduieşte, ca din lucrurile şi veniturile Bisericilor, trebuie Episcopii să chivernisească trebuinţele, atât pe ale sale, cât şi pe cele ale fraţilor celor străini întâmplându-se; iar dacă trebuinţele străinilor se cuvine a le chivernisi, cu cât mai mult pe ale clericilor supuşilor săi?

CANONUL 60

Dacă cineva cărţile necinstitorilor de Dumnezeu cele minciunosuprascrise, ca pe nişte Sfinte în adunare (Biserică) le-ar citi, spre vătămarea norodului, şi a clerului, să se caterisească.

[Sobor 6, 2,63; Sobor 7,9; Laodiceea 51]

TÂLCUIRE

Dintre cărţi, unele adică, fiind alcătuite de eretici şi de necinstitori de Dumnezeu în numele Sfinţilor cu minciună s-au suprascris, spre amăgirea şi

111

rătăcirea celor mai proşti, precum este Evanghelia ceea ce se numeşte a lui Toma, fiind scrisă cu adevărat de Manihei, iar deasupra scrisă cu numele Apostolului Toma; Apocalipsurile cele numite ale lui Avraam, Isaac, Iacov, şi ale de Dumnezeu Născătoarei. Bârfele lui hrisomal (păr de aur), pe care ereticul Pamfil le-a scris deasupra teologhiceştii voroave. Şi alte nenumărate ca acestea, de care face pomenire Sfântul Meletie92 Mărturisitorul, prin stihuri politiceşti, în cea de dânsul numită Alfa vita. Iar altele dreptslăvitoare fiind şi binecinstitoare şi scrise de bărbaţi dreptslăvitori şi Sfinţi, s-au notevsit (adică s-au stricat) de eretici în urmă; precum s-au notevsit de cei răi slăvitori, aşezămintele Apostolilor cele prin Clement, pentru aceasta şi s-au lepădat, precum zice aceasta Ecumenicul Sobor al 6-lea în Canonul al 2-lea al său. Şi cele apocrife (ascunse) ale lui Die, şi ale lui Ieremia, şi ale lui Enoh, încă şi ale altor prooroci, şi patriarhi93. Pentru aceasta şi Canonul acesta Apostolesc rânduieşte:

92 Care pe lângă cele zise sunt acestea: Apocalipsis a lui Adam, a lui Lameh. Rugăciunea lui Iosif celui frumos; Apocalipsis a lui Moisi, şi Diata; Psalmii lui Eldad şi ai lui Solomon; Străine ziceri a lui Isaia; Apocalipsis a lui Sofonie. Cartea a treia a lui Esdra; Apocalipsis a de Dumnezeu Născătoarei, şi a lui Petru, şi a lui Pavel; Epistolia lui Varnava; încungiurările Apostolilor; Cartea lui Matei şi a lui Varnava. învăţătura lui Climent; Faptele lui Pavel; învăţătura lui Ignatie şi a lui Policarp, Cărţile Ucenicilor lui Simon, a lui Dima şi Cleov şi Nicolai. Iar cărţile ereticilor Manihei sunt: a şaptea Evanghelie; Dragostea cea în şapte cuvinte; Lucrarea rugăciunilor; Pragmatia Urieşilor; Evanghelia lui Filipp; Cele copilăreşti ale lui Hristos; şi Faptele lui Andrei. Iar Sfântul Nichifor în Canoanele 3,4 ale sale (care sunt în Tomul al 2-lea al adunării Canoanelor, foaia 918) zice: că nu se cuvine să primim Apocalipsa lui Pavel, şi altele ca acestea. Că spurcate şi necurate sunt. nici Apocalipsul lui Esdra, şi a lui Zosima; şi cele două Mucenii ale Sfântului Gheorghie; şi ale Sfinţilor Mucenici Chirie şi Iulita). însemnează însă că înţelepciunea lui Solomon se citeşte în Biserică în auzul norodului împreună cu cărţile cele canonisite ale Scripturii, pentru că carte canonicească se numeşte de Canonul 30 al soborului din Cartagina. încă şi Atanasie în epistolia sa cea prăznuitoare pe aceasta o numără împreună cu cărţile cele ce se citesc. Iar de o numesc oarecare apocrifă (ascunsă) rău zic, că se mustră de aceeaşi epistolie a lui Atanasie. însemnează pe lângă acestea, că scriitorul cărţii celei soborniceşti scrie, că Sfântul sobor a toată lumea cel 1 prin minune a cunoscut cărţile cele întestăluite şi canoniceşti, şi pe cele ascunse şi mincinoase ale ereticilor, că punându-le pe toate împreună sub Sfânta Masă, şi rugându-se Domnului, o minune! Pe cărţile cele canoniceşti le-au aflat deasupra Sfintei Mese, iar pe cele ascunse sub dânsa.

93 Am zis, că s-au notevisit cele apocrife (ascunse) ale lui Ilie, şi Ieremia, şi Enoh, încă şi ale altor Patriarhi, pentru că până în vremurile Sfinţilor Apostoli, erau nenotevisite şi curate. Pentru care Pavel, din cele ascunse ale lui Die, a luat zicerea ceea ce o scrie în capul al doilea, aceea întâi către Corinteni, care zice: „Ci precum este scris, cele ce ochiul nu le-a văzut, şi urechea nu le-a auzit, şi pe inimă de om nu s-au suit, care au gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El.” Precum aceasta o mărturiseşte mai întâi Grigorie oarecare ce a stătut arhidiacon Patriarhului Tarasie, a unchiului înţeleptului Fotie; şi al 2-lea însuşi înţeleptul Fotie, în întrebările cele ce se numesc Amfilohia, de la Grigorie luându-o aceasta. Că nicăieri în cărţile Sfintei Scripturi cele ce se găsesc, zicerea aceasta a lui Pavel aşa anume nu se află. Iar din cele ascunse ale lui Ieremia a luat zicerea aceea ce o pomeneşte în capul 5 a celei către Efeseni, care zice: „Pentru aceasta zice: Deşteaptă-te cel ce dormi, şi te scoală din morţi, şi va lumina ţie Hristos.” Precum şi aceasta o adeverează însuşi Grigorie, şi pe desluşitorul Fotie. Iar Apostolul Iuda în soborniceasca sa epistolie (Iuda 1,14,15), aduce o întreagă parte din cele ascunse ale lui Enoh. Adică: „Şi a proorocit de aceştia şi Enoh cel al şaptelea de la Adam, zicând: Iată au venit Domnul întru întunericile Sfinţilor Săi îngeri, ca să facă judecată împotriva tuturor, şi să mustre pe toţi necredincioşii de toate faptele păgânătăţii lor, cu care au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele lor cele aspre, care au grăit împotriva Lui păcătoşii cei necredincioşi”, Şi celelalte. Au fost ascunse însă şi ale altor Patriarhi.

112

că oricare le-ar întrebuinţa acestea în auzul de obşte, şi ar pune să se citească în Biserică ca nişte Sfinte cărţile necinstitorilor de Dumnezeu şi rău slăvitorilor, cele minciunosuprascrise, pentru ca să vatăme sufleteşte pe norodul cel de obşte, şi pe clerici, să se caterisească. căci cărţile cele de acest fel se cuvine să se osândească, sau cel mai puţin, să se ascundă, dar nu să se citească în Biserică.

CANONUL 61

De se va face vreo prihănire asupra unui credincios, de curvie, sau de preacurvie, sau de altă oarecare faptă oprită, şi se va vădi, să nu se înainteze în cler. [Sobor 2,6; Cartag. 59,138]

TÂLCUIRE

Cel ce se va prinde în curvie, sau în preacurvie, sau într-altă necuviinţă ca aceasta, nu numai cleric fiind şi ierosit (adică Sfinţit cu hirotonia), după 25 al Apostolilor, ci şi mirean fiind, se opreşte de a se face, nu numai ierosit (adică diacon sau prezbiter sau Arhiereu), ci nici cleric prost, citeţ adică, sau cântăreţ, sau uşier, şi nici măcar din cei ce se numesc afară de Altar. Precum Canonul acesta rânduieşte, zicând aşa: De s-ar face vreo prihănire de către cineva împotriva vreunui creştin, cum că adică a curvit, sau a preacurvit, sau vreun alt păcat a făcut, oprit de Sfinţitele Canoane, creştinul acela de se va dovedi cu adevărat, că a făcut păcatul acela pentru care se prihăneşte, să nu se înainteze în cler, adică să nu se hirotonisească cleric al Bisericii. „Se cuvine însă mai întâi a se cerceta feţele prihănitorilor, şi a zicătorilor împotrivă, de nu sunt robi, sau iertaţi din robie, să nu fie opriţi de legile cele politiceşti despre a pârî”, după Canonul 138 din Cartagina „Să nu fie prihăniţi şi de alţii că toţi aceştia nu sunt primiţi a da pâră nici asupra unei oarecare feţe, de nu vor dovedi mai întâi că sunt nevinovaţi de prihănirile acelea, cu care au fost prihăniţi, după Armenopolul cartea 1, titlul 2, şi după Canonul 6 al Soborului 2 a toată lumea”. deci de vor fi slobozi pârâşii de cele mai de sus, şi vor dovedi adevărată prihănirea cea împotriva candidatului aceluia, unul ca acesta nu se

113

face cleric. Iar de nu vor putea în vreme de trei luni a o dovedi adevărată, ei să se afurisească (adică să se oprească) pentru totdeauna de împărtăşirea Preacuratelor Taine de către Arhiereul cel ce are să hirotonisească pe cleric, ca nişte clevetitori şi neadevăraţi pârâşi. Iar clericul cel cu nedreptate clevetit şi pârât să se hirotonisească, ca unul ce s-a arătat curat şi nevinovat de prihană; precum porunceşte întâiul aşezământ al titlului 1 din nearale (Fotie, titlul 1, cap 8). Pentru aceasta aceeaşi neara hotărăşte, ca alegerile Episcopilor şi ale clericilor să se facă înaintea tot norodului Bisericii, pentru ca să aibă slobozenie cel ce va voi a zice. Asemenea şi Soborul din Cartagina în Canonul 59 însăşi aceasta zice, hotărând că, dacă se va naşte vreo împotrivă zicere de prihănire şi de vinovăţie despre oarecare, când se fac psifii (alegeri prin vot sau numiri în funcţii ale Arhiereilor, n.ed.) şi alegerile Arhiereilor, să se cerceteze cei ce zic împotrivă, şi după ce se va arăta ipopsifiul (candidatul, n.ed.) curat înaintea feţei a tot norodului de prihănirile cele aduse asupră-i, atunci să se hirotonisească Episcopul. Arătat însă este că aceasta ce o zice Soborul pentru Episcopi, se înţelege întocmai şi pentru clerici. Despre care vezi subînsemnarea Canon 2,30 al Apostolilor, şi 5,13 Laodiceea.

CANONUL 62

Dacă vreun cleric pentru frica omenească (adică de frică de iudeu, sau de elin, sau de eretic), s-ar lepăda de Numele lui Hristos adică, lepădat să fie. Iar dacă de numele de cleric, caterisească-se. Pocăindu-se, ca un mirean primească-se.

[Sobor 1,10; Ang. 1,2,9,12; Petru 10,14; Epist. 10 At; Vasile 45; Teo. 2]

TÂLCUIRE

Canonul acesta porunceşte, că oricare cleric pentru frica omeneştilor munci, a iudeilor adică, sau a elinilor, sau a ereticilor, s-ar lepăda de Numele lui Hristos, unul ca acesta, după ce se va căi, nu numai să se caterisească de clericie, încă să se lepede şi din adunare, şi să stea în rânduiala celor ce se pocăiesc. Iar dacă pentru frica omenească s-ar lepăda de numele clerului său, adică, cum că este cutare cleric, sau citeţ adică, sau cântăreţ, sau altceva, să se caterisească numai de clericatul său. Că cu dreptate este a se lipsi, de ceea ce s-a lepădat, şi nu a voit să zică că o are. Iar după ce unul ca acesta se va pocăi, să se primească la împărtăşirea cea cu credincioşii ca un norodnic, adică, să se roage împreună cu cei credincioşi94.

94. însemnează însă, că după Hrisostom (voroava trei la Anna Proorociţa) nu este un chip de lepădare numai, ci multe şi osebite. Pe care Pavel însemnându-le zice: „Pe Dumnezeu îl mărturisesc că îl ştiu, iar cu faptele îl tăgăduiesc” (Tit 1,16) şi iarăşi, „dacă cineva de ai săi, şi mai ales de casnici nu poartă grijă, de credinţă s-a lepădat, şi este mai rău decât un necredincios” (I Timotei 53), şi iarăşi, „fugiţi de lăcomia de averi, care este slujire de idoli.” Pentru că aceasta şi Canonul 45 al marelui Vasile zice, că, „oricare creştin cu faptele sale ocărăşte pe Hristos, nimic se foloseşte din singur numele creştinismului.” Vezi şi Canonul 11 al Soborului 1, însă înfricoşată cu adevărat este Istoria, care se pomeneşte în viaţa marelui Paisie: Că acesta avea un ucenic, către care un evreu oarecând a zis acestea: Hristos, Căruia voi vă închinaţi, nu este Acela care are să vie, ci altul Către care cuvinte, a răspuns acela cu prostime numai aceasta, poate aşa este adevărul. Şi îndată, o minune! A pierdut Darul Sfântului Botez. Drept aceea pentru înfricoşata Istoria aceasta, oprească-şi creştinii limba lor şi să nu zică glasurile acestea lepădătoare: de nu voi veni de hac cutăruia să nu mor creştin, şi altele asemenea. Pentru că mă tem, ca nu dintru aceasta să-şi piardă şi ei Darul Sfântului Botez. Şi să nu poată a-l mai dobândi ca cel zis mai sus, fără de mare pocăinţă şi îndreptare. Că atât de delicat lucru este credinţa, încât poate a se lepăda de dânsa şi cel ce ar călca o singură silabă, sau ar face o singură ameninţare împotriva credinţei. Pentru aceasta şi Teologul Grigorie zice: Nevoitorii bunei cinstiri de Dumnezeu cu osârdie alegeau mai bine a pătimi, care pătimiri înduplecă şi pe cel prea viteaz, şi acestea poate pentru o silabă, sau pentru ameninţare, decât rău a se mântui prin lepădare. Că numele Dumnezeu în scurt este scris. Pe care îl vând, şi pe altul nu este cu putinţă a-l lua (la voroava capului 10 de la Matei). Iar Dumnezeiescul Hrisostom zice: „Mai rău păcat decât lepădarea de credinţă nu este.” (cuvântul pentru pocăinţă),

114

CANONUL 63

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau oricine din catalogul clericesc, va mânca carne întru sângele sufletului său, sau de fiară prins, sau mortăciune, să se caterisească. Că aceasta legea o a oprit. Iar de ar fi mirean, să se afurisească. [Sobor 6,67; Gang: 2; Faptele Apostolilor 20; 18,19]

TÂLCUIRE

Fiindcă Dumnezeu dând legea cea pentru mâncăruri lui Noe, i-a zis, ca nişte buruieni şi ierburi le-am dat vouă pe toate. Fără numai carne cu sângele sufletului nu veţi mânca (Fac. 9, 3, 4), Pentru aceasta în Canonul acesta Dumnezeieştii Apostoli rânduiesc, că oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau măcar oricine ar fi din catalogul iereilor şi al clericilor, ar mânca carne cu sânge, care este sufletul dobitocului, adică sugrumat, după Hrisostom, sau ar mânca prins de fiară, adică dobitoc prins şi omorât de lup, să zicem, sau de urs, sau de altceva de acest fel, sau şi de pasăre, sau ar mânca mortăciune, adică mort de sine-şi, clericul cel ce va mânca zic cele de acest fel, să se caterisească. Fiindcă şi legea le-a oprit a nu se mânca; atât cea dată lui Noe, precum am zis, cât şi cea dată lui Moise în capul 17 a celei leviticeşti. Iar de va fi mirean cel ce le-ar mânca să se afurisească95.

95 Pentru aceasta cei ce ucid cu puşca, şi îndată nu le taie grumazul, pentru a se scurge tot sângele, tare păcătuiesc, ca unii ce mănâncă carne cu sângele sufletului, şi calcă Canonul acesta Apostolesc. Că ce se osebesc, rogu-vă, dobitoacele cele prinse de fiară, sau pasările cele lovite de vulturi, pe care opreşte Canonul, despre cele ce se omoară cu plumb? Mai nimic. Pentru că, precum totdeauna întru acelea rămâne sângele, aşa asemenea şi întru acestea. deci se cuvine îndată ce vânătorii omoară vânatul, să-l junghie pentru ca să se verse tot sângele său. Precum aceasta Dumnezeu o porunceşte, zicând: „Şi omul, om din fiii lui Israel au din nemernicii, care se află întru voi, care va vâna vânat de fiară, au pasăre, care se mănâncă, va vărsa sângele ei, şi-l va acoperi cu pământ” (Levitic 17,13). De aici şi Ioan Chitrul zice, că de va cădea în vreun vas vreo vietate din cele ce se zic necurate, de va fi neputreda, şi de curând căzută, să nu se lepede lucrul cel de hrană ce va fi în vas, ci după ce se va Sfinţi să fie spre întrebuinţare şi hrană. Afară numai de se îngreţăluieşte a mânca stăpânul lucrului sau de se vatămă sănătatea lui din aceea. Iar de ar fi putrezit vietatea, să se lepede ceea ce ar fi în vas. nu numai pentru că hrana acesteia vatămă sănătatea, ci şi pentru ca să nu se pară că mănâncă sugrumat şi mortăciune, şi sângele dobitocului, cel ce o mănâncă aceea. Pentru aceasta şi nearaua aceasta 58 a lui Leon înţeleptul rânduieşte, că cei ce vând, sau mănâncă orice fel de mâncare, care ar avea sânge, să se bată, şi să se tundă, şi să se osândească cu izgonire pentru totdeauna, şi averile lor să se risipească. Iar câţi stăpânitori, şi judecători nu vor pedepsi pe unii ca aceştia, să se păgubească de zece litre de aur.

115

CANONUL 64

Dacă vreun cleric s-ar afla postind în ziua Duminicii, sau Sâmbăta, afară de una numai, să se caterisească. Iar de va fi mirean să se afurisească.

[Sobor 6, 55,56; Gangra 18; Laod. 29; Petru 15; Teofil 1]

TÂLCUIRE

Alt lucru este postul, altul dezlegarea postului, şi altul stricarea postului. Şi postul chiar este desăvârşita nemâncare, sau şi a mânca cineva o dată în zi, întru al nouălea ceas, cu mâncare uscată, adică numai de pâine şi apă. Iar dezlegarea postului este, a mânca cineva mai-nainte de al nouălea ceas, ori smochine, ori stafide, sau altceva de acest fel. Sau şi a mânca afară de pâine, şi de apă, şi alte oarecare feluri de mâncăruri proaste: precum de pildă, legume, vin, sau untdelemn, sau raci, scoici, şi alte de acest fel. Iar stricarea postului este când mănâncă cineva din toate de mâncare, şi carne adică, şi peşte, şi lapte, şi brânză, şi celelalte. Deci în Canonul acesta rânduiesc dumnezeieştii Apostoli, că oricare cleric, s-ar afla postind în ziua Duminicii sau a Sâmbetei, cu deplinită nemâncare, sau şi cu mâncare uscată întru al nouălea ceas, afară de o singură sâmbătă: adică de Sâmbăta cea Mare, întru care se afla Trupul Domnului în mormânt, şi întru care şi toţi dreptslăvitorii postim, după Glasul Domnului ce a zis: „Şi vor veni zile când se va lua de la dânşii Mirele, şi atunci vor posti” [Matei 9,15] (Vezi şi însemnarea Canonului 29 al Soborului 6). Un cleric ca acesta, zic, să se caterisească, iar de va fi mirean unul ca acesta să se afurisească. Căci sâmbăta nu o postim, chiar şi în fiinţă, pentru că este zi de odihnă, întru care S-a odihnit Dumnezeu despre lucrurile zidirii Sale, după aşezământurile Sfinţilor Apostoli (cartea 5, cap 14) şi după al doilea cuvânt, pentru că

116

Marchioniţii posteau sâmbăta, împotrivindu-se cinstei Ziditorului a toate, după Sfântul Epifanie la eresul împotriva lui Marchion. Zice încă şi Margunius în tâlcuirea Canonului 11 al Soborului din Anghira, că posteau în ziua sâmbetei, şi ereticii cei ce se numeau Colutiani, şi Apolinariani, spre izbăvirea celor adormiţi. Deci pe lângă pricina ce chiar şi din lăuntru, pentru care nu postim Sâmbăta, care este precum am zis, odihna Ziditorului a toate, şi pentru aceasta încă nu postim, ca să nu se socotească că ne unim cu ereticii cei pomeniţi. Iar duminica nu postim, pentru învierea Domnului nostru şi bucuria cea a toată lumea. Că sâmbăta aduce pomenirea zidirii şi a facerii celei dintâi a lumii, ca una ce este sfârşitul şi pecetea ei. Iar duminica poartă chipul zidirii şi a facerii celei de a doua ca un început al ei, iar mai vârtos ca un început şi al celei dintâi zidiri. Să se ştie însă, că nu sunt călcători ai Canonului acestuia, cei ce pentru adevărată nevoinţă cu cinstire de Dumnezeu, postesc zece zile de rând, sau şi 15, postind prin urmare în cursul acestor zile sâmbetele şi duminicile, cuprinse într-însele, precum Zonara şi Valsamon, într-un glas zic, atât în tâlcuirea Canonului 53 cât şi întru acestui Apostolesc. însă şi aceştia, întru aceste zile, şi mai ales duminica, se cuvine a nu posti toată ziua, ci să dezlege postul, mai-nainte de al nouălea ceas, cu oarecare mâncare proastă, iar nu stricătoare de post. Latinii însă nu pot a se îndrepta că postesc sâmbăta pentru nevoinţă. Pentru că precum scrie Platin, Papa Inochentie a surpat postul Miercurei, şi în locul acestuia a introdus postul sâmbetei. deci cum postul sâmbetei poate pentru nevoinţă a se posti de către Latini, care răul cu rău vindecă, şi cu nelegiuitul post al sâmbetei strică pe legiuitul post al Miercurei.

CANONUL 65

Dacă vreun cleric, sau mirean va intra în Sinagoga Iudeilor, sau a ereticilor, spre a se ruga, să se şi caterisească, şi să se afurisească.

[Apost. 7,45,71; Sobor 6,11; Ant. 1; Lao. 6,32,33,37,38.

TÂLCUIRE

Mare păcat socoteşte Canonul acesta a intra vreun creştin în Sinagoga iudeilor, sau a ereticilor, pentru ca să se roage. că ce parte este credinciosului cu cel necredincios (II Corinteni 6,15) după Dumnezeiescul Apostol? Căci, dacă însuşi iudeii intrând în sinagogile lor şi jertfe făcând, fărădelege fac, fiind opriţi afară de Ierusalim a aduce jertfă după lege (Precum o mărturiseşte aceasta Dumnezeiescul Iustin în dialogul cel către Trifon, Sozomen în Bisericeasca istorie cartea 5, cap 21, şi Hrisostom în cuvântul al 2-lea împotriva Iudeilor), cu cât mai vârtos face fărădelege creştinul acela ce se roagă împreună cu răstignitorii lui Hristos. Dar şi biserica şi adunarea ereticilor, ca una ce

117

împotrivă de dreptslăvitori cugetă, nu se cuvine a se cinsti, ci mai vârtos a se lepăda. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că oricare cleric, sau mirean, ar intra în sinagoga iudeilor, sau a ereticilor pentru rugă, clericul, ca unul ce foarte a păcătuit, să se caterisească şi împreună să se şi afurisească, iar mireanul numai să se afurisească, fiindcă, ca un mirean mai puţin a păcătuit decât clericul, făcând-o aceasta, că a secaterisi fiind mirean nu se poate. Sau mai drept, precum alţii tâlcuiesc, clericul cel ce ar intra în sinagogă să se roage, să se caterisească, iar mireanul să se afurisească.

CANONUL 66

Dacă vreun cleric în vreo gâlceavă lovind, şi dintr-o lovitură omorând, să se caterisească pentru sumeţia lui. Iar de va fi mirean să se afurisească.

[Sobor 6, 91; Ang. 21, 22, 23; Atana, Epistolie; Vasile 2, 8, 11, 13, 33,13, 52,54,56,57; Grigorie Nissis 5]

TÂLCUIRE

în Canonul lor 27, Dumnezeieştii Apostoli caterisesc pe clericii cei ce bat sau pe credincioşii ce au păcătuit, sau pe necredincioşii ce au nedreptăţit, precum am zis în tâlcuirea aceluia. Iar în Canonul acesta rânduiesc că, dacă vreun cleric în vreme de gâlceavă ar lovi pe cineva cu o singură grea lovire, şi din singură aceea l-ar omorî, unul ca acesta să se caterisească96. Măcar că nu a lovit cu o singură grea lovire, măcar că nu a voit să-l omoare, ci pentru că s-a biruit de mânie, şi s-a arătat semeţ şi obraznic, ridicând mâna şi lovind, care lucru este oprit clericilor (las a zice pentru păcatul cel mare şi de moarte al uciderii ce a făcut.). Iar de va fi mirean cel ce a făcut ucidere ca aceasta, să se despartă de cuminecarea Tainelor, şi de la adunarea şi Biserica credincioşilor.

CANONUL67

Dacă cineva pe vreo fecioară nelogodită silind-o ar avea-o, să se afurisească; şi să nu fie lui slobod a lua pe alta, ci pe aceea să o ţie, pe care o a ales, măcar săracă de ar fi. [Vasile 22,23,25,26,6]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte, că oricare cu sila ar strica pe vreo fecioară, care nu este logodită cu altul, şi o are pe ea în casa sa, să se afurisească pentru

96 însemnează că deşi acesta se cateriseşte numai, şi nu se desparte de ruga celor credincioşi şi de Biserică, nu se iartă însă şi a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine, împreună cu cei credincioşi, până la vremea, ceea ce ar găsi de cuviinţă Arhiereul, sau duhovnicescul lui părinte, precum am zis în tâlcuirea Apostolescului Canon 25.

118

această silnică stricare. Şi să nu aibă voie a-şi lua altă muiere, ci pe aceea însăşi, pe care singur el o a ales, şi măcar de ar fi şi de neam prost şi săracă.

CANONUL 68

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon ar primi a doua hirotonie de la oarecine, să se caterisească şi el şi cel ce l-a hirotonisit. Fără numai de ar dovedi, că de la eretici are hirotonia. Că cei ce de la unii ca aceştia sunt botezaţi, sau hirotonisiţi, nici credincioşi, nici clerici nu este cu putinţă a fi. [Apost. 46,47; Sobor 1,8; Sobor 2,7; Sobor 6,95; Cartagina 57,77,101]

TÂLCUIRE

A se hirotonisi cineva de două ori în deosebite chipuri poate a se socoti. Sau pentru că cel hirotonisit a defăimat pe cel ce mai întâi l-a hirotonisit, sau pentru că socoteşte că va lua mai mult dar de la cel ce l-ar hirotonisi de al doilea, având mai multă credinţă către aceLa, sau pentru altă oarecare pricină de acest fel. Pentru aceasta Canonul acesta rânduieşte, că oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon, ar primi a doua hirotonie97 de la oarecine, să se caterisească

97 Pentru ce pricină din cele 7 Taine, numai două nu se repetuiesc (repetă), Botezul şi Hirotonia ieriei? Scolasticii zic pentru că acestea lasă şi întipăresc haractir neşters. Care haractir după dânşii (în partea 4 a teologiei, precum stă la Nicolae vulgarul în catehias) este o fiinţă practică ce se află în suflet şi putere mai presus de fire. Această socotinţă a scolasticilor o au urmat mai toţi teologii cei noi ai noştri, şi mai ales Coresie. Iar mie mi se pare că pentru aceasta numai acestea nu se repetă într-una şi aceeaşi viaţă a celor ce le primesc acestea, pentru că se fac în trupul Morţii Domnului, care o dată făcându-se, nu se mai repetă. Că cei ce se botează întru Moartea Domnului se botează, după Pavel şi după Canonul 47 Apostolesc. Iar iereii căzând din ierie, pentru aceasta nu se hirotonisesc al doilea, fiindcă închipuiesc pe iereul cel întâi şi Mare, Care a intrat o dată întru cele Sfinte, veşnică izbăvire aflând, după Pavel; şi rămâne întru veşnicie necăzută avându-şi preoţia. Aceasta după socoteala mea este pricina de nu se hirotoniseşte a doua oară preotul, că necăzută este preoţia întru Hristos. Drept aceea şi închipuirea lui, se cade a sta totdeauna întru curăţenia ceea ce se cere la preoţie, pentru a se păzi bine asemănarea, întru arhetipon (întâiul chip) şi întru iereul ce-i poartă chipul Lui, şi alta încă, pentru că iereul chiar stă întru a ierosi adică, întru a jertfi Jertfa cea de Taină, care este Jertfa cea fără de sânge, prin care se vesteşte Moartea Domnului cea una, după Pavel. Că de ar fi cuvânt îndestulat pentru că nu se repetă Tainele acestea pentru haractirul cel aflat de scolastici, pentru ce Mirul se poftoreşte (repetă), cu toate că Pecete se numeşte, şi pecetluirea şi haractir închipuieşte în suflet? Că zice Evanghelistul Ioan „Şi voi darul ce aţi luat de la El întru voi rămâne” (I Ioan 2,27). Şi Pavel zice: „Cel ce v-a pecetluit pe voi, şi-a dat arvuna Duhului în inimile voastre” (II Corinteni 1, 22). Dar şi David, uns al Domnului pe Saul îl numeşte, nu numai după ce l-a defăimat Dumnezeu, ci şi după moarte (II împăraţi 1,14). Drept aceea pentru cuvântul acesta, adică pentru singuratica Moartea Domnului, şi un singur diacon, şi un singur prezbiter, şi un Arhiereu numai se cade a se hirotonisi întru o Liturghie, şi nu doi sau mulţi, după Simeon al Tesalonicului (răspunsul 39). Şi după Iov în sintagmation a lui Hrisant, iar câţi nu se vor hirotonisi singuraticeşte aceştia ce sunt, nu ştie, zice acelaşi Simeon, ca unii ce nu-s hirotoniţi după predania Bisericii. Măcar că citeţi şi ipodiaconi se hirotonisesc mulţi la una şi aceeaşi Liturghie, ca nişte mădulare mai nedeplinite decât preoţia, şi ca unii ce se hirotetisesc afară de Altar, după acelaşi Iov. Pentru cuvântul acesta, adică pentru a nu se poftori (repeta, n. ed.) Moartea cea unatică a lui Hristos, au rânduit şi soborul cel în cetatea Antisiodor localnic în vremea lui Iraclie împăratul, la anul 613 adunat, a nu se face două Liturghii întru o zi pe una şi aceeaşi masă. Care şi aceasta o calcă papistaşii.

119

şi el, şi cel ce l-a hirotonisit. Afară numai de se va dovedi că are hirotonia de la eretici. Pentru că cei de eretici botezaţi sau hirotonisiţi, nici măcar creştini nu pot a fi cu acest ereticesc botez, sau mai bine a zice spurcare, nici ierei şi clerici, cu această ereticească hirotonie. Pentru aceasta fără primejdie unii ca aceştia şi se botează de Ierei Dreptslăvitori, şi se hirotonisesc de Dreptslăvitorii Arhierei; drept aceea prin urmare şi marele Vasile scriind către nicopoliteni, zice: „Eu nu voi număra împreună cândva cu adevăraţii Preoţi ai lui Hristos, pe acela ce s-a hirotonisit şi a luat purtarea de grijă a norodului din spurcatele mâinile ereticilor, spre spurcarea Dreptslăvitoarei Credinţe.”

CANONUL 69

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau ipodiacon, sau citeţ, sau cântăreţ, Sfântul marele Post nu-l posteşte, sau miercurea, sau vinerea, să se caterisească. Fără numai de s-ar opri pentru boală trupească. Iar de ar fi mirean, să se afurisească.

[Sobor 6,29,89; Laodiceea 49,51,52; Petru 15; Dioni. 1; Timot. 8,10]

TÂLCUIRE

Tuturor împreună, şi celor Bisericeşti, şi celor lumeşti, le porunceşte Canonul acesta să postească întocmai şi asemenea, atât Postul cel mare, cât şi toate miercurile, şi vinerile, zicând acestea anume: Oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau citeţ, sau cântăreţ, nu posteşte Sfântul marele Post, sau fiecare miercuri, şi vineri, să se caterisească. Afară numai de nu poate a posti pentru vreo boală trupească. Iar de este mirean cel ce nu le posteşte acestea, să se afurisească. Că Sfântul marele Post îl postim, după Dumnezeiescul Hrisostom (în cuvântul la cei ce posteau primele Paşti) ce zice, nu pentru Paşti, nu pentru Cruce, ci pentru păcatele noastre… Fiindcă Paştile nu sunt pricină de post şi de plâns, ci de veselie şi de bucurie. Drept aceea nu se cuvine să zicem că plângem pentru Cruce, Că nu plângem pentru aceea, să nu fie! Ci pentru păcatele noastre. Postim însă marele Post, după urmarea Domnului, care a postit în munte 40 de zile. Iar cele două zile ale săptămânii le postim, miercurea adică, căci întru această zi, s-a făcut sfatul pentru vânzarea Domnului

120

nostru, iar vinerea, căci întru această zi a pătimit cu Trupul moartea cea pentru mântuirea noastră, precum Ieromartirul Petru zice în al 15-lea Canon al său. Şi Dumnezeiescul Ieronim98, „Fiindcă însă Canonul 50 al celui din Laodiceea porunceşte ca bucate uscate să mâncăm în tot Sfântul marele Post precum şi Dumnezeiescul Epifanie la eresul 75 zice în postul cel de patruzeci de zile, (fie) mâncare uscată şi curăţie. Iar Apostolescul acesta Canon, în cuvântul postului împreună a numărat miercurea şi vinerea cu postul cel de patruzeci de zile. deci şi postul fiecărei miercuri şi vineri cu mâncare uscată se cade a se face asemenea cu postul cel de patruzeci de zile.” Iar mâncarea uscată este, a mânca cineva o dată în zi după al nouălea ceas (15°°) fără untdelemn şi vin, precum am mai zis în tâlcuirea celui 64 Apostolesc. Pentru aceasta şi Valsamon opreşte nici raci, nici cele de acest fel a se mânca miercurea şi vinerea şi în Postul cel mare. împreună mărturiseşte cu adevărul acesta şi Dumnezeiescul Epifanie zicând: „Postul miercurea şi vinerea, până în ceasul al nouălea fie”. Ci şi Filostorgul (cartea 10 a Bisericeştii istorii) zice: „Postul miercurei şi al vinerei nu se îngrădeşte numai în nemâncare de carne, ci se canoniseşte acesta întru a nu gusta cineva hrană până seara. Pentru aceasta şi fericitul Benedict în Canonul său 41 rânduieşte monahilor celor supuşi lui să postească miercurea şi vinerea până în ceasul al nouălea.” Zice încă şi purtătorul

98 Se osebesc miercurile şi vinerile Luminatei săptămâni, şi a săptămânii celei după Cincizecime, întru care stricăm cele ale săptămânii celei Luminate pentru bucuria învierii Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu, iar cele ale săptămânii celei după Cincizecime, pentru bucuria Pogorârii Sfântului Duh, ca şi după aceasta să se arate că Sfântul Duh este de o fiinţă cu Fiul, şi cu nimic este mai jos decât acela, precum zice Chitrul în Canonul 25 al său. Iar stricarea postului miercurilor sau a vinerilor ce o facem, când se întâmplă Praznicele Naşterii lui Hristos şi ale Dumnezeieştilor Arătări, se vede că o vindecă postul cel ce a apucat mai-nainte al ajunului, care este rânduit în Tipic a se face totdeauna la praznicele acestea, pentru această pricină socotesc, iar stricarea postului ce se face miercurile şi vinerile în cele douăsprezece zile după Naşterea Domnului, şi înainte de lăsatul de carne, şi în săptămâna mâncării de brânză, nici de o parte nu poate a se vindeca. Iar pricina ce o aduc oarecare la aceasta că adică armenii postesc în acele 12 zile pentru câinele Arţivurie, iar în săptămâna cea înainte de lăsatul de carne, ninivitenii, iar în săptămâna brânzei tetradiţii. Pricina aceasta, zic, este cu totul neputincioasă şi rece. Fiindcă noi, dreptslăvitorii, nu ne osebim de cei răi slăvitori şi de eretici cu mâncările, ci cu dogmele credinţei. Pentru aceasta şi Pavel zicea, Legea poruncilor, cu dogmele stricând-o. Pentru aceasta, atât Valsamon, cât şi Ioan al Chitrului care zic că să dezlegăm miercurile şi vinerile acestea,pentru că postesc întru ele ereticii cei mai sus arătaţi, nu zic ne hotărât ca toţi dreptslăvitorii să dezlege, ci numai aceea ce împreună locuiesc şi împreună petrec cu pomeniţii eretici. Că Valsamon în al 52-lea răspuns ce face către Marcu al Alexandriei zice acestea: „însă şi aceasta se va face când cineva petrece împreună cu tetradiţii sau cu armenii. Iar Ioan, în răspunsul 27 ce face către Cabasila al Dirahiei, asemenea zice; şi mai ales de ne-am întâmpla a petrece împreună (cu nişte eretici ca aceştia adică), nu însă cu pricinuirea aceasta să facem bucurie pântecelui.

121

de Dumnezeu Ignatie în epistolia sa cea către Filipeni: „Postul cel mare să nu-l defăimaţi, că cuprinde urmarea petrecerii Domnului După săptămâna Patimii, nu treceţi cu vederea miercurea şi vinerea postind, săracilor dând ce aveţi de prisos. Nu să amăgească dar unii zicând, că Postul miercurei şi al vinerei nu este legiuire Apostolească. Că iată Apostolii în Canoanele lor îl numără pe acesta cu postul marelui Post. Iar în aşezămintele lor cu postul Săptămânii celei Mari. Căci scris este într-însele „Se cade a posti Săptămâna cea Mare, şi miercurea şi vinerea”99. Dar ce am zis că îl legiuiesc pe el Apostolii? însuşi Mântuitorul Hristos pe postul acestor două zile l-a fost legiuit Şi cum că aceasta este adevărată, ascultă pe însuşi Sfinţii Apostoli, ce zic în aşezămintele lor (cartea 5, cap 14) că ne-au poruncit nouă însuşi să postim miercurea şi vinerea. Vezi, că însuşi Domnul este puitor de lege al postului acestor două zile? însă de vreme ce precum s-a dovedit, asemenea este Postul cel mare cu postul miercurei şi vinerei, prin urmare asemenea este şi dezlegare acestor două posturi la cei bolnavi. „Drept aceea, precum Timotei în Canonul 8 şi 10 al lui, iartă pe muierea cea lehuză, ca în Postul cel mare să bea vin, şi să mănânce îndestulă hrană, încât să se poată ţine, iară pe cel tare uscat de vreo covârşitoare boală îl iartă a mânca unt de lemn în Postul cel mare. întru asemenea chip se cade a se ierta să mănânce numai unt de lemn, şi să bea vin miercurea şi vinerea cel ce s-a uscat de o mare boală. Asemenea zice şi

99 Iar de este întocmai Postul miercurei şi al vinerei cu Sfântul Postul cel mare, arătat este că precum întru acela nunţi nu se fac, după Canonul 52 al Soborului din Laodiceea, aşa nu Se cade a se face nici miercurea nici vinerea. Şi de este aceasta, arătat că nici cei după lege căsătoriţi nu se cade trupeşte a se împreuna nici întru o miercuri şi vineri pentru cucernicia şi cinstirea Postului, precum nici în Sfântul marele Post. Că necuviincios lucru este, despre o parte a nu strica Posturile acestea cu mâncări, iar despre alta a le strica, cu trupeasca împreunare. Pentru aceasta şi Proorocul Ioil însemnând, că în vremea postului se cade a se înfrâna despre împreunare cei căsătoriţi, zice: „Sfinţiţi Postul, propovăduiţi vindecarea… „Iasă mirele din aşternutul său, şi mireasa din cămara sa” (cap. 2). Iar Dumnezeiescul Pavel arătat zice, că cei căsătoriţi după lege, întru o unire se cade a se depărta de trupeasca împreunare, pentru a se zăbovi în post, şi în rugăciuni (I Corinteni 7,5), adică să se depărteze şi când este precum am zis post, şi când se roagă şi se gătesc a se cumineca cu Dumnezeieştile Taine. Şi sâmbăta şi duminica, după Canonul 13 al lui Timotei, şi în toate sărbătorile. După Dumnezeiescul Hrisostom (Cuvântul pentru feciorie) unde aduce spre mărturie zicerea de mai sus a lui Ioil, şi zice: Că dacă cei de curând însoţiţi, care încă pofta le este înfocată, şi tinereţea zburdatică, nu se cade a se împreuna în vreme de Post şi de rugă, cu mult mai vârtos ceilalţi bărbaţi şi femei mai de mult însoţiţi, care nu au atâta silă trupească, se cuvine a nu se împreuna. Acelaşi Sfânt părinte povesteşte şi cum posteau creştinii cei vechi Sfântul marele Post, zicând: „Sunt unii întrecându-se între sine-şi, unii adică două zile întregi petrec fără mâncare; iar alţii nu numai de vin, şi de untdelemn, ci întrebuinţarea tuturor bucatelor o leapădă de la masa lor, mâncând numai pâine şi bând apă, petrec tot postul.”

122

Dumnezeiescul Ieronim, că întru aceste două zile nu trebuie a se dezlega postul fără de mare nevoie. Aceeaşi zice şi Sfinţitul Augustin100. însă, fiindcă iubitorii de trup vrând a strica Postul cel mare, şi miercurea şi vinerea, ori punând pricină că sunt bolnavi fără a fi, sau şi fiind bolnavi zic că nu este îndestul numai untul de lemn şi vinul spre a întări slăbiciunea lor, pentru pricinuirile acestea, este trebuinţă a se întreba vreun Doftor iscusit, şi temător de Dumnezeu, ce mâncare poate fi îndestulă spre întărirea slăbiciunii, şi aşa după rânduirea doftorului, să sloboază Arhiereul, sau duhovnicul, pe bolnav să dezlege postul, şi să nu se încredinţeze în singure pricinuirile bolnavilor, şi mai ales când bolnavii cei de acest fel s-ar întâmpla a fi din cei ce se zic de bun neam.

CANONUL 70

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau oricine din catalogul clericilor, va posti împreună cu Iudeii, sau va prăznui cu dânşii, sau ar primi de la dânşii ospăţurile praznicului, precum azime, sau ceva de acest fel, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească.

[Apostolic 7,65,71; Sobor 6,11; Antioh. 1; Lao. 29,37,38; Car. 60,81,117]

TÂLCUIRE

Dacă cel ce numai se roagă împreună cu cei afurisiţi, se afuriseşte, sau cu cei caterisiţi, împreună se cateriseşte, cu mult mai vârtos cel ce posteşte şi serbează împreună cu Iudeii ucigaşii lui Hristos cleric fiind se cateriseşte, iar mirean se afuriseşte. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau oricare fiind din catalogul clericilor, posteşte cu Iudeii, sau serbează cu dânşii Paştile, sau alte sărbători, sau primeşte

100 De aici se cunoaşte cât sunt vrednici de osândă aceia, ce au umplut ceasloavele cele din nou tipărite de dezlegări la vin şi la untdelemn, puse nu numai la Sfinţii cei mari ci şi la cei mici, şi în scurt a zice la cei fără doxologii, sau (sla vocântare) care acestea nu le au vechile scrise cu mâna, şi tipărite ceasloave care se află. Pentru aceasta cei ce s-au înştiinţat de aceasta îndreptează-se; şi urmeze mai bine celor vechi, decât celor noi. Iar pentru ca să deplinim cuvântul cel pentru Posturi, adăugăm aici şi aceasta, că, cele trei Posturi, al Naşterii Mântuitorului, al Sfinţilor Apostoli, şi al lui August, le întăresc încă, şi Simeon al Tesalonicului (în răspunsul 54) şi aşezămintele cele din început, şi obşteştile Tipice ale Ierusalimiţilor şi ale Studiţilor, şi în scurt toate osebitele Tipice ale împărăteştilor mănăstiri din Sfântul Munte. Ci şi însuşi aceasta că Postul cel dinaintea Sfintelor Paşti se numeşte mare, arată, că sunt şi alte posturi, acesta însă covârşeşte, precum aceasta descoperit o încheie Simeon al Tesalonicului (în răspunsul 56). deci în Posturile Naşterii Domnului, şi al Sfinţilor Apostoli, Marţea şi Joia, se face dezlegare la unt de lemn şi la vin, nu şi la peşte, după Tipice; iar lunea, miercurea, şi vinerea postim de unt de lemn şi de vin, şi întru acestea de se va întâmpla Alliluia, adică Sfânt neslavocuvântat se face la al 9-lea ceas o mâncare şi uscată mâncarea; iar de se va întâmpla Sfânt slavocuvântat se face de două ori mâncare.

123

de la dânşii daruri de ospăţ ale sărbătorii lor, precum sunt azimile101 (pe care ei la zilele pascăi lor le mănâncă, şi la toată sărbătoarea lor, şi la toată jertfa azimele proaduce), sau altceva ca acestea primind, să se caterisească. Iar de va fi mirean să se afurisească. căci, măcar deşi cei ce primesc unele ca acestea, şi împreună postesc şi împreună prăznuiesc, nu sunt de o cugetare cu Iudeii (că de ar fi fost unii ca aceştia, s-ar fi cuvenit nu a se caterisi, sau a se afurisi, ci şi anatemei a se da după Canonul 29 al Soborului din Laodiceea). Dar însă dau prilej de sminteală, şi prepus că cinstesc slujbele Iudeilor, care lucru este străin de Dreptslăvitori. Las a zice, că şi se spurcă unii ca aceştia cu împreună petrecerea ucigaşilor de Hristos. Către care zice Dumnezeu: postul şi nelucrarea şi sărbătorile voastre le urăşte sufletul Meu.

CANONUL 71

Dacă vreun creştin ar aduce untdelemn la altarul păgânilor, sau în Sinagoga Iudeilor, în sărbătorile lor, sau lumânări ar aprinde, să se afurisească.

[Apost. 7,65,70; Sobor 6,11; Ant 1; Laod. 29,37,38; Cart. 59,82,123]

TÂLCUIRE

Că din aceasta ce face se arată, că cugetă de adevărate mincinoasele

101. Însemnează, din Canonul acesta că întocmai se cade a se certa şi cei ce mănâncă spurcatele corbanuri ale agarenilor, şi mai ales cele ale baeramurilor lor celor urâte de Dumnezeu. Şi câte altele obişnuiesc a face la sataniceştile şi de Dumnezeu urâtele sunete (adică tăiere împrejur) ale copiilor lor. De aici se vede că sunt vrednici de osândă latinii, care au chenotomisit Taina Dumnezeieştii Euharistii, şi au introdus iudaiceştile azime. căci azimile sunt chenotomie (adică nouă scornire) este arătat că de la Hristos, până la 1053 cu pâine dospită Liturghisea Biserica Apusenilor, Că întru acest an Leon al nouălea s -a făcut întâi aflător al azimilor. Că preamincinoasă s-a dovedit propunerea cea de la latini, că Domnul ar fi săvârşit Cina cea de Taină cu pâine nedospită:

1 întâi, după ce s-a aflat pâinea dospită, dată de Domnul. Că povesteşte Nicolae Idruntul în cea asupra azimelor, că atunci când au luat francii Constantinopolul, au găsit în împărătescul schevofilachiul, Cinstitele Lemne, Cununa de Spini, Sandalii Mântuitorului, şi un Cui. Au găsit însă şi în oarecare vas de aur împodobit cu pietre scumpe şi cu mărgăritare pâine din care a dat Domnul Apostolilor. Pentru aceea şi suprascrie acest fel avea: „Aici se află Dumnezeiasca Pâine, pe care Hristos o a împărţit Ucenicilor Săi în vremea Cinei, zicând: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu.” Şi fiindcă era dospită, s-au sfătuit apusenii cei ce o au aflat să o ascundă, Episcopul Alvestartiei, şi Ipopsifiul Vitleemului care o aflaseră. Dar n-au putut cu bunăvoinţa lui Dumnezeu, (şi mărturiseşte această istorie de adevărată şi Gheorghie al Cherchirei aflându-se la anul 1146), şi:

2. al doilea, s-a dovedit, după cel întâi Ioan al Ierusalimului, şi apoi de la dânsul luând prilej Evstratie Arghent a scris asupra azimelor, şi cu cuvinte din Scriptură şi neîmpotrivite a dovedit că Domnul nu a mâncat Paştile cele ale Legii în vremea când s-a dat la Patimă, şi prin urmare, nici nu a săvârşit Cina cea de Taină cu azime. (Citeşte şi pe Dositei cartea 8, cap. 12).

124

slujbele acelora, şi tainele lor cele spurcate.

CANONUL 72

Dacă vreun cleric, sau mirean, ar lua din Sfânta Biserică ceară sau untdelemn, să se afurisească; şi pe lângă cele ce a luat încincit să adauge.

[Apost. 73; Sobor 1 şi 2,10; Nis. 8]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte că, oricare cleric, sau mirean, ar lua din Biserică ceară sau untdelemn, şi le-ar întrebuinţa în treburi nesimţite şi obşteşti, să se afurisească. Şi după ce le va întoarce la aceeaşi biserică întregi, precum le-a luat, să-i dea lângă acestea, şi o a cincea parte din preţul acelora, iar Aristin a tâlcuit încincit încât după dânsul Canonul zice, ca să întoarcă cele ce au jefuit, cele Sfinţite ceară sau untdelemnul ce le-a luat, şi încă de cinci ori pe atâta, încă şi Iosif Egipteanul cel ce a tălmăcit Canoanele arăbeşte încincit a tălmăcit. Totuşi tâlcuirea cea mai dinainte mai bună este că se potriveşte cu cincimea şi zeciuiala rodurilor, ce dau evreii preoţilor, care se află în multe părţi ale Sfintei Scripturi, şi nu înseamnă încincit, sau înzecit, ci la cinci, sau la zece una.

CANONUL 73

Vas de aur, sau de argint, Sfinţindu-se, sau prostire, nimenea să nu le mai sfeterisească (reşluiască) spre a sa întrebuinţare. Că lucru fără de lege este. Iar de se va vădi cineva, să se certe cu afurisanie.

[Apost. 75; Sobor 1 şi 2,10; Nis. 8]

TÂLCUIRE

Şi acest Canon asemenea cu cel mai de sus opreşte obşteasca întrebuinţare a celor Sfinţite, rânduind ca nimenea să nu ia, nici să nu întrebuinţeze spre a sa slujbă vase de aur sau de argint, sau poale şi veşminte, care simt Sfinţite şi lui Dumnezeu afierosite102. Pentru că luarea aceasta, şi întrebuinţarea

102 înseamnă însă că după răspunsul al 7-lea al lui Ioan Chitrul, care se află în manuscrise, uneltele cele ce au slujit la înnoirea Sfinţitelor Vase celor stricate, nici ne lucrătoare se cade a rămâne, nici în mare pentru aceasta a se arunca, fiindcă n-au luat îndată şi sfinţenia pentru că s-au atins de cele Sfinţite. Dar nici locul unde le topesc meşterii nu se cade a se săpa, sau a Se acoperi cu altă materie ca şi când să nu se calce. Pentru că precum mâinile noastre care prind, când cele Sfinte, când spurcăciunile trupului nostru, nu le avem ca Sfinte nici ca spurcate, aşa se cade să socotim şi uneltele acestea. Fără numai ce s-ar afierosi în ştiinţa tuturor dumnezeieştilor biserici atunci ca Sfinţite se socotesc. Iar de vom zice, că acestea au luat sfinţenie, însă lucrătoarea putere a focului şterge sfinţenia aceasta. Pentru aceasta şi împărăteştile legi poruncesc că vasele cele din argint şi de aur ale bisericilor, mai întâi să se topească, şi apoi să se dea spre răscumpărarea robilor. Nici Sfinţitele Veşminte de se vor spăla nu se spurcă. Că după primul Canon al lui Nichifor, dacă Antimisul ce după neştiinţă s-ar spăla, nu-şi leapădă sfinţenia, nici nu se spurcă, cu cât mai vârtos celelalte veşminte spălându-se nu se spurcă; se vede însă din aceasta ce zice Nichifor, după neştiinţă: Cum că nu se cuvine oricum a se spăla Antimisele, şi Acoperămintele Sfintelor Potire. Iar de se vor strica desăvârşit, atât acestea, cât şi toate celelalte ieraticeşti veşminte, şi poale, sfătuiesc unii, că se cuvine a se arde în foc (care şi mai bine este) sau să se arunce în adâncul mării, sau să se îngroape în loc necălcat.

125

este urâtă lui Dumnezeu şi afară de lege. Iar de s-ar vădi cineva că o face aceasta, să se afurisească. Iar care pedeapsă iau de la Dumnezeu cei ce spurcă lucrurile cele afierosite Lui, şi le întrebuinţează spre obşteasca întrebuinţare, mai mult decât toţi au arătat Baltasar împăratul, care fiindcă a spurcat vasele cele de aur şi de argint, pe care le-a jefuit Nabucodonosor, Tatăl lui, din biserica lui Dumnezeu cea din Ierusalim, făcând să bea cu ele vin atât el, cât şi cei mari şi ţiitoarele, dalcaucii lui, întru aceeaşi noapte când a făcut aceasta, s-au omorât, şi împărăţia lui s-a împărţit la Mezi şi la Perşi. Iar Papa Ştefan, după Platin, zice, că Sfinţitele îmbrăcăminţi, nici preotul nu poate a le întrebuinţa în trebuinţă din afară. (Citeşte şi tâlcuirea celui mai de sus Canon 72).

CANONUL 74

Episcopul de s-ar prihăni pentru oarece, de către oameni vrednici de credinţă, nevoie este a se chema el de către Episcopi, măcar de ar întâmpina, şi ar mărturisi, sau se va vădi, hotărască-se certarea. Iar dacă chemat fiind nu va asculta, să se cheme şi a doua oară, trimiţându-se la el doi Episcopi. Iar dacă şi aşa nu va asculta, să se cheme şi a treia oară, iarăşi doi Episcopi trimiţându-se către dânsul, şi dacă şi aşa defăimând nu va întâmpina, Sinodul hotărască asupra lui cele socotite, ca să nu socotească că fugind de judecată câştigă. [Sobor 2, 6; Sobor 4, 9,17,21; Anti. 14,15; Sar. 4; Cart. 8, 12,16,27,96,105,131,137,138,139; Teo. 9]

TÂLCUIRE

Pâra cea asupra Episcopului, pe care o arată Canonul acesta nu este pricină bănească, adică pentru însuşi lucrul al cuiva şi prihană a sa cum că s-a nedreptăţit adică de Episcopul, ori s-a păgubit, precum nu bine a tâlcuit Valsamon. Ci pentru pricină Bisericească, care poate a clăti treapta lui. Şi de unde este arătat? De la oamenii cei vrednici de credinţă, pe care ca pârâşi îi introduce Canonul. Căci, cei ce pârăsc asupra Episcopului pentru pricină de bani, şi prihăniri ale sale, nu se cercetează ori dreptslăvitori simt, ori răuslăvitori, ori prihăniţi, ori neprihăniţi, adică vrednici de credinţă; ci orice fel ar fi unii ca aceştia, se primesc la pâră, după Canonul al 6-lea al Soborului 2 şi

126

după al 8-lea şi 27 al celui din Cartagina. Iar cei ce-l pârăsc pe el pentru Bisericeşti pricini, se cuvine a fi şi dreptslăvitori, şi neprihăniţi, adică vrednici de credinţă, că întru alt fel nu se primesc la pâră după aceleaşi Canoane. Pentru aceasta şi Zonara se vede conglăsuind cu hotărârea cea de acest fel a Canoanelor. deci zice Canonul, dacă vreun Episcop s-ar pârî de oameni vrednici de credinţă, şi neprihăniţi pentru vreo Bisericească vină, este nevoie a se chema de Episcopi la judecată. Şi de va veni, şi va mărturisi însuşi de sine-şi, că este adevărată pâra cea de acest fel, sau, făgăduind el, de se va dovedi prin mustrări ne împotrivă zise, de către pârâşi; atunci să se hotărască de Episcopi datornica certare cea asupra lui. Iar de se va chema şi nu va asculta să vie la judecată, să se trimită către el doi Episcopi, şi să-l cheme şi de-al doilea; iar de nu va asculta iarăşi, să se trimită iarăşi doi Episcopi la el, şi să-l cheme şi de al treilea. Şi dacă şi de a treia oară va defăima şi nu va merge, de aceea dar Sinodul Episcopilor, şi nefiind el de faţă, hotărască asupra lui certările cele ce i se vor părea drepte şi legiuite, ca să nu socotească că cu aceasta câştigă şi se foloseşte, fugind de judecată, şi prelungind vremea.

CANONUL 75

La mărturia cea împotriva Episcopului, eretic să nu se primească, dar nici credincios unul numai, că pe gura a doi, sau a trei martori, va sta tot graiul. [Sobor 1,2; Cart. 40; Teo. 9; a 2-a lege 17,6]

TÂLCUIRE

Nu numai cei ce pârăsc pe Episcopul nu se cuvine a fi eretici, precum am zis mai sus, ci nici cei ce mărturisesc împotriva lui. Dar nici unul dreptcredincios fiind, mărturisind împotriva Episcopului, nu este primit. Fiindcă este scris în Legea cea veche: pe gura a doi martori, sau a trei, va sta, şi se va adeveri tot cuvântul şi prihănirea ce va fi cu îndoială103.

103 Însemnează că, dacă mulţimea martorilor nu va fi vrednică de crezare, se cuvine a se cerceta chipul şi voinţa lor, după Apostoleştile aşezăminte, cartea 2, cap. 49, că de multe ori se poate, şi doi şi trei şi mulţi martori a se uni la rău, şi a mărturisi minciună. Precum minciuni au mărturisit asupra Susanei, asupra lui Navute, asupra lui Ştefan, şi asupra Domnului. Pentru că vrednici de credinţă, zice titlul 1 al cărţii 21 din cele împărăteşti (Fotie titlul 9, cap. 2), se cuvine a fi martorii. Şi vrednici de credinţă fiind, de prisos se vede a fi de a se mai jura. Că jurându-se cad de la chipul şi fapta lor cea bună în prepus că nu ar fi vrednici de credinţă, şi pentru aceasta vor să adevereze şi să încredinţeze mărturia lor cu jurământuri, pentru aceasta după Armenopul şi lege este unde zice a nu jura martorii (cartea 1, titlul 1). Zicând însă legea să fie martorii vrednici de credinţă, arătat este că opreşte a nu mărturisi oameni de jos târâtori, desfrânaţi, neînsemnaţi, necunoscuţi, luptători cu fiară, măscărici, jucăuşi, sau care s-au osândit în judecătoria publică că au clevetit pe cineva, sau că au preacurvit, sau că au furat, sau că altă oarecare nelegiuire au făcut, şi nu s-au dezvinovăţit după aceasta de osândă, sau că s-au pus în lanţ şi în închisoare pentru necuviinţele cele zise şi răutăţi. Cel ce ar fi mărturisit mai întâi spre prihănirea cuiva, nu mărturiseşte iarăşi spre ajutorul lui. La pricini de vinovăţii se cade a nu se crede numai glasurile martorilor, nefiind de faţă adică, ci să fie de faţă însuşi în persoană, şi să fie siliţi a descoperi, şi păcatul, şi anul, şi luna, şi locul, întru care s-a făcut păcatul, şi să nu fie siliţi însă a mărturisi şi ziua şi ceasul Iar de nu le vor putea dovedi acestea, să se izgonească din hotarul acela. Boierii şi preoţii fără voia lor nu se trag să mărturisească, ci cu voia. Iar Arhiereii şi de sine-şi de vor voi a mărturisi, să nu se cheme spre a mărturisi, ci să se întrebe numai în casă. Iar ereticul şi necredinciosul împotriva Dreptslăvitorului nu mărturisesc, după Armenopul cartea 1, titlul 6 şi după cartea 1 a codicil, titlul 5, aşezământ 21 a cărţii celei de lege a lui Fotie titlul 9, cap. 2. Iar credincioşii unul asupra altuia mărturisesc. Iar aşezământul Apostolilor, cartea 2, cap. 8, zice să nu rămână nepedepsit martorul relelor; adică cel nedrept şi mincinos. Precum şi Parimiastul aceeaşi o zice, de la care şi Apostolii s-au împrumutat. Iar Hrisostom (în cuvântul că trei robii a introdus păcatul) zice întru pâra celui ce a ocărât, sau a bătut pe Tatăl său, că ajunge fără altă dovadă mărturia a singur Tatălui său. Şi după dreptate, pentru că niciodată Tatăl s-ar face pârâş fiului său, care şi banii şi averile, de multe ori şi însuşi viaţa voieşte a o da pentru fiul său, dacă ocara ce a făcut asupră-şi fiul nu ar fi fost adevărată şi covârşitoare. Iar “neara 123 a lui Iustinian, şi cea 76 a înţeleptului Leon rânduiesc, că prezbiterii şi diaconii de vor mărturisi minciună în pricină de bani şi din afară, fără a jura, să se argosească trei ani, şi să se închidă în mănăstire. Iar de vor şi jura, să se caterisească de preoţie. Iar în pricină de vinovăţie şi Bisericească de vor mărturisi minciună să se caterisească, şi să se închidă în mănăstire.

127

CANONUL 76

Cum că nu se cuvine Episcopul făcând har fratelui, sau fiului, sau rudeniei a hirotonisi în dregătoria Episcopiei pe cine voieşte, că moştenitori a face Episcopiei, nu este drept, dăruind cele ale lui Dumnezeu pentru patima omenească. Că nu este dator a pune Biserica lui Dumnezeu sub moştenitori. Iar de va face cineva aceasta, fără tărie rămână hirotonia, şi el ceartă-se cu afurisirea. [Ant. 23; Cart 40]

TÂLCUIRE

Arhiereasca stăpânire cu adevărat este Har şi Dar al Sfântului Duh. Cum dar poate cineva aceasta a o dărui altuia ca un drept clironomicesc? Pentru aceasta şi Apostolescul acesta Canon rânduieşte, că nu se cuvine Episcopul a face har, şi a hirotonisi diadoh în dregătoria Episcopiei pe cine ar voi din fraţii, sau fiii, sau rudeniile lui. Pentru că nu este drept a face cineva moştenitori ai Episcopiei, şi ai arhieriei (precum face adică şi a celorlalte lucruri lumeşti), şi a dărui Darurile lui Dumnezeu, precum este Arhiereasca stăpânire, pentru patima omenească, adică pentru legătura şi iubirea rudească. Dar nici nu se cuvine a supune cineva sub moştenire pe Biserica lui Dumnezeu, făcând-o să se numească părintesc drept. Iar de o ar face aceasta vreunul din Episcopi, şi ar

128

hirotonisi diadoh Episcopiei pe vreo rudă a sa, nelucrătoare fie hirotonia celui aşa hirotonisit, iar cel ce l-a hirotonisit, să se afurisească. Că de Sinod trebuie a se face Episcopii. Că dacă după Canonul 40 al Sinodului din Cartagina, Episcopii nu au stăpânire a lăsa rudelor lor, sau altora cărora ar voi, lucrurile ce după Episcopie le-au câştigat, în cuvânt de moştenire (fără numai câte au câştigat din moştenirea rudelor lor, sau în dar ce s-ar fi făcut chiar lor de la oarecare), cum pot să lase rudelor lor, sau altora cărora ar voi, ca o moştenire, pe însăşi Episcopia?

CANONUL 77

Dacă cineva va fi vătămat la ochi, sau rănit la picior, dar ar fi vrednic de Episcopie, să se facă. Că nu meteahna trupului îl spurcă pe el, ci spurcăciunea sufletului. [Sobor 6,33]

TÂLCUIRE

Legea cea Veche poruncea să nu aibă vreo prihană în trup cei ce vor a se face prezbiteri, ci să fie întregi la toate mădularele şi neprihăniţi: „Că tot omul în care este prihana nu se va apropia: omul cel orb, sau cel şchiop, sau cel cu nasul tăiat, sau cel cu urechea tăiată. Sau omul, a cărui mână este ruptă, sau piciorul rupt, sau ghebos, sau cu ochii urduroşi, sau cu albeaţă, sau omul întru care este râie sălbatică, sau pecingine, sau cu un boş” (Levitic 21,18-20). Ci şi dacă după preoţie ar fi dobândit în trup vreo meteahnă de acest fel, înceteze de a ierurghisi (adică de a lucra cele Sfinţite). Iar Legea cea Nouă a Darului Evangheliei, metehne de acest fel, şi ciuntiri ale trupului, nu le socoteşte ca opritoare de preoţie. Ci mai vârtos cere de la dânşii a-şi avea sufletul curat de toată spurcăciunea. Pentru aceasta şi Canonul acesta zice, dacă cineva îşi are ochiul vătămat, adică de este cu un ochi, sau încrucişat, sau scurt la vedere, sau are stricat piciorul, adică de este şchiop, sau de are vreo altă ciuntire şi vătămare de acest fel la trup, care nu opreşte spre a se lucra lucrările cele Sfinţite; şi de este vrednic cel ce le are acestea a se face Episcop, să se facă. De vreme ce ciuntirea trupului nu-l face pe el nevrednic, ci spurcăciunea sufletului cea din păcat.

CANONUL 78

Iar surd fiind şi orb, să nu se facă Episcop, nu ca un spurcat, ci ca să nu se împiedice cele Bisericeşti.

TÂLCUIRE

Că cel ce nu vede, sau nu aude, cum poate a ierurghisi? Sau a prinde cele Sfinte, sau a citi, sau a auzi cuvintele cele ce se glăsuiesc de norod? însemnează

129

însă că cel ce a asurzit după preoţie sau a orbit, nu se cade a se caterisi de dânsa. Că faptă nemilostivă este una ca aceasta. Că politiceasca lege în cartea 8, titlul 1, cap 1, tema 4, zice: că cel orb şi a judeca poate, şi nu se scoate din singlit (divan, sfat n.ed.). Altă stăpânire însă nu ia, ci rămâne în ceea ce a avut mai-nainte de patimă104.

CANONUL 79

De are cineva demon, cleric să nu se facă. Dar nici împreună cu cei credincioşi să nu se roage. Iar curăţindu-se să se primească. Şi de va fi vrednic, să se facă. [Sobor 6,60; Tim. 2,3,15]

TÂLCUIRE

Fiecare îndrăcit ca un necurat se judecă. Fiindcă dă presupus că pentru mârşăvia vieţii sale s-a dat slobozenie diavolului şi a intrat într-însul. „Cum dar unul ca acesta se va înainta în cler?” De vreme ce vasul lui e putred, mir nu i se încredinţează, după Teologul Grigorie105.

104 Pentru aceasta şi Valsamon la întrebarea şi răspunsul 23 către Marcu al Alexandriei, împreunând aceste două Canoane Apostoleşti, cel 77 şi acest 78, zice: Neoprit să ierurghisească cel ce are oarecare neputinţă şi meteahnă trupească. Iar dacă din pricina neputinţei se opresc lucrările preoţiei, înceteze neputinciosul de Sfinţita lucrare; nu se înstrăinează însă şi de dregătorie, ci mai vârtos unul ca acesta va afla milostivire, şi va dobândi cinstea cea mai dinainte, va avea însă şi cele spre îndestularea vieţii şi celelalte, după obiceiul de mai-nainte.

105 însemnează însă că cei ce se îndrăcesc ori totdeauna ori în vremi, de se primejduiesc spre moarte, neapărat trebuie a se împărtăşi cu chipul ce va socoti preotul. căci, dacă cei ce se află în păcate de moarte şi se pocăiesc, în vremea morţii se iartă de către milostivirea Bisericii, după Canonul al 5-lea al Sfântului Grigorie Nissis, şi după ale altora, a se împărtăşi cu Sfintele Taine, pentru a nu se lipsi de un acest fel de ajutor în călătoria lor, cu cât mai vârtos cei ce se îndrăcesc se cade a se împărtăşi, care de multe ori şi fără a cădea în păcate de moarte, pentru necuprinse judecăţile lui Dumnezeu, se slobod a se munci de diavolul? Aşişderea şi dacă cei îndrăciţi, în vremea când pătimesc, se vor arunca în prăpăstii, sau cu alt chin se vor omorî, se cade a li se cânta şi a se pomeni şi de preoţi a se îngropa, pentru că nu au fost în mintea lor, ci afară de minte şi de diavolul purtaţi; (după Canonul 14 al lui Timotei). „Pe lângă acestea, dacă cel îndrăcit nu se va curăţi de demon (nebotezat fiind) nu poate a se boteza; iar în primejdie de moarte fiind, după Canonul al 2-lea al lui Timotei să se boteze. Şi dacă în vremea morţii se botează, iată dar că în vremea morţii se şi iartă a se împărtăşi. Şi de se îndrăceşte muierea atâta, încât şi cu lanţuri a se lega, nu poate bărbatul a o despărţi; preacurvie mijlocind la aceasta după Canonul 15 al lui Timotei. Se cuvine însă să ştim că, după marele Grigorie al Tesalonicului (Duminica a 4-a a Sfântului mare Post) în două chipuri demonii ispitesc pe oameni:

1. „ori după lucrare, nevăzut adică şi dinafară; după care chipuri pe toţi oamenii îi supără cu năvălirile gândurilor şi ale patimilor.

2. „ori după fiinţă, adică arătat şi din lăuntru, precum la cei ce se îndrăcesc. Că după fiinţă în oarecare chip intrând într-înşii demonii şi alcătuirea trupului prefăcându-o, şi mai ales creierii, şi pe aceştia stăpânindu-i, îi fac pe ei de fac ticăloşii afară din sine. Pentru aceasta şi despre Iuda este scris, că a intrat într-însul satana, stăpânindu-l pe el, dinafară oarecum mai-nainte fiind, şi prin cugetări lovindu-l.”

130

CANONUL 80

Cel ce din viaţa păgânească a venit (către noi), şi s-a botezat, sau din petrecere mârşavă, nu este drept îndată a se prohirisi Episcop. Că nedrept lucru este, cel ce încă n-a arătat cercare, a fi altora învăţător, fără numai de se va face aceasta după Dumnezeiesc Har.

[Soborul 1,2; Sobor 1 şi 2,17; Neo. 12; Sard. 10; Lao: 3; Chiril 4]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte, că nu este drept a se face Episcop îndată, acela ce ori din păgâni şi necredincioşi va veni la binecinstitoarea credinţă şi se va boteza, ori de la viaţă mârşavă şi înrăutăţită ar veni la pocăinţă, precum este în a comedianţilor, şi a măscăricilor, şi a celorlalţi de acest fel106, că nedrept lucru şi greşit este a se face învăţător al celorlalţi, aşa cum este Episcopul, cel ce încă nu a dat dovadă în ispită de este sănătos după credinţă şi neprihănit după viaţă. Că ispitirea aceasta are trebuinţă de vreme, şi în puţină vreme nu se poate da. Fără numai atunci se poate prohirisi, de se va face descoperire pentru dânsul din Dumnezeiesc Har, precum s-a făcut Apostolului Anania pentru Pavel, când a zis Domnul către dânsul în vedenie: „Mergi, că Vas de alegere îmi este acesta, de a purta Numele Meu înaintea neamurilor, şi a împăraţilor, şi a fiilor lui Israel”.” [Fapte 9,15] 107

106. Ci şi ofiţerii nu se cuvine a se face clerici, ca să nu urmeze ocară şi prihană Bisericii lui Dumnezeu, după cartea 3 a Vasilicalelor, titlul 10, cap. 27.

107 Precum s-a făcut la Sfântul Ambrozie, Episcopul Mediolanului, pentru care scrie Teodorit în cartea a patra, cap. 6, a Bisericeştii istorii, zicând: „Acestea aflându-le împăratul, a poruncit ca îndată să se înveţe credinţa, şi să se boteze, şi să hirotonisească pe bărbatul acela vrednic de laudă… Că a socotit a fi dumnezeiască alegere încredinţându-se din conglăsuirea celor ce dimpotrivă cugetau (adică a necredincioşilor); încă şi Socrat scrie pentru dânsul în cartea a 4-a, cap. 30, a Bisericeştii istorii, că împăratul mirându-se de unirea norodului la un cuget, şi cunoscând ceea ce s-a făcut lucru al lui Dumnezeu, a arătat Episcopilor să slujească lui Dumnezeu celui ce porunceşte să-l hirotonisească. Şi Sozomen în cartea a şasea, capul 24, a înţeles pentru unirea Bisericii celei din Mediolan că Dumnezeu îl încununează cu acestea (că alegerea norodului este descoperire dumnezeiască). Scrie încă acelaşi Sozomen şi pentru Patriarhul Nectarie al Constantinopolului, cum că fiind încă îmbrăcat cu podoaba Sfântului Botez, s-a vestit cu obştească alegere a soborului, Episcop al Constantinopolului, în loc de Ighemon al cetăţii Samosatelor. Şi adaugă că nu s-au întâmplat acestea fără descoperire Dumnezeiască, (cartea 7, cap. 8 a Bisericeştii istorii.)

131

CANONUL 81

Am zis, cum că nu se cuvine Episcopul, sau prezbiterul, a se pune pe sine-şi în ocârmuiri publice, ci să se îndeletnicească la trebuinţele Bisericeşti. deci ori să se supună a nu o face aceasta, ori să se caterisească. Că nimenea poate a sluji la doi Domni, după Dumnezeiasca poruncă.

[Apost. 6, 83; Sobor 4, 3,7; Sobor 7,10; Sobor 1 şi 2,11; Cart. 18]

TÂLCUIRE

Şi Canonul acesta asemenea cu cel al 6-lea opreşte pe cei ierosiţi a nu se împletici în lucruri lumeşti, zicând: Am zis (după Canonul 6 al nostru), cum că nu se cuvine Episcopul, sau prezbiterul, a se pogorî pe sine-şi în politiceşti şi lumeşti purtări de grijă şi ocârmuiri, ci să se îndeletnicească în slujbele, şi trebuinţele Bisericii. deci, ori să se înduplece a nu o face aceasta de acum înainte; sau de nu se va îndupleca, să se caterisească, „Pentru că nimenea poate a sluji la doi domni”, şi a plăcea amândurora, după cuvântul Domnului. [Matei 6, 24; Luca 16,13]

CANONUL 82

Slugile în cler a se prohirisi fără de socotinţa stăpânilor, nu dăm voie, pentru mâhnirea stăpânilor celor ce-i au. Că una ca aceasta face răsturnare caselor. Iar dacă cândva s-ar arăta sluga vrednică spre hirotonie de treaptă, precum s-a arătat şi Onisim al nostru, şi-l vor ierta stăpânii, şi-l vor slobozi, şi-l vor scoate din casă, facă-se. [Sobor 4,4; Sobor 6,85; Gan. 3; Cartagina 73, 90; Vasile 40,41,42; Epistolia către Filimon]

TÂLCUIRE

Nu se cade a face cineva cele ce se fac altora, pricină de sminteală şi de scârbă. Iar pricină de sminteală şi de scârbă se face, a hirotonisi cineva rob fără de socoteala stăpânului său. Pentru aceasta şi Canonul acesta opreşte acest lucru, zicând: Nu iertăm a se înainta robi la cler, şi la preoţie, fără de socoteala stăpânilor lor, pentru ca să nu scârbim pe însuşi stăpânii lor. Pentru că lucrul acesta case întregi răstoarnă. (Că poate robul acela sortit să fi fost, sau chivernisitor casei stăpânului său, sau să fi fost epistat al dughenei lui, sau bani ai stăpânului său să fi avut în mâinile sale, şi pentru toate acestea hirotonia lui ar fi pricinuit scârbă stăpânului său). Iar dacă robul s-ar arăta vrednic de hirotonie, precum s-a arătat şi Onisim al nostru, trebuie Episcopul să împărtăşească lucrul stăpânului lui, şi dacă acela va primi şi se va învoi, şi prin gura a doi sau a trei martori îl va slobozi pe el după Canonul 85 al Soborului al 6-lea şi-l va trimite pe el din casa sa spre semnul deplinitei

132

slobozenii, atunci hirotonisească-se. Aşa a făcut şi Pavel, nu a voit să ţină pe Onisim robul, cu toate că l-a găsit pe el îndemânatic în slujba propovăduirii, ci l-a trimis către Filimon, stăpânul lui. Dar nici în mănăstiri nu se cade a se primi robii spre a se face monahi, fără de socotinţa stăpânului lor, după Canonul 4 al Soborului al 4-lea. Şi roabă încă şi,care fără voia stăpânului său s-ar mărita, curveşte, după Canonul 40 şi cel 42, ale lui Vasile. Pentru că după acesta, tocmelile şi făgăduinţele celor ce sunt supuşi sub stăpâni nici o încredinţare nu au. Şi după Canonul 41 al acestuia, nunta care s-ar face fără de voia stăpânului, a văduvei muieri, se dezleagă, dacă acela nu voieşte. Pentru aceasta şi Soborul cel din Gangra cu Canonul 3 anatematiseşte pe acela, care pentru pricinuirea Dumnezeieştii cinstiri învaţă pe rob să defaime pe stăpânul său, şi să se depărteze de la slujba lui. Iar după Canonul 73 al Soborului din Cartagina, slobozirile robilor se cade a se propovădui în Biserică108.

108 însemnează că supuşi după legi, se zice de patru feluri. Sau după noroc, precum robii către stăpâni. Sau după fire, precum fiii către Părinţi. Sau după nuntă, precum femeia către bărbat, şi, dimpotrivă, bărbatul către femeie; sau după scrisoare, precum soldaţii către voievozi (adaugă unii şi a cincea supunere, duhovnicească alcătuire, care au ascultătorii către Stareţii lor). Deci despre supunerea muierii către bărbat, şi a bărbatului către muiere, vezi subînsemnarea Canonului 48 al Soborului 6, iar despre supunerea fiilor către Părinţi vezi subînsemnarea Canonului 27 al Soborului al 4-lea şi subînsemnarea Canonului 22 al celui din Cartagina, şi Canonul 38 al lui Vasile. Iar despre supunerea robilor către stăpâni (în parte însă şi despre supunerea ostaşilor către voievozi) vorbim aici. Deci nearalele înţeleptului Leon, cele 9,10 şi 11, rânduiesc că robul cel ce după neştiinţa stăpânului său se va face cleric, sau monah, sau Episcop, de a fost fugar de la el, până în trei ani să se caute de către stăpânul său, şi aflându-se să se întoarcă iarăşi şi să fie rob. Iar de ar fi fost arătat lui, şi s-a făcut cleric, sau monah, rânduieşte să se ceară numai până la un an. Iar Fotie titlul 1, cap. 36, zice, că după aşezământul 36 al titlului al 3-lea al cărţii 1 a Codicei: robul nici după socotinţa stăpânului său se face cleric, de nu se va slobozi mai-nainte, iar aşezământul al 2-lea al titlului din nearale legiuieşte, că de au ştiut stăpânul când robul său se face cleric, şi nu a zis împotrivă, se slobozeşte. Şi Mihail încă Ataliotul în Sinopsul (adică în adunare) titlul 3, zice, că se sloboade robul, dacă ştia stăpânul său când se hirotonisea, şi a tăcut. Acelaşi aşezământ zice, că Episcopia şi pe robi îi sloboade din supunerea stăpânilor lor şi pe ostaşi din a voievozilor lor, dacă adică se va face cu voia înaltei stăpâniri. însemnează însă pe lângă acestea, că legea zice că, de se întreabă cineva, şi nu zice împotrivă ci tace, şi ar fi lucru despre care se întreabă spre folosul său, se socoteşte în loc de înduplecare, iar de este spre paguba sa, se ia în loc de tăgadă. însă cel ce a ştiut hirotonia robului său, şi nu a zis împotrivă, cu toate că este spre paguba sa lucrul, se ia însă în loc de că s-a învoit, şi aceasta este osebită pentru slobozenia celui ce s-a făcut cleric. Aşa se scrie în scolia lui Valsamon cea la titlul 1, cap. 36, în Pravila lui Fotie. încă după Armenopul cartea 1, titlul 18, se sloboade robul de va muri stăpânul său, fără a face diată. Cel ce se cumpără de la războaie de este avut, să-şi dea preţul său, şi să se răscumpere. Iar de este sărac, să slujească trei sau cinci ani pe cel ce l-a cumpărat, şi aşa să se sloboadă. Se sloboade şi acela ce cu ştirea stăpânului său s-a făcut ostaş, sau monah, sau cleric. Iar robii cei ce vor lăsa nevoinţa cinului după ce s-au făcut monahi, şi vor veni la altă petrecere, să se facă iarăşi robi, după cartea a 4-a, titlul 1, cap. 11, tema 13. însemnează însă pe lângă acestea, că de două feluri sunt robii. Unii se nasc robi, câţi s-au născut din robi, iar alţii se fac, câţi se robesc de oştiri. Iar cei ce slujesc cu plată la stăpâni, nu sunt robi, ci slugi năimite.

133

CANONUL 83

Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, la oaste zăbovindu-se şi vrând amândouă a le ţinea, şi romana, şi ieraticeasca ocârmuire, caterisească-se. Că cele ale Cezarului, Cezarului, şi cele ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu.

[Apostol 6,10; Sobor 7,10; Sobor 1 şi 2,11; Cartagina 18]

TÂLCUIRE

Şi între alte Canoane, Dumnezeieştii Apostoli opresc pe cei ierosiţi de a ocârmui lucruri mireneşti, şi de a primi lumeşti purtări de grijă, dar şi întru acesta asemenea o fac aceasta, zicând: oricare Episcop, sau prezbiter, sau diacon, se îndeletniceşte la oaste, adică nu în întrebuinţarea armelor şi a războaielor, ci în ocârmuirea lucrurilor ostăşeşti, precum la împărţirea merinzilor ostaşilor, la primirea hranei lor, şi la alte chivernisiri ca acestea, deci cei care se îndeletnicesc la unele ca acestea şi va să le aibă amândouă, şi stăpânirea împărătească romană, şi ocârmuirea Ieraticească şi Bisericească, precum am zice: şi stăpânirea din afară şi stăpânirea din lăuntru 109, unul ca acesta, de nu va înceta din acestea, să se caterisească. Pentru că lucrurile şi stăpânirile

109 în două se împarte stăpânirea şi începătoria. Alta este lumească, pe care o a încredinţat Dumnezeu împăraţilor şi stăpânitorilor, iar alta duhovnicească, pe care o a încredinţat Dumnezeu Arhiereilor şi sufleteştilor iconomi. însă una alteia este potrivnică. Că una este pământească, iar alta cerească. Una poartă sabie şi omoară; iar cealaltă cu blândeţe iartă şi îmbie. Pentru aceasta şi Hrisostom zice: „Altele simt hotarele împărăţiei, şi altele hotarele prezbiteriei, împăratul are încredinţate acestea de aici, iar eu cele Cereşti” (eu când zic, pe preotul zic), împăratului trupul i s-a încredinţat, iar preotului sufletul. împăratul rămăşiţe de bani iartă, iar prezbiterul datorii de păcate. Acela sileşte, acesta mângâie. Acela are arme simţitoare, acesta arme duhovniceşti (cuvânt 4 la Ozia, tom al 5-lea, foaia 149). Aceeaşi necuviinţă urmează dacă sau împăratul va îndrăzni a intra în Sfântul Altar, sau Arhiereul a împărăţi şi a încinge sabie. Precum o a păţit aceasta uriaşul cel cu două coarne al Romei papa, zic. Care pe lângă aceasta că este dinlăuntru şi după Duh Arhiereu, va să fie din afară, şi după trup împărat. Să blagoslovească şi să omoare, să ţie cârja cea păstorească şi sabia cea ucigătoare. Amestecare neamestecată şi grozăvie străină! Vadă dar însuşi că se află călcător al Apostolescului acestuia Canon, şi caterisirii se supune vrând a le avea pe amândouă: şi stăpânirea romanicească, şi ocârmuirea Ieraticească. Către aceasta preatrebnice sunt cele ce cuviosul Episcop Cudruvis, către marele Constantin zice, (la Atanasie în epistolia cea către cei ce pretutindenea se nevoiesc la viaţa monahicească): „Ţie Dumnezeu ţi-a încredinţat împărăţia, nouă ne-a încredinţat cele ale Bisericii. Şi precum cel ce ar răpi stăpânirea ta, se împotriveşte lui Dumnezeu, Cel ce o a rânduit; aşa teme-te şi tu ca nu cumva trăgând la sine-ţi cele ale Bisericii, să te faci vinovat unei mari vinovăţii. Că scris este: daţi înapoi cele ale Cezarului, Cezarului; şi cele ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Deci nici nouă nu ne este iertat a stăpâni pe pământ (ce ar avea a zice către acestea papa cel ce cu amândouă chipurile stăpâneşte?). nici tu, o, împărate, nu ai stăpânire a tămâia.”

134

Cezarului şi ale împăratului, Cezarului se cuvine a se da. Adică, la oameni din afară şi împărăteşti. Iar lucrurile şi stăpânirile lui Dumnezeu, asemenea, lui Dumnezeu se cuvine a se da. Adică la oameni dumnezeieşti şi duhovniceşti, precum sunt Episcopii, şi prezbiterii, şi diaconii.

CANONUL 84

De va ocărî cineva pe împăratul, sau pe stăpânitorul, fără dreptate, să ia pedeapsă. Şi de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească.

TÂLCUIRE

Mosaiceasca Lege zice, „pe mai marele norodului tău nu-l vei grăi de rău” [Ieşirea 22,28], iar corifeul (vârfelnicul) Petru cu deosebire cinsteşte pe împăratul [I Petru 2,17]. Iar Pavel porunceşte să ne rugăm pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt cu covârşire, măcar şi necredincioşi de ar fi [I Timotei 2,2]. Iar aici Apostolii de obşte zic: Iar ocară la împăraţi se socotesc mustrările cele mai aspre. Oprind însă Canonul pe cel ce ocăreşte pe împăratul fără dreptate, după ceea ce se face a lăsat să înţelegem din deosebire că, de vor fi împăraţii sau stăpânitorii păgâni, sau vor păcătui, se iartă a-i mustra pe ei aceia, cărora li se cuvine a mustra şi nişte feţe ca acestea. Dar însă nici cel ce a ocărât, nu se cuvine a se pedepsi îndată110. (Vezi subînsemnarea Canonului 85 Apostolesc).

CANONUL 85

Fie vouă tuturor clericilor şi mirenilor cărţi vrednice de cinstire şi Sfinte: ale Testamentului celui Vechi adică, ale lui Moise cinci: Facerea, Ieşirea, cea Leviticească, Numeri, a doua Lege. A lui Isus Navi una, a Judecătorilor una. A lui Ruth una. A împăraţilor patru. Paralipomena din cartea zilelor două. Esdra două. Estera una, a Macabeilor trei; a lui Iov una; Psaltirea una. A lui Solomon trei: Pildele, Eclesiastul, şi Cântarea Cântărilor; a

110 Pentru a se îmblânzi împăraţii şi stăpânitorii, şi a fi iubitori de oameni către ocărâtorii lor, ieie pildă de la marele Constantin, şi de la marele Teodosie. Că Constantin, fiindcă oarecari au împroşcat chipul lui cu pietre, şi îl îndemnau prietenii să-i pedepsească, el pipăindu-şi faţa şi zâmbind a zis aceste vrednice de pomenire: „Nicăieri pe fruntea mea văz că s-au făcut rană, ci sănătos îmi este capul, şi toată faţa” (Hrisostom în cuvântul 20 la Andriante, tom al 6-lea). Iar Teodosie cu toate că Antiohienii i-au doborât Icoana, şi alte necuviinţe i-au făcut După ce a mers însă Flavian al Antiohiei şi l-a rugat, atât s-a îmblânzit, încât a zis către dânsul: Şi ce lucru mare şi de mirare este de vom ierta celor ce ne-au ocărât, oameni şi ei fiind, când Stăpânul lumii rugă pe Părintele Său pentru cei ce L-au răstignit pe El zicând, Iartă-le lor, că nu ştiu ce fac. (Hrisostom întru acelaşi, foaia 602.)

135

Proorocilor douăsprezece; una a lui Isaia; una a lui Ieremia; una a lui Iezechiil; una a lui Daniil. Din afară însă mai adaugă-se vouă a învăţa tinerii voştri, înţelepciunea a mult învăţatului Sirah. Iar ale noastre, adică ale Noului Testament, Evanghelii patru: a lui Matei, a lui Marcu, a lui Luca, şi a lui Ioan. Patrusprezece Epistolii ale lui Pavel. Două Epistolii ale lui Petru. Ale lui Ioan trei. A lui Iacov una. A lui Iuda una. Ale lui Clement două Epistolii. Şi aşezământurile cele prin mine Clement în opt cărţi proglăsuite către voi Episcopii (care nu trebuie a se publica către toţi pentru cele într-însele tainice, şi Faptele noastre, ale Apostolilor111.

[Sobor 6,2; Laodiceea 51,60; Cartagina 32,54; Atanasie 39]

TÂLCUIRE

După ce au învăţat Apostolii şi au legiuit prin Sfinţitele lor Canoane în ce chip se cuvine atât clericii, cât şi de obşte toţi mirenii creştini a vieţui în lume; în sfârşit învaţă şi care cărţi se cade a le citi. Iar în Canonul lor al 60-lea au învăţat să nu citim cărţile cele necanonisite şi minciunosuprascrise. Iar cele canonisite şi Sfinte prin Canonul acesta ne învaţă pe noi să le citim, pe care le şi numără, precum aici se văd. Pomeneşte însă cărţile acestea şi Soborul cel din Laodiceea în Canonul 60 şi cel din Cartagina în Canonul 32 dar şi marele Atanasie în prăznuitoarea sa Epistolie a 39-a. Şi Grigorie Teologul în stihurile sale, şi Amfilohie al Iconiei prin iambliceşti stihuri. Deci marele Atanasie, în pomenita epistolie, în două desparte toate Cărţile Vechii Scripturi: în cele canonisite, şi în cele ce sunt de citit. Şi canonisite adică ale Vechii Scripturi zice că sunt douăzeci şi două de cărţi, după numărul literelor evreieşti (precum aceasta o zice şi Teologul Grigorie, şi Dumnezeiescul Ioan Damaschin)

111 însemnează însă că în multe cărţi manuscrise şi tipărite, şi mai ales în sinopsul lui Alexie Arestin, se văd şi alte Canoane suprascrise, unele în numele lui Petru, iar altele în numele lui Pavel, care nu se cade a le primi, ci a le lepăda ca neadevărate, şi minciunosuprascrise, căci şi Sfântul de toată lumea al 6-lea Sobor în Canonul 2 pe singure acestea 85 le primeşte, ca adevărate Canoane ale Apostolilor. Iar pe celelalte minciunoscrise le socoteşte. însă fiindcă Grigorie Episcopul Pisinuntei a zis în Sfântul al 7-lea Sobor, că adunarea Apostolilor ceea ce s-a făcut în Antiohia (din nouă canoane ale sale, care se află în biblioteca Cezariei Palestinei ce se făcuse de Mucenicul Pamfil, precum însemnează apusenii) în Canonul său al 8-lea au rânduit a nu se mai amăgi întru idoli cei ce se mântuiesc, ci împotrivă să închipuiască bărbătescul şi preacuratul Chip al lui Hristos Dumnezeu. Pe acest Canon al Apostolilor zic, îl primim, şi pentru că Soborul al 7-lea l-a primit, şi pentru că se conglăsuieşte cu vechile istorii. Fiindcă şi femeia aceea, ce i-a fost curs sânge, vindecându-se de Mântuitorul a afierosit stâlp în Paneada, precum istoriseşte Eusebie, cartea 7, cap. 8, pe care l-a sfărâmat Iulian, precum zice Sozomen cartea 3, cap. 1 şi Nichifor cartea 10, cap. 30 (la Dositei în Dodecavivlion, foaia 18) vezi şi la Prolegomena Apostoleştilor acestora Canoane.

136

care sunt acestea: 1. Facerea; 2. Ieşirea; 3. Leviticul; 4. Numeri; 5. A doua lege; 6. Isus a lui Navi; 7. Judecătorii; 8. Ruth; 9. Cea întâi şi a doua a împăraţilor împreună (care şi Samuil se numesc de Evrei Iar cea a 3-a şi 4-a a împăraţilor: 1 şi 2 a împăraţilor se numesc); 10. Cea a treia şi a patra a împăraţilor; 11. întâia şi a doua împreună Paralipomenon (adică a rămăşiţelor); 12. A lui Esdra întâi şi a doua împreună; 13. Psalmii; 14. Paremiile (Pildele); 15. Eclesiastul; 16. Cântarea Cântărilor; 17. Iov; 18. Proorocii cei mici douăsprezece care se numesc o Carte; 19. Isaia; 20. Ieremia împreună şi Plângerile, şi Baruh, şi Epistolia; 21. Iezechiel; 22. Daniil. Iar cărţi ce se citesc de cei ce de curând se catehisesc sunt acestea: înţelepciunea lui Solomon, care şi preaîmbunătăţită (virtuoasă) se zice după Eusebie (cartea 11, cap 7, despre Evangheliceasca pregătire) înţelepciunea lui Sirah, care şi aceasta preaîmbunătăţită se zice după Gheorghe Singhelul. (însemnează însă că Sirah la apuseni se numeşte Bisericesc) Estera, Iudita şi Tobit. Dar însemnează că şi cartea Esterei una fiind, cu cărţile cele canonisite împreună se numără, precum şi Canonul acesta Apostolesc între cele canonisite pe aceasta o numără, şi Soborul cel din Laodiceea, şi cel din Cartagina. Ci şi înţelepciunea lui Solomon, şi Iudith, şi Tobit, împreună se numără cu cărţile cele canonisite de Soborul cel din Cartagina. Canoniceşti cărţi însă se socotesc de Canonul acesta Apostolesc, şi Cărţile cele trei ale Macabeilor112. Iar Cărţi canoniceşti ale Scripturii celei noi sunt acestea: Evangheliile

112 însemnează că alţii numără pe Daniil cu Iezechiel o carte, şi aşa împlinesc pe numărul 22 al evreiescului Alfavih Iar Sinodul din Laodiceea, numără pe Ruth cu Judecătorii o carte, şi aşa împlineşte pe al 22-lea număr. Care este şi mai bun, fiind încredinţat de Sinod. Aşadar nedrept este şi greşit şirul şi rânduiala şi cunoscută de toţi şi tipărită, în care se află cărţile Vechiului Testament, pentru multe pricini. întâi, pentru că are despărţită în două cartea lui Estera, aşezând o parte cu cele canonizate, iar pe alta cu cele apocrife, în vreme ce Apostolescul acesta Canon, o carte lămurit o numeşte, şi al 60-lea a celui din Laodiceea şi al 30-lea din Cartagina, şi marele Atanasie şi Amfilohie, aşişderea o carte o numără. Al doilea, fiindcă şi ale lui Ezdra cele 2 cărţi în două deosebite părţi le aşează, pe una adică în cele canonizate, iar pe alta în cele apocrife, în vreme ce pe acestea două cărţi ca una le numără şi acest Apostolesc Canon, şi Sinodul din Laodiceea, şi din Cartagina, şi marele Atanasie, şi Teologul Grigorie, şi Sfântul Amfilohie. Al treilea, fiindcă pe Baruh, şi pe Epistolia lui Ieremia le desparte de cartea profetică a lui Ieremia, şi le numără cu cele apocrife, în vreme ce Sinodul din Laodiceea şi marele Atanasie o carte le numără pe tustrele acestea (pentru ce Sinodul din Laodiceea, scrie în număr multoratec epistoliile lui Ieremia, în vreme ce una numai se află, precum şi Atanasie epistolie în număr singuratic o numeşte? Mă mir!). Al patrulea, că pe acele trei cărţi ale Macabeilor între cele apocrife le numără pe care apostolescul acesta Canon le numeşte canonice. Al cincilea, fiindcă pe cartea lui Neemia o numără între cele canonizate, despre care nicicum se face pomenire, nici de către Apostolescul acesta Canon, nici de către Sinodul din Laodiceea, nici de către cel din Cartagina, nici de către marele Atanasie, sau de Grigorie şi de Amfilohie. Al şaselea, şi fiindcă în oarecare ediţii numeşte apocrife pe cărţile cele ne canonizate, în vreme ce oricum se cuvine cu acest nume să se numească, precum zice marele Atanasie în epistolia mai sus zisă. Fiindcă numele de apocrife, li s-au pus de către eretici spre a putea cu aceasta a scrie ce voiesc, şi să înşele pe cei simpli cum că ar fi cărţi apocrife şi vechi de ale Sfinţilor, dar bine este ca pe cărţile necanonizate ale Vechiului Testament să le numească anaghinoscomene (cele ce se citesc), şi nu apocrife, însă anaghinoscomene acestea trebuie să se numească: Neemia, Cântarea celor 3 Tineri, Bel şi balaurul, şi Susana. Cu toate că despre cărţile acestea nici o pomenire nu se face, nici în Apostolescul Canon, nici în Sinodul Laodiceei, nici a celui din Cartagina, nici de către marele Atanasie, nici de către Dumnezeiescul Grigorie, nici de către Amfilohie.

137

cele 4, Faptele Apostolilor, Cele şapte Soborniceşti Epistolii, adică a lui Iacov una, ale lui Petru două, ale lui Ioan trei, a lui Iuda una, ale lui Pavel Epistolii 14, şi Apocalipsa. Despre care măcar că zice Dumnezeiescul Amfilohie în stihurile cele Iambliceşti, că mulţi cu adevărat o judecă a fi cu adevăr a lui Ioan (Evanghelistului), iar cei mai mulţi o judecă ca o neadevărată. încă ca o Carte canonisită pe aceasta o primeşte Soborul cel din Cartagina, Canon 30. Şi marele Atanasie în mai-nainte zisa Epistolie cea 39. Şi Dumnezeiescul Dionisie Areopagitul, tainică privire pe aceasta numind-o, şi scoliastul Sfântului Dionisie dumnezeiescul Maxim, la multe locuri din scoliile sale de aceasta pomeneşte. Şi Dumnezeiescul Ieronim zicând-o pe aceasta cartea cea mai înaltă a lumii. Iar deşi Teologul Grigorie aceasta nu o numeşte în stihurile sale, ci întru alcătuitorul său cuvânt, cel făcut către cei 150 de Episcopi ai Sinodului al 2-lea, arătat o pomeneşte aceasta, zicând: Mă înduplec a crede că alţi (îngeri) pe altă Biserică o apără precum Ioan mă învaţă prin Apocalipsis, (adică prin descoperirea ce i s-a făcut). Dar şi Origen avea tâlcuire la Apocalipsis. Pomeneşte de aceasta şi Chiril al Alexandriei (foaia 669 a celor cinci Cărţi) şi Clement Stromateul (foaia 856 a acelor cinci Cărţi) o primesc pe aceasta şi Apolinarie, Efrem, Papias, Iustin, Irineu, Tertulian, Lactândius, Sevir, Silpichie, Augustin, Metodie, Ipolit, Andrei al Cezareei. Şi însuşi cel a toată lumea al doilea Sinod, înaintea căruia Teologul Grigorie a glăsuit cuvântul cel alcătuitor care pomeneşte despre Apocalipsis; Meliton al Sardelor, Teofil al Antiohiei, şi alţii. Iar cele două epistolii ale lui Clement, pe care le pomeneşte Apostolescul acesta Canon sunt trimise către Corinteni, ca din partea Bisericii celei din Roma, şi tipărite în adunarea tomului întâi al practicalelor Sinoadelor, din care cea a 2a neadevărată se judecă de către Fotie; foaia 156 a Miriovivlei. Iar aşezământurile Apostolilor, care şi învăţătură a Apostolilor se numesc, de către marele Atanasie, şi de către Canonul al 2-lea al Sinodului 6 s-au lepădat de către al 2lea Canon al celui a toată lumea al 6-lea Sinod, adică, fiindcă s-au notevsit (adică s-au reformăluit) de către eretici. Dar de vreme ce nu toate s-au notevsit, ci la oarecare părţi, pentru aceasta mulţi din Părinţi, şi mai înainte de Sinodul al 6lea, care mai ales este Teologul Grigorie, dar încă şi Sfinţitul Maxim, au

138

întrebuinţat ziceri dintr-însele. Şi Teologul adică în cuvântul cel despre Paşti: „Asupra străjei mele voi sta, cu oaie aligoriceşte pe Hristos pentru îmbrăcămintea nestricăciunii.” Care zicere o a luat din aşezământurile acestea, după Nichita. Iar Dumnezeiescul Maxim perioade (adică cuprinderi) întregi întrebuinţează din aşezământurile acestea la scoliile lui Dionisie. Şi ce zic pe unii? însuşi cel a toată lumea Sinod al 5-lea aduce mărturie din aceste aşezământuri în epistolia lui Iustinian; că se cuvine pentru cei ce s-au săvârşit a se da milostenie. Foaia 392 a tomului al 2-lea al adunării Sinoadelor. Dar şi după cel al şaselea a toată lumea Sinod din aşezământuri a întrebuinţat mărturie Sinodul cel din Sfânta Sofia. Şi Mihail încă Chirulariul şi Patriarhul Constantinopolului, cu Sinodul cel împreună cu el, care se afla în viaţă în anul 1053 a adus mărturie împotriva tunderii bărbilor, care se află în cartea întâia a Apostoliceştilor aşezământuri în capul al 3-lea zicând aşa: „Nu vă veţi smulge bărbile voastre; că frumseţea Ziditorul Dumnezeu o a făcut să fie pentru femei, iar pentru bărbaţi cu dreptul a judecat a fi nepotrivită.” Şi vezi la foaia 978 în tomul al 2-lea al Sinodicalelor. Şi acum precum se află tipărite, mi se pare că nu au nici un neadevăr şi necuviinţă. Iar „Pimen” (adică păstorul) de care carte pomeneşte marele Atanasie în epistolia cea de multe ori zisă, este o carte care nu se află în vremile noastre. Poate să fi fost însă una ca aceasta, precum este şi cuvântul ce face Ioan al scării către „Păstorul”. Şi în scurt a zice, era cartea aceasta, învăţând pe păstorul oilor celor cuvântătoare, cu ce chip să păstorească pe acestea spre păşunea cea mântuitoare, şi cum să le păzească nevătămate de unghiile lupilor celor gândiţi, a demonilor zic, şi a oamenilor celor rău slăvitori. Ne-au vestit însă unii că „Păstorul” acesta se află o carte prea veche întru mănăstirea Eladei, facere a lui Cuart, unuia din Apostolii cei şaptezeci. Pe „Păstorul” îl pomeneşte şi Sfântul Maxim în scoliile Dumnezeiescului Dionisie. Şi este mărimea ei pe cât este a Psaltirii. însemnează că Canonul 54 al cartaginei pe lângă Cărţile Scripturii celei vechi şi a celei nouă, porunceşte a se citi şi vieţile mucenicilor, care cuprind muceniciile lor, în zilele praznicelor lor.

139

PROLEGOMENA DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL ÎNTÂIUL SINOD

Sfântul şi întâiul Sinod Ecumenic113 (Sobor a toată lumea), s-au adunat în

113 Patru oarecare însuşiri caracteristice ale Sinoadelor celor ecumenice găsesc că se află semănate pe la mulţi, şi mai ales la Dositei (în Dodecabiblion, foaia 1018), din care, cele trei sunt departe şi obşteşti, şi oarecare Sinoade locale, iar cea una mai de luat aminte este, fiinţealnica, şi întăritoarea, şi prea osebita deosebire a tuturor Sinoadelor celor ecumenice;

1. şi mai întâi, însuşirea tuturor celor ecumenice este, a se aduna prin porunci, nu ale papei, sau ale cutărui Patriarh, ci prin poruncile împărăteşti. Aceasta şi la localnicul Sinod cel ce în Sardica a urmat, care s-a adunat de Constantin şi Constant, şi în Antiohia, şi acela cu porunca lui Constantin a fost adunat, deşi pentru altă socoteală a înnoirilor Bisericii celei din Antiohia (Dositei, Dodecabiblion, foaia 133).

2. Al doilea: a se face întrebare despre credinţă, şi prin urmare a se aşterne hotărâre, şi hotar dogmatic, la fieştecare din cele ecumenice Sinoade (Dositei, foaia 633, în Dodecabiblion). Dar şi aceasta a urmat la oarecare localnice, precum la cel din Cartagina, care împotriva eresului lui Pelaghie şi a lui Celestin făcând cercetare au aşezat hotare dogmatice.

3. Al treilea: a fi toate dogmele cele aşezate de dânşii, şi Canoanele, ortodoxe, binecinstitoare, şi unite cu Dumnezeieştile Scripturi, sau cu Sinoadele cele ecumenice de mai înainte, pentru aceasta şi mult vestită este socoteala Sfântului Maxim, cea zisă la o pricină ca aceasta: „Pe Sinoadele cele făcute, credinţa binecinstitoare le întăreşte, şi iarăşi, dreptăţimea dogmelor judecă pe Sinoade, dar această însuşire este obştească şi la cele mai multe localnice Sinoade, afară de oarecare”.

4. Iar a patra, şi cea mai de pe urmă, este a conglăsui şi a primi cele rânduite de Sinoadele cele ecumenice, şi cele canonisite de toţi Patriarhii şi Arhiereii cei dreptslăvitori ai Soborniceştii

140

Biserici, sau prin însăşi înfăţişarea lor, sau prin ai lor locţiitori, sau şi aceştia nefiind, prin scrisorile lor. Această conglăsuire a Patriarhilor şi a Arhiereilor lumeni, este precum am zis, întăritorul, şi desluşitorul caracter al Sinoadelor celor ecumenice. întăritor adică, pentru că le întăreşte pe ele, şi le face a fi, după numele ce poartă, Sinoade ecumenice, iar desluşitor, pentru că nici la un alt localnic Sinod socotindu-se, deosebeşte pe singure cele ecumenice, despre cele localnice. Drept aceea pe Sinodul cel ce s-a făcut în Vlaherna în vremea lui Copronim, numit de către luptătorii de Icoane Sinod ecumenic, atât Sfântul Ghermano, şi Damaschin şi noul Ştefan, şi alţii mulţi, cât şi cel al 7-lea ecumenic Sinod, în a şasea practică a lui, l-a mustrat zicând: că fără de conglăsuirea tuturor celorlalţi Patriarhi, Sinod ecumenic nici nu se face, nici nu se zice. Că Epifanie din partea Sinodului al 7-lea a zis: cum dar mare şi ecumenic ar putea fi acela pe care nici nu l-au primit, şi la care nici nu s-au conglăsuit întâi şezătorii celorlalte biserici, ci anatemei pe acesta l-au dat? (Dositei 634, a Dodecabiblion). Mai cu aceste mustrări a mustrat şi Sfântul Maxim, pe minciuno-Sinodul lui Pir Monotelitul (adică al celui ce dogmatisea o singură voie întru Hristos Domnul), pentru că pe acesta îl numea Pir, Sinod ecumenic. Am zis că conglăsuirea, şi primirea tuturor Patriarhilor, întăreşte pe Sinoadele cele ecumenice, şi nu numai singură fiinţa lor de faţă, sau cea prin ai loruşi locţiitori. Pentru că întru toate cele 7 ecumenice Sinoade, nici un papă nu a fost de faţă în persoană. Iar întru cel al doilea, sau şi în cel al 5-lea ecumenic Sinod, nici în persoană, nici prin locţiitori, nu au fost de faţă Damas, şi Vighilie Papii, dar aceste ecumenice Sinoade iarăşi au rămas ecumenice, pentru că aceiaşi papi s-au unit la cele hotărâte de către acelea, şi prin scrisorile lor şi prin iscălituri le-au primit pe ele, şi cum că singură înfăţişarea sa cea în persoană, sau cea prin ai loruşi locţiitori nu întăreşte pe Sinoadele cele ecumenice, ci mai vârtos unirea şi conglăsuirea. Au arătat cele două Sinoade: cel din Sardica, şi cel din Florenţa, că cel din Sardica, cu toate că s-a numit la începutul său ecumenic Sinod (vezi la 1-a cuvântare a lui), şi au fost de faţă la acesta toţi Patriarhii, unii în persoană, iar alţii prin locţiitori, însă fiindcă s-au despărţit şi nu s-au unit la cele de acesta hotărâte Patriarhii şi Arhiereii răsăritului, acest la început numit ecumenic Sinod s-a făcut localnic la isprava şi sfârşitul lui. Asemenea şi cel din Florenţa, deşi ecumenic s-a numit, fiind însă că locţiitorii Patriarhului Antiohiei, şi Episcopilor răsăritului şi, mai întâi, şi al însuşi Patriarhului Alexandriei, Marcu, prea Sfântul acel al Efesului, nu s-au unit cu dânsul, cel ecumenic dar s-a schimbat în localnic. Şi ce zic localnic? Şi în minciuno-numit s-a schimbat după dreptate, pentru că nu avea nici pe a treia însuşire a Sinoadelor celor ecumenice. Că hotărârea cea de dânşii aşezată nu a fost unită cu Dumnezeiasca Scriptură, şi cu celelalte Sinoade. Vezi că neunirea oarecărora Patriarhi, şi pe cele ecumenice le face localnice? Şi dimpotrivă unirea tuturor Patriarhilor lumii, şi pe cele localnice le face ecumenice, şi le schimbă în soborniceşti. Fiindcă localnicele Sinoade şi cele ale lor Canoane de ecumenicele Sinoade şi mai ales de cel al 6-lea ecumenic, fiind primite, ecumenică stăpânire şi axioma (vrednicie) peste tot cuprinzătoare iau. deci din aceste zise, cu lesnire poate a se închipui orismosul (definiţia) Sinodului celui ecumenic întru acest chip: „Ecumenic Sinod este cel adunat prin împărătească poruncă, cel ce aşează hotărâre dogmaticească despre credinţă, cel binecinstitor, şi dreptslăvitor, şi unit cu Sfintele Scripturi, sau cu Sinoadele cele ecumenice de mai-nainte, pe care Sinod unirea tuturor Patriarhilor şi Arhiereilor soborniceştii Biserici l-au primit, fie prin înfăţişarea a însuşi persoanelor, sau prin locţiitori, sau şi aceştia nefiind, prin scrisorile şi iscăliturile lor. deci tot Sinodul ecumenic care are aceste caracteristice însuşiri, acesta este Sfânta şi soborniceasca Biserică, întru care în simbolul credinţei mărturisim că credem. “ De aici cu alte patru însuşiri după Teologi se înavuţeşte aceasta (Soborniceasca Biserică):

141

1. A fi pururea vie şi nelipsită. Că zice: „Şi alt Mângâietor voi da vouă, ca să rămână cu voi în veac” [Ioan 14,16] şi, „iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” [Matei 28,20].

2. A fi negreşitoare, şi nesmintitoare, că Biserica a cărei faţă o ţine Sinodul ecumenic, este „Biserica Dumnezeului Celui viu”, „stâlp şi întărire (temelie) a Adevărului” după Pavel [I Timotei 3,15] şi că ceea ce se socoteşte de Sinoadele ecumenice, aceea şi de Sfântul Duhul Adevărului este socotit, că „Acela” zice că „va învăţa pe voi toate, şi vă va aduce aminte de toate” [Ioan 14, 26], care lucru mai vârtos la ecumenicele Sinoade se arată adevărat. Că dacă Canonul al 8-lea al făcătorului de minuni Grigorie zice, despre Sinodul localnic cel în Anghira adunat: „Că până când se va socoti ceva obşteşte de către Sfinţii cei împreună adunaţi, şi mai întâi decât dânşii de către Sfântul Duh”, cu cât mai vârtos se socoteşte aceasta că este adevărată, zicându-se pentru Sinoadele ecumenice! La care însuşi Duhul Sfânt stăruind asupră-le, le luminează pe ele, şi nu le lasă a se rătăci la hotărârile lor! Că insuflă dreptatea Sa Dumnezeu în nenumăraţii ierei cei ce se adună la Sinod, după epistolia cea către Celestin a Sinodului celui din Cartagina.

3. De a avea vrednicie prea înaltă, şi preaputernică, nu numai întru a întinde dreptăţile şi adevărurile cu sfătuire, ci şi întru a sili spre supunere pe cei ce se împotrivesc, purtând asupră-le Bisericeştile certări cele cuviincioase lor, şi judecând, şi aspru cercetând şi pe Papi, şi pe Patriarhi, şi pe toţi cei ce se află în toate părţile lumii, Arhierei şi clerici şi mireni.

4. A pune hotar, şi mărginire la fiecare cerere ce se iveşte, şi la pricină şi obştească, şi particularnică, şi a dezlega toată gâlceava, şi prigonirea ereticilor şi a schismaticilor. Că sobornicească, zice Chiril al Ierusalimului (în Cateheza 18) se numeşte Biserica, că de obşte peste tot învaţă, fără lipsire, şi fără osebire, toate dogmele cele ce se întind spre cunoştinţa oamenilor şi despre cele văzute, şi despre cele nevăzute. Drept aceea şi de către toţi, nu Dumnezeiasca Scriptură, ci ecumenicul Sinod se propovăduieşte, că este cel mai de pe urmă Judecător al Bisericeştilor pricini, după Canonul al 6-lea al Sinodului al 2-lea; a cărui judecată, socoteală şi hotărâre nu se supune apelaţiei altui mai mare judeţ. Că dacă Apelarisirea este o jeluire despre oricare judeţ către altul mai mare, după cartea a 9-a a Vasilicalelor, titlul 1, hotărârea cea cu îndoială a Episcopilor se supune la apelarisirea judeţului celui mai mare a Mitropoliţilor; iar a Mitropoliţilor la a exarhului, sau a Patriarhului ocârmuirii; şi a Patriarhului la Sinodul ecumenic, şi aici toată apelarisirea se mărgineşte şi se sfârşeşte, nefiind alt judeţ mai mare decât Sinodul ecumenic. Iar deşi Judecătoria Patriarhilor nu se supune apelaţiei, după Vasilicale, şi după Iustinian, şi după Leon înţeleptul, aceasta însă, se înţelege, pentru că alt Patriarh nu poate a se face judecător asupra hotărârii altor Patriarhi, şi pentru că Sinodul ecumenic este, care cercetează şi judecă toate cele judecate de către toţi Patriarhii, şi papii, ca şi cum nu s-ar fi judecat cândva; fiindcă hotărârea eparhului (unei cetăţi), măcar deşi apelaţiei nu se supune, fiindcă nu se mai atinge de către altcineva, cu toate acestea nedumeririle care eparhul nu poate a le hotărî, le cercetează şi Le hotărăşte însuşi împăratul. Drept aceea, dreptul ce are monarhul întru cele politiceşti, acelaşi drept îl are şi Sinodul ecumenic în Biserică (Dositei în Dodecabiblion, foaia 309 şi 384). Am zis însă că judecătorul cel mai de pe urmă în Biserică nu este Sfânta Scriptură, precum aceasta o zic Luterocalvinii, ci Sinodul ecumenic, fiindcă Dumnezeiasca Scriptură la multe părţi ne luminat vorbind şi Fiecare din eretici către al său eres strâmbând noima Scripturilor cea ne luminată, de nevoie trebuieşte tâlcuitorul pentru a tâlcui adevărata noimă a Scripturii, care nu este altul, fără numai Ecumenicul Sinod. încă şi alta, pentru că pe lângă cele adevărate, şi soborniceşti cărţi ale Scripturii, fiindcă au îndrăznit ereticii a le suprascrie ca pe nişte canoniceşti şi pe cele neadevărate şi ereticeşti cărţi ale lor, pentru aceasta Sinodul ecumenic alege pe cele adevărate, şi leapădă pe cele neadevărate, şi ascunse, precum Sinodul al 6-lea a făcut pentru Apostoleştile aşezământuri, şi cel întâi însuşi (şi vezi la subînsemnarea Apostolescului Canon 60). Pentru care şi Sfinţitul Augustin aceasta ştiindu-o, luminat a socotit (epistolia 154) zicând: „Nu aş fi crezut în Evanghelie, de nu m-ar încredinţa vrednicia de credinţă a Bisericii”. Drept aceea din toate cele zise se încheie, că nimenea poate a se împotrivi Sinoadelor celor ecumenice, rămânând binecinstitor şi dreptslăvitor; ci de obşte şi fără osebire fiecare este dator a se supune lor. Că cel ce se împotriveşte lor, se împotriveşte Duhului celui Sfânt, Celui ce grăieşte prin Sinoadele cele ecumenice, şi se face eretic şi anatematisit, fiindcă şi Papa Dialogul (cap. 1, epis. 24) anatematiseşte pe cei ce nu se supun Sinoadelor ecumenice. Şi însăşi Sinoadele acestea pe cei ce nu se supun loruşi îi anatematisesc. Ce zic eretic? Ca un păgân şi necinstitor de Dumnezeu se socoteşte cel ce nu ascultă de Biserică, a cărei faţă poartă Sinodul cel ecumenic. Că zice Domnul, „şi de nu va asculta de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş” [Matei 18,17]. Rindea hotărârea şi judecata cea mai de pe urmă şi mai desăvârşită a Bisericii este Sinodul cel ecumenic, după Augustin (epistolia 162). Şi aceasta este ceea ce însuşi Dumnezeu a poruncit a se păzi şi în Sinodul prezbiterilor Legii Vechi. Iar de va fi, zice: „vreun grai în judecată, care să nu-l poţi lesne dezlega, între sânge şi sânge, şi între judecată şi judecată… „Şi vei merge la prezbiterii şi Leviţii, şi la judecătorul, care va fi în zilele acelea şi ei cercetându-l vor spune ţie judecata… „Nu te vei abate din cuvântul, care-ţi vor spune ţie, în dreapta sau în stânga. Şi omul care se va semeţi ca să nu asculte de prezbiterul, sau de judecătorul, va muri omul acela, şi vei scoate pe cel rău din Israel (A doua Lege 17; 2,8-13]. Se cuvine însă pe lângă cele zise să adăugăm şi aceasta, că cu adevărat şi mai cu deosebire singure şapte Sinoade ecumenice s-au numit, pentru că toate acestea după Legile Sinoadelor celor ecumenice s-au adunat; şi pentru că ceea ce a fost de nevoie spre cunoştinţă, întru dânsele s-au rânduit. Drept aceea, toate întrebările câte se nasc din cele rânduite de acele şapte, cu lesnire se dezleagă (Dositei în Dodecabiblion, foaia 633). Iar după cel al şaptelea Sinod, cu toate că altele s-au numit ecumenice precum cel 1 şi 2 şi cel adunat în Biserica Sfintei Sofii, însă cu rea întrebuinţare s-au numit aşa, pentru că nici unul dintre acestea nu s-a adunat după legile Sinoadelor ecumenice. Şi pentru aceea nu au putut a se împreună număra cu cele şapte ecumenice, nici numărul lor a-l adăuga. Că cel ce de latini s-a numit al 8-lea ecumenic adică, cel ce s-a făcut împotriva lui Fotie, în urmă de către cel ce s-a făcut pentru Fotie s-a surpat, şi cu totul nici a se numi Sinod s-a osândit. Şi măcar că toate acele şapte ecumenice Sinoade pentru cuvântul de a fi ecumenice Sinoade, sunt de o cinste şi întocmai. însă acest întâi Sinod, şi pentru vechime şi pentru sfinţenie, a stătut şi stă pururea pilda cea mai întâi închipuită, şi ştiinţa cea mai întâi începătoare a tuturor Sinoadelor celor ecumenice, şi acestuia au urmat de aici înainte şi Sinoadele cele după dânsul, şi întru proclamaţiile (poruncile) lor, şi întru şederile lor, şi întru hotărârile lor, şi pe acesta Dialogul Papă cap al tuturor Sinoadelor La numit, şi un cuvânt se află în gura tuturor, adică: Stăpânească cele rânduite în Sinodul din Niceea. Mult au ostenit Sinodul cel adunat în Cartagina şi în practicalele sale, şi în Canoanele sale, şi în epistoliile sale cele către Bonifatie şi către Celestin, pentru ca să nu primească alte Canoane, fără numai pe acestea adevărate Canoane al Sinodului din Niceea. Şi marele Atanasie, şi Dumnezeiescul Ioan Hrisostom, tare striga să nu stăpânească alte Canoane, fără numai Canoanele Sinodului din Niceea.

142

Niceea Bitiniei, în timpul marelui Constantin, la anul de la Hristos 325. Iar bărbaţii cei mai întâi întru acesta au fost, Alexandru al Constantinopolului, Viton şi Vichentie prezbiterii, împreună cu cuviosul Episcop al Curdubei din Ispania, tustrei împreună ţinând locul lui Silvestru (Papa) al Romei, şi al lui

143

Iulie Alexandru patriarh al Alexandriei, împreună luptători având pe marele Atanasie, aflându-se atunci diacon. Eustatie al Antiohiei, Macarie al Ierusalimului, Pafnutie şi Spiridon, Iacov şi Maxim, bărbaţi împodobiţi cu Apostoleşti daruri, şi cu muceniceşti pătimiri, şi alţii mulţi, fiind la număr după tradiţia cea de obşte şi de toţi mărturisită a Bisericii 318, pe lângă care însă, a fost şi altă mulţime de clerici, de prezbiteri, şi de diaconi, şi s-a adunat acest Sinod împotriva lui Arie, care hulea că Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, nu este de o fiinţă cu Tatăl, şi prin urmare nu este Dumnezeu adevărat, ci zidire, şi făptură114, şi trei ani şi jumătate ţinând acest Sinod (măcar deşi Ghelasie la Fotie, citirea 256, în şase ani şi jumătate zice) a predat Dumnezeiescul şi Sfinţitul Simbolul dreptslăvitoarei noastre Credinţe, cel de obşte cunoscut de către toţi. întru care pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, L-au propovăduit Dumnezeu adevărat, de o Fiinţă cu Tatăl, adică având aceeaşi fiinţă şi fire întocmai cu Tatăl, şi prin urmare aceeaşi Slavă, şi Stăpânire, şi Domnie, şi pururea vecuire, şi toate celelalte lui Dumnezeu cuviincioase însuşiri ale Dumnezeieştii Firi. Care Simbol este anume aşa: „Credem întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul tuturor celor văzute, şi al celor nevăzute. Şi întru Unul Domnul Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Cel născut din Tatăl, Unul-Născut, adică, din fiinţa Tatălui, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, de o Fiinţă115 cu

114 Că Arie, prezbiter fiind al Alexandriei, şi vrând să scape de urâciunea aceea ce se ridicase de către Dreptslăvitorii creştini asupra lui Pavel Samosateul, care dogmatisea că Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu om gol s-a născut din Fecioară, zicea el (Arie, n.ed.), cum că a fost aceasta mai înainte de naşterea cea după trup, nu însă ca Dumnezeu, ci ca una din zidiri şi din făpturi în vreme făcut de la Tatăl Iar în câte părţi s-a despărţit eresul lui Arie, vezi la subînsemnarea Canonului întâi al Sinodului al 2-lea ecumenic.

115 însemnează că cuvântul de o fiinţă, şi mai înainte de 1 (întâiul) Sinod se întrebuinţa între cei binecinstitori; iar fiindcă după Dumnezeiescul Darie, savelianii şi cei de pe lângă Pavel Samosatul, l-au întrebuinţat pe acesta ca să surpe Treimea Ipostasurilor celor Dumnezeieşte începătoare, pentru aceasta Părinţii cei 180 adunaţi în Antiohia în anul 272 împotriva lui Pavel Samosatul, pe acest cuvânt l-au lepădat; după nume numai (măcar că după înţelegere şi după însemnare îl mărturisea) pentru ca să nu dea apucare ereticilor, şi mai ales pentru că Pavel cu vicleşug meşteşugind, trei fiinţe din glasul OMOUSIULUI (de o fiinţă) zicea că sunt. Una adică cea mai întâi era a Tatălui, iar a 2-a a Fiului, şi a 3-a a Sfântului Duh, şi că din aceea acestea se propun ca nişte părţi, precum zice Atanasie, (împotriva eresului Arienesc), iar Sinodul din Niceea, ecumenic fiind, pentru vrednicia sa, nu numai după înţelegere, ci şi după nume au poruncit a se propovădui (vezi la Dodecabiblion a lui Dositei, foaia 1031). DE O FIINŢĂ (OMOUSION) iar nu de asemenea fiinţă (OMIUSION) precum ziceau vicleneşte Arienii cei pe jumătate (Imiarianişti), pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu Sinodul acesta L-a propovăduit. Că de ÎMPREUNĂ sau pe de ACELAŞI, despre O FIINŢĂ se zice, după Aristotel şi în logică. Iar de Asemenea se zice la felurime, şi de obşte la cele întâmplătoare fiinţe, şi nu la fiinţe. ci la fire. Şi iarăşi, DE O FIINŢĂ l-au zis pe el, şi nu DE O ÎMPREUNĂFIINŢĂ (SINUSION), precum însemnează Dumnezeiescul Epifanie în Anghirot; că DE O ÎMPREUNĂFIINŢĂ însemnează unire fără de oarecare deosebire (precum o zice Savelie). Iar DE O FIINŢĂ, însemnează pe unirea cea cu deosebire, şi pe sporirea a unui Ipostas despre celălalt.

144

Tatăl, prin Care toate s-au făcut, cele din Cer, şi cele de pe pământ. Care pentru noi oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-au pogorât, şi S-au întrupat şi Om S-au făcut. Au pătimit, au înviat a treia zi, şi S-au suit la Ceruri, şi şade de-a Dreapta Tatălui, şi iarăşi va să vie să judece viii şi morţii. Şi întru Sfântul Duh”. Iar pe cei ce zic, că era oare cândva, când nu era, şi că mai-nainte de a se naşte nu era, şi că din cele ce nu era s-au făcut! Sau că din alt Ipostas (faţă) zic, că este, sau din altă fiinţă, Fiul lui Dumnezeu, sau că este schimbăcios şi prefăcăcios, pe aceştia îi anatematiseşte totalnica (Soborniceasca), şi Apostoleasca Biserică 116. Pe acest Simbol însă, Teodor al Ierusalimului l-a numit dreaptă mărturisire a credinţei. Iar Damas al Romei, zid împotrivitor armelor diavolului. Şi de obşte de către toată Biserica se numeşte Prapor (adică semn) caracteristic, şi Steagul dreptslăvitorilor. Prin care aceştia, ca nişte adevăraţi ostaşi ai lui Hristos, se deosebesc de vrăjmaşii lui Hristos, şi de cei ce se făţărnicesc cu Numele lui Hristos, în vreme ce sunt fraţi mincinoşi şi rău slăvitori. Că şi ostaşii prin semne prapori – (adică prin steaguri) desluşesc şi deosebesc pe ai lor ostaşi de cei potrivnici. Drept aceea şi de la metafora ostăşeştilor simboluri s-a şi numit Simbolul Credinţei. Au

116 însemnează că simbolul acesta al celui din Niceea, nu numai că este puţin schimbat în oarecare de acest simbol, cunoscut nouă tuturor şi în toate zilele rostit, ci şi aceasta: „A Căruia împărăţie nu va fi sfârşit” nu cuprinde, nici teologia Sfântului Duh şi celelalte articole până la sfârşit. Că Sinodul al 2-lea pe acestea le-a plinit, şi l-au adus în rânduiala aceasta neschimbată, întru care acum îl rostim. Drept aceea la al 4-lea Sinod, praxis 5, foaia 1515 a adunării Sinoadelor, tomul 2, unde se află simbolul Sinodului din Niceea cu aceasta, a Căruia împărăţie nu va fi sfârşit, negreşit greşeală este a tipografiei. Fiindcă oriunde se află aiurea, fără de acest cuvânt se află, precum în simbolul al însuşi Sinodului acestuia din Niceea (la foaia 283 a tomului 1 al adunării Sinoadelor), în praxis 18 al Sinodului al 6-lea (foaia 650) a tomului 2 al Sinoadelor, în practicalele Sinodului din Cartagina, la Socrat, cartea 1, cap. 7, şi pretutindenea. Şi fiindcă acest cuvânt cel al 2-lea ecumenic l-au adaos, vezi şi în prologul aceluia. însemnează încă că simbolul acel din Niceea, în alte codice se află cuprinzând aceasta, şi au şezut de-a dreapta Tatălui, iar întru altele nu. Şi aceasta o însemnăm aicea, ca un lucru vrednic de ştiinţă, că simbolul credinţei se zicea în Biserica cea din început numai în vinerea cea mare, când Episcopul catehiza pe cei ce se găteau a se boteza în noaptea Sâmbetei cei Mari când a doua zi strălucea ziua cea purtătoare de lumină, precum istoriseşte Teodor Anagnost în cartea a 2-a a Bisericeştii istorii, apoi s-au rânduit de Timotei al Constantinopolului să se zică la fiecare Liturghie, în anul 515, în vremea lui Anastasie împăratul, precum acelaşi Teodor zice. Iar apoi, în anul 545, Iustin împăratul întâi a rânduit şi în ce vreme a Liturghiei să se rostească acesta în toate Bisericile răsăritului, adică mai-nainte de Dumnezeiasca Rugăciune, Tatăl nostru.

145

paradosit117 acest Sfânt Sinod şi rânduiala pentru Paşti, pe care acum o ţine nestrămutată totalnica (Soborniceasca) răsăriteană Biserică. Despre care (vezi pe al 7-lea Apostolesc Canon, şi pe cel întâi al Sinodului din Antiohia) dar încă şi pe acestea de faţă douăzeci Sfinţite Canoane le-au aşezat. Care nehotărât sunt întărite de cel întâi Canon al Sinodului al 4-lea, iar hotărât de al doilea al Sinodului al 6-lea şi de cel 1 al celui al 7-lea, însemnează însă că Practicalele acestui întâi Sinod acum nu se află nici elineşte, nici latineşte, ci singure acelea, câte Eusebiu al Pamfiliei, Rufin, Socrat, Sozomen, Teodorit, şi Ieronim, şi alţii, iar mai cu deosebire, şi mai ales Ghelasie Chisicheanul, care se afla în vremea lui Zinon împăratul la anul 476, care în urmă şi Episcop al Cezareei Palestinei s-a făcut (vezi la tomul 1, foaia 151 a adunării Sinoadelor). Acestea singure se află, câte cei mai de sus şi Ghelasie acesta le-a scris. Iar conscrierea (alcătuirea) lui Ghelasie, practică o numeşte Nichita Honiatul, iar Fotie mai mult istoricească, decât practicească, o pomeneşte însă aceasta şi Ioan Chiparisianul. (Vezi la Dositei, foaia 108 din Dodecavivlion).

CELE 20 DE CANOANE ALE SFÂNTULUI ŞI ECUMENICULUI ÎNTÂI SINOD TÂLCUITE

CANONUL1

Dacă cineva în boală, de către doftori s-a hirurghisit, sau de către barbari s-a tăiat, acesta rămână în clir (soartă, cler). Iar dacă vreunul sănătos fiind s-a tăiat pe sine-şi, acesta în clir (soartă) cercetându-se, se cuvine a înceta. Şi de acum înainte nici unul dintru cei de acest fel nu trebuieşte a se înainta; precum aceasta este prea arătată, că s-a zis pentru cei ce întrebuinţează lucrul, şi care îndrăznesc pe sine-şi a se tăia. Aşa, dacă careva de către barbari, sau de stăpâni s-au scopit, iar altmintrelea s-ar afla vrednici, pe unii ca aceştia îi primeşte în cliros (soartă) Canonul. [Apost. 21, 22, 23; Sobor 1 şi 2,8]

TÂLCUIRE

Câteva Canoane ale Apostolilor rânduiesc despre scopire, fiindcă precum se vede au fost rămas întru nelucrare, pentru aceasta a urmat trebuinţa de a rândui despre aceasta şi Canonul acesta. Care şi zice: Cel ce pentru patimă şi pentru boală s-a scopit de către doctori, sau şi de barbari în vremea goanei, acesta cleric fiind să lucreze cele ale soartei sale. Iar cel ce sănătos fiind, s-a scopit pe sine-şi, acesta şi cleric fiind se cade a înceta din lucrările clericeşti

117 A paradosi a învăţa ceva pe cineva, a preda cunoştinţe (D.EX ed. 1984, n.ed.)

146

(soartei). Şi din cei de acest fel, câţi sunt mireni, de astăzi înainte nici unul nu se cuvine a se face cleric. Precum însă aceasta o zicem pentru cei ce înadins şi de voie îndrăznesc a se scopi pe sine-şi, de asemeni iarăşi zicem, că dacă oarecare s-a scopit de barbari, sau de stăpânii lor, adică fără de voie şi tiraniceşte, şi ar fi vrednici, unii ca aceştia se primesc de către Canonul (ori de acesta adică, ori de cel 21 Apostolesc) spre a se face clerici. (Citeşte şi tâlcuirea a celui 21 Apostolesc).

CANONUL 2

Fiindcă multe, sau de nevoie, sau altmintrelea, nevoiţi fiind oamenii, s-au făcut afară de Canonul cel Bisericesc, încât oameni din viaţă păgânească viind acum la credinţă şi în puţină vreme catehizându-se, îndată la baia cea duhovnicească se aduceau, şi îndată ce se botezau se aduceau la Episcopie, sau la prezbiterie; bine s-a socotit a fi de acum înainte, ca nimic de acest fel a se face; fiindcă şi timp trebuie celui ce se catehiseşte, şi după Botez mai multă cercare. Că lămurită este Apostoleasca Scriptură ce zice, nu de curând sădit (neofit) ca nu mândrindu-se să cadă în osândă şi în cursa diavolului [I Timotei 3,6. Iar dacă, după ce a trecut timp s-ar afla vreo greşală sufletească pentru faţa aceea, şi s-ar vădi de către doi, sau trei martori, unul ca acesta înceteze de la cliros. Iar cel ce ar face afară de acestea, ca împotriva marelui Sinod obrăznicindu-se, acesta se va primejdui despre cler.

[Apostolesc 80; Sinod 1 şi 2,17; Sardichia 10; Laodiceea 3; Chiril 4]

TÂLCUIRE

Ceea ce rânduieşte Canonul 80 al Sfinţilor Apostoli, şi Canonul acesta rânduieşte; că zice, fiindcă în timpurile trecute au urmat a se face multe lucruri afară de Bisericescul Canon (adică de acesta 80 al Apostolilor), sau de nevoie, sau din altă pricină pornindu-se oarecare, încât, a-i boteza ei îndată pe aceia, care cu puţin timp mai înainte de la păgâneasca şi necredincioasa viaţă au venit la dreptslăvitoarea credinţă, şi în puţină vreme s-au învăţat taina bunei cinstiri, şi împreună cu Botezul a-i înainta pe ei şi la Episcopie, sau la prezbiterie adică a-i hirotonisi pe ei prezbiteri şi Episcopi; fiindcă acestea aşa afară de lege se făceau, s-a socotit de cuviinţă de acum înainte a nu se mai face. Căci cel ce se catehiseşte, şi mai-nainte de a se boteza are trebuinţă de îndestulă vreme118 pentru a se catehiza, şi a se fi învăţat bine toate dogmele credinţei, şi

118. Vremea catehizării nu se rânduieşte de toţi una şi aceeaşi, că din Apostoleştile aşezământuri un an se rânduieşte a se catehiza cei ce vin la dreptslăvitoarea credinţă, doi (ani) de Canonul 42 al localnicului Sinod, celui adunat în Iviria ispanioleasca cetate, puţin mai înainte de ecumenicul întâiul Sinod. Şi de Nearaoa 144 a lui Iustinian încă doi ani se rânduieşte pentru Samaritenii cei ce vin la credinţă. Şi din Canonul 25 al localnicului Sinod cel adunat în Ahati în anul 506, opt luni s-au rânduit pentru Iudeii cei ce se întorc la credinţă. Iar Canonul 8 al Sinodului al 7-lea voieşte să nu primim pe evreii cei ce cu făţărnicie cred. Ci numai pe cei ce cu adevărat cred, şi mustră pe cele ale evreilor; unii socotesc că numai într-atâtea zile se face catehizare, câte are Postul cel mare; luându-o aceasta din Canonul 45 al Sinodului din Laodiceea şi din epistolia lui Ieronim cea către Pammahie, şi din întâia catehisire a lui Chiril Patriarhul Ierusalimului. Dar însă din acestea alta nu se încheie, fără numai că în Postul cel mare se face partea cea mai de pe urmă, şi mai cu de-amâruntul a catehizării, pentru că atuncea se botează catehumenii (adică cei ce se învăţau buna credinţă) în noaptea Sâmbetei celei Mari şi a zilei celei luminate. Uneori însă se scurta vremea catehizării pentru împrejurări de nevoie. Pentru aceasta, catehumenii cei ce se primejduiesc de moarte se botează mai-nainte de vremea hotărâtă a catehizării, după Canonul 12 al celui din Neocezareea; după cel 47 din Laodiceea; după 52 din Cartagina. După al 5-lea al lui Vasile, şi după al 5-lea al lui Chiril.

147

după ce se va boteza, iarăşi are trebuinţă de multă ispitire. Că zice Apostolul Pavel către Timotei, nu pe cel de curând sădit (să-l hirotoneşti) adică pe cel de curând catehizat, şi din nou sădit în via lui Hristos, ca nu înălţându-se, să cadă în însuşi păcatul, şi în cursa cea asemenea în care a căzut diavolul, adică în mândrie. Iar dacă trecând vreme s-ar afla la cel ce cu vreme îndestulă şi cu cercare, şi s-a catehizat, şi s-a botezat, şi s-a hirotonisit, s-ar afla zic vreun păcat sufletesc119 şi s-ar vădi pentru acela de doi, sau trei martori, unul ca acesta, să înceteze de a lucra cele ale Ieriei. Iar care va voi a face afară de acestea, acesta ca

119 Păcat sufletesc, Zonara zice pe tot păcatul cel ce se naşte din abaterea acelor trei puteri ale sufletului, din puterea cea cuvântătoare zic, din puterea mâniitoare şi poftitoare. Iar Valsamon zice: tot păcatul ce pricinuieşte vătămare sufletului, ori din trupească poftă are începutul, ori din sufletească. Iar alţii păcat sufletesc au zis, pe cel ce se face din sufleteştile patimi, adică din trufie, din neascultare, şi din altele. însă chiar păcat sufletesc, despre care zice aicea Canonul, este trufia, şi înălţarea, şi mândria, că singură patima aceasta se potriveşte duhovniceştii, şi nematerialnicei firii sufletului. Şi aceasta este osânda şi cursa în care a căzut diavolul. După zicerea Apostolului pe care o aduce aicea Canonul, şi după tâlcuirea ce-i face Dumnezeiescul Ambrozie. Pentru aceea şi Sfinţitul Augustin (cartea 3, Despre Cetatea lui Dumnezeu) zice: nu este diavolul, nici beţiv, nici altceva de acest fel, dar este mândru şi zavistnic. Deci de va cădea Episcopul în patima mândriei şi o va arăta pe ea prin cuvinte şi fapte, şi se va vădi de doi, sau trei martori, să înceteze de la cliros. (Adică de lucrarea soartei sale.) Poate pentru ca să se smerească, şi să-şi măsoare cugetarea sa, şi aşa iarăşi să primească lucrarea ieriei. Iar dacă se va mândri şi mai mult, şi nu va voi a înceta, să se caterisească şi desăvârşit de treapta sa. Iar cum că arătata mândrie este caterisitoare, arătat este şi de la Navatiani, care pentru aceasta s-au lepădat de la Biserică, pentru că din mândria şi trufia lor se numeau pe sine-şi curaţi, şi pe cei ce în vremea goanei s-au lepădat şi în urmă s-au pocăit, nu-i primeau, şi cu cei căsătoriţi a doua oară nu se împărtăşeau; unii însă au zis că păcat sufletesc înţelege Canonul aici pe socoteala cea rău slăvitoare şi păgânească. Dar de ar fi fost aceasta, s-ar fi cuvenit cel ce o are aceasta, nu numai să înceteze ci şi straşnic să se caterisească, şi de la Biserică să se lepede. deci fiindcă păcat de moarte este mândria, iar cei ce fac păcatul cel de moarte, cad din treapta lor, după Canonul 32 al marelui Vasile; pentru aceasta şi Canonul acesta pe cei ce au căzut în acest fel de păcat, îi pedepseşte cu încetarea ieriei.

148

unul ce se obrăzniceşte împotriva marelui Sinodului acestuia se va primejdui şi la Ierie, adică se va caterisi. (Vezi şi tâlcuirea Canonului 80 Apostolesc).

CANONUL3

A oprit desăvârşit marele Sinod, nici Episcopului, nici prezbiterului, nici diaconului, nici măcar vreunuia din cei ce sunt din cler, a-i fi cu putinţă să aibă împreună locuitoare muiere; afară numai decât maică, sau soră, sau mătuşă, sau de singure feţele acelea cu care ar putea scăpa de tot prepusul.

[Sobor 6,5; Sobor 7,22,23; Anghira 19; Cartagina 45; Vasile 88]

TÂLCUIRE

Cei ierosiţi (adică Sfinţiţi), şi clericii nu se cuvine a pricinui vreo pricină de presupus, şi de sminteală poporului, pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că, marele Sinodul acesta, cel întâi adică, desăvârşit a oprit, a nu avea stăpânire şi voie, nici Episcopul, nici prezbiterul, nici diaconul, nici altcineva din clerici să aibă muiere străină în casa sa, Şi a locui împreună cu dânsa, afară numai maică, sau soră, sau mătuşă, sau singure feţele acelea care nu dau presupus.

CANONUL 4

Episcopul mai vârtos se cuvine a se aşeza adică de către toţi cei ce sunt în eparhie; iar de ar fi cu greu una ca aceasta, sau pentru nevoia ce sileşte, sau pentru depărtarea căii. Fără sminteală trei împreunându-se, împreunălegători făcându-se şi cei ce nu sunt de faţă, şi împreună învoindu-se prin scrisori, atuncea să se facă hirotonia. Iar tăria celor ce se fac, să se dea Mitropolitului în fiecare eparhie. [Apostol. 1; Sobor 7, 3; Antiohia 19; Sardichia 6; Laodiceea 12; Cartagina 12,58,59]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte că Episcopul se cuvine mai ales a se hirotonisi de toţi Episcopii eparhiei. Iarde este cu greu a se aduna toţi, sau pentru nevoia ce sileşte, sau pentru lungimea călătoriei, negreşit trei Episcopi să se adune, iar cei ce nu sunt de faţă să se facă împreună-hotărâtori prin scrisori la hirotonie, şi atuncea să se hirotonisească. Iar tăria şi pecetluirea tuturor celor ce se fac, adică tăria alegerii acesteia ce se face acum de către toţi Episcopii, şi rânduirea unuia din cei trei ce s-au ales (că trei după Bisericeasca închipuire se aleg) rânduirea unuia spre a primi ca vestirea hirotoniei să rămână şi să se aducă, ca la un chiriarh, la Mitropolitul fiecărei eparhii. Dar fiindcă tâlcuitorii, adică Zonara şi Valsamon, tălmăcesc pease aşeza în loc de a se alege, iar alţii în loc de a se hirotonisi, aceasta se cuvine să o ştim, că mai întâi şi chiar a se aşeza, însemnează pease face. Şi aşezi este în loc de fac, sau arăt. Deci şi aici mai întâi

149

şi cuprinzător, acest se cuvine a se aşeza însemnează, că se cade a se face, a se arăta, a se prohirisi de către toţi. Am zis cuprinzător, şi mai întâi, că această arătare are rânduială Sfinţită, adică mai întâi să se aleagă, şi apoi să se hirotonisească. Şi aşa cu deplinătate înţelegem, că s-a aşezat, adică s-a făcut Episcop, încât a se aşeza are pe amândouă însemnările, precum şi a se face; că însemnează şi a se alege, însemnează şi a se hirotoni, Una de către toţi, iar alta de către trei, şi după Canonul acesta, şi după cel întâi Apostolesc; mai aceasta este şi tălmăcirea Sinodului al 7-lea celui a toată lumea întru al 3-lea al său Canon. Că şi când trei singuri hirotonisesc, mai întâi de către toţi se alege, împreună-alegători toţi făcându-se prin scrisori.

CANONUL 5

Despre cei ce se fac achinoniţi (neîmpărtăşiţi), ori din cei din cler, ori din cei din tagma (rânduiala) mirenească, de către Episcopii fiecărei eparhii, să se ţie socotinţa, după Canonul ce zice, pe cei de către alţii lepădaţi, de alţii să nu se primească. însă să se cerceteze nu cumva din micşorarea de suflet, sau din vreo filonichie (prigonire), sau din vreo astfel de necuviinţă a Episcopului, s-au lepădat din adunare. Deci ca aceasta să ia cuviincioasa cercetare, s-a socotit că este bine în fiecare an, la fiecare eparhie de două ori în an, să se facă Sinoade. Ca de obşte toţi Episcopii eparhiei adunându-se la un loc, întrebările cele de acest fel să se cerceteze, şi aşa cei ce cu dovadă au greşit Episcopului, cu cuvânt achinoniţi (scoşi de la împărtăşire) de către toţi se vor socoti a fi, până când obştimea Episcopilor va socoti pentru dânşii a face o hotărâre mai iubitoare de oameni. Iar Sinoadele să se facă, unul adică, mai înainte de Postul mare; că toată micşorarea de suflet stricându-se, darul curat să se aducă lui Dumnezeu. Iar cel al doilea, pe la timpul toamnei.

[Apostol 12, 13, 32, 37, Sobor 4,19; Sobor 6, 8; Antiohia 6, 20; Sardichia 20,10; Cartagina 26,37,104,116,141]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte acestea, pentru clericii şi mirenii care s-au afurisit de către Episcopii fiecărei eparhii, să ţie şi să rămână adevărată socotinţa aceea ce este legiuită, precum Canonul (cel 32 al Apostolilor, şi cel al 12lea) acel vechi rânduieşte, că adică să nu se primească la împărtăşire de către alţi Episcopi, cei de către alţi Episcopi afurisiţi. însă să se facă cercetare nu cumva aceşti afurisiţi s-au afurisit pentru vreo împuţinare de suflet, sau prigonire, sau altă oarecare împătimire a Episcopului. Drept aceea, pentru ca să ia lucrul acesta cuviincioasa cercetare şi celelalte cercări de acest fel, s-a socotit de cuviinţă a se face Sinoade localnice de două ori pe an în fiecare eparhie,

150

şi să se adune toţi Episcopii de obşte, să cerceteze. Şi aşa, după ce se va face cercetarea cea de acest fel, cei ce arătat au greşit Episcopului, şi cu drept chip s-au afurisit de el, să rămână afurisiţi, după cuvântul urmării şi al dreptăţii, şi de către toţi ceilalţi Episcopi; până când se va părea de cuviinţă obştimii Episcopilor ca să dea o mai iubitoare de oameni hotărâre pentru aceşti afurisiţi (adică opriţi de împărtăşire). Că dacă cel ce i-a afurisit pe ei, să zicem, s-ar împietri, şi după trecere de timp n-ar voi să-i dezlege de afurisire, sau şi de va muri, este slobod Sinodului după ce-i va cunoaşte de ajuns pe timpul certării, să-i dezlege pe ei de aceasta. Iar Sinoadele acestea să se facă, unul mai-nainte de marele Post, ca dezlegându-se toată micşorarea de suflet, şi greşeala, care ori Arhiereul o a făcut către cler, şi către popor, sau dimpotrivă clerul şi poporul, către Arhiereul, să se proaducă lui Dumnezeu curat, şi neprihănit darul Postului. Iar cel al doilea să se facă în timpul toamnei. (Citeşte şi pe al 32, şi 33 Apostolesc).

CANONUL6

Obiceiurile cele din început ţie-se, cele în Egipt şi în Libia, şi în Pentapole, ca Episcopul cel ce este în Alexandria să aibă stăpânire peste toate acestea; fiindcă şi Episcopului ce este în Roma aceasta este obişnuită. Aşişderea însă şi în Antiohia, şi în celelalte eparhii să se păzească întâietatea (presvia) Bisericilor. Şi de obşte aceea fie arătată, că, dacă cineva fără de socotinţa Mitropolitului s-ar face Episcop, unul ca acesta marele Sinod a hotărât a nu se cuveni a fi Episcop. însă dacă cu obşteasca alegere a tuturor binecuvântată fiind, şi după Canonul Bisericesc, doi sau trei, pentru a loruşi prigonire ar grăi împotrivă, ţie-se hotărârea celor mai mulţi. [Apostol 34; Sobor 2, 2, 3; Sobor 3, 8; Sobor 4,28; Sobor 6,36; Antiohia 19; Cartagina 13]

TÂLCUIRE

Canonul120 acesta rânduieşte, ca să se păzească vechile obiceiuri ale celor

120 Pricina pentru care s-a dat de Sinod Canonul acesta, este aceasta. Era obiceiul la Episcopii Egiptului, şi ai Libiei, şi ai Pentapolei a avea mai întâi pe al Alexandriei, şi fără de socotinţa aceluia a nu face vreun lucru Bisericesc; precum zice Epifanie, că această stăpânire întrebuinţând-o şi Sfinţitul Mucenicul Petru, Episcopul Alexandriei, a caterisit pe Meletie, Episcopul Licopolei în Tivanda, precum mărturiseşte marele Atanasie în a doua sa Apologie, şi însemnează încă acelaşi Sfânt, că mai-nainte de Petru, fiindcă în Pentapoli a libiei de sus, câţiva Episcopi au primit socotinţa lui Savelie, şi atâta tărie au luat mincinoasele dogmele aceluia încât abia se propovăduia în Biserici Fiul lui Dumnezeu; aceasta aflând-o Dionisie al Alexandriei, a trimis la ei soli ca să-i întoarcă la adevărata dogmă a Bisericii; din acestea dar se arată, că Episcopul Alexandriei, şi mai înainte de acest Sinod avea Patriarhiceştile pronomii din învechit obicei (care mai vârtos au stăpânit de la cel 34 Apostolesc, ce zice, că Episcopii fiecărui neam se cuvine să cunoască pe unul mai întâi, şi altele) avea stăpânirea nu numai a ocârmui cele Bisericeşti ale eparhiilor de acolo, şi ale ocârmuirilor, ci şi a caterisi Episcopi, şi Mitropoliţi, ai Climei aceleia. Şi fiindcă zisul Meletie, cel caterisit de al Alexandriei, se apucase de a silnici obiceiul cel de acest fel, şi a îndrăzni să hirotonisească alţi Episcopi în ocârmuirea Alexandriei, pentru aceasta Sinodul acesta 1 în Niceea au reînnoit prin acest Canon obiceiul cel din început.

151

trei patriarhi: al celui al Alexandriei chiar şi după întâiul cuvânt, iar al Antiohiei, după al doilea cuvânt, iar al Romei pe scurt şi cuprinzător (iar pentru al Ierusalimului cu osebire zice Sinodul acesta în al 7-lea Canon al său, şi pentru al Constantinopolului zice Sinodul al 2-lea întru al treilea Canon); încât, patriarhul (pe care Episcop îl numeşte aici, nefiind încă obiceiul a se numi cineva cu nume de patriarh) 121 al Alexandriei să aibă stăpânire peste Episcopii, şi Mitropoliţii Egiptului, şi ai Libiei, şi ai Pentapolei. Precum şi patriarhul Romei acelaşi obicei ţinea122 a avea stăpânire şi şederea mai sus decât toţi Episcopii,

121 Că nume de Patriarh mai întâi a început a se zice în vremile lui Teodosie celui mic, Patriarhii mai întâi zicându-se cu osebire Episcopi ai Apostoleştilor scaune. Acest Teodosie mai întâi a numit pe al Romei Patriarh, şi pe Dumnezeiescul Hrisostom, precum aceasta o arată Socrat în cartea 7, cap. 3, s-a zis însă numele acesta şi în Sinodul din Calcedon, şi mai ales de Iustinian s-au numit Patriarhi, Patriarhii. Şi însemnează două oarecare, numele acestea, sau pe Episcopii cei ce s-au făcut efori, şi exarhi în oarecare eparhii şi ocârmuiri de către obştesc Sinod, precum au făcut aceasta cel al 2-lea a toată lumea Sinod, după Socrat, cartea 5, cap. 8, dintre care unul a fost şi Grigorie Nissis, supus celui al Cezareei. Şi s-au numit aceştia cu acest nume Patriarhi nu de la covârşirea scaunelor, ci de Sinodiceasca hotărâre. Ca să aibă mai multă tărie spre sădire şi spre dezrădăcinare, fiindcă întocmai era cu ceilalţi Patriarhi. Pentru aceasta şi Grigorie Nissis scriind către Flavian al Antiohiei, asupra lui Chesarias cel ce îl defăimase pe el, zicea: de s-ar judeca după vrednicia preoţiei, întocmai şi deopotrivă de către Sinod, şi un pronomion amânduror nouă s-ar fi făcut, iar mai ales îngrijirea îndreptării celor obşteşti, întru a fi întocmai. Sau însemnează chiar pe Episcopii cei ce au cinstea cea întâi în Biserică, de la covârşirea scaunelor acelora, şi de la întâia dregătorie nu personală fiind ca acelora; ci cuvenită scaunelor acelora, după moştenire. Care cinci au fost: cel al Romei, al Constantinopolului, al Alexandriei, al Antiohiei, şi cel al Ierusalimului. Şi fiindcă cel 1 a lepădat frâul, a rămas 1 cel al Constantinopolului; s-au adaos şi al cincilea cel al Moscovei cei mari; dar şi acesta acum nu este. Iar deşi Petru al Antiohiei scriind către cel al Achiliei a zis, că singur el cu deosebire se zicea Patriarh, cu care s-a unit şi Valsamon, totuşi nu căutăm ce zic Episcopii pentru sine-şi, ci ceea ce pentru dânşii zice soborniceasca Biserică. A numit însă Dionisie, şi Timotei Ehiros (Motocul) Patriarh şi pe cel al Efesului, dar o a stricat aceasta Sinodul al 4-lea. A numit şi Teodor Istoricul Patriarh pe al Tesalonicului; totuşi aşa l-a zis, ori după cuvântul exarhilor, precum a făcut Sinodul al 2-lea, cum am zis, ori precum alţii zic, pentru multele Episcopii ce avea, mai la patruzeci. (Dositei, Dodecabiblion).

122 Nu tâlcuiesc drept pe Canonul acesta cei ce năvălesc de la Biserica Romei. De unde Papa Felix pricindu-se cu Acachie al Constantinopolului, stricând Canonul a zis, că Episcopul Romei în fiecare Sinod are tăria, precum Canonul (acesta adică) al Sinodului din Niceea voieşte. Şi mai înainte de acesta şi Pashasinus, locţiitorul lui Leon, pe dos a zis aceluiaşi Canon în Sinodul al 4-lea. Noi însă din însăşi graiurile Canonului aflăm adevărata înţelegere a Sinodului acestuia. Deci zicem că de vreme ce Meletie a răsturnat dreptăţile Episcopului Alexandriei, precum am zis, a dat pricină Sinodului acestuia să pună Canonul acesta, şi să rânduiască nu vreun lucru nou, ci numai să întărească rânduielile şi obiceiurile, care din vechime se păstrau, nu numai la Patriarhi, ci şi la Mitropoliţi, şi nu numai întru hirotonii, pe care le abătea Meletie, ci şi întru toată altă dreptate, ce se cuvine Patriarhilor, şi Mitropoliţilor după Bisericile cele supuse lor. Adică a avea stăpânire fiecare Patriarh peste eparhiile cele supuse lui Şi dar şi ocârmuirea Episcopului Romei este îngrădită, ca şi a celorlalţi Patriarhi.

152

şi Mitropoliţii. Aşişderea încă şi patriarhul Antiohiei a avea stăpânirea peste Episcopii, şi Mitropoliţii Siriei, şi ai Chilisiriei (Covăţiteisiriei), ai amânduror Chilichiilor, ai Mesopotamiei, şi ai tuturor celorlalte supuse lui ocârmuiri. Şi nu numai pronomiile patriarhilor acestora porunceşte Canonul acesta a se păzi. Ci încă şi pronomiile celorlalte eparhii, şi a Bisericilor celor supuse Mitropoliţilor, atât celor ce sunt Patriarhi, cât şi celor ce nu sunt supuse Patriarhilor, şi atuncea şi acum adică, celor neatârnaţi, precum al Asiei, al Pontului, al Trachiei, al Ciprului, al Africii, şi al celorlalte (măcar că alţii zic că alte eparhii numeşte Canonul aici, că cuprinzător numeşte pe ocârmuirile cele supuse celorlalţi doi patriarhi, al Constantinopolului, şi al Ierusalimului, şi că Mitropoliţi numeşte numai pe Patriarhi. Dar tâlcuirea cea dintâi este mai bună, şi vezi la Dositei în Dodecavivlion, foaia 117 şi 123). încât nici un lucru ce atârnă de Bisericeasca ocârmuire să nu se facă fără de socotinţa acestora. Şi fiindcă cea mai mare treabă şi mai de căpetenie din toate cele Bisericeşti sunt hirotoniile, pentru aceasta prin urmare adaoge Canonul, că oricare s-ar face Episcop, fără de socotinţa Mitropolitului său, au hotărât marele Sinodul acesta, ca unul ca acesta să nu fie Episcop. (căci deşi mulţimea Episcopilor ar fi ales pe Episcopul, întărirea însă a alegerii se cuvenea a se face de Mitropolitul, şi pe care acela l-ar fi ales, se cuvenea a se face Episcop; şi vezi subînsemnarea Canonului al 4-lea al acestui 1 Sinod). însă dacă de obşte toţi vor alege pe cineva de Episcop după Canoanele Bisericeşti, iar doi, sau trei ar zice împotrivă, nu după dreptul cuvânt şi cu dreptate, ci cu prigonire, şi în pizmă, hotărârea celor mai mulţi să biruiască; precum şi Canonul al 19-lea al Sinodului din Antiohia rânduieşte. Iar Canonul al 13-lea al Sinodului din Cartagina zice, că dacă dintre alegătorii, care au şi iscălit, în urmă s-ar împotrivi vreunul însăşi mărturisirii sale şi iscăliturii, acela însuşi pe sine se va lipsi de cinstea Episcopului. Citeşte şi tâlcuirea la cel Apostolesc 34.

CANONUL 7

Fiindcă obicei, şi tradiţie (predanie) veche, s-a apucat a se ţinea, ca Episcopul Eliei să se cinstească, aibă-şi urmarea cinstei, păzindu-se dregătoria sa cu Mitropolia. [Apostol 34; Sobor 2, 2, 3; Sobor 3, 8; Sobor 4, 28; Sobor 6,36; Antiohia 19]

153

TÂLCUIRE

Două tâlcuiri primeşte Canonul acesta. Că Valsamon şi Anonimul (nenumitul) tâlcuitor al Canoanelor, cu care împreună se unesc şi câţiva papişti şi calvini, tâlcuiesc, că de vreme ce veche tradiţie au apucat şi obicei a se cinsti Episcopul Eliei, adică al Ierusalimului123, pentru că întru dânsul S-a întrupat, şi a pătimit Domnul şi Mântuitoare Propovăduire dintr-însul a ieşit prin Sfinţii Apostoli la toată lumea, să-şi aibă cinstea potrivită cu cea dintâi, şi în anii cei din urmă, însă singură cinstea fără de stăpânire, şi fără de dregătorie. Pentru că stăpânirea şi dregătoria se cuvine a păzi Mitropolia Palestinei, zic adică a Cezareei124 care se numeşte a lui Straton, căreia precum zice, se supunea Ierusalimul. Precum adică şi Canonul 12 al Sinodului din Calcedon rânduieşte, că cetăţile câte prin împărăteşti scrisori au luat nume de Mitropolie, Episcopii acelei (Mitropolii) dobândească-şi singură cinstea, iar dreptăţile sale să se păzească Mitropoliei celei după adevăr. Cu care chip Marchian a cinstit pe Healchidona, şi Valentinian pe Niceea, după practicala 13 a Sinodului 4. Iar Zonara şi alţii vor că, precum Canonul cel mai de sus a dat protia125 celui al Alexandriei, şi celui al Antiohiei, sau mai bine a zice le-au înnoit, ca pe unele din nou schimbate. (Că protia celui al Romei nu s-a înnoit. Fiindcă era precum am zis întreagă, şi nestrămutată) într-acest chip şi Canonul acesta a mai hotărât cinstea celui al Ierusalimului. Adică precum acela a întărit acelora, nu numai pronomii, şi cinstea patriarhicească, ci şi rânduiala cinstei acesteia, după care, cel al Romei este întâi, iar al Alexandriei al doilea, şi al Antiohiei al treilea, aşa şi Canonul acesta a întărit patriarhului Ierusalimului, nu numai cinstea patriarhicească, ci şi rânduiala cinstei. Pentru aceasta nu a zis: aibă-şi cinstea, ci aibă-şi urmarea cinstei. Adică să fie cu rânduiala cinstei

123 însemnează că după Iosip despre Iudeea, cartea 7, cap. 18, Ierusalimul s-a numit, pentru că Melchisedec întâiul zidind cetatea, a zidit şi Biserică, din aceasta cetatea au numit-o Ierusalim. Şi numele Ierusalimului este tot evreiesc, însemnând vedenia de pace, după Sfinţii Părinţi. Şi Ierusalim mai întâi numindu-se, în urmă EHa capitolia s-a numit, după Dion Istoric. Elia de la Adrian care se poreclea Elius, care săpându-se mai înainte Ierusalimul, şi cu boi arându-se, şi semănându-se după Istoricul Eusebiu, şi abia de pe faţa pământului cunoscându-se, după Teologul Grigorie, Elia s-a poreclit, după Teodorit şi Eusebiu. Iar capitolie, pentru că în locul Bisericii lui Dumnezeu au zidit capiştea lui Dia celui ce se cinstea în capitolia Romei, acelaşi Adrian, după însuşi Dion Istoricul.

124 Cezareea s-a numit, pentru că după Eusebiu, Irod o a zidit aceasta în numele lui August Chesariul. Care mai întâi se numea turnul lui Straton. întru care şi statui ale Chesarului şi ale Romei se aflau după Iosip Iudeul, cartea 15, cap. 13. însă trei Cezarei erau în Asia, una Mitropolia aceasta a Palestinei, a doua cea a Capadociei (care şi maza Chesarului se numea, după Sozomen, cartea 5, cap. 4, încă şi mazaca). Şi a treia cea a lui Filip.

125 Protie întâietate, prioritate în raport cu…

154

al 4-lea după cei trei. Iar a se păzi vrednicia sa cu Mitropolia, însemnează că cinstea aceasta patriarhicească nu este personală şi particulară, ci afierosită Mitropoliei Ierusalimului, încât să treacă la toţi moştenitorii scaunului celui după vremi, şi nu numai la acesta, şi la acela. Iar cum că Ierusalimul a fost Mitropolie, martori sunt, atât Iosip zicând: despre Iudeea în cartea 7, cetate mare şi Mitropolie a tot neamul Iudeilor. Cât şi Filon, Mitropolie nu a unei ţări a Iudeii, ci şi a celor mai multe. Că Apostolescul scaun al Ierusalimului, nu numai că este cel mai întâi decât toată lumea, ci şi patriarhicesc pronomion a avut din început, şi are. întâi, pentru că a avut eparhii supuse lui-şi, şi ocârmuire patriarhului cuvenită. Drept aceea proestoşii Bisericilor cei de loc, şi nu cel al Cezareei, au hirotonisit pe Dion al Ierusalimului, după ce s-a dus Narchis. Iar arătându-se iarăşi Narchis, iarăşi de fraţi se cheamă, după Eusebiu, şi nu de fratele, sau de al Cezareei. Iar Narchis a făcut Sinod cu 14 Episcopi pentru Paşti mai înainte de Sinodul 1. Al doilea, pentru că patriarhul Ierusalimului în Sinodul 1 el întâi a iscălit, iar Eusebiu al Cezareei al 5-lea, şi peste tot a zice, că Mitropoliţii se schimbă adică, întru iscălituri, şi în şederile Sinoadelor, şi cuvântările către împăraţi, alteori mai întâi, şi alte ori mai în urmă. Iar cel al Ierusalimului, totdeauna întâiul între Părinţii Sinodului, şi de-a pururea împreună cu patriarhii se numără, şi cu Mitropoliţii niciodată. Şi citeşte pe Dositei în Dodecavivlion cartea 2, cap 4. Iar de am şi da că Ierusalimul ar fi fost supus Cezareei, dintru aceasta ce iese? Că precum Vizantia (Bizanţul) mai întâi era supus Iracliei, iar apoi după ce Vizantia s-a făcut patriarhie, Iraclia s-a supus ei. întru acest chip, de am şi ierta (care nu este) că se supunea Ierusalimul Cezareei, după ce Ierusalimul s-a cinstit a fi patriarhie, Cezareea a rămas cu dregătoria sa, a fi Mitropolie a Palestinei, şi mai plecată însă decât Ierusalimul. Fiindcă ea, este numai Mitropolie, iar Ierusalimul Patriarhie.

CANONUL8

Pentru cei ce se numeau pe sine-şi curaţi cândva, iar venind către Soborniceasca, şi Apostoleasca Biserică, au socotit Sfântul, şi marele Sinod, ca hirotesindu-se ei, apoi aşa să rămână în cler. însă mai întâi de toate, aceasta se cuvine a o mărturisi ei în scris, că se vor învoi, şi vor urma dogmelor Soborniceştii, şi Apostoleştii Biserici. Adică şi cu cei însoţiţi prin a doua nuntă a se împărtăşi, şi cu cei ce în vreme de goană au căzut; pentru care şi timp s-a rânduit, şi vreme s-a hotărât ca ei să urmeze întru toate dogmele Soborniceştii Biserici. deci oriunde s-ar afla, ori prin sate, ori prin cetăţi numai ei singuri hirotonisiţi, cei aflaţi în cler, vor fi întru aceeaşi schimă (chip). Iar (unde) ar fi Episcop al Soborniceştii Biserici, şi ar veni oarecare, este arătat cum că Episcopul Bisericii va avea dregătoria Episcopului, iar cel ce se

155

numeşte Episcop de către cei ce se zic curaţi, că avea cinstea prezbiterului. Afară de nu cumva i s-ar părea Episcopului (însuşi) a-l împărtăşi de cinstea numelui. [Sobor 1,14; Anghira 13; Neocezareea 14; Antiohia 8,10]. Şi dacă aceasta nu îi va plăcea lui, va socoti un loc, ori de horepiscop, ori de prezbiter, pentru cel ce se socoteşte negreşit a fi în cler. Ca să nu fie doi Episcopi în cetate. [Apostol 46, 47, 68; Sobor 2, 7; Sobor 6, 95; Laodiceea 7,8; Cartagina 66; Vasile 1,47; Teofil 12]

TÂLCUIRE

Curaţi se zic navatianii (aşa pe sine-şi numindu-se după mândria cugetului, precum scrie Eusebiu cartea 6, cap 43) [Sard. 6; Laodiceea 57; Vasile 89]. Iar Navat a fost prezbiter al Bisericii Romanilor, carele nu primea pe aceia, care în vremea prigoanei s-au lepădat (de credinţa lui Hristos) iar apoi s-au căit. Ci nici cu cei însoţiţi prin a doua nuntă nu se împărtăşea. Şi după Botez zicea, că nu se mai poate milui cel ce a păcătuit, (după Epifanie, la eres 59, şi după Augustin eres 38). deci acesta măcar că în dogmele credinţei nu a greşit, nici nu era eretic, ci numai schismatic, după 1 Canon al marelui Vasile, însă pentru ura sa de fraţi şi nemilostivirea socotelii, şi mândria sa, s-a anatematisit, de Sinodul cel ce s-a făcut în Roma în vremea lui Papa Cornelie, după Eusebiu, şi de Sinoadele ce s-au făcut în Cartagina, în vremea lui Ciprian, şi în Antiohia şi în Italia împotriva lui. De la acesta s-au numit navatiani şi cei ce au urmat relei socotelii lui. Acestea aşa fiind cunoscute, zice Canonul acesta, că dacă Navatianii cei de acest fel vor veni la Soborniceasca Biserică, s-a socotit de cuviinţă să se hirotetisească126 şi aşa să se primească, şi să rămână în soarta

126 Hirotesia aici nu este hirotonie, precum poate a prepune cineva, ci este a se pune mâna preoţilor pe capetele ereticilor celor ca aceştia, şi aşa să se primească ca pocăindu-se. Că aşa prin hirotesie (şi nu prin hirotonie) şi Canonul 49 al celui din Cartagina voieşte a se primi cei ce se pocăiesc. Şi că este adevărat cuvântul meu, mărturiseşte şi Sinodul al 7-lea, că citindu-se Canonul acesta la întâia praxă a aceluiaşi, şi întrebându-se, cum se cade a se înţelege zicerea hirotetisindu-se, a zis Preasfântul Tarasie: spre blagoslovenie se zice aici hirotesia, şi nu spre hirotonie. Drept aceea din Canonul acesta trebuie a se învăţa Părinţii cei duhovniceşti, să-şi pună mâinile pe capetele celor ce se pocăiesc, când le citesc Rugăciunea cea iertătoare, precum o zice aceasta şi Canonul 35 al celui din Cartagina anume. Că de nevoie este hirotesia aceasta la Taina pocăinţei. Şi auzi ce zic Apostolii în aşezământurile lor. (Cartea 2 şi cap. 18). „Primeşte pe cel ce a păcătuit, când se va tângui, şi punându-ţi mâna pe capul lui, lasă-l apoi să rămână în turmă.” Şi iarăşi (la acelaşi cap. 43) „Precum primeşti pe cel necredincios, după ce îl vei boteza, aşa şi pe cel păcătos, după ce îl vei hirotetisi ca pe un curat îl vei aşeza la păşunea cea duhovnicească. Şi hirotesia i se face lui în locul Botezului. Fiindcă prin punerea mâinilor Se dă Duhul cel Sfânt celor ce cred. Obişnuirea hirotesiei acesteia însă, în darul acesta nou, a apucat a Se ţine de la Legea Veche, că aşa şi Arhiereul prin punerea mâinii primea jertfele arderilor de tot, şi ale mântuirii, şi cele pentru păcat. Şi vezi capetele 1 şi 3 şi 4 ale cărţii Leviţilor. însemnează însă, că cu iconomie a primit Sinodul acesta pe navatiani, precum însemnează marele Vasile în Canonul 1. Vezi, şi tâlcuirea Canonului al 7-lea al Sinodului 3, unde Canonul 39 al Sinodului din Iviria zice că prin hirotesie să se primească ereticii.

156

lor, cei ce erau adică şi în chip clerici (aşa prin hirotesie a primit pe Donatişti şi Canonul 66 al Sinodului din Cartagina) însă trebuie să mărturisească în scris, că au să păzească toate dogmele Soborniceştii Biserici. Cum că vor primi pe cei de-a doua nuntă, şi pe cei ce de silă s-au lepădat de Hristos, şi cum că îi vor iconomisi pe ei, după rânduitele vremi, şi după Canonul pocăinţei celor ce s-au lepădat de Hristos; şi aşa, oriunde s-ar afla, ori în cetăţi, ori în sate, să rămână în cler, şi în treapta în care s-a aflat fiecare hirotonisit. Adică Episcopul să rămână Episcop; prezbiterul, prezbiter; şi diaconul, diacon; să rămână însă Episcop, acolo unde Episcop dreptslăvitor al Soborniceştii Biserici nu este. Iar dacă la aceeaşi Biserică se află şi Episcop dreptslăvitor, acesta să-şi aibă dregătoria, şi toată lucrarea, şi numele de Episcop, iar navatianul cel ce mai-nainte a fost Episcop, să aibă pe singură cinstea prezbiterului; afară numai de va voi dreptslăvitorul Episcop, să aibă şi acela cinste, şi numele gol de Episcop127 însă nu şi să lucreze vreo Sfinţită slujbă ca Episcop, pentru ca să nu urmeze necuviinţa aceasta, a fi doi Episcopi întru una şi aceeaşi cetate (despre care vezi Canon 35 Apostolesc şi pe cel al 16-lea al celui 1 şi al 2-lea Sinod128) iar de nu va voi nici aceasta, se cuvine a ierta să aibă loc de Episcop129 sau de

127 Precum şi pe Meletie cercetându-se l-a osândit Sinodul 1 să petreacă în Lico, gol nume de Episcop având, şi de aici înainte nici în cetate, nici în vreun sat să nu hirotonisească. (Sozomen în Bisericeasca Istorie, cartea 10, cap. 14 şi Socrat cartea 10 cap. 9).

128 Scrie Sozomen, în cartea a 4-a, cap. 14 povestind despre Felix, şi despre Liberie episcopii Romei: „Aceasta Dumnezeu iconomisind să moară Felix, şi să rămână singur Liberie, pentru a nu se necinsti scaunul lui Petru, de doi povăţuitori chivernisindu-se, care este semn de prigonire, şi străin de Bisericescul Canon.” Iar Epifanie, la eresul 68, zice: „Niciodată Alexandria a avut doi Episcopi”. Şi Cornelie al Romei, scriind către Fanie al Antiohiei, prihăneşte pe Mavdat că cerea să se facă, care s-a şi făcut Episcop al Romei, însuşi Cornelie acesta fiind într-însa legiuit Episcop; şi zice, deci, cum nu cunoştea (Mavdat), că într-o Biserică un Episcop se cuvine a fi, şi nu doi?

129 Fiindcă nu este slobod a se face Episcop în sat, sau într-un târg mic, în care şi un singur prezbiter este destul, pentru a nu se defăima numele Episcopului, după Canonul 6 al Sinodului din Sardichia, pentru aceasta, în nişte oraşe mici ca acestea, şi în sate, se făceau cei ce se numeau Horepiscopi. deci Horepiscopul, după Canonul 10 al Antiohiei, se făcea de Episcopul cetăţii aceleia, la care era supus, şi însuşi şi satul lui. Zice dar Canonul acesta, că unul ca acesta putea să hirotonisească citeţi, ipodiaconi, şi eforchistis adică catehisitori. Dar să se caterisească de va îndrăzni, fără voia Episcopului celui din cetate, a hirotonisi prezbiter sau diacon, măcar de ar avea şi hirotesie de Episcop. Iar Canonul 8 al aceluiaşi Sinod, iartă a da neprihăniţi Horepiscopi cărţi paşnice, adică slobozitoare, celor ce ar cere. Aşişderea încă şi Canonul 13 al Celui din Anghira, rânduieşte ca fără scrisorile adevăratului Episcop să nu hirotonisească Horepiscopii, prezbiteri, sau diaconi, nici în locul lor, nici întru altă cetate.

157

prezbiter, pentru ca împreună să se numere şi el cu ceilalţi ierosiţi, şi clerici, şi să nu se arate cu totul căzut din cler.

CANONUL 9

Dacă oarecare fără cercetare s-au proadus prezbiteri, sau cercetându-se şi-au mărturisit păcatele lor130. Şi mărturisindu-se ei, afară de Canon pornindu-se oamenii, asupra unora ca acestora şi-au pus mâna, pe aceştia Canonul nu-i primeşte. Că pe neprihănirea o apără Soborniceasca Biserică.

[Apostol 25, 61; Neocezareea 9,10; Teofil 3,5, 6]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte, că, cei ce vor să se ierosească, se cuvine a fi curaţi de păcate care opresc ierosirea (adică Sfinţirea), şi se cuvine a se cerceta viaţa, şi petrecerea lor. Iar dacă oarecare s-au făcut prezbiteri, fără a se cerceta, sau şi cercetându-se şi-au mărturisit păcatele lor, fiind opritoare de prezbiterie, iar Arhiereul cel ce i-au cercetat, pornindu-se afară din Canoane, au hirotonisit pe ei prezbiteri, aceştia care cu nevrednicie s-au prezbiterit, neprimiţi sunt de a lucra preoţeşte. Că vădindu-se de către alţii, sau însuşi mărturisindu-şi păcatele cele opritoare de preoţie, ce au făcut mai-nainte de hirotonie, se caterisesc după Valsamon şi Zonara. Sau înceteze despre a lucra Preoţeşte, după anonimul (nenumitul) tâlcuitor al Canoanelor. Dar adaoge şi pricina canonul, pentru care cei ce au căzut în păcate nu sunt primiţi la preoţie. Fiindcă zice, că Soborniceasca Biserică apără, şi voieşte a fi prezbiterii neprihăniţi întru păcate, precum porunceşte Pavel, a fi şi Episcopul, zicând: „Se cuvine Episcopul a fi neprihănit” (I Timotei 3, 2) adică nu numai neînvinovăţit, ci şi cu totul neprihănit, şi ne catigorii131.

130 Ioan Antiohianul în adunarea Canoanelor, în loc de „păcatele lor” are „Cele greşite de dânşii” care este şi mai drept.

131 însemnăm însă aici o socoteală sobornicească şi obştească, că toţi cei ce afară de Canoane, şi cu nevrednicie s-au hirotonit, mai-nainte de a se caterisi de Sinod, cu adevărat sunt prezbiteri. Fiindcă precum zice Dumnezeiescul Hrisostom: „Pe toţi Dumnezeu nu-i hirotoneşte, însă prin toţi El lucrează; deşi ei ar fi nevrednici, pentru a se mântui norodul” (voroava 2 către Timotei la cea 2). Şi iarăşi: „Fiindcă şi prin cei nevrednici Darul lucrează nu pentru dânşii, ci pentru cei ce vor să se folosească.” (voroava 11 la cea 1 către Tesaloniceni). Şi Iarăşi: „Acum dar şi prin cei nevrednici a obişnuit a lucra Dumnezeu. Şi nimic Darul Botezului de la viaţa prezbiterului se vatămă” (voroava 8 la cea 1 către Corinteni). Dar şi în voroava a 3-a la cea către Coloseni prin multe aceasta o dovedeşte. întru care şi acestea le zice: „Darul lui Dumnezeu care şi întru cei nevrednici lucrează, nu pentru noi, ci pentru voi.” Şi iarăşi, „nu pe mine mă defaimă, ci prezbiteria. De mă vei vedea gol de aceasta, atuncea defaimă-mă. Atuncea nici eu nu voi suferi a porunci. Până însă şedem în tronul acesta, până când vom avea şederea întâi, avem stăpânirea şi tăria, deşi nevrednici suntem.” Iar Simeon al Tesalonicului (în răspunsul al 13-lea) zice, „prin hirotonie lucrează darul întru dânşii, ori Arhierei de sunt, ori ierei, pentru mântuirea celor ce vin, şi câte Taine vor săvârşi, sunt cu adevărat Taine. Vai însă-(adaoge acelaşi iarăşi) unora ca acestora. Care ori mai-nainte de hirotonie au greşit, ori după hirotonie, că nevrednici sunt de preoţie. Şi de vor a se pocăi, şi a se mântui, înceteze desăvârşit de la Preasfintele lucrări ale preoţiei. Fiindcă nimic alta îi va ajuta spre pocăinţă, de nu mai-nainte se vor părăsi de preoţie.” Vezi şi mărturia lui Hrisostom pentru paretisire la forma canoniceştii paretisiri la sfârşitul cărţii.

158

CANONUL 10

Câţi dintre cei ce au căzut s-au prohirisit (adică s-au hirotonisit) prin neştiinţă, sau şi mai-nainte ştiind cei ce i-au prohirisit, aceasta nu face sminteală Canonului Bisericesc, căci cunoscându-se se caterisesc.

[Apostol 62; Anghira 1,3,12; Petru 10]

TÂLCUIRE

Câţi au căzut132, adică s-au lepădat de Domnul nostru Iisus Hristos, apoi s-au pocăit, nu se fac prezbiteri. Căci cum este cu putinţă a se face prezbiter cel ce după Canoane este oprit a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine până la moartea sa? Pentru aceasta şi Canonul acesta zice, că acei câţi dintre cei ce s-au lepădat (de Hristos) s-au hirotonisit, ori pentru că Arhiereul cel ce i-a hirotonisit nu ştia lepădarea, sau pentru că ştia dar n-a băgat samă, sau a socotit că hirotonia poate ca şi Botezul să-i curăţească, precum tâlcuieşte Valsamon. Aceasta zic, a se hirotonisi adică prin neştiinţă, sau în ştiinţă, nu aduce vreo sminteală sau împiedicare Bisericescului Canon, încât a nu-i opri despre a lucra preoţia, nu. Pentru că după ce se vor vădi, că întru acest chip s-au hirotonisit, se caterisesc. Câţi însă mai-nainte de Botez au jertfit idolilor, aceştia botezându-se, se preoţesc, ca unii ce se spală de păcat după Canonul 12 din Anghira. Iar câţi pentru Hristos s-au muncit, şi s-au închis, şi de silă şi nevoie au primit în mâini tămâie, sau în gură mâncări de jertfă, aceştia, dacă cealaltă viaţă a lor este bună, se prohirisesc clerici, după Canon 3 al aceluiaşi însemnează însă, că nu numai cei ce mai-nainte de hirotonie s-au lepădat (de credinţă) apoi hirotonisindu-se se caterisesc, ci şi câţi după hirotonie s-au lepădat (şi

132 însemnează, că în vremea (pri)goanelor câţi rămâneau statornici în credinţa lui Hristos, în de obşte se numeau stătători. Care se împărţeau în două, în mărturisitori, şi mucenici. Şi mărturisitori se ziceau, cei ce luau feluri de chinuri pentru mărturisirea lui Hristos, şi nu se omorau. Iar mucenici, cei ce mureau în temniţe şi în munci. Iar câţi dimpotrivă nu stăruiau în credinţa lui Hristos, se numeau căzuţi, sau greşiţi, sau călcători, spre deosebire de cei stătători. Care căzuţi se despărţeau în patru rânduieli. Cei întâi se numeau cei ce jertfiseră, pentru că au jertfit idolilor, sau au mâncat jertfă idolească. Cei al doilea care au tămâiat, pentru că au tămâiat idolii. Cei al treilea libelatici, pentru că dădeau libel, adică în scris mărturiseau că nu sunt creştini, sau şi cumpărau acest fel de mărturie de la eparhul că au jertfit Şi cei al patrulea, vânzători, care temându-se de gonaci vindeau Sfinţitele cărţi ale creştinilor spre a se arde. (Adolf Labiul din Bisericeasca Istorie, cartea 2, cap. 3).

159

citeşte Canonul 62 Apostolesc).

CANONUL 11

Pentru cei ce au călcat (Credinţa) fără de silă, sau fără de luarea averilor, sau fără primejdie, sau ceva de acest fel, care s-au făcut sub stăpânirea lui Lichinie, au socotit Sinodul, deşi au fost nevrednici de iubire de oameni, însă să se milostivească spre ei. Deci câţi cu adevărat se vor căi, trei ani vor face ca nişte credincioşi între cei ascultători, şi şapte ani vor cădea jos. Iar doi ani fără proaducere se vor împărtăşi cu poporul de rugăciuni.

[Anghira 6; Petru 2; Vasile 73,81; Grigorie Nissis 2]

TÂLCUIRE

Pentru cei ce de multa silă şi de mare nevoie se lepădau de credinţă alte Canoane vorbesc, iar Canonul acesta vorbeşte pentru cei ce fără de nevoie se leapădă, zicând: Cei ce au călcat credinţa cea în Hristos fără de oarecare nevoie, sau primejdie, sau lipsirea averilor lor, care au fost cei ce erau în vremile tiranului Lichinie, aceştia, măcar că erau în vremile acelea nevrednici de iubirea de oameni, şi de sincatavasis (conpogorământ), s-au părut însă Sinodului să arate milă spre dânşii. deci câţi cu adevărat, şi din inimă, dar nu cu făţărnicie, şi cu minciună, se căiesc pentru păcatul ce au făcut, aceştia trei ani vor face între ascultători. Adică vor sta în Pridvor înaintea Sfintelor şi împărăteştilor Porţi ale Bisericii, pentru ca să asculte Dumnezeieştile Scripturi, până ce va zice diaconul: câţi sunteţi catehisindu-vă ieşiţi, după aceasta să iasă. Iar şapte ani vor cădea jos, adică vor intra în Biserică, şi vor sta în partea cea din urmă a amvonului; să iasă însă şi aceştia împreună cu cei ce se catehisesc, când zice diaconul, câţi sunteţi catehisindu-vă ieşiţi. Iar doi ani se vor împărtăşi întru rugăciuni împreună cu norodul. Adică vor sta împreună cu cei credincioşi să se roage, şi să nu iasă cu cei ce se catehisesc, fără însă a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine, până ce se vor sfârşi acei doi ani.

CANONUL 12

Iar cei ce vor fi chemaţi de Har, şi pornirea cea întâi arătând, şi brâiele lepădând, iar după acestea, la a loruşi borâtură se vor întoarce, ca câinii, încât unii şi arginţi a da, şi cu beneficii spre a isprăvi, ca iarăşi să se ostăşească, aceştia, zece ani să cadă, după vremea de trei ani a ascultării. Peste toate acestea, se cuvine a cerceta buna voinţă a lor, şi felul căinţei. Căci câţi cu frică, şi cu lacrimi, şi cu răbdare, şi cu faceri de bine, îşi vor arăta întoarcerea cu lucrul şi nu cu chipul, aceştia plinind vremea hotărâtă a ascultării, după cuviinţă se vor împărtăşi de Rugăciuni, împreună cu a fi slobod Episcopului

160

a socoti şi ceva mai iubitor de oameni pentru dânşii. Iar câţi cu nebăgare de seamă au adus, şi au socotit că le ajunge lor spre întoarcere, chipul intrării în Biserică, numaidecât plinească vremea. [Petru 9,11; Sinod. 6, 102; Anghira 2,5,7; Laodiceea 1,2; Vasile 2,3,74,84; Nissis 4,5,7,8]

TÂLCUIRE

Şi Canonul acesta se vede că vorbeşte pentru ostaşii creştini, care se aflau în anii lui Lichinie, şi rânduieşte aşa: câţi ostaşi creştini, chemându-se, şi împuternicindu-se de Dumnezeiescul Har, au arătat mai întâi vitejie şi pornirea spre mucenicie, şi brâiele le-au aruncat, însemne fiind ale ostăşiei lor; iar după aceasta s-au întors precum câinii la borâtura loruşi, adică au regretat, şi s-au lepădat de credinţă, încât unii dintr-înşii şi bani au dat, şi cu beneficii, adică cu feluri de daruri, au dobândit iarăşi ostăşia cea dintâi, aceştia zic, după ce vor face trei ani în locul ascultătorilor, să facă, şi zece ani încă în locul celor ce cad. Adică, să intre în Biserică, şi să iasă împreună cu cei ce se catehisesc. însă peste toate acestea Arhiereul, şi duhovnicescul părinte, se cuvine să cerceteze voinţa unora ca acestora, şi felul, şi aşezarea căinţei lor133. Căci, câţi cu frica lui Dumnezeu se pocăiesc, şi cu lacrimi şi cu umilinţă fac pe Dumnezeu milostiv, şi rabdă chinuiri, şi fac faceri de bine, milostenii adică, şi alte bunătăţi, şi, în scurt a zice, se pocăiesc cu adevărat şi curat, şi nu cu făţărnicie şi numai întru arătare, aceştia, zic, după ce vor împlini acei trei ani cu ascultătorii, după dreptate roagă-se împreună cu cei credincioşi, şi din Biserică

133 Pentru aceasta Dumnezeiescul Hrisostom (cuvântul 2 pentru preoţie) zice acestea: „Nu se cade după măsura păcatelor să pună păstorul şi certările. Ci să socotească şi proeresul (intenţia bună, bunăvoinţa n.ed.) păcătoşilor, nu cumva vrând a cârpi pe cea ruptă, mai rău să o rupă, şi silindu-se să îndrepteze pe cel căzut, mai mult să-l doboare. Că cei după proeresis (adică după mai-nainte alegere şi voinţă) neputincioşi, de se vor certa câte puţin, vor putea, de nu desăvârşit, dar măcar în parte a se izbăvi de păcate şi de patimi; iar dacă deodată le va da cineva toate cuviincioasele certări şi canonisiri, îi va lipsi şi de cea puţină îndreptare, ce o puteau lua. Şi iarăşi: Multă înţelepciune trebuie să aibă păstorul, şi mii de ochi, ca să vadă din toate părţile deprinderea sufletului. Pentru că precum unii, neputând suferi asprimea Canonului, se fac tari în cerbice şi sărind cad în deznădăjduire, aşa iarăşi, dimpotrivă, sunt unii care pentru că nu au luat Canon potrivit păcatelor lor, se lenevesc, şi mai răi se fac, şi se îndeamnă a păcătui mai mult. Pentru aceasta în vremea Patriarhului Luca, un Episcop canonisind prea în puţină vreme pe un ostaş, ce făcuse ucidere de bună voie, şi dându-i în scris nevinovăţirea lui, s-a învinovăţit de Sinod pentru pogorământul acesta covârşitor ce a făcut; iar Episcopul a adus spre mărturie Canonul acesta al Sinodului acestuia. însă a auzit de la Sinodul acela, că Arhiereilor s-a dat voie să adaoge, sau să împuţineze certările Canoanelor, nu însă şi să facă covârşitoare şi necercetată conpogorâre. Apoi pe ucigaşul ostaş Sinodul l-a supus certărilor Canoanelor, iar pe Episcopul l-a pedepsit cu oprirea arhieriei întru atâta rânduită vreme.

161

să nu iasă. Şi pe lângă conpogorământul acesta, este slobod Arhiereului a arăta pentru dânşii încă mai multă iubire de oameni, şi milostivire. Iar câţi cu nebăgare de seamă şi cu lenevire se pocăiesc, şi socotesc că este îndestul spre pocăinţă a intra în Biserică după arătare împreună cu cei ce cad, şi să iasă iarăşi cu cei ce se catehisesc. Aceştia, zic, plinească şi acei trei ani ai ascultării, şi acei zece ani întregi ai căderii.134

CANONUL 13

Iar pentru cei ce călătoresc (din viaţă), vechea şi canoniceasca lege se va păzi şi acum, încât, de se călătoreşte vreunul, de merindele cele mai de pe urmă şi prea de nevoie, să nu se lipsească. Iar dacă cel deznădăjduit, deşi poate s-a împărtăşit, va rămâne iarăşi între cei vii, fie împreună cu cei ce se împărtăşesc de singură rugăciunea. Iar de obşte, şi pentru oricare ar călători din (viaţă), cerându-se a se împărtăşi de Euharistie, Episcopul cu cercetare împărtăşească-l din prosfora (proaducere).

TÂLCUIRE

După ce dumnezeieştii Părinţi aceştia au rânduit despre certare, şi cu ce chip, şi în câtă vreme se cuvine a fi neîmpărtăşiţi cei ce s-au lepădat de Hristos, în Canonul acesta rânduiesc, căci câţi dintre unii ca aceştia se primejduiesc să moară, la aceştia să se păzească şi canoniceasca lege (care se socoteşte a fi Canonul 6 al Sinodului din Anghira, mai vechi fiind decât acest 1 Sinod Ecumenic). încât, oricare se va deznădăjdui spre moarte, să nu se lipsească pentru călătoria şi înstrăinarea aceea, de cea de săvârşit (sfârşit, n.ed.) şi mai de pe urmă şi prea de nevoie merinde, care este împărtăşirea Dumnezeieştilor Taine135. însă dacă acesta ce s-a hotărât de moarte, şi s-a împărtăşit cu Sfintele

134 însemnează că în Canonul acesta se păzesc acele două ce marele Vasile în Canonul al 3-lea al său le pomeneşte. „Adică obiceiul, şi forma, scumpătatea, şi mărginirea. Obiceiul adică, şi forma, sunt acei trei ani ai ascultării, şi cei zece ai căderii. Iar scumpătatea şi mărginirea simt lacrimile, şi suferirea relei pătimiri, facerile de bine, şi de obşte pocăinţa cea adevărată şi curată. Şi la cei ce au primit scumpătatea, s-a făcut pogorământ a împlini numai cei trei ani ai căderii. Iar la cei ce aceasta nu au primit, nici un pogorământ nu li s-a făcut, ci li s-a poruncit să păzească toţi anii.” Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Hrisostom în voroava 14 la cea a doua către Corinteni zice, „Eu nu cer mulţimea anilor, ci îndreptarea sufletului. Aceasta, dar, arată de s-au umilit cei ce au păcătuit, de şi-au schimbat viaţa, şi iată s-au făcut tot. Iar încât aceasta (îndreptarea sufletului, n. ed.) nu este, din prelungirea canonisirii nici un folos nu se naşte. căci şi la ranele cele trupeşti, nu căutăm de s-au legat de multe ori, ci de le-au folosit legătura. deci de le-au folosit în puţină vreme, nu se mai lege; iar de nu, leagă-se încă şi mai mult de zece ani. Şi până atuncea nu se dezlege, până ce nu se va folosi rănitul prin legătură.

135 Scrie însă şi Dionisie al Alexandriei lui Favie trimiţând: „Că un credincios bătrân ce se numea Serapion, a jertfit idolilor, bolnăvindu-se greu şi trei zile fără glas fiind, întru a patra zi puţin împuternicindu-se, a chemat pe nepotul său, şi a zis să vină un iereu. A mers copilul la prezbiterul; şi era vreme de noapte. S-a întâmplat însă de a fost prezbiterul bolnav, încât nu a putut să meargă. Şi fiindcă eu (zice Dionisie) am fost dat poruncă prezbiterilor, ca să ierte a se împărtăşi cei ce se primejduiesc la moarte, mai ales dacă aceasta rugându-se o cer, pentru ca să moară şi să se ducă din viaţa aceasta cu bună nădejde, prezbiterul dar a dat copilului o părticică din prea Sfânta Pâine, şi i-a zis că să o ude, şi să o toarne în gura bătrânului, şi aşa făcând copilul, şi acela puţin înghiţind, îndată şi-a dat duhul (Eusebiu în Bisericeasca Istorie cartea a 6-a, cap. 44). încă şi Ilie Mitropolitul Critului, scriind către oarecare Dionisie Monah, zice: „Că dacă cineva încă puţin de răsuflă, şi desăvârşit nu a murit, însă este întru nesimţire, şi nici a lua, nici a mânca nu poate, sau şi într-alt chip, scuipă ceea ce-i pun în gură, de este zic cineva acest fel, se cuvine prezbiterul cu luare aminte, să pecetluiască buzele lui şi limba lui cu atingerea şi turnarea Dumnezeieştilor Taine”.

162

Taine, se va însănătoşi iarăşi, acesta să stea numai cu cei credincioşi, şi să se roage împreună, nu însă şi să se împărtăşească. Iar Valsamon zice, că unul ca acesta, pentru care vorbeşte Canonul acesta, fiindcă se afla în locul celor ce împreună stau, pentru aceasta şi întru acelaşi iarăşi i se porunceşte a rămâne. Iar de a fost în locul ascultătorilor, iarăşi întru acela a rămâne. Şi în de obşte, în Canonul acela în care se află fiecare când se primejduia mai-nainte de împărtăşire, se cade a se întoarce iarăşi la acela după împărtăşire. Şi pentru ca să zicem cu Canon cuprinzător şi obştesc, fieştecărui om (creştin) adică ce se primejduieşte spre moarte, şi cere a se împărtăşi cu Dumnezeiasca Euharistie, Episcopul sau şi duhovnicescul părinte, cu cercare, să-l împărtăşească pe el cu Dumnezeieştile Taine.

CANONUL 14

Pentru cei ce se catehisesc şi au căzut, au socotit Sfântul şi marele Sinod, ca trei ani ei să fie ascultători, numai după aceasta să se roage cu cei ce se catehisesc. [Neocezareea 5; Laodiceea 19; Vasile 20; Timotei 6; Chiril 5]

TÂLCUIRE

Catehumeni se numesc de la Cateho, care se tâlcuieşte, învăţ prin cuvânt pe cei începători la credinţă, fiindcă se catehizau aceştia, şi se învăţau dogmele dreptslăvitoarei Credinţe. însă se împărţea în două rânduieli. Şi rânduiala cea întâi era mai îndeplinită, şi se numea a celor ce pleacă genunchii, care primesc credinţa, iar numai Botezul îl mai întârziau. Pentru aceea intrau şi în biserică, până la rugăciunea celor ce se catehisesc, după Canonul 19 al Sinodului din Laodiceea, care rugăciune în taină zicându-se, şi la vremea ei mâna preotului punându-se asupra lor, îşi plecau genunchii. Iar când se striga, câţi sunteţi chemaţi ieşiţi, ieşeau din biserică. Iar cea a doua rânduială era mai nedeplinită, şi se numea a ascultătorilor, care în pridvor stând către

163

împărăteştile uşi, ascultau Dumnezeieştile Scripturi, şi după ascultarea Dumnezeieştii Evanghelii ieşeau, după Vlastar, şi după scoliastul lui Armenopul la perilipsul136 Canoanelor (partea 5, suprascrierea 3) care amândouă rânduieli luminat se văd şi în închipuirea Bisericii care o am închipuit la sfârşitul cărţii. Iar Cardinalul Bona (cartea 1, Despre lucrările Liturghiei) şi alţii oarecare, pe lângă aceste două rânduieli, numără şi alte două, de la Părinţii apuseni acestea adunându-le. Şi acestea se numeau, una a celor pricepători (pentru că cereau Botezul) şi alta a celor aleşi, care aşa se ziceau după ce se înscriau în catalogul celor ce abia aveau a se boteza. Pe care îi numeşte capul al 7-lea al cărţii a 8-a a Apostoleştilor aşezământuri, luminaţi, şi Chiril în catehisirile sale, iară botezaţi capul al 8-lea al aceleiaşi cărţi a aşezământurilor. Pe aceştia îi pomeneşte şi Canonul al 6-lea al lui Timotei.

Acestea aşa fiind zise, zice Canonul acesta: Câţi catehumeni, fiind din rânduiala cea întâi şi mai deplinită, s-au lepădat de credinţă, s-a părut a fi cuviincios Sfântului şi marelui Sinodului acestuia, trei ani să stea în cea a doua, şi mai nedeplinită rânduială a celor ce se catehisesc, a celor ce ascultă în Pridvor, şi după acei trei ani să se roage împreună cu cea întâi, şi mai deplinită rânduială a celor ce se catehisesc înlăuntru în Biserică. Cu dreptate însă s-ar nedumeri cineva, pentru ce Sinoadele aşa ceartă pe cei ce se catehisesc, când păcătuiesc, iar marele Vasile în Canonul 20 al său zice: „Şi de obşte cele ce se fac în viaţă de cel ce se catehiseşte nu se aduc la dare de seamă.” Spre dezlegarea zicerii acesteia împotrivă arătată, după Zonara, că nu a zis marele Vasile să nu se certe catehumenii, greşind mai înainte de Botez. Că atuncea ar fi potrivnic Sinodiceştilor Canoane. Ci că păcatele catehumenilor nu se aduc dare de seamă, adică la muncă, după ce s-au botezat ei. Fiindcă s-au iertat prin Sfântul Botez, nu numai de câte, catehumeni fiind, au făcut, ci încă, şi de cele ce au făcut mai-nainte de a se face catehumeni, adică întru necredinţă fiind. Se ceartă însă catehumenii, pentru că şi ei,deşi cu lucrul nu înlăuntrul Bisericii, nici cu lucrarea, mădulări ale Bisericii, însă cu pofta, şi cu îndurarea sufletului, şi cu puterea sunt în Biserică. Căci după Teologul (în cuvântul cel de Sfântul Botez) sunt aceştia înaintea uşilor bunei cinstiri; şi s-au zămislit în Credinţă, măcar de nu s-au născut încă prin Botez. Fiindcă nici nu sunt deznădăjduiţi de toată nădejdea mântuirii, dacă de nevoie vor muri nebotezaţi, precum aceasta se arată din cuvântul cel asupra îngropării, ce face Dumnezeiescul Ambrozie către împăratul Valentinian, ce a murit încă catehizându-se. deci Sinoadele pentru aceasta ceartă pe cei ce se catehisesc, ca pe cei ce sunt acum ai lor, şi credinţa o au primit, şi creştini se numesc. Şi câte Legea le zice

136 perilipsis conţinut, rezumat, prescurtare; (conf. DAJL, ed. Saeculum, Buc. 2000, n.ed.)

164

lor, ca unora ce sunt în Lege le grăieşte, după Apostolescul cuvânt (Romani 3,19).

CANONUL 15

Pentru multa tulburare şi gâlcevile ce s-au făcut, s-a socotit desăvârşit a se ridica din mijloc obiceiul, cel ce afară de Apostolescul Canon s-a aflat în oarecare părţi. încât din cetate în cetate, a nu se muta, nici Episcop, nici prezbiter, nici diacon. Iar dacă cineva, după hotărârea Sfântului şi marelui Sinod, s-ar apuca a face ceva de acest fel, sau s-ar da pe sine-şi vreunei lucrări de acest fel, negreşit se va strica lucrarea, şi se va aşeza la Biserica, la care Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul s-a hirotonisit.

[Apostol 14,15; Sobor 4,6; Antioh. 3,21; Sardichia 1,16; Cartag. 57]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte acestea: s-a socotit de cuviinţă a se ridica din mijloc cu desăvârşire obiceiul, care în oarecare părţi s-a izvodit afară de aşezământul şi legiuirea Apostolescului Canon (celui 14 adică, dar şi celui al 15-lea), pentru multele tulburări, şi gâlcevile cele între unii cu alţii ce (după) călcarea aceasta s-au urmat. Că adică a nu trece dintru o cetate întru alta nici Episcop, nici prezbiter, nici diacon. Iar dacă cineva, în urma Canonului acestuia al acestui Sfânt Sinod, s-ar apuca a face una ca aceasta şi s-ar muta dintru o cetate întru alta, mutarea aceasta ce o va face, negreşit se va surpa, şi Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul se va aşeza la Biserica aceea, la care s-a hirotonisit. Fiindcă nu numai Episcopul, ci şi prezbiterii, şi diaconii, se cuvine a se hirotonisi la Biserica rânduită, şi nu slobod, după al 6-lea Canon al Sinodului 4 şi după al 14-lea şi al 15-lea Apostolesc.

CANONUL 16

Câţi aruncându-se în primejdie, nici frica lui Dumnezeu înaintea ochilor având, nici Bisericescul canon Ştiind, se vor duce de la biserica lor, prezbiteri, sau diaconi, sau oricare, se cercetează [cuprind] în Canon; aceştia nicidecum nu trebuie a fi primiţi la altă biserică, ci toată sila trebuie a li se face, ca să se întoarcă la a loruşi parohie. Sau, stăruind [nătângindu-se], se cuvine a fi achinoniţi (neîmpărtăşiţi). Iar de ar îndrăzni vreunul a răpi locul ce se cuvine altuia, şi va hirotonisi în biserica sa, neînvoindu-se Episcopului de la care a fugit cel ce se cercetează în Canon, fără tărie fie hirotonia.

TÂLCUIRE

Canonul cel mai de sus rânduieşte ca iarăşi să se aşeze prezbiterii, şi diaconii, la biserica aceea întru care s-au hirotonisit, iar acesta şi arghie (adică nelucrare) pune asupra unora ca acestora, de nu se vor îndupleca a se întoarce,

165

zicând: Câţi prezbiteri, sau diaconi, sau cei împreună număraţi în Canon, şi în cler137, nici de Dumnezeu temându-se, nici Canonul Bisericii cunoscându-l (cel al 15-lea Apostolesc adică) aruncându-se în primejdie se vor duce de la biserica aceea la care s-au hirotonisit; aceştia zic, nicidecum se cuvine a se primi la alta (fără de scrisori adică de recomandare şi slobozitoare), ci trebuie a fi siliţi să se întoarcă la Bisericile lor. Iar de vor stărui în pizma lor, trebuie a fi neîmpărtăşiţi. Nu însă de Taine, nu de mirenii şi credincioşii cei din biserică (căci după chipul acesta ar fi împotrivnic Canonul acesta celui al 15-lea Apostolesc, care pe unii ca aceştia de la împărtăşirea cea cu mirenii în biserică nu-i scoate) ci de cei de o tagmă cu dânşii sinpresbiteri şi sindiaconi. Adică a nu sinliturghisi cu cei ierosiţi, ci a rămânea argoşi (nelucrători). Iar de ar îndrăzni vreun Episcop a răpi cu vicleşug pe străin cleric al altui Episcop, şi a-l hirotonisi pe el (poate în mai mare treaptă) în Biserica sa, fără a voi Episcopul de la care a fugit clericul, fie fără de tărie hirotonia cea de acest fel. Citeşte şi pe 15 Apostolesc.

CANONUL 17

Fiindcă mulţi din cei certaţi (adică cuprinşi) în Canon, pe lăcomia de averi, şi urâtul câştig vânând, au uitat dumnezeiasca scrisoare ce zice: Argintul său nu l-a dat în camătă” [Psalm 14,51. Şi împrumutând, sute cer înapoi. Au îndreptat (au judecat cu dreptul) Sfântul şi marele Sinod, că de se va afla cineva după hotărârea aceasta luând dobânzi, din întrebuinţare sau într-alt chip întrebuinţând lucrul, sau în jumătate de dobândă cerând, sau măcar altceva izvodind pentru urâtul câştig, se va caterisi de cliros şi străin de Canon va fi. [Apostol 44; Sobor 5,10; Laodiceea 4; Cartagina 5,20; Vasile 14]

TÂLCUIRE

Multe Canoane opresc dobânzile banilor. Dar şi acesta, aceasta o rânduieşte, zicând: fiindcă mulţi canonici, adică clerici, iubind lăcomia de averi şi urâtul câştig, au uitat psalmicescul cuvânt al lui David, cel ce zice, argintul său n-a dat în camătă, (dreptul adică, cel ce voieşte a locui în Muntele cel Sfânt al Domnului, adică în Cereasca împărăţie), ci împrumutând cer de la datornicii lor să ia sute, adică zece lei la sută (care era dobânda cea mai grea decât celelalte), fiindcă, zic, o fac aceasta clericii, a judecat cu dreptul Sfântul şi marele

137 Canonici, şi în Canon cercetaţi, cu osebire se numesc clericii, fiindcă viaţa şi mintea, şi cuvântul lor se povăţuieşte, şi se îndreptează după Sfinţitele Canoane, cele Apostoleşti zic, Sinodiceşti, şi părinteşti. Canonici pe lângă aceştia se fac şi monahii, precum aceasta se vede în multe Canoane, dar încă şi monahiile, pentru aceeaşi pricină canonice se numesc; fiindcă mirenii, necanonisit, şi oarecum cu slobozenie petrec.

166

Sinodul acesta, că dacă în urma Canonului acestuia s-ar afla vreun cleric să ia dobândă, sau ca o neguţătorie oarecare întrebuinţând lucrul, sau şi după alt chip (voind adică a nu se arăta că el ia dobândă) dă banii săi la cei ce au trebuinţă, însă se învoieşte cu dânşii să ia şi el parte din dobândă, şi din câştigul banilor, numindu-se pe sine-şi, nu împrumutător, ci părtaş; deci oricare s-ar afla că face aceasta, sau că cere jumătate de dobândă, sau vreun alt lucru asemenea izvodeşte pentru urâtul câştig, unul ca acesta se va caterisi din cler, şi se va înstrăina din canoniceasca rânduială. Citeşte la 44 Apostolesc.

CANONUL 18

Au venit la Sfântul şi marele Sinod (ştiinţă), că în oarecare locuri, şi cetăţi, prezbiterilor, Euharistia diaconii o dau. Care nici Canonul, nici obiceiul nu au predanisit, ca cei ce stăpânire nu au prosfora (proaducerea), celor ce prosforează să le dea Trupul lui Hristos. Şi aceea s-a făcut cunoscut, că acum unii din diaconi şi mai înainte de Episcop se ating de Euharistie. Deci acestea toate ridice-se, şi rămână diaconii întru măsurile lor, ştiind ei că ai Episcopului sunt slujitori, iar decât prezbiterii mai mici. Şi să ia după rânduială Euharistia după prezbiterul, ori Episcopul dându-le-o lor, ori prezbiterul. (Laodiceea 20; Sobor 6, 71. Dar nici a şedea între prezbiteri să nu fie iertat diaconilor. Că afară de Canon, şi afară de rânduială este cel ce făcea aceasta; iar dacă unul nu ar voi a se supune, şi după hotărârile acestea, înceteze de diaconie.

TÂLCUIRE

Pretutindeni se cuvine a se păzi buna rânduială, iar mai ales între cei Sfinţiţi, (adică hirotonisiţi) pentru aceasta şi Canonul acesta îndreptează un lucru ce fără de rânduială se făcea. Că, zice, a venit la auzul Sfântului şi marelui Sinodului acestuia, că în oarecare locuri şi cetăţi, diaconii dau Dumnezeiasca împărtăşire prezbiterului, care aceasta nici vreun Canon în scris, nici obicei nescris nu o a predanisit, a se da Trupul lui Hristos preoţilor celor ce-l ierurghisesc pe el de către diaconi, cei ce nu au stăpânire a-l ierurghisi (adică cu sfinţenie a-l lucra). Pe lângă acestea încă şi aceasta s-a vestit, că unii din diaconi se împărtăşesc înainte de prezbiteri. deci toate neorânduielile acestea să se ridice din mijloc, şi diaconii să rămână în hotarele lor, adică nici Euharistia să nu o dea preoţilor, nici mai-nainte de preoţi să se împărtăşească. Ştiind că a Episcopului sunt slujitori, precum şi însuşi numele acesta însemnează: că diacon va să zică slujitor. Iar decât preoţii sunt mai josiţi şi mai mici, „Iar cel mai mic de cel mai mare se binecuvintează” (Evrei 7, 7), precum zice Apostolul, şi nu pe dos. Primească dar după rânduială Dumnezeiasca Euharistie după

167

ce se vor împărtăşi prezbiterii, dând-o aceasta lor, sau Episcopul, sau (de nu va fi de faţă Episcopul) prezbiterul. Dar nici voie nu este diaconilor a şedea între prezbiteri, fiindcă aceasta este fără rânduială şi afară de Canon. Că arată, că diaconii ar fi de o cinste cu prezbiterii, care lucru nu este. Iar dacă şi în urma Canonului acestuia nu ar voi careva din diaconi a se supune, înceteze de diaconia sa.

CANONUL 19

Pentru cei ce s-au făcut următori lui Pavel (Samosateului), apoi au năzuit la Soborniceasca Biserică, s-a pus hotărâre a doua oară a se boteza ei negreşit. Iar dacă unii în timpul trecut, s-ar fi rânduit în cler, de s-ar arăta neprihăniţi şi nemânjiţi după ce de al doilea se vor boteza, hirotonisească-se de Episcopul Soborniceştii Biserici. Iar dacă certarea i-ar afla pe ei neharnici, se cuvine a se caterisi ei. Aşişderea încă şi pentru diaconiţe, şi de obşte pentru toţi cei cercetaţi [număraţi] în Canon, aceeaşi închipuire se va păzi. Am pomenit însă pentru diaconiţe care se numără în schimă; fiindcă nici vreo hirotesie oarecare nu au, negreşit între mireni să se numere ele. [Apostol 47; Sobor 1, 2; Sobor 5, 95; Laodiceea 7, 8; Cartagina 66] [Sobor 4,15; Sobor 5,14,40; Vasile 44; Cartagina 5,51,135]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte pentru cei ce s-au născut în eresul lui Pavel Samosateul, iar după aceasta au năzuit la Soborniceasca Biserică, zicând că, Canon şi timp s-au dat ca negreşit a doua oară să se boteze ereticii cei de acest fel (vezi însă că cu rea întrebuinţare numeşte Sinodul botez pe botezul pavlianiştilor, şi alăturându-l pe el cu botezul nostru, nu cu însuşi acela al lor au întrebuinţat graiul acesta, adică a doua oară să se boteze; şi vezi prolegomena Sinodului din Calcedon, fiindcă nu se botează ei întocmai ca şi cei dreptslăvitori). Iar dacă unii dintr-înşii s-au hirotonisit clerici mai-nainte de dreptslăvitorul Botez, neştiind Arhiereii ce i-ar fi hirotonisit că sunt eretici, sau că au fost hirotonisiţi în clerul pavlianiştilor, aceştia, zic, după ce a doua oară se vor boteza, în dreptslăvitorul Botez, de se va vedea viaţa lor neprihănită şi nemânjită, să se hirotonisească de Episcopul Soborniceştii şi dreptslăvitoarei Biserici, fiindcă întâia hirotonie ce au luat eretici fiind, cu totul nici nu se socoteşte hirotonie. Căci cum este cu putinţă cel ce nu este botezat după dreptslăvitoarea credinţă, a lua venirea Sfântului Duh, şi darul şi hirotonia? Iar cercetându-se, de se vor afla nevrednici de preoţie se cuvine a se caterisi, adică a se scoate din cler, că cu rea întrebuinţare s-a luat aici caterisirea în loc de scoatere. Fiindcă se cateriseşte chiar, cel ce s-a ridicat mai-nainte la înălţimea

168

ierosirii şi a clirosului. Iar aceştia care nicicum nu au luat hirotonia, din care înălţime se vor caterisi? Cu adevărat nici din una. Sau poate că zice, a se caterisi din preoţia şi clirosul pavlianiştilor. Că precum botez au numit pe cel după a lor rânduială făcut, aşa au numit şi cler pe cel al lor, şi prin urmare caterisis; precum şi Canonul al 8-lea al celui din Laodiceea cler numeşte pe cel al montaniştilor. Şi aceasta ce am zis pentru bărbaţi, trebuie a se păzi fără schimbare şi la femei. Adică dacă unele din femeile pavlianiştilor se vor fi hirotonisit de Episcop dreptslăvitor diaconiţe, neştiind eresul lor, sau de vor fi şi fost hirotonisite în ceata diaconiţelor cea a Pavlianiştilor, acestea să se boteze a doua oară, şi de se vor arăta vrednice de diaconie după Botez, hirotonisească-se diaconiţe (şi vezi şi Canoanele 46 şi 47 Apostolesc, şi pe al 7-lea al Sinodului al 2-lea). Iar ceea ce adaugă Canonul, zicând: Am pomenit de diaconiţe care se numără în schimă, fiindcă nici nu au vreo hirotesie, negreşit între mireni să se numere ele; măcar că este cu anevoie de înţeles. însă înţelegerea este aceasta, că, am pomenit însă osebit pentru diaconiţe, care la Pavlianişti aveau schima aceasta, adică slujba diaconiţelor, că şi acestea, precum şi ceilalţi clerici ai lor, ca nişte mireni se cuvine a se socoti. Pentru că, precum aceia nu aveau vreo hirotonie, lipsiţi fiind de Dumnezeiescul Dar, aşa şi diaconiţele cele ce erau la dânşii, numai schima (adică chipul) diaconiţelor aveau, iar hirotesie adevărată, şi de Dar dătătoare nu aveau, încât, ca nişte mirence se cade a se cunoaşte şi ele după Botez, precum erau şi mai-nainte.

CANONUL 20

Fiindcă sunt unii care Duminica pleacă genunchii şi în zilele Cincizecimii. Pentru a se păzi toate întru toată parichia (parohia) s-au socotit de Sfântul Sinod, stând, Rugăciunile a se da lui Dumnezeu. [Sobor 6,90; Petru 15]

TÂLCUIRE

Obiceiurile cele de Apostoli, şi de Părinţi predanisite, se cuvine de obşte a se păzi toate, de toate bisericile, şi nu unele de unele numai. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte că, de vreme ce oarecare creştini pleacă genunchii (adică îngenunchează) şi în ziua Duminicii, şi în zilele cele după Paşti până la Cincizecime (adică până la Duminica Pogorârii Sfântului Duh), care lucru este afară de Canoane şi necuviincios, deci spre a se păzi toate Apostoleştile şi Părinteştile Predanii, întru toate dreptslăvitoarele biserici a toată lumea; dintre care una este, şi a nu pleca genunchii în ziua Duminicii, şi întru toată Cincizecimea, a socotit de cuviinţă Sfântul Sinodul acesta, ca să-şi dea toţi creştinii rugăciunile lor lui Dumnezeu în zilele acestea, nu îngenunchiaţi, ci stând şi drepţi, iar Marele Vasile, în capul 27 din cele pentru Sfântul Duh

169

care este Canon al 91-lea, să nu plecăm genunchii Dumineca şi în Cincizecime, ci şi cuvântul şi pricinile le adaugă pentru care aceasta nu facem. Că Duminica zice, stând drepţi ne rugăm138 nu numai că întru dânsa împreună

138 Pentru aceasta şi marele Vasile (cuvintele sunt ale lui Vlastar) alcătuind foarte bine mai mult decât toţi curăţitoarele rugăciuni, „Care se citesc în ziua a cincizecea întru care Sfântul Duh peste Ucenicii Domnului s-a pogorât, şi cu chip de rob şi cu plecarea genunchilor au sfătuit pe norod să le asculte, pentru ca să mărturisească cu chipul acesta fireasca Stăpânie a Sfântului Duh, şi să arate, şi după aceasta că Duhul cel Sfânt este de o fiinţă cu Fiul, Căruia tot genunchiul se pleacă, după Apostolul; acestea, zic, făcându-le, nu au judecat a fi de cuviinţă să se citească în ceasul al treilea al zilei întru care au venit Sfântul Duh peste Sfinţii Apostoli. Pentru că nu era de cuviinţă, el care era tăinuitor şi învăţător al Tainelor celor ascunse ale Sfântului Duh, şi să strice vechile pronomii (privilegii) ale duminicii, care mari Taine şi socoteli cuprind, pe care însuşi mai-nainte le-au întărit, zic adică a nu pleca genunchii duminica. Pentru aceasta, ca să nu se facă această necuviinţă, au rânduit a se citi cu îngenunchere în seara Cincizecimii, când şi duminica şi Cincizecimea se sfârşeşte. Pentru aceasta cei ce citesc Rugăciunile acestea dimineaţa, rău, şi cu greşeală, şi afară de Canoane fac. Iar de s-ar nedumeri cineva, pentru ce Apostolul Pavel a plecat genunchile, rugându-se în zilele Cincizecimii? Că în capul 20 al Faptelor este scris, că Pavel trecând prin Efes, fiindcă se sârguia a se afla în Ierusalim în ziua a Cincizecea. Şi după aceasta adaugă, acestea zicând: (Pavel adică) plecându-şi genunchele sale împreună cu toţi ei s-au rugat. Şi iarăşi în următorul cap. 21 scrie însuşi Luca: că mergând din Tir plecând genunchele pe malul mării ne-am rugat” Dezlegarea este gata, că starea Bisericii atunci încă era necanonisită, şi oarecum era în pruncie, fiindcă încă atuncea se puneau temeliile cele mai de căpetenie, şi nu luaseră săvârşirea, nici toată amărunţimea. însemnează însă, că Canonul acesta nu zice pentru plecările de genunchi, cele ce la noi mai în de obşte metanii mari (care se fac pentru sărutarea Sfintelor Icoane, şi mai ales înaintea înfricoşatelor Taine, nu le opreşte Canonul atât al 10-lea al Sfântului Nichifor, nici duminica, nici întru toată Cincizecimea, cât şi Sfinţitele cântări ce zic, „când, înaintea Ta cădem Celui ce Te-ai sculat din Mormânt”. Şi când, „Veniţi să ne închinăm şi să cădem, înaintea lui Hristos Celui ce a înviat”. Şi altele multe ca acestea. Am zis că plecările de genunchi, cele ce se fac pentru sărutarea Icoanelor nu se opresc. Fiindcă pe cele ce se fac din obicei şi acesta le opreşte, în acelaşi Canon zicând aşa: „Trebuie pentru sărutarea celor Sfinte a pleca genunchele şi duminica, nu însă a face îngenuncherile cele din obicei”. Precum în multe manuscrise codice s-au scris. Iar Dumnezeiescul Isaia acestea le opreşte, că scriind către Teodora îi zice: Că de va face îngenuncheri duminica, şi în Cincizecime, unui prea greu Canon se supune. Şi Sfântul Calist şi Ignatie Xantopul, asemenea le opresc, zicând, după oarecare Tainice şi negrăite cuvinte. Dar şi tipicele pe metaniile cele mari le ridică din mijloc şi duminica, şi sâmbetele, şi în toată Cincizecimea, şi cuvântul este, pentru că în acest fel de căderi se cuprinde, şi îngenuncherea cea oprită de Canoane). Nu zice, zic, Canonul pentru îngenuncherile cele de acest fel, ci pentru îngenuncherea, după care pe genunchi stând ne rugăm, precum facem în seara Sfintei duminicii Pogorârii Sfântului Duh. Drept aceea de aici se încheie, că a ne ruga îngenunchiaţi, nu este obicei latinesc şi păgânesc; ci Evanghelicesc, Apostolesc şi Bisericesc. Evanghelicesc, pentru că şi Domnul aşa S-a rugat; „Că plecându-Şi genunchii Se ruga” [Luca 22,43]. Iar Apostolesc obicei, pentru că şi Pavel cu osebire aşa se ruga, precum am zis mai sus, şi iarăşi, „Pentru aceasta plec genunchii mei, zice, către Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos” [Efeseni 3,14]; şi mai ales Iacov fratele Domnului, căruia, precum scrie Metafrastul şi alţii, i s-au umflat genunchii ca ai cămilei, de desele îngenuncheri; şi îndeobşte Apostolii în aşezământurile lor zic (cartea 8, cap. 9 şi 15): Că credincioşii plecând genunchele se rugau lui Dumnezeu în vremea Liturghiei. Şi în sfârşit este Bisericesc obicei, pentru că Sinodul al 6-lea în Canonul al 90-lea zice, că în seara duminicii plecând genunchele aducem lui Dumnezeu rugăciune. Şi marele Vasile (în cuvântul al cărui început este „Omul după chipul…”) scrie, că pentru aceasta în 7 Stări s-a împărţit vremea rugăciunii, pentru ca să se facă oarecare odihnă la dinadinsirea îngenuncherii celei întru rugăciuni. însă nu se cade cineva totdeauna îngenunchiat a se ruga ci şi stând, şi după Canonul acesta şi după Evanghelia ce zice: „Când staţi rugându-vă”… [Marcu 11,25].

170

cu Hristos ne-am sculat, şi suntem datori a asculta cele de sus şi Cereşti, dar şi pentru că ziua Duminicii se vede oarecum a fi asemănare şi închipuire a viitorului veac, întru care adică toţi se vor afla sculaţi. Pentru care şi începătoare fiind aceasta a zilelor, nu s-au numit de Moise întâia, ci una. Care şi a opta este, însemnând pe cea cu adevărat a opta ce are a fi după sfârşitul veacului acestuia al şaptelea. Şi în toată Cincizecimea împreună stând drepţi ne rugăm, pentru că aceasta este aducătoare aminte de învierea ceea ce se nădăjduieşte în veacul cel viitor, ca prin chipul cel drept să mutăm mintea noastră de la veacul de acum la cel viitor. Unit cu marele Vasile zice hotărâtor şi Dumnezeiescul Iustin în întrebarea 115, că în Duminică genunchi nu se pleacă, fiind semnul învierii, prin care cu Darul lui Hristos ne-am slobozit de păcat şi din moarte. Iar în Cincizecime nu plecăm genunchele, fiindcă aceasta este de o putere cu ziua Duminicii, după cuvântul învierii; şi că obiceiul acesta a luat început din vremile Apostolilor, precum zice fericitul Irineu mucenicul, care şi Episcop Lucdunelor a stătut, în cuvântul cel pentru Paşti, încă împreună mărturiseşte şi Dumnezeiescul Epifanie, că îngenunchere nu se face în toată Cincizecimea. Acestea zic, şi Sfinţitul Augustin în epistola cea către Ianuarie, şi Ieronim împotriva Luchiferianilor, şi Dumnezeiescul Ambrozie şi Tertulian. Ci şi Canonul 1 al lui Teofil hotărăşte a se cinsti fiecare duminică, şi a se prăznui. Fiindcă ea şi întâia este ca început de viaţă, şi a opta, ca o covârşitoare iudaicescului sabatism, adică în a zilei a şaptea.

însemnează că Canonul 56 al Sinodului din Cartagina zice, că între cele ce s-au cercat şi s-au ispitit în Niceea era scris, să Liturghisească prezbiterii postiţi; însă în Canoanele acestea ale Sinodului din Niceea nicăieri una ca aceasta se află.

171

PROLEGOMENA DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL DOILEA SINOD

Sfântul şi Ecumenicul [a toată lumea] al doilea Sinod [Sobor], s-a făcut în vremea marelui Teodosie, în anul 381, care şi 1 se zice al Sinoadelor celor ecumenice ce s-au făcut în Constantinopol. Iar Părinţii cei mai însemnaţi întru dânsul au fost, Nectarie al Constantinopolului, Timotei al Alexandriei, Meletie al Antiohiei, Chiril al Ierusalimului, Grigorie Teologul, şi Grigorie Nissis, şi alţi mulţi Episcopi de la răsărit, fiind la număr 150. Iar de la apus nici unul nu a fost de faţă la acesta, nici în persoană Papa Damas, nici locţiitor al lui, dar nici epistolie Sinodicească se vede a lui la acest Sinod139. în urmă însă s-au unit, şi împreună au hotărât la cele hotărâte de Sinod, şi Damas, şi toată apuseana Biserică, şi până acum de Ecumenic Sinod îl primeşte şi-l mărturiseşte pe el. S-au adunat însă acest Sinod mai întâi asupra lui Machedonie,

139 Este vrednică de însemnat aceasta ce a urmat la Sinodul acesta, fiind surpătoare părutului privilegiu al papilor de acum ai Romei, adică cum că papii cu de la sine stăpânire adună Sinoadele cele ecumenice. Că iată la acest de faţă ecumenic, nu numai nu l-au adunat Papa Damas, dar nici însuşi în persoană nu a fost, nici prin locţiitori, nici prin Sinodicească obişnuită epistolie, şi cu toate acestea, ca adevărat ecumenic, toţi apusenii, şi atunci împreună l-au mărturisit, şi acum împreună mărturisesc.

172

care hulea, că Duhul cel Sfânt este zidire a Fiului, iar prin urmare şi asupra lui Apolinarie, şi evnomianilor, adică a evdoxianilor şi a savelianilor, şi a marchilianilor, şi a fotinianilor140, şi în scurt toate eresurile le-au anatematisit, cele ce s-au făcut în timpul stăpânirii lui Constanţie, a lui Iulian, şi a lui Valent împăraţilor celor dinaintea Sinodului acestuia. îndreptând Doxologia şi închinăciunea Prea Sfintei Treimi, ce a fost schimbată de arieni141, au înnoit dogma Sinodului celui din Niceea ca pe o cu totul adevărat ortodoxă (dreptslăvitoare). Drept aceea, pentru ca să se arate că aceleaşi soleşte (cere, n.ed.) cu Sinodul din Niceea, alt Simbol Credinţei osebit nu a făcut, ci pe al aceluia puţin schimbându-l, şi adăugându-l cu aceasta: „A Căruia împărăţie nu-i va fi sfârşit”, pentru eresul Hiliastului (miaşului)142 Apolinarie, şi pe aceasta: „Şi întru Duhul Sfânt”; articolul 8, mai pe larg arătându-l şi celelalte 4 articole până la sfârşit împlinindu-le întru acest chip neschimbat l-a făcut, precum de către toţi

140 Despre fiecare din aceştia vezi la subînsemnarea întâiului Canon al acestui Sinod.

141 Ca arienii, dar şi imiarienii (jumătate arienii) şi pnevmatomahii (luptătorii Duhului) au schimbat vechea şi obişnuita în Biserică Slavocuvântarea Prea Sfintei Treimi. Că în loc de: Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, ziceau Slavă Tatălui prin Fiul întru Duhul Sfânt, ca cu osebirea prepoziţiilor, să facă rău cinstitorii osebirea fiinţa rânduielii, şi cinstei Dumnezeieştilor începătoarelor Feţe ale Treimii celei Deofiinţă şi de o Cinste. Pentru aceasta şi Leontie al Antiohiei, cel ce s-a scopit pe sine-şi, văzând pe cei dreptslăvitori că pun la Fiul pe Şf, conjuncţie (legătoare) iar pe arieni, că pun pe PRIN şi că la Sfântul Duh cu tăcere le treceau şi pe una şi alta, glăsuind numai sfârşitul, adică, şi în vecii vecilor, (în tomul întâi al Sinoadelor faţa 247), iar în vremea împăratului Anastasie Dicopul (închizând în Africa Bisericile dreptslăvitorilor Trasmundul mai marele Arienilor Vandali), şi că 120 de Episcopi izgonind în Ostrovul Sardiniei, un arian anume Varvar (iar după alţii, varvarul ce vrea să se boteze), au auzit că vrând a boteza pe oarecine au zis, se botează cutare, în Numele Tatălui prin Fiul, întru Duhul Sfânt; şi o minune! îndată desăvârşit s-a uscat colimvitra (cristelniţa, vasul în care se botezau, n.ed.). (Dositei, foaia 446, din Dodecavivlion).

142 Mulţi amăgindu-se din cuvintele capitolului 20 al Apocalipsei, unde zice, că s-a închis şi s-a legat satana o mie de ani, şi cum că drepţii şi cei ce au parte la învierea cea dintâi, au împărăţit cu Hristos o mie de ani, au nălucit aceştia, că după ce se va face a doua venire, şi obşteasca judecată, au să împărăţească drepţii aici pe pământ împreună cu Hristos o mie de ani, şi după aceasta să se suie în Ceruri. Pentru aceasta şi miaşi unii ca aceştia s-au numit. Şi două cete de miaşi au stătut că unii din ei ziceau, că întru acea mie de ani au să dobândească toată îndulcirea, şi trupeasca dezmierdare, aceştia erau cei de pe lângă Kirinth, ucenicul lui Simon vrăjitorul, în veacul 1, şi marchianiştii în veacul 2. Iar alţii ziceau că nu vor dobândi îndulciri pătimaşe, ci mai ales gânditoare şi cuviincioase la oamenii cuvântători, al cărora începători au fost Papias al Ierapolei (Evsevie în Bisericeasca Istorie, cartea 3, cap. 34) şi alţii, de unde, în ceata cea întâi a acestui fel de miaşi şi Apolinarie a stat, precum de marele Vasilie se arată (în epistolia 232) şi de Teologul (cuvânt 51) şi de Ieronim (cartea 18 la Isaia). Pentru aceasta spre surparea eresului acestuia au adaos în simbolul Sinodului din Niceea, Sinodul acesta acest cuvânt, împrumutându-se cu acesta, din ceea ce a zis Arhanghelul Gavriil către Fecioară: „Şi împărăţiei Lui nu va fi sfârşit”. (Luca 1,32).

173

dreptslăvitorii acum se citeşte, şi precum în Sinodul acesta al 2-lea se vede (foaia 286 a tomului 1 a adunării Sinoadelor) şi întru a 5-a practică a acestuiaşi. (foaia 155 a aceluiaşi tom. însă deşi adăugirile şi schimbările acestea, pe care acest al doilea Sinod le-au făcut în Simbolul celui din Niceea, cu toate acestea, şi Sinoadele cele din urmă, ca pe un Simbol, pe cel al celui dintâi, şi pe cel al celui al doilea Sinod le-au primit. Iar pentru ce adăugirile acestea le-au făcut acesta, vezi la subînsemnarea Canonului al şaptelea al Sinodului al 3-lea. Şi pe lângă toate acestea, şi pe aceste 7 Canoane le-au aşezat, care privesc spre întărirea şi buna rânduială a Bisericii, întărite fiind nehotărât de Canonul 1 al Sinodului al 4-lea iar hotărâtor de Canonul cel al 2-lea al celui al 6-lea Sinod şi de cel întâi al celui al 7-lea Sinod (vezi pe Dositei faţa 222 la Dodecavivlion).

CELE 7 CANOANE ALE SFÂNTULUI ŞI ECUMENICULUI AL DOILEA SINOD TÂLCUITE

CANONUL1

Au hotărât Sfinţii Părinţi cei adunaţi în Constantinopol a nu se strica Credinţa Părinţilor celor trei sute optsprezece, ce s-au fost adunat în Niceea Vitiniei, ci a rămânea aceea domnitoare, şi a se anatematisi toate eresurile, şi cu deosebire cel al evnomianilor, adică al evdoxianilor, şi cel al imiarienilor (jumătate arieni], sau al pnevmatomahilor [luptătorilor Duhului]. Şi cel al savelianilor, şi cel al marchelianilor, şi cel al fotinianilor, şi cel al apolinarianilor. [Sobor 2,1; Sobor 6,2; Cartagina 5]

TÂLCUIRE

Acest întâi Canon al acestui Sinod dogmatiseşte, că aceşti 150 Sfinţi Părinţi, ce s-au adunat în Constantinopol, au hotărât că dreptslăvitoarea credinţă, adică Simbolul Credinţei al celor trei sute optsprezece Părinţi ce s-au adunat în Niceea Vitiniei, să nu se strămute, ci să rămână statornic, şi neschimbat. Iar tot eresul să se anatematisească. Şi mai cu deosebire să se anatematisească eresul evnomianilor143, adică al celor ce se numesc evdoxiani, eresul imiarienilor

143 însemnează că următorii lui Arie, după Sinodul 1 din Niceea, în trei rânduieli s-au împărţit, după Epifanie eres 73, 74 şi alţii se numeau neasemănaţi, pentru că ziceau pe Fiul neasemănat întru toate cu Tatăl, al cărora începător a stătut atât Evnomie al Galatiei care a fost şi Episcop al Chizicului, şi care boteza pe cei ce veneau la rea slăvirea lui întru o singură afundare, cu picioarele fiind în sus, şi cu capul în jos. Bârfea însă că muncă şi gheenă cu adevărat nu este, ci numai pentru frică s-au îngrozit, şi împreună cu el Aetiul. Însă se numeau evnomieni, şi eudoxieni, de la Evdoxiul asemenea cugetător lui Evnomie, celui ce a stătut şi Patriarh al Constantinopolului, şi pe Evnomie l-au hirotonisit Episcop al Chizicului.

174

(jumătate arieni)144, a pnevmatomahilor (luptătorilor Duhului). Eresul următorilor lui Savelie145. Eresul următorilor lui Markelie146. Eresul ucenicilor lui Fotino147. Şi eresul ucenicilor lui Apolinarie148.

CANONUL2

Episcopii cei de peste ocârmuiri, pe Bisericile cele afară de hotarele lor să nu le bântuiască, nici să tulbure Bisericile. Ci după Canoane, Episcopul Alexandriei, numai pe cele din Egipt iconomisească. Iar Episcopii răsăritului, pe singur Răsăritul să-l ocârmuiască. Păzindu-se protiile [presvia] Bisericii

144 Iar alţii se numeau jumătate arieni. Fiindcă în jumătate se împărtăşeau din eresul lui Arie. Care pe Fiul îl ziceau că este întru toate asemenea, şi de o fiinţă cu Tatăl, zicerea însă OMOUSIOS (adică Deofiinţă) nu voiau a o primi, ca pe o mai înaltă, şi cu toate că aceasta era întrebuinţare şi la Părinţii cei din început şi mai-nainte de întâiul Sinod (vezi la prolegomena Sinodului 1); iar începător al acestora a fost, Vasilie cel din Anghira. Din partida aceasta a semiarienilor fiind Machedonie, a ridicat război şi asupra Dumnezeirii Sfântului Duh, pe care şi acesta al 2-lea Sinod l-a osândit, de la care şi următorii lui, luptători de Duhul Sfânt s-au numit Aceşti ai treilea, nici deofiinţă ziceau pe Duh, nici nu deofiinţă, prin mijlocul arienilor, şi a jumătate arienilor umblând.

145 Savelie cel din Lidia, şi din Ptolemaida a Pentapolei fiind Episcop, primind eresul lui Noit, (Smirneanului, adică, după Teodor, şi Epifanie, iar după Augustin, Efisanului), atâta mult l-a semănat, încât cei ce îl bârfeau nu se mai numeau noitiani, ci saveliani de la dânsul. Şi zicea el că Tatăl, şi Fiul, şi Sfântul Duh sunt trei numiri ale uneia şi aceleiaşi feţe, şi că după osebirile lucrărilor, când se numeşte Tată, şi când Fiu, şi când Duh.

146 Markel era din Anghira, a îmbrăţişat însă eresul lui Savelie. Şi nu numai om gol zicea pe Hristos; ci şi bârfea că după a doua judecată are a se lepăda Trupul Domnului, şi a se duce întru nefiinţă (după Evsevie în Bisericeasca Istorie cartea 3 şi că prin urmare împărăţia Lui va avea sfârşit).

147 Fotinos cel ce se trăgea din Sirmion, ce a stătut Episcop Sirmiului aceleaşi cugeta împreună cu Pavel Samosateul, că nici pe Sfânta Treime nu o mărturisea, pe Dumnezeu, numindu-L numai Duh Făcător al totului, iar pe Cuvântul numai rostitor, ca pe oarecare organ mihanic (mecanic), nici pe Hristos îl zicea Dumnezeu, ci om gol, care pe cuvântul lui Dumnezeu, acel rostitor, l-au primit, şi şi-au luat estimea din Maria. (După Sozomen, Bisericeasca Istorie, cartea 4, cap. 6). Despre aceasta vezi şi Canonul 7 al Laodikiei.

148 Apolinarie, cel ce a fost Episcop în Laodikia Siriei, primind eresul lui Arie celui ce pe lângă altele zicea, şi că Cuvântul era în Trupul lui Hristos în loc de suflet. (Şi după Atanasie, şi după Epifanie.) Că zicea, că Cuvântul a luat trup fără de suflet. Şi altă dată ruşinându-se de necunoştinţa sa, zicea, că a luat suflet, fără de minte însă, şi necuvântător, despărţind, după platoniceştii filosofi, pe suflet, de minte. Care zicea, că nu se cuvine să ne închinăm unui om purtător de Dumnezeu. Către care întorcând dimpotrivă Teologul Grigorie zicea: că se cuvine să ne închinăm nu unui trup purtător de Dumnezeu, ci lui Dumnezeu purtătorului de om. (Grigorie în epistolia a 2-a către Clidonie.) Tot el încă bârfea încă că şi Carnea Hristos a avut-o din veac, rău înţelegând zicerea aceasta: „al doilea Om din Cer”, şi că prin urmare nu ar fi luat trup de carne din Fecioară, precum mărturiseşte marele Vasilie întru o epistolie a sa.

175

Antiohianilor, cele în Canoanele celui din Niceea. Şi Episcopii ocârmuirii Asiaticeşti, cele ale Asiei numai să le ocârmuiască. Şi cei ponticeşti, pe singure cele ponticeşti, şi cei ai celei Trakiceşti, numai pe cele ale Trakiei să le iconomisească. Iar nechemaţi Episcopi peste ocârmuire, să nu năvălească la hirotonie, sau la alte oarecare iconomii Bisericeşti. Păzindu-se însă Canonul cel mai-nainte scris pentru ocârmuiri, bine arătat este că cele ale fiecărei eparhii Sinodul eparhiei le va ocârmui, după cele hotărâte în Niceea. Iar Bisericile lui Dumnezeu cele ce sunt între neamurile cele barbare, trebuie a se iconomisi după obiceiul Părinţilor ce au apucat a ţinea.

(Apostol 34, 35; Sinod 1, 6, 7; Sinod 3,8; Sinod 4, 28; Sinod 6, 20, 30,39; Antiohia, 9; Sard. 3,11,12]

TÂLCUIRE

De vreme ce precum mărturiseşte Socrat cartea 5, cap 5, a lucra peste hotare mai-nainte se făcea cu ne luare aminte pentru goanele (ce suferea Biserica) care lucru, precum zice Teodorit, după multa râvnă îl făcea şi fericitul Evsevie al Samosatelor. Pentru aceasta pace arătându-se în Soborniceasca Biserică, s-au aşezat Canonul acesta, care nici pentru singuri Mitropoliţii cei neatârnaţi pomeneşte, precum au tâlcuit Valsamon, nici pentru singuri patriarhii. Ci pentru amândouă părţile împreună după Dositei (foaia 233 pentru cei ce au patriarhit în Ierusalim) ca fiecare dintre dânşii să iconomisească cele ce s-ar întâmpla în eparhia şi ocârmuirea sa, şi să nu năvălească în străină, şi să tulbure dreptăţile Bisericilor. Ci după Canoane (cel al 6-lea adică, şi al 7-lea al Sinodului întâi, şi cu mult mai vârtos cele 34 şi 35 Apostoleşti) cel al Alexandriei să iconomisească pe singure enoriile (parohiile) cele din Egipt (şi anume pomeneşte pe al Alexandriei Sinodul, pentru că Episcopul Alexandriei, împreună cu cei de pe lângă el, au lucrat, şi s-au hirotonisit Maxim Kinicul în Constantinopol, şi s-a lepădat marele Grigorie, de la ocârmuirea, şi enoria sa). Iar Mitropoliţii răsăritului, cele ale răsăritului; păzindu-se pronomiile celui al Antiohiei, după Canonul celui din Niceea (al 6-lea adică) şi Mitropoliţii Asiei, şi ai Pontului, şi ai Trakiei, să iconomisească numai eparhiile cele cuvenite lor. (Acestea însă s-au rânduit în urmă să se hirotonisească de cel al Constantinopolului, după Canonul 28 al Sinodului 4). Porunceşte însă pe lângă acestea, că şi patriarhii împreună şi Mitropoliţii, să nu sară peste ocârmuirile, şi eparhiile lor pentru ca să hirotonisească, sau alte Bisericeşti iconomii să săvârşească între ale celorlalte enorii, fără a fi chemaţi. Şi cum că, ale fiecărei eparhii a Mitropoliţilor Bisericeştile pricini, ori alegerile, ori hirotoniile, ori certările, ori dezlegările, şi celelalte de acest fel, le va iconomisi Sinodul eparhiei. Iar a fiecăreia ocârmuire a patriarhului, Sinodul ocârmuirii va ocârmui iconomiile

176

cele de acest fel, precum a hotărât Sinodul cel din Niceea (în Canonul 6), (că asemenea sunt cei ce au zis cel din Niceea), nici un Episcop să nu se facă fără socotinţa Mitropolitului, cu aceasta ce zice şi acesta, că cele ale fiecărei eparhii, Sinodul eparhiei (a Mitropolitului adică) le va ocârmui. Iar Bisericile lui Dumnezeu cele ce se află între neamurile barbare, la care, sau nici atâţia mulţi Episcopi nu se află încât ar fi destui spre împlinire de Sinod, ori ar fi nevoie a merge acolo vreun Episcop ales pentru a întări pe creştini în credinţă, aceste Biserici, zic, se cuvine a se iconomisi după obiceiul Părinţilor, cel ce a apucat a se ţine. Adică se cuvine Episcopii cei cu apropiere de loc, şi mai vrednici de cuvânt să meargă la dânsele, pentru ca să plinească lipsurile Sinodului celui de loc. Care, deşi este afară de Canoane lucrul, însă pentru nevoie l-a iertat Sinodul. (Citeşte 34 şi 35 ale Apostolilor şi 6 al celui 1).

CANONUL 3

Episcopul însă al Constantinopolului, să aibă pronomiile (presvia, privilegiul n.ed.) cinstei, după Episcopul Romei, pentru că ea este noua romă.

TÂLCUIRE

Canonul cel mai de sus de obşte pentru patriarhi (şi mai ales pentru al Alexandriei, şi al Antiohiei) şi pentru Mitropoliţi a rânduit, iar acesta cu deosebire pentru al Constantinopolului rânduieşte, şi zice, că patriarhul Constantinopolului să aibă pronomiile cinstei după papa şi patriarhul Romei. Fiindcă Constantinopolul este şi se numeşte Roma nouă. Iar prepoziţia, după, nu arată aici urma vremii, precum zic unii împreună cu Aristin, dar nici pogorâre şi micşorare, precum nu drept a tâlcuit Zonara (fiindcă cel al Alexandriei este după cel al Constantinopolului,] iar după al Alexandriei, al Antiohiei, şi după al Antiohiei, al Ierusalimului, după Canonul 36 al Sinodului 6, vor fi patru feluri de pogorâri de cinstiri. Şi prin urmare cinci osebite cinstiri, una decât alta mai înaltă. Care lucru împotrivit la toată Soborniceasca Biserică, şi singur primit latinilor şi latino-cugetătorilor), ci însemnează potrivire în cinste, şi în rânduială. După care unul este întâiul, iar altul al doilea. Potrivire în cinste adică, pentru că Părinţii cei din Calcedon, prin Canonul 28 zic, că aceşti 150 Episcopi pronomiile cele deopotrivă ale celui al Romei celei vechi, le-au dat celui al Romei cea nouă. Şi cei adunaţi în Trulla prin Canonul 36 zic, deopotrivă pronomii cu cel al Romei să dobândească cel al Constantinopolului. Iar în rânduială, pentru că şi aceia, şi aceştia în Canoanele lor, al doilea după cel al Romei zic, pe al Constantinopolului. Nu al doilea cu cinstea, ci al doilea cu orânduiala cinstei. căci după firea lucrurilor, cu neputinţă este a se afla două oarecare întocmai fiind şi întâi şi al doilea zicându-se între

177

sine, fără de rânduială. Pentru aceasta şi Iustinian în neara 130 ce se află în cartea 5 din Vasilicale, titlul 3, pe cel al Romei, îl zice întâi, iar pe al Constantinopolului că are a doua rânduială după cel al Romei. însă însemnează că, fiindcă Zonara tâlcuind Canonul, adaugă legiuirea aceasta a lui Iustinian, este arătat că micşorarea şi pogorârea ce o au zis mai sus a celui al Constantinopolului, către cel al Romei, o au zis numai după rânduiala cinstei, şi nu chiar după cinste. După care şi întru iscălituri, şi întru şederi, şi întru pomenirile numelor lor, unul este întâi, iar celălalt este al doilea. Unii însă zic, că Canonul numai cinstea o dă celui Constantinopolului, iar în urmă, (din) trebuinţa ceea ce silea, i-au dat lui şi stăpânire de a hirotonisi pe Mitropoliţii cei din Asia şi din Pont, şi din Trakia. Iar Sinodul cel din Calcedon în epistolia cea către Leon zice, că din vechi obicei avea el acest fel de stăpânire de a hirotonisi; şi nu numai l-a adeverit Canonul 28 al acestui al 4-lea Sinod. (Citeşte şi cel 28 al 4).

CANONUL 4

Despre Maxim chinicul, şi despre nerânduiala lui făcută în Constantinopol, încât nici Maxim Episcop sau a se face, sau a fi, nici cei de dânsul hirotoniţi în orice treaptă de cler. Toţi desfă cându-se, şi cei de pe lângă dânsul, şi cei de dânsul s-au făcut

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte că Maxim acesta149 cu totul să nu se socotească că s-a făcut, sau că este Episcop, nici cei de dânsul hirotoniţi în oricare treaptă, cu totul să nu se socotească că s-au hirotonit. Fiindcă toate s-au desfăcut, atât cea a lui afară de hotară, şi afară de Canoane făcută de Egipteni hirotonie, cât şi hirotoniile cele făcute de dânsul altora.

CANONUL 5

Precum tomul apusenilor, am primit şi pe cei din Antiohia care mărturisesc o Dumnezeire, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh.

[Sinod 2,1; Sinod 6.1,2; Cartagina 1]

149 Maxim acesta a fost Egiptean, cu rânduiala filosof kinic (câinesc), împrietenindu-se cu Teologul Grigorie în Constantinopol, s-a catehisit de dânsul şi s-a botezat, şi dar s-a numărat în cler făcându-se apărător cuvântului Deofiinţă. însă în urmă vrăjmăşind scaunul Constantinopolului, a trimis bani către Petru al Alexandriei, şi acela a trimis pe oarecare şi l-au hirotonit Episcop al Constantinopolului în casa oarecărui fluierar, după Grigorie ucenicul Teologului, care i-a scris viaţa. Iar Teodorit, şi Sozomen zic, că venind în Vizantia Episcopii Egipteni împreună cu Timotei al Alexandriei, au furat hirotonia, şi au aşezat pe Maxim Episcop al Constantinopolului. Văzând însă Sinodul necuviinţa, pe dânsul l-a caterisit, şi hirotoniile cele de el făcute le-a stricat. Şi fiindcă Maxim acesta s-a arătat că cugetă cele ale lui Apolinarie, s-a anatematisit încă de către Sinod.

178

TÂLCUIRE

Canonul acesta osebit este şi particular, că zice, că precum am primit tomul apusenilor, adică hotărârea ceea ce adeverează pe Sfântul Simbolul Părinţilor celor din Niceea, şi anatematiseşte pe toţi cei ce cugetă dimpotrivă, pe care Simbol l-au aşezat apuseniiPărinţi cei ce s-au adunat în Sardiki150. Aşa asemenea am primit şi hotărârea credinţei celor ce în Antiohia s-au adunat151. Care mărturisesc o Dumnezeire a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh, potrivit adică cu Părinţii cei ce s-au adunat în Niceea.

CANONUL 6

Deoarece mulţi Bisericeasca bunărânduială voind a o tulbura şi a o răsturna, cu vrăjmăşească plăcere, şi cu clevetiri, pricini oarecare plăsmuiesc asupra dreptslăvitorilor Episcopi celor ce iconomisesc Bisericile, nimic alta, fără numai a mânji numele Iereilor, şi tulburări popoarelor celor paşnice apucându-se a face, pentru aceasta au plăcut Sfântului Sinod al Episcopilor celor ce împreună au venit în Constantinopol, ca nu fără cercetare să se

150 Pricina pentru care s-a făcut tomul acesta, ca în scurt să zicem este aceasta: Fiindcă au aflat Constanţie şi Constant împăraţii, că cei de pe lângă Evsevie tulbură Biserica, şi cum că au caterisit pe marele Atanasie, şi pe Pavel al Constantinopolului, au poruncit să se adune Sinod în Cetatea Sardikiei cea Iliricească, atât de apuseni Părinţi, cât şi de răsăriteni. Deci răsăritenii mergând la Sinod din Filiopoli au scris apusenilor să nu pună împreună să şadă în Sinod pe Atanasie şi pe Pavel ca pe nişte caterisiţi; că aceştia erau vrăjmaşi Cuvântului Deofiinţă. Iar apusenii au scris dimpotrivă, acestora, că nu-i cunosc pe ei caterisiţi, sau greşiţi. Acestea auzindu-le răsăritenii, s-au dus de la Sinod, şi s-au întors în Filiopoli. Iar apusenii singuri rămânând, au săvârşit Sinodul, desvinovăţind pe Atanasie şi pe Pavel, adeverind însă şi credinţa cea din Sinodul Niceeii, nimic adăugând sau scăzând. Deci această arătare şi adeverire a credinţei, o numeşte Canonul acesta, tom al singuri apusenilor, nu şi al răsăritenilor, fiindcă ei s-au dus.

151 Socrat în cartea 2, cap. 10, povesteşte că cei de pe lângă Evsevie al Nicomidiei, în Sinodul Antiohiei, cel adunat în vremea lui Constantin, nici cât de puţin nu au prihănit credinţa cea din Niceea, ci după altă ţesătură şi grăire au alcătuit hotărârea credinţei, în care se văd cum că mărturisesc o Dumnezeire a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh. Care credinţă acolo la Socrat stă. deci această hotărâre a credinţei, zice Canonul acesta, că o a primit Sinodul; (măcar că cu vicleşug aceasta s-a alcătuit mai întâi de evseviani ca câte puţin, să tragă pe cei mulţi la socoteala arianilor, precum la acelaşi loc zice însuşi Socrat) care hotărâre şi tom, şi Teodorit cartea 5, cap. 9 o numeşte. Că în epistolia cea Sinodicească, ce Sinodul acest al doilea o trimite romanilor, pomeneşte de aceasta, zicând aşa: “Deci cele ale credinţei, care de noi fără de sfială se propovăduieşte, ca în cuprindere acest fel sunt; despre care şi mai pe larg se pot povăţui sufletele cu tomul cel din Antiohia care s-a făcut de Sinodul cel adunat acolo poftind a se bine noroci; şi cu cel ce în anul trecut s-a alcătuit de Sinodul ecumenic cel în Constantinopol adunat, în care credinţa mai pe larg o am mărturisit. deci precum Canoanele cele 25 a celui din Antiohia s-au primit, aşa şi hotărârea credinţei de mai sus a aceluiaşi dreaptă fiind, (deşi cu vicleşug făcut adică) de Sinodul acesta al 2-lea s-au învrednicit primirii”.

179

apropie prihănitorii, nici tuturor a nu se da voie să aducă prihănirile asupra celor ce iconomisesc Bisericile, nici însă pe toţi a-i opri. Ci dacă cineva, a sa oarecare pâră, adică însuşitoare ar aduce asupra Episcopului, că s-a asuprit, sau altceva afară de dreptate de dânsul a pătimit. Pentru nişte prihăniri ca acestea a nu se cerceta, nici faţa prihănitorului, nici religia. Că trebuie cu tot chipul, şi ştiinţa Episcopului a fi slobodă, şi cel ce zice că s-a nedreptăţit, ori de care religie de ar fi, să-şi afle drepturile. Iar de ar fi Bisericească pâra ceea ce se aduce asupra Episcopului, atunci trebuie a se cerceta feţele pârâtorilor. Că mai întâi ereticilor să nu le fie slobod a face pâri asupra dreptslăvitorilor Episcopi pentru lucruri Bisericeşti. Eretici însă zicem pe cei de demult lepădaţi de la Biserică, şi pe cei mai în urmă de noi anatematisiţi. Iar pe lângă aceştia, şi pe cei ce se fac a mărturisi credinţa cea sănătoasă, dar s-au rupt, şi împotriva canoniceştilor noştri Episcopi împreună se adună. Iar apoi şi cei care ar fi osândiţi de Biserică, pentru oarecare pricini, sau achinoniţi (lepădaţi de la împărtăşire) sau din cler, ori din mireneasca rânduială, nici acestora să nu le fie slobod a prihăni pe Episcop, mai înainte de a se dezbrăca de vinovăţia lor cea dintâi. Aşişderea şi cei ce sunt sub prihănire mai veche; să nu fie primiţi mai înainte la prihănirea Episcopilor, sau altor clerici, mai întâi de a se dovedi pe sine-şi nevinovaţi de vinovăţiile cele puse asupra lor. însă dacă oarecare nici eretici fiind, nici achinoniţi (neîmpărtăşiţi), nici osândiţi, nici mai-nainte prihăniţi pentru oarecare greşale, ar zice că au oarecare Bisericească pâră asupra Episcopului, aceştia porunceşte Sfântul Sinod, mai întâi a-şi înfăţişa pârile înaintea tuturor Episcopilor eparhiei, şi înaintea acelora să vădească vinovăţiile Episcopului celui ce ar fi în oarecare pricini. Iar de s-ar întâmpla a nu putea eparhioţii spre îndreptarea pârilor celor ce s-ar aduce asupra Episcopului, atunci ei să vină la un mai mare Sinod al Episcopilor ocârmuirii aceleia, care împreună se vor chema pentru prihana aceasta, şi să nu înfăţişeze mai întâi pâra, până ce ei nu vor da în scris că se vor certa cu întocmai primejdie însuşi, dacă se vor dovedi întru rânduiala lucrurilor că clevetesc pe pârâtul Episcop. Iar dacă cineva defăimând acestea ce s-au socotit după cele mai sus arătate, ar îndrăzni, ori împărăteştile auzuri a le tulbura, sau judecătoriile boierilor lumeşti, sau Sinodul ecumenic a tulbura, pe toţi Episcopii ocârmuirii necinstindu-i, unul ca acesta nicidecum întru prihănire să fie primit, ca unul ce a ocărât Canoanele, şi Bisericeasca bunarânduială o a vătămat.

[Apostolesc 74; Sinod 4, 9,17, 21; Cartagina 8,12,14,15; Sinod 6, 27, 36, 96,105,134,137,138,139; Anghira 12,14,15]

180

TÂLCUIRE

Acestea zice Canonul acesta. De vreme ce mulţi, vrând a tulbura buna rânduială a Bisericii clevetesc vrăjmăşeşte pe dreptslăvitorii Episcopi, neisprăvind alta din aceasta, fără numai să întineze numele celor preoţiţi, şi să tulbure popoarele. Pentru aceastaau socotit de cuviinţă Sinodul acesta, ca nici toţi prihănitorii Episcopilor să se primească, nici iarăşi toţi să nu se primească. Ci dacă prihănirile vor fi particulare, numai pagubă de bani purtând, adică de va prihăni cineva pe Episcopul, că l-a nedreptăţit, sau că l-a asuprit, luându-i toate lucrurile mişcătoare, sau nemişcătoare, la acestea nu trebuie a se cerceta faţa pârâtorului, nici religia lui, ci ori de ce religie ar fi el, se cuvine a se primi şi a-şi lua dreptul său. Iar de vor fi pârile învinovăţitoare care pot adică să-l pogoare din treapta sa, în ce fel este furarea celor Sfinte, Sfinţita lucrare cea afară de hotare, şi altele, la acestea se cuvine a se cerceta pârâşii, mai întâi adică a nu fi eretici, greşind din dogme, atât cei ce din vechime s-au anatematisit de Biserică, cât şi cei din nou acum de către noi. Iar al 2-lea a nu fi schismatici152. Adică despărţiţi de Biserică, pentru oarecare obiceiuri vindecătoare, după Canonul 1 al marelui Vasilie, şi împotriva Canoanelor, adică a celor dreptslăvitori, şi după Canoane fiind Episcopii Soborniceşti, ei împreună se adună îndeosebi. Al treilea, a nu fi ori desăvârşit rupţi de la Biserică pentru oarecare greşale ale lor, ori vremelniceşte despărţiţi de clerici, sau de mireni. Dar şi acei ce atunci au apucat a se pârî de către alţii, nu sunt primiţi la pâra Episcopului, sau altor clerici, mai-nainte de a se dezvinovăţi pe sine-şi, de vinovăţiile cele ce s-au adus asupra lor. însă dacă cei ce pârăsc pe Episcopul întru aceste Bisericeşti, şi învinovăţitoare prihăni, vor fi slobozi de toate metehnele cele mai sus înşirate, porunceşte Sfântul Sinod, că aceştia mai întâi să înfăţişeze vinovăţiile pârâtului Episcop înaintea Sinodului a tuturor Episcopilor eparhiei aceleia. Iar dacă Sinodul eparhiei nu poate îndrepta acest fel de pricină a vinovăţiilor, atunci pârâşii să apelarisească judecata la Sinodul cel mai mare al Episcopilor ocârmuirii153; şi acolo să ia sfârşit pricina. însă fiindcă în cartea

152 Pentru aceasta şi marele Atanasie, în dezvinovăţitorul răspunsul său către monarhul zice acestea: Melitiani sunt pârâşii care cu totul nu se cuvine a se crede. Că schismatici, şi vrăjmaşi ai Bisericii s-au făcut, nu acum, ci de la fericitul Petru, cel ce şi mucenic s-a făcut. Iar pentru ce eretici pe schismatici, şi osebit adunaţi, i-a numit Canonul, vezi a doua subînsemnare a întâiului Canon al marelui Vasilie.

153 Numele ocârmuirii multe însemnări are, cât în lucrurile cele Bisericeşti. 1. Că însemnează pe Episcopia şi locuirea fiecărui Episcop, după Canonul 62 al Sinodului din Cartagina; 2. Pe eparhia Mitropolitului după Canonul 28 al Sinodului al 4-lea; 3. Eparhiile multor Mitropoliţi care se află întru o ocârmuire după Canonul acesta al 6-lea al Sinodului al 2-lea; 4. Enoria fiecărui Patriarh, precum se zice în multele locuri ale practicalelor Sinoadelor, precum în cele ale Sinodului din Efes. „Sfântul Sinod al răsăritenei ocârmuiri.” Şi 5. „Enoriile a doi sau a trei Patriarhi împreună” Precum s-a zis întru cel al 7-lea. Ioan şi Toma locţiitorii ai răsăritenei ocârmuiri, la al Antiohiei adică, şi al Ierusalimului. Acestea aşa zicându-se, Sinodul ocârmuirii după 1 şi 2 însemnare niciodată se zice. Iar după cea a 4-a şi 5-a mai ales se zice. Şi din vechi, şi până acum se lucra, şi se lucrează. Iar după cea a 3-a se lucra din vechime după Canonul acesta al Sinodului, şi după 9 şi 28 al Sinodului 4, iar după Sinodul 4 a încetat de a se lucra Sinodul cel de acest fel. Pentru aceasta şi Iustinian prin aşezământul 29 al titlului al 4-lea a cărţii întâi (la Fotie titlul 9, cap. 6) nicicum pomeneşte de acestea întru cele ce zice despre pricinile Episcopilor, şi ale clericilor. Că zice „ori singur Mitropolitul, ori cu Sinodul său va judeca pe Episcopul, sau pe clericul (adică, dacă Sinodul eparhiei va judeca)”. Patriarhul cel al cârmuirii acelea cercetează, şi întru cele judecate de el rămân, ca şi cum ar fi judecat el din început. Că nici nu se mai apelarisesc hotărârile Patriarhilor. Iar ceea ce zice aici Canonul, Sinodul ocârmuirii, exarh al ocârmuirii au numit Canonul 9 şi 28 al Sinodului al 4-lea, altul fiind decât Patriarhul, precum la tâlcuirea Canoanelor acelora vom zice. Şi pentru ca să zicem mai arătat: Sinod al ocârmuirii era Adunarea Mitropoliţilor ai unei ocârmuiri, împreună cu întâiul şi exarhul lor, care fiindcă acum nu se lucrează, Sinodul fiecărui Patriarh judecă toate Bisericeştile pricini ale Mitropoliţilor ocârmuirii celei supuse lui. Fiindcă acesta mai mare s-a făcut decât Sinodul ocârmuirii, după ce Patriarhii au luat desăvârşit stăpânire în Sinodul 4 de a hirotonisi pe Mitropoliţii lor. Adăugând însă Sinodul în Canonul acesta, să nu caute cineva Sinod ecumenic după judecata Sinodului ocârmuirii. Au dat nouă să înţelegem, după ceea ce se face, că Sinodul ecumenic este judecătorul cel mai de pe urmă al tuturor pricinilor Bisericeşti, şi la el se suie toată apelarisirea. Despre care vezi în procuvântarea celui 1 ecumenic în a treia subînsemnare.

181

60 din Vasilicale, titlul 26, cap 6, s-a scris, că oricare s-ar arăta vânzător, şi mincinos în pârile ce va face la vinovăţie de pedeapsă, să ia pedeapsa aceea ce o ar fi luat pârâtul. Pentru aceasta urmând Canonul acesta politiceştii legii acesteia adaoge, că, cel ce pârăşte să nu înceapă pârile, de nu va da mai întâi în scris făgăduinţă că va primi întocmai osânda, ce o ar fi primit Episcopul fiind pârât cu dreptul, şi cu adevărul, de se va dovedi că cu nedreptate şi cu clevetire l-a pârât. Iar cel ce va defăima acestea, şi necinstind pe toţi Episcopii ocârmuirii, ar îndrăzni a apelarisi judecata sa la împăratul154, sau la judeţuri de boieri lumeşti, sau să facă Sinod ecumenic155, unul ca acesta cu totul să nu

154 Iar deşi zice Valsamon că împăratul toate le poate, şi pentru aceasta poate a da şi dinafară judecători, ca să judece pe Episcopul şi pe fiecare cleric, poate însă după luarea aminte a Legii, a schimba judecătoria Bisericească în politicească. Zicem că, adevărat poate cele iertate şi drepte, nu însă şi cele neiertate, şi nedrepte. Fiindcă după Hrisostom (cuvânt că trei chipuri de robii a introdus păcatul) legile sunt începătoare şi stăpânitoare şi a însuşi stăpânitorilor. Că asupra singur dreptului nu este pusă lege, după Apostolul; şi citeşte tâlcuirea Canonului 9 al Sinodului 4 că şi înşişi împăraţii rânduiesc, ca Bisericeştile pricini să nu se judece de stăpânitori lumeşti.

155 Iar dacă Pavel al Constantinopolului şi Atanasie împreună cu Papa Iulie au cerut de la Constant, şi de la Constanţie a se face Sinodul ecumenic care s-a numit cel din Sardichia, ca să cerceteze cele pentru ei, şi Hrisostom, şi Inochentie, au cerut de la Arcadie şi de la Onorie a se face Sinod ecumenic, pentru ca să cerceteze cele pentru Hrisostom. Deşi Sfinţii aceştia, zic, au cerut Sinod ecumenic, nu se supun certării Canonului acestuia, una adică, pentru că papi şi Patriarhi ai lumii fiind altă judecată decât ei mai înaltă nu aveau, afară decât Sinodul ecumenic, alta încă pentru că aceasta a cerut de nevoie, fiindcă cei ce localnic voiau să judece pe Atanasie şi pe Pavel, erau vrăjmaşi arătaţi şi evseviani, asemenea şi cei ce voiau să judece pe Hrisostom.

182

fie primit la pâră, fiindcă a ocărât Sfinţitele Canoane, şi Bisericeasca buna rânduială o au stricat.

CANONUL 7

Pe cei ce din eretici se adaog la Ortodoxie (dreaptă slăvire), şi la partea celor ce se mântuiesc îi primim, după spusa urmare, şi obicei. Pe arieni adică, şi pe machedonieni, şi pe savatieni, şi pe navatieni, pe cei ce se zic pe sine-şi curaţi, şi mai buni156, şi pe cei patrusprezecelnici, adică tetradiţi (mercurieni), şi pe apolinarişti îi primim dându-şi li bele.(adică mărturisirea credinţei), şi anatematisind pe tot eresul care nu cugetă precum cugetă Sfânta Sobornicească şi Apostoleasca Biserica lui Dumnezeu. Şi pecetluindu-i mai-nainte cu Sfântul Mir, pe frunte, pe ochi, şi pe nări, şi pe gură, şi pe urechi, şi pecetluindu-i pe ei, zicem: Pecetea Darului Sfântului Duh. Pe evnomiani care se botează întru o afundare, şi pe montanişti, cei ce aici se zice frighi, şi pe saveliani, care învaţă, că Tatăl şi Fiul este o faţă (Yopatorie), şi alte oarecare cumplite fac, şi pe celelalte eresuri toate, (fiindcă aici sunt mulţi, mai ales cei ce năvălesc din ţara galatenilor). Pe toţi cei ce din aceştia vor voi a se adăuga la Ortodoxie, ca pe elini îi primim. Şi în ziua cea dintâi îi facem creştini. Iar întru a doua catehumeni, iar întru a treia îi jurăm, cu însuflare de trei ori în faţă, şi în urechi, şi aşa îi catehisim, şi îi facem să zăbovească în Biserică îndestul, şi să asculte Scripturile. Şi atunci îi botezăm.

[Apostolesc 46, 47, 68; Sinod 1, 8, 19; Sinod 6, 95; Laodiceea 7, 8; Cartagina 66; Vasilie 1,5,47]

TÂLCUIRE

Canonul acesta orânduieşte cu ce chip se cuvine să primim pe cei ce din eresuri vin la ortodoxa credinţă, şi la partea celor ce se mântuiesc. Zicând, că pe arieni, şi machedonieni, şi navatieni, despre care am zis în Canonul întâi al Sinodului acestuia. Şi pe savatieni157 şi pe patrusprezeceri, adică tetradiţi

156 În epistolia, care de la Constantinopol s-a trimis către Martirie al Antiohiei, ce cuprinde anume Canonul acesta tot, care Sinod prin acea scrisoare hotărăşte a se primi ereticii, scrie aşa: Pe cei ce se zic pe sine-şi curaţi şi mai curaţi; iar aristerus sau stângaci, aristeri), întru altele se află. aristus mai buni.

157 Savatie, după Socrat cartea 5,21, din Iudei creştinându-se de către Marchian Episcopul navatianilor ce în Constantinopol s-a hirotonisit prezbiter. Urma însă şi după creştinism iudaiceştile obiceiuri, prăznuind cu Iudeii şi paştile, şi altele. Dar încă după obiceiul Iudeilor, serbând şi sâmbăta (sabatul şi pentru aceasta poate aşa s-a poreclit savatie) după Valsamon. Şi cei ce i-au urmat lui, savatiani s-au numit. Care erau şi navatiani. Se numesc însă navatianii aceştia, aristeri (adică stângaci) ori după stricarea vorbei în loc de aristeri aristi (mai buni), şi mai curaţi decât toţi, fiindcă pe cei de a doua nuntă, şi pe cei ce au fost căzut în vremea goanei nu-i primeau, şi de necurăţia (faptelor n.ed.) lor se fereau. Ori, pentru că se îngreţoşau de mâna stângă, şi cu dânsa nu voiau a primi orice fel de lucru, după Valsamon. Ci vrednic de nedumerire este, pentru ce pe navatianii aceştia Sinodul 1, prin Canonul 8, i-a primit cu singură mărturisirea. Iar acest al doilea prin pecetluirea Sfântului Mir. Dezlegând nedumerirea aceasta răspundem că, chiar, şi după întâiul cuvânt, această iconomie au făcut Sinodul 1 pentru pogorământ ca să nu lenevească pe navatiani despre a se întoarce către dreapta slăvire, că dreptslăvitorii îi miruiesc pe ei ca pe nişte nemiruiţi Iar după al 2-lea cuvânt, acest al doilea Sinod i-a primit pe ei prin pecetluirea Sfântului Mir, fiindcă după Teodorit navatianii nu se ungeau cu Sfântul Mir, care despre dânşii zice aşa: „Şi celor ce se botează de ei, nu le aduc pe Sfânta Ungere, pentru aceasta dar şi pe cei ce din eresul acesta se împreunează cu trupul Bisericii îi ungem, au poruncit prealăudaţii Părinţi, adică Părinţii acestui al 2-lea Sinod, şi cei ai Sinodului din Laodikia prin Canonul 1″.

183

apolinarişti, îi primim, după ce vor da libele, adică mărturisire în scris, în care să anatematisească şi pe al lor eres, încă şi pe tot alt eres care nu cugetă, precum cugetă Sfânta, Soborniceasca şi Apostolească Biserica lui Dumnezeu, (precum şi Sinodul întâi cel ecumenic o a cerut aceasta în scris de la navatieni, cu deosebire în Canonul 8) ale cărora mai întâi pecetluim cu Sfântul Mir fruntea, ochii, nările, gura, şi urechile la fiecare pecetluire zicând: „Pecetea Darului Sfântului Duh”. Pe toţi aceştia însă aşa îi primim, nebotezându-i a doua oară, fiindcă după Zonara, întru Sfântul Botez cu nimic se deosebesc de noi, ci întocmai cu dreptslăvitorii se botează, pe Arieni însă, şi Machedonieni, arătat fiind eretici, i-a primit Canonul fără al doilea botez iconomiceşte, după întâiul cuvânt pentru multa mulţime a ereticilor celor de acest fel ce se aflau întru acea vreme. Iar după al 2-lea cuvânt, şi pentru că întocmai ca noi se botezau. Pe evnomieni însă, care întru o afundare se botează, şi montanişti159, care aici în Constantinopol se numesc frighi. Şi pe saveliani, care zic că o faţă este Tatăl, şi Fiul, şi alte rele fac, şi pe toate celelalte eresuri ale ereticilor, (dintre care mulţi se află aicea, şi mai ales câţi se trag din Ţara Galaţilor). Pe aceştia, zic, pe toţi, ca pe elini îi primim. Adică ca pe unii cu totul nebotezaţi (Pentru că aceştia, ori cu totul nu s-au botezat, ori de s-au botezat, însă nu drept şi precum

158 Patrusprezeceni sau mercurieni, pentru că Paştile nu sunt duminică, ci ori în ce zi s-ar fi întâmplat luna de 14 zile, postind, şi priveghind.

159 Montanos a fost în veacul 2, (s-a arătat după Evsevie, cartea 5, cap. 15, a istoriei), în Misia Frighei (Pentru aceasta şi frighi de la dânsul se numeau) minciuno-prorocind de diavolul povăţuit, mângâietor pe sine-şi numindu-se, şi Apostoleştilor predanii împotrivindu-se, având însă două muieri următoare lui, Prişcila şi Maximila, proorociţe pe ele le numea. învăţa să se despartă nunţile, să se depărteze de mâncări oamenii, pentru îngreţoşare. Acesta, şi cei de dânsul învăţaţi, Praznicul Paştilor îl răsucea. întru o faţă pe Sfânta Treime amesteca. Şi sânge de prunc împuns de dânşii, cu făină amestecându-l, şi pâine făcând cu dânsa liturghiseau, şi cu aceea se împărtăşeau. Montaniştii aceştia, şi pepuzieni se numeau, pentru că lăudau cu covârşire un sat al Frighiei numit Pepuza, pe care îl numeau şi Ierusalim.

184

se botează dreptslăvitorii, pentru aceasta nici se socotesc botezaţi), şi în ziua dintâi îi facem pe ei creştini, adică îi facem să primească toate dogmele creştinilor, afară din pridvorul Bisericii, puindu-şi preotul mâna peste ei, după Canonul 39 al localnicului Sinod din Iviria, care este Ţară a Ispaniei160. Iar a doua zi îi facem catehumeni, adică îi numărăm în rânduiala catehumenilor. Iar a treia zi le citim obişnuitele lepădări (de satana) insuflând de trei ori în faţă şi în urechile lor, şi aşa îi catehisim pe ei (adică îi învăţăm) în parte cele ale credinţei, şi îi facem să rămână în Biserică mult timp161 şi să asculte Dumnezeieştile Scripturi, şi atuncea îi botezăm pe ei162.

SIMFONIE

„După Canonul acesta, neschimbat voieşte a se iconomisi navatienii, şi patrusprezecerii întorcându-se către Ortodoxie, şi Canonul 7 al Sinodului din Laodikia, cu anatematisirea eresului adică, şi cu pecetea Sfântului Mir. Iar frighii întorcându-se, porunceşte Canonul 1 al aceluiaşi Sinod să se boteze. Dar şi Canonul 45 al Sinodului 6 nu este alta, decât o repetuire (poftorire163) a Canonului acestuia. Adăugând că maniheii, valentinianii, şi marchioniştii se cade a se boteza întorcându-se la dreaptaslăvire. Iar evtihienii, şi dioscoriţii, şi sevirianii să se primească prin anatematisirea eresurilor lor, ca şi navatianii adică, şi ceilalţi. Iar Canonul 19 al Sinodului 1 voieşte ca negreşit să se boteze pavlianiştii precum şi Canonul 95 al Sinodului 6 aceasta mărturiseşte. Iar cel 43 al marelui Vasilie zice să se boteze întorcându-se engratiţii (înfrânaţii), şi sacoforii (purtătorii de sac), şi apotactiţii (lepădaţii). (Pentru care vezi Canonul 95 al Sinodului 6.) Iar cel al 5-lea al acestuiaşi zice, să primim pe ereticii cei ce la sfârşitul vieţii se pocăiesc nu însă fără judecată, ci cu cercare, citeşte şi pe 46 şi 47 Apostolesc.

160 Că aşa şi Canonul 8 al Sinodului întâi, prin punerea mâinilor a primit pe Navatiani, iar Sinodul acesta în Iviria s-a adunat, puţin mai-nainte de Sinodul 1. Dar şi toţi ereticii şi schismaticii întorcându-se la soborniceasca Biserică, prin hirotesie (punerea mâinilor) se cade a se primi.

161 Cât timp însă se cere pentru catehisire vezi subînsemnarea Canonului al doilea al Sinodului întâi.

162 Canonul acesta, fără apărare, şi după toată nevoia botează şi pe latini, ca pe unii ce nu Se botează nici întru o afundare. Că dacă pe cei ce întru afundare, cu cât mai vârtos pe cei nici întru una botezaţi? S-a zis pentru aceştia îndestul şi cu dovedire, în tâlcuirea Apostolescului Canon 46.

163 a poftori a reaminti, a repeta; (conf. D.AJt, ed. Saeculum, Buc. 2000. n.ed.)

185

PROLEGOMENA DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL TREILEA SINOD

Sfântul şi Ecumenicul (a toată lumea) al treilea Sinod (Sobor), s-a adunat în Efesul cel din Asia în Biserica cea mare a cetăţii, care se numeşte Maria de Dumnezeu Născătoarea164 în timpul împărăţiei lui Teodosie celui mic, în anul de la Hristos 431. Fiind o mulţime de peste 200 de Părinţi. Iar povăţuitor întru el era vestitul între Părinţi Chiril al Alexandriei, care plinea mai-nainte şi locul lui Celestin al Romei, mai sus şezând în locul aceluia, în urmă însă s-a trimis de la apus locţiitori ai patriarhului Romei, Arcadie şi Proect Episcopii, şi Filip Presbiterul. Iuvenalie al Ierusalimului, şi Memnon al Efesului. S-au adunat însă împotriva lui Nestorie, care se trăgea din Germanichia cetatea cea în Antiohia, după Teodorit, şi prin dumnezeiasca depărtare s-a fost suit în scaunul Constantinopolului. Căci, sorbind ticălosul din apele cele tulburi şi ereticeşti ale lui Diodor şi Teodor al Mopsuestiei, s-a făcut rău cugetător despre Taina întrupeştei Iconomii. Că pe unul Hristos, în două feţe şi Ipostasuri îl împărţea, Om gol închipuind deosebit Ipostas, fără de cuvântul ce l-a primit, şi Dumnezeu fără partea cea goală de adăugirea omenirii. Precum am zice pe Unul Fiu, în doi fii îl împărţea, şi altul zicea că este Fiul lui Dumnezeu,

164. Aceasta o zice epistolia lui Chiril către clerul Alexandrenilor şi praxis 1 a acestui Sinod.

186

şi altul Fiul Fecioarei. Pentru aceasta şi pe Sfânta Fecioară şi cea după trup Maică a Lui, nu voia a o numi de Dumnezeu Născătoare. Deci Sfântul Sinodul acesta, pentru acestea pe acesta anatematisindu-l165, osebit hotar de credinţă166 a făcut, întru care pe Hristos L-a Dogmatisit Unul după Ipostas (Faţă) desăvârşit Dumnezeu pe acestaşi, şi Om desăvârşit pe acestaşi, nu altul, şi altul, ci un Fiu, pe acestaşi, de sus adică din Tatăl fără Maică, iar jos din Maică fără Tată, iar pe pururea Fecioara Maica Lui, chiar, şi cu adevărat de Dumnezeu Născătoare a se numi au predanisit, ca una ce chiar şi cu adevărat pe Dumnezeu Cuvântul cu Trup L-a Născut167, căci când exarhul Sinodului

165 După ce a fost anatematisit răucinstitorul Nestorie de Sinodul acesta, ne liniştindu-se, ci iarăşi propovăduind eresul său, mai întâi după Teofan s-a izgonit în Tas. Apoi în oraşul Arabiei cu împreună lucrarea lui Ioan al Antiohiei. Iar acolo aflându-se urâtul de Dumnezeu, l-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Că după Evagrie i-a putrezit limba, şi după Chedrinul şi Nichifor (cartea 14 a Istoriei sale) şi tot trupul Iar în Tivaida de sus înfricoşată şi dureroasă moarte a luat, precum povesteşte Sfântul Ghermano, Patriarhul Constantinopolului, unde scrie pentru Sfintele Sinoade. Că în timpul lui Marchian împăratul, prin ajutorul oarecărora prieteni ai lui, s-a învrednicit a lua scrisori Nestorie prin care se chema de la izgonire. deci luându-le aceste scrisori, şi intrând în ieşitoare, până a nu şedea zicea, precum au auzit oarecare stând dinafară: „Te-am arătat pe tine Marie, că om ai născut.” Şi o minune! îndată cu hula aceasta, îngerul Domnului l-a lovit, şi s-au vărsat toate măruntaiele lui, în vasul necurăţiei sale, şi şi-a dat sufletul. întârziind dar el a ieşi, fiindcă împărătescul boier ce fusese trimis cu scrisorile se grăbea, slugile lui au bătut în uşă. Iar el nerăspunzând, au scos uşa, şi intrând slugile împreună cu boierul, l-au aflat mort pe vasul său, întru care erau toate măruntaiele lui vărsate. Atunci cei ce auziseră hula, au spus boierului, şi toţi au cunoscut că pentru singură aceasta a luat acel fel de moarte, întocmai cu a lui Arie. Pentru aceasta a zis Isaia „Vai de bărbatul acesta, nu vor plânge pentru el.” Şi celelalte.

166 Zic unii că devreme ce s-a rânduit de Sinodul acesta a se numi Născătoare de Dumnezeu PreaSfânta Fecioară, precum şi cu adevărat este, a voit Sfântul Chiril a o scrie aceasta şi în simbolul Sinoadelor cel 1 şi 2 ecumenice, dar pentru evlavia simbolului s-a lăsat. Şi făcând numai osebită hotărâre Părinţii, întru aceea au dogmatisit-o aceasta, că pentru unirea lui Dumnezeu Cuvântul cea după Ipostas, adică Ipostasul cel unul al lui Hristos, ca pe o arătată dovadă de simbol, nu au voit a o adăuga într-însul. Că mărturisind Părinţii în simbol pe Fiul lui Dumnezeu, că S-a Născut din Tatăl, şi S-a pogorât şi Om S-a făcut; arătat este că pe unul şi acestaşi Hristos, după Ipostas îl mărturisesc, că Dumnezeu este, şi Om acestaşi.

167 Precum însemnează că zicerea Deofiinţă era obişnuită Părinţilor şi mai-nainte de 1 (întâiul) Sinod. Ci el (întâiul Sinod) o a întărit aceasta, şi în toată lumea o a predat-o. Aşa şi pe Sfânta Fecioara Maria, de Dumnezeu Născătoare o au numit şi alţi Părinţi, mai-nainte de acest al 3lea Sinod. Ci Sinodul acesta, pe această preadulce numire a Fecioarei întărind-o ca pe o hotărâre dogmatică, în toată lumea o a predat „Că cel mai întâi Origen a numit de Dumnezeu Născătoare pe Fecioara, tâlcuind stih 33, cap. 22, al legii a 2-a, dar şi Socrat (cartea 7 a Istoriei sale, cap. 32) zice că acestaşi Origen, tâlcuind epistolia lui Pavel cea către romani, pe larg a scris, în ce chip Născătoarea de Dumnezeu se zice Fecioară. Iar Chiril al Alexandriei scriind către Nestorie zice, că şi marele Atanasie Născătoare de Dumnezeu pe ea o numea, şi o mărturisea, şi Amon Episcopul Andrianopolei, precum şi Alexandru al Alexandriei, scriind către Alexandru al Constantinopolului (cel de pe vremea 1 Sinod adică) de Dumnezeu Născătoare o au zis pe Preasfânta Fecioara. Şi marele Vasilie în cuvântul cel la Naşterea Mântuitorului zice, pentru că nu primeşte auzul iubitorilor de Hristos, că Născătoarea de Dumnezeu nu a încetat cândva a fi Fecioară, socotesc că sunt îndestule mărturiile aceluia; şi Grigorie Teologul în 1 (întâia) epistolie către Clidonie zice: Oricine pe Maria nu o socoteşte de Dumnezeu Născătoare, fără Dumnezeu este. Şi în cuvântul cel 1 (întâi) pentru Fiul, către Elini întinzându-se, zice că: unde ai cunoscut întru cele ale tale Fecioară de Dumnezeu Născătoare? (Socrat cartea 7, cap. 32). Pentru aceasta împărăteasa cea preacinstitoare de Dumnezeu, Naşterea de Dumnezeu Născătoarei (adică Vifleemul) cu monumente minunate o a împodobit. Şi alţii mulţi.

187

acestuia Sfântul Chiril al Alexandriei acestea le-a propovăduit în acest Sinod: „Nu om îndumnezeit propovăduim, ci Dumnezeu întrupat mărturisim, pe Roaba Sa o a făcut Maică, Cel după Fiinţă fără de Maică, şi după Iconomie pe pământ fără de Tată”. Iar în epistolia cea către Nestorie, pe care osebita sa hotărâre o a făcut acest al 3-lea Sinod (precum zice Dositei şi precum se arată din Practicalele Sinodului al 4-lea, faţa 16, a tomului 6 al Sinodicalelor) al cărei început este aşa: „Bârfesc precum am aflat”, acestea le zice acestaşi Chiril: „A se întrupa, şi a se face om, însemnează pe Cuvântul cel din Dumnezeu, că nu firea Cuvântului prefăcându-se s-a făcut carne, dar nici că întru tot omul s-a schimbat, în cel din suflet şi din trup. Ci aceea mai vârtos, că carne însufleţită cu suflet cuvântător unindu-şi Cuvântul Lui-Şi după Ipostas, cu negrăit şi neînţeles chip S-a făcut Om, şi a stătut Fiu Omului. Nu numai după voie, sau după bunăvoinţă, dar nici numai ca în adăogirea feţei, şi ca osebite sunt firile cele ce ţin către adevărata unire, că unul este dintru amândouă Hristos şi Fiu. Nu ca şi cum s-ar fi stricat osebirea firilor pentru unire, ci mai vârtos ne-a făcut nouă pe Unul Domnul, şi Hristos, şi Fiu, prin negrăita, şi nepriceputa lucrare către unirea, a Dumnezeirii şi a omenirii… Şi iarăşi: „Dacă după unirea cea după Ipostas, sau ca de un neajuns, sau ca de un neîncuviinţat ne-am lepăda, cădem întru a zice doi fii… Şi iarăşi, aceasta soleşte pretutindeni cuvântul scumpătăţitei credinţe. Aşa vom afla pe Sfinţii Părinţi că au cugetat. Aşa au cutezat pe Sfânta Fecioară a o zice de Dumnezeu Născătoare, „nu că doar firea Cuvântului, adică Dumnezeirea Lui a luat început de a fi din Sfânta Fecioară. Ci că Născându-se dintr-însa Sfântul Trup, şi însufleţindu-se loghiceşte, cu care şi unindu-se Cuvântul după Ipostas, se zice că S-a născut după Carne” (Aceasta stă şi în tomul 1 al Sinodicalelor, foaia 436,), Şi Produ Episcopul Chizicului cel de atunci, în Biserica cea mare şezând Eresiarhul Nestorie, aşa a serbat: „împreună ne-au chemat pe noi aici Sfânta, şi de Dumnezeu Născătoarea Fecioara Maria, neîntinata Vistierie a Fecioriei, raiul cel cuvântător al lui Adam celui al doilea, cămara unirii amânduror firilor, prăznuirea mântuitoarei împăcări, şi celelalte.” Iar după ce au rânduit

188

(acest al 3-lea Sfânt Sinod) că, alt Simbol afară de acela ce l-au dat întâiul, şi al doilea ecumenice Sinoade, să nu cuteze cineva a scrie, sau măcar a adăuga ceva, sau a scădea dintr-însul, pe cei ce vor călca porunca aceasta i-au anatematisit. Şi au întărit Sinodul acesta, şi osândirea lui Pelaghie şi a lui Celestin, pe care o au luat ei mai-nainte de la multe localnice Sinoade, şi mai ales de la cel din Cartagina. Iar pe lângă toate acestea, şi pe aceste 8 Canoane, şi această epistolie către Pamfilia le-a alcătuit, întru a 7-a şi cea mai de pe urmă a sa praxă, de nevoie fiind spre buna rânduială, şi starea Bisericii, pe care nehotărât le-a întărit Canonul I al Sinodului al 4-lea, iar anume şi hotărâtor Canonul al doilea al Sinodului al 6-lea şi cel întâi al Sinodului al 7-lea.

CELE 8 CANOANE ALE SFÂNTULUI ŞI ECUMENICULUI AL TREILEA SINOD TÂLCUITE

CANONUL1

Fiindcă se cuvine să ştie şi cei ce lipsesc de la Sfântul Sinod, şi care rămân prin ţară sau în cetate, pentru oarecare pricină Bisericească, sau trupească, cele ce pentru dânşii s-au închipuit, facem cunoscut sfinţeniei şi dragostei voastre, că dacă vreun Mitropolit de eparhie, apostatisindu-se sau despărţindu-se de Sfântul şi Ecumenicul Sinod, va trece către adunarea apostasiei (revoltei), sau după aceasta s-ar adăuga (unii cu dânsa), sau cele ale lui Celestin ar cugeta sau va cugeta. Acesta nicidecum poate lucra împotriva Episcopului eparhiei, fiindcă este nelucrător, şi scos de către Sinod, de acum înainte de la toată Bisericeasca împărtăşire. Ci încă şi se va supune întru totul Episcopilor eparhiei, şi Mitropoliţilor de prinprejur care cugetă cele ale ortodoxiei, şi din treapta Episcopiei se va scoate.

TÂLCUIRE

Canonul acesta înştiinţează pe cei ce nu s-au aflat în Sinod, de caterisirea lui Ioan al Antiohiei, a lui Teodorit Episcopul Chirului, a lui Iva Episcopul Edesei, şi a celor împreună cu aceştia 30 Episcopi168, zicând: fiindcă Episcopii

168 Pricina pentru care s-au caterisit aceştia, a fost aceasta. După ce Sinodul acesta a osândit pe rău-cinstitorul Nestorie, şi l-a caterisit, după trei zile a venit şi acest Ioan al Antiohiei împreună cu Teodorit, cu Iva şi cu 30 de Episcopi, care ori că scârbindu-se, pentru că nu au îngăduit venirea lor Sinodul, (ori şi pentru că au avut prieteşug cu Nestorie) au prihănit caterisirea lui Nestorie, ca pe o nebinecuvântată, şi întâi pricinuitoare (de tulburare, n. ed.), ca (şi) cum ai caterisirii acesteia fără cuvânt au numit pe Dumnezeiescul Chiril şi pe Memnon al Efesului, ca (şi) când ei ar fi fost îndreptători în Sinod. Şi atâta prigonire s-a făcut între Ioan şi Chiril, şi între cei de lângă ei, încât, despre o parte cei de pe lângă Ioan au caterisit pe cei de lângă Sfântul Chiril. Iar despre alta, cei de pe lângă Sfântul Chiril, au caterisit pe cei de pe lângă Ioan. Dar şi Teodorit douăsprezece capete a scris împotriva a douăsprezece anatematisiri, pe care Dumnezeiescul Chiril împotriva lui Nestorie le-a alcătuit Şi Iva, încă, a scris o epistolie pentru Nestorie, care împreună cu cele douăsprezece capete ale lui Teodorit, ca o rea cinstitoare s-a lepădat de către Sinodul al 4-lea şi de către cel al 54ea. în urmă, însă, cu împreună-lucrarea împăratului, iarăşi s-au unit şi Ioan şi Teodorit cu Sfântul Chiril Şi Ioan adică, după ce iarăşi s-a descoperit eresul lui Nestorie, s-a făcut pricinuitor (după Zonara şi Evagrie cartea 1, cap. 7) a se izgoni Nestorie din mănăstirea cea din Antiohia unde mai întâi se afla, în Oas, ce turceşte se zice Iprim. Iar Teodorit la Sinodul al 4-lea arătat a anatematisit pe Nestorie şi eresul lui. Pe care eres îl număra împreună cu eresurile în cartea cea despre bârfiturile ereticilor, şi în caterisirea lui Nestorie a iscălit împreună cu cel al Antiohiei la Sinodul al 3-lea.

189

cei ce nu s-au înfăţişat la Sfântul Sinodul acesta pentru vreo pricină a lor Bisericească, sau trupească, trebuie să ştie cele ce s-au făcut pentru aceşti zişi, facem cunoscut dragostei voastre, că oricare Mitropolit s-a despărţit de Sfântul şi ecumenicul Sinodul acesta, şi s-a unit cu adunarea apostasiei (revoltei), a lui Nestorie adică, şi a lui Ioan, şi a celor împreună cu dânsul, sau mai în urmă se va uni; sau a cugetat ereticeştile dogme ale lui Chelestin169; acesta nici o putere nu are a face ceva rău asupra Episcopilor, sau şi asupra mirenilor, asupra celor dreptslăvitori. Fiindcă s-a făcut lepădat de la Sinodul acesta despre toată Bisericeasca împărtăşire, şi Sfinţita lucrare, şi fiindcă are a se face de aici înainte cu totul lepădat din treapta Episcopiei, încă şi dintre însuşi dreptslăvitorii Episcopi, şi Mitropoliţii cei ce sunt prin prejur.

CANONUL 2

Iar dacă oarecare Episcopi eparhioţi s-au lipsit de Sfântul Sinod, şi s-au unit cu apostasia (revolta), ori s-ar ispiti a se uni, ori şi iscălind în caterisirea

169 Chelestin următor învăţătorului său Pelaghie, unit cu Nestorie s-a făcut în eres, după Sfinţitul Fotie la citirea 54, fiindcă acela hulea întru Fiul lui Dumnezeu, iar Chelestin (hulea n.ed.) întru Duhul cel Sfânt, precum scria Chiril către Teodosie: „Că Nestorie zice, că, de vreme ce Hristos este de firea noastră, iar Dumnezeu voieşte toţi a se mântui, şi după voinţa sa fiecare poate a-şi îndrepta greşeala sa, pentru aceasta, nu Cuvântul lui Dumnezeu este Cel ce S-a Născut, ci Omul cel ce S-a Născut din Maria, pentru vrednicia fireştii voinţei sale, avea pe cuvântul lui Dumnezeu următor lui-şi, cu singură vrednicia, şi cu aceeaşi numire împărtăşindu-se de Dumnezeire, iar Chelestin zicea, că nu Dumnezeu adică Duhul cel Sfânt împarte fiecăruia precum voieşte cele spre buna cinstire (de Dumnezeu) spre mântuire, ci firea omului, care pentru păcat este căzută din fericire, aceasta (firea omului, (n. ed.) după vrednicia voinţei, adică proeresul, ori cheamă, ori împinge de la sine pe Duhul cel Sfânt. Şi mai-nainte de Darul (Duhului Sfânt, n.ed.), stăpânirea de sine-şi a omului povăţuieşte. Drept aceea voinţa omului îndestulă (este, n. ed.) spre împlinirea Poruncilor lui Dumnezeu.” Relele dogme ale acestui Chelestin, le-a anatematisit şi acest al 3-lea Sinod şi mai înainte de acesta cel din Cartagina, împreună cu cele ale lui Pelaghie.

190

lui Nestorie, s-au întors către adunarea apostasiei. Aceştia cu totul, după socotinţa Sfântului Sinod, străini să fie de preoţie, şi căzuţi din treaptă.

TÂLCUIRE

Şi acest Canon, asemenea cu cel dintâi zice, că dacă niscaiva Episcopi din eparhia Antiohiei, nu s-au aflat faţă în Sinod, ci ori s-au unit cu apostasia (revolta) acestui al Antiohiei, sau în urmă s-ar uni, sau şi după ce au iscălit, şi au adeverit caterisirea lui Nestorie, iarăşi s-au întors la apostaticeasca lui adunare, aceştia, zic, s-a socotit de cuviinţă de către Sfântul Sinod, să fie străini de preoţie, şi lepădaţi din treapta Episcopiei.

CANONUL 3

Iar dacă oarecare din clericii ce se află în fiecare cetate, sau sat, de către Nestorie, şi de cei ce sunt împreună cu el, de preoţie s-au oprit pentru că cugetă drept, i-am îndreptuit şi pe aceştia a-şi lua iarăşi treapta lor. Şi îndeobşte clericilor celor ce împreună cugetă cu ortodoxul şi ecumenicul Sinodul acesta, le poruncim ca Episcopilor celor ce au apostat (revoltat), sau s-au depărtat, nici decât să se supună, sub nici un fel de chip.

TÂLCUIRE

De vreme ce patriarh al Constantinopolului fiind Nestorie, a afurisit, şi a caterisit pe clericii aceia ce nu erau de o cugetare cu el, dar şi Episcopii cei de o socoteală cu el printr-alte ţări aceastaşi o au făcut, pentru aceasta Canonul acesta a judecat cu dreptul ca aceşti caterisiţi să-şi dobândească iarăşi treapta lor. Şi totaliceşte zicând a poruncit ca după nici un chip să fie supuşi apostaţilor Episcopi, clericii aceia ce sunt de o cugetare cu dreptslăvitorul şi ecumenicul Sinodul acesta.

CANONUL4

Iar dacă vreunul din clerici ar aposta (revolta) şi ar îndrăzni ori îndeosebi, ori în public, a cugeta cele ale lui Nestorie, sau ale lui Chelestin, şi aceştia de Sfântul Sinod s-au îndreptuit a fi caterisiţi.

TÂLCUIRE

Şi Canonul acesta deopotrivă cu cel mai de sus cuprinde pentru clericii aceia, de ar aposta, şi, ori îndeosebi, ori în auzul poporului, ar îndrăzni a cugeta, sau a învăţa dogma lui Nestorie, şi a lui Chelestin celui de o cugetare cu el, zicând (Canonul acesta) că s-a judecat drept de Sfântul Sinod că unii ca aceştia să fie caterisiţi din treapta lor.

191

CANONUL5

Câţi pentru fapte necuviincioase de către Sfântul Sinod, sau de Episcopii lor s-au osândit, şi pentru acestea Nestorie după toată a sa nebăgare de seamă, şi cei ce cugetă ale sale, fără canonisire s-au ispitit, sau s-ar ispiti a le da împărtăşirea, sau treaptă, am îndreptuit să rămână şi aceştia nefolosiţi, şi întru nimic a fi mai puţin decât cei caterisiţi.

TÂLCUIRE

Acest Canon rânduieşte, că clericii câţi pentru oarecare păcate, ce aduc asupra afurisirii, s-au caterisit, s-au afurisit, ori s-au caterisit de Sfântul Sinodul acesta, sau de însuşi Episcopii lor, iar Nestorie, şi cei de o socoteală cu el, fără a face vreo osebire între oprit, şi neoprit, ori au îndrăznit de a le da iertare de afurisire, ori lucrare de preoţie, ori şi după aceasta de vor îndrăzni, aceştia, zic, am judecat drept ca să rămână nefolosiţi de această iertare afară de Canoane, şi să fie iarăşi caterisiţi ca şi mai înainte.

CANONUL6

Aşişderea şi care ar voi cu orice chip a strămuta cele ce s-au lucrat în Sfântul Sinod cel din Efes, pentru fiecare Sfântul Sinod a hotărât, de ar fi Episcopi, sau clerici, desăvârşit să cadă din treapta lor. Iar de ar fi mireni, să fie neîmpărtăşiţi.

TÂLCUIRE

Canoanele cele mai de sus mai particulare sunt, iar acesta îndeobşte rânduieşte, căci, câţi ar îndrăzni a strămuta cu orice chip cele lucrate pentru fiecare pricină în Sinodul cel din Efes, aceştia, de ar fi Episcopi, sau clerici, să se caterisească, iar de ar fi lumeni să se afurisească.

CANONUL 7

Acestea citindu-se, a hotărât Sfântul Sinod, altă credinţă nimănuia a-i fi slobod să aducă sau să scrie, sau să alcătuiască, afară de cea hotărâtă de Sfinţii Părinţi, cei adunaţi în cetatea Niceenilor, împreună cu Sfântul Duh; iar pe cei ce îndrăznesc, ori a alcătui altă credinţă, ori a propune, ori a o proaduce celor ce voiesc a se întoarce la cunoştinţa adevărului, sau din ellinism, sau din Iudaism, sau din orice fel de eres; aceştia, de ar fi Episcopi, sau clerici, străini să fie. Episcopii de Episcopie, şi clericii de clericat, iar de ar fi lumeni, să se anatematisească. Şi după asemenea chip, de s-ar vădi oarecare, ori Episcopi, ori clerici, ori mireni sau că cugetă, sau că învaţă cele în propusa scriere de către Harisie prezbiterul, despre înomenirea Unuia

192

născut Fiului lui Dumnezeu, adică spurcatele şi răzvrătitele dogmele lui Nestorie, care s-au şi supus, (unii ca aceştia) supună-se hotărârii Sfântului acestuia şi ecumenicului Sinod. încât, adică, Episcopul să se înstrăineze de Episcopie, şi să fie caterisit Iar clericul asemenea să cadă din cler. Iar mirean de ar fi cineva, şi acesta să se anatematisească. Precum s-a zis.

TÂLCUIRE

Fiindcă întru acest Sfânt şi ecumenic Sinod s-au citit şi Simbolul Sfântului şi Ecumenicului Sinodului întâi celui din Niceea, şi simbolul lui Nestorie celui de o cugetare cu Iudeii, întru care se cuprindeau spurcatele lui dogme, care s-au adus în Sinod de Harisie Presbiterul Filadelfiei; pentru această pricină, după citirea acestora, Sfântul Sinodul acesta a aşezat acest Canon, hotărând, că nu este iertat vreunuia a alcătui, sau a scrie, sau a înfăţişa la cei ce se întorc către Ortodoxie, altă credinţă, adică alt simbol de credinţă170, afară de

170 Pricina, pentru care Sinodul a anatematisit pe cei ce ar îndrăzni a alcătui alt simbol al credinţei, este aceasta. Sfântul Marcu al Efesului, în a 5-a praxă a Sinodului din Florenţa zice, că, peste treizeci de simboale ar fi alcătuit ereticii împotriva Cuvântului: „Deofiinţă”. De la care a luat prilej şi Nestorie răucinstitorul, de a alcătui al său simbol, şi a-l preda celor ce veneau la dreptslăvitoarea credinţă, elinilor adică, Iudeilor, şi ereticilor, precum se arată aceasta în Canonul acesta. deci acest al 3-lea Sinod, mai înainte văzând, nu cumva, din slobozenia aceasta de a se scrie simboale, să urmeze vreo nouă scornire (kenotomie) întru dreaptaslăvire, au oprit de a se scrie de aici înainte alt simbol al credinţei, afară de cel al întâiului, şi al celui al doilea Sinod împreună (căci ca unul acestea se socotesc) şi de a se preda în obşte. însă nu au oprit de a se scrie altă credinţă, adică de obşte a vreunui eretic Că aceasta şi mai înainte de Sinodul al 3-lea era oprită pururea, nu numai de Sinoade, şi de Episcopi, ci şi de fiecare dreptslăvitor creştin. Ci alta afară de credinţa Părinţilor celor din Niceea, măcar de ar fi aceasta şi dreptslăvitoare, nici au oprit pe eretici despre aceasta. căci câte Legea şi Sinodul le zice, celor ce simt în lege le zice. însă dreptslăvitorilor creştini, şi nu cutăruia sau cutăruia, ci de obşte tuturor împreună, atât Sinoadelor, cât şi în scurt fiecăruia de obşte: „Că nimănui a-i fi cu putinţă aceasta”, şi celelalte. Iar zicând nimănui, va să zică peste tot, şi generală hotărâre este. Şi vezi tălmăcirea Sinodului acestuia cea pentru simbol, ce o face Dumnezeiescul Chiril în epistolia cea către Acachie. Că Sinodul îngrijindu-se pentru scurtimea, nu au zis hotărâtor nimănui a-i fi slobod să alcătuiască altă arătare a credinţei; ci ceea ce Sinodul a lăsat a o zice în Sinodul acesta al său, aceasta exarhul său, adică Dumnezeiescul Chiril, ca însuşi Sinodul în epistolia cea către Episcopul Melitinei luminat o arată zicând: „Sfântul şi ecumenicul Sinodul, cel adunat în cetatea Efesului, mai înainte au socotit lucru de nevoie de a nu trebui Bisericii lui Dumnezeu a face altă alcătuire a credinţei, afară de ceea ce este, pe care Părinţi cei de trei ori fericiţi grăind o au hotărât. Care va să zică că nu numai nu se cade a alcătui cineva alt simbol dreptslăvitor, afară de cel al Sinodului din Niceea, dar nici măcar pe însuşi acest simbol dreptslăvitor nu este iertat a-l aduce cu alt fel de grăire. Precum şi Dumnezeiescul Marcu al Efesului, şi Visarion al Niceei în Sinodul ce s-a făcut în Florenţa prea-vitejeşte aceasta o au dovedit Dar ce zic cu alt fel de grăire? Nu este iertat a schimba cineva din Sfântul simbol, nu numai o zicere, ci nici măcar o singură silabă. Şi că aceasta este adevărată, martor este iarăşi însuşi Dumnezeiescul

193

Chiril acesta. Iar când zic Chiril, pe însuşi al 3-lea Sinod ecumenic îl zic. Că acela a fost exarh al Sinodului, şi mai ales Sinodul este care grăieşte prin gura lui. Că scriind acesta în cea către Ioan al Antiohiei, acestea zice: „După nici un chip nu suferim a se clăti de către oarecare credinţa cea hotărâtă, adică simbolul credinţei, al Sfinţilor Părinţilor noştri celor adunaţi în Niceea după vremi alcătuit. nici însuşi nouă nu dăm voie, sau altora, ori zicere a schimba din cele puse acolo, sau o silabă a o trece.” Şi dacă nici o silabă a o schimba cineva nu este iertat, cu mult mai vârtos nici a adăogi ceva întru el, nici a scădea. Pentru aceasta Papa Agaton în timpul Sinodului al 6-lea scriind către împăraţii Romani zicea: „Una şi mai aleasă pentru totdeauna a avea ne rugăm şi credem, ca nimic afară de cele canoniceşti hotărâte, să se împuţineze, nici să nu se schimbe, nici să nu se adaoge, şi acestea cu graiurile şi cu înţelegerile neschimbate să se păzească.” Iar Sinodul al 7-lea zice: „Noi legiuirile Părinţilor le păzim, noi pe cei ce au adaos, sau scad, din Biserică îi anatematisim.” Dar nu cumva altele au zis şi altele au făcut cu lucrul? Nu. Ci şi cu lucrul şi în faptă au adeverit cuvintele acelea, fără a adăogi sau a scădea în obştescul simbol toate Sinoadele cele ecumenice de la cel al 3-lea încoace. Şi măcar că au avut nevoie să o facă aceasta. că Sinodul al 3-lea deşi a avut nevoie să adaoge în simbol aceste prea de nevoie ziceri, atât pentru cea desăvârşit stingere a eresului lui Nestorie, cât şi pentru adeverirea dreptslăvitoarei cugetări, pe unirea cea după Ipostas, zic, şi pe zicerea de Dumnezeu Născătoarei, şi cu toate acestea nu au îndrăznit cât de puţin a schimba Sfinţitul simbol, ci osebită hotărâre din afară făcând, au pus într-însa şi zicerile acestea, şi câte pentru acelea. Iar Sinodul al 4-lea şi nevoie având a adăuga în obştescul simbol pe amândouă firile Cuvântului Celui ce S-a înomenit, pentru eresul celor ce dogmatiseau o singură fire întru Hristos, aceasta însă nu o a făcut. Asemenea şi cel al 5-lea pe veşnicia muncii; şi cel al 6-lea pe cele 2 lucrări (ale Dumnezeu-Omului Iisus). Şi cel al 7-lea pe închinarea Sfintelor Icoane, au fost silite (acestea Sfintele Sinoade) a le adăogi în Sfântul simbol, pentru ereticii cei ce cugetă cele dimpotrivă. însă nu au îndrăznit a o face aceasta, şi nekenotomisit (neînnoit) au păzit pe obştescul simbolul credinţei. Şi măcar că aceste glasuri nu erau adăogire a simbolului după credinţă, ci tălmăcirea celor pe scurt cuprinse în Sfântul simbol, şi adăogire numai după ziceri. Pentru ce? Negreşit evlavisind şi cinstirea simbolului Părinţilor din Niceea, şi hotărârea Sinodului al 3-lea, care supune anatemei pe toată adăogirea în simbol, ori pe cea după credinţă, ori pe cea după ziceri adică. Pe însăşi această cinstire a simbolului Părinţilor celor din Niceea, şi pe această hotărâre a Sinodului al 3-lea după urmarea Sfinţitelor Sinoade, se cuvenea a o respecta şi Biserica apusenilor, şi a nu adăogi în simbol nelegiuita adăogire, cea, şi din Fiul. Care şi singură a fost îndestulă să dezbine pe apuseni de răsăriteni, să întărâte între dânşii război prea sălbatic, şi să pricinuiască relele cele vrednice de lacrimi; şi mai pe urmă de toate, câte istoriile şi cărţile noastre au scris. Dar zic apusenii, că precum Sinodul al 2-lea nu a greşit adăugând în simbolul celui întâi, aşa nici Biserica apusenilor nu a greşit iertând adăogirea aceasta. Dar se cuvine a zice că asemănarea aceasta este cu totul neasemănată, că cel al 2lea ecumenic, aceeaşi vrednicie a celui 1 ecumenic având-o, au adaos, după cuvântul cel chiar şi prea de căpetenie, pentru că nu era oprit de alt Sinod ecumenic de mai-nainte de a adăuga cineva în simbol (şi măcar că Sinodul cel ce s-a făcut în Sardichia mai-nainte de cel al doilea, au oprit afară de credinţa cea din Niceea să nu alcătuiască cineva alta, cu toate că acesta şi pentru că au fost particular şi local, şi pentru că aceasta o au zis pentru Arienii cei ce învaţă altă credinţă împotriva zicerii: Deofiinţă, şi nu pentru dreptslăvitorul Sinod ecumenic, nu era volnic a se face învăţător celui al 2-lea ecumenic, care purta faţa a toată Biserica. Că pururea localul şi particularul Sinod, urmează celui ecumenic, iar nu cel ecumenic celui localnic). Iar după al

194

doilea cuvânt, şi pentru că adăogirile acelea ce au făcut cel al 2-lea în simbolul celui dintâi erau adăogiri numai după ziceri, nu însă şi după credinţă, şi tălmăcire mai vârtos celor în scurt cuprinse. Şi de unde este arătat aceasta? De la Sinoadele cele ce au primit ca pe unul pe al celui întâi şi al celui al doilea simbol, numindu-l simbol numai al celui din Niceea, nu însă şi al celui din Constantinopol al 2-lea pentru că se cuprinde întru al celui dintâi Sinod tălmăcirea celui al doilea. Că şi acest al treilea Sinod în Canonul acesta a hotărât a nu fi iertat nimănui a alcătui altă credinţă afară de cea hotărâtă de Sfinţii Părinţi cei adunaţi în cetatea Niceenilor, şi Sfântul Chiril al acestuiaşi zice în epistolia cea către cel al Antiohiei, dar şi Ioan al Constantinopolului, şi Vighilie al Romei scriind către Evtihie al Constantinopolului, unul îl zic (pe simbolul) acesta. Şi în cea a cincea adunare a celei în Florenţa, aşa este scris: „Al celui întâi şi al 2-lea sunt arătările credinţei acestea”, adică simboalele, iar mai vârtos simbolul. Iar cum că mai mult au descoperit decât au adaos Părinţii Sinodului al 2-lea în simbolul celui dintâi, anume mărturisesc mulţi. Că şi cel ecumenic al 6-lea în idict scrie că Părinţii cei 150 cu însuflarea prea Sfântului Duh au povăţuit simbolul cel ce mare şi vrednic de cinstire se zice, cele pentru Sfântul Duh adeverindu-le, că este Dumnezeu prin care mai însemnat au descoperit. Şi Iustinian în Nearaoa cea către Epifanie al Constantinopolului zice: „Pentru că cu mărturii din Scripturi pe aceastăşi învăţătură (adică simbolul celor din Niceea) Sfinţii Părinţi cei 150 zişi, descoperind-o o au arătat.” Dar şi Teologul Grigorie în cea către Clidonie, zice: „Noi nimic am preţuit mai mult vreodinioară decât credinţa cea din Niceea. Ai căreia îi suntem, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi vom fi, mai îndreptând, cele cu lipsă zise a credinţei aceia de Părinţii aceia pentru Sfântul Duh.” însă măcar deşi adăogirile acestea ale celui al 2-lea Sinod sunt chiar desvăliri, adică tălmăciri, precum s-au dovedit, cu toate acestea prea fărădelege ar fi făcut a adăuga el în simbol, şi tălmăcirile acestea, de ar fi apucat mai-nainte vreun Sinod ecumenic a fi oprit pe adăogire orice fel ar fi în simbol cu anatematisire, precum a oprit-o acest al 3-lea ecumenic. Drept aceea, din urmare prea fărădelege şi sub anatema este adăogirea în simbol cea a apusenilor, nu numai pentru că este adăogire potrivnică după credinţă, pricinuitor de pricină făcând pe Fiul, şi două începătorii Introducând în Dumnezeire, şi mulţime de alte necuviinţe. Dar şi pentru că, de am şi zice, precum ei zic, că au fost tălmăcire, şi adăogire numai după ziceri, cu toate acestea, nici într-un chip nu se cuvenea a se adăogi în simbol, pentru hotărârile atât ale acestuia al 3-lea cât şi ale celor de aici înainte ecumenice Sinoade, care poruncesc a se păzi cu totul neschimbat obştescul simbol, şi care pe toată adăogirea ce s-ar face întru el, o supun anatemei. Ci încă şi Petru al Antiohiei, răul relelor au zis pe adăogire, pentru care rău este că se cântă împreună cu simbolul în Biserica romanilor şi neîndreptându-se, pentru aceasta, zic, Serghie al Constantinopolului a scos din pomenire pe Papa Serghie al 4-lea şi de atunci s-a făcut ruperea cea mare între noi, şi între apuseni. Dar ce zic pe ai noştri? Şi însuşi Ioan Papa al Romei, fiind faţă prin locţiitorii săi Petru şi Pavel şi Evghenie în Sinodul cel ce s-a adunat în timpul împărăţiei lui Vasilie Machedon, în anul 879, care şi hotărârea acelui Sinod o au primit, care zice: „Dacă cineva afară de Sfinţitul simbolul acesta ar îndrăzni altul a scrie, sau a adăogi, sau a scoate, sau hotărâre a numi sau adăogire, şi împuţinare întru cel dat nouă a o face aceasta, osândit fie, şi de toată creştineasca mărturisire străin. Că a împuţina, sau a adăogi, arată nedeplinită pe cea din început şi până astăzi urmată a noastră mărturisire întru Sfânta TREIME.” Şi însuşi papa zic, această hotărâre primind-o, a osândit pe adăogirea cea în simbol, zicând: „Iarăşi mai arătăm cuvioşiei tale, că despre articolul acesta, pentru care s-au întâmplat smintelile în Bisericile lui Dumnezeu, să aibă deplină încredinţare întru noi, că nu numai nu o zicem aceasta, că Duhul din Fiul se purcede; ci şi pe cei ce mai întâi au îndrăznit cu a lor ieşiri din minţi a o face aceasta, călcători ai Dumnezeieştilor Cuvinte îi judecăm, şi prefăcători ai Teologiei Stăpânului Hristos, şi a Părinţilor, care Sinodiceşte adunându-se, au predat Sfântul simbol, şi împreună cu Iuda pe ei îi rânduim.” Ci că şi mainainte de Ioan acesta, Sinodul al 3-lea cel adunat în Tolit, în vremea lui Ricard împăratul Ispaniei, în anul 589, a poruncit să se citească în Ispania şi în Galia Sfântul simbol fără de adăogire, întocmai precum Iustin împăratul mai-nainte a rânduit aceasta, să se citească mainainte de Dumnezeiasca Rugăciune „Tatăl nostru”, în toate Bisericile răsăritului în anul 545. Şi Leon al Romei cel al 3-lea la începutul veacului al IX-lea (Sinod făcându-se în Achiisgran, şi în care Ioan Monahul Ierosolimitul vitejeşte luptându-se împotriva adăugirii în simbol), întrebat de marele Carol, ce socoteşte despre aceasta, nu numai adăogirea o a lepădat, ci şi pe tot Sfântul simbol, fără de aceasta, l-a săpat. în 2-uă table de argint, întru una în limba elinească, iar în cealaltă în limba latinească, pe care le-a aşezat la mormintele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, anatemei supuind pe cei ce ar îndrăzni să adauge, sau să scadă dintru acesta, după Cardinalul Baronie, şi Iesuitul Petavie. Vezi şi la Sinodul cel din Florenţa de la cea a treia până la cea a şaptesprezecea adunare, unde pe aceasta prea rea adăogire vitejeşte elinii noştri o au lepădat, iar latinii fără de glas au rămas.

195

Simbolul Credinţei cel hotărât de Părinţii cei adunaţi în cetatea Niceenilor, prin luminarea Sfântului Duh. Iar cei ce vor îndrăzni, ori a alcătui alt simbol de credinţă, ori a-l propune pe acela în arătare, ori a-l şi înfăţişa Elinilor, şi Iudeilor, şi ereticilor, celor ce se întorc la cunoştinţa adevărului, unii ca aceştia, de vor fi Episcopi şi clerici, să fie lepădaţi din Episcopie şi din clericat, iar de vor fi mireni, să se anatematisească. Asemenea încă şi câţi se vor vădi că cugetă întru sine-şi ori învaţă pe alţii spurcatele, şi ereticeştile dogme ale lui Nestorie despre înomenirea Unuia născut Fiului lui Dumnezeu, care se cuprind în alcătuirea cea de dânsul alcătuită, şi adusă în Sinodul acesta de Harisie Presbiterul, şi aceştia zic, de vor fi Episcopi, şi clerici, să fie caterisiţi, şi din Episcopie şi din clericat lepădaţi. Iar de vor fi mireni, să se anatematisească, precum mai-nainte am zis.

CANONUL8

Lucru din nou scornit (Kenotomit), afară de Bisericeştile legiuiri, şi de Canoanele Sfinţilor Apostoli, şi care de slobozenia tuturor se atinge, ne-au vestit preaiubitorul de Dumnezeu SinEpiscopul Righin, şi cei împreună cu dânsul prea iubitori de Dumnezeu Episcopi ai eparhiei Chiprienilor zinon, şi Evagrie. Drept aceea fiindcă obşteştile patimi de mai mare vindecare au trebuinţă, ca unele ce şi mai mare vătămare aduc, şi mai vârtos, dacă nici vreun obicei vechi a urmat, ca Episcopul Cetăţii Antiohienilor să facă hirotoniile cele în Kipru, precum prin libele (scrisori), şi prin însuşi glasurile lor, au învăţat bine cinstitorii bărbaţi, cei ce au avut intrarea în Sfântul Sinod, (că) vor avea nebîntuirea, şi ne silnicia proiestoşii Sfintelor Biserici,

196

celor din Kipru, după Canoanele cuvioşilor Părinţi, şi după vechiul obicei, înşişi ei făcând hirotoniile preacuvioşilor Episcopi. Aceastaşi însă se va păzi şi la celelalte ocârmuiri, şi la Bisericile cele pretutindenea. încât nimeni din iubitorii de Dumnezeu Episcopi, altă eparhie care n-a fost mai înainte şi din început sub acelaşi adică sub cei mai-nainte de el, să puie mâna pe ea. Ci şi de au apucat cineva, şi de altul de s-a făcut silit fiind, aceasta să o dea înapoi, ca nu Canoanele Părinţilor să se calce nici măcar cu chip de Sfinţită lucrare, ca să nu încapă mândria stăpânirii lumeşti, nici să lăsăm slobozenia câte puţin pierzându-o, pe care o a dăruit nouă cu Sângele Său Domnul nostru Iisus Hristos, slobozitorul tuturor oamenilor. Deci au socotit Sfântul şi ecumenicul Sinod a se păzi pentru fiecare eparhie, curate şi nesilite dreptăţile cele cuvenite ei din început, şi după vechiul obicei ce s-a apucat, fiecare Mitropolit având voie la cele întocmai cu cele lucrate, a primi spre a sa întărire. Iar dacă cineva ar arăta un chip luptător celor acum hotărâte, fără tărie acesta a fi s-a socotit de tot Sfântul şi ecumenicul Sinod.

[Apostol. 35; Sinod 2, 2; Sinod 6, 20; Antiohia 13, 22; Sard. 3, 11, 12] [Apostol. 34; Sinod 1,6,7; Sinod 2,20; Sinod 6,36,39; Antiohia 9]

TÂLCUIRE

De vreme ce Kiprul după ocârmuirea cea dinafară, era supusă Dukului (ducelui) Antiohiei, care şi trimitea voievod oştenesc într-însul, de aici Episcopul Antiohiei urmând politicescului şi celui din afară chip, şi legii acesteia, au voit să arate supuse lui-şi eparhia aceasta, şi după ocârmuirea cea din lăuntru, şi Bisericească, hirotonind pe Episcopii cei din Kipru afară de hotarele sale, şi neurmând după vechiul obicei. Lucru ce este afară de Apostoleştile Canoane de cel 34,35. Deci primind Sinodul pe Righin Arhiepiscopul Constantei, care din vechi se numea Salamina, iar acum Amohostos, şi Episcopii cei împreună cu el Zinon al Kirinei, şi pe Evagrie al Solonului, care şi prin scrisori, şi prin viul glas, spuind acestea: Legiuieşte prin Canonul acesta, că, după Canoane, şi după vechiul obicei Mitropoliţii Kiprului să hirotonisească însuşi de sine-şi pe Episcopii cei din Kipru, şi despre altul să rămână nesupăraţi, şi nesiliţi. Făcând însă Canon generalnic, şi Sobornicesc, Părinţii Sinodului acestuia, adaugă, că însăşi aceasta să se păzească şi la celelalte ocârmuiri şi eparhii pretutindenea. încât să nu reşluiască, şi să-şi însuşească nici un Episcop altă eparhie, ce din început şi din vechime nu a fost supusă, ori stăpânirii sale, ori procatohilor lui. Iar dacă vreunul cu sila îşi va însuşi aceasta, să o dea înapoi, ca să nu calce Canoanele Părinţilor, şi ca nu Arhiereii propunând poate ca un acoperământ Sfinţita lucrare, sub acesta pe ascuns să ia deşarta slavă de lumească stăpânire şi de aicea robindu-se nedreptăţii, să piarză câte puţin slobozenia,

197

pe care slobozitorul tuturor oamenilor Iisus Hristos cu sângele Său o a dăruit nouă. Deci s-a socotit de cuviinţă de către Sfântul acesta şi Ecumenicul Sinod, să rămână curate, şi nesilite, dreptele pronomii care, din început şi din învechit obicei, au dobândit fiecare eparhie. Şi fiecare Mitropolit să aibă voie a lua copie întocmai de pe Canonul acesta spre întărirea, şi adeverirea Pronomiilor Mitropoliei sale. Iar de ar arăta cineva tip (formă), sau lege politicească, şi împărătească, potrivnică Canonului acestuia, au socotit de cuviinţă tot Sinodul acesta, ca politicească legea aceasta să rămână fără tărie şi nelucrătoare.

EPISTOLIA ACESTUIAŞI SFÂNT ŞI ECUMENIC AL TREILEA SINOD, CĂTRE SFINŢITUL SINOD CEL DIN PAMFILIA PENTRU EUSTATIE CEL FĂCUT LOR MITROPOLIT

Fiindcă de Dumnezeu insuflata Scriptură (Pilde 25, 29; Sirah 32, 29) zice: „Toate cu sfat să faci”, mai vârtos celor ce au primit soarta Sfinţitei dregătorii se cade cu toată scumpătatea a face cercetare pentru cele ce se cuvine să facă. Pentru că cei ce voiesc a petrece viaţa aşa fel urmează aceea adică, că ei aflându-se în buna nădejde despre cele ale lor, ca de un norocos vânt se poartă după pornirea dorinţei lor, cuvântul acesta mult adevăr asemănare are. Iar uneori se întâmplă, că întristarea cea iute şi nesuferită împovărând, pe minte cumplit o tulbură, mutând-o de la vânarea celor trebuincioase, şi înduplecând-o la cele nepotrivite fiinţei sale, ca (şi) cum ar vedea ceva folositor. Ceva de acest fel am văzut că a pătimit preacucernicul şi prea-iubitorul de Dumnezeu Eustatie. Că s-a hirotonit canoniceşte, precum se mărturiseşte. Tulburat însă fiind, precum zice, de către oarecare şi în neaşteptate împrejurări încăpând, apoi din foarte multa neiscusinţă obosind de a mai sta asupra purtărilor de grijă celor ce veneau asupra sa, şi putând a opri ocările cele ce i se aduceau asupră-şi, a adus, nu ştim în ce chip, carte de paretisire; că trebuia ca unul ce odată i se încredinţase ieraticeasca purtare de grijă, de aceasta să se ţie cu vitejie duhovnicească [Sin. 1 şi 2, 16; Petr. 10; Chir. 2,3] şi a se găti a suferi de bună voie ostenelile şi sudorile cele cu plată. Fiindcă după ce odată s-a arătat pe sine-şi a fi obosit, aceasta pătimind-o mai mult din neiscusire, decât din lenevire şi trândăvire, a voastră cinstire de Dumnezeu de nevoie a hirotonit pe preacucernicul şi prea iubitorul de Dumnezeu, pe fratele nostru şi Sinepiscopul Teodor, purtătorul de grijă al Bisericii, că nu era de cuviinţă a văduvi Biserica, şi turmele Mântuitorului a petrece fără purtător de grijă, însă fiindcă a venit către noi

198

plângând (preacucernicul Eustatie, n.ed.), nu despre cetate, nici despre Biserica prigonind pe zisul cinstitorul de Dumnezeu Episcopul Teodor, şi cerând adică cinste de Episcop, şi numire; ne-a durut inima pe toţi pentru bătrân, şi obşteşti socotind noi a fi lacrimile lui, ne-am silit a afla, de a suferit zisul caterisire legiuită, adică, ori de s-au adus asupra lui de către oarecare ce au bârfit împotriva cinstei lui, oarecare mustrări de fapte necuviincioase. Şi dar am aflat că nimic de acestea s-au lucrat, s-a făcut însă mai vârtos de către zisul în loc de învinovăţire paretisire. Drept aceea nici pe a ta cinstire de Dumnezeu o am prihănit căci ai hirotonisit după trebuinţă în locul lui pe pomenitul cucernicul Episcopul Teodor. Fiind dar că pentru neiscusirea bărbatului, nu urmează mult a ne filonichisi (disputa), trebuia însă mai vârtos a ne fi milă de bătrân, fiind depărtat aşa într-atâţia ani şi din cetatea ceea ce l-a născut pe dânsul afară, şi din părinteştile locuinţi, am îndreptuit şi am hotărât fără de toată zicerea împotrivă să aibă şi numele Episcopiei, şi cinstea şi împărtăşirea. Aşa însă, încât nici să hirotonisească, nici vreo Biserică apucând să ierurghisească cu de la sine stăpânire. Ci dacă împreună s-ar lua, adică dându-se voie, de s-ar întâmpla, de către vreun frate, şi sinEpiscop, după aşezare sufletească şi dragostea cea întru Hristos. Iar de veţi voi ceva mai bun pentru el, ori acum, ori în viitorime, şi aceasta va plăcea Sfântului Sinod. [Sobor 1 şi 2,16; Petru. 10; Chiril 2,3]

TÂLCUIREA EPISTOLIEI

Acest Eustatie, pentru care zice epistolia aceasta, a fost Episcop al Pamfiliei, care este eparhie a Ataliei. Căzând însă în griji, şi în pricini ale Episcopiei, şi obosind pentru micşorare de suflet şi neiscusirea ce avea în lucrările Episcopiei, şi în ispite, a făcut în scris paretisis (adică lepădare de Episcopie). Deci în locul lui Sinodul cel de acolo a hirotonit pe altul. Acesta dar mai în urmă a venit la Sfântul acesta şi ecumenicul Sinod, cu lacrimi cerând, nu Episcopia de care s-a paretisit, ci să aibă cinstea, şi numele Episcopului. Iar Sinodul jelindu-l, şi durere simţind pentru dânsul, mai ales pentru bătrâneţile şi lacrimile lui, şi pentru înstrăinarea de patria sa, şi de părinteasca sa casă, iar mai ales, şi mai cu deadinsul, pentru că, nu pentru vreo oarecare răutate caterisindu-se s-a paretisit, nu pentru lenevirea şi trândăvirea sa (pentru că de ar fi urmat acestea, nu l-ar fi miluit cândva pe el Sinodul, nici măcar nume gol de Episcop i-ar fi dat) ci fiindcă pentru micşorarea de suflet a lui, şi pentru neiscusinţa întru lucrări, au hotărât să aibă şi numele de Episcop, adică a se zice Episcop; şi cinstea, adică a şedea împreună cu Episcopii; şi împărtăşirea, adică a se împărtăşi împreună, şi a liturghisi împreună, şi a hirotonisi împreună cu Episcopii, nu însă însuşi de sine-şi, ci cu voia şi porunca Episcopului

199

celui de loc. Zice însă pe lângă acestea Episcopilor Pamfiliei Sinodul, cum că orice altă vor socoti mai bun, şi mai presus, ca să dea lui Eustatie, ori acum, ori mai în urmă, aceasta va plăcea şi Sinodului. Şi aceasta nu este alta, precum tâlcuieşte anonimul (nenumitul) tâlcuitor, decât, a-l pune pe el Episcop vreunei eparhii lipsite de Episcop171.

171 Mulţi din epistolia aceasta, fac socoteală, că se dă voie Arhiereilor a se paretisi de eparhiile lor, dar a-şi ţine cinstea, şi lucrarea arhieriei. Se rătăcesc însă unii ca aceştia; că mai ales cu totul dimpotrivă se înţelege, după Zonara, şi Valsamon, şi Vlastar. Şi 1 (întâi) se arată din cuvintele ei, că nu se cuvin a se face paretisiri. Că zice: „Trebuia Eustatie, fiindcă odată i s-au încredinţat purtarea de grijă a Episcopiei să o ţie cu duhovnicească vitejie, să se lupte împotriva ostenelilor, şi de voie să sufere sudorile cele cu plată pentru Episcopie.” Aceasta însăşi se arată şi din dişenţarea (nedumerirea) ce a avut Sinodul, când a văzut paretisirea lui Eustatie cea în scris. Pentru că dacă ar fi fost obiceiul şi voie a se face aceasta, cum s-ar fi nedumerit Sinodul de aceasta, ca cum s-ar fi făcut lucru nou şi străin? Că zice: „Nu ştim, şi cu ce chip, au dat carte de paretisire.” Iar aceasta o adeverează şi Chiril Exarhul Sinodului acestuia (a căruia se înţelege că este alcătuirea epistoliei acesteia). Zicând în Canonul său al 3-lea: „Nu este plăcut lucrul acesta Canoanelor Bisericii, a da adică Arhiereu paretisiri în scris. căci de sunt vrednici a Ierurghisi, rămână întru aceasta şi nu se paretisească, iar de nu sunt vrednici, nu iasă din Episcopie cu paretisirea, ci ca nişte osândiţi, pentru lucrurile cu care s-au prihănit cu multe strigări. însăşi aceasta se încheie şi din Canonul al 16-lea al Sinodului celui 1 şi al 2-lea. Pentru că dacă acel Canon cateriseşte pe cel ce va lăsa eparhia mai mult decât 6 luni numai, şi porunceşte a se hirotoni alt Episcop în locul lui. Cu cât mai vârtos opreşte pe acela ce s-ar paretisi de eparhia sa desăvârşit? Iar deşi zice Canonul acesta să nu se hirotonisească altul în locul Episcopului celui viu, dacă el cu voie nu se va paretisi de Episcopie, însă se cuvine a se înţelege că pentru oarecare pricină opritoare, şi ascunsă se paretiseşteDar şi aceasta, mai jos acestaşi Canon ca (şi) cum îndreptând-o, zice, că să se hirotonisească altul, după ce se va cerceta pricina celui viu, şi se va face caterisirea lui. Ci şi marele Atanasie în epistolia cea către Dracontie scrie: Episcopul mai înainte de a se pune Episcop viază pentru sine-şi, iar după ce se pune, „nu mai viază pentru sine-şi, ci pentru creştinii aceia, pentru care s-a pus Episcop”. Iar de propun pe Teologul Grigorie că s-a paretisit, precum aceasta o zice şi Valsamon, învaţă-se că nu s-a paretisit de a sa Episcopie, care era Sasima, ci de străină, adică de Nazianz, precum el însuşi îi încredinţează. Că scriind către Grigorie Nissis, zice: „Nu Nazianzului, ci Sasimilor ne-am propus, (Episcop adică). Deşi pentru puţină vreme cucernicindu-se Părintelui (Tatălui nostru), şi celor ce ne-au rugat, ca străin am primit purtarea de grijă.” Iar către Filagrie scriind zice acestea: „Şi de este lucru de primejdie precum scrii, a-şi lăsa cineva Biserica sa, care Biserică zici? De zici pe a noastră adică Sasima, şi eu însuşi aceasta o zic, şi drept ziceţi. Iar de am lăsat pe cea străină, şi care nu s-a propovăduit în numele nostru, adică pe Nazianz, nevinovaţi suntem. Iar de ne oprim pentru aceasta, pentru că câtăva vreme am purtat grijă pentru ea, şi mulţi alţii se vor opri, câţi la o vreme au purtat grijă de străine eparhii.”

200

PROLEGOMENA DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL PATRULEA SINOD

Sfântul şi Ecumenicul [a toată lumea] al patrulea Sinod [Sobor], s-a adunat în Halkidon, cetate vestită a Petiniei, în timpul împăratului Marchian şi Pulheriei la anul 451 după Hristos. Iar Părinţii întru el au fost la număr şase sute treizeci, din care cei mai însemnaţi, şi mai covârşitori au fost, Anatolie al Constantinopolului, Pashasin, şi Lukinsie Episcopul, împreună cu Bonifatie, şi cu Vasilie prezbiterii, cu care au fost şi Iulian Episcopul, ţinând aceştia locul preasfântului Leon al Romei. Maxim al Antiohiei, Iuvenalie al Ierusalimului. Care au osândit şi anatemei au dat pe nenorocitul Evtihie Arhimandritul, şi pe Dioscor apărătorul acestuia, care după Sfântul Chiril s-au fost făcut Episcop al Alexandriei. Că aceştia căzând în rătăcirea cea împotrivă a lui Nestorie, împreună au căzut în asemenea pierzare a aceluia. Pentru că acela în două Feţe, şi în două Ipostasuri împărţea pe Unul Hristos. Iar aceştia pe cele două Firi ale lui Hristos Dumnezeirea adică şi Omenirea, din care se alcătuieşte şi întru care se cunoaşte, şi se închină, cu semeţie întru o Fire le amesteca, necunoscând, nebunii, că din această păgânească cugetare, se încheie a nu fi Hristos din aceeaşi fire a Tatălui, şi din aceeaşi fire a oamenilor, şi din alte oarecare. Drept aceea Sfântul Sinodul acesta urmând Simbolului celui întâi

201

din Niceea şi celui al doilea din Constantinopol, şi Epistoliei Sfântului Kiril al Alexandriei, adică hotărârii celui al treilea din Efes; dar însă şi epistolia preasfântului Leon al Romei, Simbolul cel de obşte al celui dintâi din Niceea, şi al celui al doilea Sinod din Constantinopol l-au lăsat nejignit, anatematisind pe acei ce ar îndrăzni a adaoge, sau a scădea dintr-însul. Şi au făcut a sa hotărâre a Ortodoxei Credinţe, având acestea anume (în praxa 5): „Urmând dar noi Dumnezeieştilor Părinţi, pe Unul şi acestaşi Fiu pe Domnul Iisus Hristos a-L mărturisi, cu un glas toţi învăţăm, că desăvârşit este acestaşi întru Dumnezeire, şi desăvârşit acestaşi întru Omenire. Dumnezeu cu adevărat, şi Om cu adevărat acestaşi, din suflet şi din trup. Deofiinţă cu Tatăl după Dumnezeire, şi Deofiinţă acestaşi cu noi după Omenire. întru toate asemenea cu noi, fără de păcat. Mai-nainte de veacuri din Tatăl Născut, după Dumnezeire, iar în zilele cele mai de pe urmă, acestaşi pentru noi, şi pentru mântuirea noastră din Maria Fecioara de Dumnezeu Născătoarea, după Omenire, pe Unul şi acestaşi Hristos, Fiu, Domn, Unul născut, din două Firi fără amestecare, fără schimbare, fără împărţire, fără despărţire cunoscându-se, nicăieri osebirea Firilor stricându-se pentru Unire, ci mai vârtos păzindu-se însuşirea amândurora Firilor, şi întru o Faţă, şi întru un Ipostas aflându-se. Nu în două Feţe împărţindu-se, sau despărţindu-se, ci Unul şi acestaşi este Fiu, şi Unul născut Dumnezeu Cuvântul, Domnul Iisus Hristos. Precum din început proorocii pentru El, şi însuşi Domnul Iisus Hristos ne-au învăţat şi Simbolul Părinţilor ni l-au predat. Au surpat însă Sinodul acestaşi pe lotreasca (hoţeasca) adunare ceea ce în Efes mai-nainte s-au fost adunat, în anul 448, întru care Dioscor a fost întâi şezător, pe Evtihie apărându-l, iar locţiitorii Episcopului Romei, nu se ascultau; şi Sfântul Flavian al Constantinopolului lovindu-se cu piciorul, şi cu multe lovituri rănindu-se, s-a săvârşit. în Sinodul acesta (praxa 8) Fericitul Teodorit zicând: „Anatema lui Nestorie, şi celui ce nu zice de Dumnezeu Născătoare pe Sfânta Fecioara Maria, şi celui ce împarte pe Fiul cel Unul născut. Ci şi pe Evtihie anatematisindu-l, şi toate eresurile, şi iscălind în cele hotărâte de Sinod s-au îndreptat, şi au şezut la locul său în Sinod, şi eparhia sa iarăşi şi-au luat.” Iar pe lângă toate acestea, au aşezat şi aceste treizeci de Canoane ce se află în a sa a 15-a praxă. întărite adică şi adeverite anume şi hotărâtor, de Canonul 2 al Sinodului 6 iar nehotărâtor de cel întâi al Sinodului 7, care sunt de nevoie pentru buna împodobire şi starea Bisericii. Iar practicalele Sinodului acestuia în trei tomuri se despart:

tomul cel întâi, cuprinde osebite epistolii, şi pe cele în Constantinopol în timpul lui Flavian, şi cele în Efes, de lotreasca adunare lucrate.

iar Tomul 2 cuprinde cele şaisprezece praxe ale acestuiaşi Sinod din Halchidon.

202

şi tomul 3 cuprinde osebite epistolii ale Sinodului şi ale împăraţilor, şi alte câteva, câte după dânsul s-au făcut, care privesc către dânsul (adică către Sinodul acesta) vezi la Dositei, faţa 331 până la 397 şi al 2-lea tom al Sinodicalelor.

CELE 30 DE CANOANE ALE SFÂNTULUI ŞI ECUMENICULUI AL PATRULEA SINOD TÂLCUITE

CANONUL 1

Canoanele cele aşezate de Sfinţii Părinţi în fiecare Sinod până acum, am îndreptuit a se ţinea. [Sinod 6,2; Sinod 7,1]

TÂLCUIRE

Canonul acesta judecă că este cu dreptul a stăpâni, adică a-şi avea tăria, şi puterea, toate Canoanele, care din început şi până acum s-au dat de Sfinţii Părinţi, care Canoane trebnicesc, ori spre scumpătatea dogmelor, ori şi spre Bisericeasca buna rânduială, în fiecare Sinod, şi ecumenic şi localnic.

CANONUL2

Dacă vreun Episcop pentru bani ar face hirotonie, şi la vânzare ar deduce pe Darul cel nevândut, şi ar hirotoni pe bani Episcop, sau horEpiscop, sau presbiteri, sau diaconi, ori pe altul oarecare din cei număraţi în cler, ori ar provivasi [înainta] pentru bani Iconom, sau ecdic (avocat), sau paramonar, sau ori pe cine din Canon pentru al său mârşav câştig, cel ce s-ar vădi că a făcut aceasta, să se primejduiască despre treapta sa. Şi cel hirotonisit nimic să se folosească din hirotonia cea din negoţ, sau din provivasire [înaintare]. Ci să fie străin de vrednicia sa, sau de purtarea de grijă, ce au dobândit pentru bani. Iar dacă cineva s-ar arăta şi mijlocind pentru nişte aşa urâte şi nelegiuite luări, şi acesta, de ar fi cleric să cadă din treapta sa, iar de va fi mirean sau monah, să se anatematisească.

[Apostol 29, 30, Sinod 6, 22, 23; Sinod 7, 3,4, 5, 19; Vasilie 91; Laodiceea 12; Epistolia lui Ghenadie şi Tarasie]

TÂLCUIRE

Episcopii, adică, şi prezbiterii, şi diaconii se hirotonisesc, după Zonara, iar citeţii, şi psalţii, şi egumenii, şi se hirotesesc, şi se pecetluiesc, iar alţii se înaintează numai fără pecete, precum iconomii172 şi ecdichii, şi paramonarii şi

172 Iconomii adică, se fac pentru ca să iconomisească lucrurile Bisericii după socoteala Episcopului, precum zice Canonul 10 al lui Teofil, 26 al Sinodului 4, şi cel 11 al Sinodului 7. Iar ecdichii (adică avocaţii) se fac pentru a ajuta pe cei ce se nedreptăţeau, şi să izbăvească pe cei ce se tiraniseau de oarecere, şi să apere pe cei ori pentru ce bântuire şi asuprire năzuiesc la Biserică. De două feluri erau avocaţii Bisericii după Canonul acesta, şi dinafară şi împărăteşti, după Canonul 83 şi 107 al celui din Cartagina. Şi se zic aceştia, după Valsamon, defensori adică apărători, şi Bisericeşti avocaţi, după Iustinian.

203

prosmonarii (adică stăruitorii). Deci oricare Episcop, (rânduieşte Canonul acesta) pe toţi aceştia, şi pe ceilalţi clerici, i-ar face cu bani, şi pentru mârşavul său câştig ar vinde pe nevândutul Darul Duhului, acesta vădindu-se, să se caterisească din treapta arhieriei. Dar şi acela ce cu chipul s-ar hirotonisi, să nu se folosească de hirotonia, sau înaintarea aceasta neguţătorească, ci să fie lepădat, şi din preoţia, şi din oficia ce a luat. Iar de s-ar face cineva mijlocitor la aceste mârşave câştiguri, de va fi cleric, să se caterisească; iar de va fi monah, sau mirean, să se anatematisească.

CANONUL3

Au venit la Sfântul Sinod (înştiinţare), că oarecare din cei număraţi în cler, pentru mârşav câştig se fac năimiţi străinelor averi, şi lucrează lucruri lumeşti, lenevindu-se despre Liturghia lui Dumnezeu, şi alergând prin casele lumenilor, şi primind asupră-şi încredinţări de averi pentru iubirea de argint. Deci au hotărât Sfântul şi marele Sinod, ca nimeni de acum înainte, nici Episcop, nici cleric, nici Monah, să poată moşii să-şi închirieze, sau a se băga pe sine-şi în lumeşti ocârmuiri de lucruri. Afară numai dacă de Legi s-ar chema, la neapărată epitropie a celor nevârstnici, sau Episcopul cetăţii i-ar rândui să poarte grijă de lucruri Bisericeşti, sau de orfani, sau de văduve fără de purtări de grijă, şi de feţe ce mai ales au trebuinţă de Bisericescul ajutor, pentru frica lui Dumnezeu. Iar dacă cineva s-ar apuca de aici înainte a călca cele hotărâte, unul ca acesta supună-se certărilor Bisericeşti.

[Apostol 6, 81,83; Sinod 4,7; Sinod 1 şi 2,11; Cartagina 18; Sinod 7,10]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte, fiindcă au venit la auzul Sinodului că oarecare clerici, pentru mârşavul câştig îşi închiriază moşii străine, şi se împleticesc pe sine-şi în lucruri lumeşti pentru câştig, lenevindu-se despre slujbele preoţiei, şi intrând în casele celor lumeşti, şi moşiile lor pentru iubire de argint le iau asupră-şi; pentru aceasta a hotărât Sfântul acesta Sinod, de aici înainte, nici un Episcop, sau cleric, sau monah, să nu ia în chirie moşii, şi să nu se bage pe sine-şi în ocârmuiri de lucruri lumeşti. Afară numai de va fi chemat de Legi spre a se face epitrop de copii nevârstnici, curator (nevârstnici sunt

204

până la 14 ani), sau purtători de grijă a afilicilor (de la 14 până la 25) şi afară numai, dacă Episcopul cetăţii l-ar îndemna pe el să poarte grijă de lucrurile Bisericii, sau de orfani, şi de văduve ce nu ar avea purtători de grijă, şi de alte feţe care mai ales au trebuinţă de Bisericescul ajutor, şi de apărare. Nu pentru vreun câştig, şi dobândă, ci mai vârtos pentru frica lui Dumnezeu. Iar dacă cineva de aici înainte ar îndrăzni a le călca acestea, unul ca acesta să se facă vinovat Bisericeştilor certări. Şi care sunt acestea? Cele ce Apostoleştile Canoane le rânduiesc: adică căderea lor cea din cler.

CANONUL4

Cei ce cu adevărat, şi din curăţenie petrec viaţa monahicească, învrednicească-se de cinste cuviincioasă. Iar fiindcă oarecare, monahicescul chip întrebuinţându-l cu făţărnicie, şi Bisericile, şi politiceştile lucruri le tul bură, înconjurând cu nebăgare de seamă prin cetăţi, ci încă şi mănăstiri meşteşugesc a-şi face; s-a socotit dar nimeni nicăieri a zidi, nici mănăstire a alcătui, sau casă de rugăciune, fără de voia Episcopului cetăţii. Iar monahii cei ce petrec prin fiecare cetate şi sat, să se supună Episcopului, şi să îmbrăţişeze liniştea, şi să ia aminte de singură ajunarea, şi de rugăciune, în locurile acelea stăruind în care de lume s-au lepădat, şi nici Bisericeştile, nici lumeştile lucruri, a le supăra, sau a se împărtăşi, părăsind mănăstirile lor. Fără numai de li s-ar da voie cândva pentru trebuinţă de nevoie de către Episcopul cetăţii. Şi nici pe un rob să primească în mănăstire pentru a se face monah fără de voia stăpânului lui. Iar pe cel ce ar călca hotărârea noastră aceasta, am poruncit să fie neîmpărtăşit, pentru a nu se huli Numele lui Dumnezeu. Episcopul cetăţii însă trebuie a face trebuincioasă purtare de grijă pentru mănăstiri. [Sinod 4, 24, Sinod 7,17, 21; Sinod 1 şi 2,1] [Apostol 82; Vasilie 40,42; Cartagina 73,90; Sinod 6,85; Gangra 3]

TÂLCUIRE

Acestea rânduieşte Canonul acesta: că cei ce cu adevărat şi fără vreo făţărnicie petrec monahiceasca viaţă, să se învrednicească de cuviincioasa cinste. Dar fiindcă unii întrebuinţează monahiceasca schimă spre arătare şi spre amăgire ca să se cinstească, şi tulbură Bisericeştile şi politiceştile lucruri, voind a le ocârmui, şi înconjură cu nebăgare de seamă prin cetăţi, şi se apucă să-şi zidească mănăstiri loruşi. Pentru aceasta a socotit de cuviinţă Sinodul, ca nici un monah, nici prin sate, nici prin cetăţi, nici în pustie, sau în vreo altă parte să zidească şi să alcătuiască mănăstire, sau casă de rugăciune fără de voia Episcopului celui de loc. Iar monahii cei ce se fac în fiecare cetate, sau sat, să se supună Episcopului locului, şi să se liniştească în singură rugăciunea, şi în

205

post zăbovindu-se, şi rămânând în mănăstirile acelea unde şi-au tuns părul capului, fără a le lăsa pe ele şi fără a se încâlci pe sine-şi în treburi Bisericeşti, şi politiceşti; afară numai dacă de nevoie, şi de trebuinţă s-ar rândui de Episcopul la aceasta, judecându-i el a fi iscusiţi. Pe lângă acestea, însă, s-a socotit de cuviinţă a nu se primi vreun rob în mănăstire ca să se tundă monah fără de voia stăpânului lui. Ca nu văzând oamenii şi pe monahi încâlcindu-se în lucruri lumeşti, şi stăpânii mâhnindu-se pentru robii lor, să hulească tagma monahicească, şi din aceasta se huleşte printr-înşii Numele lui Dumnezeu. Deci oricare ar călca Canonul acesta, să se afurisească. însă precum monahii se cuvine a se zăbovi în lucrurile cele cuviincioase monahilor; aşa şi Episcopul trebuie a avea cuviincioasă purtare de grijă pentru mănăstirile lor, apărându-i, şi miluindu-i în trebuinţele cele de nevoie, ori dintru ale sale, ori din sărăceştii bani ai Bisericii, după Canonul 41 Apostolesc, şi 25 al Antiohiei, pentru două pricini, întâi, pentru ca să rămână ei liniştiţi, şi nerăspândiţi, şi al 2-lea ca să dobândească şi el din aceasta folos sufletesc.

CANONUL 5

Pentru Episcopii, sau clericii, ce se mută din cetate în cetate, s-a socotit ca acele Canoane, cele despre aceştia aşezate de către Sfinţii Părinţi, să-şi aibă tăria. [Apostol 14, 15; Sinod 1, 15, 16; Sinod 6, 17; Antiohia 3, 16, 21; Sardichia 1, 2,15,16,19; Cartagina 57, 63, 90]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte să aibă tărie Canoanele acelea ce s-au aşezat de Sfinţii Părinţi, care opresc mutările Episcopilor şi ale clericilor de la o cetate la alta, şi de la o eparhie la altă eparhie.

CANONUL6

Nimeni cu neatârnare să se hirotonisească, nici prezbiter, nici diacon, nici oricare din cei din tagma Bisericească, decât osebit să se numească cel ce (se) hirotoniseşte sau pentru Biserica cetăţii, sau mucenicească, sau pentru mănăstire. Iar cei ce hirotonisesc cu neatârnare, a hotărât Sfântul Sinod ca acest fel de hirotesie să fie fără tărie, şi nicăierea să poată lucra spre ocara celui ce i-a hirotonisit. [Neocezareea 13]

TÂLCUIRE

Vrând Sfântul Sinodul acesta cu lesnire a opri mutările celor Sfinţiţi cu hirotonie, ce se fac din loc în loc afară de Canoane, a cărora începutul şi rădăcina este că se hirotonesc neatârnat şi nehotărât, rânduieşte prin acest Canon

206

al său, a nu se hirotonisi de aici înainte cu acest fel de chip, nici preot, nici diacon, nici altul oarecare Bisericesc, fără numai hotărâtor pentru Biserică cetăţenească, sau sătească, sau mănăstirească, sau mucenicească, zicând în glas Arhiereul la rugăciunea hirotoniei: „Dumnezeiescul Dar prohiriseşte pe cutare prezbiter, sau diacon, a cutărei Biserici, sau mănăstire, anume.” Adică întocmai precum în glas se zice. şi numele eparhiei la hirotonia fiecărui Episcop. Iar câţi nehotărâtor se vor hirotonisi, au poruncit Sfântul Sinod să fie fără tărie hirotonia lor. Şi nici într-un loc să poată a o lucra. Pentru ca să se necinstească din această lucrare Arhiereul cel ce o a dat afară de Canoane, ca din aceasta să se înţelepţească, şi altă dată să nu facă aceasta. Iar tu, cititorule, suspină rogu-te! Fiindcă în ziua de astăzi nici la o hirotonie de diacon, sau de prezbiter se zice în glas numele Bisericii, sau al mănăstirii osebit, precum Canonul acesta porunceşte. Care lucru se vede că pe lângă celelalte şi acesta este întăritor al hirotoniei, deşi călcătorii acestuia nicicum o socotesc.

CANONUL7

Cei ce odată în cler s-au rânduit, şi monahi, am hotărât, ca nici la oaste, nici la dregătorie lumească să vie. Sau aceasta îndrăznind-o, şi necăindu-se ca să se întoarcă la aceasta, care pentru Dumnezeu mai-nainte o au ales, să se anatematisească.

[Apostol 6,81,83; Sinod 4,3,6; Sinod 1 şi 2,11; Cartagina 18; Sinod 3,1]

TÂLCUIRE

Porunceşte Canonul acesta ca clericii şi monahii, nici ostaşi să se facă, nici lumeşti dregătorii să ia asupră-şi, iar cei ce îndrăznesc acestea şi nu se căiesc ca să se întoarcă iarăşi la rânduiala cea mai dinainte a vieţii, pe care pentru Dumnezeu o au fost ales, să se anatematisească. Pentru ce însă Canonul 83 al Apostolilor numai îi cateriseşte pe aceştia, iar acesta şi anatematiseşte? Ori că acela zice, după Zonara, şi după ceilalţi tâlcuitori, pentru acei ce, purtând chipul clerului, vin la unele ca acestea. Iar acesta zice pentru cei ce leapădă şi chipul clericului, şi al rânduielii monahiceşti, şi iau asupră-şi unele ca acestea. Dar poate pentru că acestea (le) zice pentru aceia, ce, după ce odată îndrăznesc a face unele ca acestea, nu mai vor a se pocăi, şi a se întoarce la viaţa cea dintâi (care cel Apostolesc nu zice), pentru aceasta ca pe unii ce nu se pocăiesc, mai tare i-a pedepsit pe aceştia.

CANONUL8

Clericii (caselor) sărăceşti, şi ai mănăstirilor, şi ai celor muceniceşti, să rămână sub stăpânirea Episcopilor celor ce sunt în fiecare cetate, după predarea

207

Sfinţilor Părinţi, şi nu cu obrăznicie să se desfrâneze împotriva Episcopului lor. Iar cei ce vor îndrăzni a răsturna acest fel de închipuire, ori în ce chip, şi nu se vor supune Episcopului lor, de vor fi clerici, să-i supună certărilor Canoanelor, iar de vor fi monahi, sau mireni, să fie achinoniţi (neîmpărtăşiţi).

TÂLCUIRE

Rânduirea Canonului acestuia este aceasta. Că, clericii, şi cei ierosiţi care se află la casele cele hrănitoare de săraci, adică la orfanotrofii, la girocomii (hrănitorii de bătrâni), şi nosocomii (spital), şi ale mănăstirii, şi în Bisericile mucenicilor, trebuie a rămâne totdeauna supunându-se Episcopilor fiecărei cetăţi, după predarea Sfinţilor Părinţi, şi a nu sări cu obrăznicie din stăpânirea Episcopului lor. Iar câţi vor îndrăzni cu orice chip a călca Canonul acesta, şi a nu se supune Episcopului lor, aceştia, de vor fi ierosiţi şi clerici, să fie supuşi certărilor Canoanelor, celor ce le-ar afla de cuviinţă însuşi Episcopul acel de loc. Iar de vor fi monahi, şi mireni, să se afurisească. Pentru ce însă mai sus zicând Canonul, clerici şi monahi, jos zice, şi mireni? Pentru ca să arate pe mirenii aceia, în a cărora razim, şi apărare, răzămându-se clericii şi monahii, se obrăznicesc asupra Arhiereului, şi nu i se supun173.

CANONUL 9

Dacă vreun cleric are judecată cu cleric, să nu lase pe Episcopul său şi să alerge la judeţuri lumeşti. Ci mai întâi cercetează-se pricina de Episcopul său. Sau cu voia Episcopului său, de acei ce ar voi amândouă părţile să se facă judecată. Iar de ar face cineva afară de acestea, să se supună canoniceştilor certări. Iar dacă vreun cleric ar avea judecată cu al său sau cu alt Episcop, să se judece de Sinodul eparhiei. Iar dacă vreun Episcop cu Mitropolitul al aceleiaşi eparhii, sau cu cleric s-ar gâlcevi, năzuiască ori la exarhul ocârmuirii, ori la scaunul împărăteştii cetăţi a Constantinopolului, şi la acela să se judece. [Apost. 74; Sinod 1, 6; Sinod 4, 17, 21; Antiohia 14, 15; Cartagina 8,12,14,15,16,27,28,36,87,96,105,115,118,134,137,138,139]

173 Pentru aceasta şi în praxa 11 a Sinodului, ce s-a făcut în timpul împăratului Vasilie Makidon, prea drept despre aceasta este scris: „Nu este iertat nici unui mirean, orice fel ar fi, ori cuvânt să pornească pentru pricini Bisericeşti, ori să stea împotriva unei întregi Biserici, sau a unui Sinod ecumenic. Pentru că a urmări şi a cerceta cineva unele ca acestea, acesta este lucru al Patriarhilor, şi al iereilor, şi al învăţătorilor, cărora de la Dumnezeu li s-a dat putere a dezlega şi a lega. Că adică mireanul, de ar fi şi plin de toată înţelepciunea, şi evlavia, însă tot mirean este, şi oaie, dar nu şi păstor. Iar Arhiereul, de ar arăta şi toată neevlavia, dar însă păstor este, până ce se află în locul Arhiereilor. Drept aceea nu se cuvine oile a se purta împotriva păstorilor lor”.

208

TÂLCUIRE

Când un cleric va avea judecată cu alt cleric, rânduieşte Canonul acesta să nu lase pe Episcopul său, şi să-şi caute judecată la judeţuri lumeşti. Ci mai înainte să o caute la Episcopul său, sau şi cu socotinţa şi voia Episcopului său, să se cerceteze judecata de judecători aleşi, cu care s-ar mulţumi amândouă părţile, pârâşul adică, şi pârâtul. Iar oricare cleric ar face într-alt chip, să se supună de către Episcopi canoniceştilor certări. Iar când clericul ar avea judecată cu însuşi Episcopul său, să caute judecata la Sinodul eparhiei. Iar când Episcopul iarăşi, sau clericul, ar avea judecată cu Mitropolitul, meargă la exarhul ocârmuirii174, sau la scaunul împărăteştii cetăţi a Constantinopolului,

174 Precum albinele fagurul, aşa osebite şi feluri de socoteli au înconjurat partea aceasta a Canonului acestuia. Că ai noştri împotrivindu-se începătoriei papei, şi vrând a cinsti pe Patriarhii Constantinopolului, s-au abătut la covârşiri. De unde Macarie al Anchirei exarhi ai ocârmuirii înţelege pe ceilalţi Patriarhi, iar Patriarhului Constantinopolului îi dă apelarisirea cea peste tot, şi pe acesta îl va să fie cel întâi, şi mai înalt judecător peste toţi Patriarhii. Au urmat însă împreună cu Macarie şi Alexia în Istorie, şi Nicolae al Metonei scriind împotriva începătoriei Papei. Iar Papiştii iarăşi, vrând a întări monarhia Papei urmează acestor ai noştri, şi primesc a fi peste toţi judecător al Constantinopolului, cu socoteală pentru ca să arate, că de este al Constantinopolului asupra tuturor judecător, fiindcă al Romei este mai întâi şi de cât al Constantinopolului după Canoane. Al Romei este dar şi judecătorul cel mai de pe urmă şi obştesc al tuturor Patriarhilor, încă şi asupra însăşi Constantinopolului, şi că la el se ridică apelaţia a tuspatru Patriarhilor lumii. Iară aceşti papistaşi sunt apostatul Visarion, Viniul, şi Belarmin. Şi Papa Nicolae, încă scriind împotriva lui Fotie către Mihail împăratul zice, că Exarh al ocârmuirii Canonul va să înţeleagă pe papa Romei. Şi că, al ocârmuirii ce zice în număr singuratic se înţelege în loc de al ocârmuirilor multoratic, precum zice şi Dumnezeiasca Scriptură (care) de multe ori întrebuinţează pe cel singuratic în loc de multoratic, precum aceea: Şi se ridică izvor din pământ, în loc de izvoare. Şi că Canonul zice la exarhul ocârmuirii să se judece, adică la papa Romei mai întâi şi chiar cel ce are judecată cu Mitropolit, iar după iertare şi al 2-lea cuvânt, la cel al Constantinopolului. Dar aceştia toţi departe de adevăr s-au rătăcit. căci cum că al Constantinopolului nu are stăpânire a lucra în ocârmuirile şi hotarele celorlalţi Patriarhi, nici nu s-a dat lui de Canonul acesta apelarisirea a toatei Biserici (care apelarisire este ridicarea judecăţii de la oricare judeţ la alt judeţ mai mare, după cartea 9 a Vasilicalelor, titlul 1) arătat este:

întâi pentru că în a 4-a praxă a Sinodului acestuia din Calcedon, Anatolie al Constantinopolului fiindcă a fost lucrat afară de hotare, luând Tirul de la Fotie, Episcopul său, şi dându-l lui Evsevie al Virilului, coborând şi afurisind pe Fotie, s-au înfruntat şi de la boieri, şi de către tot Sinodul pentru aceasta. Şi măcar că multe pricinuiri au pus, cu toate acestea, câte au lucrat acolo s-au stricat de Sinod, şi Fotie s-a îndreptat, şi Episcopiile Tirului şi-au luat. Pentru aceasta şi Isaac al Efesului zicea către Mihail Paleologul, că Patriarhul Constantinopolului nu-şi întinde stăpânirea peste Patriarhiile răsăritului. (Pahimeri cartea 6, cap. 1).

al doilea, că legile politiceşti şi împărăteşti nu hotărăsc că numai judecata şi hotărârea Patriarhului Constantinopolului nu primeşte apelaţie, ci nehotărât în a fiecăruia Patriarh, şi a Patriarhilor în număr multoratic. Că zice Iustinian în Nearaoa 123, Patriarhul ocârmuirii aceleia hotărască, care ar fi unite cu Legile şi Canoanele Bisericeşti, nici o parte nu va putea zice împotriva hotărârii lui. Şi înţeleptul Leon la titlul 1 al epistoliei legilor sale, zice: judecătoria Patriarhului apelaţiei nu se supune, nici de altul nu se mai cercetează, începător fiind al celor Bisericeşti. Că de la dânsul sunt toate judecătoriile, şi la dânsul se sfârşesc. Şi Iustinian iarăşi, (cartea 3, cap. 2, al adunării celei Bisericeşti), potrivitul Patriarh a cerceta hotărârea, neavând trebuinţă de apelaţie, şi (cartea 1, titlul 4 al Bisericescului aşezământ): Nu se apelarisesc hotărârile Patriarhilor. Şi iarăşi (cartea 1, titlul 4, cap. 29): Iar asupra hotărârilor Patriarhilor, s-au legiuit de împăraţii cei mai-nainte de noi a nu se face apelaţie. deci dacă după împăraţii aceştia, care se unesc cu Sfinţitele Canoane, hotărârile tuturor Patriarhilor nu primeau apelarisire, adică nu se ridică la altă Patriarhicească judecătorie, cum Constantinopolul poate acestea a le mai cerceta? Şi de ar fi avut scop Canonul acesta, al Sinodului 4 şi cel al 17-lea al acestuiaşi, ca al Constantinopolului să aibă apelarisirea celorlalţi Patriarhi, cum ar fi legiuit împăraţii cu totul dimpotrivă, când ei ştiau că de nu se unesc Legile cele politiceşti cu Canoanele, rămân fără tărie?

şi al treilea, că de vom zice după papistaşii de mai sus că cel al Constantinopolului judecă pe Patriarhi, şi de-al doilea le judecă judecăţile lor, fiindcă Canonul nu face osebire şi al căruia Patriarh, aşadar, va judeca acestaşi, şi va judeca şi va cerceta şi pe cel al Romei, şi aşa cel al Constantinopolului ar fi şi cel mai întâi şi cel mai de pe urmă şi obştesc judecător al tuturor Patriarhilor şi al papei însuşi. Şi dar cu izvodirile ce caută să întărească ei monarhiceasca dregătorie a papei, cu însăşi acestea oboară şi o prăpăstuiesc.

şi al 4-lea, că nu are voie cineva, nici Mitropolit nici Patriarh, a lucra ceva peste hotarul Bisericii, fără numai în cele supuse lui, după Canoanele Sfinţilor Apostoli, 34,35; al Sinodului 1 Canoanele 6,7; al Sinodului 2 Canoanele 3,8; al Sinodului 6 Canoanele 20,36,39; a celui din Sardichia 3,11,12; al celui din Antiohia 9, şi altele; şi cum dar Canonul acesta şi celelalte ar fi orânduit împotriva acestora tuturor?

al cincilea, că dacă cel al Constantinopolului ar fi luat un privilegiu ca acesta, cum Patriarhii Constantinopolului de multe ori având pricini cu papii, nu au zis că au acest privilegiu, ci că numai cinste deopotrivă; sau cum nici un creştin altul în pricinile cele de acest fel ale lor nu a zis cândva că al Constantinopolului este mai mare decât al Romei? Viu dar este Domnul, viu! Adevărata tălmăcire a Canonului este aceasta. Exarh al ocârmuirii, după Valsamon, nu este Mitropolitul eparhiei, (Fiindcă ocârmuirea cuprinde multe eparhii şi Mitropolii), ci Mitropolitul ocârmuirii. nici Patriarhul Că ceea ce zice Canonul 6 al Sinodului 2 ecumenic, că de ar necinsti cineva pe toţi Episcopii ocârmuirii, împreună şi pe Exarhul ocârmuirii, care zice Canonul acesta. Iar Sinodul ocârmuirii şi exarhul ocârmuirii altă rânduială au, osebită de ceea ce are fiecare Patriarh împreună cu Episcopii cei supuşi lui. deci, exarh al ocârmuirii este Mitropolitul ocârmuirii, cel ce are oarecare pronomii, mai presus de ceilalţi Mitropoliţi ai ocârmuirii. însă acum pronomiul acesta al exarhilomu lucrează. Că deşi se zic oarecare Mitropoliţi, exarhi, nu au însă supuşi loruşi şi pe Mitropoliţii cei din ocârmuire. Se vede dar, după însuşi Valsamon, că alţii oarecare au fost în vremurile acelea exarhi ai ocârmuirilor, (dintre care după Zonara, a fost cel al Chesariei Capadochiei, cel al Efesului, cel al Tesalonicului, şi cel al Corintului, care purtau polistavrii în Biserica lor, adică Feloniul cu multe cruci). însă acest pronomion a rămas nelucrător, sau îndată, sau puţin în urma Sinodului acestuia al 4-lea.

209

şi la acela cercetează-se judecata.

CANONUL 10

Să nu fie iertat unui cleric a se număra totodată în Bisericile a două cetăţi,

210

şi în aceea pentru care din început s-a hirotonisit, şi în aceea la care a alergat, ca la o mai mare oarecum, pentru pofta slavei deşarte. Iar cei ce o ar face aceasta, să se aşeze la biserica lor, la care din început s-au hirotonisit, şi acolo numai să liturghisească. însă dacă vreunul s-a mutat acum de la o biserică la alta, cu nimic, de lucrurile Bisericii celei mai dinainte să se împărtăşească, adică de la cea mucenicească ce a fost sub dânsa, sau din casa săracilor, sau a primitorilor de străini. Iar pe cei ce îndrăznesc după hotărârea marelui, şi ecumenicului Sinodului acestuia, a face ceva din cele acum oprite, a hotărât Sfântul Sinod, să cadă din treapta lor.

[Apostol 15; Sinod 1,15, 16; Sinod 4, 5, 20; Sinod 6, 17,18; Sinod 7,15; Antiohia 3; Cartagina 63,98; Sardichia 15,16,19]

TÂLCUIRE

Rânduieşte Canonul acesta, că nu este iertat un cleric a se număra totodată în bisericile a două cetăţi (sau şi a uneiaşi cetăţi după al 15-lea Canon al Sinodului 7) întru una la care de la început s-a hirotonisit, iar la alta la care în urmă s-a mutat, ca la una ce este mai mare, pentru slava deşartă, şi pentru urâtul câştig. Iar câţi după Canonul acesta fac această necuviinţă, să se întoarcă la biserica cea mai dinainte pentru care s-au hirotonisit. Şi acolo numai să lucreze cele ale clericatului. Iar de a apucat cineva până acum a se fi mutat de la o biserică la alta, rămânând în mutare, să nu mai dobândească vreo pensie din lucrurile bisericii mai dinainte, din cele primitoare de străini zic, hrănitoare de săraci, şi muceniceşti Biserici. Iar câţi în urma Canonului acestuia al marelui Sinod vor îndrăzni a face ceva din acestea, aceştia să se caterisească. Iar nearaoa 16 ce se află în titlul al 3-lea al cărţii 3 a Vasilicalelor rânduieşte, că de va muri vreun cleric al vreunei biserici, să nu se hirotonisească îndată acolo altul, ci de se vor afla la alte biserici mai mulţi clerici, peste cei rânduiţi, să ia din aceia, şi să plinească numărul clericului celui Lipsit, până ce vor ajunge clericii la câtimea cea din început rânduită Bisericii noastre.

CANONUL 11

Toţi săracii, şi care au trebuinţă de ajutor, cu cercetare, şi cu epistolii, adică numite singure pilduitoare Bisericeşti am hotărât să umble, şi nu cu recomandaţii. Pentru că epistoliile de recomandare se cuvin a se da singur feţelor ce sunt în ipolipsis. [Apostol 12,33; Sinod 4,13; Sinod 6,17; Antiohia 7,8,11; Laodiceea 41,42; Sardichia 7,8; Cartagina 31,97,116]

TÂLCUIRE

Toţi săracii, şi cei ce au trebuinţă de ajutor, hotărăşte Canonul acesta,

211

mai întâi să se cerceteze, dacă cu adevărat au trebuinţă de ajutor, şi aşa să ia de la Episcopi mici scrisori, care se numesc paşnice, pentru că pricinuiesc pace celor ce pătimeau de mânia, şi de nedreapta socoteală a stăpânitorilor, şi a celor puternici. (Aceste scrisori însă se numeau şi apolitike, slobozitoare). Dar să nu ia, şi de recomandare. Pentru că recomandaţiile mai de multe ori se cuvine a se da feţelor acelora, al căror nume a fost defăimat mai-nainte, iar prin scrisorile de recomandare se recomandă şi se dezvinovăţeşte175, citeşte tâlcuirea şi subînsemnarea Canonului 12 Apostolesc.

CANONUL 12

Au venit la noi (ştiinţa), că oarecare afară de Bisericeştile legiuiri năzuind la stăpâniri, prin Pragmatice pe o eparhie au tăiat-o în două, încât din aceasta sunt doi Mitropoliţi întru aceeaşi eparhie. Deci a hotărât Sfântul Sinod, de aici înainte nimic de acest fel a se îndrăzni de vreun Episcop. Fiindcă cel ce se va apuca a face una ca aceasta cade din treapta sa. Iar care cetăţi acum prin scrisori împărăteşti, care cu nume de Mitropolie s-au cinstit, singură cinstea dobândeasc-o, şi Episcopul cel ce ocârmuieşte Biserica ei, însă păzindu-se însuşitele dreptăţi ale Mitropoliei celei adevărate. [Sinod 1, 8] [Apostol 34; Sinod 1,6,7; Sinod 2,2,3; Sinod 3,8; Sinod 4,28; Sinod 6,36,39]

TÂLCUIRE

Fiindcă oarecare Episcopi iubitori de începătorie, năzuind la împăraţi, prin porunci împărăteşti (că acestea sunt pragmaticele [negoţiaţiile] ce le zice aicea Canonul) cereau să se cinstească cu nume de Mitropolie Episcopiile lor, şi pe o eparhie şi Mitropolie împărţeau în două, încât din aceasta urmau a fi întru una şi aceeaşi Mitropolie doi Mitropoliţi (care lucru este afară de Sinodiceştile Canoane, şi mai ales de cel al 8-lea Canon al Sinodului întâi), şi să se prigonească între sine-şi din pricina aceasta Episcopii eparhiei aceleia, pentru aceasta a hotărât Sfântul Sinodul acesta, ca de aici înainte nici un Episcop să îndrăznească aceasta. Iar oarecare, numai de s-ar apuca de una ca aceasta,

175 S-a întâmplat să aflu la un loc că epistolioarele date la săraci au fost în astfel de formă, şi cu astfel de cuvinte scrise.

212

deşi nu o ar isprăvi, să se caterisească. Iar câte cetăţi şi Episcopii au apucat de s-au cinstit prin împărăteşti scrisori cu nume de Mitropolie, să aibă numai cinstea cea din numele acela, şi ele, şi Episcopii cei ce le au. Dreptăţile însă, şi stăpânirea lucrurilor Mitropoliei, să se păzească Mitropoliei celei ce cu adevărat şi din început se zice şi este Mitropolie, fără a putea cel nou ce cu singură cinstea se zice Mitropolit, a sfeterisi (a-şi însuşi) ceva din acestea. Iar dreptul chiar al adevăratei Mitropolii este a hirotonisi Mitropolitul ei pe Episcopul Mitropoliei celei din nou cinstite, după Canonul 6 al Sinodului întâi, care zice, că nu este Episcop cel ce nu se face cu socotinţa Mitropolitului.

CANONUL 13

Clericii străini, şi anagnoşti, în altă cetate, fără de scrisori de recomandare ale Episcopului lor, să nu liturghisească. [Apostol 12,15]

TÂLCUIRE

Rânduieşte Canonul acesta, că străinii clerici, şi anagnoştii, să nu poată a lucra ceva al clericatului lor în altă eparhie, fără să aibă scrisori de recomandare, de hirotonia, şi de ortodoxia, şi de cealaltă vieţuire a lor. Ca nişte mireni însă să se împărtăşească acolo.

CANONUL 14

Fiindcă în oarecare eparhii s-au iertat anagnoştilor şi psalţilor a se însura, a hotărât Sfântul Sinod a nu fi iertat vreunul din aceştia a lua muiere de altă religie. Iar cei ce acum dintr-o însoţire ca aceasta au făcut copii, de au apucat a boteza pe cei născuţi dintr-înşii de către eretici, să-i aducă pe ei la împărtăşirea Soborniceştii Biserici Iar de n-au apucat a-i boteza, să nu poată a-i boteza de eretici, încă nici a-i împreuna prin nunta cu faţa ereticească, sau evreiască, sau elineascăfără numai când ar făgădui că se va muta la ortodoxa credinţă, faţa ceea ce s-a împreunat cu cel ortodox. Iar dacă cineva ar călca hotărârea aceasta a Sfântului Sinod, să se supună canoniceştii certări. [Apostol 26; Sinod 6,6,72; Laodiceea 10,31; Cartagina 19,29,33]

TÂLCUIRE

Măcar că Canonul 26 al Apostolilor porunceşte că anagnoştii şi cântăreţii, după hirotesie, de vor voi pot să se însoare, cu toate acestea din Canonul acesta se vede, că acest lucru nu era pretutindenea iertat, (şi mai ales în Africa după al său Canon 19). Porunceşte dar Sfântul Sinodul acesta, că în locurile acelea unde se iartă aceasta, să nu fie slobod vreunui citeţ şi cântăreţ a lua muiere de străină religie. Iar câţi au ajuns a naşte copii din acest fel de nelegiuita

213

nuntă, să-i aducă la Soborniceasca Biserică, şi de i-au botezat cu botezul ereticilor, dacă botezul acel ereticesc, cu care s-au botezat, nu era deosebit de cel al Ortodoxiei, după materie şi fel, ci ar putea fi primit de Soborniceasca Biserică, să-i ungă cu Sfântul Mir, numai, precum zice Zonara. (Mai drept însă este, şi mai sigur a se boteza. Fiindcă botezul tuturor ereticilor este întinăciune, şi nu botez, după tâlcuirea Canoanelor 46, 47, 68 Apostoleşti.) Iar dacă botezul acela n-ar fi primit, din nou să-i boteze. Şi dacă încă nu i-au botezat, să nu-i mai boteze în botezul cel ereticesc, nici să-i împreuneze prin nuntă cu faţă ereticească, adică, sau cu Iudeu, sau cu Elin, adică cu necredincios, şi slujitor de idoli. Iar dacă poate şi ereticul va făgădui a se face ortodox, facă-se mai întâi după făgăduinţa sa, şi atuncea să se săvârşească nunta. Iar cel ce le-ar călca acestea, să fie supus canoniceştilor certări, celor mai de sus, adică Apostoleşti.

CANONUL 15

Diaconiţe femei să nu se hirotonisească mai-nainte de patruzeci de ani, şi aceasta cu amănunţită cercetare; iar dacă, după ce au primit hirotesia, şi au rămas câtăva vreme în slujbă, se va da pe sine-şi nunţii ocărând Darul lui Dumnezeu, una ca aceasta anatematisească-se împreună cu cel ce s-a împreunat cu ea. [Sinod 1,19; Sinod 6,14,40; Vasilie 44]

TÂLCUIRE

Pentru înlesnicioasa amăgire şi lesnicioasa cădere a femeilor, porunceşte Canonul acesta, să nu se hirotonisească diaconiţă mai tânără de patruzeci de ani de vârstă. Şi de atâţia fiind încă, să nu se hirotonisească fieştecum, ci cu scumpătăţite ispitiri ale vieţii şi petrecerii ei. Iar dacă cu un chip ca acesta hirotonisindu-se, şi câtăva vreme diaconind, în urmă ar defăima Darul lui Dumnezeu, şi s-ar mărita, una ca aceasta să se anatematisească împreună cu cel ce o a luat pe ea muiere. Iar Armenopolul zice (cartea 6, titlul 3) că cei ce vor curvi cu diaconiţă, şi cu călugăriţă, să li se taie nasurile împreună şi a celor cu care au curvit.

CANONUL 16

Fecioara care s-a afierosit pe sine Stăpânului Dumnezeu, aşişderea încă şi monahii, să nu fie iertat a se căsători. Iar de se vor afla făcând aceasta, să fie neîmpărtăşiţi. Am hotărât însă ca să aibă stăpânia iubirii de oameni pentru aceştia, Episcopul locului.

[Sinod 4,7; Sinod 6,44; Cartagina 19; Vasilie 6,18,19,20,60]

214

TÂLCUIRE

Din vechi, unele femei în chip mirenesc fiind, se afieroseau pe sine-şi lui Dumnezeu, precum aceasta se arată din Canonul 45 al Sinodului 6, şi mărturiseau să feciorească, stăpâne fiind cugetărilor sale, şi după ce mai multă vreme se ispiteau de rămân în mărturisirea lor, se numărau împreună cu celelalte fecioare (că fecioară una ca aceasta se numeşte, după Canonul 18 al marelui Vasilie). Dar şi chipul cel negru îl îmbrăca, după Canonul 45 al Sinodului 6. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că fecioarele acestea, dar şi monahii încă, care, ori cu chip tăcut primesc necăsătoriaori şi întrebându-se mărturisesc să feciorească, după Canonul 19 al marelui Vasilie, aceştia, zic, nu este iertat a se căsători, şi a-şi călca făgăduinţele şi mărturisirile ce au dat către Dumnezeu. Căci, dacă tocmelile ce fac oamenii între sine-şi le adeverează Numele lui Dumnezeu luându-se în mijloc, precum zice Teologul Grigorie, cât de mare este primejdia a se afla aceştia călcători tocmelilor acelora, ce de-a dreptul le-au făcut către Dumnezeu? Şi dacă, după marele Vasilie (aschitecesc aşezământ 21), monahul, ca unul ce şi-a adus trupul său ca pe un rod şi l-a afierosit lui Dumnezeu, nu îl mai stăpâneşte pe el ca pe o afierosire Dumnezeiască, nici este drept a-l avea spre întrebuinţarea şi slujirea rudelor sale, cu cât mai vârtos nu poate a-l avea spre întrebuinţarea trupeştei împreunări? Iar de s-ar afla unii făcând-o aceasta, să se afurisească, însă stăpânirea să o aibă Episcopul locului, de a arăta iubire de oameni asupra acestora, şi ori a uşura certările lor, ori şi a scurta vremea certărilor, nu însă rămânând neruptă însoţirea, ci după ce se vor despărţi cei împreunaţi unul de altul. Că curvie, ori mai bine a zice preacurvie este, nu nuntă, ceea ce s-a făcut, după marele Vasilie în Canonul 6 şi 18 al său.

CANONUL 17

Parikiele (parohiile) cele ţărăneşti de prin fieştecare eparhie, sau cele de prin sate, să rămână nestrămutate la Episcopii cei ce le ţin pe ele, şi mai ales dacă fără silă în timp de treizeci de ani pe ele ţinându-le le-au iconomisit. Iar dacă în curgerea acelor treizeci de ani s-a făcut vreo gâlceavă, sau s-ar face pentru acestea, să fie iertat celor ce zic că s-au nedreptăţit, a porni judecată întru acestea la Sinodul eparhiei. Iar de s-ar nedreptăţi cineva de Mitropolitul său, la exarhul ocârmuirii, sau la scaunul Constantinopolului să se judece, precum s-a zis mai-nainte. Iar dacă vreo cetate s-a înnoit, de împărăteasca stăpânire, sau iarăşi s-ar înnoi politiceştilor şi publicilor forme, să urmeze şi rânduiala Bisericeştilor parikii. [Apostol 74; Sinod 1, 6; Sinod 4, 9, 21; Antiohia 14,15; Cartagina 8,12,14,15,16,27,28,36,87,96,105, 115,118,128,129,130,137,138,139; Sinod 6,25,38]

215

TÂLCUIRE

Parikiile (Nemerniciile) cele ţărăneşti sunt enorii mici, care se află şi pe la margini şi la locuri depărtate, şi se locuiau de puţini oameni, numindu-se cătunuri. Iar nemernicii săteşti, sunt (acele) parohii, care se apropiau de ţarini şi de sate, şi aveau mai mulţi locuitori. Deci aceste nemernicii (parohii) ale fieştecărei eparhii, porunceşte Canonul acesta, să rămână nereşluite, şi nezmulse de la Episcopii cei ce le ţin pe ele, şi mai ales de le-au avut pe ele în stăpânirea lor în curgere de treizeci de ani, cu bună credinţă, şi fără silă, adică, fără a sili pe cineva, şi a le răpi cu nedreaptă pricină. Iar dacă în timpul celor 30 de ani, s-a făcut vreo pricire pentru acestea, sau după Canonul acesta s-ar face, este voie celor ce zic că se nedreptăţesc pentru ele, a-şi căuta pricina lor la Sinodul eparhiei, iar dacă cineva s-ar nedreptăţi pentru acestea de Mitropolitul său, să-şi caute judecata sa la exarhul şi cel mai întâi al ocârmuirii, (al căruia lucru s-a făcut nelucrător după acest al patrulea Sinod, precum am zis la subînsemnarea Canonului 9 al acestuiaşi Sinod) sau la cel al Constantinopolului, precum s-a zis mai-nainte. Iar dacă până acum s-a zidit vreo cetate prin împărăteasca stăpânire, sau de acum înainte are a se zidi, atuncea nu va căuta a o supune pe aceasta Episcopul cel ce se megieşeşte, ca pe o parohie a sa. Fiindcă rânduiala parohiilor acelei Biserici, are a urma legilor şi poruncilor politiceşti, ce le-ar rândui împăratul pentru acea din nou zidită cetate, şi nu din potrivă176.

CANONUL 18

Vinovăţia congiuraţiei, sau a fatriei, şi de legile cele din afară cu totul este oprită. Dar cu mult mai vârtos în Biserica lui Dumnezeu se cuvine a se opri de a se face aceasta. Deci dacă oricare cleric, sau monah s-ar afla, ori congiuraţi, ori fac fatrii, ori închegând meşteşugiri asupra Episcopilor, sau clericilor celor împreună cu ei, cu totul să cadă din treapta lor. [Apostol 31; Sinod 6,34; Cartagina 10,62; Gangra 6; Antiohia 5; Sinod 1 şi 2,3,14,15]

TÂLCUIRE

Congiurare este, când se leagă oarecare între sine cu jurământuri. Iar fatria, când împreună se leagă cu unire şi hotărâre, ca să nu lase nimic din cele ce s-au sfătuit împotriva cuiva, până ce le vor isprăvi. Congiurare au făcut

176 Au iertat Sinodul împăratului, ca să rânduiască pentru parohii (enorii) la singure cetăţile cele de dânsul zidite, şi nu de obşte la toate, precum socoteşte Valsamon. Pentru că după Canonul 12 al aceluiaşi Sinod, Mitropoliile cele ce prin scrisorile împărăteşti s-au cinstit, numai cinstea o dobândesc, şi ele, şi Episcopul lor. Iar dreptăţile şi pronomiile neschimbate se păzesc Mitropoliei celei ce a fost mai-nainte, şi care după adevăr este Mitropolie.

216

iudeii aceia, precum istoriseşte Sfinţitul Luca la Fapte, care împreună s-au jurat împotriva lui Pavel, anatematisindu-se pe sine-şi nici să mănânce, nici să bea, până ce vor omorî pe Pavel [Fapte 23, 21] deci zice Canonul acesta, că vinovăţia conjurării şi a fatriei, şi de însăşi legile cele dinafară, atât ale elinilor, cât şi ale ortodocşilor împăraţi, care pe cele mai multe legi de la elini le-au luat, este cu totul oprită. Cu mult mai vârtos, dar, se cuvine a se opri de a nu se face aceasta în Biserica lui Dumnezeu. deci, de se vor afla oarecare clerici sau monahi a se împreunăjura, şi a fatriasi, sau alte oarecare lucrări aspre şi rele a înforma, (că aceasta însemnează zicerea închegând, după ceea ce zice, s-a închegat ca laptele inima lor, adică s-a învârtoşat ca brânza) împotriva Episcopilor lor, şi a clericilor celor împreună cu ei, unii ca aceştia să se caterisească.

CANONUL 19

A venit la auzul nostru, că în eparhii canonisitele Sinoade de Episcopi nu se fac, şi din aceasta multe din lucrurile cele Bisericeşti, care au trebuinţă de îndreptare rămân întru negrijire. deci a hotărât Sfântul Sinod, după Canoanele Sfinţilor Părinţi, de două ori pe an să se adune la un loc Episcopii în fiecare eparhie, ori unde ar socoti Episcopul Mitropoliei, şi să îndrepteze toate cele ce s-ar ivi. Iar Episcopii care nu ar fi împreună, aflându-se prin cetăţile lor, şi mai ales întru sănătate petrecând, şi slobozi fiind de toată neapărata şi de nevoie îndeletnicire, frăţeşte să se mustre. [Apostol 37; Sinod 1,5; Sinod 6, 8; Sinod 7,6; Antiohia, 20; Cartagina 26,81,84,85,104]

CANONUL 20

Clericii ce se află la o Biserică, precum am hotărât acum, să nu fie iertat a se rândui la Biserica altei cetăţi, ci să fie mulţumiţi de aceea întru care din început s-au învrednicit a liturghisi; afară de aceia care, pierzându-şi patria lor, de nevoie au trecut la altă Biserică. Iar dacă vreun Episcop după hotărârea aceasta, ar primi vreun cleric cuvenit altui Episcop, au socotit (Sinodul) neîmpărtăşit a fi cel ce a primit şi cel ce s-a primit, până ce clericul cel mutat s-ar întoarce la Biserica sa. [Apostol 15; Sinod 1,15,16; Sinod 4, 5,10, 23; Sinod 6,17,18; Sinod 7,15; Antiohia 3; Cartagina 63,98; Sardichia 15,16,19]

TÂLCUIRE

Clericii (precum s-a zis în Canonul 8) ce se află la o Biserică, nu au voie a se muta la Biserica altei cetăţi, ci să rămână la aceea pentru care din început s-au hirotonisit. Afară de aceia numai, care fugind din patria lor pentru vreo nevoie, de năvălirea poate a barbarilor, s-au mutat la altă Biserică, (care şi aceştia după ducerea barbarilor trebuie a se întoarce la Biserica lor, după

217

Canonul 18 al Sinodului al 6-lea) iar oricare Episcop, după Canonul acesta, va primi cleric al altui Episcop, să se afurisească şi cel primit şi primitorul de împărtăşirea sinEpiscopilor lui, şi clericul de a clericilor, până ce străinul cleric se va întoarce la Biserica sa.

CANONUL 21

Clericii, sau mirenii, prihănind pe Episcop sau pe clerici, simplu şi necercetat, să nu se primească spre prihănire, de nu se va cerceta mai înainte ipolipsul lor. [Apostol 74; Sinod 2,6; Cartagina 8,27,137,138,139]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte ca clericii aceia şi mirenii, ce prihănesc (adică pârăsc) pe Episcopi, şi pe clerici, nu pentru vreo pricină de bani şi osebită a lor, ci de Bisericească şi învinovăţitoare, să nu se primească pâra lor simplu şi necercetat, de nu mai-nainte se va cerceta petrecerea lor, de este neprihănită şi neocărâtă.

CANONUL 22

Nu fie iertat clericilor după moartea Episcopului lor, a răpi lucrurile cele cuvenite lui. Precum şi de vechile Canoane s-a oprit. Iar cei ce fac una ca aceasta, să se primejduiască din treptele lor.

[Apostol 40; Antiohia 24; Sinod 6,35; Cartagina 30, 89]

TÂLCUIRE

Nu se cade, zice Canonul acesta, ca clericii, după moartea Episcopului lor, să-i răpească lucrurile lui, precum şi vechile Canoane aceasta o opresc (cel Apostolesc 40 şi al Antiohiei 24), iar cei ce fac aceasta, să se primejduiască a-şi pierde treapta şi dregătoria lor.

CANONUL 23

A venit la auzul Sfântului Sinod, că oarecare clerici şi monahi, nimica fiindu-le încredinţat de Episcopul lor, uneori încă şi neîmpărtăşiţi făcuţi fiind de dânsul, mergând la împărăteasca cetate în Constantinopol, petrec mult într-însa, făcând tulburări, şi tulburând Bisericeasca stare, răsturnând şi casele unora. deci a hotărât Sfântul Sinod ca mai întâi unora ca acestora să li se aducă aminte, prin avocatul prea Sfintei Biserici a Constantinopolului, pentru a ieşi din împărăteasca cetate. Iar dacă întru aceleaşi lucruri ar stărui neruşinându-se, şi fără de voia lor prin acelaşi avocat să se scoată, şi să se întoarcă la locurile lor. [Apostol 15; Sinod 1, 15,16; Sinod 4, 5, 10, 20;

218

Sinod 6,17,18; Sinod 7,15; Antiohia 3; Cartagina 63,98; Sardichia 15,16,19]

TÂLCUIRE

înştiinţându-se Sinodul acesta, că unii clerici şi monahi, neavând încredinţată lor vreo Bisericească ocârmuire, nejudecându-i vrednici spre aceasta Episcopul lor, iar câteodată opriţi de împărtăşire fiind ei de către Episcopul, merg în Constantinopol, şi mult timp petrecând într-însul tulbură starea Bisericii, şi răzvrătesc casele, ori ale creştinilor celor ce-i primesc, sau ale clericilor celor ce le urmează lor. Pentru aceasta porunceşte prin acest Canon al său, mai întâi să li se vestească prin avocatul Bisericii să se ducă cu pace din Constantinopol. Iar de stăruiesc într-aceste lucruri cu neruşinare, să se izgonească şi fără a voi prin însuşi avocatul, şi să se ducă la locurile lor. Iar care sunt avocaţii, vezi la subînsemnarea Canonului al 2-lea al acestuiaşi Sinod.

CANONUL 24

Mănăstirile cele odată consfinţite după socoteala Episcopului, să rămână pentru de-a pururea mănăstiri. Şi lucrurile cele ce se cuvin lor să se păzească, şi să nu se mai facă acestea lăcaşuri lumeşti. Iar cei ce ar ierta a se face aceasta, să se supună certărilor celor din Canoane.

[Sinod 4,4; Sinod 6,49; Sinod 7,12,19; Sinod 1 şi 2,1; Chiril 2]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte ca mănăstirile câte au apucat odată a se catieroti (conSfinţi), cu socoteala şi voia Episcopului locului, (precum mai înainte am zis la Canon 4 al acestui Sinod), acestea trebuie să rămână totdeauna mănăstiri, şi de acum înainte să nu se facă obşteşti şi lumeşti locaşuri. Asemenea şi câte lucruri au mişcătoare şi nemişcătoare, trebuie a se păzi nerăpite şi neîmpuţinate. Iar câţi, deşi înşişi ei nu le vor face lumeşti locaşuri, nici vor lua din lucrurile lor, ci vor da voie altora să facă aceasta, aceştia să se facă vinovaţi certărilor Canoanelor. Şi care sunt certările acestea? Acelea ce Sinodul al 7-lea le cuprinde în al 13-lea Canon al său, pe clerici adică caterisindu-i, iar pe monahi, şi mirenii aceia afurisindu-i, care au răpit mănăstirile şi Episcopiile, şi le-au făcut obşteşti locaşuri, şi nu vor a le întoarce înapoi, pentru a se face iarăşi Sfinţite, precum au fost şi mai-nainte.

SIMFONIE

Iar Canonul 49 al Sinodului al 6-lea nu porunceşte numai a nu se face mănăstirile obşteşti şi lumeşti lăcaşuri, ci şi a nu se da de cineva acestea la oameni lumeşti pentru a le apăra adică şi a le ocârmui. Ci şi Canonul 12 al

219

Sinodului al 7-lea opreşte de a înstrăina vreun egumen averile mănăstirii. Iar cel al 19-lea al acestuia nu iartă a lua vreun monah lucrurile ce a dat mănăstirii sale, dacă de sine se va duce din ea. Dar şi cel al 2-lea al lui Chiril voieşte să rămână nereşluite odoarele şi averile de la Bisericile ce le au pe ele177.

177 Zice însă şi cartea 11 din împărăteştile aşezământuri titlu 8, Aşezământul 51 (la Fotie titlu 2, cap. 1) „Cele Sfinţite au drept Dumnezeiesc, şi nu se stăpânesc de cineva. Iar lucru Sfinţit este acela ce s-a afierosit în public.” Şi iarăşi aşezământul al 10-lea, titlu 1: „Sfinţit lucru este cel ce cu dreptate şi prin preoţi s-a afierosit lui Dumnezeu, precum Biserici şi vase, iar acela ce-l face cineva sfinţit cu de la sine putere, nu este Sfinţit. Deci lucrului celui de acest fel Sfinţit, şi Biserica de va cădea, locul (lucrul n.ed.) rămâne Sfinţit. Şi nu poate cineva, să-l stăpânească. Că cel ce odată s-a făcut Sfinţit, nu încetează cândva de a nu fi Sfinţit. Ci deşi aşezământul 36, cartea 11, titlul 7, zice că cele Sfinţite când se vor robi de barbari încetează de a fi Sfinţite, precum şi cel slobod, când se robeşte, încetează de a fi slobod, iar după ce a scăpat din robie iarăşi se fac Sfinţite, aceasta, zic, se înţelege că încetează de a fi Sfinţite după lucrare, nu însă şi după putere; că după putere, de-a pururea sunt Sfinţite, şi mai ales vasele cele sfinţite şi mişcate. Care şi robindu-se de multe ori îşi arată puterea sfinţeniei lor ceea ce este întru ele, şi cu lucrarea. Precum o au arătat, atât Sicriul (chivotul n.ed.) lui Dumnezeu, când s-a robit de cei de alt neam, doborând pe idolii lor, şi de şoareci umplând locurile lor, şi pe dânşii rănindu-i la şezut (I împăraţi 5, 9], cât şi vasele cele Sfinţite care s-au robit de babilonieni din Biserica Ierusalimului, omorând pe Valtasar (Belşaţar baltazar n. ed.), pentru că le-a întrebuinţat ca pe nişte obşteşti, şi neSfinţite [Daniel 5,30]. Cu toate acestea, ceea ce zice marele Vasilie este pe cât (de) adevărat, pe atâta mai înfricoşat Că zice, că ceea ce se va afierosi în Numele lui Dumnezeu, până atunci are cinste ca un lucru Sfânt, până ce se păzeşte voia lui Dumnezeu într-însul; pentru aceasta şi casa aceea, şi Biserica cea din Ierusalim, s-au lăsat pustii de Dumnezeiescul Dar, după Cuvântul Domnului: „Iată casa voastră se lasă pustie”. Pentru că nu se păzea voia lui Dumnezeu într-însa, adică preoţii cei ce slujeau într-însa nu păzeau voia lui Dumnezeu. Cele Sfinţite nu poate cineva a le stăpâni, măcar deşi mulţi ani le-ar fi luat rodurile, după titlul 6 al aşezământului 10. Cele Sfinţite nu putem a le avea ca pe ale noastre. După aşezământul 23, cartea 6, titlul 1. Dacă în mijlocul a două locuri obşteşti şi neSfinţite, se află loc Sfinţit, nu se poate face trecere prin locul cel Sfinţit la cel neSfinţit. După aşezământul 14, al titlului 1. Se opreşte a zidi cineva în loc Sfinţit, după a 4-a instituţie adică introducerea legilor, titlul 15. Nimeni nu poate a vinde, sau a schimba, sau a dărui, sau amanet a pune mănăstirea, unde s-a întemeiat jertfelnic, şi unde s-a făcut Sfânta Liturghie, şi nevoinţă monahicească. Şi de s-ar face una ca aceasta, nu are tărie, şi cel ce a vândut va pierde şi preţul ce a luat, şi mănăstirea, ori şi lucrul mănăstirii ce l-a vândut. Şi cel ce a cumpărat încă asemenea, va pierde şi preţul ce a dat, şi lucrul ce a cumpărat. Şi preţul acesta se va da la mănăstirile cele de loc, şi la Biserica cea de loc. După aşezământul 1 al titlului al 2-lea din nearale (la Fotie titlul 11, cap. 1). Iar aşezământul al 2-lea al titlului al doilea din nearale, (Fotie titlul 10, cap. 1 şi Armenopul cartea 3, titlu 4) porunceşte că iconomii şi epitropii, şi ceilalţi chivernisitori ai Bisericilor şi ai Sfintelor Lăcaşuri, şi hartularii, şi Părinţii şi fiii acestora, să nu dea cumva lucru Bisericesc ca să-l sădească, sau să-l orânduiască, sau şi amanet să-l pună ei, ca să ia bani pentru acestea. Pentru că cei ce le-ar lua, şi banii vor pierde, şi cheltuiala ce vor face pentru a le lucra, şi cei ce le vor da, vor pierde împreună cu preţul ce l-au luat, încă şi suma cât au cheltuit cei ce le-au lucrat, şi banii aceştia se vor da Dumnezeiescului Lăcaş, al căruia a fost lucrul. Căci şi Biserica căzând, locul nu se neSfinţeşte nici nu se vinde.

220

CANONUL 25

Fiindcă oarecare din Mitropoliţi, precum despre aceasta ne-am înştiinţat, se lenevesc despre păstoriile cele încredinţate lor, şi întârzie hirotoniile Episcopilor. S-a socotit de către Sfântul Sinod în curgerea a trei luni să se facă hirotoniile Episcopilor, de nu cândva poate neapărată nevoie ar face a se prelungi timpul întârzierii. Iar dacă (cineva) nu o va face aceasta, să se supună Bisericeştilor certări. însă venitul Bisericii celei văduvite să se păzească întreg de iconomul acestei Biserici. [Apostol 58; Sinod 6,19; Sinod 1 şi 2,16; Sardichia 11,12; Cartagina 79,82,86,131,132,133; Petru 10]

TÂLCUIRE,

Canonul acesta rânduieşte, ca Mitropoliţii să nu se lenevească despre păstoriile lor şi să întârzie hirotoniile Episcopilor celor supuşi lor, ci după moartea Episcopului celui ce s-a săvârşit, să hirotonisească alt Episcop la văduvita episcopie, în vreme de trei luni. Afară numai, dacă vreo neapărată nevoie va sili a se prelungi mai mult vremea întârzierii (poate ori de barbari s-a robit Episcopia aceea, ori vreun alt rău i s-a întâmplat, şi pentru aceasta nu poate cineva a merge acolo). Iar care Mitropolit se va lenevi la aceasta, să se facă vinovat certărilor canoniceşti. Rodurile însă, şi veniturile lucrurilor Episcopiei aceleia, trebuie să le păzească iconomul acestora, întregi şi nereşluite, până se vor încredinţa celui ce are a se hirotonisi.

CANONUL 26

Fiindcă în oarecare Biserici, precum ne-am înştiinţat, fără de iconomi Episcopii întrebuinţează Bisericeştile lucruri, s-a socotit ca toată Biserica ce are Episcop, să aibă şi Iconom din clericatul său, care să iconomisească cele Bisericeşti, după socotinţa Episcopului său. Ca să nu fie fără martori iconomia Bisericii, şi din aceasta să se răsipească lucrurile acesteiaşi Biserici, şi să se pricinuiască defăimare preoţiei. Iar de nu o va face, acesta să fie supus dumnezeieştilor Canoane. [Apostol 38, 41; Sinod 7, 11, 12; Antiohia 24, 25; Sinod 1 şi 2,7; Cartagina 34,41; Gangra 7; Anghira 15; Teofil 10; Chiril 2]

TÂLCUIRE

Fiindcă zice Canonul acesta: „că ne-am înştiinţat, că în câteva eparhii, fără de Iconomi Episcopii ocârmuiesc lucrurile Bisericii de sine-şi, şi precum înşişi voiesc”; pentru aceasta s-a socotit de cuviinţă, ca Episcopul al fiecărei Biserici să aibă Iconom, nu din casnicii săi, slugi sau rudenii, ci din clericii săi,

221

iconomisind lucrurile Bisericii, după socotinţa Episcopului său. Ca să nu fie fără martor, unde, şi cum, şi când, se cheltuiesc veniturile Bisericii, şi din acestea să dea Arhiereul prepus poporului şi pricină de a-l prihăni, că rău le risipeşte pe acestea. Iar Arhiereul care va face afară de Canonul acesta, să fie vinovat certărilor dumnezeieştilor Canoane. Şi precum Arhiereul se cuvine a avea iconom asupra lucrurilor Bisericii “ aşa şi egumenul se cuvine a avea Iconom asupra lucrurilor mănăstirii178.

CANONUL 27

Cei ce răpesc femei cu nume de căsătorie, sau cei ce împreună lucrează, sau împreună se sfătuiesc cu cei ce le răpesc, a hotărât Sfântul Sinod, de ar fi clerici să cadă din treapta lor. Iar de ar fi mireni să se anatematisească.

(Sinod 6,92; Anghira 11; Vasilie 22,30,38,42,53]

TÂLCUIRE

Canonul acesta mai aspru ceartă pe cei ce răpesc femei pentru a le lua în împărtăşire de nuntă, decât celelalte Canoane care pomenesc despre răpirea femeilor. Căci nu numai pe cei ce le răpesc, ci şi pe cei ce (cu) lucrul au ajutat şi cu sfătuire la acest fel de răpire, de vor fi clerici, îi cateriseşte, iar de vor fi mireni, să se anatematisească179. Şi cu dreptate. Pentru că cel ce le răpeşte,

178 însemnează că iconomul în tot anul trebuie a da socoteală Episcopului (sau şi igumenului) despre iconomia lucrurilor Bisericii, sau ale mănăstirii. Iar de se va întâmpla a muri mai înainte de a da socoteală, să o dea clironomii lui, după aşezământul 42 al titlului 3 din nearale (la Fotie titlu 10, cap. 1). Iar Malax în Istoria Patriarhilor zice, că marele iconom al averilor se cade a fi ierodiacon (sau prezbiter), şi când Liturghiseşte Arhiereul stă în partea Sfintei Mese purtând stiharul său, şi ţinând în mâini Sfinţita Ripidă aduce la Arhiereu pe cel ce are a se hirotonisi; cercetează veniturile şi cheltuielile, şi toate socotelile averilor Bisericii, ţinând condica şi scriindu-le; de 4 ori pe an le înfăţişează Arhiereului; cercetează şi poartă grijă de lucrurile Bisericii ce văduveşte, până ce i se face ei Arhiereu, şi la judecăţi stă de-a dreapta Arhiereului. Iar Zonara în Istoria lui Isakie Comnino zice: Că marele Iconom, şi skevofilaxul, atunci se rânduiau de împăratul. Şi Comnino aceasta a rânduit să se prohirisască amândoi de Patriarhul.

179 Aspru pedepseşte Sinodul, dar asemenea şi politiceştile legi pe răpirile nunţilor, pentru că este lucru necinstit pricinuitor de răsturnare a case întregi, de ucideri, de tulburări, şi în scurt de multe rele. Şi măcar, de am zice, că născătorii, sau stăpânii femeilor răpite, mai în urmă s-ar îndupleca a primi nunţile, însă de silă şi fără voia lor se înduplecă, pentru necinstele şi stricările, care de cele mai multe ori urmează mai înainte de nuntă ale fiicelor, şi ale slujnicilor lor care se răpesc. Şi pentru că alţii în urmă nu le voiesc pe ele. Am zis însă că cu adevărat pentru cuvântul acesta, Canonul acesta şi politiceştile legi straşnic pedepsesc pe cei ce răpesc femei. Pentru că de ar fi fost pentru supunere sub stăpân, iată că şi marele Vasilie după Canonul său 22 nunţile fetelor celor ce simt sub stăpânire făcute din răpire, va (trebuie n.ed,), să rămână întărite cu învoirea părinţilor lor, precum s-a zis mai sus; iar politiceştile legi pe nunţile cele din răpire le desleagă, măcar deşi părinţii celor răpite se vor îndupleca în urmă a le primi, precum am zis.

222

poate a pune de pricină că-l îndeamnă necuviincioasa iubire de muieri, iar cei ce împreună (cu el) lucrează, şi împreună ajută, nici de o pricină de acest fel se îndeamnă, către această necuviincioasă faptă, fără numai de răutatea socotelii lor.

CANONUL 28

Pretutindeni hotărârilor Sfinţilor Părinţi urmând, şi pe Canonul cel de curând citit al celor 150 prea de Dumnezeu iubitorilor Episcopi, care s-au adunat în zilele fericitului întru pomenire marelui Teodosie, a celui ce s-a făcut împărat împărăteştii cetăţi a lui Constantin, Noua Romă, cunoscându-l; acesteaşi şi noi poruncim şi hotărâm pentru presvia (privilegiile) preaSfintei Biserici, a acestui Constantinopol, Noua Romă. Fiindcă scaunul Romei celei mai vechi, pentru că împărăţea cetatea aceea, Părinţii după cuviinţă i-au dat presvia înaintării; şi cu acestaşi chip pornindu-se şi preaiubitorii de Dumnezeu Episcopii cei 150 cele de o potrivă presvii le-au dat şi preasfântului scaun al Romei celei noi, cu drept cuvânt judecând, că cetatea, ceea ce s-a cinstit cu împărăţie şi cu singlit (divan, consiliu, sfat n.ed.), să dobândească şi presviele cele deopotrivă cu împărăteasca cetate Roma cea veche, şi întru lucrurile cele Bisericeşti, ca aceea să se mărească, a doua după aceea fiind. Şi ca pe singuri Mitropoliţii Ponticeştei, şi Asianeştei, şi a Trachiceştei ocârmuiri, dar încă şi Episcopii, cei ce sunt în barbariceştile locuri ale ocârmuirilor mai înainte zise, să se hirotonisească de la mai-nainte zisul preaSfântul scaun al preaSfintei Biserici celei din Constantinopol. Adică fiecare Mitropolit al ocârmuirilor celor mai înainte zise, împreună cu Episcopii eparhiei hirotonisind pe Episcopii eparhiei, precum învaţă dumnezeieştile Canoane. Iar Mitropoliţii ziselor ocârmuiri, să se hirotonisească, precum s-a zis, de Arhiepiscopul Constantinopolului, alegerile într-un glas făcându-se mai-nainte, după obicei, şi la dânsul aducându-se.

[Apostol 34; Sinod 2,3; Sinod 6,36]

TÂLCUIRE

Fiindcă la acest al 4-lea Sinod s-a citit Canonul al 3-lea al Sinodului al 2lea care rânduieşte să aibă Arhiepiscopul Constantinopolului privilegiile înaintei cinstei după Arhiepiscopul Romei, fiindcă aceasta este Noua Romă, pentru aceasta şi Părinţii Sinodului acestuia, prin acest al lor Canon, înnoiesc şi adeverează pe pomenitul Canon, şi acesteaşi le pomenesc, şi le hotărăsc pentru privilegiile acestuiaşi Constantinopol Roma Nouă. Căci, zic ei, precum

223

scaunului Romei celei vechi, pentru că se află într-însa împărăţie, cu drept cuvânt au dat Părinţii pronomii, a se zice adică întâiu cu rânduiala între ceilalţi patriarhi, într-acestaşi chip cu aceastaşi ţintire s-au pornit întocmai şi cei 150 de prea iubitori de Dumnezeu Episcopi ai Sinodului al 2-lea, şi au dat pronomiile cinstei cele întocmai şi neschimbate, şi preasfântului scaun al Romei noi, adică al Constantinopolului180, judecând a fi de cuviinţă, fiindcă cetatea

280 Pricinile cele mai de căpetenie, pentru care s-a dat Canonul acesta, sunt 5, trei adică departe (de ceea ce se numeşte de noi), iar două de nevoie şi de luat aminte.

1. Fiindcă Canonul 34 Apostolesc porunceşte, ca Episcopii fiecărui neam, se cade a avea pe unul întâi, şi a-l socoti de cap; şi fiindcă Canoanele 6 şi 7 ale Sinodului 1 au supus pe toate ocârmuirile la Episcopul Romei, iar pe altele la al Alexandriei, pe altele la al Antiohiei, şi pe altele la al Ierusalimului, trebuia prin urmare şi ocârmuirile Asiei, ale Pontului (adică ale Mării Negre), şi ale Traciei cele neatârnate, să aibă întâi şi cap pe al Constantinopolului şi să se supună lui, şi de el să se hirotonisească. Pentru că era învecinat, şi mai ales pentru că acest fel de obicei a urmat din început. Că pe mulţi Mitropoliţi din aceştia, Patriarhii Constantinopolului au hirotonisit. Căci Hrisostom a hirotonisit pe Iraclid al efesului, şi ducându-se la Efes şi întorcându-se la Constantinopol 13 Episcopi a caterisit. Şi cel al Anchirei, şi Memnon al Efesului (cel ce la Sinodul al 3-lea vitejeşte a stătut) de cel al Constantinopolului s-a hirotonisit. Drept aceea şi adevărat se vede că este ceea ce am zis mai sus ca o dezlegare la nedumerirea în subînsemnarea Canonului 9. Şi se vede dar că pe Mitropoliţii ocârmuirilor acestora îi supune judecăţii Patriarhului Constantinopolului,

2. Fiindcă şi Sinodul 2 în al 3-lea Canon al său, a dat pronomii de cinste Patriarhului Constantinopolului, urma încă a i se da şi pronomiile stăpânirii.

3. Că se cuvenea a lua pronomii de stăpânire Patriarhul Constantinopolului, pentru că veneau osebiţi Patriarhi şi Arhierei spre a se jelui împăratului la nevoile lor, şi trebuia întâi a se întâlni cu dânsul, aflându-l pe el împreună lucrător şi ajutător, şi printr-însul să se înfăţişeze la împăratul, precum Iustinian vechi obicei adeverind, o a rânduit aceasta. Pentru aceasta în Praxa 16 a Sinodului 4 Nunehi al Laodiceei a zis, când locţiitorii Papei de la Roma se nemulţumeau de privilegiile Patriarhului Constantinopolului. „Slava Patriarhului Constantinopolului, slavă a noastră este; fiindcă şi purtările de grijă ale noastre asupra sa le primeşte”.

4. Se cădea să ia pronomiile stăpânirii Patriarhului Constantinopolului asupra celor mai de sus trei ocârmuiri. Pentru că precum se vede în praxa 13 a Sinodului 4 multă sminteală a urmat în Efes pentru nelegiuitele hirotonii ale lui Ştefan şi ale lui Vasian, încă şi în Asia, şi în Pont, şi în Tracia asemenea a urmat, unde, murind Episcopii, se întâmplau la alegeri şi la hirotonii multe tulburări, fără de ocârmuitori fiind ei, după epistolia cea către Leon a acestuia al 4-lea Sinod. Şi între Evnomie al Nicomidiei, şi între Anastasie al Niceei, multe gâlcevi s-au făcut pentru Episcopia Vasilinupolei.

5. Cea de pe urmă, pentru că răucinstitorul de Dumnezeu Dioscor în tâlhărescul Sinod cel din Efes, a rânduit pe Flavian al Constantinopolului, nu întâi, ci al cincilea afară de Canoane, de care lucru s-a mâhnit şi Leon al Romei, şi locţiitorii lui, în acest al 4-lea Sinod, pentru care l-au şi înfruntat pe el. deci pentru toate pricinile acestea Sinodul prin acest Canon înnoind pe cel al 3-lea al Sinodului al 2-lea a dat Patriarhului Constantinopolului şi pronomiile cinstei de asemenea cu a celui al Romei, care va să zică Patriarhicească dregătorie, şi pronomiile cele deopotrivă ale stăpânirii asemenea cu cel al Romei, care sunt cele ale celor trei pomenite ocârmuiri ale Mitropoliţilor. Nu numai din obicei, ci şi prin Canon întărite hirotonii fiind împrejurul scaunului Constantinopolului. Că precum cel al Romei are pronomiile cinstei şi ale stăpânirii, adică dregătorie Patriarhicească, şi a stăpâni hotarele Apusului, aşa şi cel al Constantinopolului aceleaşi pronomii le are, adică Patriarhiceasca dregătorie, şi a fi începător peste mai sus numiţii Mitropoliţi, fiind ei din hotarele lui. Şi acestea sunt Bisericeştile lucruri, ce le pomeneşte aici Canonici, întru care precum cel al Romei se măreşte, aşa şi cel al Constantinopolului, fără vreo deosebire, afară numai de aceasta: că cel al Romei este întâi cu rânduiala, iar cel al Constantinopolului al doilea cu rânduiala. Şi aceste pronomii ale celui al Constantinopolului, nu numai Părinţii Sinodului acestuia le-au întărit şi le-au pecetluit, ci şi tot senatul boierilor împărăteşti, deşi deputăţii papei, care măcar că mai-nainte au prihănit pe Dioscor văzând că se lăţesc hotarele celui al Constantinopolului, mai au leşinat împotrivindu-se la acestea; drept aceea arătat minţesc papolatrii, zicând: că protiile şi.pronomiile lui, şi a se mări întru lucrurile cele Bisericeşti, îi mărturisesc lui însuşi pronomion de stăpânire întru toată Biserica; adică monarhiceasca şi nepăcâtuitoarea dregătorie. că de ar fi arătat acestea una ca aceasta, trebuia să o aibă aceasta şi cel al Constantinopolului. Fiindcă Patriarhul Constantinopolului, după Canoane, este de o măsură întocmai şi neschimbată a cinstei şi a stăpânirii, şi a măririi cu ale Papei Romei Ci dar de nu a luat Patriarhul Constantinopolului aceasta cândva din Canoane, apoi dar nici al Romei. Şi nici privilegiile Patriarhului Romei nu sunt cele ce se zice de Papişti, ale legiuirii marelui Constantin date către Silvestru Episcopul Romei precum ei zic, ca să umble adică cu semnele împărăteştii măriri imitând pe împăratul. Să aibă pe capul său în loc de cunună, ca un fel de piele prea strălucită. A purta omofor împărătesc, şi hlamidă şi porfiră; şi îmbrăcăminte roşie; calul împodobit cu podoabă şi cu toate semnele împărăteşti; şi împăratul să-l ţie de frâu ca vizitiul, şi să se mărească clerul Bisericii lui, ca şi singlitul (divanul, sfatul boierilor n. ed.), atât la îmbrăcăminte, şi la încălţăminte, cât şi la călărime.

224

aceasta s-a cinstit cu împărăţie, şi cu singlit, asemenea ca şi Roma, se cuvine a dobândi întocmai cu Roma cea veche şi pronomiile cele asemenea, şi să se mărească şi aceasta ca aceea, în lucrurile cele Bisericeşti; cu singură osebirea aceasta, că Roma cea mai veche să fie întâi cu rânduiala, iar Roma cea nouă, să fie a doua cu rânduiala. Pe lângă acestea poruncim şi hotărâm, ca să se hirotonisească de la Sfântul Scaun al Constantinopolului cel mai sus zis, singuri Mitropoliţii (nu adică şi Episcopii cei supuşi Mitropoliţilor, că fiecare din ei se hirotoniseşte de Mitropolitul său şi de Episcopii eparhiei, precum zic dumnezeieştile Canoane. Şi mai ales cel al 6-lea al Sinodului 1). Şi nu numai a se hirotonisi Mitropoliţii pomenitelor ocârmuiri, ci şi Episcopii cei ce se află în barbariceştile locuri, care sunt învecinate cu aceste zise ocârmuiri, precum cei ce se zic Alani se află şi se hotărăsc cu ocârmuirea Mării Negre. Iar Ruşii, cu cea a Traciei. încă pomeniţii Mitropoliţi să nu se hirotonisească de cel al Constantinopolului, precum însuşi va voi şi va hotărî, ci alegerile să le facă Sinodul cel de sub dânşii şi să le aducă, după obicei, la patriarhul Constantinopolului, şi el să hirotonisească pe aceia, pentru care s-ar uni cei ce i-au ales, ori toţi, ori cei mai mulţi181.

181 însemnează că Sinodul acesta al 4-lea în praxa 15 a sa a aşezat aceste 30 Canoane. Dar nu ştiu cum nici acest 28, nici cel 29 şi cel 30 nu se află, nici în adunarea Canoanelor făcută de Ioan al Antiohiei, nici în Nomocanonul lui Ioan al Constantinopolului celui din Scolastici, nici în arabiceasca tălmăcire a lui Iosif Egipteanului. Iar în celelalte în toate se află.

225

CANONUL 29

Pe Episcop a-l aduce în treapta prezbiterului este ierosilie. Iar dacă pe aceia vreo pricină dreaptă îi depărtează din lucrarea Episcopiei, nici loc de prezbiter a ţinea le este iertat. Iar dacă afară de vreo vinovăţie s-au scos din dregătorie, către vrednicia Episcopiei iarăşi se vor întoarce.

TÂLCUIRE

într-a patra praxă a Sinodului acestuia al 4-lea este scris (foaia 150, tom 2 al adunării Sinoadelor) că Fotie, Episcopul Tirului, a jeluit împăratului Marchian, că Eustatie Episcopul Viritului (sau după alţii Evsevie al Tirului; dar cea mai dintâi este şi mai adevărată) a rupt de la Tir câteva Episcopii, Vivlon, zic, Votri, şi Tripoli, Ortosiada, Arcada, şi Antarandul, şi pe Episcopii cei de sub dânsul hirotonisiţi stricându-i, în treaptă de prezbiteri i-a pogorât. Deci această pricină o au înfăţişat la Sinod singlitul (divanul, sfatul n.ed.) boierilor, la care pricină atât locţiitorii papei, cât şi patriarhul Constantinopolului, şi tot Sinodul răspunzând, au dat Canonul acesta, zicând, că este ierosilie (adică jefuire de cele Sfinte) a pogorî cineva pe Episcop în treapta şi în locul prezbiterului. căci, dacă pentru vreo oarecare vinovăţie se cateriseşte, şi din lucrările arhieriei se scoate cineva, unul ca acesta, nici preot nu poate fi, nici a lucra lucrurile preotului. Iar dacă şi fără a avea vreo opritoare vinovăţie s-a scos din arhierie, acesta ca unul ce cu nedreptate a căzut din dregătoria ce avea, va primi iarăşi, după tot cuvântul dreptăţii, locul său, şi va fi iarăşi Episcop. Iar Zonara zice, că, a se pogorî cu nedreptate Episcopul în treaptă de presbiter, este mai mare decât jefuirea de cele Sfinte. Fiindcă nu jefuieşte şi fură ceva Sfinţit, ci mai mare decât Sfinţit. Pentru că prin chemarea Arhiereului, cu venirea Sfântului Duh şi Bisericile, şi cele Sfinţite, se catierosesc şi se sfinţesc; şi cu adevărat mai mare este cel ce sfinţeşte decât cele ce se sfinţesc. Pentru ce însă Canonul acesta opreşte această faptă, iar cel al 20-lea al Sinodului 6 în locul prezbiterului pogoară pe Episcopul cel ce învaţă peste hotare fără de voia Episcopului celui de loc? Vezi dezlegarea nedumeririi acesteia la Apostolescul Canon 35.

CANONUL 30

Fiindcă preacucernicii Episcopi ai Egiptului, nu ca luptându-se cu Soborniceasca credinţă, a iscăli în epistolia preacuviosului Arhiepiscop Leon,

226

de astă dată s-au oprit, ci zicând că obicei este în Egipteneasca ocârmuire, afară de socotinţa şi închipuirea Arhiepiscopului nimic de acest fel a face, şi se roagă a li se învoi lor până la hirotonia Episcopului celui ce are a fi al marii cetăţi a Alexandrenilor; de cuviinţă s-au socotit de către noi şi cu iubire de oameni a li se da îngăduire sau ca după asemenea chip să rămână în împărăteasca cetate, până s-ar hirotonisi Arhiepiscopul marii cetăţi a Alexandrenilor. Aşa să dea chezăşie că nu vor ieşi din cetatea aceasta, până ce cetatea Alexandrenilor va primi Episcop. [Apostol 20,34]

TÂLCUIRE

Este scris în a 4-a praxă a Sinodului acestuia, că după caterisirea lui Dioscor al Alexandriei, zece (sau 13 după alţii) Episcopi ai acestuiaşi alexandrean, pe Evtihie, şi pe Dioscor acesta, au anatematisit, şi dogmele lor, nu se înduplecă însă a iscăli în epistolia Sfântului Leon al Romei, pe care o au trimis către Sfântul Flavian al Constantinopolului, (care şi stâlp al Ortodoxiei s-a numit, precum am zis) pentru că cuprindea toată ortodoxa cugetare a credinţei. Nu pentru că se luptă împotriva dreptslăvitoarelor dogme celor cuprinse într-însa, ci pentru că ziceau cum că, a fost obicei la ocârmuirea Alexandriei, ca fără de socoteala şi voia Arhiepiscopului lor, să nu facă nimic de acest fel Episcopii lui. însă Arhiereii Sinodului, şi acestea zicându-le ei nu-i credeau, ci îi prepunea că ar fi de străină socoteală, şi căutau să-i caterisească. Iar boierii şi singlitul (divanul, sfatul n.ed.), socotind oarece pentru dânşii cu iubire de oameni, au propus Sinodului să nu se caterisească, ci să li se dea termen să rămână aşa, necaterisiţi adică, în împărăteasca cetate, până ce se va hirotonisi alt Arhiepiscop al Alexandriei, (că s-a fost caterisit, precum am zis, mai înainte Dioscor al Alexandriei) la socoteala boierilor, şi Sinodul împreună urmând, a hotărât să rămână aşa, şi să dea chezăşie că nu vor fugi din Constantinopol, până ce se va hirotonisi Episcop Alexandriei, care a stătut Apolinarie (pe care l-a moştenit Proterie) cel ce s-a hirotonisit după Dioscor. (foaia 241 a tomului 2 al adunării Sinoadelor.)

227

PROLEGOMENA DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL CINCILEA SINOD

Sfântul şi Ecumenicul [a toată lumea] al Cincilea Sinod [Sobor], (care se numără al doilea din cele ce s-au făcut în Constantinopol), s-a făcut în anul 553 în timpul împăratului Iustinian întâi, care se cuprinde în 8 praxe în limba latinească, după Dositei, cartea 5, cap 16 din Dodecavivlion. Iar în cea elinească în cinci Praxe, după tomul 2 al Sinodicalelor, foaia 261. Şi s-au adunat la dânsul Părinţi în număr 165, între care mai mult strălucea Mina la început, apoi după moştenire Eutihie, care au stat patriarhi ai Constantinopolului; Vighilie al Romei, aflându-se în Constantinopol, nu însă şi de faţă în Sinod, nici însuşi în persoană, nici prin locţiitori (precum au urmat şi la cel al 2-lea Ecumenic Sinod), întărind, însă, Sinodul în urmă prin înscrisă arătare; Apolinarie al Alexandriei, Domnos al Antiohiei, Didim şi Evagrie împlinind locul lui Evstohie al Ierusalimului. Şi a anatematizat Sinodul conscrierile lui Diodor al Tarsupolei şi ale lui Teodor al Mopsuestiei, dar şi pe însuşi Teodor acesta, şi pe Diodor, după Fotie, codica 18 şi după praxa Sinodului al 7-lea, precum se arată şi la foaia 14 a Tomului 1 al catalogului celui despre tâlcuitorii care mai întâi cugetând dogmele lui Nestorie le-au lăsat acestea în scris şi după moarte (mai ales Teodor al Mopsuestiei care, fiind învăţător al lui Nestorie, zicea că altul este Dumnezeu Cuvântul şi altul Hristos, supărat fiind de patimile sufletului şi de pofta trupului) au anatematizat şi cele conscrise de Fericitul Teodorit asupra celor 12 capete ale Sfântului Chiril182 şi epistola ceea

182 însemnează că cele conscrise de Teodorit asupra Sfântului Chiril nu de obşte s-au anatematizat, ca cele ale celui al Mopsuestiei şi ca epistolia lui Iva; ci acele câte apără socoteala cea rea a lui Nestorie şi care cu rea tălmăcire arată pe Chiril eretic. Şi acestea sunt, precum dimpotrivă zicerile lui Chiril se arată, că Teodorit zice pe unirea Dumnezeu Cuvântului către om sheticească (relativă) şi că pe cei ce zic pe unirea aceasta că este după Ipostas îi anatematiseşte, fiindcă este străină, zice, de dumnezeieştile Scripturi şi de dumnezeieştii Părinţi. Că unirea cea după Ipostas este de prisos şi câte altele Sfântul Chiril le surpă şi hulitoare le socoteşte. Că pe acestea cel ce le laudă este anatema. Dar nu s-a anatematizat de Sinod şi dogma aceasta, că Duhul cel Sfânt nici din Fiul, nici prin Fiul îşi are subzistenţa, care întru acelea zice Teodorit; fiindcă dogma aceasta nu a fost a lui Nestorie, ci era şi este dogmă a Bisericii catolice. Pentru aceasta nici Dumnezeiescul Chiril vreodată, nici Chelestin Papa, scriind către Nestorie, nici (decretele) lor cele asupra lui Nestorie nu zic că Nestorie a hulit în teologia Sfântului Duh, ci numai în pricina iconomiei întrupării, precum am zis.

228

ce se zice a lui Iva, Episcopul Edesei, către Marin Persul183 au anatematizat şi pe însuşi Origen şi pe Didim şi pe Evagrie şi dogmele lor cele urâte; care bârfeau că sufletele sunt mai-nainte de trupuri184 şi că sufletele intră după moartea unui trup într-alt trup şi că munca are sfârşit, că demonii au să ia dregătoria cea dintâi a îngerescului har, pe care o au avut, că sufletele au să învieze goale, fără de trupuri şi că cereştile trupuri au suflete, încă şi alte rele socoteli. Au anatematizat şi pe Antim Trapezuntiul, care cugeta păgâneştile cugetări ale lui Eutihie, pe Sevir, şi pe Petru al Apamiei, şi pe Zoora185. Iar Canoane, Sinodul acesta, care să privească spre Bisericeasca stare, nu a aşezat, ci numai 14 anatematizări împotriva pomeniţilor eretici şi altora şi 25 numai împotriva celor origenişti. Acestea se cuprind în foaia 341 a tomului al doilea al Sinodicalelor.

183 Am zis „ce se zice” pentru că Chedrino aşa o scrie şi Evagrie (foaia 346 a tomului al 2-lea al adunării Sinoadelor şi 347) şi mai ales pentru că în Praxa a şasea a Sinodului al 7-lea (foaia 85) se zicea că s-a scris aceasta de Iva, nu a fost, însă, adevărat că s-a şi scris de el. Pentru aceasta şi Părinţii Sinodului al 4-lea nu pe el l-au anatematizat, ci numai Epistola; fiindcă prihăneşte Sinodul cel din Efes că fără judecată a osândit pe Nestorie, că leapădă cele 12 capete ale Sfântului Chiril, că laudă pe Nestorie şi pe Teodor al Mopsuestiei şi îl primeşte ca pe un Sfânt şi dreptslăvitor, şi că pe Hristos îl mărturiseşte om gol. Că şi însuşi Iva a mărturisit în Sinodul al 4-lea că epistola aceasta nu a fost a sa şi toate dreptslăvitoarele dogme cele împotriva epistolei în Sinodul al 4-lea le-a mărturisit, foaia 372, tomul 2, al Sinodicalelor, şi foaia 390.

184 Pe această proesti a sufletelor Origen o zicea pricină de proorismos (adică de mai-nainte hotărârea) şi de apodokimasie (adică de a lepădării). Că, de au făcut sufletele bunătăţi în lumea cea gândită, se hotărau dinainte la împărăţie, iar de au făcut rele, se lepădau la muncă. împotriva acestei socoteli scrie Ieronim epistola către Pammah şi Leon în epistolia 93 şi Chiril al alexandriei prin 24 de epihirime o surpă.

185 Iar Nicolae Bulgarul în Sfinţitul Catehisis, foaia 133, nu ştiu cum zice că Sinodul al 5-lea a anatematizat pe Petru Cnafeul care zicea: “Sfinte fără de moarte, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi”. Că nu de Sinodul al 5-lea acela s-a anatematisit, ci cu destui ani mai-nainte de Sinodul cel ce s-a făcut în Roma împotriva lui, în vremea lui Felix al Romei şi a lui Acachie al Constantinopolului şi a lui Zinon împăratul.

229

PROLEGOMENA DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL ŞASELEA SINOD

Sfântul şi Ecumenicul Sinodul al şaselea (care se numără al treilea din cele ce s-au făcut în Constantinopol) s-au adunat în anul de la Hristos 680, în anii lui Constantin Pogonatul, nepotul lui Iraclie, în secretul zeiescului palat, care se zice trulă (Trula n.ed.), şi se cuprinde în 18 praxe (la foaia 527 a tomului al 2-lea al Sinodicalelor). Şi s-au adunat la dânsul un număr de 170 Părinţi, după Fotie, Nichifor, Nil, Anonimul, (nenumitul), sau după alţii 284, iară căpeteniile lor ce au figurarisit mai mult, au fost Gheorghie al Constantinopolului; Teodor şi Serghie prezbiterii împreună cu Ioan diaconul, exarhii lui Agaton al Romei; Petru Monahul în locul celui al Alexandriei; Gheorghe prezbiterul în locul celui al Ierusalimului. Au fost de faţă însă şi trei Episcopi în locul celor apuseneşti ce în Roma atunci se adunaseră. Iară Sinodul acesta a osândit pe Serghie, pe Pirr, pe Pa viu, şi pe Petru Patriarhii Constantinopolului. Pe Onorie al Romei186 pe Chir al Alexandriei, pe Teodor ce au fost Episcop cetăţii Faran

186 Toată funia şi toată anghira o mişcă latinii (după proverb) silindu-se a dezvinovăţi pe marele lor pontific, pe Onorie, zic, al Romei. Şi nesuferind a auzi pe cel de dânşii crezut fără de păcat răucinstitoriu şi eretic, şi de un ecumenic Sinod anatemisit, uneori cutează semeţii a zice, că a greşit acest Ecumenic Sinod necercetând bine cele ale lui, şi fără cercetare osândindu-L Iar alteori că Onorie la singură Omenirea lui Hristos cugeta că se află o voie, fiindcă toate puterile sufletului se supuneau stăpânitoarei minţii lui Hristos, şi nu era în Omenirea Lui altă cugetare a Trupului, şi altă cugetare a Duhului (despărţite adică precum este în ceilalţi oameni), şi altă dată multe alte le bârfesc şi în deşert grăiesc. Deci către acestea toate se cuvine a zice că un Sinod Ecumenic precum este acesta, este în destul, în loc de multe zeci de mii de latini, şi socoteala şi hotărârea lui negreşită fiind se cinsteşte mai mult decât toate latineştile socotinţe, greşite fiind şi păcătoase. Dar ce zic unul; şi două şi trei sinoade, şi nu unul, ci doi şi trei împreună. Că nu numai Sinodul al 6-lea, ci şi cel al 7-lea în praxa a 6-a a sa pe Onorie împreună l-au osândit încă şi cel ce după acestea s-a făcut, carele şi al 8-lea după latini se numeşte, pe acesta l-a osândit în praxa a 10-a, dar şi Leon al 24ea, puţin în urma Sinodului al 6-lea împreună cu praxele Sinodului al 6-lea, şi pe osândirea lui Onorie au primit. Şi către autocratorul, acestea scria: „Anatematisim pe aflătorii rătăcirii, cei noi, pe Teodor Faranitul, şi pe Onorie, carele pe această Apostolească Biserică, nu cu învăţătura Apostoleştii predări o strălucea, ci cu spurcata propovăduire, pe nespurcata Biserică a se spurca au dat voie. Şi Adrian al 2-lea iarăşi asemenea zice, că, scaunul cel al Romei de nimenea se judecă, afară de numai de va fi cuvânt de eres, şi pentru această pricină, Onorie s-au anatematisit. Şi Papa Agaton scriind către împăratul Pogonat, de eretic mărturiseşte pe Onorie. deci cum poate cineva a zice, cum că toţi Părinţii ai acestor Sinoade, şi mai ales Leon şi Adrian, şi Agaton Papii, s-ar fi vorbit, şi cu nedreptate ar fi osândit, pe cel la dânşii drept Sau cum locţiitorii patriarhului Romei, cei ce au fost de faţă în Sinod, ar fi tăcut, dacă Sinodul cu nedreptate ar fi osândit pe Onorie, şi nu ar fi prihănit hotărârea Sinodului. Dar iată cum şi Constantin împăratul preacinstitoriu de Dumnezeu fiind şi prieten al Bisericii Romanilor, ar fi suferit-o aceasta, carele defaţă fiind, în sinod au pecetluit cu împărătescul său inel hotărârea Sinodului, pentru a nu mai putea cineva să adauge sau să scază. Este dar adevărat Dumnezeu care au grăit prin Sinodul acesta Ecumenic, iar tot omul şi toată aflarea de cuvinte a celor împotrivitori, este zadarnică şi mincinoasă. După Apostolul, frumoasă este însă dilema (adică propoziţia care se ia în două chipuri), ce un mare şi prea înţelept dascăl al nostru, în vremile acestea, pentru Onorie acestea propune papistaşilor: „Onorie ori a fost eretic ori nu: de a fost (eretic) iată aflăm papă greşit în credinţă, iar de nu a fost eretic au greşit în credinţă Leon şi Adrian şi Agaton, nedrept pe el ca pe un eretic osândindu-l şi anatematisindu-l. Şi aşa, ori dintr-o parte ori din alta, nepăcatuirea ce se zice a papei, despre cele ale credinţei s-a dezlegat întru a nu fi, şi las a zice pe papa Marcelin şi cei ce s-au făcut închinători de idoli; pe Liverie ce s-a făcut arian, pe Anastasie al 2-lea ce a ajutat pe arieni, şi pe alţii nertumăraţi greşiţi întru credinţă”

230

după Zonara şi Valsamon, sau că se trăgea din Faran, după Leon al 2-lea al Romei ce scrie către împăratul. Pe Macarie al Antiohiei, împreună cu Ştefan ucenicul lui şi pe bătrânul Polihronie cel ce cu minte de prunc, care toţi aceştia au îndrăznit a dogmatisi la Hristos o voie şi o lucrare. Şi au dogmatisit Sinodul, dimpotrivă că, Cel unul cu faţa Domnul nostru Iisus Hristos după întrupare, precum are două firi aşa are şi două fireşti voi şi două fireşti lucrări187: dumnezeiască adică voie şi lucrare;

187 Fireşti se cuvine să zicem voile, şi lucrările lui Hristos, şi nu Ipostaticeşti. Pentru că de le vom zice Ipostaticeşti, vom fi siliţi să dăm şi la Sfânta Treime trei voi şi lucrări, fiindcă trei Ipostasuri sunt ale Ei. Ci precum o voie şi o lucrare întru Sfânta Treime se zice şi este, aşa şi o fire a Ei este, aşa şi întru Hristos două voi, şi două lucrări zicem, că şi firi două sunt, din care, şi întru care, iar mai ales care El însuşi este. Foarte bine înalt grăieşte Dumnezeiescul Ioan Damaschin, şi preteologhiceşte pentru aceste două voi şi lucrări ale lui Hristos, nedespărţite totodată şi neamestecate, înalt zicând: Un ipostas Hristos fiind din două firi, Dumnezeiască şi Omenească, acestea Dumnezeieşte, şi acelea omeneşte, Acesta-Şi (cu) voia-Şi lucra pe cele Dumnezeieşti, şi Dumnezeu bărbăteşte pe cele Omeneşti. Că deşi ca Dumnezeu voia pe cele Dumnezeieşti, şi ca Omul pe cele Omeneşti, dar încă nici ca Dumnezeu gol, voia cele Dumnezeieşti, nici ca Omul gol cele Omeneşti, ci ca Dumnezeu îmbărbăţit, adică înomenit, cu firească Dumnezeiască voie şi lucrare, ca Dumnezeu şi Om acestaşi, voia şi lucra cele omeneşti, fireşte fiind a voi şi a lucra ca Omul, cele Omeneşti.„Că voieşte şi lucrează cele însuşite amândorura firilor, cu împărtăşirea amândorura părţilor, a Dumnezeirii adică, cu de sine-Şi stăpânire şi atot stăpâneşte prin Omenirea Sa lucrându-le iar Omenirea cu de sine-Şi stăpânire, şi întru toate Dumnezeieştii Sale voi supunându-se, şi acestea voindu-le, care Dumnezeiasca voie, voieşte a le vrea pentru unimea ipostasului (din Libelul, adică mărturisirea credinţei, cel pentru dreapta cugetare, ce s-au povăţuit adică de Damaschin. Şi s-au dat de Ilie Episcopului Petru, Mitropolitul Damascului).

231

şi Omenească voie şi lucrare; nedespărţite împreună şi neamestecate. Fiindcă nici Dumnezeirea nici Omenirea: adică amândouă firile lui Hristos, nu au rămas fără voie şi fără lucrare după unire. căci, dacă însuşirile firilor s-ar fi stricat, care sunt voia, şi lucrarea, negreşit şi însăşi firile împreună cu ele s-ar fi stricat. căci toată firea cu fireştile Sale însuşiri împreună stă şi este, şi fără de acestea a sta nu poate. Şi în scurt a zice, au dogmatisit Sinodul acesta, că, în Ipostasul (faţa) Dumnezeului Cuvântului lucra în fiştecare chip cu împărtăşirea şi a unuia şi a altuia, care însuşire o avea. Cuvântul adică lucrând aceasta, care este a Cuvântului, iar trupul săvârşind ceea ce este a Trupului. Precum au dogmatisit adică Sinodul al 4-lea prin Epistolia lui Leon. Că nu a fost însuşire a uneia şi aceleaşi lucrări, precum zice preaînţeleptul Fotie, de a scula pe cel slăbănog, de a osteni din călătorie, de a învia pe Lazăr, şi de a lăcrima pentru el. Dar nici a fost însuşire a uneia şi aceeaşi voi, a cere să treacă de la El paharul morţii, şi a o numi iarăşi pe moarte Slava Sa, şi a voi lucrul cel nevrut. Că cel dintâiul, era lucrare a Dumnezeirii, iar cel al 2-lea, lucrare a Omenirii. Şi dimpotrivă voia cea dintâi era cea a Omenirii, iară cea a doua, era a Dumnezeirii. Canoane însă şi acest Sinod nu au aşezat.

232

DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL CINCI-ŞASELEA SINOD SAU MAI BINE A ZICE, AL ŞASELEA SINOD

Acest Sfânt al cinci-şaselea188 sau mai de căpetenie a zice al şaselea189 Sinod

188 Pentru multe pricini se zice şi este ecumenic Sinodul acesta.

1. Pentru că în cuvântul cel rostitor către Iustinian, dar şi în Canonul său al 3-lea ecumenic se suprascrie.

2. Pentru că Sinodul al 7-lea în a 8-a praxă a sa, şi în Canonul 1 al său ecumenic îl numeşte. Dar încă şi Adrian al Romei cel întâi în epistolia cea către Tarasie, ce se află în praxa a 2-a a Sinodului al 7-lea (foaia 748 a adunării Sinoadelor) împreună cu Sinoadele, ecumenic pe acesta îl număra.

3. Pentru că Canoanele sale legiuiesc şi rânduiesc, nu întru o parte a lumii, ci a toată lumea, şi în Bisericile cele răsăritene, şi în cele apusene. Şi anume în Roma, în Africa, în Armenia în eparhiile cele ce sunt în Barbaria; precum se zice în Canoanele 12, 13,18, 29,55, 56. Şi de râs lucru cu adevărat ar fi, dacă Sinodul acesta nefiind ecumenic, nici nu ar fi avut vrednicie de ecumenic Sinod, să fie legiuit întru atâtea şi atâtea eparhii. Şi mai ales să îmbunătăţească Canoane ale multor localnice Sinoade, pentru care vezi la subînsemnarea Canonului al 2-lea al Sinodului acestuiaşi.

4. Pentru că cei patru Patriarhi ai lumii au fost de faţă în el, şi cel al Romei prin locţiitori, şi l-au primit şi Bisericile de pretutindeni Care este înfiinţată cunoaştere, şi haractir recomenduitor al celor ecumenice. 5. Şi cea mai de pe urmă, pentru că se uneşte în Canoanele sale cu Dumnezeieştile Scripturi, şi cu Apostoleştile şi Sinodiceştile predanisiri şi aşezământuri, care şi aceasta este semn şi însuşire a celor ecumenice, precum am zis în procuvântarea celui 1 Sinod, de nu cumva şi aiurea mai cu deosebire.

189 Am zis că, cu mai de căpetenie cuvânt se numeşte Sinodul acesta la al şaselea, pentru că, deşi tâlcuitorii Canoanelor cei mai din urmă, şi alţii, uneori, al cinci-şaselea pe el îl numesc. Fiindcă rămăşiţa Sinodului al 5-lea şi al celui al 6-lea o au împlinit, aşezând Canoane, adică care ajută la Bisericeasca bunăstare, pe care acelea nu le-au aşezat; cu toate acestea chiar şi cu adevărat acesta, al şaselea, şi este, şi (se) numeşte.

1. Pentru că, după scriitorul Romano în prolegomena Sinodului acestuia, Arhiereii cei ce au Alcătuit pe cel al 6-lea ecumenic în zilele Pogonatului,au alcătuit şi pe acesta în zilele lui Iustinian, fiului lui. Că 43 de Episcopi după acestaşi istoric, ce au fost întru acela, de faţă au fost şi întru acesta. Se vede însă din cuvintele Sfântului Tarasie că ar fi fost mai mulţi, cele propuse în Sinodul al 7-lea.

2 Pentru că Sinodul al 7-lea în a patra, şi în a opta praxă şi în întâiul său Canon, al şaselea pe acest Sinod îl numeşte. Şi Adrian cel 1 în epistolia cea către Tarasie, ca cum ar fi fost Canoanele acestui Sinod ale celui chiar al şaselea le primeşte (foaia 748 a adunării Sinoadelor) şi către Carol împăratul Galiei scriind, al şaselea îl numeşte, şi Sfântul Sinod. Şi legaţii papei ca pe al 6-lea adeverează pe acesta în Sinodul al 7-lea. Şi Inokentie al 3-lea prin Canonul 32 al acestui Sinod zice: „S-au poruncit în Sinodul al 6-lea”. Şi Gratian în numele chiar al celui al 6-lea pomeneşte de acesta. Şi 3, pentru că Sinodul acesta se potriveşte cu cel al 6-lea mai mult decât cu cel al 5-lea şi că este mai apropiat de acela cu anii, şi că asemenea după loc, fiindcă întru acelaşi al Trulei, unde s-au adunat cel al 6-lea acolo s-a adunat şi acesta.

233

s-au adunat în faimosul şi împărătescul palat caspraxadin Constantinopol care se zice Trula, în timpul lui Iustinian al 2-lea fiul lui Pogonat, care şi Rinolmit [nas tăiat] s-a numit, la anul de la Hristos 691. Şi au fost Părinţi adunaţi la număr 227 după Valsamon şi Zonara, iar după scriitorul Sinodiceştei cărticele, 240. Ai cărora căpetenii au fost, Pavel al Constantinopolului; şi Vasilie Episcopul Cortinei celei din Crit, şi oarecare Episcop al Ravenei, care ţinea locul celui al Romei, Petru al Alexandriei, Anastasie al Ierusalimului, şi Gheorghie al Antiohiei. Şi s-au adunat acest Sinod după împărăteasca poruncă, şi pentru cercetarea vreunui osebit eres, nu pentru rânduirea credinţei, cu chip ca din aceasta să ia prilej a se numi însuşit şi osebit Sinod, d. pentru aşezare de Canoane trebuincioase, ce privesc spre îndreptarea şi bunăstarea Bisericii. Care sunt aceste următoare, adeverite de a doua şi a patra şi a opta praxă a Sinodului al 7-lea cel ecumenic, şi de întâiul Canon al acestuia. De trei papi, de Adrian cel întâi, de Grigorie al doilea, şi Inokentie al treilea, şi de Gratian, de legaţii papei în Sinodul al 7-lea. De Sinodul cel ce se zice întâi şi al doilea, pomenind pe Canonul 31 al acestuia, întru al 12-lea Canon al său. De Kedrino, de Ioan Damaskin care zice: „Pipăie hotărârile Sinodului al 6-lea şi vei afla acolo mustrare De tâlcuitorii Canoanelor, de Fotie, de iscăliturile cele cu însuşi mâna, atât a împăratului, cât şi a locţiitorilor celui al Romei, ale patriarhilor, şi ale Părinţilor celor într-însul adunaţi. Şi cuprinzător a zice, de toată Soborniceasca Biserică, măcar deşi latinii cei mai noi le clevetesc pe ele, fiindcă mustră kenotomiile [înnoirile] lor. Iar întâiul Adrian Papa în epistolia sa cea către Tarasie, această vrednică de laudă mărturie pentru Canoanele acestea ne-a lăsat: „Cele de acest Sfânt al 6-lea Sinod le primesc, împreună cu toate Canoanele; cele ce de el s-au rostit cu legiuire şi dumnezeieşte întru care se arată: „în oarecare scrisori ale cinstitelor Icoane; şi adaugă pe tot Canonul 82 al Sinodului acestuia.” (foaia 747 a adunării Sinoadelor). Iar Papa Grigorie în epistolia cea către Sfântul Ghermano. (care stă în a patra praxă a Sinodului al 7-lea) pentru însuşi Canonul acesta al acestuia al 6-lea Sinod zice: „Pentru această pricină de prea mare mântuire este adunarea Sfinţilor care, cu Dumnezeiesc sfat, au predat Bisericii capul acesta.” Şi vezi că Sfântă adunare pe Sinodul acesta îl numeşte, şi că Dumnezeiesc sfat s-au dat Canoanele acestuia. Şi îndestulă este singură mărturia patriarhului Tarasie, cea pentru Canoanele acestea, a astupa şi a îngrădi gurile celor potrivnici, iar mai ales mărturia a tot Sinodului al 7-lea care zice aşa: „Oarecare bolind de neştiinţă,

234

se smintesc de Canoanele acestea, zicând: Oare ale Sinodului al 6-lea sunt? Să ştie dar unii ca aceştia, cum că Sfântul şi marele Sinod al 6-lea în timpul lui Constantin s-a adunat împotriva celor ce ziceau o lucrare şi o voie întru Hristos. Părinţii ai cărui Sinod pe eretici i-a anatematisit, şi ortodoxa credinţă întărind-o, s-au dus pe la casele lor în al 14-lea an al lui Constantin. După aceasta însă… aceştiaşi Părinţi,împreună adunându-se în zilele lui Iustinian, fiul lui Constantin, Canoanele cele mai înainte arătate le-au aşezat; şi nimeni pentru acestea să nu se îndoiască. Că cei ce au iscălit în zilele lui Constantin, aceiaşi şi în zilele lui Iustinian în hârtia aceasta au iscălit, precum se face arătat din potrivirea cea neschimbată a iscăliturilor însuşi a mâinilor lor. Că se cuvine lor Sinod, ecumenic arătând, a aşeza şi Canoanele Bisericeşti (praxa 4 a Sinodului al 7-lea, foaia 780 a tomului al 2-lea al adunării Sinoadelor), într-această a 4-a praxă a Sinodului al 7-lea este scris, că s-a citit în Sinodul al 7-lea însăşi hârtia aceea întâi scrisă, întru care au iscălit Părinţii Sinodului acestuia al 6-lea. Iar Petru al Nicomidiei a zis, că avea şi altă carte care cuprindea Canoanele acestuia al 6-lea Sinod.

CELE 102 CANOANE ALE SFÂNTULUI ŞI ECUMENICULUI AL 6-LEA SINOD TÂLCUITE

CANONUL1

Rânduială prea bună este celui ce începe fiece cuvânt şi lucru, de la Dumnezeu începe, şi la Dumnezeu a încheia, după teologhicescul grai. Drept aceea, aceasta şi buna cinstire propovăduindu-se de noi acum lumi nat, şi Biserica, întru care Hristos a pus temelia aceasta, se preaîntinde, neîncetat crescând şi sporind ca cedrii Libanului; şi acum făcând noi început Sfinţitelor cuvinte, hotărâm cu Dumnezeiescul Dar a fi nekenotomisită [ne înnoită] şi nestrămutată credinţa cea predanisită noua, atât de însuşi văzătorii şi slujitorii Cuvântului aleşilor de Dumnezeu Apostoli. Dar încă şi de cei 318 Sfinţi şi fericiţi Părinţi, cei în Niceea adunaţi, în zilele lui Constantin celui ce a fost al nostru împărat, împotriva lui Arie celui răucinstitor, şi împotriva păgâneştii religii sau mai potrivit a zice a eteroteiei (a străinei Dumnezeiri) celei de dânsul dogmatisite. Care Părinţi cu unită socotinţă a credinţei pe O fiinţă a Dumnezeieştii începătoarei Firi a celor trei Ipostasuri o au descoperit nouă şi o au întărit, nelăsând loc a se ascunde sub obrocul necunoştinţei. Ci arătat învăţând pe cei credincioşi cu o închinăciune a se închina Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. Şi socoteala nepotrivitelor Trepte ale Dumnezeirii stricându-o şi zmulgându-o, şi jucăriile

235

cele prunceşti din nisip alcătuite de către eretici împotriva drepteislăviri oborându-le şi răsturnându-le; aşişderea şi credinţa cea propovăduită în zilele marelui Teodosie fostului nostru împărat, de către cei 150 Sfinţi Părinţi adunaţi în însăşi împărăteasca cetate, o întărim, Teologhiceştile glasuri îmbrăţişându-le, şi pe spurcatul Machedonie împreună cu cei întâi vrăjmaşi ai adevărului izgonindu-l, care obrăzniceşte au îndrăznit a socoti pe Stăpânitorul, ca pe un rob, şi a rupe pe Unimea cea neruptă tâlhăreşte voind, ca să nu fie deplinită Taina nădejdii noastre. Cu spurcatul acesta ce a turbat împotriva adevărului, şi pe Apolinarie învăţătorul [tainicul] răutăţii împreună osândindu-l, care a bârfit păgâneşte că Domnul a luat trup nesmintit şi neînsufleţit, de aici şi acesta socotind că nedeplinită va fi nouă mântuirea. Dar încă şi învăţăturile cele aşezate de purtătorii de Dumnezeu Părinţi, cei adunaţi în cetatea Efesenilor mai întâi în zilele lui Teodosie fiul lui Arcadie fostului nostru împărat, ca pe o întărire neruptă a bunei cinstiri le pecetluim, un Hristos pe Fiul lui Dumnezeu şi întrupat propovăduindu-L, şi pe Preacurata Pururea Fecioara care fără sămânţă L-a născut pe El, chiar şi cu adevărat de Dumnezeu Născătoare socotindu-o, şi pe bârfitoarea lui Nestorie despărţire, ca pe mutată de la Dumnezeiasca soartă izgonindu-o, care om deosebit, şi Dumnezeu deosebit, pe unul Hristos îl dogmatisea, şi iudaiceasca păgânătate o înnoia. Dar şi credinţa ca stilografisită (descrisă) a celor 630 de Părinţi de Dumnezeu aleşi în Mitropolia Calcedonienilor în zilele lui Marchian fostul şi acest al nostru împărat, ortodoxeşte întărim. Care pe Unul Hristos Fiul lui Dumnezeu din două firi împreună alcătuit, şi întru acesteaşi amândouă firile slăvit, cu mare şi înalt glas marginilor lumii o a dat; şi pe Evtihie cel cu mintea deşartă, care hotăra că Taina cea mare a Iconomiei cu părere s-a săvârşit, ca pe o spurcăciune oarecare şi lepădătură din Sfinţitele îngrădiri ale Bisericii l-au lepădat, şi împreună cu acesta şi pe Dioscor şi pe Nestorie, acela, al despărţirii, iar acesta, al amestecării fiind apărători şi ajutători, pe cei diametral (cu totul) căzuţi întru aceeaşi prăpastie a păgânătăţii, şi a pieirii şi a ateiei (nedumnezeirii). Dar şi glasurile cele binecinstitoare ale celor 165 purtători de Dumnezeu Părinţi întru această împărătească cetate, adunaţi în timpul lui Iustinian fericitului întru aducere aminte fostului nostru împărat, le cunoaştem ca de Sfântul Duh grăite, şi pe urmaşii noştri îi învăţăm. Care pe Teodor al Mopsuestiei învăţătorul lui Nestorie, pe Origen, pe Didim, şi pe Evagrie, pe cei ce au replăsmuit elineştile mitopii (sau faceri de basme), şi perioade şi schimbări ale oarecărora trupuri şi suflete, ne-au închipuit cu nălucirile minţii şi cu visuri, şi despre reînvierea morţilor păgâneşte hulind. Cele scrise de Teodorit împotriva dreptei credinţe, şi a celor 12 capete ale fericitului Chiril, şi epistolia ceea ce

236

se zice a lui Iva, Sinodiceşte le-au anatematisit şi le-au lepădat. Şi credinţa, cea de Sfântul Sinod al 6-lea de curând adunat întru această împărătească cetate, în zilele fericitului întru aducere aminte Constantin fostului nostru împărat, care mai mult a primit tărie, prin cele ce binecinstitorul de Dumnezeu împărat cu peceţi a întărit tomurile (scrisorile) acestui Sinod, spre asigurarea cea întru toţi vecii. Şi iarăşi mărturisim a păzi neatinse şi nestricate, ceea ce a învăţat lămurit cu iubire de Dumnezeu, învăţându-ne a slăvi două fireşti voi, şi două fireşti lucrări la întrupeasca iconomie a unuia Domnului nostru Iisus adevăratului Dumnezeu, iar pe cei ce pe dreapta dogmă a adevărului o au strâmbat, şi o voie şi o lucrare întru unul Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos pe popoare a crede au învăţat, cu hotărârea bunei cinstiri de Dumnezeu osândindu-i, pe Teodor zicem al cetăţii Faran, pe Kir al Alexandriei, pe Onorie al Romei, pe Serghie, pe Pirr, pe Pavel, şi pe Petru care în această de Dumnezeu păzită cetate a preşeduit, pe Macarie fostul Episcop al Bisericii Antiohienilor, pe Ştefan ucenicul lui, şi pe Polihronie cel fără de minte (anatematisindu-i); de aici neatins fiind obştescul Trupul lui Hristos Dumnezeul nostru, şi în scurt a zice: Legiuim cu ale tuturor bărbaţilor celor ce au fost bună încuviinţarea Bisericii lui Dumnezeu, care au fost luminători în lume, Cuvântul vieţii ţiindu-l, credinţa a o păzi adevărată [Filipeni 2, 15, 16], şi până la sfârşitul veacului neclătită a rămâne, şi conscriptele şi dogmele lor cele de Dumnezeu predanisite. Lepădând şi noi, şi anatematisind pe toţi, pe care i-au lepădat şi i-au anatematisit (şi ei), ca pe vrăjmaşii adevărului, şi care au întărâtat cele deşarte împotriva lui Dumnezeu, şi nedreptate au cugetat spre înălţime. Iar dacă cineva dintre toţi nu vor ţine şi nu vor îmbrăţişa prozisele dogme ale bunei cinstiri de Dumnezeu, şi nu vor slăvi, şi nu vor propovădui aşa, şi s-ar apuca a meşteşugi împotriva acestora, fie anatema, după hotărârea cea acum aşezată de către proarătaţii Sfinţii şi fericiţi! Părinţi, şi din creştinescul catalogul, ca un străin să se scoată şi să cadă. Că noi nici a se adaoge, nici iarăşi a se scoate după cele mai înainte hotărâte, nicidecum am socotit, sau nici măcar după orice fel de cuvânt am putut.

TÂLCUIRE

Canonul acest întâi nici de Zonara, nici de Valsamon s-a tâlcuit. Fiindcă nu este altă, fără numai o scurtă cuprindere atât a dogmelor, şi a hotărârilor credinţei a Sfintelor şi ecumenicelor şase Sinoade, celor ce s-au făcut mai înainte de acest Sinod, şi de ereticii aceia, împotriva cărora fiecare din acestea s-au adunat Cât şi a timpurilor şi a locurilor, în care, şi la care s-au făcut, şi nu numai repetuire, ci şi pecetluire a dogmelor acestora. Drept aceea noi urmând

237

însuşi acestor tâlcuitori, hotărârile şi dogmele acestor zise Sfinte Sinoade, şi timpurile şi locurile, dar şi pe ereticii împotriva cărora fiecare din acestea s-au adunat, trimitem pe cititori să le afle mai pe larg la începuturile Canoanelor ale fiecărui Sinod. Ca nu cele acolo zise, în zadar aici să le mai zicem. Oarecare ziceri numai le vom arăta mai descoperit, care nu sunt atât de lesne înţelese de cei proşti. deci făcând început Canonul acesta de la zicerea Teologului Grigorie, care zice: Că prea bună rânduială este, ca tot cel ce va să înceapă orice cuvânt şi lucru, să-l înceapă de la Dumnezeu, şi să sfârşească la Dumnezeu. Hotărăşte să rămână nekenotomisită şi nestrămutată credinţa cea dreaptă, lăsată atât de Sfinţii Apostoli190, cât şi de Părinţii Sinodului întâi, (care şi Eteroteie [străină dumnezeire]191, sau mai bine a zice politeia [multa dumnezeire] o au stricat, şi Deofiinţă, adică pe Sfânta Treime o au propovăduit (că este de una şi aceeaşi Fiinţă şi Fire) şi de Părinţii Sinodului al doilea (ale cărora teologhiceşti glasuri Părinţii acestui Sinod zic că le îmbrăţişează. Iar acestea sunt acelea ce s-au adaos de al doilea Sinod în Simbolul credinţei, la teologia Sfântului Duh. Că, pe lângă aceea ce era, de cel întâi Sinod zis, şi întru Duhul sfânt, acest al doilea a adaos: Domnul, de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl Se purcede, şi împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat, şi Slăvit, Care a grăit prin Prooroci) şi de Părinţii celui al 3-lea şi al 4-lea şi al 5-lea şi al 6-lea Sinod. Şi în scurt a zice, Părinţii Sinodului acestuia legiuiesc să rămână adevărate, şi până la sfârşitul veacului neclătite, credinţa, şi dogmele cele de Dumnezeu predanisite ale tuturor Sfinţilor, care au strălucit în Biserica lui Dumnezeu, şi au stătut în lume ca nişte luminători şi de viaţă dătători. Şi împreună anatematisesc şi ei pe toţi vrăjmaşii adevărului, adică pe ereticii aceia pe care i-au

190 Unii vor (spun n.ed.) că Sfinţii Apostoli când au fost să se despartă, şi să meargă la propovăduire în anul 44, au făcut adunare prea mare, şi vrednică de cuvânt (precum mai-nainte am zis) în care şi Simbol al credinţei au alcătuit, şi aduc martori la aceasta pe mulţi din apusenii Părinţi, că simbolul acesta este al Apostolilor. Precum şi câţiva din teologii cei mai noi ai noştri, aduc din acesta mărturii la oarecare din teologiceştile lor ziceri; care poate însemnează, şi predanisită de Apostoli credinţă, ce pomeneşte aici Canonul. Dar fiindcă preasfântul şi preaînţeleptul Marcu al Efesului, pentru simbolul acesta îndestul a răspuns latinilor în Florenţa zicând: „Noi nici nu am văzut simbol al Apostolilor.” Precum scrie Silvestru marele eclesiarh, cartea 6, cap. 6. Pentru aceasta predanisită de Apostoli credinţă aici se înţelege, sau ce neînscris şi prin glas predanisită de Apostoli perilipsis (adică în scurt cuprindere) a dogmelor credinţei, sau credinţa ceea ce din Sfintele Evanghelii, şi din Apostoleştile epistolii, sau şi din aşezământuri se adună, adică dogmele credinţei. Se vede însă că se cuprinde simbolul acesta în Apostoleştile aşezământuri (în cartea 7, cap. 42).

191 Eteroteia lui Arie a fost. fiindcă, altul zice pe Dumnezeu Tatăl, şi altul pe Fiul Că pe Tatăl îl zicea a fi nezidit, iar pe Fiul Zidire, şi prin urmare, pe Tatăl mai mare, iar pe Fiul mai mic, şi aceasta este socoteala nepotrivitelor trepte ce o zice aici Canonul, că o au stricat întâiul Sinod.

238

anatematisit şi Sfinţii aceia Părinţi. Hotărând şi aceasta, că nici ştiu, dar nici pot după oricare chip a adăogi ceva, sau a scădea din dogmele acelor. Dar şi oricare nu ţine dogmele bunei cinstiri ale prozişilor (celor înainte zişi n.ed.) Sfinţi Părinţi, nici le cugetă cu mintea, nici le propovăduieşte cu limba, ci se apucă a se împotrivi acestora, aceştia, zic ei, să fie anatema, şi din catalogul creştinilor să se lepede, şi să se taie ca un mădular putred şi străin (de la trupul Bisericii al căruia Capul este Hristos).

CANONUL2

Au socotit însă Sfântul Sinodul acesta şi aceasta, preabine şi prea cu sârguinţă, ca şi de acum înainte să rămână adevărate, şi întărite spre vindecarea sufletelor şi tămăduirea patimilor, Canoanele cele de Sfinţii şi fericiţii Părinţi cei mai-nainte de noi primite şi întărite, dar încă şi predanisite nouă în numele Sfinţilor şi slăviţilor Apostoli 85 la număr. Fiind însă că întru aceste Canoane se porunceşte să primim noi, aşezământurile cele prin Climent ale acestor Sfinţi Apostoli, care în unele din vechi de către cei de străină slăvire, pentru vătămarea Bisericii, oarecare neadevărate şi străine de evsevie (bunacinstire) au vârât, frumuseţea cea de bună cuviinţă a Dumnezeieştilor dogme înnegrindu-o, lepădarea aşezământurilor celor de acest fel potrivit o am făcut spre zidirea şi asigurarea creştineştii turme. Nicidecum judecând noi a fi primite ereticeştile minciuno-cuvântări, şi a le alătura cu adevărata şi întreaga învăţătură a Apostolilor. Pecetluim însă şi pe celelalte toate Sfinţite Canoane aşezate de Sfinţii şi fericiţii Părinţii noştri. Adică ale celor 318 Sfinţi Părinţi adunaţi la Niceea, şi a celor în Anchira, dar încă şi a celor în Neocezareea. Aşişderea şi ale celor în Gangra. Pe lângă acestea însă şi a celor în Antiohia Siriei. Dar însă şi ale celor în Laodiceea Frigiei. încă şi ale celor 150 ce s-au adunat întru această de Dumnezeu păzită împărătească cetate. Şi ale celor 200 ce mai întâi s-au adunat în Mitropolia Efesenilor. Şi ale celor şase sute treizeci Sfinţi şi fericiţi Părinţi în Calcedon adunaţi. Aşişderea ale celor în Sardikia. încă şi ale celor în Cartagina. Dar însă, încă şi ale celor acum a doua oară întru această de Dumnezeu păzită şi împărătească cetate adunaţi în zilele lui Nectarie întâiului şezător [preşedent] al împărăteştii cetăţii acesteia, şi a lui Teofil celui ce a fost Arhiepiscop Alexandriei. Dar şi ale lui Dionisie fostului Arhiepiscop al marii cetăţi a Alexandriei. Şi ale lui Petru fostului Arhiepiscop al Alexandriei şi mucenicul. Şi ale lui Grigorie fostului Episcop al Neocezareei de minuni făcător, ale lui Atanasie Arhiepiscopul Alexandriei, ale lui Vasilie Arhiepiscopul Chesariei Capadociei, ale lui Grigorie Nissis, ale lui Grigorie Teologul, ale lui Amfilohie Episcopul Iconiei, ale lui Timotei Arhiepiscopul marii cetăţi

239

a Alexandriei celui mai dinainte, ale lui Teofil Arhiepiscopul Alexandriei, ale lui Kiril Arhiepiscopul Alexandriei, şi ale lui Ghenadie fostului patriarh al de Dumnezeu păzitei şi împărăteştii cetăţii aceştia. Dar încă şi Canonul cel aşezat de Ciprian fostul Arhiepiscop al ţării Afrorilor [Carhidon] şi mucenicul, şi de Sinodul său, care numai în locurile mai înainte zişilor mai întâi şezători, după obiceiul cel predanisit lor au stăpânit. Şi nimănui să-i fie slobod a preface Canoanele cele mai înainte arătate, sau a le strica, sau altele afară de Canoanele care ne stau înainte a primi, alcătuite de oarecare şi minciuno-suprascrierile ale celor ce s-au apucat să cârciumărească adevărul. Iar dacă cineva se va prinde kenotomisind [înnoind] vreun Canon din cele zise, sau apucându-se ar răsturna, vinovat va fi după Canonul cel de acest fel, a primi certarea precum acelaşi Canon învaţă, şi prin acelaşi întru ceea ce greşeşte a se vindeca. [Apostol 75; Sinod 4,1; Sinod 7,1]

TÂLCUIRE

Fiindcă în fiecare Sinod, şi mai ales în cele ecumenice, şi hotar se făcea, înlăuntrul căruia se cuprindeau dogmele credinţei, şi Canoane se scriau, întrebuinţându-se ele spre buna stare a Bisericii, şi spre buna rânduială. Pentru aceasta şi Sinodul acesta, după ce în Canonul său cel întâi a pecetluit, şi a întărit hotarele credinţei Sfintelor Sinoade celor ecumenice, acum întru acest al 2-lea pecetluieşte, şi întăreşte şi Canoanele:

1. Pe cele 85 la număr ale Sfinţilor Apostoli, pe care zice, că şi Părinţii cei mai înainte de dânsul le-au primit, şi le-au întărit. (Că Apostoleştile aşezământuri cele prin Clement, fiindcă de cei de străine socoteli s-au neteisit [s-au stricat] în oarecare părţi, pentru vătămarea Bisericii, le leapădă pentru siguranţa creştinilor. însă precum acestea astăzi se află tipărite, mie mi se pare că nici o necuviinţă şi neteisire cuprind ele. Şi vezi pentru dânsele în Apostolescul Canon 85).

2. Ale celor 4 ecumenice Sinoade.

3. Pe ale Sinoadelor celor locale anume192.

4. Pe ale Sfinţilor Părinţi în parte anume. Adăugând Sinodul, că nu este

192 Se osebesc oarecare Canoane ale unor localnice Sinoade, care nu s-au pecetluit (adică nu s-au întărit) atâta, pe cât s-au îndreptat, sau mai bine a zice s-au îmbunătăţit de către Sinodul acesta. Precum cel al 4-lea de către cel al 33-lea al acestuia. Cel al 15-lea al Neocezareei de către cel al 16lea, cel al 48-lea al Cartaginei de cel 2 al acestuia. Şi altele asemenea de către altele. însemnează însă că Canoanele postnicului, deşi de Canonul acesta nu se pomenesc (nu ştiu pentru care pricină, poate pentru pogorământul ce fac) însă s-au primit de toată Biserica. Şi vezi la prolegomena Postnicului. Asemenea s-au primit de Biserică şi Canoanele ce în urmă s-au făcut ale Sfântului Nichifor, şi canoniceştile întrebări-răspunsuri cele făcute în zilele lui Nicolae Patriarhul.

240

iertat nimănui, pe toate Canoanele cele mai înainte arătate, ori a le strica, ori a nu le primi, ori altele în locul acestora minciuno-suprascrise a primi. Iar de s-ar arăta cineva că se apucă a strica, sau a surpa vreun Canon din acestea, acela să ia certarea ce o cuprinde acel Canon, pe care-l strică, sau îl surpă. Adică de cuprinde şi hotărăşte Canonul afurisire sau caterisire, sau anatema, acestea să le ia şi cel ce îl strică, sau îl surpă pe Canon; ca să tocmească greşeala sa, din însuşi Canonul acela, întru care a greşit193.

CANONUL3

Fiindcă binecinstitorul şi iubitorul de Hristos împăratul nostru a rostit către Sfântul acesta ecumenicul Sinod, ca cei ce se numără în cler, şi dau pe cele Dumnezeieşti altora, să fie curaţi şi liturghisitori neprihăniţi, şi vrednici de Jertfa cea înţeleasă a marelui Dumnezeu, Care (este) şi Arhiereu şi Jertfă, şi a curăţi cele puse asupra lor din nelegiuitele nunţi. Pe lângă aceasta însă, cei ai preaSfintei Biserici a Romanilor, propunând să se păzească Canonul scumpătăţii; iar cei supuşi scaunului păzitei de Dumnezeu şi împărăteştii cetăţii acesteia, (voind a se păzi) cel al iubirii de oameni şi al milostivirii, întru una pe amândouă unindu-le părinteşte împreună şi cu iubire de Dumnezeu, ca nici blândeţea să fie slabă, nici să lăsăm înăsprită împetroşerea. Şi mai ales căderea din neştiinţă ce a trecut la nu puţină mulţime de bărbaţi. Socotim că cei ce au trecut la a doua nuntă, şi până la cincisprezece a trecutei luni ianuarie, al trecutului Indiction, a anului şase mii o sută nouăzeci şi nouă, robindu-se păcatului, şi nealegând mai bine a se spăla de acesta, să se supună canoniceştei caterisiri. Iar cei ce de acest fel

193 iar care este Sinodul cel a doua oară adunat în Constantinopol în zilele lui Nectarie, pentru care zice Canonul acesta? Vezi-l după cel în Sardichia. Pe lângă acestea, însemnează că ale lui Timotei celui mai dinainte numeşte Canonul acesta pe Canoane, spre osebirea lui Timotei al Alexandriei, care se numea eleur (numit motoc) şi era pe vremea Sinodului al 4-lea în urma aceluia adică, însemnează însă şi că, fiindcă latinii prihănesc Sinodul acesta, pentru că nu pomeneşte localnicele Sinoade cele ce s-au făcut la apus, nici Canoanele acelora pe care le-au adunat Vartolomeu Carangea, şi alţii mulţi înaintea lui Către aceasta răspundem: Că Sinodul a înşirat Canoanele acelea ale Sinoadelor şi ale Părinţilor, câte erau în întrebuinţarea Bisericii. Totodată însă au primit împreună şi Canoanele, ale localnicelor Sinoade celor de la apus, câte se unesc cu Canoanele Sinoadelor celor ecumenice. Şi în scurt precum cel al 5-lea ecumenic a primit pe cele ale lui Augustin, şi ale lui Ambrosie al apusenilor, şi de obşte însă, ci câte au aşezat întru dreapta credinţă, şi spre mustrarea ereticilor. Aşa şi noi cele drepte ale Sinoadelor celor ce s-au făcut la apus le primim, însă nu toate fiindcă papa Romei multe străine legiuieşte într-însele. Pentru aceasta şi cele mai multe din cele localnice la apus au greşit, şi mai ales că dintr-însele au ieşit mai întâi adăogirea în simbol, şi pricină cea mai întâi şi mai de pe urmă a răutăţilor şi a desbinării (adică a ruperii).

241

de patimă a nunţii a doua se cuprinseseră, şi mai înainte de cunoştinţa noastră cunoscând folosul, şi răul de sine-şi tăindu-l, şi departe au gonit împreunarea aceasta străină şi neadevărată. Sau şi ale cărora muierile cele de a doua nuntă acum sau săvârşit, sau şi ei au căutat spre întoarcere, de iznoavă învăţându-se întreaga înţelepciune, şi de nelegiuirile lor degrab părăsindu-se, ori prezbiteri, ori diaconi întâmplându-se a fi. Aceştia au socotit Sinodul a conteni despre toată ieraticeasca Liturghie, adică despre lucrare, dar sub cuvânt la o hotărâtă vreme fiind certaţi, iară de cinstea şederii şi a stării să se împărtăşească, îndestulându-se cu înainte şederea, şi plângându-se Domnului, ca să li se ierte nelegiuirea cea din neştiinţă, că a binecuvânta pe altul, cela ce este dator a-şi griji ranele sale, este lucru nepotrivit. Iar cei ce s-au împreunat adică cu o singură femeie, şi s-a întâmplat văduvă cea luată; aşişderea încă şi cei ce după hirotonie cu o singură nelegiuită nuntă s-au împreunat, adică prezbiterii, diaconii şi ipodiaconii, acum în puţină vreme oprindu-se de Sfânta Liturghie şi certându-se, iarăşi să se aşeze la treptele lor, nicidecum sporind la mai mare treaptă, arătat este că, deslegându-se nelegiuita însoţire a lor. Iar acestea la cei ce au rămas până la cincisprezece, precum s-a zis a lunii lui Ianuarie a Indictionului al patrulea în greşalele cele mai înainte zise, şi numai pentru cele preoţeşti am întipuit, hotărând de acum înainte, şi înnoind Canonul cel ce opreşte, ca cel ce se va însoţi cu două nunţi după botez, sau ţiitoare va câştiga: „Să nu poată a fi Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau orice din catalogul ieraticesc. Aşişderea şi cel ce va lua văduvă, sau lepădată, sau amorizată, sau slujnică, sau din cele ce pe scenă (adică actriţă), să nu poată a se face Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau orice din ieraticescul catalog7

lApostol 17,18,19; Sinod 6,26; Vasilie 12,27]

TÂLCUIRE

Părinţii Sinodului acestuia, şi răul ce se făcea atuncea îndreptându-l, şi pe viitorime sigurisind194, acest Iconomicesc Canon l-au dat. Că de vreme ce împăratul i-a rugat să curăţească preoţimea de necurăţia nelegiuitelor nunţi, întru care căzuse, şi, despre o parte, adică, locţiitorii patriarhului Romei au propus să se păzească scumpătatea Canoanelor la cei Bisericeşti, iar despre alta, Episcopii cei de sub patriarhul Constantinopolului ziceau să se facă conpogorământ, şi iubire de oameni către dânşii, aceştia dregând împreună pe amândouă, scumpătatea zic, şi conpogorământul (şi mai ales pentru că multă mulţime din preoţii cei de atuncea căzuseră într-acest fel de nunţi din neştiinţă)

194 A sigurisi a sigurarisi a asigura. (D.A.R. ed Saeculum, Buc. 2000 n. ed.)

242

pentru rugămintea împăratului, au hotărât ca cei ierosiţi câţi căsătorindu-se de a doua oară au rămas nepocăiţi până la vremea Sinodului acestuia, şi nu s-au despărţit de nelegiuitele nunţi, aceştia să se caterisească desăvârşit, şi mireni să se facă. Iar câţi dimpotrivă, ierosiţi fiind şi însoţiţi cu a doua nuntă, prezbiteri adică, sau diaconi, mai-nainte de a se face Sinodul s-au căit, şi s-au despărţit cu voia lor de această nelegiuită nuntă, sau că muierile murindu-le cele de al doilea, s-au întors către întreaga înţelepciune, şi pocăinţă, aceştia, zic, s-au judecat de cuviinţă să contenească de a lucra cele ale preoţiei, până la o stare de vreme hotărâtă, însă să se împărtăşească de şederea şi de starea cea împreună cu cei ierosiţi din afară de Altar plângându-se către Dumnezeu, pentru ca să li se ierte nelegiuirea lor cea din neştiinţă, şi pe nimeni să binecuvinteze. Pentru că nu este lucru cuviincios a da binecuvântare altora, cel ce este dator a-şi vindeca prin pocăinţă ranele sufletului său, precum zice Canonul 27 al marelui Vasilie. Iar câţi prezbiteri, sau diaconi, sau ipodiaconi, şi-au luat femei văduve, sau câţi în urmă după ce s-au hirotonisit, s-au căsătorit, şi aceştia asemenea, după ce vor rămânea nelucrători a orice fel de Sfinţită lucrare în puţină vreme, iarăşi să lucreze cele ale Ieriei lor, însă la mai mare treaptă nu se înalţă, ci la treptele în care s-au aflat fiecare dintr-înşii, acolo să rămână. însă aceasta să se facă după ce se vor despărţi de nelegiuitele însoţiri. Acestea cu iconomie hotărându-le, şi cu conpogorământ Părinţii aceştia, pentru ierosiţii cei arătaţi, reînnoiesc, adică hotărăsc ca de acum înainte să-şi aibă tăria lor Canoanele Sfinţilor Apostoli cel 17 şi 18 adică; pe care le şi arată anume, a cărora tâlcuire vezi-o, împreună şi pe al celui al 19-lea Apostolesc.

CANONUL 4

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon şi ipodiacon, sau anagnost, sau psalt, sau portar ar preacurvi cu femeie afierosită lui Dumnezeu, să se caterisească, ca unul ce a stricat pe mireasa lui Dumnezeu. Iar de va fi mirean să se afurisească. [Apostol 25; Sinod 1, 9; Sinod 4,16; Sinod 6, 26; 21, 40,44,45; Anghira 19; Neocezareea 9; Vasilie 3, 6,17,18,19,20, 32,51,60,70]

TÂLCUIRE

Canonul acesta cateriseşte pe clericii cei ce curvesc cu femei afierosite lui Dumnezeu, sau cu călugăriţă, afuriseşte însă pe mirenii cei ce au făcut aceasta fiindcă au stricat pe mireasa lui Hristos Dumnezeu Mirelui sufletelor, ori fecioară de ar fi fost ea mai înainte şi s-a făcut călugăriţă, ori şi văduvă. însă nu numai cu călugăriţă de vor curvi cei ierosiţi şi clericii se caterisesc, ci şi cu mireancă muiere de vor curvi. (După Canonul 25 Apostolesc, şi 16 al Sinodului 4.)

243

CANONUL 5

Nimeni din cei din catalogul preoţesc, afară petrecând din cei din Canon care poartă persoane neprepuelnice195, să aibă muiere, sau slujnică, păzindu-şi de aici sieşi neprihănirea. Iar dacă careva va călca cele de noi hotărâte, să se caterisească. Pe aceasta să o păzească şi cei scopiţi, purtând grijă de neprihănirea lor. Iar călcând (hotărârea aceasta) de vor fi clerici, să se caterisească. Iar de vor fi mireni să se afurisească.

[Sinod 1,3; Sinod 7,18,22; Anghira 19; Cartagina 45; Vasilie 89]

TÂLCUIRE

Rânduirea Canonului acestuia este aceasta. Nimeni din cei ierosiţi petrecând cinstit, să nu aibă muiere ţiitoare în casa sa, sau slujnică, afară de feţele cele fără de prepus pe care le cuprinde Canonul al 3-lea al Sinodului întâi care sunt acestea, maică, soră, şi mătuşe ori de pe tată ori de pe maică, pentru ca să se păzească pe sine-şi neprihănit înaintea poporului. Iar care din aceştia va călca Canonul acesta, să se caterisească. Asemeni însă şi cei scopiţi păzind şi aceia neprihănirea pentru sine-şi, să nu locuiască împreună cu feţe sub prepus. Iar de ar îndrăzni a face aceasta, clerici fiind (fără de voie fiind scopiţi, sau din fire) să se caterisească, iar mireni fiind să se afurisească.

CANONUL 6

Fiindcă s-au zis de Apostoleştile Canoane, aducându-se cineva în cler din cei neînsuraţi, singuri anagnoştii şi cântăreţii pot a se însura, şi noi aceasta păzindu-o, poruncim, de acum înainte nicidecum ipodiacon, sau diacon, sau prezbiter, după hirotonia cea pusă asupra lui, să nu aibă voie, a-şi alcătui lui-şi căsătorie nuntească. Iar de va îndrăzni a face aceasta, să se caterisească. Iar de va voi vreunul din cei ce vin către cler, cu lege de nuntă să se împreuneze cu muiere, să o facă aceasta mai înainte de hirotonia ipodiaconului, sau a diaconului, sau a prezbiterului.

[Apost 25; Sin. 4,14,25; Ancira 13; Cart 19,33].

TÂLCUIRE

Fiindcă Canonul 26 al Sfinţilor Apostoli rânduieşte, că singuri Anagnoştii şi Cântăreţii pot a se căsători, după ce se vor hirotonisi. Pe acesta şi Părinţii Sinodului acestuia întărindu-l, prin acest Canon, poruncesc, ca de acum înainte nici un ipodiacon, sau diacon, sau prezbiter după ce se va hirotonisi, să nu

195 Neprepuelnic, în afară de orice bănuială n.ed.

244

aibă voie a se însura. Iar de o va face aceasta, să se caterisească196. Iar de va voi cineva din aceştia a se însura, însoară-se mai-naintea hirotoniei.

CANONUL 7

Fiindcă ne-am înştiinţat că la unele din Biserici se află diaconi, având oficii Bisericeşti, şi de aici unii dintre dânşii obrăznicie întrebuinţând, şi de la sine stăpânire, şed mai sus decât prezbiterii, poruncim ca diaconul, deşi în dregătorie sau în orice fel de oficie Bisericească s-ar afla, unul ca acela să nu şadă mai sus decât prezbiterul. Afară numai, dacă purtând faţa însuşi Patriarhului său, sau a Mitropolitului, va merge într-o altă cetate pentru vreo pricină de căpetenie. Că atunci, ca unul ce plineşte locul aceluia, se va cinsti. Iar de va îndrăzni cineva a face una ca aceasta, întrebuinţând tiranicească sumeţie, unul ca acela din treapta sa pogorându-se, cel mai de pe urmă decât toţi să fie din ceata întru care se numără în Biserica sa; fiindcă Domnul nostru sfătuieşte, a nu ne bucura de şederile mai sus, după învăţătura ce se află la Sfântul Evanghelist Luca, ca de la însuşi Domnul şi Dumnezeul nostru. Că zice, către cei chemaţi pildă ca aceasta: „Când te vei chema de către cineva la nuntă, să nu şezi la locul cel mai de sus. Nu cumva altul mai cinstit decât tine fiind chemat de el, şi venind cel ce te-a chemat pe tine şi pe acela, va zice: Dă locul acestuia. Şi atunci vei începe cu ruşine a ţine locul cel mai de jos. Ci când vei fi chemat, şezi la locul cel mai de jos. Căci, când va veni cel ce te-a chemat să zică ţie: Prietene, suie-te mai sus. Atunci va fi ţie cinstea înaintea celor ce vor şedea împreună cu tine. Că tot cel ce se înalţă pe sine-şi, se va smeri; şi cel ce se smereşte pe sine-şi se va înălţa”. [Luca 14, 7] Aceasta însă se va păzi şi la celelalte sfinţite cete. Fiindcă decât dregătoriile lumii, mai bune ştim pe cele duhovniceşti.

[Sinod 1,18; Laodiceea 20]

TÂLCUIRE

Rânduieşte Canonul acesta, fiindcă oarecare diaconi, având oficii Bisericeşti (care se numesc boierii, şi cinstiri, şi prilejuri de câştig, după Valsamon, în ce chip sunt cele ale clericilor cele din afară, a marelui Iconom adică, a marelui Sechelar, a schevofilaxului [păzitorul de vase], a hartofilaxului [păzitorul de hârtie], a micului sechelarie, şi protecdicului [întâiul avocat] se obrăznicesc

196 Pentru aceasta atâta al doilea aşezământ al titlului 1 din nearale (Fotie titlul 9, cap. 28) legiuieşte, că cel ce hirotoniseşte pe cel neînsurat, trebuie să-l întrebe, de poate vieţui cu întreaga înţelepciune, şi feciorie. Şi ca să se scoată din Episcopie Episcopul acela, ce va da voie unui ipodiacon, sau diacon săse însoare după ce se va hirotonisi.

245

şi şed mai sus decât prezbiterii. De aici înainte nici un diacon, în orice Cin Bisericesc aflându-se, să nu şadă mai sus decât prezbiterii, afară numai dacă purtând faţa patriarhului, sau a Mitropolitului, s-ar trimite la alt loc, pentru vreo Bisericească trebuinţă. Că atunci se va cinsti mai mult decât prezbiterii, nu ca un diacon, ci ca unul ce poartă faţa Patriarhului sau a Mitropolitului, precum am zis. Iar care diacon tiraniceşte întrebuinţând sumeţia, va şedea mai sus decât prezbiterul, acela, de se va întâmpla a se cinsti mai mult decât ceilalţi diaconi de o treaptă cu dânsul, să se facă cel mai de pe urmă şi mai josit decât toţi diaconii. Precum învaţă Domnul prin pilda pomenită în acest Canon. Şi nu numai diaconii se cuvine a nu se cinsti mai mult decât prezbiterii, şi a nu şedea mai sus, ci şi celelalte mai josit cete, ale celor Sfinţiţi, şi ale clericilor, nu se cade a şedea mai sus decât cetele cele mai înalte decât ele. Adică nici ipodiaconii decât diaconii, nici citeţii, decât ipodiaconii. Fiindcă dacă la dregătoriile cele lumeşti şi din afară, cei mai josiţi cu dregătoria nu şed mai sus, nici se cinstesc mai mult decât cei mai de sus, şi care au dregătorii mai mari, cu cât mai vârtos se cade aceasta a se păzi la dregătoriile cele duhovniceşti, care se dau cu Dumnezeiescul Darul Duhului, care sunt mai sus şi mai înalte decât cele lumeşti.

CANONUL 8

Întru toate voind şi noi să stăpânească cele legiuite de Sfinţii Părinţii noştri, reînnoim şi pe Canonul cel ce zice ca în fiecare an să se facă Sinoade de Episcopii (de) cei ce se află în fiecare eparhie, unde Episcopul Mitropoliei va socoti. însă fiindcă atât pentru năvălirile barbarilor, cât şi pentru alte pricini ce se întâmplă, cu neputinţă este proşezătorii Bisericilor de două ori pe an a face Sinoadele, s-a socotit ca în tot chipul o dată pe an să se facă Sinod în fiecare eparhie, de prozişii Episcopi, pentru Bisericeştile întrebări, precum este cu putinţă a se ivi. De la sărbătoarea Sfintelor Paşti până la încheierea lunii octombrie a fiecărui an, la locul unde va socoti Episcopul Mitropoliei precum mai înainte s-a zis. Iar Episcopii cei ce nu vor veni împreună, aflându-se prin cetăţile lor, şi mai ales întru sănătate petrecând, şi de toată neapărata şi cea de nevoie îndeletnicire slobozi fiind, frăţeşte să se certe. [Apostol 37; Sinod 1,5; Sinod 4,19; Sinod 7,6; Antiohia 20; Cartagina 26,81,84,85,104]

TÂLCUIRE

Părinţii aceştia întăresc cu adevărat şi reînnoiesc Canonul Sfinţilor Părinţi, celor înainte de ei, ce porunceşte să se facă în fiecare an două Sinoade în fiecare eparhie. Dar fiindcă se îngreunează Arhiereii a se aduna de două ori

246

pe an, pentru năvălirile şi frica barbarilor vrăjmaşi, şi pentru celelalte ale vremilor stări împrejur, negreşit şi cu neapărat chip poruncesc să se facă Sinod de Episcopi o dată pe an în fiecare eparhie pentru a cerceta şi a îndrepta Bisericeştile pricini ce s-ar întâmpla. Iar Sinodul acesta să se facă la vremea cea de la Sfintele Paşti până la sfârşitul lui octombrie, la locul acela, însă, unde ar găsi de cuviinţă Mitropolitul fiecărei eparhii. Iar câţi Episcopi aflându-se la Episcopiile lor, şi fiind sănătoşi, şi slobozi de orice nevoie şi purtare de grijă, de nu se vor înfăţişa în Sinod, aceştia să se mustre frăţeşte.

CANONUL9

Nici unui cleric să fie iertat a avea prăvălie de cârciumi. Că dacă unuia ca acestuia, a intra în cârciumă nu este iertat, cu cât mai vârtos altora întru aceasta a sluji, şi ceea ce nu este lui legiuit a face? Iar de ar face ceva de acest fel, ori să înceteze, ori să se caterisească.

[Apostol 42,43,54; Sinod 7,22; Laodiceea 24; Cartagina 18,47,69]

TÂLCUIRE

Canonul acesta hotărăşte, că nici unui cleric, este iertat a avea cârciumă, căci dacă nu este iertat măcar a intra în cârciumă, cu cât mai vârtos a sluji într-însa celor ce intră, şi a face acelea ce nu sunt iertate epanghelmei sale? Iar care va face dimpotrivă, nepărăsindu-se să se caterisească. Iar dacă având el a sa cârciumă, va pune pe alţii şi vor sluji într-însa, aceasta, după Zonara, nu-i pricinuieşte vătămare şi împiedicare. Însă mai bine este a vinde (sau a o da în chirie) şi a cumpăra altă avere mai cinstită, şi mai potrivită epanghelmei clericilor. (Citeşte şi pe 42 Apostolesc).

CANONUL 10

Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, luând camătă sau cele ce se zic sutimi, ori să înceteze, orisă se caterisească.

[Apostol 44; Sinod 1,17; Laodiceea 4; Cartagina 5, 20; Vasilie 14]

TÂLCUIRE

Acest Canon zice, că oricare din acei arătaţi va lua dobânzi pentru banii ce va împrumuta, ori doisprezece, ori şase, la suta de lei (să zicem), acesta ori înceteze de aceasta, ori de nu va înceta să se caterisească.

CANONUL 11

Nici unul din cei ce se numără în Ieraticeasca tagmă, sau mirean, să (nu) mănânce azimile cele de la Iudei, nici să se împrietenească cu aceştia,

247

nici la boale să-i cheme, şi (nici) doftorii de la dânşii să (nu) primească, nici în băi nicidecum să se scalde împreună cu aceştia. Iar de s-ar apuca cineva a face una ca aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească.

CANONUL 12

Şi aceasta încă au venit la cunoştinţa noastră, că atât în Africa, cât şi în Libia, şi întru alte locuri, iubitorii de Dumnezeu proşezătorii [preşedenţii] cei de acolo împreună locuiesc cu muierile lor, şi după hirotonia aceea ce a venit peste dânşii nu se leapădă, piedică punând celorlalţi şi sminteală. deci multă sârguinţă având noi, pentru a se face toate spre folosul turmelor celor de sub mâna noastră, s-a socotit, ca nicidecum una ca aceasta de acum să nu se mai facă. Iar aceasta o zicem, nu spre stricare, sau surparea celor Apostoliceşte legiuite, ci de mântuirea şi de sporirea cea spre mai bine a popoarelor noi purtând grijă, şi a nu se da oarecare prihănire asupra ieraticeştei aşezări. Că zice Dumnezeiescul Apostol: „Toate spre slava lui Dumnezeu faceţi-le, neîmpiedicători faceţi-vă şi Iudeilor, şi Elinilor, şi Bisericii lui Dumnezeu. Precum şi eu întru toate tuturor plac, necăutând folosul meu, ci pe al celor mulţi, ca să se mântuiască”. [I Corinteni 10, 31-33) „Următori ai mei faceţi-vă, precum şi eu al lui Hristos”. [I Corinteni 4,16] Iar de se va vădi cineva făcând una ca aceasta, să se caterisească.

[Apostol 5; Sinod 6,30, 48; Gangra 4; Cartagina 4,33]

TÂLCUIRE

Zic Sfinţii Părinţi, fiindcă ne-am înştiinţat, cum că în Africa şi în Libia (sau că cu două numiri numeşte pe acest loc, fiindcă o parte ce este către amiazăzi, din cele patru părţi ale lumii, Libia, mai-nainte numindu-se, Africă mai în urmă s-a numit, după Hrisand. Ori Libia numeşte de obşte pe toată partea aceea. Iar Africa cu deosebire, pe oarecare eparhie cuprinsă de acel loc după Meletie) şi întru acele locuri, Arhiereii cei de acolo, şi după ce se hirotonisesc locuiesc împreună cu femeile lor, şi pricinuiesc sminteală celorlalţi. Noi dar silindu-ne a lucra toate cele ce privesc către obştescul folos al creştinilor celor ce se păstoresc, poruncim, ca de acum înainte nici un Arhiereu să locuiască împreună cu femeia sa, după ce se va hirotonisi197, însă aceasta

197 însemnează că pentru trei oarecare pricini mai de căpetenie, au oprit Sinodul acesta prin Canon ecumenic de a avea Arhiereii femei 1. Pentru că Arhiereii fiind din rânduiala cea deplinitoare, şi mai înaltă decât toate celelalte Bisericeşti rânduieli, se cuvine a fi depliniţi întru faptele cele bune, şi mai ales întru feciorie, şi curăţie. Pentru aceasta şi către scumpătăţita întreaga înţelepciune se cade a-şi îndrepta viaţa lor. 2. Pentru că Arhiereii cei ce aveau femei şi copii, dăruiau după moartea lor fiilor lor Episcopia ca o clironomie, şi multe din lucrurile Bisericii rău se răpeau, precum aceasta o zice Canonul al 6-lea al Apostolilor. 3. Pentru că grija femeii şi a fiilor, şi toată casa, îi opreau de a se îngriji pentru turma lor. Fiindcă după Pavel: „Cel însurat se grijeşte de cele ale lumii cum va plăcea femeii”. Deci pentru a nu se face toate necuviinţele acestea, au oprit despre nuntă pe Arhierei acest ecumenic Sinod prin Canonul acesta. Am zis prin Canon ecumenic, pentru că, şi mai-nainte de Sinodul acesta era oprită nunta de la Arhierei, însă de localnic Canon, iar nu de sobornicesc Şi de unde este arătat? 1. De la Dumnezeiescul Hrisostom tâlcuind cuvântul lui Pavel, (ce zice pentru Episcopi, care este fără de prihană, bărbat al unei femei) şi zicând: „Pentru aceasta a zis, bărbat al unei femei, nu că acum aceasta se păzeşte în Biserică, pentru că Arhiereul se cade a fi împodobit cu desăvârşită sfinţenie şi curăţenie, ci că atunci către elinii cei ce se aflau în curvie, mare lucru se socotea aceasta, a avea adică numai o singură femeie” (cuvânt 2 la Iov) şi 2. Din Canoanele localnicului Sinod din Cartagina, cel al 4-lea şi al 33-lea care stăpânea în locurile Africii, şi rânduri că Episcopii, şi prezbiterii şi diaconii, să facă hotărâre: adică făgăduinţă, a se depărta de femeile lor (cu învoirea obştească şi a femeilor). Iar Sinodul acesta, a se depărta adică Episcopii de femeile lor, dar încă şi cu totul a nu locui împreună cu ele, prin Canonul acesta legiuieşte a se păzi pretutindeni. Iar ca şi prezbiterii şi diaconii să se depărteze de femeile lor (nu au oprit) ci au iertat prin al 30-lea Canon, dar nu şi pretutindeni. Ci în locurile cele barbariceşti numai, pentru năravul lor cel sălbatic, şi păgânătatea credinţei. Iar cum că locuiau împreună, precum zice Sinodul, unii ca aceştia cu muierile lor şi după ce se făgăduiau, arătat este din Canonul 33 al Sinodului din Cartagina. Şi nu se împotriveşte Sinodul acesta Apostolescului Canon al 5-lea, sau rânduirii lui Pavel, nici nu le surpă nici nu le strică acestea. Ci fiindcă vede Sinodul Biserica sporind, şi petrecerea creştinilor înflorind întru faptele cele bune, au canonisit să înflorească şi petrecerea Arhiereilor cu neînsurarea, şi cu întreaga înţelepciune.

248

poruncim, nu spre surparea şi stricarea atât al obştescului Canon al Apostolilor celui al 5-lea adică, care afuriseşte pe Episcopul acela ce cu pricinuire de evlavie îşi va despărţi pe femeia sa cu sila, cât şi a aşezământului ce osebit face Pavel către Tit, zicând: “Vei aşeza prin cetăţi prezbiteri” (adică Episcopi după Hrisostom, fiindcă, precum am zis la începutul celui 1 Apostolesc, Episcopul ia şi numele prezbiterului.) Şi este arătată aceasta şi din ceea ce pe urmă se adaugă, ce zice Apostolul, că se cade Episcopul şi celelalte). Care va fi fără de prihană, bărbat al unei femei, nu poruncim aceasta, zice, spre stricare acestora. Ci purtând grijă pentru mântuirea, şi sporirea creştinilor întru cele mai deplinite, şi pentru ca să nu pricinuiască oarecare prihănire împotriva Arhieriei. Căci deşi Arhiereii cei ce împreună petrec cu femeile lor, vieţuiesc întru întreaga înţelepciune şi înfrânare; cu toate acestea norodul cel de obşte se scandaliseşte, şi-i prihăneşte, prepuind cea dimpotrivă din împreună-locuinţa lor cea de acest fel. Că Dumnezeiescul Apostol ne porunceşte, oricâte am face, întru Slava lui Dumnezeu să le facem, şi să nu ne facem sminteală Iudeilor, şi Elinilor, şi creştinilor. Precum zice, şi eu întru toate tuturor plac. Fiindcă nu caut folosul meu, ci pe al celor mulţi ca să se mântuiască. Faceţi-vă următori ai mei, precum şi eu următor al lui Hristos. Iar de va locui vreunul din

249

Arhierei împreună cu femeia sa, să se caterisească.

CANONUL 13

Fiindcă în Biserica Romanilor am aflat că în rânduială de Canon s-au predanisit, că cei ce vor a se învrednici de hirotonia diaconului, sau a prezbiterului, să mărturisească că nu se vor mai împreuna cu femeile lor. Noi vechiului Canon urmând al Apostoleştei scumpătăţi şi rânduieli, însoţirile Sfinţilor bărbaţi cele după legi, şi de acum înainte voim a avea tărie, nici ca cum dezlegând tocmeala cea către muierile sale, sau lipsindu-i pe ei de împreunarea unuia cu altul la vremea cea cuviincioasă. Drept aceea, de se va afla vreunul vrednic spre hirotonia de ipodiacon, sau de diacon, sau de prezbiter, acesta nicidecum să se oprească a se înainta la acest fel de treaptă. împreună locuind cu legiuita femeie, nici iarăşi în vremea hirotoniei să i se ceară a mărturisi, că se va depărta de legiuita împreunare cea cu femeia sa. Ca nu de aici nunta cea de Dumnezeu legiuită, şi binecuvântată cu venirea Sa cea de faţă, să fie siliţi a o ocărî, căci glasul Evangheliei strigă: „Cele ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă”. [Matei 19,6] Şi Apostolul învaţă că „Cinstită este nunta, şi patul nespurcat” [Evrei 13,4]. Şi „Legatu-te-ai cu femeie? nu căuta deslegare” [I Corinteni 7,27]. Că ştim că precum şi cei ce s-au adunat în Cartagina luând purtare de grijă pentru viaţa cea cinstită a slujitorilor, au zis, ca ipodiaconii cei ce pipăie Sfinţitele Taine, şi diaconii şi prezbiterii după hotarele lor, a se înfrâna şi despre soţiile lor, ca şi cea prin Apostoli predanisită şi din însăşi învechimea păzită, şi noi asemenea să o păzim, ştiind că vreme este la tot lucrul, şi mai ales a ajunării, şi a rugăciunii. Că trebuie cei ce stăruiesc înaintea Jertfelnicului în vremea întrebuinţării

250

celor Sfinte a fi înfrânaţi întru toate, ca să poată, ceea ce cer obşteşte de la Dumnezeu, a dobândi. deci de va îndrăzni cineva afară de Apostoleştile Canoane pornindu-se, pe oarecare din cei Sfinţiţi, prezbiteri, zicem, sau diaconi, sau ipodiaconi, a-i lipsi de împreunarea şi împărtăşirea cea către legiuita femeie, să se caterisească. Aşişderea, şi dacă vreun prezbiter, sau diacon, pe femeia sa cu pricinuire de evlavie o va lepăda, să se afurisească, iar stăruind, să se caterisească.

TÂLCUIRE

Aceasta rânduieşte Canonul acesta, zicând: fiindcă ne-am înştiinţat că la Roma se păzeşte ca un Canon necălcat, ca să mărturisească în vremea hirotoniei cei ce vor a se face diaconi, şi prezbiteri, că după hirotonie nu se vor mai împreuna cu femeile lor; noi urmând vechiului Canon al Sfinţilor Apostoli, celui al cincilea adică, voim şi rânduim să rămână întărite şi nedespărţite însoţirile celor Sfinţiţi, fără a-i despărţi pe dânşii după hirotonie, de la împreunarea legiuitelor lor femei, ceea ce se cuvine a se face în cuviincioasa vreme. Adică când nu este post, şi când nu slujesc Dumnezeieştile Taine198; drept aceea cel ce este căsătorit cu femeie legiuită, de va fi vrednic de hirotonie şi până la prezbiter să se facă, fără a fi îndatorit de nevoie a mărturisi, că hirotonisindu-se se va despărţi de muierea sa. Pentru ca să nu necinstească Nunta cea de Dumnezeu legiuită, şi în Cana Galileii blagoslovită. Şi precum Domnul însuşi prin Evanghelie zice: „Pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat omul să nu-i despartă”. Şi Apostolul învaţă că: „Nunta este cinstită şi patul nespurcat”; şi iarăşi „Legatu-te-ai cu femeie? Nu căuta să te desparţi”. Precum dar Părinţii Sinodului din Cartagina purtând grijă pentru cinstirea celor ierosiţi, au hotărât, ca ipodiaconii, diaconii, şi preoţii cei ce se ating de Sfintele Taine, să se înfrâneze despre soţiile lor, după însuşi ale lor hotărâri şi după Canonul 33. Ca predanisirea cea prin Sfinţii Apostoli dată, şi care din însăşi în vechime au stăpânit, şi noi asemenea să o păzim, după Canonul 3 al acestuiaşi (adică în scrisele predanisiri şi cele nescrise, după Zonara şi Valsamon), aşa şi noi acesteaşi cu Părinţii aceia zicându-le, rânduim, că, cele de mai sus trei rânduieli (tagme) ale celor ierosiţi să se înfrâneze de muierile lor, în vreme de post şi de rugăciune, după Pavel. Pentru că cei ce stau înaintea Jertfelnicului se cuvine a

198 însemnează că Luca Patriarhul fiind întrebat, câte zile se cade a se depărta de femei cei ce vor a se împărtăşi? A hotărât Sinodiceşte, că trei zile să nu se apropie de femeile lor. Nu numai cei Sfinţiţi, ci şi mirenii cei însuraţi. căci, dacă Dumnezeu a poruncit Evreilor trei zile să nu se apropie de muierile lor, gătindu-se să primească Legea cea Veche (Ieşire 19,15), cu cât mai vârtos se cuvine a le păzi acestea cei ce vor să primească întru sine-şi, nu legea, ci pe însuşi puitorul de lege Dumnezeu, prin Dumnezeiasca Euharistie? Şi dacă Avimeleh (sau Aviatar) Arhiereul, vrând a da pâinile punerii înainte, lui David şi vitejilor lui, i-a întrebat de sunt curaţi de femei, şi ei au răspuns, că trei zile sunt de când sunt păziţi de împreunarea cu femeie (I împăraţi 21,5). Cum nu se cuvine dar a fi trei zile curaţi de împreunarea femeiască (arătat că de femeile cele legiuite se zice, că într-alt chip nici nu este iertat a se apropia) cei ce vor să se cuminece cu stăpânescul Trup? Dar şi cei ce vor să se căsătorească prin nuntă, se cuvine a se mărturisi şi mirele şi mireasa, a posti şi a se pregăti, şi înainte de a se începe Dumnezeiasca Liturghie să se cunune, iar după ce se vor cununa, să se înceapă Dumnezeiasca Liturghie, şi sfârşindu-se să se împărtăşească cu Dumnezeieştile Taine, păzindu-se a nu se împreuna în noaptea aceea, precum un preaSfânt obicei şi rânduială ca aceasta şi se păzea, şi se păzeşte până acum de adevăraţii creştini cei ce vor să se mântuiască. Pentru aceasta după Valsamon, şi mai sus numitul Patriarh Luca, supune canonisirii pe cei nou căsătoriţi care s-ar împreuna întru aceeaşi zi după Sfânta împărtăşire. De aici încheiem din cea mai mare pe cea mai mică, că de este destulă spre gătirea Dumnezeieştii Cuminecături depărtarea cea de trei zile de trupeasca amestecare, cu mult mai vârtos este destul spre aceasta postul cel de trei zile. Şi cu toate că de Dumnezeieştile Canoane postul înaintea împărtăşirii, nu se rânduieşte; cei ce pot însă a posti mai înainte de aceasta şi o săptămână întreagă, bine fac. (Vezi şi subînsemnarea celui 63 Apostolesc şi cel al 7-lea al Neocezareei).

251

fi înfrânaţi despre toate în vreme ce ierurghisesc, pentru ca să poată prin înfrânarea aceasta, să primească de la Dumnezeu ceea ce cer de obşte, sau în parte adică, după Zonara, sau pentru obştescul folos al norodului (după al 3lea Canon al Sinodului din Cartagina). deci oricare va cuteza afară de Apostolescul Canon a opri pe mai sus numiţii clerici de împreunarea cu femeile, să se caterisească199.

CANONUL 14

Canonul Sfinţilor, şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri să stăpânească şi întru aceasta, ca prezbiterul mai înainte de treizeci de ani să nu se hirotonisească, măcar de ar fi omul cu totul vrednic, ci să aştepte. Că Domnul nostru Iisus Hristos, în anul al treizecilea S-a botezat, şi a început a boteza, şi a început a învăţa; Aşişderea, nici diaconul mai înainte de 25 ani, iar diaconiţa mai-nainte de 40 să nu se hirotonisească.

[Sinodul 1,19; Sinod 4,15; Neocezarea 11; Cartagina 21]

TÂLCUIRE

Canonul acesta anume aşează pe cel al 11-lea al Sinodului din Neocezareea, întărindu-l pe acela, şi rânduind, a nu se hirotonisi treptele arătate

199 Hulesc latinii, zicând, că au greşit Sinodul acesta legiuind Bisericii celei din Roma despre nunţile preoţilor, şi că arătat se împotrivesc Sfântului Duh, celuia ce prin ei grăieşte. Pentru că ecumenic fiind acesta, cu stăpânire legiuieşte în toată lumea, fără vreo osebire, că şi Papii se supun Sinoadelor, ca şi toţi Arhiereii, precum Pelaghie al 2-lea aceasta zice. însă nu a greşit Sinodul acesta pentru nunta preoţilor rânduind. Fiindcă şi Scripturii urmează, care voieşte nunta să rămână nedeslegată; şi celui întâi ecumenic Sinod, care s-a ferit de aceasta de a se face adică cu sila despărţirea nunţii preoţilor. De vreme ce însă acest obicei (de a se face cu sila despărţirea nunţii preoţilor) în Roma era necălcat, iar mai ales (în rânduială de) Canon (era predanisit), şi silea pe mulţi fără voie a-i despărţi (fără voie însă zic, că mulţi iubind vrednicia preoţiei, şi neputând a o dobândi având femei, erau siliţi pentru slava epanghelmei a se despărţi de femeile lor şi nevrând); să curvească în urmă şi să se înverşuneze, şi ţiitoare să aibă; pentru aceasta, zic, a oprit Sinodul această silnicie, că pe Arhierei nevoie era a-i opri de nuntă pentru pricinile ce am zis la al 12-lea Canon, şi mai ales pentru a nu dărui fiilor lor lucrurile Bisericii. Iar pentru preoţi nu este atâta nevoie, pentru că preotul s-a rânduit a fi casnic unei mici Parohii, sau unui sat. Iar în silă a se despărţi, ceea ce pricinuia Canonul cel din Roma a mărturisirii preoţilor (că desăvârşit se vor despărţi de femei) este afară de lege, şi legiuire împotriva Sfântului Duh. Iar dacă prihănesc latinii pe acest Sinod, pentru ce lucrează ceea ce s-a legiuit de el? Că pe preoţii neamului maroniştilor celui de prin prejurul muntelui Libanului, ce se află în Fenicia, ce este de o cugetare cu latinii îi iartă să-şi aibă muierile lor. Prihănească-se dar pe sine-şi ticăiţii (nenorociţii, DEX, n.ed.) pentru că iartă pe arătaţii preoţi ai maroniştilor ca şi în ziua când se împreunează cu muierile lor să Liturghisească, împotrivindu-se lui Pavel, şi Sfintelor Canoane. Prihănească-se încă, şi pentru că iartă în Lehia pe dreptslăvitorii preoţii cei a doua oară căsătoriţi, să-şi aibă preoţia numai de vor primi să se facă papişti.

252

mai-nainte de a ajunge cu vârsta la anii arătaţi. Căci şi Domnul la vârsta de treizeci de ani S-a botezat, şi a început a învăţa propovăduirea Evangheliei, precum arată Dumnezeiescul Luca (cap 3, 23), Căruia se cuvine a urma şi prezbiterii, ca nişte învăţători ai credincioşilor. Dar milostiv fie Dumnezeu, pentru călcarea Sfintelor Canoane cea de acum! Şi dacă călcătorii Canoanelor acestora nu se înduplecă de Sfinţiţii şi de Dumnezeu purtătorii şi Sfinţii Părinţi, înduplece-se măcar de un om lumean şi mirean, care este împăratul Iustinian, care în a sa neara 123 zice: nu iertăm a se face prezbiter mai jos fiind cu vârsta de treizeci de ani; nici diacon mai jos de 25, nici ipodiacon mai jos de 20. (Citeşte şi pe cel al 19-lea al Sinodului 1 şi subînsemnarea celui al 11-lea al Sinodului din Neocezareea).

CANONUL 15

Ipodiaconul nu mai puţin de 20 de ani să se hirotonisească; iar dacă cineva din cei ce s-ar afla în orice fel de Ieraticească stare, afară de anii cei rânduiţi s-ar hirotonisi, să se caterisească.

TÂLCUIRE

Canonul acesta hotărăşte că oricare din aceste 4 stări se va hirotonisi afară de anii cei zişi, să se caterisească.

CANONUL 16

Fiindcă Cartea Faptelor predată de către Sfinţii Apostoli şapte diaconi a se aşeza, iar Părinţii Sinodului celui din Neocezareea, aşa au zis arătat în Canoanele cele de ei aşezate, că şapte diaconi sunt datori a fi după Canon, măcar oricât de mare ar fi cetatea, şi se va încredinţa din Cartea Faptelor, noi cu Apostoleasca zicere potrivind gândul Părinţilor, am aflat că cuvântul lor nu a fost pentru bărbaţii cei ce slujesc Tainelor, ci pentru slujirea în trebuinţele meselor, Cartea Faptelor aşa având: „în zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, au făcut cârtire Elinii împotriva Evreilor, căci văduvele lor se treceau cu vederea întru slujba cea de toate zilele. Şi chemând cei doisprezece pe mulţimea Ucenicilor au zis: Nu este cu plăcere nouă ca lăsând Cuvântul lui Dumnezeu, să slujim meselor. Socotiţi drept aceea, fraţilor, dintre voi şapte bărbaţi mărturisiţi, plini de Duhul Sfânt, şi de înţelepciune, pe care să-i rânduim la treaba aceasta. Iar noi întru rugăciune, şi întru slujbacuvântului ne vom zăbovi. Şi a plăcut cuvântul acesta înaintea a toată mulţimea; şi au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă, şi de Duh Sfânt, şi pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, şi pe Parmena, şi pe

253

Nicolae nemernicul200 Antiohian; pe care i-a pus înaintea Apostolilor” [Fapte 6,1-6]. Acestea tâlcuindu-le dascălul Bisericii Ioan cel cu gura de aur (Ioan Gură de Aur), aşa vorbeşte, vrednic lucru este de a se mira cineva, cum nu s-a rupt mulţimea pentru alegerea bărbaţilor! Cum nu s-au socotit lepădaţi şi osândiţi de către dânşii Apostolii! Dar, oare, ce dregătorie aveau aceştia? Şi care hirotonie au primit? De nevoie este a o şti; oare cea a diaconilor? Dar însă, acest lucru în Biserici nu este; cea a prezbiterilor este Iconomia? Cu toate că încă nici un Episcop era, ci Apostolii numai. Drept aceea, socotesc, că nici a diaconilor, nici a prezbiterilor, nume a fi, cunoscut este şi arătat. Deci, asupra acestora propovăduim şi noi că, acei prozişi şapte diaconi, să nu se ia pentru cei ce slujesc Tainelor, după protâlcuita învăţătură, ci aceştia sunt cei cărora li s-a încredinţat Iconomia obşteştei trebuinţe a celor atunci adunaţi, care ni s-au făcut nouă tip (formă) şi întru aceasta, de iubirea de oameni, şi de purtarea de grijă pentru cei lipsiţi.

TÂLCUIRE

Canonul acesta îndreptează, sau mai bine a zice îmbunătăţeşte pe cel al 15-lea al Sinodului din Neocezareea. Care hotărăşte a se afla numai şapte diaconi, şi nu mai mulţi şi în cea mai mare cetate, precum Cartea Faptelor istoriseşte. Deci zic Părinţii Sinodului acestuia, ca noi cumpănind tâlcuirea ce o au Părinţii, cu cele zise în Apostoleştile Fapte pentru cei şapte diaconi, am aflat că aceia nu erau slujitori Tainelor ci ai meselor, precum din însăşi Faptele se înţelege. Drept aceea şi Părinţii aceştia unindu-se cu Dumnezeiescul Hrisostom, propovăduiesc că diaconii aceştia, precum am zis, nu erau slujitori ai Tainelor, ci ai trebuinţei celei de obşte, şi ai porţioanelor (sau pensiilor) creştinilor de atunci 201. Care ni s-au făcut pildă de iubire de oameni, şi de purtare de grijă, ce trebuie să avem pentru săraci; şi nu numai Părinţii aceştia nu au urmat Canonului pomenit de Sinodul din Neocezareea, ci şi împăraţii Iustinian, şi Iraclie cei mai-nainte de dânşii, că cel 1 o sută de diaconi, iar cel al doilea mai mult de o sută, au aşezat în Biserica cea mare. Şi de obşte toate

200 nemernicul prozelitul (conf. D.AJL, ed. Saeculum, Buc. 2000, n. ed.)

201 De aici unii îndemnându-se, zic, că aceşti şapte diaconi nu se cade a se zugrăvi ca slujitorii Tainelor cu tămâitoare, cu stihar, şi cu orar, şi cu capetele descoperite. Eu însă, văzând despre o parte pe purtătorul de Dumnezeu Ignatie scriind în epistolia cea către Traleseni, că Arhidiaconul Ştefan liturghisea cu Iacov fratele Domnului Liturghie curată şi neprihănită. Şi despre alta, văzând la capetele al 4-lea şi al 46-lea ale cărţii a 8-a a Apostoleştilor aşezământuri că se numără acei şapte diaconi cu Episcopii şi cu prezbiterii, şi cu aceştia împreună se numără, din care unul era şi Ştefan, socotesc aceştiaşi au fost şi diaconi slujitori ai Tainelor, şi prin urmare, că nu este cu necuviinţă a se închipui slujitori Tainelor.

254

Bisericile, după avuţiile lor, au şi numărul diaconilor, şi al clericilor.

CANONUL 17

Fiindcă clericii oarecăror Biserici, lăsând pe a loruşi Biserici, întru care s-au hirotonisit, către alţi Episcopi au alergat, şi fără de ştirea Episcopului lor în străine Biserici s-au aşezat, şi din aceasta s-au întâmplat a se face ei nesupuşi; Poruncim, ca de la luna lui ianuarie al trecutului al 4-lea Indiction, nici unul din toţi clericii, măcar în oricare treaptă s-ar întâmpla a fi, să nu aibă voie fără de înscrisă slobozenie a Episcopului său, a se rândui întru altă Biserică. Pentru că, cel ce de acum înainte nu se va păzi de aceasta, ci ruşinând, cât din partea sa, pe cel ce a pus hirotonie asupra lui, să se caterisească şi el, şi cel ce fără cuvânt l-a primit [Apostol 12,15, 33; Sinod 1, 15, 16; Sinod 4,5,10,11,13,20,23; Sinod 7,15; Antiohia 3, 7,8,11; Laodiceea 41, 42; Sardichia 7,8,15,16,19; Cartagina 31,63,97,98,116.

TÂLCUIRE

Nu iartă Canonul acesta să-şi lase clericii Bisericile lor, şi să se mute la altele, fără de ştirea, şi slobozitoarea scrisoare a Episcopului lor, pentru că din pricina aceasta se fac nesupuşi.

CANONUL 18

Clericii cei ce cu pricinuire de barbaricească năpădire, sau altfel oarecum din întâmplare strămutându-se, când va înceta despre dânşii nevoia, sau năvălirile barbarilor, pentru care au fost fugit, iarăşi la Bisericile lor poruncim să se întoarcă, şi nu îndelungă vreme a le lăsa pe ele fără pricină. Iar dacă vreunul nu va face după Canonul acesta, să se afurisească, până s-ar întoarce la Biserica sa, însăşi aceasta dar să se facă şi Episcopului celui ce îl ţine pe el. [Apostol 15; Sinod 1,15,16; Sinod 4,5,10, 20,23; Sinod 6,17; Sinod 7,15; Antiohia 3; Sard15,16,19; Cartagina 63,98]

TÂLCUIRE

Nu numai pe clericii cei ce fără pricini îşi lasă bisericile lor, nu-i iartă Canonul acesta, ci nici pe cei ce se vor duce de la ele, ori pentru năvălirile barbarilor, ori poate pentru greutăţile datoriilor şi dărilor, ori pentru foamete ori pentru ciumă, ori pentru oarecare întâmplare. Că porunceşte, ca după ce va înceta pricina pentru care s-au dus, iarăşi să se întoarcă la bisericile lor. Iar de nu, să se afurisească şi el, şi Episcopul ce-l ţine în eparhia sa, până ce se va întoarce la ale sale.

255

CANONUL 19

Cum că se cuvine proestoşii bisericilor, în toate zilele, iar mai cu deosebire în Duminici pe toţi clericii, şi pe norod să-i înveţe cuvintele evseviei (bunei cinstiri), din Dumnezeiasca Scriptură culegând înţelesurile adevărului, şi judecăţile. Şi să nu calce hotarele cele acum puse, sau predarea cea de la purtătorii de Dumnezeu Părinţi. Ci, şi scripturelnic cuvânt de s-ar porni, nu alt fel pe acesta să-l tâlcuiască, decât, precum au aşezat Luminătorii Bisericii, şi învăţătorii prin cărţile lor. Şi mai mult întru acestea să sporească, decât alcătuind cuvinte ale lor, ca nu, poate cândva, nefiind îndestulaţi la aceasta, să cadă din cuviinţă. Că prin învăţătura prozişilor Părinţi, noroadele învăţându-se de cele alese şi bune, şi de cele nefolositoare, şi vrednice de lepădat, viaţa îşi vor îndrepta spre mai bine, şi nu se vor vâna de patima necunoştinţei, ci luând aminte la învăţătură, pe sine-şi se vor ascuţi spre a nu pătimi rău, şi de frica muncilor celor ce se gătesc îşi vor lucra mântuirea. [Apostol 58; Sinod 1, 2, 5,16; Laodiceea 19; Cartagina 79, 131,132, 133; Petru 10; Nissis 6]

TÂLCUIRE

Rânduieşte Canonul acesta, ca Episcopii mai cu deadinsul, iar prin urmare şi prezbiterii, în fiecare zi, iar mai vârtos duminicile202 (sau şi în celelalte sărbători) să înveţe pe tot clerul şi pe norod, fiindcă întru aceste zile, încetând creştinii de la lucrul lor, se adună la biserici, şi ascultă Dumnezeieştile Cuvinte, şi prin urmare, cei ce îi învaţă, mai mult folos le pricinuieşte. însă să nu înveţe şi cuvinte şi noimele lor; ci din Dumnezeieştile Scripturi, fără a ieşi din hotarele şi dogmele credinţei, cele Sinodiceşte întărite, sau afară din predarea purtătorilor de Dumnezeu Părinţi. Şi când vor vorovi cuvânt al Scripturii, întru alt chip să nu-l tălmăcească, decât precum l-au tălmăcit în cărţile lor dascălii Bisericii; şi mai mult să se sârguiască a spori întru a învăţa cele ale Dumnezeieştilor Părinţi, decât a alcătui cuvinte ale lor. Ca nu cumva întrebuinţând

202 întru acest Canon, s-a aflat o însemnare zicând aşa. însemnează Canonul acesta, şi miră-te cum astăzi nu se lucrează; că prea cuviosul Patriarhul acela kir Ioan, ce se zicea al Halchidonului, care era în vremea lui Alexie Comnino, în toate duminicile învăţa. Pentru aceea şi se află învăţăturile lui în carte prea deosebită. Se află însă şi chiriacodromion al lui Ioan, sau al lui Gheorghie Xifilin Patriarhul Constantinopolului, şi ale altor Patriarhi şi Episcopi. Unit cu Canonul acesta zice şi Sfântul Iustin în apologia a doua pentru creştini. Că, Duminicile se adunau creştinii în Biserică din toate părţile, şi după ce se citea în vremea Liturghiei, citirile Scripturii celei Noi, şi ale celei Vechi, făcea proestosul sfătuire prin cuvânt, şi chemare a urmării acestor bunătăţi. Iar cum că şi prezbiterii sunt proestoşi ai Bisericilor, se arată şi din cuvântul al 15-lea al Sfântului Grigorie Teologul, unde pe prezbiteri îi numeşte păstori, iar pe Episcopi arhipăstori. Şi Zonara încă împreună şezători în Altar cu Episcopii pe ei îi numeşte.

256

noime de ale lor, şi neputând câteodată a le înţelege bine, să cadă de la cuviinţă, şi de la adevăr. căci din învăţătura aceasta a Părinţilor învăţându-se noroadele, care sunt cele folositoare sufletelor lor, şi care nefolositoare, îşi prefac viaţa lor din răutate întru fapta bună, şi din întunericul necunoştinţei se izbăvesc. Şi iarăşi luând aminte la aceasta, şi auzind chinurile şi muncile ce vor să ia cei răi, pentru frica acelora, se depărtează de răutăţi, şi lucrează cele pentru mântuirea lor.

CANONUL 20

Să nu fie slobod Episcopului întru altă cetate, ce nu este cuvenită lui, a învăţa în public. Iar de se va vădi cineva făcând aceasta, să înceteze despre Episcopie; să lucreze însă cele ale prezbiterului.

[Apostol 35; Sinod 2,2; Sinod 3,8; Antiohia 13,22; Sardichia 3,11,12]

TÂLCUIRE

Nu este iertat (zice Canonul) vreunui Episcop a învăţa în arătare şi în public, în eparhie străină, fără voia Episcopului locului. Fiindcă acest fel de învăţătură se face spre necinstea aceluia, ca (şi) cum acesta ar fi înţelept, şi învăţător, iar acela ar fi neînţelept şi neînvăţat. Şi care se va arăta făcând una ca aceasta, să înceteze despre dregătoria Episcopului, şi să facă numai cele ce se cuvin prezbiterului. însă în auzul poporului şi obşteşte opreşte Canonul acesta a învăţa, iar dacă în deosebire l-ar întreba pe Episcop cineva pentru oarecare lucruri, şi va răspunde, nu păcătuieşte. Şi nu se împotriveşte Canonul acesta celui 29 al Sinodului al 4-lea pentru cele zise în al 35-lea al Apostolilor, pe care şi citeşte-l.

CANONUL 21

Cei ce au căzut în vinovăţii canoniceşti, şi pentru aceasta sunt supuşi celei desăvârşite şi pururelnice caterisiri, şi în locul mirenilor împinşi, dacă de bună voie către întoarcere privind, se leapădă de păcatul pentru care au căzut din Dar, şi s-au făcut pe sine-şi desăvârşit străini de acelaşi, în chipul clerului tunde-se. Iar de nu o vor alege aceasta de voia lor, grijească-şi pletele ca şi mirenii, ca unii ce au cinstit mai mult petrecerea cea în lume decât cereasca Viaţă. [Apostol 25; Sinod 1,9; Sinod 6,4; Neocezareea 9; Vasilie 3,17, 32,50,70]

TÂLCUIRE

Câţi ierosiţi pentru canoniceşti vinovăţii, pentru curvie, zicând, sau preacurvie, sau alte păcate de acest fel, desăvârşit şi pentru totdeauna fiind

257

caterisiţi, şi în formă de mireni îmbrăcaţi, şi împreună cu mirenii stând în biserică, porunceşte Canonul acesta, că de se vor pocăi de bună voie, şi se vor depărta desăvârşit de păcatul acela, să-şi tundă perii capului, adică să aibă semnul acel numit papalitra în creştet, care era chip şi semn al clericilor203. Iar de nu se vor pocăi de bună voie, grijindu-şi pletele, ca şi cei lumeşti, ca de la chipul cel mirenesc ruşinându-se, să vie cândva întru simţirea răutăţii lor, şi să se pocăiască.

CANONUL 22

Cei ce pe bani se hirotonisesc, ori Episcopi, sau ori de care clerici, şi nu după cercetare, şi alegere a vieţii, a se caterisi poruncim. încă şi cei ce i-au hirotonisit. [Apostol 29; Sinod 4, 2; Sinod 6, 23; Sinod 7, 4, 5, 19; Vasilie 91; Epistola Ghenadie şi Tarasie]

TÂLCUIRE

Porunceşte Canonul acesta să se caterisească Episcopii, şi alţii oarecare clerici, ce se vor hirotonisi prin darea de bani, şi nu pentru vrednicie, şi îmbunătăţita lor viaţă; împreună şi cei ce i-au hirotonisit; vezi Apostolescul Canon 29. Citeşte şi suspină frate pentru călcarea unor Canoane ca acestea atât de

203 Papalitra care şi Garrara se numeşte este o rotundă tundere a părului din creştetul capului, şi nu este obicei latinesc, ci a toatei Bisericii răsăriteneşti şi apuseneşti, precum din Canonul acesta se adeverează, şi de la Sfinţi. Că Ieronim, scriind către Augustin zice, rog pe cununa ta, asemenea şi Augustin, scriind către Episcopul Proculian, zice, să nu ai parte de cununa mea. Se face însă, nu spre cinstea Apostolului Petru, precum zic apusenii. Ci mai întâi şi chiar spre semnul chipului clericesc, după care aceştia se Osebeau de cei ce nu erau clerici, precum zice Canonul. Iar în urmă şi după alegoricescul chip, spre închipuirea cununii cei de spini a Domnului, precum tâlcuieşte Sfântul Ghermano în cea pentru tainica Teorie. Deci clericii Bisericilor noastre, nu spre împodobire tunzând de sus şi de jos puţin pletele, în cruciş adică, şi în mijloc lăsându-le netunse, şi cu totul nestricate, iar apusenii, fiindcă îl face acesta spre împodobire, deasupra şi dedesubt răzând pletele, şi mijlocul adeseori tunzându-l, şi nepotrivite făcându-le cu cununa Sfinţilor, pentru aceasta Maxim Margunie în însemnarea 35 la Canoanele Sinodului din Antiohia, curvească cunună o a numit pe acel semn al Latinilor. Vezi pe Dositei în Dodecavivlion la foaia 778 iar cum că se cuvine a face în creştetul capului acest fel de cunună, şi clericii noştri învaţă-se din Canonul acesta. Că nu este drept hotare veşnice a strămuta, pe care le-au pus Părinţii noştri. Pentru aceasta şi Valsamon tâlcuind Canonul 44 al marelui Vasilie zice, că clericii cei caterisiţi se prefac, şi cu chipul acesta se întocmesc Canoanele, şi cel 25 Apostolesc, şi cel 3 al marelui Vasilie, şi câte alte Canoane zic, ca unii ca aceştia să se arunce în locul mirenilor. Şi alţii, că, cei caterisiţi, dacă în urmă de voie vor urî păcatul, şi desăvârşit se vor părăsi de el, şi se vor pocăi, aceştia să-şi ia iarăşi forma clericatului, ce au pierdut-o. Iar dacă aceasta este aşa, arătat este dar că aceştia se suiau iarăşi, la locul celor ierosiţi, şi îşi aveau starea şi cinstea şederii numai, nu şi a lucrării treptei pierdute.

258

înfricoşate. Fiindcă în ziua de astăzi întru acest chip se lucrează simonia, ca (şi) cum ar fi o faptă bună, şi nu eres urât de Dumnezeu, precum îl numeşte Preasfinţitul Ghenadie. Dacă, după perilipsisurile Sfinţitelor Canoane, va căuta cineva lucrările cele Bisericeşti ale stării de acum, negreşit nu se dumireşte, şi nu află cea mai mică asemănare cu starea cea mai dinainte, spre a-şi putea vindeca nedumerirea sa. Pentru că toţi cei Bisericeşti afară de lege iau rânduiala, şi asemeni vieţuiesc, şi se săvârşesc; pentru aceasta şi jugul robiei zace asupră-ne, şi sporeşte cu asprime. Noi însă nu simţim, şi mai fără ruşine facem fărădelegi.

CANONUL 23

Pentru ca nimeni, ori din Episcopi, sau din prezbiteri, sau din diaconi, dând Preacurata Cuminecătură să ceară de la cel ce se împărtăşeşte pentru acest fel de împărtăşire, bani sau orice fel de lucru. Că nici este cumpărat Harul, nici cu bani am împărţit Sfinţenia Duhului, ci celor vrednici de Dar, fără vicleşug se cuvine a se da Iar de s-ar arăta cineva din cei număraţi în cler, cerând de la acela, pe care îl cuminecă cu Preacurata Cuminecătură, orice fel (de plată) să se caterisească, ca un râvnitor al rătăcirii, şi a răutăţii lui Simon. [Apostol 29; Sinod 4, 2; Sinod 6, 22; Sinod 7, 4, 15, 19; Vasilie 91; Epistolia Ghenadie şi Tarasie]

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte, ca nici un Episcop, sau prezbiter, sau diacon, să nu ceară cu îndatorire de La aceia pe care îi împărtăşeşte cu Dumnezeieştile Taine, parale, sau vreun alt fel de plată, oricât de mică ar fi, pentru Dumnezeiasca împărtăşire. Căci Darul Sfintelor Taine nu se vinde, nici cu bani dăm sfinţenia Dumnezeiescului Duh. Ci fără plată, celor ce sunt vrednici de el; că pentru aceasta şi Darul de cei mulţi se numeşte Dumnezeiasca împărtăşire. Iar cel ce o ar face aceastasă se caterisească, ca un următor al lui Simon vrăjitorul, care a socotit că cu bani se vinde Harul prea Sfântului Duh. (Citeşte şi pe 29 Apostolesc).

CANONUL 24

Nu fie slobod vreunuia din cei ce se numără în ieraticeasca tagmă, sau din monahi, a merge la alergarea cu caii (să privească), sau să sufere scenicile jocuri. Ci şi de se va chema vreunul la nuntă, când vor intra însă jocurile spre jucărelile cele spre amăgire, să se scoale, şi îndată să se ducă. Aşa poruncind învăţătura Părinţilor noştri; iar dacă vreunul s-ar prinde întru aceasta, sau să înceteze, sau să se caterisească. [Apostol 42, 43; Sinod 6,

259

51,62,66; Sinod 7,22; Laodiceea 3,54; Cartagina 17, 70]

TÂLCUIRE

Nu este iertat vreunuia din cei Sfinţiţi, sau din monahi, precum zice Canonul acesta, să meargă la locurile acelea unde se fac alergări de cai să privească, sau să asculte cântece de cele muiereşti (mireneşti). Dar şi la nuntă de va fi chemat vreun cleric, să meargă, însă când vor veni să cânte acest fel de cântări amăgitoare şi sataniceşti, să se scoale şi să fugă îndată, precum porunceşte învăţătura Părinţilor. Adică Canonul 54 al Sinodului din Laodiceea. (Măcar că acela adaugă, că nici alte priviri ce se fac la nunţi, şi la cine nu se cade a privi cei Sfinţiţi, ci trebuie a fugi.) Iar care se va prinde că a făcut aceasta, ori să înceteze, ori să se caterisească.

CANONUL 25

Pe lângă toate celelalte reînnoim şi Canonul cel ce învaţă, ca parohiile cele ţărăneşti sau săteşti ale fiecărei biserici, să rămână nestrămutate la Episcopii cei ce le ţin pe ele. Şi mai ales de le-au iconomisit în vreme de treizeci de ani fără silă ţiindu-le. Iar dacă, în lăuntrul celor treizeci de ani, s-a făcut oarecare pricire, sau s-ar face pentru ele, să fie iertat celor ce zic că s-au nedreptăţit, a porni (judecată) pentru acestea la Sinodul eparhiei.

[Sinod 4,17; Cartagina 128,129,130]

TÂLCUIRE

Canonul acesta înnoieşte pe cel al 17-lea al Sinodului al 4-lea pe care îl şi pune anume; însă nu tot, ci parte din acela; pentru aceea şi vezi tâlcuirea acestuia acolo.

CANONUL 26

Prezbiterul, carele din neştiinţă s-a poticnit la nuntă neiertată, de şedere împărtăşească-se după cele legiuite nouă de Sfinţitul Canon, iar de celelalte lucrări să se depărteze. Că destul este unuia ca acestuia iertarea, iar a binecuvânta pe altul cel ce este dator a-şi vindeca rănile sale, este lucru necuviincios. Că binecuvântarea este împărtăşire de sfinţenie. Iar cel ce aceasta nu o are, pentru poticnirea cea din neştiinţă, cum o va da altuia? deci, nici înaintea norodului, nici îndeosebi să binecuvinteze, nici Trupul lui Hristos să-l împartă altora, nici altceva să Liturghisească, ci îndestulându-se cu şederea mai sus, plângă-se către alţii, şi Domnului, ca să i se ierte lui nelegiuirea cea din neştiinţă. Bine arătat fiind, că acest fel de nuntă neiertată se va dezlega, şi nicidecum bărbatul va avea împărtăşire cu aceea,

260

pentru care s-a lipsit de Sfinţita lucrare.

[Apostol 19; Sinod 6,3; Neocezareea 2; Vasilie 23,27,78]

TÂLCUIRE

Canonul acesta204 este însuşi al 27-lea al marelui Vasilie, care rânduieşte ca prezbiterul acela, care prin cununie ar lua prin neştiinţă pe vreo rudenie a sa, acela, fiindcă nu ştia rudenia, pentru aceasta se iartă, şi să aibă cinstea şederii împreună cu prezbiterii ceilalţi. iar de toate celelalte lucrări ale preoţiei să se depărteze. Adăugând Sinodul că şi cinstea şederii acesteia să o aibă, după ce mai întâi se va despărţi de neiertata nunta aceea, pentru care s-a caterisit de preoţie; că de nu se va despărţi, nu numai că şi de cinstea aceasta se va lipsi, ci se va supune şi sub certări.

CANONUL 27

Nimeni din cei ce se numără în cler să nu se îmbrace în haină necuvenită, nici în cetate petrecând, nici în cale mergând, ci să întrebuinţeze îmbrăcăminţi cele acum obişnuite celor ce se numără în cler. Iar dacă unul va face una ca aceasta, pe o săptămână să se afurisească.

[Sinod 7,16; Gangra 12,21]

TÂLCUIRE

Clericii, şi cei ierosiţi, se cuvine a fi cucernici şi după chipul cel din afară, pentru că Dumnezeu cu adevărat vede în inimă, iar oamenii privesc la starea cea din afară a trupului, după ceea ce este scris: „Omul vede în faţă, iar Dumnezeu vede în inimă”. [I împăraţi 16, 7] Drept aceea din cele dinafară chibzuiesc şi aşezarea cea din lăuntru a inimii. Pentru aceasta şi Canonul acesta porunceşte, ca nici un cleric să nu poarte haine nepotrivite epanghelmei sale. Adică de mult preţ, şi de mătase,sau şi ostăşeşti, nici în cetate aflându-se, nici în călătorie, ci să întrebuinţeze hainele cele obişnuite clericilor,

204 Din Canonul acesta arătat se dovedeşte că toţi prezbiterii (cum şi Arhiereii) care se vor caterisi pentru arătatele lor vinovăţii, sau şi de către duhovnicul cu sfătuire se vor opri pentru ascunsele lor păcate, cele vrednice de caterisire, sau şi însuşi mustraţi de ştiinţă se vor paretisi, aceştia nu pot, nici a blagoslovi, nici a Sfinţi, nici vreo altă Sfinţită lucrare a face, nici întru ascuns, nici în arătare. nici a cumineca pe cineva, nici apă Sfinţită a face, nici Botezuri, nici masluri. Fiindcă întru toate Sfinţitele lucrări acestea, se face împărtăşire de binecuvântare şi de sfinţenie, pe care ei nu o au, după cuprinderea Canonului acestuia. Dar nici gândurile a asculta, şi duhovnici a se face nu pot unii ca aceştia. Pentru că după Simeon al Tesalonicului (răspunsul 11) duhovnicescul părinte trebuie şi a blagoslovi, şi iertătoare rugăciune a rosti, şi a liturghisi, şi pe cei ce se mărturisesc a-i cumineca, şi pentru cei ce se pocăiesc a mijloci. Şi în scurt a zice, duhovnicul trebuie să aibă preoţia lucrătoare, după Kitrus (vezi şi subînsemnarea celui 39 Apostolesc).

261

adică cucernice şi umilite. Iar care ar face dimpotrivă, să se afurisească pe o săptămână.

CANONUL 28

Fiindcă ne-am înştiinţat că în osebite biserici, struguri proaducându-se în Altar, după oarecare păzit obicei, liturghisitorii Altarului împreunându-i pe aceştia cu Jertfa cea fără de sânge a Proaducerii, aşa pe amândouă împreună le împart poporului. Împreună am socotit, ca să nu mai facă vreunul din cei Sfinţiţi aceasta, ci spre viaţa veşnică, şi spre iertarea păcatelor singură Proaducerea să se dea poporului. Iar aducerea strugurilor ca o pârgă socotind-o ei, osebit binecuvântând-o iereii să dea dintr-însa celor ce cer spre mulţumirea dătătorului rodurilor, prin care trupurile noastre, după Dumnezeiasca hotărâre, cresc şi se hrănesc. Deci dacă vreun cleric ar face afară din cele rânduite, să se caterisească. [Apostol 3,4; Sinod 6,32,57,99; Cartagina 40]

TÂLCUIRE

De vreme ce în unele locuri, după oarecare obicei proaduceau unii struguri şi îi puneau pe Sfânta Masă, pe care unindu-i prezbiterii cu Preacuratele Taine, le împărţeau pe amândouă împreună la norod, pentru aceasta porunceşte Canonul acesta, ca de acum să nu mai cuteze vreun prezbiter a face aceasta205. Ci Dumnezeiasca Cuminecătură singură să o dea celor vrednici, pentru viaţa veşnică, şi pentru iertarea păcatelor lor206. Iar strugurii ca pe o pârgă să-i blagoslovească cu osebită rugăciune, şi să-i împartă norodului, spre mulţumirea lui Dumnezeu. Iar care va face afară de Canonul acesta, să se

205 Drept aceea şi preoţii şi Arhiereii trebuie în vreme de ciumă, să întrebuinţeze chip spre a împărtăşi pe cei bolnavi, care să nu calce Canonul acesta, punând în strafidă Sfântul Trup, ci în vreun vas Sfinţit, şi de acolo să-l ia, sau cioclii, sau bolnavii, cu linguriţa. Apoi vasul cu linguriţa să se pună în oţet, şi oţetul să se verse acolo unde se spală preoţii după Sfânta Liturghie, sau cu oricare chip ar putea, mai neprimejduitor şi canonicesc.

206 deosebită şi de însăşi părticelele celelalte puse în Sfântul Potir. Pentru aceasta şi Simeon al Tesalonicului (cap. 94) zice, că preoţii se cuvine bine să ia aminte, a nu împărtăşi pe creştini din părticelele (adică din cea scoasă pentru Născătoarea de Dumnezeu, din cetele cele 9, nici din părticelele cele scoase pentru fiecare nume ce pomenesc) ci din însuşi Trupul Domnului. Iar de vor fi mulţi cei ce au să se împărtăşească (precum urmează mai ales în joia cea mare, la sărbătoarea Naşterii Domnului, la a Sfinţilor Apostoli, şi a Născătoarei de Dumnezeu) atunci să nu pună părticelele în Sfântul Potir, pentru ca să nu greşească, să împărtăşească pe vreunul dintr-însele, ci să le lase pe Sfântul Disc, şi după ce va împărtăşi pe norod, atunci punându-le, va săvârşi, precum aşa obişnuiesc a face şi la lavrele cele mari ale Sfântului Munte. Iar prezbiterii îngrijindu-se la nişte zile ca acestea, a scoate Agneţ mai mare după analogia norodului ce are a se împărtăşi.

262

caterisească. Citeşte şi pe cel al 3-lea Apostolesc.

CANONUL 29

Canonul celor adunaţi în Cartagina învaţă, ca Sfintele Altarului să nu se săvârşească, decât de oameni postiţi, osebindu-se o zi a anului, întru care se săvârşeşte Dumnezeiasca Cină, poate atunci, pentru oarecare pricinuiri folositoare Bisericii după locuri, acei dumnezeieşti Părinţi, întrebuinţând o iconomie ca aceasta. Dar pe noi nimeni silindu-ne a lăsa scumpătatea, hotărâm, Apostoliceştilor, şi părinteştilor predări urmând, că nu se cade în patruzecime a dezlega Joia săptămânii celei de pe urmă, şi toată patruzecimea a o necinsti. [Apostol 69; Sinod 6, 89; Laodiceea 49, 50, 51, 52; Cartagina 48,56; Dionisie 1; Timotei 8,10]

TÂLCUIRE

Precum Domnul nostru Iisus Hristos în seara Joii celei mari, mai întâi a mâncat Cina cea de Obşte, şi după aceea a dat Dumnezeieştile Taine Apostolilor, cu un chip ca acesta au apucat a se ţine obiceiul şi în locurile Africii, mai întâi a mânca cei de acolo în Joia cea mare oarecare desfătate mâncări, după Zonara, dezlegătoare fiind a obişnuitei uscatei mâncări ce se face în toate zilele postului celui mare, şi apoi să săvârşească Liturghie, şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine. Deci Sinodul acesta îmbunătăţind Canonul al 48-lea al Sinodului din Cartagina, care cuprinde acest obicei, rânduieşte, că Părinţii aceia, poate au întrebuinţat Iconomia aceasta, pentru oarecare pricini folositoare în locurile acelea; iar noi (zic Părinţii acestui Sinod) neavând vreo pricină, care să ne silească, a lăsa scumpătatea Canoanelor, urmăm atât predaniilor Apostolilor, adică Canonului al 69-lea al lor, care rânduieşte, ca toţi să postească Sfânta Patruzecime (întru care aceste patruzeci de zile se cuprinde şi Joia cea mare, şi toată Săptămâna mare) cât şi cele ale Părinţilor, adică Canonul 8 al Părinţilor din Laodiceea, care rânduieşte, că nu se cade cineva a dezlega Postul Joii celei mari a săptămânii celei de pe urmă a marelui Post, şi prin dezlegarea aceasta să necinstească, şi să netrebnicească tot Postul Patruzecimii; ci trebuie toată Patruzecimea a o posti cu mâncare uscată, împreună adică cu Joia cea mare.

SIMFONIE

„însemnează însă, că nu numai acest 48 al Cartaginei hotărăşte, că se cuvine iereii postiţi a Liturghisi, dar şi cel 56 acestea zice, că aceasta s-ar fi adeverit şi de Sinodul cel din Niceea. Dacă însă se primejduieşte cineva spre moarte, trebuie a-l cumineca şi după ce a mâncat, după al 9-lea Canon al Sfântului

263

Nichifor. Iar Dumnezeiescul Hrisostom categorisit fiind, pentru ce a împărtăşit pe oarecare după ce au mâncat, scrie în epistolia cea către Chiriac Episcopul: De am făcut aceasta să se şteargă numele meu din cartea Episcopilor. Iar fiindcă-mi zic aşa, şi prigonesc, surpe pe Pavel, care după ce a cinat, pe toţi cei din casă i-a botezat. Surpe aceştia încă şi pe Hristos, care după ce a cinat a dat Apostolilor împărtăşirea. Pentru aceasta cei ce vor a se cumineca, până înainte de miezul nopţii au voie a bea apă, şi după aceasta se cuvine a nu pune nimic în gură, până după împărtăşire. Citeşte şi pe 69 Apostolesc.

CANONUL 30

Toate voind noi spre zidirea Bisericii a se lucra, am socotit a iconomisi şi pe iereii cei ce Se află în bisericile cele barbariceşti, ca Apostolescul Canon cel pentru a nu-şi lepăda pe femeia sa cu pricinuire de evlavie, şi a covârşi pe cât ar putea, şi a face lucruri mai presus de cele rânduite, din aceasta învoindu-se cu soţiile lor, de împreunarea cea unul către altul se depărtează. Hotărâm, aceştia să nu mai locuiască împreună cu ele, după nici un chip cândva, ca de aici să ne dea dovadă desăvârşită pentru făgăduinţă. Către aceasta însă pentru dânşii, nu pentru altceva, ne-am înduplecat, decât pentru împuţinarea de suflet a socotelii lor, şi pentru înstrăinarea moralurilor, şi neîntărirea. [Apostolesc 5; Sinod 6,12,13,48; Gangra 4; Cartagina 3,4,33]

TÂLCUIRE

Fiindcă cei ierosiţi ce se află în barbaria Africii, precum am zis, vrând să covârşească legiuirea Apostolicescului al 5-lea Canon, care porunceşte, a nu-şi despărţi vreun Iereu pe femeia sa cu pricinuiri de evlavie, se învoiesc cu femeile lor, şi se depărtează de trupeasca împreunare; pentru aceasta Canonul acesta hotărăşte, că, cei ce au făcut aşa, să nu mai locuiască împreună cu femeile lor după nici un chip. întâi adică, pentru ca să arate cu despărţirea aceasta a împreună-locuirii, că nu pentru făţarnică, şi mincinoasă evlavie, ci cu adevărat pentru dorul întregii înţelepciuni, şi al fecioriei au făcut acest fel de făgăduinţă, şi învoire. Şi alta încă, pentru că, din deasa privire, şi împreuna petrecere cu femeile lor, se îndeamnă iarăşi spre trupeasca împreunare cu dânsele. însă şi aceasta, zice, o am iertat lor, nu pentru altă pricină, ci pentru socoteala lor cea cu micşorare de suflet, şi pentru sălbaticul lor moral, după Zonara, sau pentru străinătatea bunei rânduieli a Bisericeştilor moraluri, după Valsamon. Şi pentru neîntărirea credinţei lor. (Şi vezi că însuşi aceasta de o iartă Sinodul în Barbaria pentru pricinile acestea, la Roma nu o iartă a se face, pentru domesticia moralurilor, pentru Bisericeasca buna rânduială, şi pentru celelalte, şi cu toate că obiceiul acesta de la Romani a urmat şi în

264

Barbaria, după Canonul al 4-lea al Sinodului din Cartagina.) (Citeşte şi pe al 5-lea Apostolesc.)

CANONUL 31

Clericii cei ce liturghisesc, sau botează prin casele cele de rugăciune, care se află prin case, hotărâm-a o face aceasta sub socotinţa Episcopului celui de loc. încât, dacă vreun cleric, aceasta nu o va păzi aşa, să se caterisească. [Apostol 31; Sinod 4, 18; Sinod 6, 34, 59; Sinod 1 şi 2, 12, 13, 14, 15; Gangra 6; Antiohia 5; Laodiceea 58; Cartagina 10,62[

TÂLCUIRE

Nu iartă Canonul acesta a Liturghisi, sau a boteza, preoţii prin cămări, sau în casa cuiva, cea de rugăciune, adică rânduită şi afierosită spre rugăciune, neSfinţită fiind însă, fără de voia şi socotinţa Episcopului de loc. Pentru că aceasta este parasinagoghi (adică complot) şi apostasie împotriva Episcopului, ci să o facă aceasta cu socotinţa şi voia lor. Iar care nu o va păzi aceasta, să se caterisească.

CANONUL 32

Fiindcă au venit la ştiinţa noastră, cum că în ţara Armenilor, cei ce săvârşesc Jertfa cea fără de sânge, numai vin proaduc la Sfinţita Masă, nemestecându-l pe el cu apă, propunând ei pe învăţătorul Bisericii pe Ioan cel cu gura de aur, care zice, prin tâlcuire la Evanghelia lui Matei acestea: „Pentru care pricină n-au băut apă după ce a înviat, ci vin?” (Vor. 521), pe alt eres rău din rădăcină zmulgându-l. Fiindcă sunt unii care întrebuinţează în Taine apă, arătând că şi când a predat Tainele, şi când a înviat, a întins masă goală fără de taine, vin întrebuinţând. Din rodul, zice, al viei [Matei 26, 29]. deci via, vin, iar nu apă naşte. Şi din aceasta ei socotesc că surpă învăţătorul preaducerea apei întru Sfinţita Jertfă. Ca nu şi de acum înainte să fie ţinuţi de neştiinţă, învăţătura părintelui cu ortodoxie o descoperim. Că răul eres al Idroparastaţilor vechi fiind, care în loc de vin, întrebuinţează în jertfa lor numai apă, stricând acest de Dumnezeu purtător bărbat nelegiuita învăţătură a acestui fel de eres, şi arătând, că ei de-a dreptul se împotrivesc Apostoleştei predări, au formăluit cuvântul cel pomenit. Fiindcă şi în Biserica sa, unde i s-a încredinţat păstorească administraţie, a predat a se amesteca cu apă, când ar trebui a se săvârşi jertfa cea fără de sânge, arătând dregirea cea din sânge şi din apă din cinstita Coastă a Izbăvitorului, şi Mântuitorului nostru Hristos Dumnezeu, care s-a vărsat spre învierea a toată lumea, şi spre izbăvirea de păcate. Şi prin toate bisericile încă, unde duhovniceştii

265

luminători au strălucit, această rânduială de Dumnezeu dată stăpâneşte. Fiindcă şi Iacov fratele cel după trup al lui Hristos Dumnezeului nostru, căruia întâi i s-au încredinţat scaunul Bisericii Ierusalimului. Şi Vasilie, Episcopul Bisericii Chesarenilor, a căruia laudă s-a răspândit prin toată lumea, în scris predând nouă tainica Sfinţită lucrare, aşa săvârşind în Dumnezeiasca Liturghie din apă, şi din vin a dat Sfinţitul Pahar. Şi cuvioşii Părinţi cei ce s-au adunat în Cartagina, aşa anume au pomenit, ca întru cele Sfinte nimic mai mult decât Trupul, şi Sângele Domnului să se proaducă, precum şi însuşi Domnul a predat, adică pâine, şi vin, cu apă amestecat Deci dacă vreun Episcop, sau prezbiter, nu după predata de Apostoli rânduială face, şi neamestecând apa cu vin, aşa va proaduce Jertfa cea preacurată, să se caterisească, ca unul ce cu nesăvârşire pe Taină o vesteşte, şi înnoieşte cele predate.

TÂLCUIRE

Canonul acesta îndreptează răul obicei, care apucase a se ţine în ţara Armenilor, a liturghisi adică numai cu vin, fără a-l amesteca cu apă, după Bisericeasca predare. Şi fiindcă ei aduc, spre adeverirea acestui fel de obicei al lor, mărturie din tâlcuirea ce face Ioan Hrisostom la Evanghelia lui Matei, şi socotesc că acest Dumnezeiesc părinte fiindcă zice acolo, că Domnul, şi mainainte de înviere, şi după înviere, a întrebuinţat vin, surpă prin cuvântul acesta pe unirea apei la Taine. Pentru această greşită înţelegere a lor, Părinţii aceştia arată adevărata înţelegere a cuvintelor Sfântului, zicând: Că, fiindcă era un eres vechi ce se numea al Idroparastaţilor care numai apă întrebuinţau la Dumnezeiasca Taină, şi nu vin, Dumnezeiescul Hrisostom surpând acest fel de eres, aşa a grăit cuvântul, şi nu ca (şi) cum primind acest rău obicei al Idroparastaţilor. Fiindcă însuşi Sfântul acesta prin Dumnezeiasca sa Liturghie a predat Bisericii Constantinopolului, că în Jertfa cea fără de Sânge a Tainelor, să se amestece apă cu vin, spre arătarea Sângelui, şi a Apei ce au ieşit din cinstita Coasta Domnului, fiind spânzurat pe Cruce, pentru lăsarea păcatelor şi învierea a toată lumea. După Evangheliceasca zicerea aceea: Unul din ostaşi cu suliţa a împuns Coasta Lui, şi îndată a ieşit Sânge şi Apă. Şi nu numai Hrisostom, ci şi Iacov fratele lui Dumnezeu, şi întâiul Ierarh al Ierusalimului207. Şi marele

207 însemnează că Liturghia fratelui Domnului, după Canonul acesta, este primită. Care din vechime se săvârşea în Palestina, iar acum nu este lucrătoare, şi numai în oarecare locuri, şi uneori, se săvârşeşte. Iar Valsamon că şi Sinod ecumenic o primeşte, zice însă la întâia întrebare a lui Marcu al Alexandriei, că nu este primită. Poate pentru că la unele locuri se vede a fi minciunoşită. Că, „De tine se bucură” ce zice să se cânte după: „Mai ales pentru Preasfânta Preacurata” nu este veche cântare, ci mai de curând. Vezi şi catehisul. Dar şi Emanuil Malaxos în capul 220 al Nomocanonului istoriseşte cum că Biserica a întrebuinţat Liturghia lui Iacov până în zilele marelui Vasilie.

266

Vasilie în liturghiile sale a predat a se săvârşi Sfântul Potir din vin şi din apă, încă şi Părinţii cei în Cartagina adunaţi în Canonul 44 pe care îl şi aştern anume. Deci oricare Arhiereu, sau prezbiter, la Dumnezeiască liturghie nu amestecă apă cu vin, după Apostoleasca predanie, să se caterisească, fiindcă cu aceasta, face nesăvârşită Taina Dumnezeieştii Euharistii, şi surpă cele predate.

CANONUL 33

Fiindcă ne-am înştiinţat că în ţara Armenilor, numai cei din neamul preoţesc se aşează în cler, urmând obiceiurilor Iudaiceşti, se apucă a lucra aceasta, iar unii dintre dânşii şi netunşi se aşează ieropsalţi, şi anagnoşti ai Dumnezeiescului Lăcaş, am socotit, ca de acum, să nu fie cu putinţă celor ce voiesc a înainta pe oarecare în cler, privind la neamul celui ce se prohiriseşte. Ci ispitindu-i, de vor fi vrednici după hotărârile cele puse în Sfinţitele Canoane a se număra în cler, pe aceştia să-i prohirisească Bisericeşti, ori de au fost din strămoşi preoţi, ori şi de nu. Dar nici a ierta pe cineva dintre toţi, a rosti în Amvon, Dumnezeieştile cuvinte către popor, după rânduiala celor în cler număraţi, dacă nu vreo ieraticească tundere va întrebuinţa unul ca acesta, şi de nu va primi canoniceşte binecuvântare de la păstorul său. Iar de se va vădi cineva făcând afară de cele mai sus scrise, să se afurisească.

[Apostolesc 77; Sinod 7,14; Laodiceea 23; Cartagina 22]

TÂLCUIRE

Şi Canonul acesta pe cei ce se află în ţara Armenilor îi îndreptează, care nu numai clerici făceau pe singuri cei ce se trăgeau din neam ieraticesc, urmând obiceiului Iudeilor, care făceau prezbiteri pe cei ce se trăgeau din singură seminţia lui Levi. Ci şi cântăreţi, şi citeţi aşeza în Biserică, fără hirotesie de Arhiereu. Rânduiesc (Părinţii Sinodului acestuia) că de acum înainte să nu caute de este din neam ieraticesc cel ce are a se hirotonisi, ci să-l ispitească de este cu adevărat vrednic a se face cleric. Şi pe lângă acestea, ca să nu lase pe vreunul să rostească în Amvon Dumnezeieştile cuvinte norodului208, de nu va

208 însemnează că, după cartea a doua capul 57 al Apostoleştilor aşezământuri, celelalte cuvinte ale Dumnezeieştilor Scripturi citeţul le rostea norodului pe loc înalt în mijloc stând, iar Evangheliile diaconul, sau prezbiterul. Iar după Teologul Grigorie, precum zic unii, şi Evangheliile, se vede că le zicea el, în cel întâi înfruntătorul cuvânt împotriva lui Iulian: „Şi ce, nu trebuia acestea (adică evangheliceştile porunci) a le şti cu scumpătate, cel ce s-a învrednicit de cinstea dregătoriei Altarului celui mare, a se face citeţi oarecând ale dumnezeieştilor cuvinte?” Iulian, adică. Dar poate dumnezeieşti cuvinte, ce acela citea, să fi fost şi alte Scripturi, dar nu şi Evan gheliile, care zice Sfântul, adică, că Iulian le citea, nu însă şi că citea Evangheliile, măcar deşi alcătuirea cuvântului aceasta dă a înţelege. Ori aceasta o zice teologul aşa, şi pentru că în cuvintele ce se citesc în Biserică de către citeţi, au şi ziceri multe al Evangheliei semănate într-însele.

267

lua mai întâi, de la Arhiereu canoniceasca pecetluire de citeţ. Iar care va face afară de acestea, să se afurisească.

CANONUL 34

Şi aceasta încă ieraticescul Canon luminat vorovind-o, că vinovăţia congiuraţiei, sau afatriei şi de legile cele dinafară cu totul s-a oprit; cu mult mai vârtos dar în Biserica lui Dumnezeu se cuvine a se opri de a se face aceasta, şi noi ne sârguim a păzi, încât de s-ar afla oarecare clerici, sau monahi, sau conjurându-se sau întovărăşindu-se, sau prilejuri pândind asupra Episcopilor, sau Conclericilor, cu totul să cadă din treapta sa. [Apostolesc 31; Sinod 4,18; Sinod 1 şi 2,13,14,15; Antiohia 5; Cartagina 10,62]

TÂLCUIRE

Canonul acesta este însuşi cel al 18-lea al Sinodului al 4-lea şi citeşte tâlcuirea lui acolo, vezi însă şi tâlcuirea celui Apostolesc 31.

CANONUL 35

Nu fie iertat vreunuia din toţi Mitropoliţii, săvârşindu-se vreun Episcop ce ar fi supus scaunului său, lucrurile lui, sau cele ale bisericii lui, a le lua, sau a şi le însuşi, ci fie sub paza clerului bisericii, a căruia răposatul se află întâişezător, până la înaintarea altui Episcop. Afară de nu au rămas clerici în biserica aceea. Că atunci Mitropolitul acestea le va păzi neîmpuţinate, toate dându-le Episcopului ce se va hirotonisi.

[Apostolesc 40; Sinod 4,22; Antiohia 24; Cartagina 30,89]

TÂLCUIRE

Canonul acesta opreşte şi pe Mitropolitul despre a lua lucrurile unui Episcop supus al său, după ce ar trece din viaţa aceasta. (Citeşte-l şi pe cel 40 Apostolesc.)

CANONUL 36

Înnoind cele legiuite de cei o sută cincizeci Sfinţi Părinţi, ce s-au adunat întru această de Dumnezeu păzită şi împărătească cetate, şi ale celor şase sute treizeci, ce s-au adunat în Calcedon, hotărâm, ca scaunul patriarhului Constantinopolului, să dobândească presbiile [pronomiile] cele întocmai cu

268

ale scaunului Romei celei vechi, şi întru lucrurile cele Bisericeşti, ca acela să se mărească, al doilea după acela fiind, după care numeră-se scaunul marii cetăţi a Alexandrenilor, apoi cel al Antiohiei, şi după acesta, cel al cetăţii ierusalimlenilor. [Apostolesc 30; Sinod 2,3; Sinod 4,28]

TÂLCUIRE

Canonul acesta reînnoieşte pe Canonul 3 al Sinodului al 2-lea ecumenic, şi pe cel al 28-lea al Sinodului al 4-lea ecumenic, care cuprind pentru pronomiile scaunului Constantinopolului, ale căror tâlcuiri vezi-le la locul lor. (Citeşte şi Canonul al 6-lea al Sinodului 1 ecumenic, şi subînsemnarea aceluia, în care vorbim pentru cei 5 patriarhi).

CANONUL 37

Fiindcă în osebite vremi s-au făcut barbariceşti năvăliri, şi mai multe cetăţi din acestea au ajuns a fi supuse celor fără de lege, încât de aceasta nu putea întâiul şezător al unei cetăţi ca aceasta după hirotonia cea asupra lui, să-şi primească scaunul său, şi a se înscăuna într-însul cu Ieraticească aşezare, şi aşa după obiceiul ce apucase a se ţine hirotoniile, şi toate cele ce Episcopului se cuvin, şi a lucra şi a întrebuinţa. Noi păzind acestea, şi sevasul209 preoţiei, şi nicidecum voind spre vătămarea Bisericeştilor drepturi, păgâneasca înjurare a se lucra, celor aşa hirotonisiţi, şi pentru prezisă cauză neaşezându-se în scaunele lor. Am hotărât, să se păstreze neprejudecare, ca şi hirotoniile deosebiţilor clerici să le facă, şi Stăpânirea preşedenţiei după acelaşi hotar a o întrebuinţa, şi adevărată, şi legiuită să fie toată ocârmuirea cea purcezătoare de sub dânşii. Că nu se va opri de nevoia timpului, şi de scumpătatea descrierii, hotarul iconomiei. [Apostolesc 36; Anghira 18; Antiohia 17,18]

TÂLCUIRE

Rânduieşte Canonul acesta, că, de vreme ce oarecare Arhierei după ce s-au hirotonisit, nu au putut merge la scaunele şi eparhiile lor210 fiindcă s-au robit de năvălirile barbarilor; pentru aceasta Sinodul păzind cinstea şi sevasul arhieriei, şi nesuferind ca robirea barbarilor să pricinuiască împiedicare

209 Sevas evlavie, consideraţie, respect, veneraţie; (conf. DA.R. ed. Saeculum, Buc. 20C0, n.ed.)

210 Scaun se zice, nu chiar parohia, ci ceea ce este locuită cu creştini, şi cu clerici Drept aceea cei ce hirotonisesc în numele oarecăror cetăţi, sau oraşe sau sate care de creştini, şi clerici, sunt pustiite, aceştia proestoşind un loc fără de locuitori credincioşi, şi fără clerici, sunt dintre cei neatârnat hirotonisiţi, după papisticeasca idolopie a lor (adică facere de idoli), a Patriarhilor răsăritului care este afară de Canoane, după cel al 6-lea al Sinodului 4. Pentru aceasta unii ca aceştia nu trebuie a se cinsti cu preşedenţie de Episcop.

269

Bisericeştilor dreptăţi, hotărăşte, că, cei într-acest chip hirotonisiţi, iar pentru prilejul, şi frica barbarilor nu au putut a se aşeza la scaunele lor, neînvinuit să facă hirotoniile trebuincioşilor clerici ai eparhiei lor, şi depărtaţi fiind ei de ea, precum Canoanele povăţuiesc, şi să-şi aibă cinstea, şi stăpânirea proedriei211 lor, după acelaşi hotar, adică precum s-a hotărât a fi eparhia lor, întâi, adică, sau a doua, sau a treia, şi mai departe. Şi câte ar lucra cu Arhiereasca dreptate, adică ca Arhierei, să fie adevărate şi legiuite. Căci măcar că scumpătatea, adică de a merge ei la scaunele lor, şi a lucra unele ca acestea, s-au micşorat pentru nevoia vremii, şi a barbarilor. însă nu se va micşora de aceasta şi hotarul iconomiei, adică şi de a lucra ei acestea la scaunele lor, măcar departe fiind de ele.

CANONUL 38

Canonul cel aşezat de Părinţii noştri, şi noi îl păzim, care aşa învaţă, de s-ar fi înnoit vreo cetate din porunca împărătească, sau încă şi de s-ar înnoi, politiceştilor şi publicelor forme, urmeze şi rânduiala lucrurilor celor Bisericeşti. Acest Canon este însuşi al 17-lea al Sinodului 4. Şi vezi-i tâlcuirea acolo. [Sinod 4,17]

CANONUL 39

Fratele, şi sinliturghisitorul nostru Ioan proşezătorul Ostrovului Kiprilor, împreună cu poporul său, în eparhia Elispontului, pentru barbariceştile năpădiri, şi spre a se slobozi de păgânească robie, şi curat a se supune scripturilor preacreştineştii stăpâniri, mutându-se din numitul ostrov; cu purtarea de grijă a iubitorului de oameni Dumnezeu, şi cu osteneala iubitorului de Hristos, şi a binecinstitorului împăratului nostru, hotărâm, ca neînnoite să se păzească pronomiile cele date scaunului bărbatului celui mai sus numit de către purtătorii de Dumnezeu Părinţi cei întâi adunaţi în Efes, ca Iustianupolul cel nou să aibă dreptul cel al Constantinopolului, şi preaiubitorul de Dumnezeu Episcopul cel aşezat asupra ei, să şadă mai sus decât toţi cei ai eparhiei Elispontenilor, şi de către Episcopii săi să se hirotonisească, după vechiul obicei. Că obiceiurile cele în fiecare Biserică, şi de Dumnezeu purtătorii Părinţii noştri au socotit să se păzească; Episcopul cetăţii Chizicenilor supus fiind întâiului şezător a prezisului Iustinianupol, potrivit tuturor celorlalţi Episcopi, celor de sub arătatul întâiul şezător preaiubitorul de Dumnezeu Ioan. De către care, trebuinţa cerând, şi Episcopul al aceleiaşi cetăţi a Kizicenilor se va hirotonisi. [Apostolesc 34; Sinod 1, 6, 7; Sinod 2,2, 3; Sinod 3,8; Sinod 4,28; Sinod 6, 36; Antiohia 9]

211 Proedrie rang de prim ordin într-o ierarhie.

270

TÂLCUIRE

În timpul împăratului Iustinian al doilea, Ioan Arhiepiscopul Ciprului ducându-se din eparhia sa împreună cu norodul său, a venit în eparhia Elespontului (iar Elespontul este, după Valsamon, răsăriteneştile hotare, cele de la Avid, adică cetatea cea răsăritenească din afară, ce se întind până la Tracia; iar după Hrisant, gâtul mării cel ce se întinde de la Tenedo până la Caliupoli) atât pentru năvălirile barbarilor, cât şi pentru că slobozindu-se din robia lor, cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, şi cu silinţa împăratului s-au supus împărăţiei greceşti. Pentru aceasta Canonul acesta porunceşte să se păzească întregi pronomiile cele hărăzite scaunului Ciprului, de către Canonul al 8-lea al Sinodului al treilea, şi noul Iustinianupol acesta să aibă dreptul Constantinopolului (adică să fie şi acesta neatârnat ca şi acela sau, precum cea asienească, ponticească, şi trachicească s-au supus scaunului Constantinopolului, precum am zis la Canonul 28 al Sinodului al 4-lea, aşa şi eparhia Elespontului să se supună scaunului Ciprului) şi să se hirotonisească Arhiepiscopul acesteia de către Episcopii săi, după vechiul obicei. Deci, Mitropolitul Cetăţii Chizicului să se supună celui al Ciprului, precum şi toţi Episcopii cei din Cipru, şi trebuinţa cerând, de dânsul să se hirotonisească.

CANONUL 40

Fiindcă a se lipi de Dumnezeu, prin depărtarea din tulburările vieţii, este faptă foarte mântuitoare, trebuieşte noi nu necercetat a primi afară de vreme pe cei ce aleg viaţa monahicească. Ci a păzi hotarul cel predat nouă de către Părinţi şi întru aceştia, încât atunci se cuvine a se primi dând mărturia vieţii celei după Dumnezeu, ca adevărată, şi din cunoştinţă, şi cu judecată făcută, după împlinirea cuvântului. Deci să fie cel ce va a se supune sub jugul monahicesc, nu mai puţin decât de zece ani, supus această vreme întâiului şezător şi cercării celei de dânsul, de va socoti că este mai de folos a-i prelungi vremea, spre introducere în monahiceasca viaţă, şi aşezare. Că deşi marele Vasilie în Sfinţitele sale Canoane, pe ceea ce de voie se aduce pe sine lui Dumnezeu, şi îmbrăţişează fecioria, de şaptesprezece ani fiind, legiuieşte a o număra în ceata fecioarelor, Deci dar noi urmând pildei celei pentru văduve, şi diaconiţe, analoghiceşte (şi proporţionat) am îngrădit a fi în numita vârstă şi cei ce aleg monahiceasca viaţă. Că la Dumnezeiescul Apostol este scris: Văduva de şaizeci de ani cu vârsta a se număra în Biserică. Iar Sfinţitele Canoane au predat: diaconiţa a se hirotonisi la vârsta de patruzeci de ani; Biserica cu Dumnezeiescul Dar mai întărită fiind, şi văzând că sporeşte înainte, şi întărirea şi asigurarea credincioşilor întru păzirea Dumnezeieştilor porunci, care şi noi prea bine înţelegându-o, aceasta, desăvârşit

271

am rânduit bunăcuvântarea harului celui ce voieşte să înceapă nevoinţele cele după Dumnezeu, ca oarecare pecete în grabă noi însemnându-o întru el, de aici ele spre a nu se lenevi pe multă vreme, şi a nu se zăbovi punând noi la cale, mai ales cu adevărat grăbindu-ne şi către a bunului alegere şi aşezare.

[Sinod 1,19; Sinod 4,15; Sinod 6,14; Cartagina 6,51,153; Vasilie 18,24]

TÂLCUIRE

Cei ce voiesc a se face monahi, sau monahii, nu se cuvine, după Canonul acesta, a se primi fără cercetare; şi afară de vremea cuviincioasă, şi de hotarul cel dat de Dumnezeieştii Părinţi (şi mai ales de marele Vasilie). Ci atunci se cuvine a se primi mărturisirea, şi făgăduinţa ce vor da unii ca aceştia către Dumnezeu, ca adevărată, şi din a loruşi voinţă făcută, după ce se va deplini judecata minţii lor, precum în Canonul 18 zice marele Vasilie, şi mai ales întru a sa a 15-a hotărâre pe larg. Deci cel ce voieşte a se face monah, să nu fie mai puţin de zece ani, însă în stăpânirea Arhiereului să fie de a-i face cercarea lui, şi să-i adaoge anii (după măsura socotinţei sale celei din fire), de va socoti mai de folos. Căci deşi marele Vasilie în pomenitul Canon al său, rânduieşte, a se împreună număra în ceata fecioarelor fecioara ce va fi mai sus de şaisprezece, sau şaptesprezece ani. Dar noi (zic Părinţii acestui Sinod) urmând pildei văduvelor, şi a diaconiţelor, acei 16 şi 17 ani ai lui Vasilie, în zece ani am împuţinat. Căci, Apostolul rânduieşte: Să se numere văduva în Biserică, nu mai puţin de 60 de ani. Iar Părinţii Sinodului al 4-lea zic să se hirotonisească diaconiţa în vârstă de 40 de ani, în Canonul al 15-lea. Văzând noi Biserica lui Dumnezeu sporind cu Dumnezeiescul Dar, şi statornicia ce arată creştinii întru păzirea dumnezeieştilor porunci. Acestea şi noi bine socotindu-le, Canonul acesta am rânduit, întipărind ca pecetea în fragedul suflet al celui ce vrea să înceapă duhovniceştile nevoinţe ale monahilor, buna cuvântare a Dumnezeiescului Dar, şi întărindu-l pe el în Canonul acesta; nu spre a se lenevi în multă vreme despre lucrarea faptelor bune, ci spre a alege în grabă partea cea bună.

CANONUL 41

Cei ce se află prin cetăţi, sau prin sate, voind a se duce în închideri, şi a lua aminte de sine-şi în singurătate, mai întâi trebuie a intra în mănăstire, şi a se învăţa singuratica petrecere, şi în vreme de trei ani exarhului mănăstirii întru frica lui Dumnezeu a se supune, şi după toate chipurile, precum se cuvine, împlinind ascultarea. Şi aşa mărturisind despre proalegerea cea întru acest fel de viaţă, şi că din toată inima de bună voie o îmbrăţişează aceasta, să se ispitească de către proşezătorul [preşedentul] locului. Apoi aşa alt an, să stăruiască în afară de închisoare, ca scopul lor mai mult să se arate.

272

Că atunci vor da deplină încredinţare, că nu vânându-se de deşarta slavă, ci pentru însuşi binele cel adevărat, vânează liniştea aceasta. Iar după împlinirea a atâtui timp, de vor rămâne întru aceeaşi proalegere, să se închidă ei, şi să nu le mai fie iertat, când vor voi, a se depărta din acest fel de singurătate. Fără numai dacă pentru vreun obştesc folos, sau pentru vreo altă nevoie ce îi sileşte pe ei de moarte, s-ar trage către aceea, şi aşa, cu binecuvântarea Episcopului locului. Iar afară de zisele pricinuiri, apucându-se a ieşi din locuinţele lor, mai întâi adică fără voia lor să se închidă în pomenita închisoare, iar apoi cu posturi, şi cu alte aspre petreceri să-i vindece pe ei. Ştiind, după ceea ce este scris: „Că nimeni punând mâna pe plug şi întorcându-se înapoi, este îndreptat întru împărăţia Cerurilor”. [Luca 9, 62]

TÂLCUIRE

Mare, şi îndrăzneaţă faptă este, ca îndată din lumeasca viaţă, a se depărta cineva, şi a se închide în lăuntru în închisori (precum în peşteri, sau în alt fel de locuinţă închisă), şi de la o covârşire să sară la altă covârşire, de la noianul vieţii zic, cel mult tulburător, la noianul cel cu anevoie umblat al liniştii. Pentru aceasta Părinţii aceştia, în Canonul acesta, rânduiesc că cei ce voiesc a o face aceasta, mai întâi să meargă în mănăstire, şi după ce trei ani vor arăta întru toate ascultarea către egumenul, să se cerce de către Arhiereul, de vor mărturisi că de bună voie şi din toată inima doresc acest fel de depărtare. Apoi după aceasta, să se liniştească în vremea unui an afară de închisoare, pentru ca să dea mai multă încredinţare, că nu pentru slava deşartă, ci numai pentru binele liniştirii, doresc viaţa aceasta. Şi dacă după toate acestea vor sta statornici în cugetarea şi sârguinţa aceasta, atunci să se închidă, şi mai mult să nu aibă a ieşi afară, când vor voi, afară numai pentru obştescul folos al norodului, şi pentru primejdie de moarte. însă şi atunci să iasă cu blagoslovenia, şi cu voia Episcopului locului. Iar dacă fără de pricinile acestea ar ieşi, în silă să se închidă iarăşi în pomenita lor închisoare, şi cu postiri, şi cu alte rele pătimiri, să se canonisească, pentru ca să se înveţe, că, precum a zis Domnul: „Cel ce pune mâna sa pe plug, adică cel ce va începe vieţuirea cea după Dumnezeu, apoi se va întoarce la lumeasca viaţă, acesta nu poate a merge drept la împărăţia Cerurilor”.

CANONUL 42

Cei ce se zic pustnici, care poartă negru, şi plete la cap, înconjurând prin cetăţi, printre bărbaţi mireni, şi printre muieri petrecând, şi epanghelma lor ocărând, hotărâm de vor alege a-şi tunde pletele, primind şi chipul celorlalţi monahi, aceştia să se aşeze în Mănăstire, şi între fraţi să se numere. Iar

273

de nu o vor alege aceasta, desăvârşit să fie goniţi din cetăţi, şi să locuiască în pustietăţi, din care şi pe numirea lor o au plăsmuit.

TÂLCUIRE

Fiindcă din vechime mulţi amăgitori de noroade, pustnici numindu-se, purtau haine negre, şi plete la cap, şi înconjurau prin cetăţi, printre bărbaţi şi muieri, ocărând epanghelma monahicească. Pentru aceasta porunceşte Canonul acesta, că unii ca aceştia, de voiesc a-şi tunde părul, ca şi ceilalţi monahi ce se află prin mănăstiri212, şi a se aşeza în mănăstire, bine. Iar de nu vor voi, desăvârşit să se gonească de prin politii213, şi să se ducă să locuiască în pustietăţi, de unde mincinos, şi nu cu adevărat, s-au numit pe sine-şi pustnici.

CANONUL 43

Cu putinţă este creştinului a alege viaţa asceticească (nevoitoare), şi pe ameţeala cea mult tulburătoare a lucrurilor vieţii lepădând-o să intre în mănăstire, şi după chipul monahicesc să se tundă, măcar în orice fel de greşeală s-ar prinde; că Mântuitorul nostru Dumnezeu a zis: „Pe cel ce vine către Mine, nu-l voi scoate afară” (Ioan 6,37), fiind dar că monahiceasca petrecere ne închipuieşte nouă pe viaţa cea întru pocăinţă, împreună binevoim celui ce cu adevărat se adaogă către aceasta. Şi nici un chip îl va opri pe el despre împlinirea scopului său. [Sinod 1 şi 2,2]

TÂLCUIRE

Precum se vede, voind unii a se face monahi, se opreau de către oarecare, poate pentru păcatele ce ar fi făcut. Pentru aceasta Canonul rânduieşte, că are voie fiecare creştin (de sine-şi stăpân fiind adică, şi nu sub stăpân. După cel Apostolesc 82) a se lepăda de lume, şi a se duce în mănăstire spre a se tunde214, măcar de ar fi făcut şi păcatul cel mai mare. Fiindcă şi Domnul a

212 însemnează că din Canonul acesta, monahii cei ce sunt în chinovii şi în monastiri, se cuvine a-şi tunde măsurat părul capului, atât din Canonul acesta, cât şi din cuvântul cel pentru feciorie al marelui Atanasie, şi din cel 1 paşnic al lui Grigorie Teologul, şi din multe istorii ale Lavsaiconului. Fiindcă la monahi vremea aceasta este vreme de plângere, după Hrisostom (voroava 56 Matei) şi după Ioan al Scării. Iar Dumnezeu prin Isaia zice, că semn de plângere, şi de tânguire, şi de bocit, este raderea capului [Isaia 22,12], Şi dacă, după Pavel, de obşte tot bărbatul purtând plete se sluţeşte, cu mult mai vârtos monahii, şi mai ales tineri, şi diaconii? Că unii ca aceştia, cu cât smintesc pe ceilalţi cu feţele lor, cele tinere şi fără barbă, pe atât smintesc şi cu pletele lor cele lungi şi pieptănate. De acestea dar se cade a se păzi cei ce se află prin cetăţi, şi mai ales în Constantinopol.

213 Politie aşezare omenească, cetate, oraş, ţară, stat; (conf. DAJR, ed. Saeculum, Buc. 2000, n.ed.)

214 Tunderea aici Canonul zice pe chipul cel mare şi îngeresc, fiindcă, după Valsamon (la

274

zis: că „pe cel ce vine către Mine nu-l voi scoate afară”. Deci de vreme ce viaţa monahilor închipuieşte pe pocăinţă, precum şi stâlpul închipuieşte pe lucrul cel ce se scrie pe el, pentru aceasta şi noi ne mulţumim, şi împreună ne bucurăm cu cei ce o procinstesc pe ea, şi nici o pricină (de păcat adică, nu şi de sub stăpânire) nu-i va opri pe unii ca aceştia de la împlinirea ţintirei lor. Zice încă şi Canonul 25 al lui Nichifor, că dacă fiind cineva bolnav, ar cere monahicescul chip, se cade a i-l da fără întârziere de vreme, şi darul să nu i se oprească. Tot aceasta o zice şi Valsamon, şi Simeon al Tesalonicului; însă fără de bătrân, care urmează a-l primi pe el spre supunere, nici un monah să se facă, după

tâlcuirea Canonului al 2-lea al Sinodului din Sfânta Sofia), chiar tunderea este îmbrăcarea cea în chipul cel mare şi îngeresc. Trebuie însă a şti, că din început chipul monahicesc a fost unul şi singur, cel mare adică, precum scrie Sfântul Teodor Studitul în Testamentul său. Nu vei da cuiva chipul cel ce-i zic mic, apoi pe cel mare; pentru că chipul unul este, precum şi Botezul, în ce chip l-au întrebuinţat Sfinţii Părinţi. Şi Dumnezeiescul Grigorie Palama întru o epistolie către Pavel Ieromonahul zice, acesta este marele şi monahicescul chip. Iar chip mic al monahilor Părinţii nu ştiu, ci oarecare dintre cei mai noi, s-a arătat, că l-au întrebuinţat în două, fiind însă că fac aceleaşi întrebări şi răspunsuri, şi făgăduinţe atât la cel mic, cât şi la cel mare, iarăşi un chip îl socotesc. Şi Simeon al Tesalonicului (Cap. 20) zice, că precum Botezul este unul şi singur, aşa şi chipul monahilor. Că chipul cel mic este arvună şi început al celui mare, şi s-au izvodit de oarecare urmaşi Părinţi pentru neputinţa (sau şi lenevirea) oamenilor. Şi Molitfelnicul, încă şi Valsamon, chipul cel mic îl numesc arvună al celui mare. Iar Iov, cel ce se numeşte păcătos, în Cartea cea pentru Taine (la sintagmation a lui Hrisant al Ierusalimului) şi al 3-lea chip adaugă zicând, aşa: monahicescul chip de la cel mai mic spre cel mai deplin sporeşte, de la chipul cel mic purtător de rasă numit, la Sfântul chip cel al tunderii. Şi de la acesta iarăşi la cel mare îngeresc numit; asemeni dar şi cartea rugăciunilor în trei împarte rânduielile chipului, în rânduiala purtătorilor de rasă, a chipului celui mic, şi a chipului celui mare. şi nu numeşte chip mic pe cel purtător de rasă ca Iov, ci pe cel ce se numeşte de către noi de obşte purtător de Cruce, pe care Iov mai sus l-a numit chip al tunderii. Acestea aşa fiind zise, câţi vor apuca a se face purtători de rase, nu mai pot a lepăda rasa şi a se însura (ferească Dumnezeu). căci cum vor îndrăzni aceasta, de vreme ce şi perii capului l-au tuns, care însemnează că au lepădat toată cugetarea lumească şi au afierosit viaţa lui Dumnezeu. Cum, când şi rasă monahicească Blagoslovită a îmbrăcat, şi camilafcă, şi numele şi-au schimbat, şi două rugăciuni de preot li s-au citit, prin care mulţumeşte lui Dumnezeu, pentru că fu slobozit din viaţa cea deşartă şi lumească. Şi i-a chemat la cinstitul cin al monahilor şi roagă pe Dumnezeu să-i primească întru mântuitorul Său jug? Şi dacă cel ce făgăduieşte numai a se face monah, fără a îmbrăca rasă, nu trebuie a călca, ci a-şi împlini făgăduinţa sa; după ceea ce scrie: „Rugăciunile mele voi da Domnului.” Cu cât mai vârtos cel ce rasa o a îmbrăcat? Pentru aceasta şi Valsamon (tâlcuirea Canonului 5 al Sinodului 1 şi 2) zice: cel ce a îmbrăcat rasa nu are voie de aici a se face mirean, ci va fi silit a-şi împlini întâiul său scop. Adică, să ia chipul cel desăvârşit, iar de nu va voi, se va pedepsi, precum legea porunceşte la titlul 1 al cărţii a patra. Şi iarăşi, câţi purtători de Cruce se află (adică îmbrăcaţi în mantie) se îndoiesc că nu ar fi datori a păzi scumpătatea chipului celui mare (megaloshimos adică a schimnicilor), nu se amăgească, ci aducă-şi aminte că aceleaşi făgăduinţe au dat, şi pentru aceea sunt datori a păzi aceeaşi asprime de viaţă; şi sârguiască-se, dar, a lua chipul cel mare şi desăvârşit.

275

Canonul al doilea al Sinodului întâi şi al doilea.

CANONUL 44

Monahul prinzându-se în curvie, sau luând femeie spre împărtăşirea nunţii, şi spre împreună petrecerea, certărilor celor ce curvesc după Canoane se va supune. [Sinod 4,16; Anghira 19; Vasilie 6,18,19,20,60]

TÂLCUIRE

Monahul de se va dovedi că a curvit, ori că s-a însurat, ca un curvar, şapte ani să se certe după Canoane, mai întâi desfăcându-se şi de nelegiuita nuntă, hotărăşte Canonul acesta215.

CANONUL 45

Fiindcă ne-am înştiinţat, că în oarecare femeieşti mănăstiri cele ce voiesc a se învrednici Sfinţitului chipului aceluia, cu haine de mătase, şi în tot felul de înveşmântări, încă şi cu podoabe cu aur, şi cu pietre scumpe împestriţe, se împodobesc de către cei ce le aduc pe ele, şi aşa apropiindu-se la Jertfelnic, se dezbracă din îmbrăcămintea atâtei materii, şi că îndată se face asupra lor binecuvântarea chipului, şi se îmbracă ele cu îmbrăcămintea cea neagră. Hotărâm, ca de acum să nu se mai facă aceasta; că nici este lucru cuvios, ceea ce acum prin a sa voie a lepădat toată desfătarea vieţii, şi a îmbrăţişat petrecerea cea după Dumnezeu, şi o a adeverit aceasta cu cugetări neclintite, şi aşa a venit în mănăstire, ca iarăşi să-şi aducă aminte prin podoaba aceasta stricăcioasă şi trecătoare, de cele ce a uitat Şi dintru aceasta să rămână cu îndoială, şi sufletul să se tulbure ca valurile cele ce se învăluiesc, şi încoace şi încolo se întorc; încât nici lacrămă este cu putinţă a mai slobozi oarecând, nici a arăta cu trupul umilinţa cea din inimă. Ci deşi puţină oarece s-ar ivi lacrămă, precum se întâmplă, nu este mai mult pentru aşezarea nevoinţei celei monahiceşti, decât pentru că părăseşte lumea, şi cele din lume, să se socotească de către cei ce o văd pe aceasta că se apropie.

TÂLCUIRE

Opreşte Canonul acesta pe cele ce vin spre a se face monahii, de a veni cu haine de mătase şi cu podoabe scumpe, şi a se îmbrăca îndată în cele monahiceşti. Că nu este de cuviinţă, cele ce de bună voie au lepădat dulceaţa vieţii,

215 Valsamon, văzând că curvarul monah însurându-se se canoniseşte de Canonul acesta ca şi un mirean, zice, că această compogorâre se face pentru monahii aceia, care de sine-şi, şi de bună voie se despart de nelegiuita lor nuntă, şi care vor năzui la mărturisire, şi la pocăinţă, nu şi de cei ce în silă sunt trimişi la pocăinţă.

276

şi au iubit petrecerea cea după Dumnezeu, a veni iarăşi întru pomenirea celor ce le-au defăimat şi le-au uitat, prin acest fel de podoabe216. încă şi a se

216 Din cuvintele acestea ale Canonului încheiem, că uitarea aceasta prin oarecare îndelungată vreme în Monastire, şi prin ispitire se face, şi prin urmare. Că şi atunci monahii, şi monahiile, cu hainele cele lumeşti făceau cercare, şi nu cu îmbrăcăminte de rase. Că cu îmbrăcămintea cea neagră, zice, după ce veneau în monastire se îmbrăcau; iar mai arătat se face aceasta din Canonul 135 al celui din Cartagina. Vezi şi 1 a lui Nicolae. Şi însemnează după Pahimer la tălmăcirea ce face la Sfântul Dionisie, că îmbrăcămintea neagră a monahilor însemna, că ei petrec monahiceşte, strânşi întru sine-şi, precum şi colorul cel negru se strânge întru sine. Monahiceasca rânduială este a petrece monahiceşte; că aceasta însemnează îmbrăcămintea cea neagră. Pentru aceasta şi marele Atanasie în cuvântul cel pentru feciorie zice: îmbrăcămintea ta este neagră, nu cu vopsea boită, ci însăşi firească. însă nu numai cele negre sunt însuşite monahilor. Ci şi cele lae, adică nici desăvârşit negre, nici albe; pentru aceasta şi Hrisostom zice în cel pentru feciorie, nu în hainele cele lae, şi în culori este feciorie. Iar negrul color, însemnează încă şi plângerea, şi întristarea ce trebuie să aibă monahul. Că cei ce se întristează şi plâng pentru moartea oarecăror rudenii ale lor, obişnuiesc a se cerni. Fiind însă Că am pomenit pentru îmbrăcămintea monahicească, bine este să tâlcuim aici şi ce însemnează fiecare. deci cămaşa însemnează pe haina veseliei, şi dumnezeiasca dreptate, cu care se îmbracă monahul în locul hainelor celor de piele, şi în locul goliciunii lui Adam, după Evhologion, şi după Simeon al Tesalonicului. Paliul (care era o haină şi o îmbrăcăminte ca în chipul rasei celei ce se poartă pe deasupra, sau amândouărasei, precum şi Simeon al Tesalonicului îmbrăcăminte pe deasupra o numeşte, şi Avva Isaac zicând, înfăşură-ţi palidul tău), îmbrăcăminte voieşte să fi fost, şi nu ca monahii de acum Palidul luându-l, în locul acestuia întrebuinţează pe cel ce se numeşte paramand, în vreme ce numele paramandiului însemnează îmbrăcăminte, ca o a doua mandie (mantie) (pentru aceasta, precum se vede în Evhologhion mandie numeşte pe chipul cel mic şi nu bucăţica aceasta în patru colţuri, ce o poartă acum cei îmbrăcaţi în chipul cel mic dinapoi la spate) palton acestea zic, însemnează pe podoaba nestricăciunii şi a cinstirii, şi pe Dumnezeiescul acoperământ şi învelite, după Evhologhion, şi după Simeon al Tesalonicului. Brâul de curea fiind, şi mijlocul strângând, unde sunt rărunchii partea cea poftitoare, însemnează pe omorârea trupeştilor pofte, şi pe întreaga înţelepciune, şi a fi gata întru slujbe monahul, după Evhologhion, şi Simeon, şi Chiril al Ierusalimului şi Dorotei, şi Sozomen. (cartea 3,13). Sandalele sau papucii, însemnează că se cade monahul gata a alerga în calea Evangheliei păcii, fără a se poticni, ci a călca peste şerpii cei gândiţi. Şi că precum sandalii sunt supuşi celuilalt trup, aşa şi trupul se cade a fi supus sufletului, după Evhologhion, Simeon, şi Chiril al Ierusalimului. Acestea sunt veşmintele celui mic şi stavrofor (purtătorul de Cruce); iar cel îmbrăcat în megaloschimos (adică chipul cel mare Shimnicul) are şi aceste trei îmbrăcăminte mai mult, cuculion, analavul, şi mandia. însă cuculiul însemnează, pe coiful mântuirii, după Evhologhion, şi pe umbrirea Dumnezeiescului Har, care leapădă înţelegerile lumii, după Simeon, şi după Chiril al Ierusalimului, pe nerăutate, şi pe smerenie. Că şi pruncii cei fără de răutate acest fel de cuculiu (tichii) poartă, după Sozomen şi Dorotei. Iar analavul (care şi Anavoleos, adică slujitor se numeşte de Sozomen, este de piei după Simeon, iar acum se numeşte polistavrion) însemnează că monahul ia asupră-şi Crucea Domnului, şi urmează lui, după aceleaşi mărturii. Având însă şi dinainte şi dinapoi Cruce, însemnează că şi lumea s-a răstignit monahului, cu depărtarea de dânsa, şi monahul lumii, cu neîmpătimirea cea către dânsa, după zicerea: „Mie lumea s-a răstignit, şi eu lumii”. Iar Sozomen zice că strângând aceasta amândouă spetele, însemnează că monahul este gata spre slujbă. Iar mandia (care este îmbrăcăminte fără mâneci Sozomen o numeşte coloviu şi Dorotei iarăşi), cuprinzătoare fiind a tuturor celorlalte, însemnează că monahul este înfăşurat în ea, ca în mormânt după Simeon. Iar Sozomen, şi Dorotei zic, că aceasta neavând mâneci, însemnează că monahul nu se cade a ridica mâna asupra cuiva, nici a face ceva de ale omului celui vechi. Iar întinderea mandiei (mantiei), însemnează pe întrariparea îngerilor, după Chiril al Ierusalimului. Că îngeresc se cheamă chipul monahilor, iar cele patru comuri ale mandiei, însemnează pe cele patru generalnice bunătăţi, înţelegerea, întreaga înţelepciune, dreptatea, şi bărbăţia; are adică şi semn roşu mandia, care însemnează după Avva Dorotei, că monahii prin acela se cunosc, şi sunt ostaşi ai Cerescului împărat. Iar că aceasta se dă numai celui cu chipul cel mare, se înţelege din zicerea lui Simeon Tesalonicul Iar în sfârşit, ca o cuprinzătoare a tuturor se îmbracă mandia. (cap. 273, când şi mai cu glas zice preotul: „Fratele nostru cutarele a luat marele şi îngerescul chip” măcar că Evhologhiul pentru mantia schimnicului nici ca şi cum nu pomeneşte. Iar camilavhiul, şi epanocamilavhul binecuvântare osebită nu au. Unii însă buna cuvântare cuculiului o zic şi la camilavhul purtătorului de Cruce; acestea aşa fiind zise, se cade preotul în locul acelui mic paraman să binecuvinteze rasa cea de deasupra şi să o dea monahului să o îmbrace; ca nu când îi dă rasa cea pe deasupra să nu aibă rugăciune şi bunacuvântare a zice. Iar dacă cineva ar voi a purta paramandul acel mic, peste dulamă în loc de Cruce, mi se pare că nici o necuviinţă nu urmează.

277

tulbura sufletul ei ridicându-se asupră-i năluciri lumeşti, ca nişte valuri, încât nici lacrimă a o mai lăsa să scoaţă, când se tunde, cu care să-şi arate umilinţa inimii. Iar deşi ar scoate puţină lacrimă, poate, că se socoteşte de cei ce privesc, că o au scos, nu pentru că s-a învrednicit îngerescului chip, ci pentru că a lăsat lumea, şi cele din lume.

CANONUL 46

Cele ce aleg viaţa asceticească, şi se aşează în mănăstire, nicidecum să iasă, iar dacă vreo nevoie neapărată pe ele le-ar trage spre aceasta, cu binecuvântare, şi cu învoirea proestoasei facă-o aceasta. Şi atunci nu singure de sine-şi ci cu oarecare bătrâne, şi proestoase, în mănăstire cu porunca igumeniei, iar a dormi afară ele nicidecum le este slobod. Dar şi bărbaţii cei ce urmează viaţă monahicească, trebuinţa silind, şi ei cu binecuvântarea celui ce i s-au încredinţat igumenia să iasă. Drept aceea, cei ce calcă hotărârea cea acum de noi poruncită, ori bărbat ar fi, ori femeie, cuvenitelor certări să se supună. [Sinod 6,46]

TÂLCUIRE

Nu vor Părinţii aceştia cât de puţin a ieşi din mănăstirile lor monahiile; iar deşi vreo neapărată nevoie le-ar sili spre aceasta, cu binecuvântarea, şi voia proestoasei să iasă, şi atunci, nu singure, ci împreună cu alte bătrâne cu vârsta, şi cu înţelepciunea. Iar a dormi noaptea afară din mănăstirea lor, cu totul nu este iertat. Ci şi monahii aşişderea, nevoia silind, iasă cu binecuvântarea

278

egumenului. Iar câţi vor face într-alt chip, să se certe cu potrivitele certări, ce va socoti egumenul, sau egumenia, ori bărbaţi de ar fi, ori femeie.

CANONUL 47

Nici în mănăstirea bărbătească femeie, nici în femeiască bărbat, să nu doarmă. Că afară de toată poticnirea, şi de sminteală se cade a fi credincioşii, şi a-şi îndrepta viaţa lor, către buna cuviinţă, şi apropiată Domnului; iar de va face cineva aceasta, ori cleric de ar fi, ori mirean, să se afurisească.

(Sinod 7,18,20,22]

TÂLCUIRE

Rânduieşte Canonul acesta, că nici o femeie de obşte, să doarmă noaptea în mănăstire bărbătească, nici bărbat de obşte iarăşi, în mănăstire femeiască. Pentru că de obşte creştinii se cuvine a nu pricinui vreo sminteală, şi prepus altora, ci să-şi petreacă viaţa lor cu bună cuviinţă, şi bineplăcută Domnului. Şi cu mult mai vârtos se cuvine a păzi despre aceasta monahii, căci dimpotrivă, şi loruşi îşi pricinuiesc sminteală, aprinzând focul cel în fire sădit al poftei, şi bărbaţii, şi femeile; şi altora pricinuiesc sminteală, dându-le prepusuri necuviincioase pentru dânşii. Şi care o ar face aceasta, să se afurisească, ori cleric de ar fi, ori mirean.

CANONUL 48

Femeia celui ce se ridică la proşederea Episcopiei, după învoirea cea între dânşii, mai-nainte despărţindu-se de bărbatul său, după hirotonia Episcopiei cea pusă asupra lui, să intre în mănăstire, care va fi zidită departe de aşezarea Episcopului, şi purtarea de grijă de la Episcop aibă-o. Iar de se va arăta vrednică, înainteze-se şi la dregătoria diaconiţei.

TÂLCUIRE

Porunceşte Canonul acesta, ca femeia celui ce are a se face Arhiereu, mai-nainte să se despartă de el cu de obşte învoire, şi a ei şi a lui, după ce el se va hirotonisi, ea să intre în mănăstire depărtată de eparhia lui, întrucare să se călugărească. însă să i se poarte de grijă pentru cele de nevoie spre îndestularea vieţii, de către fostul ei bărbat (de va fi săracă adică), şi aceasta o au poruncit Canonul a se face, ca nu văzând unul pe altul, adeseori să-şi aducă aminte de petrecerea şi împreună vieţuirea lor cea mai dinainte, şi prin urmare să se aprindă spre trupească iubire. Iar de va fi vrednică, să se facă şi diaconiţă; (citeşte şi Apostolescul Canon 5 şi cel 12 al Sinodului 6 şi subînsemnarea Canonului 40 al aceluiaşi Sinod). Din acest Canon însă cu dreptate încheie Vlastar, că nici femeile preoţilor ce mor nu pot a doua oară a se mărita.

279

CANONUL49

Reînnoind şi acest Sfinţit Canon, hotărâm, ca mănăstirile cele odată consfinţite (catierosite) după socotinţa Episcopului, să rămână pentru totdeauna mănăstiri, şi lucrurile cele cuvenite lor să se păzească pentru mănăstire, şi să nu mai poată a se face ele lumeşti locuinţe, şi nici de către oricare dintre toţi să se dea acestea la bărbaţi lumeşti. Ci deşi până acum s-a făcut aceasta, hotărâm ca nicidecum să se urmeze; iar cei ce s-ar apuca a o face aceasta de acum înainte, să se supună certărilor celor din Canoane.

[Sinod 4,24; Sinod 7,13]

TÂLCUIRE

Acest Canon reînnoieşte pe cel al 24-lea al Sinodului 4 pe care îl şi aşterne anume, şi vezi tâlcuirea acolo. Adăogând aceasta numai mai mult decât acela, ca nici să se dea mănăstirile de către oricine (adică de cleric, nici de monah, nici de mirean), la bărbaţi lumeşti, spre a le ocârmui adică, şi de s-a făcut aceasta până acum, de acum înainte însă să nu se facă.

CANONUL 50

Nimeni dintre toţi ori din mireni, ori din clerici, de acum să nu se mai joace în chive, iar de se va vădi cineva făcând una ca aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean să se afurisească. [Apostolesc 42,43]

TÂLCUIRE

Opresc Părinţii aceştia de a se juca vreun mirean, sau cleric în chive, adică în ghioci, sau în cărţi sau în dame, sau într-alte jocuri de acest fel. Iar care după Canonul acesta, s-ar juca întru acestea, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean să se afurisească.

CANONUL51

Desăvârşit opreşte Sfântul, şi ecumenicul Sinod, pe cei ce se zic mimi, şi teatrele acestora, dar apoi şi privirile vânaturilor, şi jocurile cele de pe 9cenă, a se face. Iar dacă cineva Canonul l-ar defăima, şi către ceva din aceste oprite pe sine-şi s-ar da, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean să se afurisească. [Sinod 6,24,62,66; Cartagina 17,70]

TÂLCUIRE

Cu toată deplinătatea opreşte Canonul acesta de a se face vreun creştin ca cei ce se zic mimi care, uneori urmează chipurile arapilor, alteori ale armenilor, şi alteori ale robilor. Şi uneori lovind cu palmele peste faţă, cu toate acestea îndeamnă pe privitori să se strice de râs. Iar privirea vânaturilor

280

este217 a privi cineva fiarele, lei, adică, sau urşi, sau altele, să se lupte unele cu altele, sau cu oamenii ce sunt osândiţi spre moarte. Că nemilostivire şi cruzime mare este a privi cineva sângele unora ca acestora vărsându-se, şi a râde. Opreşte încă pe lângă acestea şi jocurile, şi gingăşiturile cele necinstite ce fac, ori bărbaţii, ori femeile, la teatre. Drept aceea actori se numesc cei ce făţărnicesc, când că sunt împăraţi, alteori domni, alteori slugi, şi alteori altceva. Şi care va defăima Canonul cu ceva, şi va face dimpotrivă, clericul să se caterisească, iar mireanul să se afurisească.

CANONUL 52

întru toate zilele ajunării Sfintei Păresimi, afară de Sâmbăta şi Duminica, şi de Sfânta zi a Bunei Vestiri, să se facă Sfinţita Liturghie a celor mai înainte Sfinţite. [Apostolesc 69; Laodiceea 49,51]

TÂLCUIRE

Zilele Sfintei Patruzecimi sunt zile de plângere şi de umilinţă, iar a se proaduce Jertfă deplinită către Dumnezeu, şi mai ales întru pomenirile Sfinţilor, de către mulţi se socoteşte pricină de serbare, de bucurie, şi de prăznuire. Pentru aceea şi obişnuiesc a împreună prânzi întru aceea; iar plângerea, şi serbarea, împotrivitoare sunt una alteia. Pentru aceasta porunceşte Canonul acesta, ca în celelalte zile ale marelui Post, să se facă Liturghia celor mai înainte Sfinţite218, adică a celei deplinite şi proaduse Dumnezeiasca Jertfă a doua

217 Din acest Canon se înţelege, că toţi clericii şi cei Sfinţiţi, şi monahii, nu se cuvine a fi vânător, şi nici într-un fel. Că de vreme ce opreşte măcar a privi luptele fiarelor, cu mult mai vârtos îi opreşte despre a vâna însuşi. Şi cei Sfinţiţi de nu vor înceta să se caterisească, iar monahii să se afurisească, după Canonul acesta.

218 însemnează că Liturghia cea mai înainte Sfinţită nu este a lui Grigorie Dialogului, căci acela nu ştia limba ellinească, după epistolia 29 a cărţii a şasea a lui; şi că în conscrierile lui aceasta nu se află; ci este din vremile moştenitorilor Apostolilor după răspunsul 56 al lui Simeon al Tesalonicului. Şi mai înainte de vremile Dialogului, precum se arată din Canonul 49 al Sinodului din Laodichia şi mai ales din obiceiul ce era la Răsărit, precum zice Vasilie în cea către Chesaria Patrichia, şi la apus, precum zice Ieronim în cea către Pamahie, să se împărtăşească creştinii miercurile şi vinerile, cu ProSfinţita Pâine. Că arătat este că aceştia împărtăşindu-se ziceau oarecare Rugăciuni şi mai înainte de împărtăşire, şi după ce se împărtăşeau, care în scurt a zice, era Liturghia celor mai înainte Sfinţite de atunci, şi aceasta o zice Arghentul însă pomenim pe Dialogul la apolisul (otpustul) acestei liturghii, sau pentru că acesta predându-o aceasta Romanilor în zilele marelui Post, după Mavrichie Ierodiaconul Bisericii celei mari care a scris sinaxarele, şi după Maxim Margunie tălmăcitorul lor, şi după Mihail Constantinopoliteanul, au dat sfat şi răsăritenilor să o săvârşească în toate zilele marelui Post, precum vor unii; sau şi pentru că fiind mai înainte, s-a împodobit în urmă de către Dialogul, şi s-a adus în rânduiala care acum se vede. însă s-a aflat de către Părinţi cea mai înainte Sfinţită, pentru ca să se facă părtaş cereştii vieţi şi a darului celui din Sfintele Taine şi în zilele cele de post. Că şi Vlastar în capul al 5-lea al literei T zice: „Precum ostaşii cei ce se luptă, după ce încetează bătălia, seara se împărtăşesc din hrana cea pregătită, pentru a se întări cu ea, şi a doua zi iarăşi să bată pe vrăjmaşi, aşa şi noi creştinii, luptându-ne împotriva patimilor şi a diavolului în zilele marelui Post, ne împărtăşim în de seară (cei vrednici adică şi pregătiţi) cu Trupul şi Sângele Domnului, cele mai înainte Sfinţite de sâmbătă, şi de duminică, ca să ne întărim cu ele, şi mai cu vitejie iarăşi să batem pe gândiţii vrăjmaşi, (aceasta însă nu de la sine o zice Vlastar, ci de la altă sholie mai veche o a tălmăcit, care noi o am aflat) însăşi aceasta o pomenesc şi mai înainte Sfinţitele rugăciuni ale însuşi acesteia. Vezi însă că în de seară se cuvine a se săvârşi cea mai înainte Sfinţită după tipice, şi după apusenescul Sinod cel în Cabilon. Drept aceea cei ce împreună dimineaţa o săvârşesc, greşesc, şi îndreptează-se. căci cum pot a zice într-însa, „Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului” care nu este, nici de amiază zi? Şi nu numai miercurea şi vinerea, ci şi lunea, şi marţea, şi joia neoprit după Canonul acesta de către cei ce voiesc se face mai înainte Sfinţita Liturghie. Iar cei ce nu adapă pe Sfânta Pâine cu Preacuratul Sânge, precum în Liturghii se rânduieşte, şi nici adăpată păzesc spre a se face cu ea cea mai înainte Sfinţită, arătat este că sunt de o cugetare cu latinii. Că a relei cinstiri a latinilor este şi aceasta, a împărtăşi pe mireni numai din pâine, cu Taina Euharistiei, precum apusenescul Sinod cel adunat în Constantia Ghermaniei la anul 1411 fără de lege a legiuit. Iar pentru câte pricini se păstra ProSfinţita Pâine, vezi pe Evstratie Arghentul la foaia 284 şi subînsemnarea Canon 14 al Sinodului LaodichieL Din vechime însă se păstra şi vin ProSfinţit în Biserici, precum mărturiseşte şi Hrisostom în epistolia 1 către Inochentie, şi Ieronim epistolia 4 către Rufin, şi Grigorie Teologul în cuvântul ccl asupra îngropării către Gorgonia, şi localnicul Sinod cel în Tolit, şi alţii

281

proaducere, adică prosfora. Iar sâmbetele, şi duminicile, ca în nişte zile mai line, şi nu de Post, aşijderea şi în ziua Buneivestiri, ca una ce este început şi cap al mântuirii noastre, şi prin urmare şi sărbătoare, şi praznic, iartă a se săvârşi Jertfa, şi Liturghie deplinită.

CANONUL 53

Fiindcă mai mare este rudenia cea după Hristos decât legătura cea a trupurilor, ne-am înştiinţat însă că în oarecare locuri, unii primind copiii din Sfântul şi mântuitorul Botez, şi după aceasta, văduvind maicile acelora, se învoiesc de fac împreună locuinţă prin nuntă; hotărâm ca de acum nimic de acest fel să se facă. Iar dacă oarecare după Canonul acesta s-ar vădi făcând-o aceasta, mai întâi unii ca aceştia să se despartă de această nelegiuită însoţire. Iar apoi, şi certărilor curvarilor să se supună.

TÂLCUIRE

Canonul acesta opreşte de a lua cineva femeie pe cumătra sa văduvind, ai cărei fii i-a primit din Sfântul Botez. Fiindcă rudenia cea după Hristos, după care se fac duhovniceşti fraţi, nănaşul, şi cumătra sa, este mai mare decât cea trupească (mai mare însă, nu după câtime, ci după trepte, că până la a

282

treia treaptă numai aceasta se opreşte după adâncime. Ci după felurime şi relaţie, şi vezi la Canonul al 8-lea cel pentru nunţi). Iar care ar îndrăzni a face aceasta, mai întâi să se despartă de această nelegiuită nuntă, apoi să se canonisească ca nişte curvari. Însă aceasta ce zice Canonul pentru primirea din Botez, trebuie a se ţine şi la înfiuirea ceea ce se face prin săvârşirea Sfinţitelor rugăciuni, după nearaoa 24 a lui Leon înţeleptului.

CANONUL 54

Dumnezeiasca Scriptură pe noi aşa luminat învăţându-ne, nu vei intra la nici o rudenie ale trupului tău (rudenie după trup), spre a-i descoperi ruşinea lui [Levitic 18, 61; de Dumnezeu purtătorul Vasilie pe oarecare din nunţile cele oprite le-a numărat în Canoanele sale, cu tăcere pe cele mai multe trecându-le, şi cu amândouă făcându-ne folos. Că mulţimea numelor celor de ruşine lăsându-le, ca să nu spurce cuvântul cu graiurile, în generalnice numiri a cuprins necurăţiile. Prin care cuprinzător a arătat nouă nunţile cele nelegiuite. Fiindcă însă cu acest fel de tăcere, şi cu necunoştinţa opririi neiertatelor nunţi, pe sine-şi firea se tulbura; am socotit împreună mai descoperit a arăta cele pentru aceasta, hotărând de acum înainte, cel ce se va împreuna prin împreunare de nuntă cu vara sa, sau Tatăl, şi fiul, cu maică şi fiică, sau cu două fete surori, Tatăl, şi fiul, sau doi fraţi, cu maică şi fiică, sau doi fraţi, cu două surori. Să cadă sub Canonul cel de şapte ani, arătat că despărţindu-se ei de nelegiuita însoţire.

TÂLCUIRE

Fiindcă Dumnezeiasca Scriptură arătat ne învaţă, zicând: O, omule, nu vei lua spre împărtăşire de nuntă pe nici o rudenie trupească a ta. Şi această zicere marele Vasilie în Canonul 87 al său, unele nunţi oprite în Canoanele sale le-a numărat (Precum în cel 76 pe nunta celui ce ia pe cumnata sa de femeie. în 78 pe cea a celui ce ar vrea să ia două surori, şi pe alţii întru altele) tăcând pe cele mai multe, fiind de ruşine. Ca nu cu numele acestora să spurce cuvântul; cuprinzător însă cu obştescul nume al necurăţiei, pe toate nelegiuitele nunţi cam întunecat le-a arătat (aceasta însă ce zice Sinodul, că o a zis Vasilie, Vasilie o zice, că o a zis Dumnezeiasca Scriptură, adică Dumnezeiescul Pavel, zicând: „Iar curvia şi necurăţia, nici să se numească întru voi”, şi celelalte). Iar din tăcerea aceasta firea oamenilor s-a tulburat de rudeştile sângiuri, pentru aceasta noi mai curat hotărâm despre aceasta prin Canonul acesta, că de acum înainte, cel ce va lua de femeie pe vara sa, sau Tatăl şi fiul, de vor lua maică şi fiică, sau două surori, sau doi fraţi, de vor lua maică şi fiică, sau două surori; aceştia mai întâi să se despartă de nelegiuita însoţirea aceasta,

283

şi apoi şapte ani să se canonisească. Iarmarele Vasilie în 68 al său Canon de obşte hotărăşte să se canonisească cu certarea preacurvarilor, adică 15 ani, nunta ceea ce se va face cu rudenie oprită. Vezi învăţătura cea despre însoţiri.

CANONUL 55

Fiindcă am aflat că cei din cetatea Romanilor, în ajunările Sfintei Patruzecimi, în sâmbetele acesteia ajunează, afară de urmarea Bisericii cea predată. Au socotit Sfântul Sinod, ca şi la Biserica Romanilor nestrămutat să se păzească Canonul, cel ce zice: „Dacă vreun cleric s-ar afla ajunând în Sfânta duminică, sau sâmbăta, afară de una, şi singură (Sâmbăta mare) să se caterisească. Iar mirean fiind, să se afurisească.”

TÂLCUIRE

Sinodul acesta prin acest Canon opreşte de a posti vechii romani (ori cu desăvârşită nemâncare, ori cu mâncare uscată întru al 9-lea ceas) în sâmbetele marelui Post; (că se face dezlegare în ele la vin, la unt de lemn, la raci, şi la cele de acest fel), şi rânduieşte că se cuvine a se păzi neclintit şi la Roma, Canonul 64 al Sfinţilor Apostoli, pe care şi îl pune anume, a căruia tâlcuire citeşte-o. 219

CANONUL 56

Asemeni ne-am înştiinţat că şi în ţara armenilor, şi întru alte locuri, în sâmbetele, şi duminicile Sfintei Patruzecimi, unii mănâncă ouă şi brânză. Deci s-a socotit şi aceasta, ca Biserica lui Dumnezeu cea întru toată lumea, o orânduială urmând, ajunarea să o săvârşească, şi a se depărta, precum de tot felul de junghietură, aşa şi de ouă şi de brânză, care rod sunt şi naşteri acelora, despre care ne înfrânăm. Iar de n-ar păzi-o aceasta; de vor fi clerici, să se caterisească; iar de vor fi mireni, să se afurisească.

TÂLCUIRE

Precum se vede, creştinii cei ce se aflau în Armenia, auzind Apostolescul Canon că opreşte de a posti cineva sâmbăta, şi duminica, şi ne înţelegând bine aceasta, mâncau brânză, şi ouă, în sâmbetele şi duminicile marelui Post. Pentru aceasta Sinodul acesta, prin acest Canon, hotărăşte, ca toată Biserica lui Hristos, care se află în toată lumea, să păzească una şi aceeaşi rânduială, şi să

219 Fiindcă acest Canon, ca o sabie cu două ascuţişuri pătrunde inimile papistaşilor, pentru aceasta preasumeţii prihănesc pe Sinodul acesta ecumenic, că nu bine a rânduit aceasta, dar prihănirea lor se ridică asupra însuşi Apostolilor, căci acesta Canonului lor urmând, a rânduit aceasta.

284

postească zilele acestea (dezlegând numai în ele la vin, la unt de lemn, şi la cele cu pielea ca de hârb [ostracoderma]) şi precum se depărtează de vietăţile cele ce se junghie, în marele Post, aşa să se ferească şi-de brânză, şi de ouă. Care sunt roduri, şi naşteri acestor fel de vietăţi. 220

CANONUL 57

Că nu trebuie la Jertfelnic a se proaduce miere, şi lapte. [Apostolesc 3]

TÂLCUIRE

Rânduieşte Canonul acesta să nu se aducă în Sfântul Altar pe Sfânta Masă lapte, şi miere, într-un glas cu cel al 3-lea Apostolesc, a căruia tâlcuire citeşte-o. îmbunătăţeşte însă acesta şi îndreptează pe cel al 44-lea al celui din Cartagina, care rânduieşte a se proaduce cele de acest fel, după oarecare localnic obicei.

CANONUL 58

Nimeni din cei rânduiţi între mireni să-şi dea lui-şi din Dumnezeieştile Taine, fiind de faţă Episcop, sau prezbiter, sau diacon. Iar cel ce ar îndrăzni ceva de acest fel, ca unul ce face afară din cele rânduite, o săptămână să se afurisească; de aici învăţându-se, a nu cugeta afară de ceea ce se cuvine a cugeta. [Romani 12,3]

TÂLCUIRE

A se împărtăşi vreun mirean însuşi pe sine-şi cu Dumnezeieştile Taine, fără de nevoie, (când este adică de faţă Episcop, sau prezbiter, sau diacon, după Zonara) este lucru de mândrie, şi cel ce face aceasta îşi însuşeşte lui-şi cu nelegiuire dregătoria preoţiei. Că acest lucru este însuşi al preoţilor, nu al mirenilor. Pentru aceasta dar Canonul acesta, pe cel ce ar îndrăzni a face aceasta, fiind de faţă preot, îl desparte de Biserică o săptămână, ca să se înveţe a nu cugeta mai presus de ceea ce se cade a cugeta, după Apostolul. 221

220 De se zic şi peştii junghieturi (că poate ar zice cine, că Dumnezeiescul glas a zis lui Petru „Sculându-te Petre, junghie şi mănâncă”; ce să junghie? Cele câte cu patru picioare şi fiară, şi cele târâtoare. Iar târâtoare şi peştii se zic, după cea scrisă: „Să scoată apele vietăţi cu suflete vii” [Facerea 1,20], trebuie a ne feri şi de ouăle peştilor, adică de icre în Marele Post Iar de nu se zic acestea junghieturi, ci numai cele de uscat, şi zburătoare, nu greşim mâncând icre în sâmbetele şi duminicile marelui Post. Iar cei ce nu mănâncă, mai bine fac.

221 Iar monahii cei de prin pustii, pentru că nu se află prezbiteri de faţă, să ia voie de la Arhiereu, precum zice Simeon al Tesalonicului (întrebarea 41) să păzească într-un Chivot curat proSfinţitele Taine, şi să se împărtăşească din ele cu multă evlavie, întru acest chip; pe un loc curat întinzând o Sfinţită poală, şi peste ea punând un acoperământ (pocrovăţ), peste care punând linguriţa întru care să ia Părticica Preasfântului Trup, şi punându-o pe acoperământ, după ce mai înainte va rosti Psalmi, şi rugăciuni, sau Trisaghion, şi tămâind, şi închinându-se de trei ori, aşa să se împărtăşească de acolo, nu cu mâna, ci cu gura; apoi având într-un pahar pus vin şi apă, să-şi clătească gura. întocmai este scris în viaţa Cuviosului Luca ce s-a nevoit în muntele Ştiriul. Că întrebând el pe Mitropolitul Corintului (cel de atunci), de se cuvine cel ce se află în pustii a se împărtăşi însuşi, în lipsă de preot, a luat voie de la el a se împărtăşi, numai cu însuşi acestaşi chip.

285

CANONUL 59

Nici într-un chip în casă de rugăciune care se află în casă, Botez să nu se săvârşească, ci cei ce voiesc a se învrednici de preacurata Luminare, la Soborniceştile Biserici să vină, şi acolo să dobândească Darul acesta. Iar de se va prinde vreunul nepăzind aceste hotărâte de noi, de va fi cleric, să se caterisească; iar de va fi mirean, să se afurisească.

TÂLCUIRE

Porunceşte Canonul acesta, a nu se face Botez în case de rugăciuni, care se cuprind în case locuite, ci în Bisericile cele Soborniceşti, şi prin urmare în cele înscăunate. Iar cel ce nu va păzi aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească. 222

CANONUL 60

Apostolul strigă, că cel ce se lipeşte de Domnul, un Duh este (I Corinteni 6,17], arătat este că şi cel ce se împrieteneşte pe sine-şi cu împotrivnicul, una se face prin legătura cea către dânsul. deci cei ce se făţărnicesc că se îndrăcesc, şi cu făţărie se schimonosesc cu răutatea chipurilor ca nişte îndrăciţi, s-a socotit cu tot chipul a se certa, şi a-i supune pe ei unor acest fel de aspre vieţuiri, şi osteneli, cărora după cuviinţă s-ar supune cei cu adevărat îndrăciţi, pentru a se izbăvi de lucrarea dracului.

TÂLCUIRE

Unii pentru răutatea socotinţei lor, şi pentru adunarea câştigului, se făţărnicesc că au drac, şi fac schimonositurile celor îndrăciţi, şi în mişcările lor cele fără de rânduială şi cu făţărnicie, înconjurând cetăţile, pricinuitori de tulburare şi de privelişte făcându-se oamenilor. Drept aceea Canonul acesta

222 aici cu dreptate trebuie a se nedumeri cineva. Pentru ce Sinodul acesta în Canonul 31 al său a iertat a se face Botez în case de rugăciune cu voia Arhiereului; iar în Canonul acesta desăvârşit opreşte aceasta? deci după Zonara, nici desăvârşit nu este iertat a se face Botez în casă de rugăciune, nici desăvârşit nu este oprit a nu se face. Ci se cuvine, zice, a fi preoţii cunoscuţi şi nu străini, şi cu voia Arhiereului a lucra.

286

porunceşte să se certe unii ca aceştia după tot chipul, şi întru acest fel, şi la aşa de mari asprimi de vieţuire, şi osteneli să se supună, în acel fel, şi în care se supun cei ce cu adevărat sunt îndrăciţi, ca cu acestea să se slobozească de dracul. Cu care şi aceştia ce cu făţărnicie se îndrăcesc s-au împrietenit, şi una s-au făcut cu el; precum şi cel ce se lipeşte, şi se împrieteneşte cu Domnul, un Duh se face cu el, precum zice Pavel. Iar Valsamon zice, că unii ca aceştia în osebite vremi se legau cu lanţuri,şi se închideau prin închisori de către mulţi patriarhi, şi Arhierei.

CANONUL 61

Cei ce se dau pe sine-şi fermecătorilor, sau celor ce se zic şutaşi, sau altora oarecărora de acest fel, ca cum de la aceia să afle, orice ar voi să li se descopere. După cele ce mai înainte s-au hotărât de către Părinţi pentru dânşii, să cadă sub Canonul exaetiei (cel de şase ani); sub aceastaşi certare însă trebuie a se supune şi cei ce trag urşi după sine, sau dobitoace de acest fel spre jocul şi spre vătămarea celor mai proşti, şi cei ce spun norocul, şi menirea, şi genealogia (de tragerea neamului), şi o mulţime de nişte graiuri ca acestea, după bârfirile rătăcirii. Şi cei ce se zic gonitori de nori, şi vrăjitori, şi străjuitori, şi fermecători. Rămânând întru acestea însă, şi neschimbându-se, şi neferindu-se de aceste pierzătoare, şi elineşti meşteşuguri, cu totul hotărâm să se lepede de la Biserică. Precum şi Sfinţitele Canoane învaţă. „Că ce împărtăşire este luminii cu întunericul”, precum zice Apostolul? „Sau ce învoire Bisericii lui Dumnezeu cu idolii? Sau ce parte are credinciosul cu cel necredincios? Şi ce învoire este lui Hristos cu veliar”?

[2 Corinteni 6,14-16]

TÂLCUIRE

Creştinul nu se cuvine a întrebuinţa nici un lucru, din cele ce Elinii le întrebuinţau, fermecătorii adică, şi vrăjitorii, şi altele asemenea; pentru aceasta Canonul acesta şase ani rânduieşte să se depărteze de Sfintele Taine creştinii cei ce se dau pe sine-şi vrăjitorilor223, şi celor ce se numesc şutaşi224 sau altora asemeni, cu socoteală ca să afle de la dânşii lucrurile cele ce voiesc (ca să

223 Fermecători se zic cei ce se afierosesc pe sine-şi dracilor, şi socotesc că prin palmă, sau prin lighean, sau prin jertfe, sau prin alte amăgitoare plăzmuiri, şi închipuiri, provăd cele ce vor să fie; pentru aceasta aşezământul 13 al legilor legiuieşte, ca un ucigaş să se muncească cel ce face jertfe oprite, adică vrăjeşte cu acestea. încă şi cel ce va plăti sau va îndemna pe el să le facă, să se izgonească. Şi averile lor să se răpească după capul 23 al cărţii a 9-a din codică.

224 Şutaşi se ziceau cei mai procopsiţi (după socoteala lor) şi mai bătrâni dintre vrăjitori, şi mai cu ştiinţă decât ceilalţi.

287

găsească adică banii, sau alte oarecare ce au pierdut) precum şi Părinţii cei mai dinainte asemeni au canonisit. întocmai însă cu cei mai de sus în şase ani canoniseşte, şi pe cei ce poartă urşi după sine, sau alte dobitoace de acest fel pentru joc, şi vătămare a multor oameni, şi pe cei ce spun noroacele oamenilor, şi ce au să pătimească în viaţa lor, şi că s-au născut în zi bună, sau rea, şi alte cuvinte amăgitoare de acest fel. Aşijderea canoniseşte şi pe cei ce se numesc gonaci de nori şi pândesc închipuirile norilor, mai ales când apune soarele, şi după închipuirile lor spun cele viitoare. Şi pe vrăjitori (aceştia sunt cei ce amestecă cu chemările demonilor, Psalmi ai lui David, nume de ale Sfinţilor, şi a PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru care zice Dumnezeiescul Hrisostom: Că măcar Numele PreaSfintei Treimi de l-ar chema, sau semnul Crucii, de ar face, să se ferească creştinii şi să fugă de la dânşii). Şi străjuitori (adică cei ce fac baiere, legându-le cu mătase şi scriind într-însele chemări de draci), aşijderea şi cel ce le poartă. Şi vrăjitorii, toţi cu acest Canon să se canonisească, de se vor pocăi, şi se vor părăsi de acestea. Iar de vor rămâne în răutatea şi rătăcirea aceasta, desăvârşit să se lepede de la Biserica lui Hristos, şi să se despartă din adunarea creştinilor, precum şi Dumnezeieştile Canoane hotărăsc. Se cuvine însă să însemnăm, că certarea aceasta ce o dă Canonul, o dă numai mirenilor, atât celor ce fac drăciile acestea, cât şi celor ce le primesc. Căci clericii cei ce ar face unele ca acestea, negreşit urmează a se caterisi, după Valsamon şi Zonara. 225

CANONUL 62

Cele ce aşa se zic calende, şi cele ce se zic vota, şi cele ce se numesc vrumalia, şi prăznuirea ceea ce se săvârşeşte în ziua dintâi a lui Martie, deodată

225 Pentru aceasta se cuvine a se caterisi şi preoţii aceia ce citesc la bolnavi hârtia ce se numeşte a Ghealei (precum în limba noastră Samca). Şi cei ce iau lumânări de smoală, şi mergând prin locuri ascunse, le aprind, şi citesc carte solomonicească, sau mai bine a zice drăcească, sau alte oarecare chemări, şi numiri drăceşti, şi afurisesc cu acelea pe vrăjmaşii lor, cerând sau să moară ei, sau să piară dobitoacele lor, sau să li se facă o altă pagubă. Pentru aceasta toate cărţile acelea vrăjitoreşti şi de acest fel, trebuie a se strica de către judecătorul locului, precum rânduieşte cartea 18 a Legii, titlul 1, rânduirea 35 (la Fotie titlul 9, cap. 25) şi să se ardă, precum au ars în Efes cărţile cele vrăjitoreşti cei ce au crezut, care erau de preţ de cincizeci de mii de arginţi [Faptele 19,19]. Sub certările acestui Canon se cuvine a se supune şi baborniţele acelea, ce vrăjesc cu bobi, sau toarnă cărbuni, sau descântă, sau sugrumă prunci, sau se răpesc în aer de draci, şi se poartă din loc în loc ca Simon vrăjitorul, şi ca alţii de asemenea. Asemenea şi păstorii cei ce leagă oarecare osişor la picioarele oilor, sau a ţapilor, ca să li se înmulţească turma; şi în scurt toţi vrăjitorii şi vrăjitoriţele, şi cei ce merg la dânşii, pocăindu-se, cu acest Canon să se canonisească, iar rămânând întru aceste drăcii, cu totul să se lepede din adunarea creştinilor, ca pe o parte a lui satana şi nu a lui Hristos.

288

voim cu totul a se ridica din petrecerea credincioşilor. Dar însă şi săltările muierilor cele în arătarea publicului, care pot face multă vătămare şi pierzare. încă şi săltările, şi slujbele cele ce se fac în numele dumnezeilor celor ce mincinos se numeau de către Elini, sau de bărbaţi, sau de muieri, după oarecare vechi obicei, şi străin de viaţa creştinilor, le lepădăm, hotărâm ca nici un bărbat să se îmbrace cu podoabă muierească, sau muierea cu cea cuvenită bărbaţilor. Dar nici cu măşti comiceşti, sau satiriceşti, sau traghiceşti, să se îmbrace. Nici să chiuie în numele urâtului Dionisie [Bahus] când tescuiesc strugurii în linuri. nici storcând vinul în vase, cu chip de a porni râsul neştiinţei, sau al deşertăciunii, lucrând cele ale drăceştii rătăciri. Deci cei ce de acum înainte ceva din cele mai înainte zise s-ar apuca să facă, după ce s-au înştiinţat de acestea, aceştia de vor fi clerici, poruncim să se caterisească, iar de vor fi mireni, să se afurisească.

TÂLCUIRE

Calende se numesc întâiele zile ale fiecărei luni, în care obişnuiau elinii a prăznui, ca (şi) când să petreacă toată luna întru veselie226. Iar bota, şi brumalia erau sărbători elineşti; bota, adică păscătoare şi oi, întru cinstea zeului Pan, care se socotea de elini, că este eforul oilor, şi al celorlalte dobitoace; iar brumalia întru cinstea lui Dionisie [Bahus]; că bromie era porecla lui Dionisie la elini de la Vromos care însemnează vuietul sau trăsnetul, de la care se numeşte. Aceasta însă romanii, brumalia o numea adică pe vromos; şi sărbătoare, în număr multoratic brumalia; care de asemenea sunt cu cele ce elinii le zicea Dionisia. deci porunceşte Canonul acesta, ca aceste elineşti sărbători, încă şi prăznuirea ceea ce se săvârşea în ziua dintâi a lui martie, ca când pentru buna întocmirea aerului, desăvârşit să se ridice de la petrecerea creştinilor. nici jocuri obşteşti măcar de femei să se facă, nici sărbători, şi jocuri de bărbaţi, sau de muieri în numele mincinoşilor dumnezei ai Elinilor. Hotărăşte însă pe lângă acestea, ca nici vreun bărbat să îmbrace haină muierească, nici muierea

226 Şi Valsamon şi alţii zic că: Calandos, Nonos, şi Idos fraţi fiind avuţi, în vreme de război, şi de foamete au hrănit pe Roma. Caland 12 zile, iar Nonos 10 zile şi Idos 8 zile, câte trei împreună într-o întreagă lună. Pentru aceasta romanii ca să rămână facerea de bine a acestora pururea pomenită, şi să veşnicească datoria mulţumirii cea către dânşii, au numit întâi pe cele 12 zile calende, de la caland; iar cele 10 după acestea, none, de la nonos; iar pe cele 8 din urmă, idus, de la idos, şi întru acele zile serbau, şi multe necinstite fapte făceau. Acestora urmând şi creştinii aceia, ce fac în ziua dintâi a lui Ianuarie care se numesc colindări, cântece cântând şi jucând pe la uşile caselor, umblând, şi făcând şi bârfituri, şi istorii de râs, şi versuri oarecare ca când în numele marelui Vasilie cântând, care se cuvine a se opri de către Arhierei, şi de către Părinţii duhovniceşti, şi să se canonisească credincioşii a nu face lucrurile acestea păgâneşti, şi elineşti, precum Canonul acesta zice.

289

haină bărbătească; nici să se măscărească cu obrăzare comiceşti, adică pricinuitoare de râs. Sau traghiceşti, adică pricinuitoare de plâns, şi de lacrimi. Sau satiriceşti, adică cuviincioase Satirilor, şi Bachilor, care în cinstea lui Dionisie, jucau ca nişte uimiţi, şi îndrăciţi227; şi ca să nu cheme cineva numele urâtului Dionisie (care se socotea că este dătătorul şi eforul vinului), când se calcă strugurii în teascuri, nici să râdă, şi Să chiuiască, când se toarnă vinul nou în vase. deci oricare de acum înainte, după ce s-a înştiinţat de acestea, s-ar apuca întru ştiinţă a face ceva din drăciile şi elineştile faptele acestea, de va fi cleric, să se caterisească, iar mireanul, să se afurisească.

CANONUL 63

Martirologiile [istoriile mucenicilor] cele mincinos plăsmuite de vrăjmaşii adevărului, că doar ar necinsti pe Mucenicii lui Hristos, şi ar aduce la necredinţă pe cei ce le aud, poruncim, a nu se publica prin Biserici, ci să se dea focului acestea. Iar pe cei ce le primesc, sau ca la nişte adevărate iau aminte la acestea, îi anatematisim.

TÂLCUIRE

Necredincioşii, şi vrăjmaşii adevărului, vrând să prihănească pe cele ale creştinilor, precum se vede, au scris oarecare de râs şi străine, ca şi cum le-ar fi zis şi le-ar fi făcut mucenicii lui Hristos; ca şi mucenicii din acestea să se ocărească, şi credinţa dreptslăvitorilor să se batjocorească. Drept aceea Canonul acesta porunceşte a nu se citi în Biserică acest fel de cuvinte mincinoase, ci să se ardă, iar cei ce le primesc pe acestea ca pe nişte adevărate să se anatematisească228.

227 însăşi acestea le fac creştinii şi în ziua de astăzi, de multe ori şi cei Sfinţiţi, şi clericii, în săptămânile lăsatului de carne, şi de brânză, şi într-alte multe locuri, iar mai ales la ostroave, unde locuiesc latinii; zic adică, purtând măşti, şi barbimte, şi haine muiereşti îmbrăcând bărbaţii, uneori şi muierile purtând haine bărbăteşti, şi jucând în privelişte. Pentru care zice Dumnezeu: „Nu vor fi haine de bărbat pe femeie; nici nu se va îmbrăca bărbatul cu podoabă muierească; că urâciune este Domnului Dumnezeului tău tot cel ce face acestea”. [A doua lege 22, 5] Şi cu adevărat urâte sunt lui Dumnezeu acestea, şi elineşti meşteşugiri, şi străine de creştini; care se cuvin Arhiereii a se sili cu toată puterea lor, să le oprească, ca pe unele ce sunt prihană creştinismului, cu certare de afurisire.

228 Pentru aceasta mari haruri suntem datori să mărturisim noi răsăritenii (precum şi apusenii, cum aud aceste haruri, asemeni le mărturisesc) Sfântului Simeon Metafrastului (adică tălmăcitorului); care cu multă osteneală a scris vieţile Sfinţilor mucenici, şi ale cuvioşilor Părinţi, curăţindu-le de toată minciuna, şi singur mergând pe la multe locuri, şi pe altele din însuşi vederea, iar altele din încredinţare sigură adunându-le.

290

CANONUL 64

Cum că nu se cuvine mireanului a porni cuvânt în public, sau a învăţa, însuşindu-şi de aici lui-şi dregătorie dăscălească, ci a urma rânduirii celei predate de Domnul, şi a deschide urechea la cei ce au luat Darul învăţătorescului cuvânt, şi a se învăţa de la dânşii cele dumnezeieşti. Că într-o Biserică osebite mădulare a făcut Dumnezeu, după glasul Apostolului [I Corinteni 12,27]. Pe care Teologul Grigorie arătat tâlcuind pe rânduiala cea întru acestea o arată zicând: „Pe această rânduială să o cinstim fraţilor, aceasta să o păzim. Unul oricare fie ureche. Iar altul limbă; unul mână; iar celălalt altceva. Acela înveţe; iar acesta învaţă-se; şi după puţine; şi cel ce se învaţă (fie) întru bună supunere, şi cel ce dă întru blândeţe; şi cel ce slujeşte întru osârdie; să nu fim toţi limbă, partea cea prea-gata; că, au doar, toţi sunt Apostoli? Au doar, toţi prooroci; au doar, toţi tâlcuitori? Şi după oarecare: Ce te faci pe tine păstor oaie fiind? Ce te faci cap, picior fiind? Ce te apuci a comendui oşti, fiind rânduit între soldaţi? Şi aiurea înţelepciunea porunceşte: nu fi grabnic în cuvinte, nu te întinde împreună cu bogatul sărac fiind; nici căuta a fi mai înţelept decât cei înţelepţi (în cuvântul pentru buna rânduială în grăiri). Iar de se va prinde cineva strămutând Canonul acesta, patruzeci de zile să se afurisească.

TÂLCUIRE

Opreşte Canonul acesta pe tot mireanul a nu învăţa ca un dascăl în arătare, şi în Biserică, ci mai vârtos el învaţă-se de la cei ce au luat darul învăţăturii. Căci precum într-un trup se află osebite mădulare, precum zice Pavel, aşa şi într-o Biserică se află osebiţi oameni, după rânduiala ce Dumnezeu o a dat fiecăruia. Precum Teologul Grigorie tâlcuind cuvântul Apostolului zice, că altul este în Biserică ureche, altul limbă, altul mână, şi altul altceva mădular, nici toţi sunt limbă, adică învăţători, nici toţi Apostoli, nici toţi prooroci. deci, omule, tu oaie fiind, ce te faci păstor? picior fiind, ce te faci cap? Soldat fiind, ce te apuci a te face general de oşti? Zice şi Solomon: Nu fii lesnicios a vorbi, nici sărac fiind, să te întreci cu cei bogaţi, nici căuta a te face mai înţelept între cei înţelepţi. Iar care va face afară de Canonul acesta, să se afurisească pe 40 de zile. De va fi însă vreun mirean iscusit în cuvânt, şi cu chip cucernic, nu se opreşte de a răspunde şi a învăţa îndeosebi pe cei ce îl întreabă, precum zice Zonara, şi capul 32 a cărţii a 8-a din Apostoleştile aşezământuri; că vor fi zice toţi învăţaţi de Dumnezeu; în ce chip grăia şi Apolos, şi învăţa cele pentru Domnul, cu toate că numai botezul lui Ioan ştia [Fapte 18, 25] şi Achila, şi Priscila, cei ce au învăţat pe acestaşi Apolos mai cu scumpătate calea lui Dumnezeu (acolo).

291

CANONUL 65

Focurile de la luni noi ce se aprind de către unii înaintea prăvăliilor, şi a caselor sale, care le săreau unii, după oarecare vechi obicei bârfesc, de acum poruncim a nu se mai lucra. Deci oricare va face ceva de acest fel, de va fi cleric, să se caterisească. Iar de va fi mirean să se afurisească. Că scris este în cartea 4 a împăraţilor: „Şi a zidit Manasi Jertfelnic tuturor Oştilor Cereşti, în cele două curţi ale Casei Domnului, şi a trecut prin foc pe fiii săi, şi se descânta şi se vrăjea, şi au făcut engastrimiţi (bârfitori din pântece), şi au înmulţit cunoscători, şi au înmulţit a face răutate înaintea Domnului, ca să-L mânie pe El”. [21,5-6]

TÂLCUIRE

Fiindcă după urmarea elinilor, şi a păgânilor, oarecare creştini aprindeau focuri înaintea prăvăliilor, şi a caselor sale, peste care săreau. Sinodul acesta pe clericii care ar face una ca aceasta, de aici înainte, îi cateriseşte, iar pe mireni, îi afuriseşte. Şi vrând a arăta, că dacă nişte obiceiuri elineşti ca acestea făcându-se de către Iudeii cei nedepliniţi, porneau pe Dumnezeu spre mânie, şi spre urgie, cu cât mai vârtos pe El îl mânie, când se fac de noi creştinii cei depliniţi, şi ucenicii Evangheliei, zice: „Că împăratul Manase a făcut Jertfelnic, adică aducea jertfe oştirii şi puterii cerului, adică stelelor (şi mai ales lunii; precum este scris la Ieremia. A tămâia împărătesei cerului şi a jertfi ei jertfe, adică lunii) într-amândouă curţile casei Domnului; şi treceau pe fiii săi prin foc, şi se descânta, şi se vrăjea, şi au făcut grăitori din pântece, şi ghicitori şi au înmulţit a face ce este rău întru Ochii Domnului, ca să-l întărâte pe El. însemnează însă, că aceasta ce se zice, a trecut prin foc pe fiii săi, Sinodul aici o au înţeles, în loc de, că au făcut Manasi pe fiii săi să sară prin foc; iar Chiril al Alexandriei la tâlcuirea lui Isaia, o a tâlcuit în loc de, că de tot au ars pe fiii săi în foc, proaducându-i pe ei jertfă dracilor.

CANONUL 66

Din Sfânta zi a învierii lui Hristos Dumnezeului nostru, până la Duminica nouă, toată săptămâna se cuvine a se zăbovi credincioşii nelipsit în Sfintele Biserici, cu psalmi şi cu laude, şi cu cântări duhovniceşti, veselindu-se şi serbând întru Hristos, şi luând aminte la citirea Dumnezeieştilor Scripturi, şi desfătându-se cu Sfintele Taine. Că aşa vom fi cu Hristos împreună înviaţi, şi împreună înălţaţi. Nicidecum dar în proarătatele zile să se săvârşească alergare de cai, sau vreo altă privelişte de norod.

292

TÂLCUIRE

Fiindcă toată săptămâna cea luminată, ca o zi cu numele Domnului numită se socoteşte, pentru aceasta Canonul acesta rânduieşte, că toţi creştinii în săptămâna aceasta se cuvine a îngădui înlăuntru în biserici, veselindu-se şi serbând învierea Domnului cu Psalmi, şi cu laude, şi cu cântări Duhovniceşti, luând aminte la cuvintele Dumnezeieştilor Scripturi, şi împărtăşindu-se cu Dumnezeieştile Taine. Pentru că cu un chip ca acesta împreună vom învia, şi împreună ne vom înălţa cu Hristos229. Drept aceea în zilele acestea alergături de cai să nu se facă, nici vreo altă privelişte de norod, necuviincioasă adică, de jucărei, sau de jocuri, sau de luptări, sau de altă benchetuire de acest fel.

CANONUL 67

Dumnezeiasca Scriptură ne-a poruncit, a ne depărta de sânge, de animal sugrumat şi de curvie. Deci pe cei ce pentru lacomul pântece, sângele de orice fel de vită cu oarecare meşteşug îl fac de mâncare, şi aşa îl mănâncă, potrivit îi certăm. Deci, de acum înainte oricine va apuca sânge de vită, cu orice fel de chip, de va fi cleric să se caterisească, iar de va fi mirean să se afurisească. [Fapte 9,3,4; Levitic 17,13; Fapte 15,28,29]

TÂLCUIRE

Acestea fiind oprite de Dumnezeiasca Scriptură cea veche, şi mai ales s-au oprit şi de cea nouă ca nişte desfrânătoare şi nu de nevoie.

CANONUL 68

Pentru a nu fi iertat nimănui cărţi de ale Testamentului Vechi, şi ale celui Nou, şi ale Sfinţilor şi aleşilor propovăduitorilor şi învăţătorilor noştri, a le strica, sau a le rupe, sau vânzătorilor de cărţi, sau celor ce se zic făcători de miruri, sau altcuiva dintre toţi. a le da spre pierzare; fără numai de cumva desăvârşit, ori de carii, ori de apă, ori cu vreun alt chip, s-ar netrebnici;

229 Din Canonul acesta învaţă-se şi creştinii cei de acum, că Sfântă viaţă întrebuinţau credincioşii cei vechi, întru aceste Sfinte zile ale învierii! Şi dimpotrivă care necuviincioasă viaţă vieţuiesc aceştia acum, şi îndrepteze-se, părăsindu-se de bancheturi, de jocuri, de comedii, de cântece, şi alte necuviinţe ce fac întru acestea. La Moscova aud, că creştinii în fiecare zi a săptămânii acesteia merg de la o biserică la alta, şi fac litanii, ca să nu găsească vreme de a face vreo altă necuviinţă; care aceasta se cuvine a se face şi de creştinii noştri, ca să nu se abată la nerânduieli şi la necuviinţe. Este cunoscut la mulţi, şi celălalt preaSfânt obicei, care se ţine în Moscova, a nu se culca cu muierile lor bărbaţii cei mai evlavioşi în toată luminată săptămâna aceasta, şi după urmare nici nunţi a nu face întru aceasta. Cu adevărat Preasfânt obicei, care se cuvine a-l urma creştinii noştri. Căci, precum am zis, toată săptămâna aceasta, se socoteşte ca luminată ziua aceea cu numele Domnului numită.

293

iar cel ce se va prinde de acum înainte făcând ceva de acest fel, pe un an să se afurisească; asemeni şi cel ce cumpără acest fel de cărţi, dacă nici el le ţine pe acestea spre folosul său, nici altuia de le dă spre facerea de bine şi spre a se păzi, ci de se va apuca a le strica pe acestea să se afurisească.

TÂLCUIRE

Nu este slobod, zice Canonul acesta, nimănui a strica, sau a rupe cărţi de ale Testamentului Vechi şi ale celui Nou, şi de ale învăţătorilor celor aleşi, care cu cercetare au fost primite (că mulţi au scris, şi s-au lepădat), ori a le da cârciumarilor de cărţi, adică celor ce le strică, ori celor ce vând mirodenii, sau altcuiva spre stricăciune, fără numai de s-au mâncat desăvârşit de viermi, sau de au putrezit şi s-au şters literele pentru vechime, încât nu se poate citi, ci şi atunci acest fel de hârtii, nu se cuvine a se întrebuinţa în lucrări necinstite, ci a se arde, sau a se îngropa în loc necălcat, pentru ca să nu se spurce cele Sfinte, şi care cuprind cuvinte Sfinţite. Că se potriveşte şi la aceasta zicerea Proorocului Isaia, aceasta: „Şi va fi odihna lui (Hristos adică şi Dumnezeu) cinstită” [II, 16]

CANONUL 69

Să nu fie iertat cuiva dintre mireni săvârşind, a intra în lăuntru în Sfinţitul Altar, că împărăteştii stăpâniri şi domniri îi este iertat aceasta, când ar vrea să aducă daruri Ziditorului său, după oarecare preaveche predare.

TÂLCUIRE

Sfântul Altar afierosit fiind celor preoţiţi; pentru aceasta Canonul acesta opreşte a intra într-însul pe oricare mirean, afară numai de împăratul; şi acesta încă, nu ca un mirean, ci ca unul ce are stăpânie, şi domnie, şi este Unsul Domnului230. Căruia s-a iertat a intra după veche tradiţie, când voieşte

230 însemnează, că după Teodorit Bisericeasca Istorie, cartea 5, cap. 17, deşi credinciosul împăratul Teodosie s-a dezlegat de către Sfântul Ambrosie din legătura vărsării de sânge căreia i-a fost pricinuitor, cu toate acestea, aducând lui Dumnezeu darurile la Sfântul Altar, şi aşteptând acolo ca să se împărtăşească, nu s-au lăsat de Ambrosie, zicându-i, că cele din lăuntru o împărate, sunt umblate de singuri prezbiterii; ci i s-au poruncit să stea afară de Altar; şi de atunci împăratul, şi în Constantinopol venind îşi aducea darurile lui Dumnezeu în lăuntru în Altar, şi îndată ieşea, neîmpărtăşindu-se în lăuntru, după obicei. Şi arătând prea credinciosul împărat cu pilda sa, că nu se cuvine a se împărtăşi în lăuntru împăraţii cei ce au făcut vărsare de sânge. De aici îndeamnă-se preoţii, şi duhovnicii să taie obiceiul cel nelegiuit, care prin multe locuri urmează, de a intra lumenii în Sfântul Altar, şi-i face să cadă sub pedeapsa împăratului Ahaz, care fiind lumean, s-a apucat să lucreze cele ale iereilor; căci, după oarecare chip şi aceştia îşi însuşesc cele ale preoţilor, intrând în locul cel rânduit pentru ierei Şi de este lucru nelegiuit numai a intra mirenii în Altar, oarecât mai nelegiuit este ceea ce fac oarecare preoţi neînvăţaţi de pun mireni, sau citeţi în Joia cea mare şi potrivesc Sfintele la Sfânta Proscomidie în Altar (care lucru la noi cu darul lui Dumnezeu nici nu s-a auzit). Părăsească-se pentru dragostea lui Dumnezeu, ca să nu cadă sub caterisirea preoţiei lor. Iar Simeon al Tesalonicului zice (cap. 143) că împăratul se împărtăşeşte în Altar, numai în vremea când se ungea împărat, şi după diaconi, şi nu la Sfânta Masă; ci de laturi pe o măsuţă aşternându-se Antimis.

294

a aduce Daruri Ziditorului său Dumnezeu şi să se cuminece.

CANONUL 70

Să nu fie iertat femeilor în vremea Dumnezeieştii Liturghii a vorbi, ci după glasul Apostolului Pavel, tacă [I Corinteni 14,34]. Că nu li s-a dat voie lor a grăi, ci a se supune, precum şi legea zice [Facerea 3,16]. Iar de voiesc a se învăţa ceva, în case întrebe-şi pe bărbaţii lor.

TÂLCUIRE

Porunceşte Canonul acesta, să nu grăiască femeile în vremea Dumnezeieştii Liturghii (încă şi întru toate adunările credincioşilor ce se fac în Biserică). 231

CANONUL 71

Cei ce se învaţă legile politiceşti, nu trebuie a întrebuinţa obiceiuri elineşti, nici prin teatre a se judeca, sau a săvârşi cele ce se zic rostogoliri, sau a se îmbrăca cu haine afară de obşteasca întrebuinţare, nici în vremea când încep învăţăturile, sau când ajung către sfârşitul lor, sau, peste tot să zicem, pe la mijlocul acestui fel de învăţături. Iar dacă cineva de acum înainte va îndrăzni a face aceasta să se afurisească.

TÂLCUIRE

Precum cei mai fără de socoteală dintre cei învăţaţi ai Atenienilor, obişnuiau precum scrie Teologul Grigorie în cuvântul asupra îngropării marelui Vasilie, a se lupta cu împotrivnicii lor, şi a apuca cetăţile, şi căile, şi altele asemeni ca acestea obiceiuri a face sofiştilor celor tineri; întru acest chip şi creştinii cei ce se învăţau legile politiceşti, întrebuinţau aceste elineşti obişnuinţe, şi se judecau în teatre, pentru cine dintre ei să se facă mai întâi, făceau încă şi cele ce se ziceau rostogoliri, adică aruncau oarecare semne, când se prigoneau învăţătorii, care dintre ei să ia pe cutare ucenic, şi care pe cutare (precum am

231 Pentru aceasta şi Dumnezeiescul Hrisostom zice aşa: O dată a învăţat femeia (adică pe Adam în Rai) şi pe toate le-a răsturnat, pentru aceasta aceasta să nu înveţe. Şi iarăşi, că atâta trebuie a fi ea tăcută, zice, încât nu numai pentru cele ale vieţii, ci nici pentru cele duhovniceşti să nu grăiască în Biserică. Aceasta este podoaba ei, aceasta cinstea, aceasta mai mult pe ea o poate împodobi decât hainele cele scumpe.” (voroava 9 la cea 1 către Timotei, faţa 283 Tom 4).

295

zice, ca nişte sorţi). Sau purtau îmbrăcăminte afară de ceea ce se obişnuia la mulţi. Şi acestea toate porunceşte Canonul să nu se facă, nici când încep învăţătura legilor, nici când ajung la mijlocul ei, nici când o sfârşesc. Iar care de aici ar mai face aceasta, să se afurisească.

CANONUL 72

Să nu fie iertat bărbatul dreptslăvitor a se împreuna cu muiere eretică, nici iarăşi bărbat eretic a se însoţi cu femeie dreptslăvitoare, ci deşi s-ar afla ceva de acest fel că s-a făcut de vreunul dintre toţi, nunta să se socotească neîntărită, şi nelegiuita însoţire să se deslege, că nu trebuie cele neamestecate a se amesteca, nici oaia cu lupul a se împletici, şi cu partea lui Hristos soarta păcătoşilor. Iar de va călca cineva acestea de noi hotărâte, să se afurisească. Iar dacă unii încă întru necredinţă aflându-se, şi încă nu sunt număraţi în turma celor dreptslăvitori, s-au însoţit cu legiuită nuntă, între sine-şi, apoi, o parte adică binele alegându-l, a alergat la lumina Adevărului; iar cealaltă, se ţine încă de legătura rătăcirii, nealegând a căuta către Dumnezeieştile Raze ale adevărului (însă de binevoieşte cea necredincioasă a locui împreună cu cel credincios, sau dimpotrivă cel necredincios cu cea credincioasă) să nu se despartă, după Dumnezeiescul Apostol: „Că se sfinţeşte bărbatul necredincios prin femeia credincioasă, şi se sfinţeşte femeia necredincioasă prin bărbatul credincios”. [I Corinteni 7,14) [Sinod 4,14]

TÂLCUIRE

Poate că din învoirea aceasta, şi din împreună locuinţa, se va povăţui şi cealaltă parte către buna cinstire; după zicerea a însuşi acestui Dumnezeiesc Apostol, că: „ce ştii femeie de-ţi vei mântui bărbatul? Şi ce ştii bărbate de-ţi vei mântui femeia?” [I Corinteni 7, 16]. Teamă-se de certarea acestui Sfânt Sinod Arhiereii cei ce slobod nişte asemenea însoţiri, şi nici întru un chip să ierte nişte nunţi ca acestea.

CANONUL 73

Crucea cea făcătoare de viaţă arătându-se nouă mântuire, trebuie să punem toată silinţa, spre a da cinstea cea cuviincioasă aceleia prin care ne-am mântuit din greşeala cea veche. Drept aceea şi cu gândul, şi cu cuvântul, şi cu simţirea dându-i ei închinăciune, închipuirile Crucii cele ce se fac de oarecare pe faţa pământului, a se şterge cu tot chipul poruncim, ca nu cu călcarea celor ce umblă, semnul biruinţei noastre să se ocărască. Deci, de acum înainte cei ce fac chipul Crucii pe faţa pământului, poruncim să se afurisească.

296

TÂLCUIRE

Hotărăşte Canonul acesta ca să ne sârguim cu tot chipul a da cuviincioasa cinste Sfintei Cruci, prin care ne-am mântuit, şi din robia păcatului ne-am slobozit, şi cu gândul aducându-ne aminte adică, de câte bunătăţi printr-însa ne-am norocit; şi cu cuvântul, povestind acestea şi la alţii, şi mulţumind lui Hristos, Celui ce S-a răstignit pe ea. Şi cu simţire, sărutând-o, cinstind-o ori unde o vom vedea. Şi fiindcă unii, mai proşti, însemnează pretutindeni închipuirea cinstitei cruci, până şi pe faţa pământului, poate pentru evlavie, pentru aceasta porunceşte Sinodul, oriunde s-ar afla semnul Sfintei Cruci, jos închipuit, să se şteargă, şi să se strice, pentru a nu se călca, şi a nu se necinsti de cei ce umblă, semnul cel biruitor al mântuirii noastre. Şi cei ce de acum înainte ar face semnul Sfintei Cruci pe locul unde s-ar călca în picioare, să se afurisească.

CANONUL 74

Că nu se cuvine întru cele Domneşti [locurile consfinţite Domnului], sau în biserici, a face cele ce se zic agape, şi în lăuntru în casă a mânca, şi a aşterne acubita. Iar cei ce îndrăznesc a face aceasta, ori să înceteze, ori să se afurisească.

TÂLCUIRE

Canonul acesta este întocmai cu cel 28 din Laodichia, care opreşte a face creştinii agape adică ospeţe din dragoste, care aduc spre unire pe cei ce împreună mănâncă, în domnitoarele biserici Şi a nu aşterne aşternuturi moi, şi înalte, pe care le numesc cu cuvânt latinesc acubite, că pe unele ca acestea şezând creştinii mâncau232. Iar câţi ar îndrăzni a face aceasta, ori să se părăsească,

232 Obiceiul de a face creştinii ospăţuri în Biserică, s-a început din vremurile Sfinţilor Apostoli, care în ziua duminicii mai vârtos, când voiau să se împărtăşească, aduceau la Biserică pâine şi vin cei mai avuţi, ca după împărtăşirea Dumnezeieştilor Taine, precum zice Zonara, şi Hrisostom la voroava 27 a celei I către Corinteni pofteau pe cei mai săraci, şi toţi împreună şezând mâncau. Fiind însă că corintenii au stricat rânduiala aceasta, şi fiecare, din cei mai avuţi, îşi mânca singur bucatele sale, şi nu dădeau celor săraci, încât de aici urma, altul adică a flămânzi, iar altul a se îmbăta; pentru aceasta Dumnezeiescul Pavel, în capitolul 11 al celei 1 către Corinteni îi mustra, şi pentru că defaimă cu aceasta pe Biserica lui Dumnezeu, şi că ruşinează oarecum pe cei săraci, neavând să mănânce la acest fel de obşteşti ospăţuri; deci aceste cuvinte ale Apostolului propunându-le marele Vasilie, din acestea încheie că, obşteasca cină nu se cuvine a o mânca în Biserică cineva, (unit cu Canonul 28 al celui din Laodichia, şi cu acest 74.) Iar domnitoarele ce le pomeneşte Canonul acesta aşa se numeau; fiindcă în ele mai de multe ori Duminicile se săvârşea întru ele Dumnezeiasca Liturghie. Fiind ele afierosite lui Dumnezeu împăratului a toate, nu de la oameni dobândindu-şi ele numirea, ci de la însuşi Domnul tuturor, de la care şi domnitoare sau domneşti s-au învrednicit a se numi.

297

ori să se afurisească. Trebuie a însemna că, după Valsamon, chiriaca (domneşti) voieşte să înţeleagă aici Canonul, fiecare loc afierosit Domnului, precum Nartica, adică şi tinda Bisericii.

SIMFONIE

„întocmai cu acesta şi cel 49 al celui din Cartaghen, opreşte pe Episcopi şi pe clerici, şi pe mireni în Biserici să nu facă ospeţe, afară numai, dacă după nevoie vor mânca oarecare străini ce călătoresc. însemnează că, deşi opresc Canoanele acestea la Biserici a se face agape (ospeţe din dragoste creştinească], nu opresc însă a se face şi în casele obşteşti. Pentru că cel 27 al acestuiaşi Sinod al Laodichiei porunceşte să nu ia cei Sfinţiţi, şi mirenii, părticele oarecare din bucate cu nesaţiu, când se cheamă la acest fel de agape. Iar cel 11 din Gangra anatematiseşte pe cei care defaimă pe acei ce fac acest fel de agape (afară din Biserică adică) şi cheamă întru cinstea Domnului pe fraţi, şi dispreţuite făcându-le, nu voiesc să meargă la acestea. Iar cel 76 al acestuia al 6-lea afuriseşte pe cei ce vând vin, şi mâncări, sau alte oarecare înlăuntrul Sfinţitelor curţi. însă şi cel 97 al acestuiaşi, pe clerici îi cateriseşte, iar pe mireni îi afuriseşte, pe care vor poposi în lăuntrul locurilor celor Sfinţite. Dar cel 88 al acestuiaşi, pe clerici îi cateriseşte, iar pe mireni afuriseşte, care bagă dobitoace în Sfinţitul Locaş, afară însă dacă numai de mare nevoie. Vezi şi subînsemnarea celui 83 al acestuiaşi al 6-lea Sinod.

CANONUL 75

Cei ce vin în Biserică spre a cânta voim nici strigări necuviincioase a întrebuinţa şi firea spre răcnire a o sili, nici a zice ceva din cele nepotrivite neînsuşite Bisericii; ci cu multă luare aminte şi cu umilinţă a aduce lui Dumnezeu, Privitorul celor ascunse, acest fel de psalmodii. Că Sfinţitul cuvânt a învăţat evlavioşi a fi fiii lui Israel. [Levit 15,30]

TÂLCUIRE

Cântarea Psalmilor ceea ce se face în biserică rugăciune este către Dumnezeu pentru a Se milostivi asupra păcatelor noastre. Şi cel ce se roagă şi se tânguieşte, trebuie a avea moral cucerit şi umilit, iar a răcni cineva arată moral semeţ şi neevlavios. Pentru aceasta porunceşte Canonul acesta ca cei ce cântă în biserică să nu-şi silească firea lor pentru a striga puternic. Nici să zică altele necuviincioase în biserică. Dar care ar fi cele neîncuviinţate în biserică? Răspunde Zonara tâlcuitorul a fi cântecele femeieşti cele jalnice (prin aceasta zice şi multele tereremuri şi cea peste măsură pestriţime a cântării sau cele ce pleacă spre curvie). însă porunceşte Canonul acesta ca toate acestea să lipsească din

298

biserică şi cântăreţii să aducă lui Dumnezeu cântările cu multă luare aminte, ca Celui ce vede cele ascunse ale inimii adică şi mai ales cugetele inimii celui ce cântă şi se roagă, căci strigările sunt ale celor din afară. Pentru că şi Sfinţitul cuvânt al Leviticului învaţă a fi către Dumnezeu cucernici fiii lui Israel233

SIMFONIE

Zice şi Proorocul David „cântaţi cu înţelegere”. Acest grai tâlcuindu-l marele Vasilie (în adunarea în scurt 279) zice: înţelegerea cuvintelor Sfintei Scripturi se aseamănă cu felurimea bucatelor ce mănâncă gura. Fiindcă după Iov [cap 12,11] „Gâtlejul gustă bucatele”. Iar mintea judecă cuvintele. Aşadar dacă sufletul cuiva judecă puterea fiecărui cuvânt, precum şi gustul pe felurimea bucatelor, acesta plineşte daviticeasca această poruncă. Adaugă acelaşi Vasilie iarăşi (vezi adunarea în scurt 281) că acela care nu merge în biserică să cânte cu dorinţă (cu înţelegere), acela ori să se îndrepteze, ori să se izgonească. Iar dacă sunt psalţi mulţi, zice, (vezi adunarea în scurt 307) aceştia, să întrebuinţeze psalmodiile [cântare de Psalmi], cu rândul (efimeria), adică după săptămână. Iar cel din Laodichia al 15-lea Canon porunceşte să nu cânte în Biserică altul careva, afară de cei canonici, şi din cărţile cele de piele psalţii să cânte. Adică numai de pe cele de membrană, cântând însă şi de pe alte cărţi de

233 Pentru că şi Dumnezeiescul Hrisostom (în voroava „Am văzut pe Domnul şezând pe scaun”, faţa 120, tomul 5) opreşte mult pe cântările cele din horuri, şi neîncuviinţatele săltări, şi răcnetele cele neobişnuite, şi strigările cele fără rânduială. Tâlcuind psalmicescul acela (cuvânt), „slujiţi Domnului cu frică”, şi foarte tare mustrând pe aceia, care amestecă cu duhovniceştile cântări, shimile din afară cele teatriceşti, şi strigările cele fără înţeles (care sunt şi acum tereremurile, şi nenanelile, şi alte fără înţeles) cuvinte, şi zice, că acestea sunt însuşite, nu celor ce slavoslovesc pe Dumnezeu, ci celor ce joacă şi amestecă drăceştile jocuri cu îngereasca slavoslovie; învaţă pentru aceasta prin multe, că se cuvine cu frică, şi cu inimă înfrântă să înălţăm slavosloviile către Dumnezeu, ca să fie acestea primite, ca o tămâie cu bun miros. Cu totul vrednică de laudă şi de adevăr este şi cuvântul acela care îl zice preaînţeleptul Meletie Piga în a 3-a scrisoare cea pentru creştinism. Pentru aceasta dar numai glasurile cele omeneşti sunt primite în Biserică, care sunt împărtăşite firii şi simple, iar organiceştile sunete cele luminate ca pe cele cu totul oprite le izgonesc dumnezeieştii Părinţi. Pe care cântări musiceşti şi organiceşti s-au nevoit oarecare din aceşti de acum a le băga iarăşi în Biserică. Iar tereremurile şi nenanelele ce se cântă nu se arată a fi vechi, ci noi. Pentru că în scrierile lui Ioan Damaschin, şi în facerile altor vechi cântăreţi, nu se află aceste neînţelese cuvinte şi cratimi. Se arată a fi începute din timpul lui Ioan Cucuzel. Iar cratimile pe care psalţii de astăzi le cântă la privegheri, cu toate că sunt îndoite, de multe ori şi întreite cu chimenul, se fac în adevăr fără dulceaţă şi îngreoitoare evlavioşilor ascultători; pentru aceasta rugăm pe canoniceştii psalţi, ca să cânte sintoma (în scurt), pentru a fi acestea mai frumoase, şi să rămână vreme de a se face şi citire, şi Canoanele a se cânta mai rar, în care stă tot sufletescul rod al privegherii. Zic oarecare, că, neînţelesele aceste tereremuri s-au primit în Biserică, pentru plăcerea şi îndemnarea norodului celui prost.

299

psaltichie. Dar şi cel 23 al acestuiaşi, zice, că nu pot psalţii când cântă orariu. Se cuvine însă ca printre cântări să fie şi citire (şi rugăciune) după cel 17 al acestuiaşi.

CANONUL 76

Cum că nu trebuie în lăuntru în Sfinţitele Curţi, a se aşeza cârciumă,234 sau a se pune înainte felurile cele de aromate, sau alte vânzări a se face, păzind noi aromsevasul [cucernicia] către biserici. Că Mântuitorul nostru şi Dumnezeu prin petrecerea cea în trup învăţându-ne pe noi, poruncea a nu face Casa Părintelui său casă de neguţătorie [Ioan 2,16]. Care şi mesele schimbătorilor de bani le-a răsturnat, şi pe cei ce făceau biserica locaş mirenesc i-a izgonit. Deci de se va prinde vreunul în greşeala aceasta de faţă, să se afurisească.

TÂLCUIRE

„A zis Domnul iudeilor [Luca 19,46]: Scris este: Casa Mea, casă de Rugăciune se va chema [Isaia 56,7]. Iar voi aţi făcut pe ea peşteră de tâlhari [Ieremia 7,10- 11]”. Drept aceea ca să nu se zică şi celor credincioşi acest înfricoşat cuvânt, opresc Sfinţii Părinţi prin Canonul acesta, a nu se pune cârciume, adică a nu se vinde vin, sau rachiu, sau alte feluri de mâncări, după Zonara; sau şi oarecare feluri de aromatice, după Valsamon, sau alte oarecare neguţătorii a se face, în lăuntru în curţile Sfinţitelor Lăcaşuri, şi ale dumnezeieştilor Biserici, pentru a se păzi cinstea lor. Pentru că şi Domnul legiuind nouă, zice, să nu facem Casa Tatălui Lui, casă de neguţătorie, Care şi banii celor ce vindeau monedele, sau banii cei răi i-a risipit, şi pe cei ce făcuseră pe biserică casă obştească cu bici de frânghie i-a izgonit. Iar care va îndrăzni a face aceasta, să se afurisească235. Citeşte şi cel 74 al acestuiaşi al 6-lea Sinod.

234 Se află mâncăruri la alţii, precum şi Zonara tâlcuieşte.

235 Pe lângă acestea şi marele Vasilie categoriseşte (vezi după Plafon 40) vânzările şi cumpărăturile care se fac la bisericile mucenicilor şi ale Sfinţilor, la sărbătorile lor, zicând: „Că creştinii pentru alt nu se adună la biserici, şi împrejurul bisericilor, fără numai să se roage, şi să vină întru aducerea aminte a celor ce până la moarte au stătut şi s-au nevoit, pe care nevoinţe le-au arătat Sfinţii pentru buna cinstire, şi să se îndemne şi ei către aceeaşi râvnă, şi nu ca să facă serbare, şi pe biserica lor, bâlci şi neguţătorie. Adăugând el şi aceasta, că foarte se mânie Dumnezeu asupra celor ce vând şi cumpără în biserici, ori împrejurul bisericilor, precum aceasta (o au arătat) Iisus Hristos. Care totdeauna şi pretutindeni blând fiind şi smerit cu inima, şi numai asupra celor ce în biserică vând şi cumpără, a ridicat frânghia să-i lovească. Fiindcă neguţătorii aceştia prefac pe Casa Rugăciunii, în peşteră furilor şi tâlharilor. Şi vezi, că tâlhari şi furi numeşte Domnul pe vânzători, şi de obşte pe neguţători, pentru nedreptăţile, şi minciunile, pe care le întrebuinţează la neguţătoria lor.

300

CANONUL 77

Că nu se cuvine cei Sfinţiţi, sau clericii, sau aschitiii, a se scălda în baie cu muieri; nici tot creştinul mirean; că această prihănire este întâia la păgâni. Iar de se va vădi cineva întru aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean să se afurisească.

TÂLCUIRE

Canonul acesta, este întocmai cu cel 30 al Sinodului din Laodichia, afară însă de certări numai, căci zice că nu se cuvine cei Sfinţiţi ce sunt în lăuntrul Altarului, cum şi ceilalţi clerici ce sunt afară de Altar, adică monahii şi aschitii, şi de obşte fiecare creştin, a se scălda în băi împreună cu muierile; fiindcă această necuviinţă la păgâni se vede a fi cea întâia prihănire, şi cea mai mare sminteală împotriva creştinilor. Iar Apostolul porunceşte „a nu ne face sminteală Iudeilor, şi Ellinilor, şi Bisericii lui Dumnezeu” [I Corinteni 10,32]. Şi dacă, precum zice Zonara, şi numai chiar a întâmpina cineva muiere în cale, sau în casă, îi tulbură gândul, cum dar nu se va afunda, şi nu se va porni spre poftă mintea bărbaţilor acelora, care se scaldă împreună cu muierile? Dar nici cei însoţiţi după lege nu se cuvine a se scălda împreună, după Valsamon, sau în baie, sau în mare, sau în râu; că îşi stăpânesc trupurile lor pentru naşteri de copii, şi nu pentru a se dezgoli, şi a-şi vedea ruşinea lor.

CANONUL 78

Că se cuvine celor ce se luminează a se învăţa credinţa, şi în joia săptămânii a o spune Episcopului, sau prezbiterilor.

TÂLCUIRE

Şi Canonul acesta, este întocmai cu cel din Laodichia 46, care zice că cei ce se catehisesc şi se gătesc spre luminare, şi spre Botez, se cuvine în toată vremea catehisirii lor (iar cât este aceasta, vezi subînsemnarea Canonului al 2-lea al Sinodului întâi), pentru ca să se înveţe bine dogmele ortodoxei credinţe, şi în fiecare joi a săptămânii, după Zonara, să le zică pe de rost Arhiereului, sau prezbiterilor celor ce-i catehisesc pe ei. Ca nu neştiind taina noastră să se boteze, şi neînvăţaţi şi neîntăriţi fiind, cu lesnire să se amăgească de către eretici.

CANONUL 79

Nelehusită pe Dumnezeiasca Naştere cea din Fecioară mărturisind, precum şi fără de sămânţă s-a făcut, şi la toată turma propovăduind, pe cei ce din neştiinţă fac ceva din cele ce nu se cuvin, îndreptării îi supunem. Drept aceea, fiindcă unii după ziua Sfintei Naşteri a lui Hristos Dumnezeului

301

nostru, arată fierbând semidale, şi aceasta unii altora împărţind-o, cu pricinuire adică de cinstea lehusirii a Preacuratei Fecioarei Maici. Poruncim nimic de acest fel a se săvârşi de cei credincioşi, că aceasta nu cinste aduce Fecioarei celei ce mai presus de minte şi de cuvânt, a Născut cu Trup pe Cuvântul cel neîncăput, din cele obşteşti şi ale noastre a hotărî, şi a însemna pe cele după negrăita sa naştere. Deci de se va vădi cineva de acum înainte, făcând una ca aceasta, de va fi cleric, să se caterisească; iar de va fi mirean, să se afurisească.

TÂLCUIRE

Fiindcă oarecare creştini, de la neştiinţă pornindu-se, a doua zi după naşterea lui Hristos fierb semidale (adică făină de grâu curată), şi alte feluri oarecare, pe care împărţindu-le unii altora le mănâncă, făcând-o aceasta ca şi când întru cinstea Lehusirii Născătoarei de Dumnezeu (precum se obişnuieşte a se face şi la celelalte femei, care după natură nasc); pentru aceasta opreşte Canonul acesta de a face creştinii acest lucru. Fiindcă a asemăna noi prin acest fel de obicei, cu obşteasca şi smerita naşterea noastră a oamenilor, pe naşterea cea negrăită a pururea Fecioarei, aceasta nu i se socoteşte cinste, celei ce mai presus de minte şi de cuvânt a Născut cu Trup pe Dumnezeu Cuvântul, Cel întru toate neîncăput, ci mai vârtos necinste. Că precum fără de sămânţă, şi din Duhul Sfânt, mărturisim pe Zămislirea de Dumnezeu Născătoarei, aşa asemeni şi pe naşterea acesteia o mărturisim mai presus de toată moşirea şi lehusirea, care este naşterea de prunc cea cu dureri, şi următoare curgere a sângiurilor după Zonara236. Iar care va voi a o face aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar mireanul să se afurisească.

CANONUL 80

Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon, sau din cei ce se numără în cler, sau mirean, nici o nevoie grea având, sau lucru greu încât a lipsi de

236 Pentru aceasta nu trebuie să închipuiască zugravii pe Născătoarea de Dumnezeu la sărbătoarea Naşterii lui Hristos, culcată pe pat, ca cum cuprinsă de dureri. Dar nici nu se cuvine să se scrie în minee a doua zi după Naşterea lui Hristos, zicerea aceasta: Lehusirea Născătoarei de Dumnezeu, ci numai, Soborul Născătoarei de Dumnezeu; căci după Grigorie Nissis, ce se conglăsuieşte cu Sinodul acesta, Naşterea lui Hristos, fără lehusire a fost. căci zicând numele lehusirei nu este mai presus de nestricăciune şi neispitită de nuntă; iar a închipui oarecare femei spălând pe Hristos în lighean precum se vede la multe Icoane ale Naşterii lui Hristos, aceasta este cu totul necuviincios, şi aflare a oamenilor trupeşti. Şi care cu tot chipul trebuie a se lepăda. Fiindcă şi Dumnezeieştii Cântăreţi şi făcători de cântări, numesc de multe ori pe naşterea Născătoarei de Dumnezeu lehusie, zică-se cu rea întrebuinţare şi numele acesta despre nelehusia naşterii acestei lehusii, fără de durere, şi în loc de simplă naştere înţelegându-se.

302

la Biserica sa mai mult; ci în oraş petrecând, în trei zile de Duminici, şi în trei săptămâni nu s-ar împreună aduna. De va fi cleric să se caterisească, iar de va fi mirean să se îndepărteze de la împărtăşire.

TÂLCUIRE

Canonul acesta rânduieşte, a nu lipsi de la Biserica sa, ci dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon, şi de obşte oricare cleric, sau mirean, fără de mare nevoie, şi grea silă, aflându-se în lăuntru în oraş, în trei Duminici nu va merge împreună cu ceilalţi credincioşi la Biserică. De va fi cleric să se caterisească; iar de va fi mirean, să se afurisească. Că, din două una este, ori unul ca acesta nu este credincios, ori credincios fiind, defaimă obşteasca cântare de laudă cea către Dumnezeu, şi rugăciunea.

CANONUL 81

Deoarece am aflat că în oarecare cetăţi, în TreSfinţita Cântare, împarte cu adăogire se glăsuieşte, după Sfinte fără de moarte, aceasta, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, miluieşte-ne pe noi. Şi aceasta de Sfinţii Părinţi cei vechi, ca o străină de Evsevie (buna cinstire), dintr-un imn [laudă] ca acesta s-au lepădat, împreună cu nelegiuitul eretic cel ce a aflat acest fel de glas. Şi noi întărind cele mai dinainte cu bună cinstire legiuite de către Sfinţii Părinţii noştri, anatematisim pe cei ce încă după hotărârea aceasta primesc acest fel de glas în Biserică, sau întru alt chip oarecum îl împreunează cu TreSfinţita Cântare. Şi de ar fi ieraticesc călcătorul celor hotărâte, poruncim să se dezbrace acesta de vrednicia ieraticească, iar de va fi mirean, să se afurisească.

TÂLCUIRE

Cel întâi Petru Cnafeul (adică nălbitorul), şi următorii lui care slăveau (că Mântuitorul Hristos cu Dumnezeirea a pătimit), au îndrăznit să adauge în TreSfinţitul Imn [Laudă], după, Sfinte fără de moarte, aceasta, Cel ce te-ai Răstignit pentru noi237. Deci ereticii aceştia împreună cu acest fel de adăogire, s-au

237 De la Dumnezeu a luat Biserica lauda cea întreit Sfântă. Că istoriseşte Sfinţitul Teofan, cum că, cutremure făcându-se în Constantinopol, şi înfricoşându-se cetăţenii, au ieşit la câmp, făcând litanie (împreună cu împăratul Teodosie cel mic, şi Proclu Patriarhul, desculţi, după Goica) deci întru o zi s-a răpit un copil în aer, şi a auzit Dumnezeiesc Glas care zicea, să spună Episcopului, şi poporului, să litanisească cu aceste cuvinte: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi-, zice însă Nichifor, că locul unde s-a înălţat copilul s-a numit înălţare dumnezeiască, iar acum se numeşte psonuitia. Deci de atunci a poruncit împăratul pretutindenea a se cânta imnul acesta în limba elinească. Pentru aceasta şi din vechi marele Sava a iertat armenilor creştini să cânte slujba Bisericească a lor în limba armenească, iar cântarea cea întreit Sfântă, nu armeneşte ci elineşte. Şi până acum latinii la litania îngropării lor, elineşte cântă lauda cea întreit Sfântă, şi nu latineşte, pentru cinstea limbii, întru care s-a glăsuit de la Dumnezeu. Şi se înalţă lauda aceasta Sfintei Treimi Că, Sfinte Dumnezeule, însemnează pe Tatăl, care este Izvorul cel Dumnezeieşte Născător, al Dumnezeirii Fiului, şi al Sfântului Duh. Iar, Sfinte Tare, însemnează pe Fiul, care este şi Tare, şi Putere, şi Braţ al Părintelui, prin care toate s-au făcut Iar fără de moarte, însemnează pe Sfântul Duh, care se zice Dătătorul de viaţă. Iar miluieşte-ne pe noi, unit singuratic, zicându-se, însemnează, pe o Domnie şi o Dumnezeire a tustrele feţelor. Iar ieşitul din minte nălbitorul, adăugând, pe cel ce te-ai răstignit pentru noi, nu numai împreună cu Fiul răstigneşte pe Tatăl, şi pe Duhul cel Sfânt, precum zice Damaschin în cartea 3, cap. 57. Ci şi a patra faţă bagă în Sfânta Treime, şi osebit pune pe Dumnezeu Fiul, şi osebit pe Hristos Cel ce S-a răstignit, după Valsamon.

303

osândit de către Sinodul, ce s-a făcut înRoma în vremea lui Felix, mai înainte de Sinodul al 5-lea. Şi mai ales nălbitorul acesta s-a anatematisit (vezi dar procuvântarea Sinodului al 5-lea). Dar fiindcă se află încă oarecare moştenitor al eresului nălbitorului, zicând TreSfinţitul Imn împreună cu hulitoarea adăugirea aceasta, Sinodul acesta anatematiseşte pe cei ce o primesc pe ea, şi ori făţiş în Biserică, ori îndeosebi o unesc la întreit Sfânta cântare, şi clerici fiind aceştia îi cateriseşte, iar mireni fiind îi afuriseşte.

CANONUL 82

întru unele zugrăviri din Sfinţitele Icoane, se închipuieşte miel arătat cu degetul de înainte Mergătorul, care s-a luat spre închipuirea Darului, în loc de adevăratul Miel Hristos Dumnezeul nostru Cel ce mai înainte s-a arătat nouă prin Lege. Deci figurile cele vechi, şi umbrele, ca pe nişte Simboluri ale adevărului, şi mai înainte însemnări, predat Bisericii îmbrăţişându-le, Darul cinstim, şi adevărul, ca plinirea legii, aceasta primind-o. deci ca deplin şi întru zugrăvituri, feţele tuturor să se închipuiască, poruncim ca chipul Mielului Hristos Dumnezeului nostru. Celui ce a ridicat păcatul lumii, de acum înainte, după omenire, să Se închipuiască şi pe Icoane, în locul mielului celui vechi. Prin aceasta înţelegând noi smerirea lui Dumnezeu Cuvântului, şi povăţuindu-ne spre pomenirea petrecerii Lui cu Trup, şi a pătimirii Sale, şi a Mântuitoarei morţii Sale, şi a izbăvirii lumii celei ce din aceasta s-a făcut.

TÂLCUIRE

Fiindcă oarecare zugrăvesc pe Hristos, ca oaie, şi miel, iar pe înaintemergătorul arătându-L pe El cu degetul său şi zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatul lumii”. [Ioan 1, 29). Pentru aceasta porunceşte Canonul acesta, ca de aici înainte să nu se facă una ca aceasta, ci să se zugrăvească Hristos ca un om desăvârşit, după chipul omenesc. Ca prin aceasta să ne aducem

304

aminte de petrecerea cea cu trup, şi de Pătimire, şi de Moartea Lui, şi de mântuirea lumii ceea ce prin Acesta s-a făcut. căci, pe închipuirile cele vechi ale Legii le cinstim, pentru că însemnau pe adevărul Evangheliei, şi al Darului, dintre care una era şi mielul cel ce se junghia la Paşti, spre închipuirea lui Hristos luându-se, a Adevăratului Miel,Celui ce a ridicat păcatul lumii. Acum însă după ce a venit însuşi Adevărul şi lucrurile, mai mult decât pe închipuiri le cinstim şi le primim238.

CANONUL 83

Nimeni să dea Euharistia trupurilor celor moarte, că scris este: „Luaţi, mâncaţi” [Matei 26,26]. Iar trupurile morţilor, nici a lua nu pot, nici a mânca.

TÂLCUIRE

Fiindcă, după Zonara, obicei vechi era a împărtăşi cu Euharistia, adică cu Dumnezeieştile Taine trupurile cele moarte; pentru aceasta Sfinţii Părinţi opresc a nu se mai urma aceasta. De unde se înţelege că nici a boteza cineva pe morţi se cuvine.

CANONUL 84

Canoniceştilor legiuiri ale Părinţilor urmând, hotărâm şi pentru prunci, de câte ori nu se află martori adevăraţi, care fără îndoială să zică că aceştia sunt botezaţi, şi nici ei pentru nevârstnicia, nu vor putea a răspunde cu îndestularea pentru Sfinţita Taină cea dată lor, fără de vreo sminteală a fi dator a se boteza aceştia. Ca nu cumva acest fel de îndoire să-i lipsească pe ei de curăţirea cea de acest fel a sfinţeniei. [Cartagina 80]

TÂLCUIRE

De câte ori nu se vor afla martori vrednici de credinţă, pentru oarecare prunci, să adeverească că sunt botezaţi (pentru că poate robindu-se ei de către barbari, s-au dus în locuri depărtate239 după aceea s-au răscumpărat de creştini),

238 Acest Canon îl pomeneşte pe Gheorghe Chedrinul, drept aceea şi de aici se astupă gurile Papistaşilor, care clevetesc pe Canoanele acestui Sinod, zicând, că nici un istoric l-a pomenit pe acesta, căci şi Papa Adrian îl primeşte pe acest Canon, scriind către Tarasie. însemnează încă, că după Canonul acesta nu se cuvine zugravii a închipui, ori pe Crucea lui Hristos, ori pe alte Sfinte Icoane vitele cele patru singure, care în Legea veche mai înainte închipuiau pe cei patru Evanghelişti, ci mai vârtos cinstind mai întâi adevărul, să zugrăvească pe Evanghelişti cu chip omenesc Şi împreună de vor zugrăvi cu Evanghelişti! şi pe cele patru vite socotesc că nu vor păcătui.

239 Precum aceasta o zic practicalele Sinodului din Cartagina, sau de s-au găsit lepădaţi la drumuri, sau la uşile Bisericilor, precum aceasta se întâmplă la pruncii cei născuţi din curvii, şi nu se ştie de sunt Botezaţi.

305

şi nici ei înşişi sunt îndestulaţi a încredinţa, că sunt botezaţi, pentru nevrednicia lor, întru care s-ar fi botezat, unii ca aceştia hotărăşte Sfântul Sinod, fără de nici o oprire a se boteza; ca nu pentru îndoirea aceasta, să se lipsească de curăţirea cea prin Botez. (Vezi şi subînsemnarea a celui 47 Apostolesc.)

CANONUL 85

Pe gura a doi, sau a trei martori a se adeveri tot graiul, scriptoriceşte am luat [II Lege 17, 5]. Deci robii cei sloboziţi de către stăpânii lor, asupra a trei martori rânduim să-şi dobândească acest fel de cinste. Cei ce au fost de faţă la întăritură, vor da şi încredinţare slobozeniei de la sine şi pentru cele ce s-au făcut.

TÂLCUIRE

Fiindcă după legile politiceşti, slobozenia robilor este un lucru ce nu are preţ, pentru aceasta când urma a se face mărturisire pentru ea, trebuia a se înfăţişa cinci sau şi mai mulţi martori pentru ca să se adeverească dovada. Aceasta însă o surpă Sfântul Sinod, şi hotărăşte că şi singuri trei martori sunt îndestul spre a întări slobozenia aceasta a robilor. Fiindcă şi Dumnezeiasca Scriptură zice, că tot cuvântul va sta, adică se va întări, şi se va adeveri, şi de doi, şi de trei martori. (Vezi şi cel 82 Apostolesc.)

CANONUL 86

Cei ce adună curve spre vătămarea sufletelor, şi le hrănesc. De ar fi clerici, să se afurisească, şi să se caterisească hotărâm; iar de ar fi mireni să se afurisească.

TÂLCUIRE

A fi cineva păstor de curve, adică a aduna, şi a hrăni curve spre vătămarea sufletelor, pentru ca să câştige plata cea pentru curvie, şi legile cele politiceşti opresc, şi pedepsesc 240 cu cât mai vârtos Canoanele Bisericeşti. Pentru aceasta şi Canonul acesta totodată afuriseşte, şi cateriseşte pe clericii aceia ce

240 Pentru aceasta şi cartea 60 din vasilicale, titlu 38, cap. 1. Porunceşte să se slobozească fiica de sub stăpânirea Tatălui sau, şi roaba din a stăpânului său, dacă ei caută să le facă curve. Iar de nu vor voi ele a se slobozi, să se izgonească, şi averile lor să se răpească. Asemenea încă şi cap. al 24-lea pedepseşte şi pe păstorii de curve de vor fi din proşti, cu izgonire; iar de vor fi ostaşi, cu răpirea averilor. Iar Fotie în titlu 13, cap. 21, zice, că hrănitor de curve se zice şi bărbatul acela, ce ştie pe muierea sa că curveşte, şi tace, după cartea 24 din vasilicale, titlu 2, cap. 14.

306

o fac aceasta (care este o pedeapsă prea grea, şi îndoită. Fiindcă clericilor îndestulă le este singură caterisirea), iar pe mireni îi afuriseşte.

CANONUL 87

Ceea ce pe bărbatul său îşi părăseşte este preacurvă, de a venit către altul, după Sfinţitul şi Dumnezeiescul Vasilie, din proorocia lui Ieremia prea bine aceasta luând-o, că muiere de se va face a altui bărbat, nu se va întoarce la bărbatul său, ci spurcându-se se va spurca [Ieremia 3,1]. Şi iarăşi: Cel ce are preacurvă, nebun şi păgân este [Pilde 18,23; Ediţia 1688]. Deci de se va vădi că a fugit fără cuvânt de la bărbatul său, el adică este vrednic de iertare, iar ea de certare. Iertare însă i se va da lui spre a se împărtăşi cu Biserica. Cel ce-şi va părăsi însă pe muierea sa ceea ce legiuit i s-a împreunat lui, şi va lua pe alta, după hotărârea Domnului, este supus judecăţii preacurviei [Matei 5,32; 19,7; Marcu 10,11; Luca 16,18]. Şi s-au canonisit de Părinţii noştri, unii ca aceştia un an să se tânguiască, doi ani să asculte, trei ani să cadă, şi întru al şaptelea să stea împreună cu cei credincioşi, şi aşa să se învrednicească proaducerii, de se vor pocăi însă cu lacrimi. [Apostolesc 48; Anchira 20; Cartagina 113; Vasilie 9,35,37,77; Iez. 3,1; Pilde 18,22]

TÂLCUIRE

Acest Canon este alcătuit din trei Canoane ale marelui Vasilie, şi începutul acestuia este luat din cel al 9-lea al lui Vasilie, ce zice, muierea ceea ce va lăsa pe bărbatul său, şi va lua pe altul, este preacurvă, precum şi Dumnezeiescul Vasilie înţelepţeşte a încheiat aceasta, şi din Proorocia lui Ieremia, care zice: „De va lua muierea alt bărbat, nu poate mai mult a se întoarce la bărbatul ei cel dintâi” (fără a o voi el adică, după Zonara) fiindcă a preacurvit. Şi din pildele lui Solomon, care zice: „Că este păgân, şi fără cunoştinţă bărbatul acela ce-şi ţine pe muierea sa ceea ce a preacurvit cu alt bărbat”. Iar cel de aici înainte (a Canonului acestuia, este luat din al 35-lea al marelui Vasilie, şi zice) Deci, de se va vădi, că fără cuvânt, şi fără pricină a fugit de la bărbatul său (fără cuvânt de curvie adică; încât, din aceasta se înţelege din deosebire, că cu drept cuvânt poate femeia a fugi de la bărbatul său. Că nici o altă pricinuire este binecuvântată, fără numai cuvântul curviei şi al preacurviei) bărbatul adică este vrednic de iertare, ca unul ce n-a dat pricină acestei depărtări fără, cuvânt, şi poate lua pe alta. Iar muierea, dimpotrivă, este vrednică de certările preacurviei, ca una ce s-a făcut pricinuitoare depărtării acesteia. Iertarea însă ce va lua bărbatul ei, este, a sta împreună cu cei credincioşi în Biserică, şi a nu se afurisi, nu însă şi a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine. Iar cealaltă parte a Canonului acestuia este chiar Canonul cel 77 al marelui Vasilie, care zice:

307

Acela însă ce îşi lasă pe femeia sa cea legiuită, (fără cuvânt de curvie), şi ia pe alta, se supune certării preacurviei, după hotărârea Domnului, care zice: „Cel ce îşi va lepăda pe muierea sa, şi va lua pe alta, preacurveşte cu ea”. însă după conpogorâre, de se va pocăi cu lacrimi, se canoniseşte unul ca acesta şi cei asemeni cu dânsul de către Părinţi (cei din Anchira, adică după Canonul 20 şi de marele Vasilie după Canonul 77) şapte ani a nu se împărtăşi, petrecând 2 ani tânguindu-se, iar 2 împreună cu ascultătorii, iar 3 cu cei ce cad (cu feţele la pământ înaintea uşilor bisericii, cerând mijlocire de la cei ce intră şi ies din Sfânta biserică) şi întru al 7-lea să stea împreună cu cei ce stau în biserică, şi aşa să se împărtăşească.

CANONUL 88

Nimeni în lăuntru în biserică să bage dobitoc ori de ce fel; afară numai, dacă călătorind cineva, prea mare nevoie întâmpinându-l, casă, şi sălăşluire negăsind, va poposi într-o biserică ca aceasta. Pentru că nebăgând pe dobitoc în lăuntru, poate să se întâmple a se strica cumva dobitocul. Şi el cu pierzarea dobitocului, de acolea neputând a întâmpina călătoria, să se dea în primejdie de moarte. „Că sâmbăta pentru om s-a făcut” [Marcu 2, 27] ne învăţăm, încât prin toate să socotim că este mai de preţuit mântuirea, şi nepătimirea omului. Iar de se va vădi cineva, fără nevoie, precum s-a zis, că a băgat dobitoc, de va fi cleric, să se caterisească; iar de va fi mirean să se afurisească.

TÂLCUIRE

Opreşte Canonul acesta de a băga cineva dobitoc în Biserică. Că, cele Sfinţite de evlavie şi de cinstire sunt vrednice, afară numai aflându-se cineva în călătorie, de mare nevoie, vifor mare întâmplându-se, şi neavând unde năzui, ar băga dobitocul într-însa. Ca nu el rămânând afară să se strice, şi omul să se primejduiască de moarte, neputând lupta în călătoria sa. Şi aduce Canonul mărturie din Scriptură, din care se înţelege, că precum sâmbăta s-a rânduit de lege pentru a se odihni robul, şi dobitocul omului, ca din aceasta să mai poată a sluji pe stăpânul său. Asemeni şi odihna aceasta a dobitocului în biserică, nu se face pentru dobitoc, ci pentru om. Iar fără de o mare nevoie ca aceasta de va îndrăzni a băga pe dobitoc în biserică, cleric fiind, hotărăşte Canonul să se caterisească, iar. de va fi mirean să se afurisească.

CANONUL 89

Zilele Mântuitoarei Patimi în post, şi în rugăciune şi întru umilinţa inimii petrecându-le, trebuie credincioşii în ceasurile cele de mijloc ale

308

nopţii celei după Sâmbăta cea mare a se desposti, dumnezeieştii Evanghelişti, Matei, şi Luca, cel dintâi adică, prin zicerea dimineaţa sâmbetelor, iar cel de pe urmă, prin (zicerea) dimineaţa adâncă, arătându-ne nouă adâncimea nopţii. [Dionisie 1]

TÂLCUIRE

Canonul acesta hotărăşte, ca credincioşii să petreacă toată săptămâna mare a Sfintelor patimi cu post şi rugăciune, şi cu umilinţa inimii, adevărată adică, şi nu făţărnicită (iar mai ales Vinerea mare, şi Sâmbăta mare, în care zile trebuie a se sili spre a petrece fără mâncare) iar după miezul nopţii a Sâmbetei mari trecute, şi a Duminicii mari celei viitoare, să înceteze postul241 fiindcă acum au înviat Domnul, precum se arată de Dumnezeieştii Evanghelişti. Că Matei, zicând: că în dimineaţa Sâmbetelor au venit femeile să cerceteze Mormântul, au arătat cu aceasta că trecuse Sâmbăta, şi multa parte din noaptea cea după Sâmbătă. Iar Luca zicând iarăşi: Că venind ele în dimineaţă adâncă, au arătat că rămăsese multă parte din noapte, până a se face ziua Duminică; încât din amândouă acestea se încheie, că, pe la miezul nopţii a înviat Domnul, trecând ceasul al şaselea, şi începându-se al şaptelea242.

241 încetarea postului ce o zice Canonul a se face după miezul nopţii, Valsamon zice, că în vremea de atunci într-alt chip se obişnuia a se face de creştinii cei vechi, care chip în vremile de acum cu totul este netrebnic. Alţii însă pe încetarea postului, o zic; că este mâncare de brânză şi de ouă, adică a Paştilor. Luând-o aceasta din capul 19 al cărţii 5 a Apostoleştilor aşezământuri. însă, ori aceasta de este, ori aceea, creştinii se cade după miezul nopţii, mai întâi să asculte toată slujba de dimineaţă a învierii, şi aşteptând până se va săvârşi Dumnezeiasca Liturghie, apoi să înceteze postul, şi să mănânce Paştile cu veselie şi bucurie. Că zic Apostoleştile aşezământuri (la acelaşi loc) „Pentru aceasta şi voi, înviind Domnul, aduceţi jertfa voastră, pentru care a poruncit vouă prin noi zicând, aceasta faceţi-o întru pomenirea Mea, şi de aici lăsaţi postul veselindu-vă.” Vezi că zic întâi să se facă Liturghia, şi apoi să mâncăm Paşti? Drept aceea să nu cuteze a strica postul, până a nu se săvârşi Dumnezeiasca Liturghie; nici Părinţii să nu lase pe copii ca să facă o necuviinţă ca aceasta.

242 Că pentru aceasta şi zicem că Domnul a înviat în ziua de duminică, fiindcă după Vlastar (la litera 8, cap. 3) şi după Hrisant al Ierusalimului (în gheografie) ziua la cei Bisericeşti se începe de la al 7-lea ceas al nopţii, şi se sfârşeşte la al 6-lea ceas al următoarei nopţi, şi orice lucru se face în aceste 24 de ceasuri ale acestei zile şi nopţi, se vede că se face întru o zi. însemnează însă aici, că întru această zi a învierii, de două ori se făcea sărutare: una de dimineaţă, în împărătescul palat, şi osebit în biserici, cântându-se: „Ziua învierii” la sfârşitul slujbei de dimineaţă. Şi alta, seara la slujba vecerniei mari în biserica cea mare a Sfintei Sofiei, când Se făcea sărutarea împăratului cu toţi boierii lui, precum povesteşte curopalatul (majordomul) zicând: „Şade împăratul în tron, domesticul cel mare ţinând sabia, şi toţi boierii, intrând fiecare până la cel mai de pe urmă, mai întâi sărută piciorul lui cel drept (pentru autocratoria împărăţiei) apoi mâna cea dreaptă (pentru că este unsul Domnului împăratul şi apărătorul Bisericii, precum tâlcuieşte Simeon al Tesalonicului) şi cu dreapta sa aceasta (pentru că este împărat şi ostaş, bogat şi sărac, întru Hristos, deopotrivă). Pentru aceasta pe această a doua sărutare mulţi din neştiinţă o numesc a doua înviere. Iar despre ouăle cele roşii ce se mănâncă în ziua învierii, mulţi multe zic neincredinţate. Iar Paisie al Gazei bărbat înţelept, dezlegând oarecare întrebări către împăratul Rusiei îi zicea, că, atunci când au zis Evreii (către Pilat): „Sângele lui asupra noastră şi asupra fiibr noştri”, îndată s-au roşit toate lucrurile ce aveau ei prin casele lor, şi prin urmare şi ouăle încă. Drept aceea spre pomenirea minunii, roşim şi noi ouăle la ziua învierii. Şi aceasta minune, o avem din vechi predanisiri.

309

CANONUL 90

în duminici a nu pleca genunchile canoniceşte am luat, de la purtătorii de Dumnezeu Părinţii noştri, învierea lui Hristos cinstind-o; deci ca nu neştiută să fie nouă claritatea luării aminte acesteia, facem cunoscut credincioşilor, ca după intrarea preoţilor în Altar la vecernia sâmbetei, după obiceiul ce stăpâneşte, nimeni să plece genunchile până la vecernia duminicii viitoare, întru care, după intrarea în Altar ce se face în slujba cea de seară, iarăşi plecând genunchile, aşa aducem Domnului rugăciunile. Că a învierii Mântuitorului nostru, înainte mergătoare luând noi pe noaptea cea după sâmbătă, laudele de aici duhovniceşte le înţelegem, sărbătoarea împlinind-o din întuneric la lumină, ca de aici întru o întreagă noapte şi zi, să prăznuim noi învierea.

TÂLCUIRE

Fiindcă am luat (zice Canonul) să nu plecăm genunchii duminicile, de la purtătorii de Dumnezeu Părinţi, ai Sinodului întâi adică, de la Dumnezeiescul Petru, şi de la marele Vasilie, pentru învierea Domnului, facem cunoscut credincioşilor, ca să înceteze plecarea genunchilor după intrarea în Sfântul Altar, ce fac iereii la vecernia sâmbetei, şi să o înceapă iarăşi după intrarea în Altar a iereilor (adică după vohodul) care se face la vecernia duminicii; adică dintr-o seară până în cealaltă seară; că înainte mergătoare şi începătoare a învierii Domnului, luând noi pe noaptea cea după sâmbătă, de atunci începem cântările cele de înviere, şi de la întunericul nopţii celei după sâmbătă (care se socoteşte a duminicii) începem prăznuirea. Şi până ce ţine lumina zilei duminicii, o săvârşim pe ea. Ca cu chipul acesta, întru o noapte şi zi întreagă, să prăznuim învierea243.

243 Dar când, şi de cine s-a ridicat din Biserica noastră Răsăriteană, acest Evanghelicesc, Apostolesc, şi Părintesc obicei al îngenuncherii? Cu scumpătate nu ştim să spunem. Cu chibzuire însă socotim, că să se fi ridicat aceasta, după desbinare, poate de oarecare ai noştri, cu covârşire râvnitori, ce se împotriveau obişnuirilor Bisericii apuseneşti, prin urmare încă şi acestui canonicesc obicei. Şi că această socotinţă a noastră este adevărată, vezi pe Meletie Piga al nostru la sfârşitul cărţii a 3-a cea despre Creştini, unde vorbeşte despre plecările de genunchi (faţa 210 a tipăririi în Bucureşti). Pentru că şi papalitra ce se numeşte la apuseni, adică cununa cea de pe cap. a clericilor, obicei canonicesc fiind, s-a ridicat de către ai noştri. Asemenea şi altele, precum şi deasa împărtăşire, care la apuseni se urmează.

310

CANONUL 91

Muierile cele ce dau buruieni otrăvitoare şi pierzătoare, şi cele ce primesc otrăvile cele omorâtoare de prunci, pedepsei ucigaşului să se supună,

TÂLCUIRE

Canonul acesta supune certării uciderii pe muierile (sau pe bărbaţii) ce dau băuturi omorâtoare de prunci, asemeni şi pe muierile cele ce le primesc ca să piardă pe nevinovaţii prunci fiind îngrecate (îngreuiate).

CANONUL 92

Cei ce răpesc femei cu nume de împreună căsătorie, sau cei ce împreună lucrează, sau împreună voiesc cu cei ce le răpesc, s-au hotărât Sfântul Sinod, de ar fi clerici, să cadă din treapta lor; iar de ar fi mireni, să se anatematisească.

TÂLCUIRE

Canonul acesta este întocmai cu Canonul 27 al Sinodului al 4-lea şi citeşte tâlcuirea acolo.

CANONUL 93

Muierea al cărei bărbat este dus, şi nearătat unde s-ar afla, mai înainte de a se încredinţa pentru moartea lui, cu altul căsătorindu-se, preacurveşte. Aşişderea şi ostăşiţele, a cărora bărbaţii nearătaţi fiind unde s-ar afla, măritându-se, aceluiaşi cuvânt se supun. Precum şi cele ce pentru ducerea bărbatului nu aşteaptă întoarcerea, însă are oarecare iertare lucrul aici, pentru că este prepusul mai mult de moarte. Iar ceea ce s-a măritat cu cel părăsit la o vreme de muierea sa, după neştiinţă, apoi lăsându-se ea, pentru că s-a întors către dânsul cea mai dinainte; a curvit cu adevărat, însă întru neştiinţă. Deci de nuntă nu se va opri, mai bine însă ar fi de ar rămâne aşa. Iar de s-ar întoarce oarecând la o vreme ostaşul, a căruia muierea pentru îndelungata lipsirea aceluia, s-ar fi măritat cu alt bărbat, acesta de va voi, să-şi ia iarăşi pe muierea sa, iertare dându-se ei pentru neştiinţă, şi bărbatului celui ce s-a fost căsătorit cu dânsa, către a doua nuntă.

TÂLCUIRE

Canonul acesta este alcătuit din trei Canoane, ale marelui Vasilie, (ca începutul lui, este anume Canonul 31 al aceluiaşi) zicând, de se va duce bărbatul

311

al vreunei muieri, şi multă vreme nu va veni, iar ea mai înainte de a auzi şi a se încredinţa că a murit bărbatul său, va lua pe altul, preacurvă este244 (iar partea cea următoare este Canonul 36 al aceluia); aşişderea şi muierile ostaşilor, de se vor mărita a doua oară, ne auzind că vin bărbaţii lor, preacurve sunt. însă acestea, a doua oară măritându-se, au oarecare iertare (mai multă adică decât ale celor ce nu sunt ostaşi şi în lipsa lor se mărită a doua oară). Căci bărbaţii acestora, ostaşi fiind, şi în războaie petrecând, mai mult se prepun că au murit, decât că sunt vii245. Iar muierea aceea, care (partea aceasta a Canonului este anume din cel 46 al aceluiaşi părinte) va lua de bărbat pe cel lăsat o vreme de muierea lui, neştiind că a fost însurat, apoi se va lăsa de dânsul, pentru că s-a întors la dânsul muierea cea mai dinainte, a curvit cu adevărat, întru neştiinţă însă; dar nu se şi osândeşte ca o preacurvă. Drept aceea nu se va opri de a-şi lua legiuit bărbat, de va voi; mai bine însă este şi mai fără sminteală de nu se va mărita. Iar rămăşiţa de aici a Canonului, este însuşită rânduire a Sinodului acestuia; iar de se va întoarce ostaşul de la război după câţiva ani, a cărui muiere a doua oară s-a măritat pentru înstrăinarea lui cea de mulţi ani, acesta de va voi, îşi ia iarăşi pe muierea sa, iertându-se atât ei, cât şi bărbatului celui al doilea ce o luase. Pentru că neştiind că acela este viu, s-a fost căsătorit246.

244 Pentru aceasta şi Nichita al Iracliei zice, că de se va duce bărbatul femeii într-alt loc, şi acolo va lua ţiitoare, şi muierea lui va aştepta 3 ani, şi nu va veni, apoi bărbatul ei se va despărţi de ţiitoare, dar nu şi de muierea sa. Muierea lui însă nu poate lua alt bărbat, ci să rămână aşa. Că a se mărita a doua oară, este slobodă numai, când va muri bărbatul ei, după Apostolul (faţa 300 a lui Ghiur Grecorum). Dar nu şi când este viu. Iar Nearaoa lui Leon rânduieşte că de se va robi o faţă din cei căsătoriţi, nu poate cea slobodă a se căsători cu altul. Căci slobozindu-se din robie, are voie a-şi lua pe soţia sa, măcar de va fi căsătorită cu altul.

245 într-un glas cu Canonul acesta rânduieşte şi nearaoa 117 a lui Iustinian, titlul 7, cartea 28, din Vasilicale (la Fotie, titlu 13, cap. 3) care zice: de se va afla ostaşul sau alt oarecare în armată la război ori în câţi ani, muierea lui este datoare a-l aştepta, măcar deşi nu ar lua scrisori de la el. Iar de va auzi că a murit, să nu se mărite, până nu se va încredinţa de la mai marii cetei în care a fost bărbatul ei, care înaintea Evangheliei în scris să adevereze, că bărbatul ei cu adevărat a murit, şi aşa încă un an să aştepte, şi apoi este slobodă; iar într-alt chip măritându-se, ca o preacurvă se ceartă şi ea, şi bărbatul ce o a luat, şi zece litre de aur să dea adevăratului bărbat, de s-ar întoarce de la război, care şi voie are de va vrea să-şi ia iarăşi muierea.

246 Zice însă Vlastar că Părinţii aceştia au hotărât să aibă iertare pentru a doua însoţire muierile acelea, care sunt gata a se lepăda de bărbatul al doilea, şi nu stăruiesc întru păcătuirea cea din neştiinţă a nunţii a doua; nu să se ierte şi cele ce se împotrivesc, şi nu vor a se despărţi de bărbaţii cei al doilea ai lor (cap. 5, stih 3).

312

CANONUL 94

Pe cei ce se jură cu jurământuri elineşti (păgâneşti] Canonul îi supune certărilor; şi noi acestora le hotărâm afurisire.

TÂLCUIRE

Obiceiurile elinilor se cuvine a se urî de către creştini, şi a nu se jura creştinii cu numele mincinoşilor dumnezei ai acelora, zicând zeu (unul din dumnezeii lor). Şi nu numai jurământurile cele după obiceiul elinilor sunt oprite de noi, ci şi tot felul de jurământuri. Că zice Domnul:,;Să nu ne jurăm nici pe cer, nici pe pământ, nici pe Ierusalim, nici pe capul nostru” [Matei 5, 34]. Ci în loc de tot jurământul să zicem numai, pe aşa, aşa, şi pe nu, nu. Că orice vom zice mai mult decât acestea este de la diavolul. însăşi aceastaşi o adeverează şi Iacov, fratele Domnului [Iacov 5,12], dar şi însuşi Osie, proorocul Legii Vechi, opreşte jurământurile zicând: „Nu vă juraţi pe Dumnezeul cel viu” [Osie 4,16). Pentru aceasta şi marele Vasilie în Canonul 29 zice, că jurământul deodată este oprit, şi cu mult mai vârtos cel ce se face de către cineva pentru a face răul altuia.

CANONUL 95

Pe cei ce dintre eretici se adaugă la Ortodoxie, şi în partea celor ce se mântuiesc îi primim după aşezata urmare, rânduială şi obicei, adică pe ariani şi machedoniani, şi navatiani, pe cei ce se zic pe sine-şi curaţi247, şi aristeri248 (stângaci), şi pe patrusprezeciani, adică mercuriani şi apolinarişti îi primim, dând ei libele (mărturisirea credinţei în scris), şi anatematisind pe tot eresul ce nu cugetă, precum cugetă Sfânta lui Dumnezeu Sobornicească şi Apostolească Biserică, pecetluindu-se ei, adică ungându-se ei mai întâi cu Sfântul Mir la frunte, şi la ochi, şi la nări, şi la gură, şi la urechi. Şi pecetluindu-i pe ei zicem: pecetea Darului Duhului Sfânt Iar pentru pavlianişti, ce apoi năzuiesc la Soborniceasca Biserică, hotărâre s-a aşezat, a se boteza negreşit. Pe evnomiatri însă care se botează într-o afundare şi pe montaniştii cei ce aici se zic frigi, şi pe saveliani cei ce slăvesc iopatorie (fiu-părintime), şi fac alte oarecare cumplite, şi pe toate celelalte eresuri, fiindcă multe sunt aici, mai ales cei ce vin din ţara galatenilor, pe toţi cei ce dintre aceştia voiesc a se adăuga la Ortodoxie, ca pe elini îi primim. Şi în ziua dintâi, îi facem pe ei creştini, iar întru a doua, catehumeni; apoi în a treia, îi jurăm pe ei însuflându-i de trei ori în faţă, şi în urechi. Şi aşa îi

247 în altele: Cei ce se zic curaţi şi preacuraţi.

248 în altele: Preabuni.

313

catehisim pe ei, şi îi facem să zăbovească în Biserică şi să asculte Scripturile, şi atunci îi botezăm. încă şi maniheii, şi valentinianii, şi marchioniştii, şi cei din eresurile cele asemenea. Nestorianii trebuie a face libeluri, şi a anatematisi eresurile, pe Nestorie, şi pe Evtihie, şi pe Dioscor, şi pe Sevir, şi pe ceilalţi exarhi ai acestor feluri de eresuri, şi pe cei ce cugetă cele ale lor, şi pe toate eresurile cele ce mai înainte s-au pomenit. Şi aşa a se împărtăşi cu Sfânta Cuminecătură.

TÂLCUIRE

Canonul acesta, de la început şi până la aceasta, „şi atunci pe ei îi botezăm”, este chiar Canonul 7 al Sinodului 2. Iar partea cea din mijloc, ce zice: „Iar pentru pavlianişti”, până la aceasta, „a se boteza ei negreşit”, este chiar din Canonul 19 al Sinodului 1, pentru aceasta nici le mai tâlcuim, ci vezi tâlcuirea lor acolo. Iar rămăşiţa Canonului acestuia este chiar rânduire a Sinodului acestuia, zicând: Că şi maniheii249, şi valentinianii250, şi marchioniştii251, venind la Dreaptaslăvire se cuvine a se boteza, ca şi evnomianii, şi montaniştii, după tâlcuirea lui Valsamon. Iar nestorianii252, şi evtihianii, dioscoriţii, şi savelianii253 trebuie să anatematisească în scris eresul lor, şi pe eresiarhii lor, şi pe toţi cei ce cugetă eresul lor, cu care se numără şi monoteliţii; ca şi navatianii adică, şi machedonianii, şi aşa să se împărtăşească cu Dumnezeieştile Taine.

249 Manis Persul, rob fiind în multă vreme, Schiticesc s-a numit după Teodor, eretic, cacomit; cartea 1, cap. 26. Numit fiind şi Cuvrichie după Epifanie, eresul 66. Maniheu s-a numit în urmă de către următorii săi, şi reaua slăvire a lui Vasilid, şi Marchion în al 3-lea veac au semănat, după Augustin în cea pentru eresuri, cap. 46, zicea către altele, că, sufletele în păsări, şi dobitoace şi în târâtoare, intră după moarte, după Teodor.

250 Valent, care pe al 2-lea veac a fost, zicea, că Hristos Trupul din cer luându-l, ca printr-un canal prin Fecioară a trecut, nimic luând dintr-însa. (Tertulian, cartea împotriva lui Valent, cap. 15). Valentinianii tăgăduiau învierea trupurilor, pe Testamentul Vechi îl lepădau, citind proorocii, replăzmuiau oarecare basme la tâlcuirile lor. încă şi altele bârfind răucredincioşii, după Anonimul (nenumitul) tâlcuitor al Canoanelor.

251 Marchion ucenic a fost oarecăruia Cherdon ucenicului lui Vasilid şi Satornin următorii lui Simon vrăjitorul. (După Tertulian, cartea: Pentru Trupul lui Hristos). Acest Marchion întrebând oarecând pe Sfântul Policarp, de-l cunoaşte pe el cine este? A răspuns Sfântul, că foarte bine îl cunoaşte, a fi întâi născut fiu al diavolului. (Irineu, cartea 3, cap. 3). Că a zis acesta a fi trei începătorii, întâi nevăzutul Dumnezeu, al doilea cel văzut şi Făcător al lumii, şi al treilea diavolul. Botezau nu numai o dată, ci de trei ori, iertând şi pe femei să boteze. Acesta după Canonul 47 al marelui Vasilie, ocăra nunta şi vinul. Zicea pe făptură a fi necurată, şi pe Dumnezeu îl zicea făcătorul relelor, s-a arătat aceasta în al 2-lea veac.

252 Pentru aceştia am zis în prologul Sinodului al 3-lea.

253 Pentru aceştia vezi în prologul Sinodului al 4-lea.

314

CANONUL 96

Cei ce întru Hristos prin Botez s-au îmbrăcat, au mărturisit a urma petrecerea Lui cea în trup. Deci pe cei ce părul capului spre vătămarea celor ce îi văd cu aflări de împletire îl împodobesc şi îl gătesc, şi amăgitură din aceasta propun sufletelor celor neîntărite, cu certare potrivită părinteşte îi vindecăm, povăţuindu-i pe ei şi înţelepţeşte a vieţui învăţându-i către aceasta, lăsând amăgirea, şi deşertăciunea cea din materie, către fericita şi nepierzătoarea viaţă mintea neîncetat să-şi mute, şi cu frică să aibă curată petrecere, şi să se apropie de Dumnezeu cu curăţia cea în viaţă după dorinţă (năzuinţă). Şi pe omul cel din lăuntru, mai mult decât pe cel dinafară, să-l împodobească cu fapte bune, şi cu neprihănite năravuri, încât nici o rămăşiţă de amăgirea celui potrivnic să poarte în sine-şi. Iar dacă cineva afară de Canonul acesta ar face, să se afurisească.

TÂLCUIRE

Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat, zice marele Pavel [Galateni 3, 27]. Drept aceea, adaugă Canonul acesta, că cei ce s-au îmbrăcat întru Hristos, se cuvine şi a petrece după Dânsul, şi a întrebuinţa toată curăţia, şi neîntinarea, şi nu a-şi împodobi trupul cu prisosinţă şi cu dinadinsul. Şi afuriseşte pe creştinii, cei ce-şi împletesc părul capului lor, pieptănându-l şi netezindu-l, şi propunându-l ca pe o amăgire sufletelor celor neîntărite, şi lesne întoarse spre păcat, atât pe ale bărbaţilor, cât şi pe ale femeilor254, cu certarea aceasta de afurisire povăţuind pe unii ca aceştia, îi învaţă să lase toată amăgirea, şi deşertăciunea, şi împodobirea trupului acestuia materialnic şi stricăcios, şi să-şi înalţe mintea lor către viaţa cea fericită şi nestricăcioasă, apropiindu-se după putere de Dumnezeu, cu curăţirea vieţii, şi împodobind mai mult pe omul cel din lăuntru cu moraluri bune, şi cu bunătăţi, adică pe suflet, mai ales decât pe omul cel din afară, adică pe trup, cu aceste amăgitoare şi zadarnice

254 Sub această afurisire a Canonului acestuia cad, după Zonara, şi cei ce nicicum nu pun brici pe capul lor, nici nu îşi taie perii capului, ci înadins îi lasă ca să se facă lungi până la brâu, ca ai muierilor. Asemenea şi cei ce îşi vopsesc pletele ca să se facă roşii, sau ca aurul, sau îi leagă cu trestii ca să se facă creţi. Sau pun peruci, şi străin păr pe capul lor. Acestei afurisiri se supun şi cei ce-şi rad bărbile, ca să se facă drepte, şi frumoase în urmă, şi nu creţe, sau pentru ca să se arate totdeauna ca nişte tineri fără de bărbi. Şi cei ce cu cărămidă înfocată îşi ard perii bărbii câţi sunt mai lungi decât ceilalţi, sau mai strâmbi, sau cu ţinbistre îşi smulg perii feţei ca să se arate frumoşi. Sau îşi vopsesc bărbile, ca să nu se arate bătrâni. Aşişderea şi muierile cele ce se sulimenesc, şi pun dresuri pe faţa lor ca să se arate frumoase, şi să tragă pe bărbaţi spre sataniceasca iubirea lor. O şi cum ticăloasele îndrăznesc a necinsti chipul ce le-a dat Dumnezeu, cu aceste mici împodobiri? Ah! Şi cum le va cunoaşte Dumnezeu de sunt făpturi, şi chipuri ale Sale, când ele poartă altă faţă diavolească! Şi alt chip satanicesc.

315

împodobiri. încât să nu aibă asupră-şi nici un semn al răutăţii diavolului, de care prin Sfântul Botez s-au lepădat.

CANONUL 97

Pe cei ce împreună cu muierile lor locuiesc, sau într-alt chip cu nebăgare de seamă Sfintele locuri obşteşti le fac, şi cu defăimare se arată către ele, şi aşa şed într-însele, şi din vrednicele de cinstire case ale celor ce se catehisesc, poruncim a se scoate. Iar de nu va păzi cineva aceasta, de va fi cleric, să se caterisească, iar de va fi mirean, să se afurisească.

TÂLCUIRE

Sfinţite locuri nu numeşte Canonul aici pe dumnezeieştile biserici, ci pe locuinţele de prin prejurul dumnezeieştilor biserici, precum sunt cele ce se zic catehumena; în care locuiau unii cu muierile lor, şi le întrebuinţau ca pe celelalte obşteşti locuri, fără a face osebire între locul Sfânt, şi între cel de obşte. Şi porunceşte să se izgonească unii ca aceştia dintr-însele. Iar care nu va voi a păzi aceasta, cleric fiind să se caterisească, iar mireanul, să se afurisească.

CANONUL 98

Cel ce va lua întru împărtăşire de nuntă muiere, pe cea logodită cu altul, încă viu fiind logodnicul ei, să se supună vinovăţiei preacurviei.

TÂLCUIRE

Logodna ce se va face după lege, în vârstă legiuită adică a bărbatului, şi a femeii, cu darea inelelor, şi cu Sfinţită cuvântare, şi cu obişnuită sărutarea celor ce se logodesc, o logodnă ca aceasta, zic, are aceeaşi putere cu nunta cea deplinită (şi vezi subînsemnarea Canonului 17 Apostolesc). Pentru aceasta Canonul acum porunceşte, că cel ce va lua pe cea asemeni logodită, viu încă fiind logodnicul ei, să se certe întocmai, ca şi cel ce ar lua pe cea măritată cu altul încă trăind acela, unul ca acela să se certe ca un preacurvar, adică precum şi pe acela care a voit a lua de femeie pe cea măritată cu altul. Pentru că şi soţie numeşte logodnicul pe logodnica sa, precum şi dreptul Iosif logodnicul, se numeşte de către evanghelişti bărbat al PreaSfintei Fecioare, şi de asemeni şi Preasfânta Fecioară, femeie lui Iosif. Fiindcă şi de către Legea cea veche, putere de nuntă avea şi logodna. 255

255 Conglăsuindu-se cu Canonul acesta hotărăşte şi în capul al 2-lea, titlul al 58-lea, cartea 6, din Vasilicale şi tema 3, cap. 12, titlul 37, a acestei cărţi 60, ca un preacurvar să se judece care va lua de femeie pe cea logodită cu altul. Vezi şi în capul 11 cel despre învăţătura nunţilor.

316

CANONUL 99

încă şi aceasta ne-am înştiinţat că în ţara Armenilor se face, încât oarecare înlăuntru în Sfinţitele Altare, fierbând părţi de cărnuri, le proaduc, rămăşiţuri iudaiceşti, împărţind preoţilor. Drept aceea noi, păzind neîntinarea Bisericii, poruncim, a nu fi slobod cuiva din cei Sfinţiţi să ia părţi deosebite de cărnuri de la cei ce le proaduc, ci cu cele ce s-ar mulţumi cel ce proaduce, cu acelea îndestulează-se, afară din Biserică acest fel de proaducere făcându-se. Iar dacă cineva aceasta nu o ar face aşa, să se afurisească.

TÂLCUIRE

Şi Zonara, şi, Valsamon, şi Aristin, şi anonimul tâlcuitor, toţi de obşte tâlcuiesc, precum că înlăuntrul Altarelor Armenii fierbeau cărnurile. Mie mi se pare însă că tâlcuitorii aceştia, neînsemnând cu coma (virgulă), împreunând pe părţile cărnurilor ce le fierbea, cu în lăuntrul Altarelor, au rătăcit. însă nu este aşa; căci în Altare nu se împreună, cu părţile cărnurilor ce le fierbea, ci despărţindu-se cu coma (virgulă), le împreuna cu aduc prinoasele. Pentru că este foarte cu neputinţă a crede pentru necuviinţă, ca să fiarbă carnea în lăuntrul Sfântului Altar, şi să-l facă pe acesta bucătărie. Canonul acesta zice, că acest obicei ce se făcea în Armenia, a fierbe cărnuri la casele lor adică, şi apoi a proaduce părţi dintr-însele în lăuntru în Sfântul Altar, iereilor (precum proaduceau şi iudeii iereilor părţi din dobitoacele cele ce se jertfeau) acest obicei, zic, de aici înainte, să nu se mai facă. Dar nici preoţii să aibă slobozenie a lua părţile dobitocului acele ce vor, şi să se mulţumească cu cele ce va da creştinul cel ce le aduce, şi proaducerea acestora însă să o facă afară din Biserică, şi nu în Sfântul Altar. (într-aceasta se face arătată noima noastră cea mai de sus.) Dacă se fierbeau cărnurile acestea în Altar, trebuia Canonul să o oprească şi aceasta, ca pe o cu totul necuviincioasă, precum au oprit şi proaducerea lor (căci care nu va voi a se părăsi de aceasta, să se afurisească). Iar Valsamon zice (la tâlcuirea Canonului 3 Apostolesc), că a văzut egumen preot caterisit, şi gonit din egumenie, pentru că a băgat în Sfântul Altar carne, şi brânză. Vezi şi tâlcuirea celui al 3-lea Apostolesc.

CANONUL 100

Ochii tăi drepte să vază, şi, cu toată paza ţine-ţi inima ta, porunceşte înţelepciunea [Pilde 4,22,25]. Că lesne introduc simţirile trupului în suflet pe cele ale loruşi. Deci, zugrăviturile cele ce ademenesc pe vedere, ori pe table, ori într-alt chip cumva puse înainte, şi strică pe minte, şi pornesc spre aprinderile îndulcirilor celor de ruşine, poruncim de acum nici într-un chip şi orice fel a se însemna. Iar dacă cineva s-ar apuca a face aceasta, să se

317

afurisească.

TÂLCUIRE

Fiindcă unii zugrăveau pe pereţi, şi pe scânduri, oarecare zugrăviri necinstite, adică, muieri goale, sau scăldându-se, sau de bărbaţi sărutându-se, sau alte urâciuni ca acestea, care amăgesc ochii celor ce le văd, şi mintea, şi inima lor o pornesc spre pofte trupeşti; pentru aceasta Canonul acesta porunceşte, ca chipurile cele de acest fel nicidecum să se mai zugrăvească; iar de le-ar zugrăvi cineva, să se afurisească. Căci cele cinci simţiri ale trupului, şi mai ales cea mai întâi, şi împărăteasa vedere, cu lesnire bagă chipurile acelora ce le vede în lăuntru în suflet. Pentru aceasta şi Solomon sfătuieşte, ochii fiecăruia să vadă drepte, şi lucruri bune, şi fieştecare să-şi păzească mintea şi inima sa cu toată paza, despre toate cele de ruşine potrivnice simţurilor sale.

CANONUL 101

„Trup al lui Hristos, şi Biserică, pe omul cel zidit după Chipul lui Dumnezeu” [I Corinteni 12, 27; II Corinteni 6, 16], Dumnezeiescul Apostol cu mare glas îl numeşte, fiind dar mai presus de toată simţita zidire cel ce s-a norocit de cereasca vrednicie cu mântuitoarea patimă; mâncând şi bând pe Hristos, de-a pururea se uneşte cu viaţa cea pururea vecuitoare, şi sufletul, şi trupul îşi sfinţeşte cu împărtăşirea Dumnezeiescului Dar. Drept aceea, de voieşte cineva a se împărtăşi cu preacuratul Trup în vremea adunării, şi una cu Acela a se face cu împărtăşirea, mâinile închipuindu-şi în chipul Crucii, aşa apropie-se, şi primească împărtăşirea darului. Că pe cei ce cinstesc mai mult pe oarecare vase de aur, sau de altă materie, făcându-le spre primirea Dumnezeiescului Dar, mai mult decât pe mână, şi printr-însele se învrednicesc preacuratei împărtăşiri, nici întru un chip îi apropiem, ca pe unii ce mai mult cinstesc decât pe Icoana lui Dumnezeu pemateria cea neînsufleţită, şi omului supusă. Iar de s-ar vădi cineva că dă preacurata împărtăşire celor ce aduc nişte vase ca acestea, să se afurisească, şi însuşi, şi cel ce le aduce.

TÂLCUIRE

în timpul acela era obicei a se împărtăşi şi mirenii, ca şi cei Sfinţiţi, luând în mâini Sfântul Trup; precum în ziua de astăzi o iau Anafora. Şi fiindcă unii, poate că pentru evlavie, şi cinste mai multă către Dumnezeieştile Daruri, făceau vase de aur, sau de altă materie de mult preţ, şi întru acelea primind Preacura tul Trupul Domnului, aşa se împărtăşeau cu el. Pentru aceasta Canonul acesta nu primeşte această urmare, de se şi făceau pentru evlavie; căci omul, şi pentru că s-a făcut după Chipul lui Dumnezeu, şi pentru că mănâncă

318

Trupul, şi bea Sângele lui Hristos, prin acestea Sfinţindu-se, şi pentru că fiind trup, şi Biserică a lui Hristos, după Apostolul, covârşeşte pe toate zidirile cele simţite, şi neînsufleţite, şi prin urmare, mâinile lui sunt mai cinstite, decât tot vasul. Drept aceea, cine voiaa se împărtăşi cu Trupul Domnului, trebuia să-şi închipuiască mâinile în chipul Crucii, şi să-L primească. Iar care din mireni L-ar fi primit în vas, şi oricare preot L-ar fi dat întru acest chip, amândoi hotărăşte Canonul să se afurisească, adică să se oprească de Dumnezeiasca împărtăşire.

CANONUL 102

Trebuie dar cei ce au luat de la Dumnezeu stăpânire a dezlega, şi a lega, să ia aminte felurimea păcatului, şi gătirea către întoarcerea celui ce a păcătuit, şi aşa potrivită boalei pe vindecare să o aducă. Ca nu pe ne măsurarea întru amândouă întrebuinţându-o să greşească către mântuirea celui ce boleşte. Că nu simplă [proastă) este boala păcatului, ci de multe feluri, şi multe odrasle de vătămare odrăsleşte, din care răul mult se revarsă, şi înainte sporeşte, până să stea împotriva puterii celui ce vindecă. Drept aceea, cel ce se arată ştiutor de doftoria cea întru duhul, mai întâi se cade a cerceta dispoziţia [aşezarea sufletească] celui ce a păcătuit, şi de se înduplecă spre sănătate, sau dimpotrivă prin chipurile sale cheamă asupră-şi pe boală, să privească în ce chip poartă grijă de întoarcerea sa în vremea pocăinţei: şi de nu stă împotriva doftorului, şi de nu creşte rana sufletului prin aducerea leacurilor celor ce se pun asupra ei, şi aşa milostivirea să o măsoare după vrednicie. Că tot cuvântul lui Dumnezeu şi celui ce i s-a încredinţat păstorească ighemonie, este, a întoarce pe oaia cea rătăcită, şi de şarpe rănită a o tămădui. Şi nici către prăpastia deznădăjduirii a o împinge, nici frâiele a le slăbi spre abaterea şi defăimarea vieţii. Ci cu un chip numaidecât, ori prin doftoriile cele mai aspre şi mai pietroase, ori prin cele mai moi şi mai blânde, să stea împotriva patimii, şi să se nevoiască spre închiderea rănii, ispitind rodurile pocăinţei, şi înţelepţeşte iconomisind pe omul cel chemat către strălucirea cea de sus. Deci amândouă se cuvine a le şti noi, şi cele ale scumpătăţii, şi cele ale obiceiului. Şi a urma, la cei ce nu primesc mărginirea, cu chipul cel predat, precum ne învaţă pe noi Sfinţitul Vasilie.

TÂLCUIRE

După ce Sinodul acesta a rânduit despre multe, şi osebite certări, în sfârşit prin Canonul acesta lasă totul la judecata Episcopilor, şi a duhovniceştilor Părinţi, stăpânirea de a lega şi a dezlega. Zicând, că ei se cuvine a socoti şi felurimea păcatului, adică de este de iertare, sau de este de moarte, şi plecarea ce are păcătosul spre pocăinţă, şi aşa să aducă potrivită lecuirea cu boala lui.

319

Nu cumva dând ei celor mari de suflet, şi osârdnici spre pocăinţă, certări compogorâtoare, şi uşoare, iar celor mai leneşi, şi mici de suflet, dimpotrivă să le dea Canoane aspre, că nici pe unul vor îndrepta, nici pe altul, ci mai vârtos îi vor pierde. Pentru că atât de mult în felurit este păcatul, şi atât de tare creşte, încât stă împotrivă, adică biruieşte şi puterea, şi meşteşugul duhovnicescului doftor (ori şi aşa mult înfelurit este păcatul, şi foarte creşte, până ce ajunge a veşteji şi pe meşteşugul duhovnicescului doftor). Deci pentru aceasta doftorul sufletelor mai întâi de toate trebuie să socotească aşezarea [dispoziţia] şi plecarea păcătosului, de îşi iubeşte sănătatea sufletului său cu fierbinte pocăinţă, sau dimpotrivă, de îşi creşte păcatul său asupră-şi. Şi cu ce chip se poartă cu păcatul. De nu se împotriveşte mântuitoarelor doftorii ce-i dă (precum o fac aceasta cei stricaţi de minte, împotrivindu-se doftoriilor ce le dau doftorii cei trupeşti). Şi de nu creşte mai mult cu acestea rana păcatului. Acestea toate, zic, trebuie mai întâi duhovnicul a le socoti, şi aşa după analoghie [proporţie] să măsoare milostivirea. Uşurând certările la cel leneş, şi mic de suflet, îngreunându-le la cel osârdnic şi mare de suflet. Şi amândouă făcându-le pentru milostivire. Ca pe cel mare de suflet să-l curăţească de păcat, iar la cel mic de suflet să nu facă rana mai rea. Şi în scurt a zice, tot scopul, şi al lui Dumnezeu, şi al duhovnicului acesta este, a întoarce oaia cea rătăcită, adică pe păcătosul (la pocăinţă), să-l vindece rănit fiind de şarpele cel gândit, şi nici să-l împingă în prăpastia deznădăjduirii cu grelele canonisiri, nici iarăşi să slăbească frâul lui, cu uşoarele Canoane, şi cu aceasta să-l arunce în defăimare, şi în lenevire. Ci cu tot chipul, ori cu cele aspre şi iuţi leacuri, ori cu cele uşoare şi blânde, să se silească a-l face sănătos; cercând rodurile pocăinţei lui, şi cu înţelepciune iconomisindu-l către strălucirea cea de sus a Sfintei Treimi (care este împărăţia cerurilor, după Teologul Grigorie). Deci duhovnicul, pe amândouă trebuie a le şti (precum în Canonul al 3-lea al marelui Vasilie anume se zice aceasta) adică şi scumpătatea a o şti; şi obiceiul. Şi dacă păcătoşii nu vor a păzi scumpătatea, pentru care se face compogorământ, şi de ani, şi de canonisirea păcatelor lor, măcar să le poruncească să păzească obiceiul. Adică întregi anii cei rânduiţi de Canoane, şi certările.

320

PROLEGOMENA DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL ŞAPTELEA SINOD

Sfântul şi ecumenicul [a toată lumea] al 7-lea Sinod [Sobor] s-a adunat în Niceea Vetiniei (Bitiniei) a doua oară în timpul lui Constantin, şi a Irinei, maicii lui, în anul de la Hristos 787. Iar Părinţi dreptslăvitori adică au fost la acesta, trei sute cinzeci, s-au adăugat însă şi alţi şaptesprezece, care mai întâi erau luptători de Icoane, în urmă însă căindu-se s-au primit de Sinodul acesta, încât toţi au fost trei sute şaizeci şi şapte. Iar covârşitori şi mai însemnaţi între ei erau: Tarasie al Constantinopolului, Petru arhiprezbiterul Romei, şi alt Petru prezbiter şi acesta şi egumen al mănăstirii Sfântului Sava din Roma, ţiind locul lui Papa Adrian. Toma Singhelul şi ieromonahul Ioan, ieromonahul plinind locul Apostolescului scaun, adică în locul lui Apolinarie al Alexandriei, al lui Teodorit al Antiohiei, şi al lui Ilie al Ierusalimului. Aveau însă multă putere în Sinodul acesta şi monahii, fiindcă erau de faţă întru acesta 136 arhimandriţi ai mănăstirilor. Şi s-a adunat Sinodul acesta, împotriva păgânilor, şi prihănitorilor de creştini luptători [iconomahi] ai Sfintelor Icoane, pe care anatematisindu-i, şi mai ales pe Anastasie, pe Constantin, şi pe Nichita, care în vremea luptătorilor de Icoane au stătut minciuno-patriarhi [pseudo-patriarhi] ai Constantinopolului, ca unii ce Sfintele Icoane, nu numai nu le sărutau,

321

şi nu li se închinau, ci şi idoli le numeau, şi le ardeau, şi le călcau, şi pe drumuri le târau, şi în tot chipul le batjocoreau. Acest Sinod stricând însă (în praxa a 6a) şi hotărârea cea minciuno-numită şi dată de mincinosul Sinodul cel adunat în Vlaherna în timpul lui Constantin Copronim, Epifanie şi Ioan diaconii citindu-l. Şi pe Sfântul Ghermano, şi pe Ioan Damaschinul, şi pe Gheorghe Ciprianul din nou propovăduindu-i de dreptslăvitori şi Sfinţi, au dat hotărâre în a şaptea praxă a sa, aşa fiind anume: „Hotărâm împreună cu toată scumpătatea, şi stăruirea, ca întocmai după chipul cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, să se înalţe şi cinstitele şi Sfintele Icoane, cele zugrăvite cu vopsele, sau cu mozaic, sau cu altă materie cu iscusinţă aşezată, în Sfintele lui Dumnezeu biserici, pe Sfintele vase, şi pe veşminte, pe pereţi, şi pe scânduri, în case şi în căi, atât Icoana Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Preacuratei Stăpânei noastre Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cât şi ale cinstiţilor îngeri256, şi ale tuturor Sfinţilor. Că, cu cât mai adeseori prin iconicească însemnare se privesc, cu atâta mai mult şi cei ce le privesc pe acestea se deşteaptă către aducerea aminte, şi dorirea prototipilor celor întâi. Şi acestora a le da sărutare, şi cinstitoare închinăciune. Nu însă adevărata slujirea cea după credinţa noastră, care se cuvine singurei dumnezeieştii Firi. (Că slujirea se hotărăşte de către marele Vasilie, că este slujirea cea întinsă şi necurmată, şi nerăspândită către Dumnezeirea Căreia slujim; hotărârea cea în scurt 230) ci după chipul ce ne închinăm cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci,

256 deci în praxa a 5-a a acestui Sinod, citindu-se cuvântul lui Ioan al Tesalonicului, întru care dovedeşte, că se cuvine a se închipui îngerii precum s-au văzut de mulţi simţitoreşte de multe ori, cu chipul trupurilor lor. Au răspuns Tarasie, că a dovedit părintele acesta că se cuvine a se zugrăvi îngerii, pentru că sunt scrişi împrejur, şi pentru că s-au arătat la mulţi ca oameni. Iar cu socotinţa lui Tarasie s-a unit şi Sinodul însă trupuri însuşite ale îngerilor tâlcuiesc oarecare mai noi teologi, că sunt trupurile cele vremelnice, pe care le-au luat ca să se facă cu ele văzuţi ochilor, lipite către ei din fiinţa aerului. Iar numitul Ioan zice în praxa a 5-a, că pentru aceasta se închipuiesc îngerii, pentru că au trupuri subţiri. Aducând şi martori la aceasta pe marele Vasilie, pe marele Atanasie, şi pe Dumnezeiescul Metodie. Că cu subţiri trupuri după aceştia sunt şi îngerii, dar nu cu totul desăvârşit fără trupuri ca Dumnezeu. Că zice marele Vasilie în capul 16 al cuvintelor celor pentru Sfântul Duh, despre îngeri: „Pentru aceasta şi în loc sunt, şi văzuţi se fac, în felul trupurilor lor arătându-se celor vrednici.” încă şi Dumnezeiescul Ilarie zice, că tot cel zidit, este şi trupesc, (cap. 2 la Matei) ci şi Origen cu trupuri subţiri a înţeles pe îngeri (Despre începătorii, cartea 1, cap. 7, şi cartea 2) şi Tertulian în multe locuri, şi mai ales în voroava cea pentru Trupul lui Hristos (cap. 6) şi Iustin, şi Clement Stromateul (cartea 3) şi Atinagora în Apologie (adică dezvinovăţire); şi Ciprian (pentru haina feciorească), şi Ambrosie (în cartea pentru Noe şi pentru corabie) şi Eusebie (în cartea 5 pentru evangheliceasca progătire), şi Sulpichie Sevirul (pentru Bisericeasca istorie), şi Lactantie (cartea 2 a introducerilor) şi Augustin. Iar pe lângă toţi aceştia şi marele Macarie Egipteanul. Şi vezi capul 67 al lui Simeon Metafrastului în Filocalie, faţa 270.

322

şi Sfintelor Evanghelii, şi celorlalte Sfinţite lucruri Şi a le face proaducerea de tămâieri, şi de lumini, spre cinste acestora, precum cu bună cinstire se obişnuiau şi cei vechi. Că cinstea Icoanei trece la Chipul cel întâi257, şi cel ce se închină Icoanei, se închină întru ea Ipostasului celui scris în ea258. Că aşa se

257 Zicerea aceasta este a marelui Vasilie, precum însuşi Sinodul acesta în a 6-a praxă a sa zice aceasta: Şi însuşi Vasilie în Canonul 18 pentru Sfântul Duh. Zice însă şi Atanasie: “Deci cel ce se închină Icoanei, prin ea se închină împăratului.” Asemenea însă şi Hrisostom: „Nu ştii, că de vei ocărî icoana împăratului în faţa dregătoriei lui aduci ocara?” (Foaia 859 a tomului al 2-lea al Sinodicalelor). Cinstea aceasta, însă, alt fel se face chipului celui întâi (adică însuşi persoanei) şi alt fel Icoanei (după Vlastar) că aceluia adică se face slujitoreşte, iar Icoanei, cu chip relativ.

258 Icoană se zice, (greceşte adică de la eikene) de la asemănarea ce are cu prototipul (întâiul chip). Şi alta se zice firească, precum este fiecare firesc fiu, către firescul său tată (pentru aceasta şi Dumnezeiescul Vasilie, pe zicerea cea mai de sus, adică, cinstea Icoanei (a chipului adică) o au luat la firescul chip al Fiului şi Cuvântului către Dumnezeu şi Tatăl. Iar alta următorească şi meşteşugească, precum este ceea ce cu vopsele se face, şi cu altă materie lesnicioasă, despre care este cuvântul aici. Şi firescul chip adică se osebeşte cu adevărat după Ipostas de pricinuitorul său, fiindcă, Tatăl şi Fiul sunt două Ipostasuri. Nu se osebeşte după fire, fiindcă ei una sunt după firea omenirii. Iar cel meşteşugesc este dimpotrivă, după fiinţă adică se osebeşte de întâiul chip, căci întâiul chip este însufleţit şi viu om, iar chipul lui este neînsufleţit şi materie moartă. Pentru care şi acest al 7-lea Sinod a zis în a 6-a praxă a sa: Că Icoana nu este după fiinţa întâiului chip, iar după Ipostas, adică după urmarea Ipostasului este una cu întâiul chip. Că un Ipostas este a închipui, şi al întâiului chip; fiindcă întâi chip se vede în Icoană, şi Icoana se înfiiţează întru întâiul chip, ca umbra de la trup, şi a se despărţi de el este cu neputinţă. Fiindcă Ipostasul se închipuieşte, şi nu firea. Şi fiindcă la fiecare Icoană se scrie nu numele firii, adică acesta este chiar chip de om, ci numele Ipostasului, adică cum că este a lui Hristos; sau a lui Ioan, sau a altuia. Pentru aceasta şi Sinodul în praxa mai de sus zice, că Icoana se aseamănă cu întâiul chip numai cu numele, şi după aşezarea mădularelor celor ce-l caracterizează. Este însă şi al treilea chip, care se zice înţeles şi însemnător. Precum erau întâiele închipuiri ale Tainelor darului Evangheliei şi ale adevărului. Iar închipuirile acestora erau semnele [simbolurile] Legii Vechi şi ale proorocilor; după care, şi la slava vecerniei a Duminicii Ortodoxiei se zice (adică a întâiei duminici a marelui post), că darul Evangheliei, şi Biserica, mai înainte au însemnat pe chipul cortului mărturiei. Fiindcă acesta, ca un întâi chip şi nepricinuit, mai înainte era de chipul cortului; iar chipul acestuia, în urma darului a fost făcut, nu după vreme, ci după aceasta, că a fost chip şi pricinuit; şi iarăşi întâi chipuri sunt lucrurile cele din viitorul veac, iar închipuirea ale acelora sunt Tainele darului Evangheliei. (Pentru aceea atât Dumnezeiescul Pavel a zis, că umbra având Legea, nu pe însuşi chipul lucrurilor. Unde chip adică înţelege pe darul, iar lucruri pe cele ale viitorului veac; cât şi marele Vasilie în Canonul 91 chip al viitorului veac a numit pe duminică. Drept aceea şi unii Părinţi au zis antitipon (în loc de chip) al Trupului şi al Sângelui Domnului, pe Dumnezeiasca Euharistie după sfinţenie, către lucrurile cele ce se vor descoperi gol şi arătat în viitorul veac potrivindu-l pe el, acoperite fiind acum de întâmplările Pâinii şi a Vinului, precum tâlcuieşte Sfântul Maxim.) La Sfintele Icoane una şi aceeaşi este şi închinăciunea şi sărutarea; Pentru aceasta şi Sfântul Sinod în a 7-a praxă a zis, după toate a se primi cinstitele Icoane, şi a ne închina lor, şi a le săruta; că amândouă aceeaşi însemnează; precum în hotărârea cea mai de sus zice: Şi a le da lor

323

sărutare, şi cinstitoare închinăciune. Iar mai pe larg luându-se închinăciunea, însemnează pe toată cinstea şi închinăciunea ce cu cădere se face înaintea Sfintelor Icoane, precum a zis Dumnezeiescul Damaschin în cel pentru Icoane. Alta este închinăciunea cea slujitorească, alta cea fără atârnarea şi ţinere, alta cu atârnarea şi ţinere. Că închinăciunea cea slujitorească numai lui Dumnezeu, şi lui Hristos însuşi se dă, şi Pâinii şi Vinului celor ce s-au prefăcut la Dumnezeiasca Euharistie, în Trupul şi Sângele lui Hristos; că cel ce se închină lui Hristos, după Vlastar, însuşi Tatălui şi Duhului celui Sfânt împreună se închină, Firii celei una în Treime, şi închinându-se lui Hristos ca lui Dumnezeu şi Stăpânului se închină Lui, pentru sine şi nu pentru altul, după Sinodul cel ce s-a făcut în vremea Patriarhului Nicolae şi a împăratului Alexie Comnino pentru Icoane la anul 1084 (foaia 981 a tomului 2 a Sinodicalelor). Fiindcă slujirea chiar robirea însemnează, după Augustin (cap. 45, Pentru adevărata Religie) şi cuprinde credinţa şi nădejdea mântuirii noastre. Iar Sfintei Icoanei lui Hristos, nu slujitoreşte ne închinăm, întocmai adică Icoanei ca întâiului prototip celui însemnat într-însa; nici ca unor Dumnezei slujim Sfintelor Icoane, precum ne prihăneau luptătorii de Icoane, să nu fie; că acest lucru este străin de Bisericeasca predanie. Pentru care şi Sinodul acesta în hotărârea sa a zis: „Şi acestora sărutare şi cinstitoare închinăciune să le dăm”, nu însă slujirea cea adevărată după credinţa noastră, care se cuvine numai dumnezeieştii Firi. Şi însuşi Dumnezeu încă a zis, „Domnului Dumnezeului tău te vei închina, şi Lui unuia vei sluji” [A doua lege 6,13; Matei 4,10; Luca 4-8). Vezi că închinăciunea o au lăsat a se da şi altuia, iar slujirea nu o au iertat altuia cuiva, decât numai Lui-Şi Unuia. Precum şi Anastasie al Teupolei preabine a tâlcuit zicerea aceasta. Că ori la care altul se zice slujirea, după întâmplare se înţelege, şi nu chiar, şi însemnează pe singură cinstea. Precum este ceea ce pentru Vasilie se zice în oarecare Tropar: „O Vasilie înţelepte şi slujitorule al Născătoarei de Dumnezeu”. (Pentru aceasta şi închinăciunea ce se face către dumnezeieştile Taine după prefacere, fiindcă este slujitorească, se cuvine a se face cu osebire de ceea ce li se face mai înainte de prefacere, adică cu robească şi până la pământ închinăciune.) Iar închinăciune fără împărtăşire a Icoanei este, când se închină cineva la Icoana numai celui ce se închipuieşte, şi nu şi Icoanei şi celui închipuit. Dar această închinăciune nu se dă Sfintelor Icoane; căci după chipul acesta, şi alte multe pot a fi Icoane şi închipuiri neînchinate, fiindcă numai se înţeleg ca nişte pomeniri a oarecărora (precum pot a se înţelege toate zidirile, închipuiri ale Ziditorului). Iar închinăciunea cea cu atârnare şi cu ţinere, de mijloc fiind, între cea slujitorească şi între cea fără împărtăşire, aceasta chiar sedă Sfintelor Icoane, se zice însă cu atârnare, fiindcă Icoana (adică chipul), nu se zice de sine-şi, ci către oarece, şi cu atârnare; că trupul este chip al celui ce se închipuieşte. Drept aceea pentru atârnarea aceasta şi ţinerea ce are către cel ce se închipuieşte după asemănarea Ipostasului adică, şi după numele cel scris pe ea, împreună se cinsteşte şi împreună se închină cu cel închipuit, cu o închinăciune adică, de acelaşi nume însă şi împărtăşitoare, şi aceasta nu după toate şi fără schimbare, precum zice Teodor Studitul în epistolia cea către Atanasie. Că lui Hristos celui închipuit slujitoreşte precum am zis ne închinăm, iar chipului Lui cu atârnare pentru ţinerea cea către Acela; asemeni şi însuşi Sfinţilor şi trupurilor lor, ca unor slujitori şi robi ai lui Hristos ne închinăm cu închinăciune cuviincioasă slugii, pentru apropierea lor cea către Hristos, iar Icoanelor lor cu atârnare ne închinăm pentru ţinerea ce au de către dânşii, din asemănarea Ipostasului lor, şi din numele lor cel scris pe ele, precum Sinodul cel mai de sus din vremea lui Nicolae Patriarhul au rânduit; aşişderea, şi însăşi Născătoarei de Dumnezeu, cu prea slujitorească cinste ne închinăm, ca preaSfintei Maicii lui Dumnezeu, iar chipului Ei, cu atârnătoare închinăciune. însemnează însă că deşi se zice în praxa a 4-a a acestui Sinod, că cinstitele Icoane sunt deopotrivă la cinste cu

324

Evanghelia, şi cu cinstita Cruce, fiindcă adică toate acestea se închină cu atârnătoarea închinăciune, cu toate acestea după rânduiala închinăciunii, mai întâi ne închinăm Sfintei Evanghelii (poate precum zice Hrisostom, pentru că cele zise de Sfinţi sunt închipuiri ale sufletelor lor; şi prin urmare pentru că şi cuvintele Sfintei Evangheliei sunt închipuiri ale sufletului şi a

Inimii Domnului). Pentru aceasta şi

întâietate) apoi Crucea, apoi Icoana

lui Hristos, Icoana Născătoarei de Dumnezeu; şi prin urmare Icoanele Sfinţilor, precum se arată aceasta în aceeaşi praxă; din cuvântul Sfântului Maxim, şi de obşte a zice, după rânduiala şi vrednicia prototipurilor, aşa urmează şi rânduiala închinării chipurilor lor. Sfintelor Icoane nu se închină oamenii pentru materie, ci pentru asemănarea Ce au cu cel închipuit pe ele. Drept aceea Părinţii acestui Sfânt Sinod în oarecare voroave a lor, au zis, că lemnele închipuirii Crucii, când se vor strica se ard. Şi zugrăveala Icoanelor şi chipul când se va strica desăvârşit, scândura se arde ca un lemn prost; unii însă pentru evlavie le îngroapă. Sfintele Icoane nu trebuie a se unge cu Sfântul Mir, sau a se Sfinţi cu rugăciuni de preot:

1. Pentru că noi nu ne închinăm lor pentru că sunt miruite, sau pentru că sunt Sfinţite cu rugăciuni, ci îndată ce vedem chip Sfânt, fără a cerceta măcar despre Mir şi rugăciune, ne închinăm lui, şi pentru numele Sfântului, şi pentru asemănarea ce are cu acela al căruia este chipul Pentru aceasta, în a 6-a praxă a Sinodului acestuia. Sinodul luptătorilor de Icoane cel din vremea lui Copronim au prihănit pe Sfintele Icoane zicând, că numirea Icoanelor nici Sfinţită rugăciune nu au, care să le sfinţească; ca din aceasta către sfinţenie să se mute din lucru obştesc, ci rămâne o obştească şi necinstită, precum o a făcut zugravul Iar către acestea Sfântul al 7-lea Sinod răspunzând prin Epifanie Diaconul, nu a zis că s-a făcut rugăciune asupra Icoanelor, ci a zis că, precum multe Sfinţite lucruri, rugăciune Sfinţită nu primesc, ci de la însuşi numele lor sunt pline de dar şi de sfinţenie, precum este chipul Sfintei cruci, care este vrednică de cinste şi de închinăciune la noi, cu toate că se face fără de vreo rugăciune, şi noi cu singură închipuirea ei credem că luăm sfinţenie, şi cu închinăciunea ce-i facem, şi cu însemnarea ei pe frunte, şi cu pecetluirea ei ce în aer se face cu degetul (vezi că nu cu trei degete se făcea din învechime semnul Crucii, ca acum, ci cu un deget, care zice Şi Hrisostom în oarecare cuvânt al său, şi vezi despre aceasta în a 2-a însemnare a Canonului 91 al lui Vasilie) nădăjduim să izgonim pe draci. Asemeni precum şi multe vase Sfinţite avem, şi le sărutăm, şi nădăjduim că vom lua de la ele sfinţenie, măcar că Sfinţită rugăciune nu au. Asemeni şi Sfânta Icoană, ce nu are rugăciune, închinându-ne ei şi sărutându-o, ne împărtăşim de sfinţenie, înălţând cinstea la cel închipuit pe ea. Iar de nu pot luptătorii de Icoane să zică că Sfintele Vase sunt necinstite şi de obşte, fiindcă nu au rugăciune, ci sunt precum le-au făcut ţesătorul, zugravul, şi argintarul, şi le au pe ele Sfinte şi cinstite. Asemeni dar se cuvine să aibă şi pe cinstitele Icoane ca Sfinte şi cinstite şi Sfinţite, deşi nu au rugăciune.

2. Nu au trebuinţă Sfintele Icoane de rugăciune şi miruire; pentru că după Dositei, foaia 658 din Dodecavivlion, numai singur papistaşilor nelegiuire este de a face Icoane prin rugăciuni şi prin oarecare alcătuiri. Că ei se fălesc, că papa alcătuieşte Icoane din ceară curată, din Sfântul Mir şi din apa sfinţeniei (adică din Aghiasmă), şi că citeşte asupra lor rugăciuni minunate, şi că pentru aceasta Icoanele acelea fac minuni. (Precum mint ei, că Leon al 3-lea a trimis o Icoană ca aceasta lui Carol, regele Franţei, şi acela o avea la evlavie. Şi că papa Urban altă una a trimis lui Ioan Paleologului, şi că aceasta s-a cinstit cu litanii în Biserică.) Vezi că